English 

 

 


    


 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Побрзо до Вашите права!        

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(26.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрза исплата на надоместокот на плата за време на боледување или породилно отсуство од работа...преземи

(25.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Олеснувања во постапката за пререгистрација на лицата
со ниски примања...повеќе

(17.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ доби благодарница од Црвениот Крст на Македонија...повеќе

(06.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) сака да ја информира јавноста во врска со барање за донација за лекување во странство од страна на мајката на детето Д.Ј...повеќе

(02.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промена на раководни лица на ФЗОМ...повеќе

(24.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-дин Џемали Мехази...повеќе

Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-ѓа М-р Маја Парнарџиева Змејкова...повеќе

(13.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За лекување во странство на М.С....повеќе

(11.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.51 од 2014 година...повеќе

(03.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Кратово...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(18.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(27.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...повеќе

(06.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Воспоставување на контрола во начинот на издавање и нарачка на ортопедски помагала...повеќе

(14.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2015 година...
повеќе

(12.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...
повеќе


Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови