English


 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Побрзо до Вашите права!        
Добрeдојдовте
Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010) заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот.
Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(23.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Конче...повеќе

(22.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Битола, Демир Хисар и Охрид...повеќе

(17.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Струмица и Радовиш...повеќе

Новини – олеснување во начинот на упатување на осигурените лице кај специјалист  - субспецијалист...повеќе

(16.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Гевгелија, Валандово и Дојран...повеќе

(15.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Прилеп, Кавадарци и Неготино...повеќе

(04.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.40 од 2014 година...повеќе

(28.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на нeвработени лица...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(27.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Jавно извинување до ФЗОМ од самостојниот синдикат на клинички центар и други здравствени организации на РМ застапуван од др. Дејан Ставриќ...повеќе

(26.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на првата Конференција за ретки болести...повеќе

Средба на ФЗОМ со Здружение на граѓани за третман на лица со аутизам “Во мојот свет“...повеќе

(21.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на ФЗОМ со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија „Мобилност“...повеќе

(20.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на нeвработени лица...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(20.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за осигуреничките – работнички корисници  на правото на неплатено родителско отсуство...повеќе

(14.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Говор на директорката на ФЗОМ М-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод манифестацијата за одбележување на Светскиот ден на бубрегот...повеќе

Говор на Директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова,Собрание на Фармацевтската комора на Македонија „Даре Џамбаз“ 14 март 2014 година, Скопје...повеќе

(07.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.40 од 2014 година...повеќе

(06.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за реализирана средба со Фондот за здравствено осигурување на Македонија со Фондот за здравствено осигурување на Албанија...повеќе

(28.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Говор на директорката на Фондот, М-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод одбележување на светскиот ден на ретки болести...повеќе

(27.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Истурена канцеларија во општина Боговиње...повеќе

(21.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прва работилница за едукација на пензионерите за нивните права од здравствено осигурување...повеќе

Остварување на правата на осигурените лица – пензионери во системот на задолзителното здравствено осигурување(преземи презентација)

Превентивни мерки и активности во Примарна здравствена заштита(преземи презентација)

(18.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорот Џемали Мехази во Гостивар...повеќе

Нови олеснувања при остварување на правото на ортопедски и други помагала...повеќе

(11.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант по повод пишувањето на дневниот весник Вест во бројот 4093...повеќе

(06.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во подрачната служба Скопје - истурена канцеларија во општина Шуто Оризари...повеќе

Инфо билтен издание бр.38 од 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во подрачната служба Скопје - истурена канцеларија во општина Илинден...повеќе

(31.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова во Битола ФЗОМ - Отворени денови за граѓаните...повеќе

Лица со ниски приходи - невработени лица-2014 година...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(30.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови условни буџети и нови услуги за јавните здравствени установи за 2014 година...повеќе
Преземи презентација

(28.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Крводарителна акција во ФЗОМ...повеќе

(22.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Реализирана работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова со Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија...повеќе

Работна посета на директорот Џемали Мехази во Тетово...повеќе

(15.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Реализирана работна средба со Црвениот Крст на Македонија...повеќе

Инфо билтен издание бр.38 од 2014 година...повеќе

(13.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во електронските услуги за фирмите...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(14.04.2014)
Соопштение за лекари кои не сакаат да се пензионираат...повеќе

(02.04.2014)
Во врска со  електронскиот начин на фактурирање на здравствени услуги  во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, која не е по дсг метода, и издадени лекови на рецепт преку Веб Порталот на Фондот...преземи

(31.03.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

(05.02.2014)
Одлука за одложување на рокот за достава на електронските фактури за 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.

По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот

(10.01.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(30.12.2013)
Известување за примена на новата референтна цена за дијализа и партиципација од 01.01.2014 година...преземи

(04.12.2013)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

 

Архива на новости и соопштенија
 
пребарување

Пререгистрација на невработени лица 2014 година


Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Преглед на фирми за кои се изготвени електронски здравствени картички

Продажба на недвижeн имот по пат на јавно наддавање