почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарници за договори
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Дејност Адреса Mесто
1. 10-20904/2 4001997103409 1070402 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МАЛДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО
2. 10-21906/2 4002006171432 2065102 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 КОЧО ЧОЛАКОВ 13 БИТОЛА
3. 10-21906/2 4002006171432 2065103 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА ЛОКАЛ 9 И 10 БИТОЛА
4. 10-23528/2 4002008504110 2061401 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 СОЛУНСКА ББ БИТОЛА
5. 10-23528/2 4002008504110 2061403 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96 БИТОЛА
6. 10-20874/2 4002993116391 2011602 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КАРПОШ ЛАМЕЛА 2 БР.ЛОКАЛ 2,3,4 БИТОЛА
7. 10-21196/2 4002994119106 2010702 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА
8. 10-22988/2 4004001112511 29000502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС
9. 10-22502/2 4004994100858 29001002 ПЗУ ТРАЈКОВИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС
10. 10-22306/2 4004994101340 29000802 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС
11. 10-23141/2 4004995102021 29000205 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС
12. 10-23399/2 4005009501548 5004201 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКОПЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
13. 10-23399/2 4005009501548 5004202 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКОПЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.39 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
14. 10-21688/2 4006008502040 6006201 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.121 БОГДАНЦИ
15. 10-22965/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР
16. 10-22011/2 4007005132087 7005402 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈНА БР.292 ГОСТИВАР
17. 10-22011/2 4007005132087 7005404 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК 1 ГОСТИВАР
18. 10-22276/2 4007006135691 7007602 ПЗУ НОВА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИЛИНДЕНСКА ЛОКАЛ 37 ГОСТИВАР
19. 10-23638/2 4007006136752 7008202 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР
20. 10-4265/2 4007006136760 7008503 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР
21. 10-24238/2 4007996102075 7002202 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР
22. 10-21008/2 4007996110949 7001002 ПЗУ НЕОНАТУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР, ВРАПЧИШТЕ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР
23. 10-22613/2 4009998103233 9000202 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.4 ТИ ЈУЛИ ДЕЛЧЕВО
24. 10-21937/2 4011006125456 11005102 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛЕНИНОВА ББ КАВАДАРЦИ
25. 10-21937/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ
26. 10-23003/2 4011995102346 11000402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ
27. 10-21478/2 4011995108743 11000502 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА БР.7/3-1 КАВАДАРЦИ
28. 10-23455/2 4011999113245 11000702 ПЗУ СИМБИМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ
29. 10-23393/2 4012003115227 12000404 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ. КИЧЕВО
30. 10-23373/2 4012004117487 12000604 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.УЖИЧКА РЕПУБЛИКА БР.ББ КИЧЕВО
31. 10-23373/2 4012004117487 12000607 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО
32. 10-23129/2 4012006121317 12005202 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.106 КИЧЕВО
33. 10-21156/2 4013006121810 13073802 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ
34. 10-23461/2 4013998107910 13070903 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ
35. 10-22955/2 4014994100616 14000202 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО
36. 10-23630/2 4015996106391 15000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА
37. 10-24037/2 4017001137470 17011202 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН ББ КУМАНОВО
38. 10-22357/2 4017003146310 17013002 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО
39. 10-21976/2 4017008504916 17031304 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР. 9 КУМАНОВО
40. 10-4038/2 4017992105148 17010503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈНА БРОЈ 30 КУМАНОВО
41. 10-21476/2 4017994101026 17012405 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИОНЕРСКА 29-3 КУМАНОВО
42. 10-21237/2 4017994108985 17010402 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО
43. 10-23564/2 4017994124603 17012802 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО
44. 10-23994/2 4017995114229 17011702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО
45. 10-24001/2 4017997127760 17012902 ПЗУ ДР ТЕУТА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ БР 43 КУМАНОВО
46. 10-4464/2 4017997128448 17014604 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ
47. 10-20615/2 4019000106531 18000502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО
48. 10-24221/2 4019994103226 18000402 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО
49. 10-23623/2 4019997104762 18000302 ПЗУ ХИПОКРАТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИКО ЗАРОВ 6 НЕГОТИНО
50. 10-24073/2 4020006146525 19010103 ПЗУ ДАРОН МЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД
51. 10-23352/2 4020009508509 19013701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НИКОЛА КАРЕВ ББ ОХРИД
52. 10-23352/2 4020009508509 19013703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД
53. 10-21518/2 4020012519538 19015400 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 106 ОХРИД
54. 10-23465/2 4020993112475 19001002 ПЗУ СОНЦЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДАМЕ ГРУЕВ БР .Б2-2/2 ОХРИД
55. 10-21065/2 4021001131712 20013504 ПЗУ 95-МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП
56. 10-22129/2 4021004142782 20027905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП
57. 10-22747/2 4021004142944 20012603 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МАКСИМ - С ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. БИТОЛСКА БР. 1 ПРИЛЕП
58. 10-21878/2 4021004142952 20013803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ
59. 10-22791/2 4021007152657 20050604 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП
60. 10-23820/2 4021008501434 20058701 ПЗУ АЛБИМИНИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БИДИМАЖ БР.ББ ПРИЛЕП
61. 10-21308/2 4021008501710 20058102 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП
62. 10-23556/2 4021996101373 20013602 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП
63. 10-23556/2 4021996101373 20013604 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.18-А СКОПЈЕ - КАРПОШ
64. 10-23556/2 4021996101373 20013605 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ДЕБАРЦА БР.35 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
65. 10-23556/2 4021996101373 20013606 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 ПРИЛЕП
66. 10-21185/2 4022993101484 21000302 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ НИКОЛА КАРЕВ БР 23 ПРОБИШТИП
67. 10-22666/2 4023996106157 22000302 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ
68. 10-21656/2 4023999108355 22000502 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.22-РИ ОКТОМВРИ БР.43 РАДОВИШ
69. 10-21392/2 4024006108670 23004102 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН
70. 10-6025/2 4024009501305 23004804 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19/А РЕСЕН
71. 10-24372/2 4026007134561 26007902 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА
72. 10-4671/2 4026014518774 26012401 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 КП539 С.ЛАБУНИШТА, СТРУГА ЛАБУНИШТА
73. 10-4669/2 4026996100522 26001202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈНА БР.9 СТРУГА
74. 10-22632/2 4027002133148 27001202 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА
75. 10-23679/2 4027006150306 27008902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.25 СТРУМИЦА
76. 10-23679/2 4027006150306 27008904 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 10 РАДОВИШ
77. 10-22592/2 4027007152558 27012902 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА
78. 10-4371/2 4027008505772 27015103 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА
79. 10-22037/2 4027993105023 27000802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА
80. 10-21292/2 4027994106651 27000202 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА
81. 10-20898/2 4027994116711 27000304 ПЗУ МЕДИКУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА
82. 10-21816/2 4027994116762 27000407 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА
83. 10-21265/2 4028001126403 28002802 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПИРОК ББ, ПИРОК БОГОВИЊЕ
84. 10-21479/2 4028001126420 28001702 ПЗУ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО
85. 10-22832/2 4028006149991 28015302 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ДИМО ГРАВРОВСКИ КАРА БР. ББ ТЕТОВО
86. 10-24470/2 4028006150434 28013002 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.102 БР.15 ТЕТОВО
87. 10-24470/2 4028006150434 28013004 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 29-ТИ НОЕМВРИ 59 ТЕТОВО
88. 10-22159/2 4028006151562 28017102 ПЗУ ДР СЛАЃАН ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МАРШАЛ ТИТО 62 БРВЕНИЦА
89. 10-22159/2 4028006151562 28017105 ПЗУ ДР СЛАЃАН ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4 ТЕТОВО
90. 10-4457/2 4028011516579 28028402 ПЗУ ФИ-ОЛ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО
91. 10-4815/2 4028993108720 28001103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 101 БР. ББ/КП 1775/7 БОГОВИЊЕ
92. 10-21297/2 4028993113120 28002502 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО
93. 10-22400/2 4028994113395 28002002 ПЗУ ФЛОРЕНС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.73 ТЕТОВО
94. 10-22400/2 4028994113395 28002006 ПЗУ ФЛОРЕНС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО
95. 10-21094/2 4028999119910 28009504 ПЗУ АЛБИМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО
96. 10-21094/2 4028999119910 28009505 ПЗУ АЛБИМЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО
97. 10-22280/2 4029006133714 30001002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП
98. 10-22668/2 4029007136245 30010402 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП
99. 10-23640/2 4029995111244 30000603 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРСТ ББ ШТИП
100. 10-20771/2 4029998114317 30001802 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ. ШТИП
101. 10-20771/2 4029998114317 30001805 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПИРИНСКА БР. 75/Е-15 ЛОКАЛ 4 И ЛОКАЛ 5 ШТИП
102. 10-23551/2 4030000401537 25018002 ПЗУ СИНЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
103. 10-23551/2 4030000401537 25018003 ПЗУ СИНЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.132 БИТОЛА
104. 10-23551/2 4030000401537 25018004 ПЗУ СИНЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА БР.345/1 ТЕТОВО
105. 10-21854/2 4030000403815 25020108 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОКАЛ 15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
106. 10-22590/2 4030001415329 25023908 ПЗУ ИНТЕРГИН ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
107. 10-23134/2 4030003479790 25010502 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ВЛАДИМОР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
108. 10-23134/2 4030003479790 25010504 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО
109. 10-21445/2 4030004497784 25012202 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
110. 10-23059/2 4030004521790 25026102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
111. 10-22901/2 4030005540659 25041802 ПЗУ А-Е МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР
112. 10-22082/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ
113. 10-21472/2 4030006585320 25048603 ПЗУ РЕС ХУМАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР. 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ
114. 10-24019/2 4030006615342 25069905 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
115. 10-22849/2 4030007619228 25087102 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЦВЕТАН ДИМОВ 33/1 СКОПЈЕ - ЧАИР
116. 10-21927/2 4030007639679 25093601 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ 4-ти ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
117. 10-24225/2 4030992103966 25012527 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
118. 10-21642/2 4030993140040 25019502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.РАДИШАНСКА БР 25А/1 ЛОКАЛ 1,2,И 3 СКОПЈЕ-БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
119. 10-24024/2 4030993223540 25001902 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ХРИСТОФЕР ЖЕФАРОВИЌ б.б. СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
120. 10-23151/2 4030994249003 25019902 ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
121. 10-22611/2 4030996218164 25012401 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.65 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
122. 10-22611/2 4030996218164 25012402 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР. 2/2-ЛОК. 3 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
123. 10-23264/2 4030998344698 25012102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
124. 10-21335/2 4030999367438 25020602 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ВАСИЛ ЃОРГОВ 18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
125. 10-23348/2 4044010502359 25119902 ПЗУ ДИАМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
126. 10-23927/2 4075016504160 25153702 ПЗУ ПАНАЦЕА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.20 БР.59 СКОПЈЕ - САРАЈ
127. 10-2457/1 4080016556341 25150901 ПЗУ БИОТЕК ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.12 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
128. 10-22098/2 4082010504776 25123401 ПЗУ ДИЈАГ БИОХЕМ ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИЈА ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. БЛАГОЈА ПАРОВИЌ 1/1 ЛОК 4 СКОПЈЕ - ЧАИР
129. 10-24213/2 5007998109054 7000302 ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.14 ГОСТИВАР


Export во XML