Македонски   English   Shqip  


 
НЕМЕДИЦИНСКИ ОБРАСЦИ ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

НЕМЕДИЦИНСКИ ОБРАСЦИ ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

1. Образец МР1 Барање за право  на специјализирана медицинска рехабилитација
                           1.1 Упатство за пополнување на образецот

2. Образец Н1 Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/нега
                           2.1 Упатство за пополнување на образецот

3. Образец Н2 Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање
                           3.1 Упатство за пополнување на образецот

4. Образец Н3 Барање за надоместок на плата поради повреда на работа/професионална болест

5. Образец Н4 Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање во висина од 50% од утврдениот надоместок поради враќање на работа

6. Образец Н5 Барање за надоместок на плата поради отсуство од работа за родителство на таткото/посвоителот на детето

7. Образец Р3 Барање за надомест (рефундација на средства) на патни трошоци 
                           7.1 Упатство за пополнување на образецот

8. Образец Р2 Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови
                           8.1 Упатство за пополнување на образецот

9. Образец Р1 Барање за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали или санитетски потрошен материјали
                           9.1 Упатство за пополнување на образецот

10. Образец П1 Барање за ослободување од партиципација
                           10.1 Упатство за пополнување на образецот

11. Образец Л1 Барање за болничко лекување во странство
                           11.1 Упатство за пополнување на образецот

12. Образец Д1 Барање за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа во држава со која РМ им склучено (преземено Договор за социјално осигурување
                           12.1 Упатство за пополнување на образецот

13. Образец Л3 Барање за надомест на средства за искористени здравствени услуги во странство-итен случај
                           13.1 Упатство за пополнување на образецот

14. Образец ПП1 Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување, престој во врска меѓународна - техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување 
                           14.1 Упатство за пополнување на образецот

15. Образец БД  Барање за донесување на решение по поднесено барање за остварување право од задолжително здравствено осигурување 
                           15.1 Упатство за пополнување на образецот

16. Образец Л2 Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнителни трошоци 
                           13.1 Упатство за пополнување на образецот

17. Образец Л4 Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ 
                           17.1 Упатство за пополнување на образецот

18. Образец Л5 Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ 
                           18.1 Упатство за пополнување на образецот

19.ЗО-1 Образец за задолжително здравствено осигурување (рачно пополнување)
                           19.1 Упатство за пополнување на образецот

20. ОП (Н1) Образец на барање за продолжување на боледување

21. Образец Р4 Барање за надомест (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала

22. (Образец ИСМР) Барање за право на надомест (рефундација на средства) за извршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

23.(Образец НП) Барање за надомест (рефундација на средства) за пружени здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита врз основа на платен придонес за здравствено осигурување

24. Образец БОК/ЗО Барање за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година

25. Образец на барање ПП4 - Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување

                          25.1 Упатство за пополнување на образецот

26. Образец на барање ПП4/1 - Барање за издавање на двојазичен образец за престанок на претходно даденото право на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување

                          26.1 Упатство за пополнување на образецот

27. Образец на барање БОЛ-Н  Барање за утврдување својство на осигурено лице ( член 5 став 1 точка 15 и член 5 став 2 од ззо)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини