Македонски   English   Shqip  


 
Издавање на ЕЗК

Почитувани осигуреници,

Врз основа на член 27 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07,36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12)
од 01.01.2014 година уплатата на средствата за електронска здравствена картичка треба да се врши на долу наведената сметка:
 
Примач:  Трезорска сметка
Фонд за Здравствено осигурување на Македонија
Банка на Примач:  НБРМ
Сметка:  100000000063095
Сметка на буџетски корисник:  660026001166012
Приходна шифра:  723819
Програма:  00

Цена и начинот на уплата за издавање, замена на загубена или оштетена како и за повторно активирање на блокираната електронска картичка за здравственото осигурување...повеќе

Дообјаснување  за  скратена постапка за издавање на ЕЗК...повеќе

Потребна документација за поднесување на ЕЗК...повеќе

Правна регулатива за ЕЗК

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 57 од 2013  година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 159 од 2012 година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 62 од 2011 година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 159 од 2010 година)

Одлуки за утврдување на надомест за издавање на нова електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка

Корисничка документација ЕЗК

Презентација за условите и начинот на користење на Електронска здравствена картичка...преземи

Инсталации за користење на ЕЗК

Инсталација за клиентски софтвер за користење на ЕЗК...преземи

SDK драјвер за ЕЗК...преземи 

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY...преземи

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY(64 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (32 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (64 bit)...преземи

Предуслови за користење ЕЗК

Упатство за инсталација на драјвер за OMIKEY читач на паметни картички...повеќе
Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY...преземи
Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY(64 bit)...преземи

Упатство за инсталација на апликација за проверка на датум на важност на осигурување...повеќе
Инсталација за клиентски софтвер за користење на ЕЗК...преземи

Иницијализација и промена на пин на електронска здравствена картичка...повеќе

Упатство за проверка на датум на важност на осигурување со електронска здравствена картичка...преземи

Упатства за пополнување
Обрасци ЕЗК

Групно барање за ЕЗК за електронско поднесување (Excel)...преземи
Упатство за пополнување на групно барање за електронска здравствена картичка...
повеќе

Единечно барање за издавање на ЕЗК...преземи
Упатство за пополнување на единечно барање за електронска здравствена картичка...преземи

1. Образец - Единечно барање за издавање на ЕЗК...преземи
2. Образец - Групно барање за издавање на ЕЗК со регуларна постапка...преземи
3. Образец - Групно барање за издавање на ЕЗК со олеснителна постапка...преземи
4. Образец - Единечно барање за издавање ЕЗК за пензионери...преземи
5. Образец - Единечно барање за издавање ЕЗК за невработени...преземи
6. Согласност за копирање на лични податоци...преземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови