Македонски   English   Shqip  

 

 

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица

Согласно последните измени на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (Службен весник на РМ бр. 185 од 30.12.2011 година) донесени се нови правила во врска со лицата со ниски приходи (невработени лица) и истите ќе биде потребно да направат пререгистрација заклучно со 31.03.2012 година...повеќе

Ne pajtueshmeri me ndryshimet e fundit ne Ligjin per kontribute te sigurimit social te detyrueshem (Gazeta zyrtare e Republikes se Maqedonise nr.185 e dates 30.12.2011), jane miratuar rregulla te reja ne lidhje me personat te cilet kane te ardhura te uleta (personat e papunsuar) dhe te njejtet do te duhet te bejne regjistrimin deri me 31.03.2012...me shume


Табела со границите за остварени приходи во семејството согласно кои граѓаните со ниски примања можат да се пријават во здравствено осигурување и обврска за плаќање на придонесот за здравствено осигурување

обврзник за плаќање на придонесите

остварени приходи во семејството (од-до)

забелешка

Лица за кои придонесите ги плаќа Министерство за здравство (буџет на РМ)

0 ден.

96.600 ден.

 

Лица за кои придонесите ги плаќа Министерство за здравство (буџет на РМ)

96.600 ден.

183.546 ден.

Овиле лица треба во претходните два месеца да оствариле приход во семејството не повеќе од 16,100 ден.

Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година*. (окулу 1.100 ден.)

96.600 ден.

183.546 ден.

 

Лица кои плаќаат на основица 100% просечна плата по работник во РМ за тековната година*. (окулу 2.200 ден.)

183.546 ден.

 

Сите лица кои имаат годишен приход поголем од 183,546 ден. Можат да се осигураат доброволно со плаќање на основица 100% од просечната плата.

*Просечна плата објавена од страна на Државниот завод за статистика во месец Јануари, 2012 година

30.591 ден.

Минимална основица за пресметување и плаќање на платата (Согласно член 15 став 1 од Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување)

15.295 ден.

 Обрасци и упатство за невработени лица кои го менуваат основот на осигурување од 01.09.2011 година

ЗО-1 образец  - за доброволно осигурување

3О-1 образец - за неосигурени граѓани на РМ

Изјава ИОП 1...преземи .pdf
Изјава ИОП 1...преземи .word

Изјава ИОП 2...преземи .pdf
Изјава ИОП 2...преземи .word

Упатство за пополнување на изјавите ИОП 1 и ИОП 2...преземи

Обрасци и упатство за пополнување на образец за издавање на електронска здравствена картичка

Образец за единечно издавање на електронска здравствена картичка за ДОБРОВОЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образец за единечно издавање на електронска здравствена картичка за НЕОСИГУРАНИ ГРАЃАНИ НА РМ

Упатство за пополнување на единечно барање за електронска здравствена картичка...преземи

 
пребарување