почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на Специјалисти лекари од ПЗУ и ЈЗУ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Броја Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Подолготрајно отсуство
Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-17643/2 4002006171432 2065101 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ Д-Р БОГОЕВСКИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА КОМПЛЕКС ШЕХЕРЗАДА ДТЦ/ЛОКАЛ-9И 10 БИТОЛА 744638 АЛЕКСАНДАР БОГОЕВСКИ 01.01.2013 31.12.2018 ГОРДАНА ХРИСТОВСКА  
2. 09-17548/2 4002006175535 2063001 ПЗУ МАКСИДЕНТ ВРШКОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА ББ /ПЕЛАГОНКА 1 БИТОЛА 703788 ЗЛАТКО ВРШКОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ХРИСУЛА НИКОЛОВСКА  
3. 10-13397/1 4002007177868 2069601 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 15-1 БИТОЛА 754005 ВАСКО ХАЏИЕВ 01.11.2016 31.12.2018 ДАНИЦА КАРАЏОСКА  
4. 09-17572/2 4002009511757 2062901 ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ КОМП.ПЕЛАГОНКА 2 МЕЗ.ДУЌ.БР.1 БИТОЛА 703753 ЗОРАН ЛИТОВСКИ 01.08.2009 31.12.2018 СОФИЈАНКА ПУЛЕВСКА  
5. 09-17530/2 4002993116391 2011604 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ЃОРЃИ НАУМОВ БР 26 БИТОЛА 700746 ЈАНЕ РИСТЕВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 НИКОЛЧЕ ЛАМОВСКИ  
6. 09-17641/2 4002995124960 2025702 ПЗУ ДР ПЕТАР ТАЛЕВСКИ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ФУШТАНИ БР.12 БИТОЛА 700193 ПЕТАР ТАЛЕВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 КРИСТИНА МАРКОВСКА  
7. 09-18080/2 4004009504613 29011201 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ОЛИВЕР КИТАНОВСКИ БР.34 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 700819 ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА 01.02.2010 31.12.2018 ДРАГИЦА ТОДОРОВСКА  
8. 09-18081/2 4004010505470 29011501 ПЗУ Д-Р КОЦИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА БР.14-1/1 ВЕЛЕС 732702 НЕНАД КОЦИЌ 01.10.2010 31.12.2018 ОРХИДЕЈА ДИМОВА  
9. 09-17111/2 4004994100858 29001003 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 700363 МИЛЧО ТРАЈКОВ 01.01.2008 31.12.2018 БИЉАНА СОЛУНСКА  
10. 09-17109/2 4004995102021 29000204 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС 700100 ПАНЧЕ АРСОВ 01.01.2008 31.12.2018 ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВСКА  
11. 09-17511/2 4005011502543 5004401 ПЗУ ДР ПАНОВИ СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 736040 ЈУЛИЈА ПАНОВА 01.04.2011 31.12.2018 ДИЈАНА ПУШОВА  
12. 09-17570/2 4006995102962 6000504 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА Д-Р ХАЏИ НИКОЛОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 700754 БОРИС ХАЏИ-НИКОЛОВ 06.03.2017 31.12.2018 ЉУБИЦА МАНЧЕВА  
13. 09-17141/2 4007007138961 7012501 ПЗУ ОТОМЕДИКА 2 ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ул. СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР: 44 ГОСТИВАР 700312 СПОМЕНКА ТРИМЧЕСКА 01.01.2008 31.12.2018 МАРИЈАНА ЈОРДАНОСКА  
14. 09-17952/2 4007008504767 7015201 ПЗУ Д-Р НИКОЛА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА БЛАЖЕСКИ БР.29 ГОСТИВАР 703443 НИКОЛА ПЕТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 АНА СЕРАФИМОВСКА  
15. 09-17173/2 4007009506712 7016701 ПЗУ Д-Р СОЊА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.40 ГОСТИВАР 703915 СОЊА ЃОРЃИОСКА 01.04.2010 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МАРКОСКА  
16. 09-17151/2 4007993106312 7002401 ПЗУ АЛИХАЈДАР ГАШИ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. СРЕТКО КРСТЕСКИ БР. 65-А ГОСТИВАР 700282 АЛИ ХАЈДАР ГАШИ 01.01.2008 31.12.2018 ЗУХРА АБДУЛИ  
17. 09-16186/2 4011005123263 11007101 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА БР. 13 ЛОКАЛ БР. 3 КАВАДАРЦИ 700657 ВЛАТКО СИМОНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 СВЕТЛАНА КРСТЕВА  
18. 09-161185/2 4011007500269 11009301 ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СПЕЦ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.61 КАВАДАРЦИ 701106 АЛЕКСАНДАР ШИЈАКОВ 01.01.2008 31.12.2018 ГОРДАНА МИХОВА  
19. 09-17671/2 4011010506405 11010901 ПЗУ ДОКТОР МЕРИ СПЕЦ.ОРД ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 704040 МЕРИ ИВАНОВА ЧУЛЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МАНЕВА  
20. 10-13403/1 4011011507863 11012401 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР ББ С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ВАТАША 754048 ПЕРО ПЕЊУШКОВ 01.11.2016 31.12.2018 ИРЕНА ВОДАСОВА ЈОВАНОВА  
21. 09-17648/2 4011999113245 11000703 ПЗУ СИМБИМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 700096 РОЗА МИТРОВА 01.01.2008 31.12.2018 МАРЈОНКА СТОЈАНОВСКА  
22. 09-18086/2 4012009503156 12006901 ПЗУ Д-Р РАИМИ СПЕЦИЈ.ОРДИНАЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.91/3ЗГР.СУШИЦА КИЧЕВО 703796 РАИМ МЕХМЕДИ 01.08.2009 31.12.2018 ВАЛМИРА ОСМАНИ  
23. 09-15968/2 4012009504454 12007202 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ БР.40/А КИЧЕВО 705748 СТОЈМИР ПЕТКОСКИ 01.04.2012 31.12.2018 КРИСТИНА САРИЕВСКА  
24. 09-18087/2 4012010504786 12007501 ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР.16 КИЧЕВО 724211 ЃУЗИДА КАНЗОСКА 01.07.2010 31.12.2018 ЕНДРИТА АБДИУ  
25. 09-18087/2 4012010504786 12007502 ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР.16 КИЧЕВО 732745 ВАСКО ДАНИЛОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 ЌЕНДРЕСА САДИКУ  
26. 09-19008/2 4012012508428 12008600 ПЗУ УЛТРАМЕД 2 УЛТРАМЕД 2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ДУШАН ЈОВЕСКИ 34 КИЧЕВО 701017 ФАДИЛ МУРАТИ 01.01.2013 31.12.2018 ЛИНДИТА АЈРОЈА  
27. 09-17473/2 4013000111480 13076902 ПЗУ ДР ЗОРАН МАКСИМОВИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.29 - ТИ НИЕМВРИ ББ КОЧАНИ 700517 ЗОРАН МАКСИМОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018 БРАНКИЦА МАНЕВА  
28. 09-17476/2 4013007125932 13078302 ПЗУ Д-Р МИШО СПЕЦ.ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.29 НОЕМВРИ БР.ББ КОЧАНИ 711624 ВЕРА ШОПОВСКА 01.04.2012 31.12.2018 САНЈА МИТЕВА  
29. 09-17449/2 4013010505860 13079201 ПЗУ ДР ЗОРАН СЛИШКОВИЌ СПЕЦ.ОРД. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР.101 КОЧАНИ 711705 ЗОРАН СЛИШКОВИЌ 01.04.2012 31.12.2018 МИЛИЦА ДАНИЛОВА  
30. 09-17468/2 4013011506762 13079401 ПЗУ НИРВАНА-ХИРУРГИЈА СПЕЦИЈ.ОРДИН.ПО ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ ББ КОЧАНИ 700185 МИТКО РИСТОВ 28.06.2011 31.12.2018 ГОРДАНА ЗАШОВА  
31. 09-17483/2 4013994102515 13071202 ПЗУ ЕХОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 700401 СТОЈКА ГАЛАЧЕВА 01.01.2008 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ПЕТРОВА  
32. 09-17471/2 4013998107910 13070902 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 734012 КИРИЛ ШУПЕРЛИСКИ 18.01.2011 31.12.2018 МИМИЦА ЗЛАТКОВА  
33. 09-6982/1 4013999109755 13076801 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО БЛОК Б КОЧАНИ 700410 ВЕРКА ПЕТРОВА 04.06.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ПАУНОВА  
34. 09-17723/2 4017004150443 17010702 ПЗУ УНИМЕДИКА ПЗУ УНИ-МЕДИКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 751685 КАТЕРИНА ДИМКОВСКА 26.05.2015 31.12.2018 ИВАНА ТРАЈКОВСКА  
35. 09-17728/2 4017007162493 17027701 ПЗУ ОТОМЕДИКА Д-Р ЖАРКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.1/2 КУМАНОВО 700240 ЖАРКО АЛЕКСОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 МИЛЕНА РАДЕВСКА  
36. 09-17727/2 4017007163651 17028702 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 - ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 700509 РИДВАН БАКИЈА 28.10.2014 31.12.2018 НЕРМИНЕ МУСТАФИ  
37. 09-17738/2 4017007500186 17030301 ПЗУ ДЕРМАМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ИГО ТРИЧКОВИЌ БР.15 КУМАНОВО 700320 ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 МИЛЕНА МИЛОШЕВСКИ  
38. 09-19398/1 4017008503979 17031901 ПЗУ ОРЛ БИО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СТРАШКО СИМОНОВ БР.23 КУМАНОВО 701203 ЕЛЈАСА АЉИЈА 01.01.2008 31.12.2018 СЕБЕХАТЕ РАМАДАНИ  
39. 09-17722/2 4017009509180 17033301 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ДМ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.29 КУМАНОВО 704024 ДРАГАН МИТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 ЛОРИТА СТОЈАНОВСКА  
40. 09-17732/2 4017009509806 17033202 ПЗУ ОРТОМЕД ПЗУ ОРТОМЕД ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 703974 БОРКА МАРКОСКИ 01.04.2011 31.12.2018 СОЊА БОЖИНОВСКА-ЃОРЃИЕВСКА  
41. 09-17713/2 4017009511916 17033101 ПЗУ ЕГО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦ.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТИТОВА МИТРОВАЧКА БР.6/3 КУМАНОВО 703966 ДРАГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ДИМКОВСКА  
42. 09-1778/2 4017012519758 17036401 ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КИРИЛ И МЕТОДИ 54 КУМАНОВО КУМАНОВО 701130 БИЉАНА КОСТИЌ ГУЛИНАЦ 02.05.2012 31.12.2018 БИЉАНА КАРАНФИЛОВИЌ  
43. 09-17700/2 4017994108985 17010403 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 701220 ГОРАН ДЕНКОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА  
44. 09-17766/2 4017996102500 17015205 ПЗУ ЕРА-Ј СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 700614 НУХИ ЈУСУФИ 20.09.2011 31.12.2018 БОЈАНА МИХАЈЛОВИЌ  
45. 09-17766/2 4017996102500 17015205 ПЗУ ЕРА-Ј СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 700916 БИЛЈАНА ИВАНОВА 20.09.2011 31.12.2018 СЕВИМ НЕВЗАДИ  
46. 09-17721/2 4017996108770 17026802 ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 25-ТИ ФЕВРУАРИ БР.1-А КУМАНОВО 700339 ЛЕЛА ПЕТРУШЕВСКА ВЕЛКОВА 20.06.2012 31.12.2018 МИРЈАНА СТОЈАНОВИЌ  
47. 09-17736/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2018 ЛИДИЈА ПЕТКОВИЌ  
48. 09-17736/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2018 ТАЊА ЃОРЃЕВИЌ  
49. 09-17729/1 4017996116721 17026901 ПЗУ АНИМА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР МОША ПИЈАДЕ бр.234 КУМАНОВО 701068 МИЦКО ДУДУЧКИ 01.01.2008 31.12.2018 АНКИЦА ПОПОВИЌ  
50. 09-17739/2 4017997118876 17019602 ПЗУ ОТОДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ГУЦМАН 51 КУМАНОВО 700150 МИЛЕНКО ТРЕНДАФИЛОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 САЊА ВЕЛИЧКОВСКИ  
51. 09-4466/2 4017999162686 17027801 ПЗУ ОТОРИНОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 27/1-4 КУМАНОВО 755575 ИЉИР ЌЕРИМИ 29.01.2018 31.12.2018 АРВЕНИТА ДЕСТАНИ-СЕЛМАНИ  
52. 09-19157/2 4019008500867 18004201 ПЗУ СВ.АТАНАС СПЕЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.13 НЕГОТИНО 709646 АТАНАС РИСТОВ 11.03.2012 31.12.2018 СОФИЈА ВЕШКОВСКА  
53. 09-17557/2 4020000125917 19000302 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 7-МИ НОЕМВРИ ББ. ОХРИД 700576 АЦО РАЗМОСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЛИДИЈА ТРАЈКОСКА  
54. 09-16128/2 4020009508070 19014301 ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 704318 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018 МАРИЈА ХРИСТОСКА  
55. 09-16122/2 4020009508517 19014502 ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ - СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 45 ОХРИД 700444 СВЕТОСЛАВ МАЏАРОВ 12.01.2015 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕСКА  
56. 09-17556/2 4020995103830 19007301 ПЗУ Д-Р АНЧЕ КИСЕЛИНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР. 43 ОХРИД 700452 АНИЦА КИСЕЛИНОВА 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛЕНА ЦВЕТАНОСКА  
57. 09-17233/2 4020995108866 19007701 ПЗУ ПРИМ. Д-Р СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ГАЛИЧИЦА БР. 80 А ОХРИД 755311 ЕЛЕНА СОТИРОСКА 03.11.2017 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА НОВКОВИЌ  
58. 09-3045/3 4020995112162 19007402 ПЗУ Д-Р КУВЕНЏИЕВ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.БОГОМИЛСКА ББ ОХРИД 751871 ЕЛЕНА КУВЕНЏИЕВА 12.06.2015 31.12.2018 МИЛЕНА ЈОНОСКА  
59. 09-16119/2 4020996104813 19000602 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ТУРИСТИЧКА БР 32 ОХРИД 700878 ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 КАТЕРИНА СЕКУЛОСКА  
60. 09-16119/2 4020996104813 19000603 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. МАКЕДОНСКА БР. 2 СТРУГА 700860 ВИКТОР ТОПАЛОСКИ 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА СТАВРЕСКА  
61. 09-17554/2 4020999121328 19007201 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА ОРДИНАЦИЈА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 32 ОХРИД 700827 ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА 01.01.2008 31.12.2018 ДИЈАНА ДИНОВСКА  
62. 09-17540/2 4020999138590 19007501 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.161 ОХРИД 700460 ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН 01.01.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА РУМЕНОСКА  
63. 09-17183/2 4021010514152 20061101 ПЗУ МЕД-ИНТЕРНА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ БР.14 ПРИЛЕП 735450 ОЛИВЕР ТАСЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ЛИДИЈА ЕФТИНЏИОСКА  
64. 09-17078/2 4022996100772 21000402 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ПНЕВМОФТИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 701009 ПАЦА ДОНЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 РУБИНА СТРОИМАНОВСКА  
65. 09-16183/2 4023003113552 22003601 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 700584 ВЛАТКО БОЈАЏИЕВ 01.01.2008 31.12.2018 НАДИЦА ПАРТАЛОВ  
66. 09-16875/2 4023007118370 22000402 ПЗУ АДОРА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 700673 МИРЈАНКА ВАСИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ТИНА РИСТОВА  
67. 09-17287/2 4026008502840 26009701 ПЗУ ДР ГОКО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.18 СТРУГА 703311 ЃОКО ДОКОСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ТАЊА ЈАНКОСКА  
68. 09-17293/2 4026999116357 26005601 ПЗУ Д-Р МИЈЕВСКА ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР. 7/2-2 СТРУГА 701025 ВИОЛЕТА МИЈЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЏЕПАРОВСКА САЗДОВ  
69. 09-16718/2 4027002133148 27001203 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 700720 ЉУБИНКА ВЕТА 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА ЈАНЕВА  
70. 09-16733/2 4027006151639 27011901 ПЗУ КАРДИОЛЕК ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР. 25 СТРУМИЦА 700177 КИРО ШОПОВ 01.01.2008 31.12.2018 ОЛИВЕРА МАНЕВА  
71. 09-16746/2 4027008504695 27015201 ПЗУ ФИЗИО-МЕДИКА ОРД.ПО.ФИЗ.ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛ. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.5-ТИ НОЕМВРИ БР.54 СТРУМИЦА 701360 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЉУБИЦА ГАЛЕВА  
72. 09-16719/2 4027011514502 27017001 ПЗУ ВИТА-МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ВИТА-МЕДИКА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ВАНЧО КИТАНОВ БР.19 СТРУМИЦА 749095 МИЛИЈАНА КАЦАРСКА 13.06.2014 31.12.2018 СТОЈАНКА ПЕЧКОВА  
73. 10-13405/1 4027011514626 27019801 ПЗУ КАЛИНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СТРУМИЦА ПЗУ КАЛИНА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ 10 СТРУМИЦА 754021 ДАНИЕЛА БОНЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА 01.11.2016 31.12.2018 ДОБРИЛА ГАЛЕВА  
74. 09-18370/2 4027995105225 27011801 ПЗУ ИРИС П.О. СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27 СТРУМИЦА 701084 РИСТО ПРОДАНОВ 01.01.2008 31.12.2018 НАДА СПАСОВСКА  
75. 09-17405/2 4028008504217 28022602 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-ИНТЕРМЕД-ПЛУС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РАДЊАНСКА БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703559 АНДРИЈАНА Ј ТРПКОВСКА 17.01.2011 31.12.2018 МАГДАЛЕНА БУХОВА  
76. 09-17405/2 4028008504217 28022603 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ БР. 100 ТЕТОВО 703281 БРАНЕ ТРПКОВСКИ 17.01.2011 31.12.2018 СОЊА СИМЈАНОВСКИ  
77. 09-17434/2 4028010513509 28027602 ПЗУ ДР ЉУБИША ПЗУ Д-Р ЉУБИША-СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКИ АТЕНТАТОРИ-ГЕМИЏИИ БР.70А ТЕТОВО 735434 ЉУБИША КРСТЕВСКИ 24.03.2016 31.12.2018 МАЈА БОГОЕВСКА  
78. 09-17415/2 4028994103926 28002402 ПЗУ ДР ЧЕДО СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР ФУШТАНСКА БР.5 ТЕТОВО 700592 ЧЕДОМИР ТРПЕСКИ 06.03.2014 31.12.2018 СУЗАНА ЈАКОВЛЕВСКА  
79. 09-16821/2 4029003125427 30008001 ПЗУ ОКУЛУС А ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 700789 ЈОВАНКА РИСТОВА 01.01.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА ИВАНОВА  
80. 09-16809/2 4029004129256 30007902 ПЗУ Д-Р САШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.30 ШТИП 700797 АЛЕКСАНДРА БУТНЕЈСКА ШАЛЕВА 18.07.2014 31.12.2018 БОЈАНА ТОМИЌ  
81. 09-16838/2 4029007136237 30010901 ПЗУ ПРИМ.ДР АЦО НИКОЛОВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 700681 АЦО НИКОЛОВ 01.01.2008 31.12.2018 АНЕТА ДИМЧОВА  
82. 09-16818/2 4029008501095 30011201 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МИТЕ НИКОЛОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПИРИНСКА БР.106/А ШТИП 701270 МИТЕ НИКОЛОВ 01.04.2008 31.12.2018 СИЛВАНА ЕФРЕМОВА  
83. 09-16812/2 4029010507068 30011801 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ 7 Б ШТИП 700231 ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕРИЦА ПРИЧКОВА  
84. 09-16824/2 4029998114317 30001803 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 703222 ЦВЕТАНКА МАНЕВА САМАРЏИСКА 01.01.2009 31.12.2018 ИВАНА ТЕМЕЛКОВА  
85. 09-16841/2 4029999116410 30001502 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.32 ШТИП 700649 ВЛАТКО МИТАШЕВ 01.01.2008 31.12.2018 ДАНЧЕ СЛОБОДАНОВСКА  
86. 09-17017/2 4030000376060 25011403 ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ СПЕЦИЈАЛ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701300 МИТРА БОГЕСКА БЛАЖЕВСКА 01.04.2008 31.12.2018 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА  
87. 09-17017/2 4030000376060 25011403 ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ СПЕЦИЈАЛ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 732753 БИЉАНА ШИШКОВА 01.04.2008 31.12.2018 МИРЈАНА СТАМЕНКОВСКА  
88. 09-16942/1 4030000378560 25056802 ПЗУ ПРИМ Д-Р БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ СПЕЦ.ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ БР. 31/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700134 БОЈАН СТОЈАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА КОЧОВСКА  
89. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701262 ВЕСНА ВАЈС ПАВЛОВ 01.07.2012 31.12.2018 ГОРДАНА АЦЕВСКА  
90. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743259 ДРАГОМИР ЈАНКОВ 01.07.2012 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА РИСТОВСКА  
91. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743828 АЛЕКСАНДРА БОШКОВСКА 01.07.2012 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЛАБОВИЌ  
92. 09-16998/2 4030000403815 25020103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦИЈ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 704067 АНТОНЕЛА ЉУБИЌ 01.08.2009 31.12.2018 КАТИНКА КЕКЕНОВСКА  
93. 09-16998/2 4030000403815 25020103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦИЈ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 716480 ДАНКА БОШКОВА 26.01.2018 31.12.2018 ЈАСМИНКА ИЛИЕВСКА  
94. 09-16998/2 4030000403815 25020105 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИН.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОКАЛ 9,13,15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 746916 СВЕТЛАНА ВАСИЛОВА 31.12.2013 31.12.2018 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА  
95. 09-16998/2 4030000403815 25020106 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 743534 САЊА НИКОЛОВА 01.08.2009 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА  
96. 09-16998/2 4030000403815 25020107 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРД. ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 731277 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА 29.12.2014 31.12.2018 ЕЛВИРА ЦАКО  
97. 09-16125/2 4030001405048 25056702 ПЗУ ДР. С. СТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р С.СТОЈАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.21/2-14 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700380 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА 18.03.2015 31.12.2018 АНГЕЛА ЈОВАНОВСКА  
98. 09-16940/2 4030002448875 25056901 ПЗУ ОКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ВИЧ БР. 28 КУЛА 16 ЛОК. 5 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700118 МИЛЕНА ТРАЈКОВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ИВОНА МЛАДЕНОВСКА  
99. 09-16204/2 4030002450349 25057202 ПЗУ ОПТИКО МЕДИКА ПЗУ ОПТИКО МЕДИКА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700967 СУЗАНА АЏИЕВСКА 25.06.2016 31.12.2018 СИМОНА СТЕФАНОВСКА  
100. 09-16988/2 4030004521790 25026103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 748986 КЕТИ ТАГАСОВСКА 10.05.2017 31.12.2018 ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА  
101. 09-16988/2 4030004521790 25026104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ ОРД. ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 700398 БОРИСЛАВ ЈОСИФОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 БИЉАНА ЃОРЃЕВИЌ  
102. 09-17052/2 4030005530165 25041603 ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ 44-1/КАТ 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700886 ЗОРАН ШАНДУЛОВСКИ 12.03.2015 31.12.2018 ИРЕНА МИРОВСКА  
103. 09-17040/2 4030005542325 25057301 ПЗУ ЗЕНИТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ЛОНДОНСКА ББ 13 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700223 БРИЖИТА ЗЛАТЕСКА-ЛАЗАРЕВИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ИВАНА БЛАЖЕВСКА  
104. 09-16921/2 4030005547610 25057601 ПЗУ ФИЗИЈАТРИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛЕНИНОВА БР. 73/1-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701238 СТЕФКА ЕЛЗЕСЕР 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА БОШКОВСКА-МЛАДЕНОВСКА  
105. 09-16925/2 4030005558396 25058001 ПЗУ ГАСТРОТОП ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 66-2/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700800 ЉУБИЦА НОВЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ПАНДА МИТРЕВСКА  
106. 09-16925/2 4030005558396 25058001 ПЗУ ГАСТРОТОП ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 66-2/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703940 ДЕЈАН СТАНОЈКОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЌ  
107. 09-16107/2 4030005560439 25056401 ПЗУ КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА МЕДИКА НОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ 1А-4/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700169 ЕЛКА АНДОНОВСКА-МИРЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ЗЛАТКО БОЖИНОСКИ  
108. 09-16995/2 4030005574570 25055901 ПЗУ БИМЕДИКА-Л ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БУЛ. АВНОЈ БР. 20/Б12 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 700940 БИЉАНА СТЕФАНОВСКА-ЈОВАНОВА 01.01.2008 31.12.2018 НИКОЛЧЕ СТОЈАНОВСКИ  
109. 09-16897/2 4030005574804 25056101 ПЗУ ЛАСЕРОПУНКТУРА СКОПЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ЛОНДОНСКА БР. 10 ЛАМЕЛА 3 ДЕЛ. ПР. 7 И 8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700126 ГЕОРГИ МИТЕВ 01.01.2008 31.12.2018 ВЛАТКО ТАСЕВСКИ  
110. 09-17012/2 4030005577714 25056602 ПЗУ МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ОРД. ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. СЛИВОВСКА БР. 6-А СКОПЈЕ - КАРПОШ 700533 СОНЈА ТАЛЕСКА 08.08.2011 31.12.2018 МАРГАРИТА МАРКОВСКА  
111. 09-16233/2 4030006586431 25118301 ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗ.МЕДИЦИНА И РЕХАБИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН БР.50 КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745758 ИРИНА ПОПДИМИТРОВА МИТРЕВСКА 15.07.2013 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ДИМИШКОВСКИ  
112. 09-16233/2 4030006586431 25118303 ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН БР.50 КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704008 ИВАНА ПАНГОВСКА БОШЊАКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 БИЛЈАНА АНЧЕВСКА  
113. 09-16225/2 4030006591028 25056201 ПЗУ Д-Р КАРДУЛА ОРДИНАЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БУЛ.АСНОМ БР.18 Л.1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 700479 КАТАРИНА КАРДУЛА 01.01.2008 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ  
114. 29-16910/2 4030006593810 25109501 ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА СПЕЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.25/1-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 753459 НАТАША БАШУРОВСКА МАРИНЧЕСКА 30.01.2017 31.12.2018 ЛЕОНОРА ТРАЈКОВА  
115. 09-17029/2 4030006597069 25056001 ПЗУ ОПТИКУС СКОПЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТОЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ БР. 6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 700975 ЃУЛИСТАНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018  
116. 09-16997/2 4030006600124 25057502 ПЗУ ПСИХЕА ПЗУ ПСИХЕА - ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.79 СКОПЈЕ 752576 ЈАСМИНА МИЈИЌ 15.06.2017 31.12.2018 МАРИЈА ТАРТАЛОВА  
117. 09-17030/2 4030006611371 25057901 ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ДРАЧЕВСКА ББ С. ДРАЧЕВО ДРАЧЕВО 718114 ТРАЈЧЕ ЃЕОРЃИЕВСКИ 08.10.2014 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕВСКА КОЧОСКА  
118. 09-16108/2 4030007001216 25102801 ПЗУ МАК МЕДИКУС-В СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗИК.МЕДИЦ.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.19/1/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700215 МАРГАРИТА КАРАЃОЗОВА КОШТАНОВА 01.01.2008 31.12.2018 ЛЕЈЛА СУЛОСКА  
119. 09-17055/2 4030007009039 25121501 ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 732699 ВЕСНА ПАПАЗОСКА 01.10.2010 31.12.2018 МАЈА ЃОРЃЕВИЌ  
120. 09-18325/2 4030007621630 25103101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС СПЕЦ.ОРДИ.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.86/3/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701157 СОФИЈА ТУЏАРОВА КАРАЏИНОВА 01.01.2008 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЃОРЃИЕВСКА  
121. 09-18325/2 4030007621630 25103101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС СПЕЦ.ОРДИ.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.86/3/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739758 ЛИДИЈА ТРАЈЧЕВА 12.12.2013 31.12.2018 МАЈА ЈОВЧЕВСКИ  
122. 09-18325/2 4030007621630 25103102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС СПЕЦ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.86/3/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736082 НИКОЛА ЃОРГОВ 13.06.2013 31.12.2018 ДАНИЈЕЛА ДАНЧЕВСКА  
123. 09-16933/2 4030007623900 25102701 ПЗУ ЕНДОМЕД СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700908 ЖАНЕТА ПОПОВСКА ДИМОВА 01.01.2008 31.12.2018 ЦЕНА ЦВЕТАНОСКА  
124. 09-16961/2 4030007635800 25097108 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРДИ.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 753645 ЕМИЛИЈА МИНОВА 17.05.2016 31.12.2018 КАТЕРИНА ИЛИЕВСКА  
125. 09-16961/2 4030007635800 25097111 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 754960 АТАНАС ВАСИЛЕВ 31.05.2017 31.12.2018 САЊА АЛЕКСИЌ  
126. 09-16961/2 4030007635800 25097119 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 751618 МАРИЈА МИЛАНОВА 20.05.2015 31.12.2018 ДАНИЕЛА ДИМОСКА  
127. 09-16961/2 4030007635800 25097120 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 753696 АЛЕКСАНДРА ДИМОВА 01.06.2016 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЌ  
128. 09-16961/2 4030007635800 25097121 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744964 МАРИНЕЛА МАЛИНОВА 25.12.2013 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА СТАНКОВСКА  
129. 09-16961/2 4030007635800 25097122 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД. ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711861 РОЗА АНГЕЛОВА 04.01.2018 31.12.2018  
130. 09-16961/2 4030007635800 25097123 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732770 ЖАРКО ЈАНКОВСКИ 23.05.2018 31.12.2018 БОЈАНА НАУМОВА  
131. 09-16961/2 4030007635800 25097123 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746444 АНТОН КЛАДОРАБСКИ 15.10.2013 11.05.2018  
132. 09-16961/2 4030007635800 25097124 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 755389 СИМЕОН МОГИЛЕВСКИ 14.12.2017 31.12.2018 ЗАГИЦА ШИКОСКА  
133. 09-16964/2 4030007637870 25102901 ПЗУ АТАНАСОВ КИРИЛ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700525 КИРИЛ АТАНАСОВ 01.01.2008 31.12.2018 БИЉАНА СТАНОЈЕВИЌ  
134. 09-16916/2 4030008021210 25114101 ПЗУ ДЕРМА ЕСТЕТИК СПЕЦ.ОРД. ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ БР.47-5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703761 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА-СТОЈАНОВСКА 01.08.2009 31.12.2018 ВЕРОНИКА СТОЈАНОВСКА  
135. 09-16224/2 4030008038237 25106101 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА СПЕЦ.ОРДИН.ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 751812 ВЕСНА ГЕОРГИЈЕВСКА 20.09.2017 31.12.2018 ХРИСТИЈАН МОЈСОВСКИ  
136. 09-16111/2 4030008038326 25110701 ПЗУ ИНТЕР-ЕХО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТОМЕ АРСОВСКИ БР.46 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 743615 ТРАЈЧЕ ГАЛЕВ 22.05.2012 31.12.2018 КАТЕРИНА ЦВЕТАНОВСКА  
137. 09-16106/2 4030008039012 25114201 ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.34 СКОПЈЕ - КАРПОШ 703770 АНИЦА ВАСИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018 ИРЕНА ЈОСЕВСКА  
138. 09-16106/2 4030008039012 25114201 ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.34 СКОПЈЕ - КАРПОШ 742198 АНДРИЈАНА ГАЦОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 БЕЛИНДА АНДОНОВСКА  
139. 09-16199/2 4030008041459 25110101 ПЗУ ДР ЛИДИЈА АРСОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗ.МЕД.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ТОМЕ АРСОВСКИ БР.49 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 701246 ЛИДИЈА АРСОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДОНА ДОЈЧИНОВСКА  
140. 09-16214/2 4030008043478 25106802 ПЗУ ДР ЗОРА МИТИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.204/4 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701033 ЗОРА МИТИЌ 02.10.2008 31.12.2018 АНИТА СТОЈЧЕВСКА  
141. 09-16936/2 4030008043737 25109401 ПЗУ МЕА МЕДИКА СПЕЦ.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.107 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 702790 МАРИКА НИКОЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 АНА ВЕЛЈАНОВСКА  
142. 09-17404/2 4030008048208 28025501 ПЗУ ВИЗУС ЕДИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.ББ ГТЦ./ЛОК.54 И ЛОК.55 ТЕТОВО 703370 ЕДИЈЕ РУСТЕМИ 03.05.2010 31.12.2018 ФАТИМЕ ЗИБЕРИ  
143. 09-16212/2 4030008048534 25110801 ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703460 БИЉАНА ИВАНОВСКА-БОЈАЏИЕВ 01.01.2009 31.12.2018 ЈАСМИНКА СТРЕЗОСКА  
144. 09-16227/2 4030009055372 25118001 ПЗУ Д-Р ГРАМОВ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕНИЈАМИН МАЧУКОВСКИ БР.26 СКОПЈЕ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 703923 СТАВРЕ ГРАМОВ 01.04.2010 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ГРАМОВА  
145. 09-17011/2 4030994117468 25058401 ПЗУ ЛИМИНЕ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.21/11 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700690 МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ТАНА АРСОВСКА  
146. 09-17862/2 4030994186109 25016003 ПЗУ ИНТЕРНА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТРУМИЧКА БР.16/2-4 СКОПЈЕ - ЧАИР 753386 ЕЛИЗАБЕТА ПОПОСКА 26.02.2016 31.12.2018 ЗИРИЈЕТЕ МУСТАФА  
147. 09-16978/2 4030996102522 25021802 ПЗУ АНГЕЛОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ИВО РИБАР ЛОЛА БР 57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701335 ТОМИСЛАВ АНГЕЛОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 БОРИС НАЈДОВ  
148. 09-16893/2 4030996187552 25057101 ПЗУ ОФТАЛМОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ВАСИЛ ЃОРГОВ БР. 26/6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700894 ЛАЗАР ТРЕНЧЕВ 01.01.2008 31.12.2018 МАЈА АНГЕЛОВСКА  
149. 09-16908/2 4030998342164 25013403 ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДОЛОРЕС СКОПЈЕ ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ-ПОДРУЖНИЦА ДОЛОРЕС СКОПЈЕ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.СТРЕЗОВО БР.5 СКОПЈЕ - КАРПОШ 747564 БИЉАНА ПОПОВИЌ 18.09.2014 31.12.2018 ТАТЈАНА ИЛИЌ  
150. 09-19296/2 4030999372768 25024801 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА СПЕЦИЈ.ОРДИНА. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.28 ВЛЕЗ1СТАН 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701076 АЛЕКСАНДАР МАРЦИКИЌ 29.09.2003 31.12.2018 САЊА МАНЧЕВСКА  
151. 09-16996/2 4032010506631 25123001 ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР.1-14 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 735531 ЕЛЕНА ПЕРКОВА 01.04.2011 31.12.2018 РУЖИЦА СТОЈЧЕВСКА  
152. 09-17910/2 4032010507042 25121601 ПЗУ ВИВАМЕДИКА СПЕЦИЈАЛ.ОРДИН.ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ БР.15/2-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 700070 ЈУЛИЈА БУЖАРОВСКА 01.10.2010 31.12.2018 СВЕТЛАНА ПЕТРУШЕВСКА  
153. 10-13404/1 4032011514760 25155101 ПЗУ ВИТА-МЕД ЛД СКОПЈЕ ПЗУ ВИТА-МЕД ЛД СКОПЈЕ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.79А-1/10 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 754013 ЛИДИЈА ДИМОВСКА 01.11.2016 31.12.2018 ЕЛЕНА ФИЛИПОВСКА  
154. 10-13425/2 4038011503936 25155201 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ СКОПЈЕ ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ СКОПЈЕ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РАДИШАНСКА ББ. МАЛ ТЦ ЛОКАЛ 8 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 754030 АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ 01.11.2016 31.12.2018 ГОРДАНА КОСТОВСКА  
155. 09-16102/2 4043010506048 25121901 ПЗУ НУР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.АНТОН ПОПОВ БР.ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 701050 МИСАЛА ЕМИНОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018 АМИРА ЕМИНОВИЌ  
156. 10-13399/1 4043011509660 25155001 ПЗУ-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЕХОЛАБ ПЛУС ПЗУ ЕХОЛАБ ПЛУС СКОПЈЕ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР 6,СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 753998 МУХАМЕД КАМБЕРИ 01.11.2016 31.12.2018 НУРДАН АЛИ  
157. 09-18446/2 4057010506278 25123201 ПЗУ Д-Р ГОРИЦА СПЕЦ.ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА РУЗВЕЛТОВА 51/3-14 СКОПЈЕ - КАРПОШ 735582 ГОРИЦА ДАЧЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИВОНА ВЕЛИЧКОВСКА  
158. 09-16203/2 4080009501272 25117801 ПЗУ ЕУМЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.145/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703893 БЛАГОЈЧЕ СТЕВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 НАТАША НАЈДОВСКА  
159. 09-16900/2 4080009505200 25117901 ПЗУ ПРИМАТЕРАПИ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗ. МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.8/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703907 МАЈА МОРАЧАНИН 01.04.2010 29.12.2016 ИЛИЈА НЕДЕВ МИЛИЦА ЛЕВИ Замена за неплатено одсуство 30.12.2016 31.12.2018
160. 09-19531/2 4080010515759 25122202 ПЗУ ОРЛ-ЈАНЕВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР 25/6-12 СКОПЈЕ - ЧАИР 735132 ЈАНЕ ЈАНЕВСКИ 01.07.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА ЃОРГИЕВСКА  
161. 09-16937/2 4080010518090 25123101 ПЗУ МЕНАДА МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ФИЗ.МЕДИЦ.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПИРИНСКА БР.48/18 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735574 ТИНА ТРПЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИРЕНА СТОЈАНОСКА  
162. 09-16907/2 4080011519600 25124901 ПЗУ АУДИОБМ - МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.29/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737038 ГОЦЕ ЗЛАТЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕСНА АНЧЕВСКА  
163. 09-16201/2 4082010503222 25118601 ПЗУ ВАЛОН СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 746134 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 13.11.2014 31.12.2018 ЏЕМИЛЕ АЛИ  
164. 09-15971/2 4086009500436 25115103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА СПЕЦИЈ.ОРДИНА.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.16 А-2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732788 МИРКА ШАЛИЌ КАЗАНКОВА 03.03.2011 31.12.2018 ИЛИНКА ПЕТРОВА  
165. 09-15971/2 4086009500436 25115104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА СПЕЦ.ОРДИН. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 701297 ОЛИВЕРА ЗАРКОВСКА 03.03.2011 31.12.2018 МИРЕЛА СКЕНДЕР  
166. 09-17131/2 5007998109054 7000303 ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА БР.14 ГОСТИВАР 700304 ШЕНАЗИ БИЉАЛИ 01.01.2008 31.12.2018 ВУКИЦА ЈОВАНОСКА  


   Export во XML