почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на Специјалисти лекари од ПЗУ и ЈЗУ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Броја Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Подолготрајно отсуство
Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-17696/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 747645 АТАНАС ФУРНАЏИСКИ 07.03.2014 31.12.2018
2. 09-17696/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 752754 ЈОРДАНЧО ЈОРДАНОВСКИ 03.11.2015 31.12.2018
3. 09-17696/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 752746 ЗОРИЦА РИЗИНСКА ШАХПАСКА 03.11.2015 31.12.2018
4. 09-17696/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 744123 ВЕСНА КОЛОВСКА 04.07.2018 31.12.2018
5. 09-17696/2 4001978100075 1070100 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВЕН ДОМ - БЕРОВО РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА БЕРОВО БЕРОВО 753602 ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВА 28.04.2016 31.12.2018
6. 09-17696/2 4001978100075 1070101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 805440 ВАЛЕНТИНА ГАБЕР 01.04.2010 31.12.2018
7. 09-17696/2 4001978100075 1070102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
8. 09-17696/2 4001978100075 1070103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 722545 ЈАНКА ПАЧАРСКА 01.04.2010 31.12.2018
9. 09-17696/2 4001978100075 1070104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 722553 ВАНЧО БИКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
10. 09-17696/2 4001978100075 1070106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 722529 МАРА РАДИНСКА 01.04.2010 31.12.2018
11. 09-17696/2 4001978100075 1070106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПУЛМОЛОГ УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
12. 09-17696/2 4001978100075 1070107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 733938 СВЕТЛАНА ПЕЦОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
13. 09-17695/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 756695 МИЛАН ПЕТКОВИЌ 18.10.2018 31.12.2018
14. 09-17695/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 733156 МАРИЈА КАРАКОСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
15. 09-17695/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 747211 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВСКА КАПУШЕВСКИ 30.01.2014 31.12.2018
16. 09-17695/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 751120 ТАТЈАНА КОЛЕВА 06.04.2015 31.12.2018
17. 09-17695/2 4001989102703 1070303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 754188 БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 26.10.2016 31.12.2018
18. 09-17695/2 4001989102703 1070304 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 716359 СНЕЖАНА САЧКАРСКА 01.04.2010 31.12.2018
19. 09-17695/2 4001989102703 1070306 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 716340 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
20. 09-17695/2 4001989102703 1070307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 802980 СУЗАНА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
21. 09-17695/2 4001989102703 1070307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИНДУСТРИСКА БР. 5 ПЕХЧЕВО ПЕХЧЕВО 802999 СИЛВАНА КРАМАРСКА 01.04.2010 31.12.2018
22. 09-17682/2 4001997103409 1070402 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МАЛДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 801070 ГОРДАНА ШЕНКОВСКА 05.09.2015 31.12.2018 МАРИЈА БИКОВСКА  
23. 09-17699/2 4001997103409 1070403 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ СПЕЦ.ОРДИН.ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 701181 РУЖА ГОШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 МЕРДИЈЕ ПИЛОВА  
24. 09-17637/2 4002002182022 2063601 ПЗУ СМАЈЛИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.141 БИТОЛА 704032 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 СИБЕЛ АХМЕТ  
25. 09-17654/2 4002004163599 2034102 ПЗУ ОРТОДЕНТ - М СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. 1 МАЈ 84 - Б БИТОЛА 702293 КИРО МИХАИЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 АНТОНИКА ХРИСТОВСКА  
26. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 703931 ФАНИ НАШОКОВА 20.08.2014 31.12.2018
27. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 747033 АЛЕКСАНДРА Т ТАНАСКОВСКА 27.12.2013 31.12.2018
28. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 719994 БОБИ ТРАЈКОВСКИ 06.02.2013 31.12.2018
29. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731048 ОЛГА ТОЛЕВСКА-ДЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
30. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731056 ЛИЉАНА НЕЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
31. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731072 ПЕТКО МИТРЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
32. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731080 ЈОРГО БОШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
33. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731099 ВАСКО МИЦЕВСКИ 01.06.2014 31.12.2018
34. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731102 ПЕТАР АВРАМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
35. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731110 МАРИКА МАТЛИЈОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
36. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731129 МИРА МЛАДЕНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
37. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731137 ЗЛАТКО БЛАЖЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
38. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731153 ОЛГА ЛОЗАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
39. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731161 ЈУЛИЈАНА ТОМСКА 01.04.2010 31.12.2018
40. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731170 ЖАКЛИНА СЕРВИНИ 01.04.2010 31.12.2018
41. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731188 СЛАВИЦА НАСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
42. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731200 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
43. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, РЕВМАТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731218 МАРИЈА АРСОВСКА -НАЛБАНТИ 30.12.2014 31.12.2018
44. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731226 НЕНСИ ЛОЗАНЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
45. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731234 СВЕТЛАНА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
46. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731242 КАТЕРИНА КАРАНЏУЛОВСКА-ЧАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
47. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 733865 АНА ВЕЉАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
48. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 738883 НАТАЛИЈА АНГЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
49. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 744727 ЛИЛЈАНА СИМОНОВСКА-ХЕНТУ 30.11.2015 31.12.2018
50. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 752215 ЕЛЕНА ШИШКОВСКА-СТЕПАНОВСКА 15.07.2015 31.12.2018
51. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 753572 МАЈА ТАЛЕВСКА 25.04.2016 31.12.2018
52. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 754234 ТЕОДОР ЕРКА 02.11.2016 31.12.2018
53. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730912 ВЛАДИМИР РАДЕВСКИ 01.06.2016 31.12.2018
54. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804673 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 23.05.2018 31.12.2018
55. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 744735 ИРЕНА СТЕФАНОВСКА 20.07.2015 31.12.2018
56. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 748501 АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВСКИ 25.04.2014 31.12.2018
57. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОНКОЛОГИЈА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 755028 ХРИСТИЈАН МАРУЛЕЦ 15.06.2017 31.12.2018
58. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731951 МИХАИЛО ЏОЛОНГА 01.06.2014 31.12.2018
59. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749788 АЛЕКСАНДАР ОБЕДНИКОВСКИ 23.09.2014 31.12.2018
60. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731781 СИМЕ ДИМОВСКИ 16.05.2016 31.12.2018
61. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743984 ФИЛИП ЃОРШЕВСКИ 08.11.2012 31.12.2018
62. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746762 ДИМЧЕ МАРКОВСКИ 08.11.2013 31.12.2018
63. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749745 ИВАНЧО КОЧОВСКИ 19.09.2014 31.12.2018
64. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730602 ТЕУТА УСЕИНИ АВДИ 30.10.2014 31.12.2018
65. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743992 ДАНИЕЛА ТРАЈКОВСКА 08.11.2012 31.12.2018
66. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 745391 ТАТИЈАНА ЧУМАНДРА-ИЛИЕВСКА 26.02.2013 31.12.2018
67. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746754 БИЛЈАНА ГАГАЧОВСКА 08.11.2013 31.12.2018
68. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 753220 ВЛАДИМИР МИХАЈЛОВСКИ 22.01.2016 31.12.2018
69. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 749907 АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 10.10.2014 31.12.2018
70. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 755478 САШО ВАСИЛЕВСКИ 05.01.2018 31.12.2018
71. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732796 НЕВЕНКО МИТКОВСКИ 08.11.2013 31.12.2018
72. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 745618 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ 08.11.2013 31.12.2018
73. 09-17597/2 4002005167709 2055302 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_3 ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 750166 ЈОВАН ВЕЉАНОВ 17.11.2014 31.12.2018
74. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 713201 ЛИДИЈА ЃОРЃИЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
75. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
76. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
77. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 713260 ВАЛЕНТИНА С. ТОДОРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
78. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 723320 АНИТА МАТОСКА 01.04.2010 31.12.2018
79. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 723355 ВЛАДИМИР БУНЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
80. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 727709 ЉУБИНКА ПОПОСКА 31.01.2018 31.12.2018
81. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732052 ВЛАДИМИР РИСТЕВСКИ 20.08.2014 31.12.2018
82. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732087 ЕЛИЗАБЕТА НЕДЕЛКОВСКА-ЈАНКУЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
83. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА-РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
84. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 746851 ВЛАДО ДАМЕВСКИ 11.12.2013 31.12.2018
85. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 747025 МИМОЗА ГЕЛЕВСКА 14.01.2014 31.12.2018
86. 09-17597/2 4002005167709 2055304 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 748757 ИГОР НЕДЕЛКОВСКИ 22.05.2014 31.12.2018
87. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731463 ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
88. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731471 ИВАНЧО ВАСИЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
89. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731498 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
90. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
91. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 738905 ВАСА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
92. 09-17597/2 4002005167709 2055305 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_4 НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731315 СЛАВИЦА НАЈДОВСКА СТОЈКОВСКА 11.03.2013 31.12.2018
93. 09-17597/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730424 СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
94. 09-17597/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730432 ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
95. 09-17597/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730440 ЈОВАН ЃОРЃИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
96. 09-17597/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА СО КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730459 КЕТИ ВЕЛЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
97. 09-17597/2 4002005167709 2055306 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_5 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756989 ВЕСНА ШИКЛОВСКА 10.12.2018 31.12.2018
98. 09-17597/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731331 ГОРКА МИРЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
99. 09-17597/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731340 ДИЈАНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
100. 09-17597/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731366 ЈЕЛКА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
101. 09-17597/2 4002005167709 2055307 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_6 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756806 АНА НАСЕВА 09.11.2018 31.12.2018
102. 09-17597/2 4002005167709 2055308 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_7 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730475 ВАСО РАДИВОЈЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
103. 09-17597/2 4002005167709 2055308 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_7 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730483 АЦА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
104. 09-17597/2 4002005167709 2055308 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_7 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730491 ЗОРАН ЛАЗАРОВ 01.04.2010 31.12.2018
105. 09-17597/2 4002005167709 2055308 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_7 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 733890 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
106. 09-17597/2 4002005167709 2055308 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_7 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743216 МИЛЕ НАУМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
107. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756741 МАЈА АВРАМОВСКА 05.11.2018 31.12.2018
108. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730548 ЛИЛЈАНА МОМЕВА 01.04.2010 31.12.2018
109. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730564 МЕРИ ЏАРЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
110. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730580 СНЕЖАНА МИТРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
111. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730769 БЛАГА ТЕМЕЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
112. 09-17597/2 4002005167709 2055310 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_8 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730823 ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
113. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730645 ПЕТАР СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
114. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732290 СИМОН СИЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
115. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732303 ЛИДИЈА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
116. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732311 ЛУИЗА ВЕЛЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
117. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732320 АНА ПЕЈЧИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
118. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 739561 ГЕОРГИ САЗДАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
119. 09-17597/2 4002005167709 2055311 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 742058 РЕНАТА РАДЕНКОВ 01.04.2010 31.12.2018
120. 09-17597/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730688 ЉУПЧО АЛЕКСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
121. 09-17597/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730718 МИТКО ЈОВАНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
122. 09-17597/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731269 ДРАГАНЧО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
123. 09-17597/2 4002005167709 2055312 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731293 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
124. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731846 КОЧО КОЧОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
125. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731854 ЛИДИЈА СОТИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
126. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731862 БОЖИДАР ПЕТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
127. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731889 ИЛИНКА ДИМИТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
128. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731897 МЕРИ ПАТЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
129. 09-17597/2 4002005167709 2055313 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 736007 МАЈА БЕЛЕВСКА 07.08.2013 31.12.2018
130. 09-17597/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731684 МЛАДЕН МАРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
131. 09-17597/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731692 ЗОРАН БУЏЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
132. 09-17597/2 4002005167709 2055314 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_11 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 742040 ХРИСТИЈАН ЃОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
133. 09-17597/2 4002005167709 2055316 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_12 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731374 СОЊА ТРПЕЗАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
134. 09-17597/2 4002005167709 2055316 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_12 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731382 СЛОБОДАНКА АРБОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
135. 09-17597/2 4002005167709 2055316 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_12 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731390 ЛИДИЈА ПАРИШКО 01.04.2010 31.12.2018
136. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731935 КИРЕ ОБЕДНИКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
137. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731943 БЛАГОЈ НЕДЕЛКОВ 01.04.2010 31.12.2018
138. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731978 МИРОСЛАВ НЕСТОРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
139. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731986 МАРГАРИТА ВИДЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
140. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731994 ВЛАДИМИР СТОЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
141. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 739570 ТОМЕ ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
142. 09-17597/2 4002005167709 2055318 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_13 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756750 АЛЕКСАНДРА КОЛЕВСКА КОСТОВСКИ 05.11.2018 31.12.2018
143. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 752134 ЈОВАН МИТРЕВСКИ 03.07.2015 31.12.2018
144. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730920 ЏУЛИЈАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
145. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730947 EЛИ ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
146. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730955 ДАНЧЕ БАЛАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
147. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730963 РОЗИЦА ПЕТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
148. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730971 ВИОЛЕТА МАЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
149. 09-17597/2 4002005167709 2055319 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_14 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730980 МАРИЈА ПАСПАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
150. 09-17597/2 4002005167709 2055320 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_15 НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730653 НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
151. 09-17597/2 4002005167709 2055321 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 723517 ГОРИЦА БРЕШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
152. 09-17597/2 4002005167709 2055321 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730840 РАМОНА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
153. 09-17597/2 4002005167709 2055321 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730858 МИХАЈЛО НАСЕВ 01.04.2010 31.12.2018
154. 09-17597/2 4002005167709 2055321 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730882 ВЛАДО ИВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
155. 09-17597/2 4002005167709 2055321 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730890 СИЛВАНА ШТАКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
156. 09-17597/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731773 ОЛИВЕРА МИШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
157. 09-17597/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731790 ТИРЧЕ ТНОКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
158. 09-17597/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731803 ВАСКО ДИМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
159. 09-17597/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731811 ВАЛЕНТИНА ЏОЛОНГА 01.04.2010 31.12.2018
160. 09-17597/2 4002005167709 2055322 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_16 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756458 ИРЕНА ТРАЈЧЕВСКА 23.07.2018 31.12.2018
161. 09-17597/2 4002005167709 2055323 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_17 СУДСКА МЕДИЦИНА СО КРИМИНАЛИСТИКА СУДСКА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730629 ЗОРАН КОТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
162. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731536 СУЗАНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
163. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
164. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731579 ЈОВАН СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
165. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731587 КСЕНОФОН РЕНДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
166. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
167. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731617 ДИМЧЕ КУЗМАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
168. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
169. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731633 ОРХАНЧЕ АЛИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
170. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
171. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
172. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731668 СТЕФАН ТАЛЕВ 01.04.2010 31.12.2018
173. 09-17597/2 4002005167709 2055324 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_18 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 742066 БОРИС ТОПАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
174. 09-17597/2 4002005167709 2055325 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_19 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 731749 ЗОРАН ПОПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
175. 09-17597/2 4002005167709 2055325 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_19 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 739553 ИЛИЈА КЕЛЕПУРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
176. 09-17597/2 4002005167709 2055327 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_21 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И ЦИТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732230 ЦВЕТАНКА ШОКЛАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
177. 09-17597/2 4002005167709 2055327 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_21 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И ЦИТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 732249 ДЕНИЕЛ ПОПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
178. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804614 КАТИЦА ДИМУЛКОВСКА-МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
179. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804630 ФАНИЈА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
180. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804649 ЛЕНЧЕ ГУДОВСКА-СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
181. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804657 ОЛИВЕРА АВРАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
182. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804665 ЕЛИЗАБЕТА ТОМСКА 01.04.2010 31.12.2018
183. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804738 SАЛА БОЈКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
184. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804754 АРТЕМИДА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
185. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804762 БИЛЈАНА СТЕПАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
186. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804770 КОНСТАНТИН НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
187. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804789 САШО КОЧАНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
188. 09-17597/2 4002005167709 2055328 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_22 МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804916 ЖИВОМИР ЦВЕТКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
189. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730874 СНЕЖАНА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
190. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 743585 БИЛЈАНА ИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
191. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 756482 ЗОРАН ВЕЛКОВСКИ 26.09.2018 31.12.2018
192. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804622 СЛАВИЦА МИХАЈЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
193. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804681 СЛАВИЦА КУКАНОВА-ИСИЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
194. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804690 ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
195. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804703 ВИНЕТА КОЏАСИНСКА 01.04.2010 31.12.2018
196. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 804711 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
197. 09-17597/2 4002005167709 2055329 ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА_23 СУДСКА МЕДИЦИНА СО КРИМИНАЛИСТИКА СУДСКА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 730637 ЗОРАН ВЕЉАНОВ 09.11.2012 31.12.2018
198. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755486 ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 10.01.2018 31.12.2018
199. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755494 АНА ТАЛЕВСКА 10.01.2018 31.12.2018
200. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755524 СУЗАНА МИЦОВА 10.01.2018 31.12.2018
201. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755532 ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС 10.01.2018 31.12.2018
202. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729582 СОЊА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
203. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729698 ЈАГОДА ВЕЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
204. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729701 ВЕРИЦА ШТРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
205. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729710 ЈАВОРКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
206. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729744 ДИМЧЕ ИВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
207. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 746509 БЕТИ КРСТАНОСКА 08.10.2013 31.12.2018
208. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756512 ЕЛЕНА МИТРЕВСКА 27.09.2018 31.12.2018
209. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 706205 КРИСТИ ПАВИЌЕВИЌ 13.10.2015 31.12.2018
210. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750646 БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА МИЦОВСКА 08.01.2015 31.12.2018
211. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750654 МАРИЈА ДИМОВСКА 08.01.2015 31.12.2018
212. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 751502 ИВОНА ЈОВАНОВСКА 05.05.2015 31.12.2018
213. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 752606 ХЕЛГА ПАВЛОВСКА 22.10.2015 31.12.2018
214. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 754064 МАРИНА ХРИСТОВСКА 18.10.2016 31.12.2018
215. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 754072 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ 18.10.2016 31.12.2018
216. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755508 МАРГАРИТА ТАЛЕВСКИ 10.01.2018 31.12.2018
217. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 755516 АЛЕКСАНДРА МОНДОВСКА ПЕТКОВСКА 10.01.2018 31.12.2018
218. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756610 ВИКТОРИЈА ВУКОВИЌ 16.10.2018 31.12.2018
219. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756628 ИВОНА НАУМЧЕВСКА 16.10.2018 31.12.2018
220. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756636 ДИМИТАР ТЕМЕЛКОВСКИ 16.10.2018 31.12.2018
221. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756644 РОЗА ИГНАТОВСКА-СТЕФАНОВСКА 16.10.2018 31.12.2018
222. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756652 МЕНЧЕ ПЕТРОВСКА 16.10.2018 31.12.2018
223. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756679 ЈОРДЕЛИНА ЛОЗАНОВСКА 16.10.2018 31.12.2018
224. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756687 БОШЕ МИЛОШЕСКИ 16.10.2018 31.12.2018
225. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 756709 ИРЕНА ПЕТРОВСКА БЛАЈБЕРШНИК 26.10.2018 31.12.2018
226. 09-17541/2 4002005167717 2055902 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 750638 ЈАСМИНА ГОШЕВСКА 08.01.2015 31.12.2018
227. 09-17541/2 4002005167717 2055903 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729515 ЦВЕТА КИРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
228. 09-17541/2 4002005167717 2055903 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729531 СНЕЖАНА БОЈАЏИЕВА ЦВЕТАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
229. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729795 ДРАГАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
230. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729817 ГОРГИ ТАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
231. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729825 ЉУБИША КАРАНФИЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
232. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729833 СЛОБОДАНЧО ЛАМБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
233. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729868 МИРОСЛАВ ДАМЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
234. 09-17541/2 4002005167717 2055904 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 733539 ИРЕНА ЦИЦКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
235. 09-17541/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805041 СУЗАНА АПОСТОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
236. 09-17541/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805050 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
237. 09-17541/2 4002005167717 2055905 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 805688 НАСЕР ХАСАНБЕГОВИЌ 23.11.2012 31.12.2018
238. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729760 ВЕСЕЛИНКА РЖАНИКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
239. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729876 СИЛВЕР ДИМИТРОВ 01.04.2010 31.12.2018
240. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729892 ЈУЛИЈАНА СТОИЛОВА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
241. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729906 ДРАГА ЦВЕТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
242. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729914 ВАСЕ НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
243. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729922 МИРОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
244. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729930 ВЕСНА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
245. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729957 ЕЛИСАВЕТА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
246. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729965 ПЕНКА ЏАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
247. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729973 ХРИСТО БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
248. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729981 ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
249. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729990 МОНИКА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
250. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730009 НИКОЛА ВЕЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
251. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730025 ЛИЛЈАНА КОЧАНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
252. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730041 АДРИЈАНА МАРИНЧЕК БОГОЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
253. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730050 СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
254. 09-17541/2 4002005167717 2055907 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 730068 МЕНЧЕ ДИНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
255. 09-17541/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729787 СНЕЖАНА НАСЕВА 01.04.2010 31.12.2018
256. 09-17541/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729809 СИЛВАНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
257. 09-17541/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729841 СПАСЕНИЈА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
258. 09-17541/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 729850 СЛАВИЦА ДАВКОВА 01.04.2010 31.12.2018
259. 09-17541/2 4002005167717 2055908 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 733571 НАДА ШУНДОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
260. 09-17643/2 4002006171432 2065101 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ Д-Р БОГОЕВСКИ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА КОМПЛЕКС ШЕХЕРЗАДА ДТЦ/ЛОКАЛ-9И 10 БИТОЛА 744638 АЛЕКСАНДАР БОГОЕВСКИ 01.01.2013 31.12.2018 ГОРДАНА ХРИСТОВСКА  
261. 09-17644/2 4002006171432 2065102 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА OРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р БОГОЕВСКИ БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОТИЈА БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 КОЧО ЧОЛАКОВ 13 БИТОЛА 800414 ЉУБИНКА ВЕЛЕСКА 29.10.2013 31.12.2018 МАРИНА СТОЈАНОСКА  
262. 09-17644/2 4002006171432 2065102 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА OРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р БОГОЕВСКИ БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОТИЈА БИТОЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 КОЧО ЧОЛАКОВ 13 БИТОЛА 802190 АНЕТА МИХАЈЛОВСКА 15.08.2013 31.12.2018 МАЈА ПАРЕВСКА  
263. 09-17644/2 4002006171432 2065103 ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ПЗУ Д-Р БОГОЕВСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДТЦ ШЕХЕРЕЗАДА ЛОКАЛ 9 И 10 БИТОЛА 802042 АЛЕКСАНДРА ЈОНЧЕВСКА 25.05.2016 31.12.2018 ВИОЛЕТА БУЛАКОВСКА  
264. 09-17548/2 4002006175535 2063001 ПЗУ МАКСИДЕНТ ВРШКОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА ББ /ПЕЛАГОНКА 1 БИТОЛА 703788 ЗЛАТКО ВРШКОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ХРИСУЛА НИКОЛОВСКА  
265. 09-17579/2 4002007177370 2057101 ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 701670 ТОМИСЛАВ ЃОРГИЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ТАТЈАНА ДЕЈАНОВИЌ  
266. 09-17579/2 4002007177370 2057101 ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 701688 ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 АНЕТА ЧОЛАКОВА  
267. 09-17627/2 4002007177469 2057001 ПЗУ ПРОТЕТИКА 3 ДС СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702269 САШО БОШЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЃОРГИЕВСКА  
268. 09-17639/2 4002007177477 2057301 ПЗУ ПРОТЕТИКА 2 ДР СОТИР И ДР ВЕРА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 701700 ВЕРА КОСТОВСКА 01.04.2014 31.12.2018 ЛЕОНОРА СУЛЕЈМАНОВСКА  
269. 09-17610/2 4002007177493 2057401 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 703176 ВИОЛЕТА ЛАЛЕВСКА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЦИГАРИДА  
270. 09-17610/2 4002007177493 2057401 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1 СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 703184 БРАНКО МАРЕТИЌ 01.04.2011 31.12.2018 МАРЕ СТОЈАНОВА  
271. 10-13397/1 4002007177868 2069601 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ВЛАДО ХАЏИЕВ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 15-1 БИТОЛА 754005 ВАСКО ХАЏИЕВ 01.11.2016 31.12.2018 ДАНИЦА КАРАЏОСКА  
272. 09-17624/2 4002007178902 2058801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702307 ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА ТАШЕВА  
273. 09-17558/2 4002008502738 2061901 ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ВАСКО КАРАНЃЕЛЕСКИ БР.4/43 БИТОЛА 702676 ЈОВЕ ДИМИТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ  
274. 09-17632/2 4002008504110 2061401 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 СОЛУНСКА ББ БИТОЛА 801755 БИЉАНА СТОЈАНОВСКА-ДИФЧОВА 09.02.2015 31.12.2018 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА  
275. 09-17632/2 4002008504110 2061403 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ - БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96 БИТОЛА 800600 АНДРИАНА МИЦЕВСКА 02.03.2016 31.12.2018 ЕЛЕНА СИМОНОВСКА  
276. 09-17552/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702919 ОЛИВЕРА ПУПУЛКОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА Ѓ-КОЧОВСКА  
277. 09-17552/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702943 ДРАГАН ДИКОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 КАТЕРИНА ЈОНЧЕВСКА  
278. 09-17552/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702951 ДЕЈАН РИСТЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА  
279. 09-17552/2 4002008505087 2061801 ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 702960 ПЕЦЕ ПЕТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЛИЛА КАЛЕШКОВСКА  
280. 09-17572/2 4002009511757 2062901 ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ КОМП.ПЕЛАГОНКА 2 МЕЗ.ДУЌ.БР.1 БИТОЛА 703753 ЗОРАН ЛИТОВСКИ 01.08.2009 31.12.2018 СОФИЈАНКА ПУЛЕВСКА  
281. 09-17635/2 4002010521740 2064001 ПЗУ Д-Р ЦИВКАРОСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ ББ ЛАМЕЛА 2 БИТОЛА 735876 АНА ЦИВКАРОСКА-ПИТОШКА 29.10.2015 31.12.2018 АНА ПРОЈЧЕВСКА  
282. 09-18811/1 4002011524610 2064401 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА 728942 ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ 25.01.2012 31.12.2018 АНЕТА ЈОШЕВСКА
283. 09-18811/1 4002011524610 2064401 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА 728942 ТАШЕ ТРПЧЕВСКИ 25.01.2012 31.12.2018 НИКОЛЧЕ ОГНЕНОВСКИ
284. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803049 БИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
285. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803057 ДИВНА Ж.НАЈДОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
286. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803065 НАТАША БАЈОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
287. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803073 ВЕРА ИВАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
288. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803081 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018
289. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803090 НИКОЛА ПАТЧЕВ 01.04.2011 31.12.2018
290. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 803120 ЛИДИЈА СТАМБОЛЏИЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
291. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 804312 ВАСИЛКА ПАЖИК 01.04.2011 31.12.2018
292. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 804320 МИРЈАНА ТАЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018
293. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 804347 МЕНЧЕ ВИДЕНОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018
294. 09-17596/2 4002991127574 2047301 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ И ГОВОР МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД УЛ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ БР 28 БИТОЛА 806145 СИРМА ИЛИЕВСКИ 23.04.2014 31.12.2018
295. 09-17631/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709042 ЕЛИЗАБЕТА КРСТЕВА 01.04.2010 31.12.2018
296. 09-17631/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709107 АНГЕЛА ДЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
297. 09-17631/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709115 ЕЛЕНА КРСТЕВСКА КЕЛЕПУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
298. 09-17631/2 4002993111934 2047402 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709140 ВЕРА ЛАЗЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
299. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 757004 ЈАСМИНА НИКОЛОВСКА 12.12.2018 31.12.2018
300. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709050 ЕЛЕОНОРА АДАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
301. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709069 ТОНИ КОЊАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
302. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709077 ВЛАДО ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
303. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709085 ЛИЉАНА МИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
304. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709093 МАРИЈА ВРЧКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
305. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709123 ЕМИЛИЈА БОГОЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
306. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709158 ФАНИ ЕФТИМИЈАДОСКА 01.04.2010 31.12.2018
307. 09-17631/2 4002993111934 2047403 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 709166 СОЊА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
308. 09-17538/2 4002993116391 2011602 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КАРПОШ ЛАМЕЛА 2 БР.ЛОКАЛ 2,3,4 БИТОЛА 800597 БИЉАНА ЛОЗАНОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 ТАТИЈАНА РИЗОСКА  
309. 09-17530/2 4002993116391 2011604 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ЃОРЃИ НАУМОВ БР 26 БИТОЛА 700746 ЈАНЕ РИСТЕВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 НИКОЛЧЕ ЛАМОВСКИ  
310. 09-17555/2 4002994119106 2010702 ПЗУ ОРАЛДЕНТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА 800899 АНА ЈЕРЧИЌ 23.09.2014 31.12.2018 НИКОЛЧЕ АНАСТАСОВСКИ  
311. 09-19990/1 4002994127745 2011405 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750409 ДЕЈАН БОЖИНОВСКИ 20.01.2015 31.12.2018
312. 09-17641/2 4002995124960 2025702 ПЗУ ДР ПЕТАР ТАЛЕВСКИ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ФУШТАНИ БР.12 БИТОЛА 700193 ПЕТАР ТАЛЕВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 КРИСТИНА МАРКОВСКА  
313. 09-16124/2 4003006105525 4001302 ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.17 ВАЛАНДОВО 701939 КОНСТАНТИН ГЕТОВ 01.01.2009 31.12.2018 ЛИЛИ ТАСЕВА  
314. 09-17697/2 4003975100263 4000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. Л. КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 748773 БИЛЈАНА ГЕТОВА 21.05.2014 31.12.2018
315. 09-17697/2 4003975100263 4000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 716871 БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
316. 09-17697/2 4003975100263 4000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 735205 МИТКО КОРТОВ 01.04.2010 31.12.2018
317. 09-17697/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 735213 ВЕСНА ЃЕОРГИЕВА 01.03.2014 31.12.2018
318. 09-17697/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 751065 АНДРИЈАНА ТОДОРОВА 29.07.2018 31.12.2018
319. 09-17697/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 753947 ЗОРИЦА ВАСИЛЕВА 22.09.2016 31.12.2018
320. 09-17697/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 755354 НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ 24.11.2017 31.12.2018
321. 09-17697/2 4003975100263 4000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО_6 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 755591 КЕТИ ПАМПУРОВА-СТОЈЧЕВСКА 26.01.2018 31.12.2018
322. 09-18077/2 4004001112511 29000502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 805564 ДРАГИЦА НЕДЕЛКОВСКА 10.01.2017 31.12.2018 ИРЕНА СТОИЛКВСКА  
323. 09-17112/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737658 АТАНАС ВАСИЛЕВ 19.11.2018 31.12.2018
324. 09-17112/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743682 РИСТО ГАШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
325. 09-17112/2 4004005117380 29005701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 754455 АРИСТОТЕЛ ТРЕНЧЕВ 27.12.2016 31.12.2018
326. 09-17112/2 4004005117380 29005702 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737593 ГОРДАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
327. 09-17112/2 4004005117380 29005702 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737607 МАРИНА ЛЕОВА 01.04.2010 31.12.2018
328. 09-17112/2 4004005117380 29005702 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 745286 СТАНИША СТОЈНЕВ 21.03.2013 31.12.2018
329. 09-17112/2 4004005117380 29005703 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746550 ДЕСПИНА ЗОКСИМОСКА 06.11.2013 31.12.2018
330. 09-17112/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737674 СНЕЖАНА БИСИНОВА ЕФТИМОВА 01.04.2010 31.12.2018
331. 09-17112/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737682 СИЛВАНА МИШКОВА 01.04.2010 31.12.2018
332. 09-17112/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737690 СЛАВИЦА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
333. 09-17112/2 4004005117380 29005704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737704 РОЗА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
334. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737712 МАРГАРИТА АЛЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
335. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737720 ВАЛЕРИЈА ЗДРАВКИН 01.04.2010 31.12.2018
336. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742147 ДРАГИ ЈОРДАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
337. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742813 ЕЛЕНА Л.ЌУЛУМОВА 01.04.2010 31.12.2018
338. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742864 ВЛАДИСЛАВКА ХРИСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
339. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742872 ЃОРЃИ АРСОВ 01.04.2010 31.12.2018
340. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742880 ВЕРИЦА ЈУРТИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
341. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746347 ВЕСНА НИКОЛОВСКА НЕДЕЛКОВА 01.09.2013 31.12.2018
342. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 752401 ЦВЕТКО АРСОВ 16.09.2015 31.12.2018
343. 09-17112/2 4004005117380 29005705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 753556 РИСТО КАТРАНЏИЕВ 19.04.2016 31.12.2018
344. 09-17112/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737801 ЗОРИЦА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
345. 09-17112/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737810 ЛИДИЈА А.ПАНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
346. 09-17112/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742171 ДОНЧО ДЕРВИШОВ 01.04.2010 31.12.2018
347. 09-17112/2 4004005117380 29005706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743100 ЗОРА КОВАЧЕВСКА-ГАШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
348. 09-17112/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737623 НАДА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
349. 09-17112/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742309 ЉУПЧО ЛЕОВ 01.04.2010 31.12.2018
350. 09-17112/2 4004005117380 29005707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 752398 ЗОРАН АРСОВСКИ 16.09.2015 31.12.2018
351. 09-17112/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746452 НИКОЛА НИКОЛОВ 03.10.2013 31.12.2018
352. 09-17112/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 756890 БИЉАНА БОСИЛКОВА 27.11.2018 31.12.2018
353. 09-17112/2 4004005117380 29005708 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_16 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737640 ТАТЈАНА СТОИЛОВСКА 14.01.2015 31.12.2018
354. 09-17112/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737747 ЕЛИЗАБЕТА ЌУРЧИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
355. 09-17112/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737755 КАТЕРИНА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
356. 09-17112/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742155 ДОНА ИГНОВА 01.04.2010 31.12.2018
357. 09-17112/2 4004005117380 29005709 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742163 ЃОШЕ ИГНОВ 01.04.2010 31.12.2018
358. 09-17112/2 4004005117380 29005710 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737771 МИЛА ЃОРЃЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
359. 09-17112/2 4004005117380 29005710 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 746355 ТОДОР ЈАКОВЛЕВСКИ 01.09.2013 31.12.2018
360. 09-17112/2 4004005117380 29005711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742333 БОЖИДАР БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
361. 09-17112/2 4004005117380 29005711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 749915 ДАНЧО ШУРКОВ 13.10.2014 31.12.2018
362. 09-17112/2 4004005117380 29005712 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС_17 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 756784 БИЉАНА ЈАКОВЛЕВСКА 07.11.2018 31.12.2018
363. 09-17112/2 4004005117380 29005713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737798 ВЕСНА ЧАДИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
364. 09-17112/2 4004005117380 29005714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737828 УБАВКА ЈАНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
365. 09-17112/2 4004005117380 29005714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737836 АНЕТА КОВАЧКИ 01.04.2010 31.12.2018
366. 09-17112/2 4004005117380 29005716 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737739 ВАСИЛ ТОДОРОВ 01.04.2010 31.12.2018
367. 09-17112/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737844 ЛИЉАНА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
368. 09-17112/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737852 МАРИЈОНКА ДЕЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
369. 09-17112/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737860 МАРЈАН СПАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
370. 09-17112/2 4004005117380 29005717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 737879 ЕЛИЗАБЕТА АТАНАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
371. 09-17112/2 4004005117380 29005718 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742317 ДИМИТАР СТРОВЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
372. 09-17112/2 4004005117380 29005718 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 753432 ВЛАТКО РИСТОВ 11.03.2016 31.12.2018
373. 09-17112/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 742457 ВЛАТКО ВИШИНОВ 01.04.2010 31.12.2018
374. 09-17112/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743275 ФИЛИП ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
375. 09-17112/2 4004005117380 29005719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.САМОБОРСКА ББ ВЕЛЕС 743690 ВАНЧО ГРАМАТОВ 01.04.2010 31.12.2018
376. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 748749 МИЛКА ПАНОВА 22.05.2014 31.12.2018
377. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806595 ЉУПКА ТОДОРОВСКА 30.07.2015 31.12.2018
378. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802778 СУЗАНА МАЈСТОРОВА 01.04.2010 31.12.2018
379. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802786 СНЕЖАНА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
380. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802794 КОЛИНДА ИЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
381. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802808 СНЕЖАНА БАБУНСКА 01.04.2010 31.12.2018
382. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806501 МАКЕДОНКА УРУМОВА 16.04.2015 31.12.2018
383. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 744166 СЛАВИЦА НЕШОВА-ПАНОВСКИ 22.11.2012 31.12.2018
384. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 749141 АЛМЕДИНА ХАЈДАРПАШИЌ 10.06.2014 31.12.2018
385. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 750522 ИРЕНА КОЛЕВА 14.01.2015 31.12.2018
386. 09-17110/2 4004005117399 29006501 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 806161 ЛУИЗА ГОЧЕВА 01.01.2014 31.12.2018
387. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726095 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 01.04.2010 31.12.2018
388. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726109 ЖИВКА ТУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
389. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726133 ВАСИЛКА ПАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
390. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726141 ЈАДРАНКА МИШКОВА 01.04.2010 31.12.2018
391. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726176 ЛИДИЈА ПРОДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
392. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726184 СЛОБОДКА РИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
393. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726192 ЕМИЛИЈА ЃОРЃИЕВА ЧАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
394. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726222 СВЕТЛАНА ЦРНУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
395. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 754307 ТАЊА САРАГИНОВ 03.10.2016 31.12.2018
396. 09-17110/2 4004005117399 29006503 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 754102 МАРИНА ТОДОРОВСКА 14.10.2016 31.12.2018
397. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726044 ЦВЕТА ВОЈДИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
398. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726060 ПАНДЕЛИ БОЖИКОВ 01.04.2010 31.12.2018
399. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726079 ПЕТРЕ КРСТЕВ 01.04.2010 31.12.2018
400. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726087 ТАТЈАНА САМАРАКОВА 01.04.2010 31.12.2018
401. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726117 РОДНА ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
402. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 726125 АНИЦА ЃОРЕВА 01.04.2010 31.12.2018
403. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741094 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
404. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741108 ОЛГИЦА НАШКОВА 01.04.2010 31.12.2018
405. 09-17110/2 4004005117399 29006504 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 741116 АНИТА СОЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
406. 09-17110/2 4004005117399 29006505 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 802751 ЛИДИЈА ЃУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
407. 09-18067/2 4004006119980 29008301 ПЗУ НОВА НАСЕЛБА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 702056 БЛАГОРОДНА НИКОЛОВА 01.04.2011 31.12.2018 МИРЈАНА ЛАЗАРЕВСКА  
408. 09-18063/2 4004006120075 29008401 ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 702188 ЖАНЕТА САРАГИНОВА 01.04.2011 31.12.2018 МИЦА МАНЧЕВСКА  
409. 09-18063/2 4004006120075 29008401 ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 702196 АНИТА ПЕРКОВА 01.04.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА СЕКОВА  
410. 09-18068/2 4004006120300 29008602 ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО СТО.ПРОТ.ДР.ПЕТАР ЗАФИРОВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.34 ВЕЛЕС 702030 ПЕТАР ЗАФИРОВ 01.01.2009 31.12.2018 ВАСКА ГАЛЕВ  
411. 09-18069/2 4004006120326 29008701 ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 701734 МАРИНА МАТЕВА 01.01.2009 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА МАТЕВА  
412. 09-18080/2 4004009504613 29011201 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ОЛИВЕР КИТАНОВСКИ БР.34 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 700819 ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА 01.02.2010 31.12.2018 ДРАГИЦА ТОДОРОВСКА  
413. 09-18081/2 4004010505470 29011501 ПЗУ Д-Р КОЦИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА БР.14-1/1 ВЕЛЕС 732702 НЕНАД КОЦИЌ 01.10.2010 31.12.2018 ОРХИДЕЈА ДИМОВА  
414. 09-17113/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА С. ИЗВОР ВЕЛЕС 718238 ГОЦЕ БУЗАЛКОВ 01.04.2010 31.12.2018
415. 09-17113/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ИНТЕРНА МЕДИЦИНА С. ИЗВОР ВЕЛЕС 718254 ЗОРАН МАТЕВ 01.04.2010 31.12.2018
416. 09-17113/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ИНТЕРНА МЕДИЦИНА С. ИЗВОР ВЕЛЕС 718270 ГРАЦИЈА БОЈАЏИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
417. 09-17113/2 4004955106415 29004801 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛОУВАЊА И ТБЦ) ПУЛМОЛОГ С. ИЗВОР ВЕЛЕС 723630 ЗОРАН АРСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
418. 09-17113/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 718246 МИРЕ ПЕТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
419. 09-17113/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 718262 ЈОРДАН СПАСЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
420. 09-17113/2 4004955106415 29004802 ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ИЗВОР ИЗВОР - ВЕЛЕС 807265 МАРГАРЕТА ГАБЕРОВА 06.11.2017 31.12.2018
421. 09-11714/2 4004993105341 29004902 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715689 ВИОЛЕТА ИЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
422. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 752975 АНАСТАСИЈА ИВАНОВА 21.12.2015 31.12.2018
423. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715646 БИЛЈАНА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
424. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715654 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
425. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715662 ЕФТИМ ДИМИТРИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
426. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715670 ИВАНКА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
427. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715697 ТРАЈЧЕ РИЗОВ 01.04.2010 31.12.2018
428. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715700 РИСТО ЈОВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
429. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715719 ЗАГОРКА ЈОСИФОВА 01.04.2010 31.12.2018
430. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715735 МАРИЈА ПЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
431. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715743 ВАСКА КАЛЕЕВА 01.04.2010 31.12.2018
432. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715751 САШКО ОЛУМЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
433. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715760 НИКОЛИНА КРСТЕВА СИМОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
434. 09-18074/2 4004994100858 29001002 ПЗУ ТРАЈКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 801089 ЈУЛИЈАНА ЈОВИЌ 20.10.2011 31.12.2018 МАРИЈА АМБАРКОВА  
435. 09-17111/2 4004994100858 29001003 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 700363 МИЛЧО ТРАЈКОВ 01.01.2008 31.12.2018 БИЉАНА СОЛУНСКА  
436. 09-18070/2 4004994101340 29000802 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 802000 ЈОВАНКА АНГЕЛОВА 20.10.2011 31.12.2018 МАЈА ЃЕЛЕВА  
437. 09-17109/2 4004995102021 29000204 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС 700100 ПАНЧЕ АРСОВ 01.01.2008 31.12.2018 ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВСКА  
438. 09-18082/2 4004995102021 29000205 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 800406 СУЗАНА КОДОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛИЦА ПАНЧЕВСКА  
439. 09-16120/2 4004996104621 29003202 ПЗУ МЕШКОВИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703494 МАРГАРИТА МЕШКОВА 01.04.2011 31.12.2018 КРИСТИНА СТАНКОВИЌ  
440. 09-17518/2 4005006108039 5003102 ПЗУ ДР ВЕРКА ЛАЗАРОВА СПЕЦ.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 701572 ВЕРКА ЛАЗАРОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЈАДРАНКА МИЛЕВА  
441. 09-19367/2 4005006108047 5002802 ПЗУ ДР ТОДОРОВА И ДР ПАВЛОВ СПЕЦ.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 702986 ЛЕНКА ТОДОРОВА 01.04.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА СПАСОВА  
442. 09-17509/2 4005008500793 5004001 ПЗУ Д-Р ФИЛИПОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ БР.19 ВИНИЦА 702870 ВЛАТКО ФИЛИПОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 РОЗИНКА РИСТОВА  
443. 09-19094/2 4005009501548 5004202 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКОПЈЕ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.39 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 749273 ЈОРДАН ПЕТРОВ 11.07.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА  
444. 09-17511/2 4005011502543 5004401 ПЗУ ДР ПАНОВИ СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 736040 ЈУЛИЈА ПАНОВА 01.04.2011 31.12.2018 ДИЈАНА ПУШОВА  
445. 09-17506/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717142 МАРТИН ПАВЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
446. 09-17506/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717177 ВЕНКО ДАНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
447. 09-17506/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717193 МИМОЗА МАРИНОВА 01.04.2010 31.12.2018
448. 09-17506/2 4005995101480 5000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717274 КАТА БОЈАЏИСКА 01.04.2010 31.12.2018
449. 09-17506/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734390 ОЛИВЕРА СПАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
450. 09-17506/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734411 ВЕНЦО ВУИНОВ 01.04.2010 31.12.2018
451. 09-17506/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 734438 ВЛАТКО ГРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
452. 09-17506/2 4005995101480 5000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 747076 ОЛИВЕРА САНЕВА 19.12.2013 31.12.2018
453. 09-17506/2 4005995101480 5000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 717282 СОЊА АТАНАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
454. 09-17506/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 756547 ИВАНА ЈАЧЕВА 28.09.2018 31.12.2018
455. 09-17506/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 756555 МАРИЈА ГАЛАЧЕВА 28.09.2018 31.12.2018
456. 09-17506/2 4005995101480 5000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 746207 НЕВЕНА АРСОВА 09.08.2013 31.12.2018
457. 09-17506/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 744999 БИЉАНА СТОИМЕНОВА 23.01.2013 31.12.2018
458. 09-17506/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 734420 ВИОЛЕТА ЦОНЕВА 08.03.2013 31.12.2018
459. 09-17506/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 756563 НАТАША АТАНАСОВСКА 28.09.2018 31.12.2018
460. 09-17506/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 752037 МАРИЈА МИТРЕВСКИ 08.06.2015 31.12.2018
461. 09-17506/2 4005995101480 5000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА ВИНИЦА 749842 ТИНА МАРИНОВА 10.10.2014 31.12.2018
462. 09-17582/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740373 ПЕТАР КАНГОВ 01.04.2011 31.12.2018
463. 09-17582/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740381 ДАНИЦА КАРКАЛАШЕВА 01.04.2011 31.12.2018
464. 09-17582/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740420 СЛАВИЦА МИНЧЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018
465. 09-17582/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740438 БОНЕ СТЕВАНОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
466. 09-17582/2 4006005119033 6001801 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА С. НЕГОРЦИ ГЕВГЕЛИЈА 740446 ЉУБА ЦИЛКОВА 01.04.2011 31.12.2018
467. 09-16190/2 4006006120698 6004602 ПЗУ ПОЛИДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 702102 ЈАСМИНА СТОЈМЕНОВА 01.04.2011 31.12.2018 БЛАГИЦА ДОНЧОВСКА  
468. 09-17585/2 4006006121406 6005102 ПЗУ ДР СТЕВО ПОП-РИСТОВ ПЗУ Д-Р СТЕВО ПОП РИСТОВ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА БОРИС КИДРИЧ БР.13 ГЕВГЕЛИЈА 702862 СТЕВО ПОП-РИСТОВ 20.11.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА ВАНГЕЛОВА  
469. 09-17564/2 4006006121538 6005202 ПЗУ ДР КОСТАДИН ТАНЕВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ВЛЕЗ 1 ГЕВГЕЛИЈА 701696 КОСТАДИН ТАНЕВ 01.01.2009 31.12.2018 КРИСТИНА КАРАГОРГИЕВА  
470. 09-17583/2 4006007121892 6005001 ПЗУ ДР СУНЧИЦА ТАШЕВА-ПЕТКОВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 702536 СУНЧИЦА ТАШЕВА ПЕТКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА  
471. 09-16188/2 4006008502040 6006201 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.121 БОГДАНЦИ 801470 ЕЛЕНА ДУКОВА 21.10.2011 31.12.2018 БРАНКА АМПОВА  
472. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 754994 ПЕТРАНКА НИКОВА 01.07.2018 31.12.2018
473. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741507 МАРА ШИМОВА 01.07.2018 31.12.2018
474. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 752363 ПАТРИК МАТХ 01.07.2018 31.12.2018
475. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741426 СТЕФКА ИЛИЕВА 01.07.2018 31.12.2018
476. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741434 СНЕЖАНА ТРПКОВСКА 01.07.2018 31.12.2018
477. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741442 ЕЛЕНА СТОЈАНОВА 01.07.2018 31.12.2018
478. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 806498 МАЈА РАМАДАНОВА 01.07.2018 31.12.2018
479. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 806650 ВИОЛЕТА СТОЈАНОВИЌ 01.07.2018 31.12.2018
480. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807214 СОФИЈА КАРАКАБАКОВА 01.07.2018 31.12.2018
481. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807290 РОЗИТА АНДОНОВА 01.07.2018 31.12.2018
482. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 807303 ДИМИТАР ЧУЧАНОВ 01.07.2018 31.12.2018
483. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741477 ЛЕПОСАВА ПОПРИСТОВА 01.07.2018 31.12.2018
484. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 744107 АНЕТКА ЛИСИЧКОВА ИЛИЕВСКА 01.07.2018 31.12.2018
485. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741841 ВАСИЛ БИМБИЛОВСКИ 01.07.2018 31.12.2018
486. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КАРДИОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718467 СТРЕТКО ЈОВАНОВ 01.07.2018 31.12.2018
487. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718475 ЃОРЃИ АТАНАСОВ 01.07.2018 31.12.2018
488. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718530 ДАИТА ЏАТЕВА 01.07.2018 31.12.2018
489. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718602 БОЖИН ИЧЕВ 01.07.2018 31.12.2018
490. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718670 АНДОН МАНДИЌ 01.07.2018 31.12.2018
491. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718491 СЛАВИЦА БАЈАЛЦАЛИЕВА 01.07.2018 31.12.2018
492. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718645 ЈОВАН АНГЕЛОВ 01.07.2018 31.12.2018
493. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718548 ДИВНА КРЏЕВА 01.07.2018 31.12.2018
494. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718688 ЗОРАН ЈОВАНОВ 01.07.2018 31.12.2018
495. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741469 ЛИЛЈАНА РИСТОВА 01.07.2018 31.12.2018
496. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741485 ЕЛЕНА ЈОВАНОВА 01.07.2018 31.12.2018
497. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741493 ВАНО СТОЈАНОВ 01.07.2018 31.12.2018
498. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 752681 ТОДОРКА ОКОВА 01.07.2018 31.12.2018
499. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 752690 САЊА ИВАНОВА 01.07.2018 31.12.2018
500. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 753157 РУБИНЧО ЦВЕТАНОСКИ 01.07.2018 31.12.2018
501. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 754056 АЛЕКСАНДРА ЕНЏЕКЧЕВА 01.07.2018 31.12.2018
502. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 756580 АНГЕЛА ГАВРИЛОВА 08.10.2018 31.12.2018
503. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 748838 СТОЈАНЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ 01.07.2018 31.12.2018
504. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 748846 ДОНКА БОГАТИНОВА 01.07.2018 31.12.2018
505. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718440 САШКО ЦВЕТКОВИЌ 01.07.2018 31.12.2018
506. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718556 МИТКО КРЏЕВ 01.07.2018 31.12.2018
507. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718653 ЗОРАН ПРОЧКОВ 01.07.2018 31.12.2018
508. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718424 САВЕ ПАНОРОВ 01.07.2018 31.12.2018
509. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 718432 РИСТО ЛЕШТОВ 01.07.2018 31.12.2018
510. 10-9790/1 4006018514063 6009201 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ГЕВГЕЛИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 741760 АЛЕКСАНДАР КИРОВ 01.07.2018 31.12.2018
511. 09-16196/2 4006974101230 6001901 НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕГОРСКИ БАЊИ АД ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТОВ БР. ББ, НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ 740578 БИЛЈАНА ИЧЕВА 01.04.2011 31.12.2018
512. 09-16196/2 4006974101230 6001901 НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕГОРСКИ БАЊИ АД ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТОВ БР. ББ, НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ 743666 БЛАГОРОДНА ТАНКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
513. 09-17570/2 4006995102962 6000504 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА Д-Р ХАЏИ НИКОЛОВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 700754 БОРИС ХАЏИ-НИКОЛОВ 06.03.2017 31.12.2018 ЉУБИЦА МАНЧЕВА  
514. 09-17955/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР 801127 ИЉКО ГАВРИЛОВСКИ 25.10.2011 31.12.2018 БИРСЕНА ИЗЕИРОСКА  
515. 09-17955/2 4007004128620 7002302 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.84 ГОСТИВАР 801984 ДРАГАНА РИСТЕСКА 25.10.2011 02.01.2018 СОЊА СИНАДИНОСКА ЃОРЃИОСКА  
516. 09-17146/2 4007004128981 7004802 ПЗУ ДЕА ДЕНТ СПЕЦ. ОРД. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. КОЧО ЗОЗИ БР. 41 ГОСТИВАР 704342 ЗУМБРИ ЕМРУЛАИ 01.04.2011 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА  
517. 09-17132/2 4007005132087 7005404 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК 1 ГОСТИВАР 805882 ЈАКОВ ИЛКОСКИ 10.12.2015 31.12.2018 БИЛЈАНА ЗМЕЈКОСКА  
518. 09-17128/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 805998 АБДУЛКАДАР АЛИЈИ 17.01.2014 31.12.2018
519. 09-17128/2 4007005132966 7006001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 807141 МАРИНА СПИРОВСКА 16.02.2017 31.12.2018
520. 09-17128/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 754790 МАРИНА КУЗМАНОСКА ДИМИТРИЈЕСКА 11.01.2017 31.12.2018
521. 09-17128/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734128 ЈАМИН СИНАНИ 07.08.2018 31.12.2018
522. 09-17128/2 4007005132966 7006002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734101 ЛЕПА ЦАРОВСКА 20.01.2011 31.12.2018
523. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734063 ЗЛАТА ДИМАНОВСКА 20.01.2011 31.12.2018
524. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734080 АФРИМ БЕЌИРИ 20.01.2011 31.12.2018
525. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734144 ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ 20.01.2011 31.12.2018
526. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734160 АДРИАНА БАКА 20.01.2011 31.12.2018
527. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734195 ДАФИНА БОГДАНОСКА 20.01.2011 31.12.2018
528. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734209 ЌУФЛИ КАМБЕРИ 20.01.2011 31.12.2018
529. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734233 БОЖАНА ТРПЕСКА 20.01.2011 31.12.2018
530. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734268 ФЉАРУШЕ ОСМАНИ-АЉИДЕМИ 20.01.2011 31.12.2018
531. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734306 РЕЏИЈЕ ЗЕЌИРИ 20.01.2011 31.12.2018
532. 09-17128/2 4007005132966 7006003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 742414 СЕЛМАН СЕЛМАНИ 20.01.2011 31.12.2018
533. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734071 ЛИДИЈА ЕФРЕМОВСКА-ФИЛИПОСКА 20.01.2011 31.12.2018
534. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734098 КУЈТИМ БИЛАЛИ 20.01.2011 31.12.2018
535. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734187 САЗАН МУХАРЕМИ 20.01.2011 31.12.2018
536. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734217 ТРПЕ ЈОВИЦОСКИ 20.01.2011 31.12.2018
537. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734276 АНЧО ГРУЈОСКИ 20.01.2011 31.12.2018
538. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734284 ЛИЛЈАНА ЈАКОВЛЕСКА 20.01.2011 31.12.2018
539. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734314 ЉЕЈЛА ОСМАНИ 20.01.2011 31.12.2018
540. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734322 ЕЛИЗАБЕТА СЕРАФИМОСКА 20.01.2011 31.12.2018
541. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 734349 ХАКИК ДЕЛИХАСАНИ 20.01.2011 31.12.2018
542. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745324 МАРЈАН СИЉАНОСКИ 25.03.2013 31.12.2018
543. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745332 САЊА БОШКОВСКА 25.03.2013 31.12.2018
544. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 750794 ЛИРИМ БЕЌИРИ 09.02.2015 31.12.2018
545. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 751995 ЕМРА ИДРИЗИ 10.06.2015 31.12.2018
546. 09-17128/2 4007005132966 7006004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 752860 ЕРОЛ АДЕМСКИ 16.11.2015 31.12.2018
547. 09-17127/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739219 САДРИ ЗЕЌИРИ 24.01.2011 31.12.2018
548. 09-17127/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739235 ДАШУРИЈЕ КАПРОЛИ 24.01.2011 31.12.2018
549. 09-17127/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739243 НАИМ ИСМАИЛИ 24.01.2011 31.12.2018
550. 09-17127/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 748145 ГАЗИ СЕЛИМИ 01.04.2014 31.12.2018
551. 09-17127/2 4007005132974 7005901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 748234 АДНАН ЏАБИРИ 07.04.2014 31.12.2018
552. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735604 АГИМ ЈАКУПИ 24.01.2011 31.12.2018
553. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735612 СЕХАРЕ САЛМАНИ 24.01.2011 31.12.2018
554. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735647 АЛЕКСАНДАР ВЕЛЈАНОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
555. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735680 ФАДИЛ ИДРИЗИ 24.01.2011 31.12.2018
556. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735701 ЈАМИН АЈДАРИ 24.01.2011 31.12.2018
557. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738913 ТЕУТА БАЈРАМИ АДЕМАЈ 24.01.2011 31.12.2018
558. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738921 ЗОРАН НОФИТОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
559. 09-17127/2 4007005132974 7005902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738956 АФРДИТА СЕЛАМИ-САЛИУ 04.12.2015 31.12.2018
560. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 750255 ФАТМИР ИСМАИЛИ 24.11.2014 31.12.2018
561. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ, ПЕНЕУМОФТИЗИОЛОГ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 730866 СУЗАН ИСМАИЛОВА 14.04.2011 31.12.2018
562. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 800910 РОЗИТА РИСТОВСКА 01.08.2014 31.12.2018
563. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806234 ИВИЦА АНЃЕЛКОСКИ 01.08.2014 31.12.2018
564. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806242 АЛИЈЕ АЛИЈИ 01.08.2014 31.12.2018
565. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 806897 МИРТЕЗАН МЕМЕДИ 16.03.2016 31.12.2018
566. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745006 АДИ ЈАКУПИ 24.01.2013 31.12.2018
567. 09-17127/2 4007005132974 7005903 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753343 МУСААГА ЕМУШИ 03.03.2016 31.12.2018
568. 09-17127/2 4007005132974 7005904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР_25 КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739065 АГИМ ЗЕЌИРИ 15.08.2016 31.12.2018
569. 09-17127/2 4007005132974 7005907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739197 РАТКО НАУМОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
570. 09-17127/2 4007005132974 7005907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739200 ДРАГАН НАУМОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
571. 09-17127/2 4007005132974 7005907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739421 ЕНЕС МЕМЕТИ 24.01.2011 31.12.2018
572. 09-17127/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739332 ИРИНА БЛАЖЕСКА 24.01.2011 31.12.2018
573. 09-17127/2 4007005132974 7005908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739529 МАКФИРЕТ СЕЛМАНИ 11.07.2018 31.12.2018
574. 09-17127/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735736 ЖИВКО АЛЕКСОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
575. 09-17127/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735779 ИСМАИЉ ШАБАНИ 24.01.2011 31.12.2018
576. 09-17127/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735795 Г'ЗИМ ИСМАИЛИ 24.01.2011 31.12.2018
577. 09-17127/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 735841 МИРЧЕ СРБИНОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
578. 09-17127/2 4007005132974 7005909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739413 ЕЛИЗАБЕТА ЈОВИЦОСКА 24.01.2011 31.12.2018
579. 09-17127/2 4007005132974 7005911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739316 ГАНИМЕТ ХАНЏИУ 24.01.2011 31.12.2018
580. 09-17127/2 4007005132974 7005912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА СУДСКА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739359 ВЛАДИМИР ДАНИЛОВСКИ 24.01.2011 31.12.2018
581. 09-17127/2 4007005132974 7005912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739430 ЛЕНЧЕ СТЕФАНОСКА 24.01.2011 31.12.2018
582. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738980 ЗЕКИР ИСЕИНИ 24.01.2011 31.12.2018
583. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 738999 ШЕРАФЕДИН БЕБА 29.10.2012 31.12.2018
584. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739006 ФЕРИТ МУЧА 24.01.2011 31.12.2018
585. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739081 АБДУЛХАДИ ШИШКО 24.01.2011 31.12.2018
586. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753238 ДРИТА ЏАБИРИ 02.02.2016 31.12.2018
587. 09-17127/2 4007005132974 7005913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753807 ВЈОЛЦА БЕШИРИ 29.06.2016 31.12.2018
588. 09-17127/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 716626 НАДИЦА МИТРЕСКА 24.01.2011 31.12.2018
589. 09-17127/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739367 ГЗИМ ИСЛАМИ 24.01.2011 31.12.2018
590. 09-17127/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739375 НАДИЦА ОГЊАНОСКА 24.01.2011 31.12.2018
591. 09-17127/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739383 ЉУБИЦА АНАСТАСИЕВСКА 24.01.2011 31.12.2018
592. 09-17127/2 4007005132974 7005914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 746991 ЕЛЕОНОРА СПАСОВСКА 08.11.2013 31.12.2018
593. 09-17127/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739278 ГАРИП ХАСИПИ 24.01.2011 31.12.2018
594. 09-17127/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739286 НАСИР МУСЛИУ 24.01.2011 31.12.2018
595. 09-17127/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739294 НАФИ РУШИТИ 24.01.2011 31.12.2018
596. 09-17127/2 4007005132974 7005915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 756466 АРИФ МЕМЕДИ 11.09.2018 31.12.2018
597. 09-17127/2 4007005132974 7005917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739260 САБИХА ЕЛЕЗИ-БАЈРАМ 24.01.2011 31.12.2018
598. 09-17127/2 4007005132974 7005917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739391 СНЕЖАНА МЕЛОСКА 24.01.2011 31.12.2018
599. 09-17127/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739120 ФАТМИР КАПРОЛИ 24.01.2011 31.12.2018
600. 09-17127/2 4007005132974 7005919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739170 ГОЛУБЕ ЈАНЕВСКИ 24.01.2011 31.12.2018
601. 09-17127/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739111 ИЛБЕРТ АДЕМИ 24.01.2011 31.12.2018
602. 09-17127/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739146 ГАЗИ МУСТАФА 24.01.2011 31.12.2018
603. 09-17127/2 4007005132974 7005920 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739448 СКЕНДЕР ВЕЛИЈИ 24.01.2011 31.12.2018
604. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739073 ЈАКУП ЈАКУПИ 24.01.2011 31.12.2018
605. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739138 САЛИ СЕФЕРИ 24.01.2011 31.12.2018
606. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739154 СТОЈАН ДАВИДОВСКИ 24.01.2011 31.12.2018
607. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739162 ЕМРОН  НЕЛИХ 24.01.2011 31.12.2018
608. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739189 АДНАН ВРАЈНКО 24.01.2011 31.12.2018
609. 09-17127/2 4007005132974 7005923 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 742422 ГАФУР МЕМЕТИ 24.01.2011 31.12.2018
610. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739014 ЈОВАН НЕШКОВСКИ 24.01.2011 31.12.2018
611. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739022 МИТКО ТОМЕСКИ 24.01.2011 31.12.2018
612. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739030 ДИМИТРИЈА ЈОВЧЕСКИ 24.01.2011 31.12.2018
613. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739049 СЕБАЕДИН МЕМЕДИ 24.01.2011 31.12.2018
614. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739057 БАЈРАМ АЛИУ 24.01.2011 31.12.2018
615. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739456 ЕМРИ БАЈРАМИ 24.01.2011 31.12.2018
616. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739464 БЕТИМ ДАУТИ 24.01.2011 31.12.2018
617. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 739502 ГОЈАРТ СУЛЕЈМАНИ 11.04.2016 31.12.2018
618. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 740098 ЈАНКО ЈАНКОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
619. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 740101 ДРАГО АПОСТОЛОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
620. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 740128 СТОЈО БОШКОСКИ 24.01.2011 31.12.2018
621. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 740136 ФАДИЛ ИБРАИМИ 24.01.2011 31.12.2018
622. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 744140 ЈУСУФ ЈАКУПИ 26.12.2013 31.12.2018
623. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745103 ЛИНДИТА НУРЕДИНИ 30.01.2013 31.12.2018
624. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 745111 САФЕТ СУЛЕЈМАНИ 30.01.2013 31.12.2018
625. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 746177 БЛЕРИМ МУСТАФА 05.08.2013 31.12.2018
626. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 752959 АЛСАДА ВЕСЕЛИ-АБАЗИ 10.12.2015 31.12.2018
627. 09-17127/2 4007005132974 7005925 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 753360 АРИФ ПИНИ 22.02.2016 31.12.2018
628. 09-17153/2 4007005133067 7005802 ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА-32 СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА С.НЕГОТИНО ВРАПЧИШТЕ 703540 ИМБРЛИ ХАЛИЛИ 01.04.2011 31.12.2018 ЛИРИДОНА ХАВЗИУ  
629. 09-17136/2 4007006135691 7007602 ПЗУ НОВА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ИЛИНДЕНСКА ЛОКАЛ 37 ГОСТИВАР 804428 СЛАЃАНА ТРПКОВСКА 25.06.2013 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА АПОСТОЛОСКА  
630. 09-17134/2 4007006136752 7008202 ПЗУ АРБ-МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА НЕО ПРАКСИС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 801909 АФРДИТА ЈУСУФИ 05.04.2018 31.12.2018 ЃИЛШЕН ШАБАНИ  
631. 09-17155/2 4007007137132 7012301 ПЗУ ДЕВА-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 701580 МУХАМЕТ МУРАТИ 01.01.2009 31.12.2018 БЕНАЗИЈЕ АЛИТИ  
632. 09-17154/2 4007007137280 7011601 ПЗУ ЕУРО-ОРТОДОНЦИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 702498 МЕЛИХА ЈОНУЗИ 01.04.2011 31.12.2018 ВАЛБОНА РИСТЕМИ  
633. 09-17152/1 4007007137639 7011501 ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИБР.29 ГОСТИВАР 703036 ЏУМАЛИ МУСТАФИ 01.01.2009 31.12.2018 СЕМРА МУСТАФИ  
634. 09-17152/1 4007007137639 7011501 ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИБР.29 ГОСТИВАР 703044 СРЕТЕН ИЛИЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ГОРДАНА ВОЛЧЕСКА  
635. 09-17141/2 4007007138961 7012501 ПЗУ ОТОМЕДИКА 2 ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ул. СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР: 44 ГОСТИВАР 700312 СПОМЕНКА ТРИМЧЕСКА 01.01.2008 31.12.2018 МАРИЈАНА ЈОРДАНОСКА  
636. 09-17142/2 4007007500512 7014202 ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ ООС ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ. БР.41 ГОСТИВАР 732737 МИРЛИНД СЕЛИМИ 01.04.2012 31.12.2018 ФЛОРИМЕ АМЕДИ  
637. 09-17148/2 4007008503035 7015001 ПЗУ Д-Р ХАСИМ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ. ББ ГОСТИВАР 702722 ХАСИМ ХАВЗИУ 01.01.2009 31.12.2018 АРЗУ СУЛЕЈМАНИ  
638. 09-17150/2 4007008503167 7014901 ПЗУ СУ - ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ БР.29 ГОСТИВАР 701459 МЕНСУР ЕЛЕЗИ 01.01.2009 31.12.2018 РАДИЦА ИЛИЈЕВСКА  
639. 09-17952/2 4007008504767 7015201 ПЗУ Д-Р НИКОЛА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА БЛАЖЕСКИ БР.29 ГОСТИВАР 703443 НИКОЛА ПЕТРОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 АНА СЕРАФИМОВСКА  
640. 09-17145/2 4007009506267 7016303 ПЗУ ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ ОРТ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ ОРТ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.20/1/1-ЛОК.1 ГОСТИВАР 703877 ФАДИЛ ИСЕИНИ 09.11.2016 31.12.2018 ЏУМАЛИЈЕ ИСЕИНИ-САДИКУ  
641. 09-17149/2 4007009506682 7016201 ПЗУ САНОДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.35/4 ГОСТИВАР 703850 БАРДУЛ АРИФИ 15.02.2010 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ПЕТРЕСКА  
642. 09-17173/2 4007009506712 7016701 ПЗУ Д-Р СОЊА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.40 ГОСТИВАР 703915 СОЊА ЃОРЃИОСКА 01.04.2010 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МАРКОСКА  
643. 09-17139/2 4007010508281 7017401 ПЗУ ТУША СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.4 ГОСТИВАР 732729 ХАСИП ТУША 01.10.2010 31.12.2018 КРИСТИНА ТРИФУНОСКА  
644. 09-17144/2 4007010509776 7018202 ПЗУ Д-Р ЕЉЕСА ПЗУ Д-Р ЕЉЕСА - СПЕЦИЈ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.15 ГОСТИВАР 735957 ЕЉЕСА МЕХМЕДИ 21.04.2015 31.12.2018 КУЈТИМЕ МЕХМЕДИ  
645. 09-17140/2 4007011510603 7018501 ПЗУ ВИВА ДЕНТ - АДЕА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈ АПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.113/2-2 ГОСТИВАР 736198 САФЕТ ЗУФЕРИ 01.04.2011 31.12.2018 ВАИДЕ ДЕРВИШИ  
646. 09-17129/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 740586 МЕВМЕД ЏАФЕРИ 28.01.2011 31.12.2018
647. 09-17129/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 740594 СЕАД АСАНИ 28.01.2011 31.12.2018
648. 09-17129/2 4007955110284 7000204 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА С.РОСТУШЕ РОСТУША 755222 ОМЕР ДУРМИШИ 10.10.2017 31.12.2018
649. 09-17129/2 4007955110284 7000205 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ- ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.РОСТУШЕ РОСТУША 734640 АДМИР ЈАКУПОСКИ 28.01.2011 31.12.2018
650. 09-17129/2 4007955110284 7000206 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.РОСТУШЕ РОСТУША 803324 МИТРА ТАНЕВСКА 28.01.2011 31.12.2018
651. 09-17151/2 4007993106312 7002401 ПЗУ АЛИХАЈДАР ГАШИ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. СРЕТКО КРСТЕСКИ БР. 65-А ГОСТИВАР 700282 АЛИ ХАЈДАР ГАШИ 01.01.2008 31.12.2018 ЗУХРА АБДУЛИ  
652. 09-17956/2 4007996102075 7002202 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 801640 ДУШИЦА ТРИМЧЕВСКА 25.10.2011 31.12.2018  
653. 10-17901/1 4007996110949 7001002 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗУ ХЕМОЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР, ВРАПЧИШТЕ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 801968 АРБЕН СЕФЕРИ 01.06.2015 31.12.2018 МИРЈЕТА КАСАМИ  
654. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742228 БЕСНИК МАЌЕЛАРА 01.04.2010 31.12.2018
655. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742236 НАИМ ИСА 01.04.2010 31.12.2018
656. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741329 БУРБУЌЕ ФЕТАХУ 01.06.2018 31.12.2018
657. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 804061 ИГО КИРОВСКИ 01.06.2018 31.12.2018
658. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741230 ДИХАНА БЕГУ 01.06.2018 31.12.2018
659. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741248 МУНИРЕ ДУМАНИ 01.06.2018 31.12.2018
660. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741264 ХЕКУРАН ДУКА 01.06.2018 31.12.2018
661. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОРТОПЕДИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741272 ИСМАИЛАКИ КЛЕЊА 01.06.2018 31.12.2018
662. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741299 АЏИЈА КУРТОСКИ 01.06.2018 31.12.2018
663. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 754943 ЛАВДРИМ СЕЛА 01.06.2018 31.12.2018
664. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 754951 ДРАГАН КЛОПЧЕВСКИ 01.06.2018 31.12.2018
665. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 742430 СЕФЕДИН ДУКА 24.09.2018 31.12.2018
666. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 742392 СИДИКА ЌОРМЕМЕТИ 01.06.2018 31.12.2018
667. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 756717 ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА 26.10.2018 31.12.2018
668. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 756725 КРЕНАР КРЧИШТА 26.10.2018 31.12.2018
669. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 756733 АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ 26.10.2018 31.12.2018
670. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 806684 АДМИР КОСОВРАСТИ 01.06.2018 31.12.2018
671. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 743755 АШИМ ИМЕРОСКИ 01.06.2018 31.12.2018
672. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 744247 СЕВДИЈЕ КОЏА 01.06.2018 31.12.2018
673. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741221 БАКИ АЛИЛИ 01.06.2018 31.12.2018
674. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 743844 ИСМАИЛ МАШКУЛИ 01.06.2018 31.12.2018
675. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741612 СЕБАХАТ АЛИЛИ 01.06.2018 31.12.2018
676. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 746525 ДИЈАНА ДУКА 01.06.2018 31.12.2018
677. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 751910 ЛУЛЗИМ СТРИКЧАНИ 01.06.2018 31.12.2018
678. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 752142 ШКЛЌИМ СЕЛА 01.06.2018 31.12.2018
679. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741280 БАШКИМ ЦАМИ 01.06.2018 31.12.2018
680. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 749419 АИДА БЕГУ 26.10.2018 31.12.2018
681. 10-10067/1 4008018503889 8005501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕБАР ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-ДЕБАР ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА АМДИ ЛЕШИ 51 ДЕБАР 741256 ЈЕТЛУМТ ПАШОЛИ 19.07.2018 31.12.2018
682. 09-17679/2 4009005108219 9000702 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 703214 СВЕТЛАНКА АНГЕЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ЈОНКА ВАНГЕЛОВА  
683. 09-17685/2 4009006109600 9003701 ПЗУ ДЕНТО-БРЕКЕТ ДР ЈАДРАНКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 702145 ЈАДРАНКА АТАНАСОВА 01.04.2011 31.12.2018 ВИОЛЕТА РИСТОВСКА  
684. 09-17682/2 4009995100144 9000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718165 ЛИДИЈА СТОИЧОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
685. 09-17682/2 4009995100144 9000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718130 ДРАГИЦА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
686. 09-17682/2 4009995100144 9000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735760 СТЕФКА Д.СТАМЕНКОВА 01.04.2010 31.12.2018
687. 09-17682/2 4009995100144 9000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735787 МАРА ГЛИГОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
688. 09-17682/2 4009995100144 9000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718149 ТОНКИЦА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
689. 09-17682/2 4009995100144 9000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718157 СОФИЈА СТОЈАНОВСКА-СТАНОЕВА 01.04.2010 31.12.2018
690. 09-17682/2 4009995100144 9000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 718173 БИЉАНА ВЕЛИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
691. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 730092 МАЈА СТОИМЕНОВСКА ЦВЕТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
692. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 730106 АДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
693. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 732338 ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
694. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 742627 ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
695. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 742635 ЉУПЧО ТРАЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
696. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 742643 ДАРКО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
697. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749575 ИЛИЈА АТАНАСОВ 08.02.2016 31.12.2018
698. 09-17682/2 4009995100144 9000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИТНА ПОМОШ РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749834 ЉУПКА КАЛАЏИСКА 09.10.2014 31.12.2018
699. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 158305 ВИКТОРИЈА ЏАБИРСКА 16.10.2018 31.12.2018
700. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 732605 ГОЦЕ СТОЈМЕНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
701. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735728 РИЛКА АНТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
702. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 735809 ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
703. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 745090 ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВСКА 11.01.2017 31.12.2018
704. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749028 БИЛЈАНА КОСТАДИНОВСКИ 09.05.2014 31.12.2018
705. 09-17682/2 4009995100144 9000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М.М. БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 749583 СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКИ 22.01.2015 31.12.2018
706. 09-17682/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 718181 ЗОРАН ЃОРЃЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
707. 09-17682/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПУЛМОЛОГ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 723606 ЗЛАТИЦА ГОШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
708. 09-17682/2 4009995100144 9000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 745243 БИЛЈАНА ЃЕОРГИЕВСКА 08.01.2014 31.12.2018
709. 09-19264/2 4009998103233 9000202 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.4 ТИ ЈУЛИ ДЕЛЧЕВО 800490 КАТИЦА ТРАЈКОВА ТАСЕВА 21.10.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА СТОИМЕНОВСКА  
710. 09-17688/2 4009998103667 9003601 ПЗУ ДР ЦВЕТА СПЕЦ.ОПРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.8 ДЕЛЧЕВО 703249 ЦВЕТА АТАНАСОВА 01.04.2011 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ  
711. 09-17822/2 4010006104029 10074701 ПЗУДР.СТЕФЧЕ ВЕЛЈАНОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 702110 СТЕФЧЕ ВЕЛЈАНОВ 01.04.2011 31.12.2018 СУЗАНА НАЈДОВСКА  
712. 09-17744/2 4010006104177 10074601 ПЗУ ДР.ЈОСИФ РАДЕВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 702471 ЈОСИФ РАДЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018 МАРИНА ЦАБЕСКА  
713. 09-17743/2 4010010501237 10075201 ПЗУ Д-Р ЛЕТКА МИТРЕВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.3 ДЕМИР ХИСАР 701793 ЛЕТКА МИТРЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018 НАТАША ТРАЈКОВСКА  
714. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718289 ЛАЗЕ КУЗМАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
715. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718319 ЖИВКО ТУМБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
716. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718343 ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
717. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718351 ПАВЛИНА ИЛИЕСКА-КОТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
718. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 745448 АНА СТАНКОВСКА ЃОРГИЕВА 17.04.2013 31.12.2018
719. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 753033 КИРЕ СТОЈАНОСКИ 31.12.2015 31.12.2018
720. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802824 МИЛИЦА ЈАНАКИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
721. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802832 МАРИЈАНА ТРАЈЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
722. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802840 КОЧО НАСТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
723. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806366 ПЕЦО БОШКОВСКИ 03.02.2015 31.12.2018
724. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806374 МИРА СИМОНОСКА 03.02.2015 31.12.2018
725. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806382 РУЖА МИТРЕВСКА 03.02.2015 31.12.2018
726. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806404 ГОРАН ШУНДОВСКИ 03.02.2015 31.12.2018
727. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806412 АЛЕКСАНДАР ЗДРАВЕВСКИ 03.02.2015 31.12.2018
728. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806439 ХРИСТИЈАН КЛИМЕВСКИ 03.02.2015 31.12.2018
729. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806447 БИЛЈАНА ДАМЕВСКИ 03.02.2015 31.12.2018
730. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФАРМАЦЕВТ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806455 БИЛЈАНА НЕШКОВСКА 03.02.2015 31.12.2018
731. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 806579 АЛЕКСАНДАР ДИМЕСКИ 04.06.2015 31.12.2018
732. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 807273 ЗОРАН КИТАНОСКИ 06.11.2017 31.12.2018
733. 09-17753/2 4010995100207 10073901 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 807567 МАРИЈА ДИМОСКА 05.12.2018 31.12.2018
734. 09-17753/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718360 СНЕЖАНА НАЈДОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
735. 09-17753/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 741418 КРСТЕ ГРАМАТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
736. 09-17753/2 4010995100207 10073902 ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ул. БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 802816 СНЕЖАНА РИСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
737. 09-17810/2 4010995101335 10070201 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 805327 НИКОЛИНА ПАСПАЛ 01.04.2010 31.12.2018
738. 09-17810/2 4010995101335 10070203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718084 СОЊА ТАЛЕВСКА 26.02.2018 31.12.2018
739. 09-17810/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 752835 МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА 01.02.2018 31.12.2018
740. 09-17810/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 744026 ПЕТАР КОСТОВСКИ 12.10.2012 31.12.2018
741. 09-17810/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 744328 БИЉАНА ПАПАДИМИТРИУ 03.12.2012 31.12.2018
742. 09-17810/2 4010995101335 10070204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР_4 РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 740861 МАРГАРЕТА С. КАЛЕВСКА 01.09.2013 31.12.2018
743. 09-17810/2 4010995101335 10070205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718092 ЃОРЃИ БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
744. 09-17810/2 4010995101335 10070205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 718106 АЦО БОШКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
745. 09-17810/2 4010995101335 10070207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 735540 МАРТИН МИЦЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
746. 09-17810/2 4010995101335 10070207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 744808 ЛЕПА РАДЕСКА 04.01.2013 31.12.2018
747. 09-16186/2 4011005123263 11007101 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА БР. 13 ЛОКАЛ БР. 3 КАВАДАРЦИ 700657 ВЛАТКО СИМОНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 СВЕТЛАНА КРСТЕВА  
748. 09-17494/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 802255 МАРИЈА ЗМЕЈКОВСКА 01.12.2014 31.12.2018 ПЕТАР КОЦЕВ  
749. 09-17494/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 802255 МАРИЈА ЗМЕЈКОВСКА 01.12.2014 31.12.2018 ХРИСТИНА СТОЈАНОВИЌ  
750. 09-17494/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 805815 ДРАГИЦА КАРОВСКА 01.12.2014 31.12.2018 АНИТА НАНЧЕВА  
751. 09-17494/2 4011006125456 11005103 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР. 64 КАВАДАРЦИ 805815 ДРАГИЦА КАРОВСКА 01.12.2014 31.12.2018 МЕНЧА ГЕЧЕВСКА  
752. 09-161187/2 4011006126657 11007701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 7 МИ СЕПТЕМВРИ 72/А КАВАДАРЦИ 702420 ГОРАН АПОСТОЛСКИ 01.04.2011 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЦЕНОВА  
753. 09-161187/2 4011006126657 11007702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА СО ДВЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 4-ТИ ЈУЛИ ББ КАВАДАРЦИ 702439 ГОЈЧО НИКОЛОВ 01.04.2011 31.12.2018 СТАНКА АНГЕЛОВА  
754. 09-17493/2 4011006126665 11007601 ПЗУ ФИЛИП 2 ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.72-А КАВАДАРЦИ 742775 ЈОВАН ДИМКОВСКИ 09.12.2011 31.12.2018 ЛЕНЧЕ РИЗОВА  
755. 09-16189/2 4011007128190 11008501 ПЗУ ДР ДАНИЦА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ 701742 ДАНИЦА ЈОВАНОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА  
756. 09-161185/2 4011007500269 11009301 ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СПЕЦ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.61 КАВАДАРЦИ 701106 АЛЕКСАНДАР ШИЈАКОВ 01.01.2008 31.12.2018 ГОРДАНА МИХОВА  
757. 09-17671/2 4011010506405 11010901 ПЗУ ДОКТОР МЕРИ СПЕЦ.ОРД ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 704040 МЕРИ ИВАНОВА ЧУЛЕВА 20.03.2017 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МАНЕВА  
758. 10-13403/1 4011011507863 11012401 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ИНТЕРНА С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР ББ С.ВАТАША, КАВАДАРЦИ ВАТАША 754048 ПЕРО ПЕЊУШКОВ 01.11.2016 31.12.2018 ИРЕНА ВОДАСОВА ЈОВАНОВА  
759. 09-3875/2 4011014510938 2066401 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - БИТОЛА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА 1 БИТОЛА 703486 ЈАСМИНКА ЗВЕЗДАКОВСКА 01.03.2014 31.12.2018
760. 09-3875/2 4011014510938 2066402 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - ПРИЛЕП ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТРАЈКО ТАРЦАН 1 ПРИЛЕП 747653 АЛЕКСАНДАР АНДОНОСКИ 01.09.2017 31.12.2018
761. 09-3875/2 4011014510938 2066402 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - ПРИЛЕП ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТРАЈКО ТАРЦАН 1 ПРИЛЕП 753670 АНГЕЛА КАЧАКОВА 23.05.2016 31.12.2018
762. 09-3875/2 4011014510938 2066403 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - ВЕЛЕС ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА САМОБОРСКА 1 ВЕЛЕС 754757 БИЛЈАНА САВИН ИВАНОВСКА 30.12.2016 31.12.2018
763. 09-3875/2 4011014510938 2066404 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - КАВАДАРЦИ ДИЈАЛИЗА ШИШКА 1 КАВАДАРЦИ 728101 ЛИЛЈАНА ВАСИЛЕВА 01.03.2014 31.12.2018
764. 09-3875/2 4011014510938 2066404 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - КАВАДАРЦИ ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ШИШКА 1 КАВАДАРЦИ 747661 ВАСИЛИКИ КРЕЧОВА 01.09.2017 31.12.2018
765. 09-3875/2 4011014510938 2066404 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - КАВАДАРЦИ ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ШИШКА 1 КАВАДАРЦИ 749303 СИНТИА КЕПЕСКА АТАНАСОВСКА 09.07.2014 31.12.2018
766. 09-3875/2 4011014510938 2066404 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА - КАВАДАРЦИ ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ШИШКА 1 КАВАДАРЦИ 750808 ВАСИЛИЈЕ ТОМАНОСКИ 01.09.2017 31.12.2018
767. 09-3875/2 4011014510938 2066405 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.5 ГОСТИВАР ДИЈАЛИЗА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 739472 РАМАЗАН ВЕЛИУ 05.12.2014 31.12.2018
768. 09-3875/2 4011014510938 2066405 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.5 ГОСТИВАР ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 755125 КАТЕРИНА РИСТОСКА 11.09.2017 31.12.2018
769. 09-3875/2 4011014510938 2066406 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.6 ТЕТОВО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ 16 ТЕТОВО 753629 МАРГАРИТА НАКОВСКА 04.05.2016 31.12.2018
770. 09-3875/2 4011014510938 2066408 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.8 СТРУГА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА 1 СТРУГА 712787 ШЕРИЈАТ МУХАРЕМИ 05.12.2014 31.12.2018
771. 09-3875/2 4011014510938 2066408 ПЗУ-ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ - ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗА СИСТИНА НЕФРОПЛУС КАВАДАРЦИ-ПОДРУЖНИЦА БР.8 СТРУГА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАРТИЗАНСКА 1 СТРУГА 723770 ТОДЕ КЛИШЕСКИ 05.12.2014 31.12.2018
772. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727830 БИЛЈАНА ЕЛЕНОВА 01.10.2018 31.12.2018
773. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733490 ДАРКО АНЃУШЕВ 01.10.2018 31.12.2018
774. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727784 ДУШКО АРАНГЕЛОВ 01.10.2018 31.12.2018
775. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732842 КИРО ЧУРЛИНОВ 01.10.2018 31.12.2018
776. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732869 ИРЕНА АЛЕКСИОСКА ПАПЕСТИЕВ 01.10.2018 31.12.2018
777. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732877 ИГОР АЛУЛОСКИ 01.10.2018 31.12.2018
778. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 732958 ДРАГЕ ДАБЕСКИ 01.10.2018 31.12.2018
779. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733016 ЛИДИЈА ГРБЕВСКА 01.10.2018 31.12.2018
780. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733067 САША ЈОВЧЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
781. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733091 ДАФИНА КАРАЏОВА 01.10.2018 31.12.2018
782. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733113 ГОРАН КОЧОСКИ 01.10.2018 31.12.2018
783. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733180 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВСКА НИКОЛОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
784. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733210 БОРИВОЈЕ ПАВЛОВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
785. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733253 РУСАНКА ПОПОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
786. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733300 АНЕТА СИМА 01.10.2018 31.12.2018
787. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733334 САШО СПАСОВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
788. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 733342 АДЕЛА СТЕФАНИЈА 01.10.2018 31.12.2018
789. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 736821 ИСКРА КРСТЕВСКА 01.10.2018 31.12.2018
790. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 743720 МИЛЕ ТАНТУРОВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
791. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 746606 НИКОЛА МАЏУНКОВ 01.10.2018 31.12.2018
792. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749869 ЈОСИФ ЃОРЕСКИ 01.10.2018 31.12.2018
793. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727806 ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
794. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727890 ЕЛЕНЧО РИДОВ 01.10.2018 31.12.2018
795. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727903 ДУКАДИН МАНЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
796. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727911 МЕТОДИ ТАШЕВ 01.10.2018 31.12.2018
797. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727920 ГОРДАНА КУЗМАНОВА 01.10.2018 31.12.2018
798. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727938 РОЗА МИТЕВА 01.10.2018 31.12.2018
799. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728110 МАРИЈА МИЦАЈКОВА-ПАНОВА 01.10.2018 31.12.2018
800. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 746126 ЕЛЕНА КИТЕВА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2018
801. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 746487 СТОЈАНЧО РАМОВ 01.10.2018 31.12.2018
802. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728071 АЛЕКСАНДАР РИДОВ 01.10.2018 31.12.2018
803. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 734969 НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ 01.10.2018 31.12.2018
804. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735280 ВЕРА СОКОЛОВА 01.10.2018 31.12.2018
805. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735299 РИСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.10.2018 31.12.2018
806. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735302 АНТОАН ПАРАКЕОВ 01.10.2018 31.12.2018
807. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 739774 ЈАГОДА ЈАНКУЛОВА 01.10.2018 31.12.2018
808. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749214 ВЕСНА РОГЛЕВА-ЈАНЕВА 01.10.2018 31.12.2018
809. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 805289 СОЊА ТАШЕВА 01.10.2018 31.12.2018
810. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727865 ПЕТАР ДИМИТРОВ 01.10.2018 31.12.2018
811. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727873 КРИСТИНА ФИЛКОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
812. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727881 САШКО МЕШКОВ 01.10.2018 31.12.2018
813. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 740896 ВЕСНА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2018
814. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727857 ПАВЛИНА ЛОЗАНОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
815. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 804240 СТЕФАНКА КОЦЕВА 01.10.2018 31.12.2018
816. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727814 ДРАГИ ЈОВАНОВ 01.10.2018 31.12.2018
817. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГ УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.10.2018 31.12.2018
818. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728004 ОРЦЕ АНГЕЛОВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
819. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735345 ЉУПЧО ЈАНЕСКИ 01.10.2018 31.12.2018
820. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735698 СВЕТЛАНА БОГЕВА 01.10.2018 31.12.2018
821. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728055 ДУШАНКА МАЛИНКОВА 01.10.2018 31.12.2018
822. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728039 МАРИЈА НАНЕВА 01.10.2018 31.12.2018
823. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728047 СОФИЈА ЈАНКОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
824. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727776 МИРЈАНА ШЕМОВА 01.10.2018 31.12.2018
825. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749737 ОРДАНКА ЈОВАНОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
826. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735264 МИМИ КАРОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
827. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735272 ДРАГАН ДИМИТРОВ 01.10.2018 31.12.2018
828. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 735337 ГОРИЦА НЕДЕЛКОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
829. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 741566 РОЗЕТА ЕЛЕНОВСКА-КАРОВСКА 01.10.2018 31.12.2018
830. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 745120 ГОРАН КОЛЕВСКИ 01.10.2018 31.12.2018
831. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 749044 МАРИЈА ЧУЛЕВА 01.10.2018 31.12.2018
832. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 751464 ЕЛЕНА БОШКОВА 01.10.2018 31.12.2018
833. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728128 ГОРДАНА КАМЧЕВА 01.10.2018 31.12.2018
834. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 740888 ЃОРЃИ МИТРЕВ 01.10.2018 31.12.2018
835. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 704830 БОШКО ИЛИЕВ 01.10.2018 31.12.2018
836. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727970 ДИМЕ КОЦЕВ 01.10.2018 31.12.2018
837. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА СО РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БАЛНЕОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728012 ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА 01.10.2018 31.12.2018
838. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА СО РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БАЛНЕОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 728020 ЛИДИЈА РИЗОВА 01.10.2018 31.12.2018
839. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727946 ДАНО КУЛЕВ 01.10.2018 31.12.2018
840. 10-13446/1 4011018515926 11012601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ШИШКА БР.35,КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 727962 БЛАГОЈЧЕ МИТЕВ 01.10.2018 31.12.2018
841. 09-16192/2 4011995102346 11000402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 801208 ЛИДИЈА ТАЕВА 20.10.2011 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ГАЛАБОВА  
842. 09-17662/2 4011995108743 11000502 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ПОДРУЖНИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА БР.7/3-1 КАВАДАРЦИ 801003 ЃОРЃИ ЈОВАНОВИЌ 21.10.2011 31.12.2018 ЗОРИЦА МИТРЕВА КАМЧЕВА  
843. 09-16191/2 4011996106272 11001902 ПЗУ АНГЕЛА-ДЕНТ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ БЛАЖО АЛЕКСОВ ББ КАВАДАРЦИ 703834 ВЛАДКО РИЗОВ 15.02.2010 31.12.2018 МАРИЈА ЈОВАНОВА РИЗОВА  
844. 09-17658/2 4011999113245 11000702 ПЗУ СИМБИМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 800716 СНЕЖАНА СТОЈАНОВА 20.10.2011 31.12.2018 БЛАГИЦА ГРИЖЕВА  
845. 09-17648/2 4011999113245 11000703 ПЗУ СИМБИМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 700096 РОЗА МИТРОВА 01.01.2008 31.12.2018 МАРЈОНКА СТОЈАНОВСКА  
846. 09-19821/2 4012003115227 12000404 ПЗУ ЕРА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕРА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ. КИЧЕВО 800694 БЕСА ОСМАНИ 16.10.2013 31.12.2018 ЗУЛФИЈЕ ВЕЈСЕЛИ  
847. 09-18118/2 4012004117487 12000607 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОРГ.ЕДИНИЦА.БР.1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 807320 ШАДИЈЕ ЈАШАРИ 17.01.2018 31.12.2018 МЕНКА ЈОЛЕСКА  
848. 09-18091/2 4012005118690 12007301 ПЗУ Д-Р ПЕРО СПЕЦ.ОРДИНА.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ БР.14 КИЧЕВО 704229 КРИСТИЈАН ПОПОСКИ 01.04.2010 31.12.2018 КАТЕРИНА КРПАЧОСКА  
849. 09-17057/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 749559 ДИЈАНА СТАНКОВСКА-НАСТЕВСКА 08.08.2014 31.12.2018
850. 09-17057/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 750271 ДАЈАНА РИСТОМАНОВА-ПОПОСКА 28.11.2014 31.12.2018
851. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718718 ЉИЉАНА КАЛЧИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
852. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718726 ОЛГИЦА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
853. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718734 ВЕСНА МИЦКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
854. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718742 МИЛЕВА ОГНЕНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
855. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718793 ИЛИЈА СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
856. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718807 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЈОСКА 01.04.2010 31.12.2018
857. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718815 ЌЕМАЛ ИБРАИМИ 01.04.2010 31.12.2018
858. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718823 СТОЈО ПАВЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
859. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718866 АНЕТА СТЕВАНОСКА-АВРАМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
860. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718874 ЛЕТКА СТОЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
861. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 755745 ЛЕНА КРСТЕСКА 06.03.2018 31.12.2018
862. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718831 БЛАГИЦА МИЛАДИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
863. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718840 СУЗАНА ГУГАЧОСКА 01.04.2010 31.12.2018
864. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 751936 ФАТМИРЕ МАКСУТИ 16.06.2015 31.12.2018
865. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 749311 ШУКРИ СЕЈДИНИ 08.07.2014 31.12.2018
866. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 753165 КУЈТИМ САЛИУ 25.01.2016 31.12.2018
867. 09-17057/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718696 ОСМАН СЕЈДИНИ 01.04.2010 31.12.2018
868. 09-17057/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 744441 СЛАВИЦА МАЧКИЌ 26.11.2012 31.12.2018
869. 09-17057/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 753254 ВЛАДИМИР СТЕПАНОСКИ 04.02.2016 31.12.2018
870. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705837 ЏАВИТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2018
871. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803839 ТОНИ МИЛАДИНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
872. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803863 МАЈЛИНДА ИЛЈАЗИ 01.04.2010 31.12.2018
873. 09-17068/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705756 ЕМИНЕ ЌЕРИМИ 01.04.2010 31.12.2018
874. 09-17068/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 742015 ЛУЛЗИМ ЈАХОЈА 01.04.2010 31.12.2018
875. 09-17068/2 4012005118894 12002505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705675 ГОЦЕ ТЕМЕЛКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
876. 09-17068/2 4012005118894 12002505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706060 АЦЕ СОФРОНИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
877. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706159 ДАРКО ДАБЕСКИ 14.12.2018 31.12.2018
878. 09-17068/2 4012005118894 12002507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803855 ЃОРЃЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
879. 09-17068/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706086 КРАСИМИРА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
880. 09-17068/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706108 ЛОРЕТА ЧЕЛИКУ 01.04.2010 31.12.2018
881. 09-17068/2 4012005118894 12002509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705829 МАГДАЛЕНА ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
882. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706019 АЌИФ ИСМАИЛИ 01.04.2010 31.12.2018
883. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706132 СЕНАВЕР СЕЛИМИ 01.04.2010 31.12.2018
884. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
885. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731587 КСЕНОФОН РЕНДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
886. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
887. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
888. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
889. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
890. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 742066 БОРИС ТОПАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
891. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 753793 СТАНКО ТРПЕСКИ 25.07.2016 31.12.2018
892. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705640 ЛУПЧЕ РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
893. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705802 ЃОРЃЕ ДИЧОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
894. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
895. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705780 АЛИ МЕХМЕДИ 01.04.2010 31.12.2018
896. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705810 НЕЏАТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2018
897. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706051 ЏАБИР БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2018
898. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 755834 ЛУЛИЈЕ ИБРАИМИ - ЈАХЈА 20.04.2018 31.12.2018
899. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 01.01.2015 31.12.2018
900. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 01.01.2015 31.12.2018
901. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 741981 МИЛЕНА ПЕТРЕСКА РИСТЕСКА 24.07.2018 31.12.2018
902. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 718416 БИЉАНА НАСТЕСКА 09.01.2017 31.12.2018
903. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПУЛМОЛОГ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 706027 ЕЛЕНА ПОПОСКА 21.05.2013 31.12.2018
904. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 742007 АРЛИНД СЕЈДИНИ 03.06.2016 31.12.2018
905. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 743860 ТАЊА ИЛИЈОСКА 21.05.2013 31.12.2018
906. 09-18112/2 4012006121317 12005202 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.106 КИЧЕВО 806323 ШКЛЌИМЕ СУЛА 15.12.2014 31.12.2018 ЈАСМИНА СОКОЛЕСКА  
907. 09-18083/2 4012006121490 12005901 ПЗУ ОРТО-БЕГО СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 702455 БЕГЗАТ БАЛАЖИ 01.04.2011 31.12.2018 ЉУЉЈЕТА ЕГЈУПОСКА  
908. 09-17050/2 4012006121775 12005402 ПЗУ Д-Р ЦАНЕДЕНТ СПЕ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 704270 ЦАНЕ НАУМОСКИ 01.04.2010 31.12.2018 БИЉАНА НИКОЛОВСКА  
909. 09-18078/2 4012007121515 12005801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 701750 ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДУШКА РИСТЕСКА  
910. 09-18086/2 4012009503156 12006901 ПЗУ Д-Р РАИМИ СПЕЦИЈ.ОРДИНАЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.91/3ЗГР.СУШИЦА КИЧЕВО 703796 РАИМ МЕХМЕДИ 01.08.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЈОВЕСКА  
911. 09-18113/2 4012009503954 12007401 ПЗУ Д-Р ШАБАН СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.202 КИЧЕВО 719366 ШАБАН СЕЛИМИ 01.06.2010 31.12.2018 ЌАМИЛЕ ДАЛИПИ  
912. 09-15968/2 4012009504454 12007202 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ БР.40/А КИЧЕВО 705748 СТОЈМИР ПЕТКОСКИ 01.04.2012 31.12.2018 КРИСТИНА САРИЕВСКА  
913. 09-18087/2 4012010504786 12007501 ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР.16 КИЧЕВО 724211 ЃУЗИДА КАНЗОСКА 01.07.2010 31.12.2018 ЕНДРИТА АБДИУ  
914. 09-18087/2 4012010504786 12007502 ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ БР.16 КИЧЕВО 732745 ВАСКО ДАНИЛОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 ЌЕНДРЕСА САДИКУ  
915. 09-17064/2 4012010506118 12007901 ПЗУ ПРИМАДЕНТ-М СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 735850 МАЈА ДИМИТРИЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ВЛИНТОСКА  
916. 09-19008/2 4012012508428 12008600 ПЗУ УЛТРАМЕД 2 УЛТРАМЕД 2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ДУШАН ЈОВЕСКИ 34 КИЧЕВО 701017 ФАДИЛ МУРАТИ 01.01.2013 31.12.2018 ЛИНДИТА АЈРОЈА  
917. 09-17066/2 4012993100806 12000903 ПЗУ КРАЈКОДЕНТ ПЗУ КРАЈКОДЕНТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.51 Б КИЧЕВО 703273 НИЈАС АЗИЗИ 13.10.2016 31.12.2018 АМДИЈЕ АЗИЗИ  
918. 09-17473/2 4013000111480 13076902 ПЗУ ДР ЗОРАН МАКСИМОВИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.29 - ТИ НИЕМВРИ ББ КОЧАНИ 700517 ЗОРАН МАКСИМОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018 БРАНКИЦА МАНЕВА  
919. 09-17446/2 4013004119770 130072303 ПЗУ ДР ПАШОСКИ ПЗУ Д-Р ПАШОСКИ ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ИВО РИБАР ЛОЛА БР.5,КОЧАНИ КОЧАНИ 701947 ТОДОР ПАШОСКИ 27.08.2015 31.12.2018 ИСИДОРА МИЛОШЕВА  
920. 09-17448/2 4013005120089 13071902 ПЗУ СВЕТА ПЕТКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СКОПСКА БР 74 КОЧАНИ 704130 ВИОЛЕТА ДОНЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ВИОЛЕТА АРСОВА  
921. 09-17478/2 4013006121810 13073802 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 801410 ТОДОРКА ХАЏИ ВАСИЛЕВА 20.10.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈА АНГЕЛЕВСКА  
922. 09-17451/2 4013006124274 13077601 ПЗУ НИГОНА НИГОНА-СПЕЦИЈАЛИСТ ОРТОДОНТ Д-Р ПАВЛИНА ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 702129 ПАВЛИНА НИКОЛОВА 01.04.2011 31.12.2018 ЕМИНА ЃОРГИЕВА  
923. 09-14742/2 4013007125495 13078201 ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА АКСИ-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЉУПЧО САНТОВ БР.6 КОЧАНИ 701815 ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЛИДИЈА САПАЛОВСКА  
924. 09-17476/2 4013007125932 13078302 ПЗУ Д-Р МИШО СПЕЦ.ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.29 НОЕМВРИ БР.ББ КОЧАНИ 711624 ВЕРА ШОПОВСКА 01.04.2012 31.12.2018 САНЈА МИТЕВА  
925. 09-17449/2 4013010505860 13079201 ПЗУ ДР ЗОРАН СЛИШКОВИЌ СПЕЦ.ОРД. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР.101 КОЧАНИ 711705 ЗОРАН СЛИШКОВИЌ 01.04.2012 31.12.2018 МИЛИЦА ДАНИЛОВА  
926. 09-17468/2 4013011506762 13079401 ПЗУ НИРВАНА-ХИРУРГИЈА СПЕЦИЈ.ОРДИН.ПО ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ ББ КОЧАНИ 700185 МИТКО РИСТОВ 28.06.2011 31.12.2018 ГОРДАНА ЗАШОВА  
927. 10-10211/1 4013018516160 13080800 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МИЛАН ЗЕЧАР 21 КОЧАНИ 717231 ЈОРДАНКА АНЃЕЛЕСКА 02.07.2018 31.12.2018
928. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711780 ДИМИТАР СКОРОБОГАЧ 02.07.2018 31.12.2018
929. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711730 МИРОСЛАВ КРУШАРОВ 02.07.2018 31.12.2018
930. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711748 ПАЦА ЈОВАНОВА 02.07.2018 31.12.2018
931. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733695 ОЛИВЕРА ЦИМБАЛЕВИЌ 02.07.2018 31.12.2018
932. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711497 ФОНЗИ ЈУРУКОВ 02.07.2018 31.12.2018
933. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711500 ИЛЧО АТАНАСОВСКИ 02.07.2018 31.12.2018
934. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 755826 НАТАША НИКОЛОВА 02.07.2018 31.12.2018
935. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711918 СТЕЛУЦА СТОЈАНОВА 02.07.2018 31.12.2018
936. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711527 МАРИЈА МИРЧОВСКА 02.07.2018 31.12.2018
937. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711608 ВЕРИЦА ЈАКИМОВА 02.07.2018 31.12.2018
938. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711969 АНКА ЈАНЕВА 02.07.2018 31.12.2018
939. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 737569 ЕДИТА МИНОВА 02.07.2018 31.12.2018
940. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 750310 ЛАТИНКА ТАСЕВА 02.07.2018 31.12.2018
941. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 751286 КРИСТИНА ТОДОСИЕВА СЕРАФИМОВА 02.07.2018 31.12.2018
942. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 751898 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 02.07.2018 31.12.2018
943. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 803871 КРИСТИНА МАРКОВА 02.07.2018 31.12.2018
944. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 803880 КСЕНИЈА ЃОРГИЕВА 02.07.2018 31.12.2018
945. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 805947 СИЛВИЈА СТЕФАНОВА 02.07.2018 31.12.2018
946. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 755648 КРИСТИНА СЕРАФИМОВА 02.07.2018 31.12.2018
947. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 755818 МИРОСЛАВ АЛЕКСОВСКИ 02.07.2018 31.12.2018
948. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711993 ДАРКО ИВАНОВ 02.07.2018 31.12.2018
949. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 753416 ДОНЧО ЃОРГИЕВ 02.07.2018 31.12.2018
950. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733679 ЉУПЧО ЃОРЃИЕВ 02.07.2018 31.12.2018
951. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711888 МАГДАЛЕНА ДЕНОВА 02.07.2018 31.12.2018
952. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711942 МАРИЈА ЈОРДАНОВА 02.07.2018 31.12.2018
953. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711950 СТОЈКА СТАМЕНКОВА 02.07.2018 31.12.2018
954. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 750263 НАДИЦА ЈОСИФОВА 02.07.2018 31.12.2018
955. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 741183 ЛУЈЗА ИЛИЈЕВСКА 02.07.2018 31.12.2018
956. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 741191 ЗОРКА СТАМЕНКОВА 02.07.2018 31.12.2018
957. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 754161 ТАЊА КАРОВА 02.07.2018 31.12.2018
958. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756920 ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА 06.12.2018 31.12.2018
959. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756938 КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 06.12.2018 31.12.2018
960. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756946 ЕЛЕНА НАКОВСКА 06.12.2018 31.12.2018
961. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 756954 ТАТЈАНА ЈАКИМОВА 06.12.2018 31.12.2018
962. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 743640 ВАНЧО КОЦЕВ 02.07.2018 31.12.2018
963. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 745502 ДРАГАНА МОГИЛЕВСКА 02.07.2018 31.12.2018
964. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 711446 АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ 02.07.2018 31.12.2018
965. 10-10211/1 4013018516160 13080801 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КОЧАНИ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 733660 ТОМЕ СОЛЕВСКИ 02.07.2018 31.12.2018
966. 09-17480/2 4013993100080 13074102 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708798 ЛУИЗА ЖАРОВА 01.04.2010 31.12.2018
967. 09-17480/2 4013993100080 13074102 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708941 ВЕНКО ПАШАЛИСКИ 01.04.2010 31.12.2018
968. 09-17480/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708887 НАТКА КАРАНФИЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
969. 09-17480/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708976 НАДИЦА АЧОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
970. 09-17480/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 708992 ГОРАН НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
971. 09-17480/2 4013993100080 13074103 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21 КОЧАНИ 709000 СУЗАНКА КАРАКАШ0ВА 01.04.2010 31.12.2018
972. 09-17483/2 4013994102515 13071202 ПЗУ ЕХОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 700401 СТОЈКА ГАЛАЧЕВА 01.01.2008 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ПЕТРОВА  
973. 09-17471/2 4013998107910 13070902 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 734012 КИРИЛ ШУПЕРЛИСКИ 18.01.2011 31.12.2018 МИМИЦА ЗЛАТКОВА  
974. 09-17443/2 4013998107910 13070903 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 801739 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 20.10.2011 31.12.2018 ИВИЦА ГОРГИЕВ  
975. 09-6982/1 4013999109755 13076801 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО БЛОК Б КОЧАНИ 700410 ВЕРКА ПЕТРОВА 04.06.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ПАУНОВА  
976. 09-16872/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 705993 САШО АНГЕЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
977. 09-16872/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 807168 СЛАЃАНА ДИМИШКОВА 14.03.2017 31.12.2018
978. 09-16872/2 4014979100219 14000103 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706000 ЉУПЧО БОЈАЏИЕВ 01.12.2017 31.12.2018
979. 09-16872/2 4014979100219 14000104 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732389 МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА 13.06.2018 31.12.2018
980. 09-16872/2 4014979100219 14000105 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706175 ГОЦЕ МАРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
981. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732397 ЈАСМИНА САНДЕВА-ЦВЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
982. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732400 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
983. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732419 ИГОР АТАНАСОВСКИ 16.12.2016 31.12.2018
984. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 753068 ГОРАН КРСТЕВСКИ 12.01.2016 31.12.2018
985. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 756377 ПАВЛЕ ЗАФИРОВ 08.08.2018 31.12.2018
986. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706213 БОРИС МИЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
987. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 747220 ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 14.01.2014 31.12.2018
988. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 754838 МИРЈАНКА ЕФРЕМОВА 25.01.2017 31.12.2018
989. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 755613 ЛИДИЈА КАЛАНОСКА-АТАНАСОВСКА 30.01.2018 31.12.2018
990. 09-16879/2 4014994100616 14000202 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 800198 ЗОРИЦА ЈОВАНОВА 21.10.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА МИТЕВСКА  
991. 09-16861/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 752525 МАРТИН МЛАДЕНОВСКИ 07.10.2015 31.12.2018
992. 09-16861/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 752533 ИВАНА МИЛОШЕВСКА 07.10.2015 31.12.2018
993. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740632 ВЕСНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
994. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744271 МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВСКИ 23.11.2012 31.12.2018
995. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744450 АНЕТА СТОЈАНОВСКА 02.10.2013 31.12.2018
996. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 751375 ЈАСНА МАЏОВСКА 27.04.2015 31.12.2018
997. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 754196 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА 26.10.2016 31.12.2018
998. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 750107 ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2016 31.12.2018
999. 09-16861/2 4015996100962 15000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 806269 ФРОСИНА МИТОВСКА-СТЕФАНОВСКА 25.09.2014 31.12.2018
1000. 09-16861/2 4015996100962 15000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 806803 ЛИДИЈА МАЏОВСКА 23.02.2016 31.12.2018
1001. 09-16861/2 4015996100962 15000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712124 ДРАГА СТОИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1002. 09-16861/2 4015996100962 15000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740659 ЉУПЧО ЃОРГИЕВСКИ 26.03.2016 31.12.2018
1003. 09-16861/2 4015996100962 15000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712086 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1004. 09-16861/2 4015996100962 15000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА РЕНТГЕН СО УЛТРАЗВУК РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА СО УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712140 МИЛКА МИТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1005. 09-16861/2 4015996100962 15000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712167 РАДМИЛА МАНОЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1006. 09-16861/2 4015996100962 15000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712159 БРАНКО СТАМЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1007. 09-16861/2 4015996100962 15000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712078 СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1008. 09-16861/2 4015996100962 15000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 733911 ДАРКО ВУЧКОВСКИ 06.05.2016 31.12.2018
1009. 09-16861/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 807044 ВЕСНА ЦВЕТКОВСКА 10.10.2016 31.12.2018
1010. 09-16861/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740640 ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1011. 09-16861/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 756229 АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ 31.07.2018 31.12.2018
1012. 09-16863/2 4015996106391 15000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 800481 ЕЛИЗАБЕТА СТАМЕНКОВСКА 21.10.2011 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВСКА  
1013. 09-17055/2 4016994100376 16000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741078 ЗОРИЦА МАНЧЕВСКА ТРАЈЧУЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1014. 09-17055/2 4016994100376 16000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 708178 ЃОРГИ ДАМЧЕСКИ 01.11.2017 31.12.2018
1015. 09-17055/2 4016994100376 16000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 708186 РИСТО МАРКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1016. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738573 ВЛАТКО БОЈОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1017. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738603 БЛАГИЦА ЈАНКУЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1018. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 748471 АНЕТА РИСТЕСКА 26.03.2014 31.12.2018
1019. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 749435 ДАНИЕЛА МАНДРЕСКА 06.08.2014 31.12.2018
1020. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 755982 ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА 14.06.2018 31.12.2018
1021. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713112 БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1022. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713139 ТИНКА ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1023. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 737321 СНЕЖАНА БУРНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1024. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741400 МИХАЈЛО НИКОЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1025. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741523 СЛАВИЦА НАЈДЕНОСКА БОЈЧИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1026. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 744069 АЛЕКСАНДРА МИЈАЈЛЕВСКА СТЕФАНОВСКА 15.11.2012 31.12.2018
1027. 09-17711/2 4017001137470 17011202 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН ББ КУМАНОВО 805521 СНЕЖАНА СТОЈИЛКОВИЌ 21.11.2017 31.12.2018 МАГДАЛЕНА СПАСОЕВСКА  
1028. 09-17734/2 4017003146310 17013002 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 802018 КАТЕРИНА НИКОЛОВСКА-СТАНКОВСКА 02.11.2013 31.12.2018 ЛЕНЧЕ АЛЕКСИЌ  
1029. 09-17723/2 4017004150443 17010702 ПЗУ УНИМЕДИКА ПЗУ УНИ-МЕДИКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 751685 КАТЕРИНА ДИМКОВСКА 26.05.2015 31.12.2018 ИВАНА ТРАЈКОВСКА  
1030. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 713945 ДЕЈАНА СУБОТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1031. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 713961 МИЛЕ ПАСКАЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
1032. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 713970 ТОМИЦА АНЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1033. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714011 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ 13.02.2018 31.12.2018
1034. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715506 ЕМИЛИЈА ДОДИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1035. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 734810 ЛАДИСЛАВА КРСТИЌ-МИЛОСАВЉЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1036. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 744549 МАРИЈА БАЈДЕВСКА СПИРКОВСКА 14.10.2015 31.12.2018
1037. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 747068 НИКОЛА ЈАНЕВ 04.01.2014 31.12.2018
1038. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 749249 ЕМИЛИЈА ТОДОРОВСКА 11.09.2014 31.12.2018
1039. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 755141 ГЛИГОР МАНОВ 25.09.2017 31.12.2018
1040. 09-17755/2 4017005154426 17020601 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740209 ИЉБЕР ИСУФИ 03.01.2017 31.12.2018
1041. 09-17755/2 4017005154426 17020602 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715204 ВИОЛЕТА КУЗМАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1042. 09-17755/2 4017005154426 17020602 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 749630 ЛИЛЈАНА ПАНДИЛОВСКА 11.09.2014 31.12.2018
1043. 09-17755/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714593 ВАЊА ТАСЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1044. 09-17755/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715310 ГОРАН МАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1045. 09-17755/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 743801 ХУЉУСИ АСИПИ 01.04.2010 31.12.2018
1046. 09-17755/2 4017005154426 17020603 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 755915 ВЕСНА СИМОНОВСКА-КИРОВА 23.05.2018 31.12.2018
1047. 09-17755/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714968 ФАДИЉ МАЛИЌИ 01.04.2010 31.12.2018
1048. 09-17755/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714992 ВАЛЕНТИНА МИЦИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1049. 09-17755/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715000 СЛАЃАНА ИЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1050. 09-17755/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715018 ЕМИЛИЈА АВРАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1051. 09-17755/2 4017005154426 17020604 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715026 АНИТА КОЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1052. 09-17755/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714917 САШКО СИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
1053. 09-17755/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714933 АЛИ ДАЛИПИ 01.04.2010 31.12.2018
1054. 09-17755/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715530 ЕЛИЗАБЕТА СПАСИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1055. 09-17755/2 4017005154426 17020605 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 753866 АНИТА СТОШЕВСКА 26.08.2016 31.12.2018
1056. 09-17755/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714585 ЖАНЕТА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1057. 09-17755/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714623 ВИОЛЕТА ПОПОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1058. 09-17755/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715336 НЕНАД НИКОЛИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1059. 09-17755/2 4017005154426 17020606 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 752304 АДРИАНА БОГДАНОВСКА 29.07.2015 31.12.2018
1060. 09-17755/2 4017005154426 17020607 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715352 ФАТИ ЏЕМАИЛИ 17.04.2013 31.12.2018
1061. 09-17755/2 4017005154426 17020607 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715468 ЈОРДАН ТАСКОВСКИ 19.02.2014 31.12.2018
1062. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 703087 НАТАША ЈОВАНОВСКА 09.12.2016 31.12.2018
1063. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714186 МЕТОДИЈА ДИМКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1064. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714216 ЗОРАН СТОЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1065. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714224 ЗОРАН НАСКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1066. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715255 РАДОМИР ГЕЛЕВСКИ 30.07.2014 31.12.2018
1067. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА, АБДОМИНАЛЕН ХИРУРГ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 743020 НЕНАД РИСТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1068. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 746835 АНА ТОМАНОВИЌ-ТОДОРОВА 08.10.2015 31.12.2018
1069. 09-17755/2 4017005154426 17020608 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ХИРУРГИЈА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 747262 ЉУБИНКА ДАМЈАНОСКА КРСТИЌ 04.02.2014 31.12.2018
1070. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714135 СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1071. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715549 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА 12.08.2013 31.12.2018
1072. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 737496 АДНАН СУЛЕЈМАНИ 01.04.2010 31.12.2018
1073. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740225 МАРГИЦА АРСОВСКА 26.07.2018 31.12.2018
1074. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 740233 АГРОН СУЉИМАНИ 06.09.2017 31.12.2018
1075. 09-17755/2 4017005154426 17020609 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 747254 ЉИЉАНА ХАЏИ МЕНОВСКА 04.01.2014 31.12.2018
1076. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 753858 СОФИЈА ТРАЈКОВИЌ 24.08.2016 31.12.2018
1077. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 700274 МИРЈАНА СРБИНОСКА 31.10.2013 31.12.2018
1078. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715220 ИСМАИЛ БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2018
1079. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802433 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1080. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802441 ДАНИЕЛА ДИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1081. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802476 ЈАГОДА АЛЕКСИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1082. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802484 СТОЈНА МИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1083. 09-17755/2 4017005154426 17020610 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802492 ИБАДЕТ АЈЕТИ МУРТЕЗАНИ 01.04.2010 31.12.2018
1084. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714445 НИСО ТАСЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1085. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714461 ЛИДИЈА ЈОВЧЕВСКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1086. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714534 ВЛАДАНКА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1087. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714542 СУНЧИЦА ЈОСИФОВА 01.04.2010 31.12.2018
1088. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714550 ВАЛЕНТИНА ЏАРТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1089. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715301 АЗИЗ БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2018
1090. 09-17755/2 4017005154426 17020611 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715492 ИВАН АВРАМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1091. 09-17755/2 4017005154426 17020612 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715395 МИНУР БАЈРАМИ 30.04.2013 31.12.2018
1092. 09-17755/2 4017005154426 17020612 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 745804 СТЕФАН ТРАЈАНОВСКИ 16.07.2013 31.12.2018
1093. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715077 ДИМИТРИЈЕ СУБОТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1094. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715107 НИКОЛЧЕ АРСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1095. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715123 ЈОВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1096. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715140 СЛАВИЦА ЈАКИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1097. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715166 МАРИНА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1098. 09-17755/2 4017005154426 17020613 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 745545 ИЗЕИР БИЉАЛИ 15.05.2013 31.12.2018
1099. 09-17755/2 4017005154426 17020616 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 751111 НЕЗАФЕТ МУРТЕЗАН 09.04.2015 31.12.2018
1100. 09-17755/2 4017005154426 17020617 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715557 ВЕРИЦА БАБАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1101. 09-17755/2 4017005154426 17020617 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802450 ВИОЛЕТА КРАЉЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1102. 09-17755/2 4017005154426 17020617 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 802468 ЈАЊА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1103. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 715379 ЈУЗЏАН АГУШИ СИНАНИ 23.03.2016 31.12.2018
1104. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 715441 АЛЕКСАНДРА АНДОНОВСКА 07.12.2012 31.12.2018
1105. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 751570 НАИЉЕ ОСМАНИ 12.05.2015 31.12.2018
1106. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 755427 МЕВЉАНЕ ИСМАНИ 26.12.2017 31.12.2018
1107. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 806773 БИЉАНА ИВАНОВСКА 13.01.2016 31.12.2018
1108. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 714151 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 28.06.2018 31.12.2018
1109. 09-17755/2 4017005154426 17020619 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО_22 ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА 11 ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 742376 ДРАГАН ТАСЕВСКИ 31.10.2013 31.12.2018
1110. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714372 РОЗА ГЕЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1111. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714380 СИНИША БАЈДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1112. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714399 БИЛЈАНА АНАСТАСОВСКА ПЕТРУШЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1113. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714402 ГОРДАНА НИКОЛИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1114. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714410 СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1115. 09-17755/2 4017005154426 17020624 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 714429 СВЕТЛАНА СПАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1116. 09-17755/2 4017005154426 17020625 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 715190 СЛАВЧО ФИЛИПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1117. 09-17844/2 4017005154434 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ БОРИС КИДРИЧ КУМАНОВО 745154 ДАНИЕЛА ТОДОРОВСКА-ЈОВАНОВИЌ 28.01.2013 31.12.2018
1118. 09-17844/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 806552 ЕЛЕНА НАКОВСКА 11.06.2015 31.12.2018
1119. 09-17844/2 4017005154434 17020701 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 806889 МАГДАЛЕНА АНДОНОВСКА 04.03.2016 31.12.2018
1120. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734667 ДРАГИЦА ГОГИЌ 31.01.2011 31.12.2018
1121. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734675 СЛОБОДАНКА ТРЕНДАФИЛОВИЌ 31.01.2011 31.12.2018
1122. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734683 ВЕСНА ГЛИГОРОВ 31.01.2011 31.12.2018
1123. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734691 ИРЕНА СИМИЌ 31.01.2011 31.12.2018
1124. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734721 СНЕЖАНА АЛЕКСОВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1125. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734730 ЏЕМАИЛ БAЈРAМИ 31.01.2011 31.12.2018
1126. 09-17844/2 4017005154434 17020702 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 741140 ПЕРИЦА ЈОВAНОВСКИ 31.01.2011 31.12.2018
1127. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734764 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА ТРАЈКОВСКА 31.01.2011 31.12.2018
1128. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734772 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 31.01.2011 31.12.2018
1129. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734780 ХРИСТИНА КРАИНОВИЌ 31.01.2011 31.12.2018
1130. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734799 МАРЈАН СПИРКОВСКИ 31.01.2011 31.12.2018
1131. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734802 МАЈА МАНАСИЈЕВИЌ 31.01.2011 31.12.2018
1132. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734870 ИСМЕТ ФЕРАТИ 31.01.2011 31.12.2018
1133. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734888 СУЗАНА АТАНАСОВСКА 31.01.2011 31.12.2018
1134. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734896 МАРИНА ТОДОРОВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1135. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734900 ЉЕЈЉАН ЈAШAРИ 31.01.2011 31.12.2018
1136. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 741949 МИЛОРАД МЛAДЕНОВСКИ 31.01.2011 31.12.2018
1137. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 748269 ГОРАН СТЕФАНОВСКИ 31.03.2014 31.12.2018
1138. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 748277 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 31.03.2014 31.12.2018
1139. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 751545 АЛЕКСАНДРА  КАРАЏИНСКА ПЕТРУШЕВСКА 07.02.2018 31.12.2018
1140. 09-17844/2 4017005154434 17020704 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 751553 ДЕЈАН ДИМЧЕВСКИ 01.02.2018 31.12.2018
1141. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 749893 ВАЛЕНТИНА БОГОЕВСКA-ДИМИТРИЕВСКА 25.01.2017 31.12.2018
1142. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 734705 БИЉAНA СТОЈКОВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1143. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 736767 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 22.07.2014 31.12.2018
1144. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 741132 ЕМИЛИЈА ПОПОВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1145. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 750468 МИЛЕНА ПРОКОПОВСКА 29.12.2014 31.12.2018
1146. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 750751 ВЛАДИМИР ВЛАДЕВСКИ 26.01.2015 31.12.2018
1147. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 754242 АНА КАРАЏИНСКА РАДЕВСКА 02.11.2016 31.12.2018
1148. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 754323 СУНЧИЦA ТРAЈКОВСКA 10.11.2016 31.12.2018
1149. 09-17844/2 4017005154434 17020705 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 807052 ИРЕНА ТРАЈКОВСКА 14.11.2016 31.12.2018
1150. 09-17844/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 744522 МИЛЕНА СПАСОВСКА-ДИМОВСКА 12.10.2018 31.12.2018
1151. 09-17844/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803413 ГОРАН НЕДЕВСКИ 31.01.2011 31.12.2018
1152. 09-17844/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803421 ВИОЛЕТА ЈОСЕВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1153. 09-17844/2 4017005154434 17020706 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ:БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 803448 ДАНИЕЛА ДИМОВСКA 31.01.2011 31.12.2018
1154. 09-17717/2 4017006158930 17029301 ПЗУ ДР Ф.СИМОНОВСКА И ДР К.МЛАДЕНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР. 7 КУМАНОВО 702200 КАТЕРИНА МЛАДЕНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 МАРИЈА КРАИНОВИЌ  
1155. 09-17715/2 4017006158948 17029401 ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА СПЕЦ. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702404 ТАТЈАНА МАНОВА 01.04.2011 31.12.2018 ОФЕЛИЈА ГЕЛЕВСКА  
1156. 09-17715/2 4017006158948 17029401 ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА СПЕЦ. ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702412 ТАТЈАНА ЌОСЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА АРСОВСКА  
1157. 09-1770/2 4017006159138 17029201 ПЗУ ДР ВЕСНА АНГЕЛОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702803 ВЕСНА АНГЕЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ВЕСНА НАКОВСКА  
1158. 09-17716/2 4017006159162 17029101 ПЗУ ДР КРИСТИНА Ј.ТАСЕВСКА СПЕЦ. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 702820 КРИСТИНА ЈАЌИМОВИЌ ТАСЕВСКА 01.01.2009 31.12.2018 СНЕЖАНА ПАУНОВИЌ  
1159. 09-17709/2 4017006159324 17025402 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.36 КУМАНОВО 801496 ВАЛЕНТИНА ЃОРЃЕВИЌ 20.10.2011 31.12.2018 ШЌИПЕ МЕМЕТИ  
1160. 09-17726/2 4017007161845 ПЗУ ЗАФЕР М 2 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ЗАФЕР М 2 КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА КУМАНОВО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 3/4 КУМАНОВО 702226 ЗАФЕР СУЛЕЈМАНИ 01.01.2009 31.12.2018 НЕАЉ ИБРАИМИ  
1161. 09-17726/2 4017007161845 17028002 ПЗУ ЗАФЕР М 2 Спец. Орд. по Орална Хирургија ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.3-4 КУМАНОВО 742856 АРЈАНИТ РУСТЕМИ 01.04.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА СТАЈКОВСКА  
1162. 09-17728/2 4017007162493 17027701 ПЗУ ОТОМЕДИКА Д-Р ЖАРКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.1/2 КУМАНОВО 700240 ЖАРКО АЛЕКСОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 РЕНАТА ПАУНОВИЌ  
1163. 09-17727/2 4017007163651 17028702 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 ПЗУ ШЕНДЕТИ 2 - ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 700509 РИДВАН БАКИЈА 28.10.2014 31.12.2018 НЕРМИНЕ МУСТАФИ  
1164. 09-17738/2 4017007500186 17030301 ПЗУ ДЕРМАМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ИГО ТРИЧКОВИЌ БР.15 КУМАНОВО 700320 ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ИВАНА МИШЕВСКА  
1165. 09-19398/1 4017008503979 17031901 ПЗУ ОРЛ БИО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СТРАШКО СИМОНОВ БР.23 КУМАНОВО 701203 ЕЛЈАСА АЉИЈА 01.01.2008 31.12.2018 СЕМРАЈЕ КАДРИЈИ  
1166. 09-17704/2 4017008504916 17031304 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР. 9 КУМАНОВО 801593 МАГДА СТОЈАНОВСКА 02.11.2016 31.12.2018 ФРОСИНА МИЛКОВИЌ  
1167. 09-17706/2 4017008505912 17032001 ПЗУ ЦИТОЛАБ ЛАБ.ЗА ЦИТОЛОГИЈА И ХИСТОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПИОНЕРСКА 29-5 КУМАНОВО 701351 БЛАГИЦА СТОЈМАНОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 САШО АНТЕВСКИ  
1168. 09-17706/2 4017008505912 17032001 ПЗУ ЦИТОЛАБ ЛАБ.ЗА ЦИТОЛОГИЈА И ХИСТОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПИОНЕРСКА 29-5 КУМАНОВО 703524 БИЉАНА ХАЏИ-НИЧЕВА 01.01.2009 31.12.2018 ФРОСИНА ЦВЕТКОВСКА  
1169. 09-17722/2 4017009509180 17033301 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ДМ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.29 КУМАНОВО 704024 ДРАГАН МИТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 ЛОРИТА СТОЈАНОВСКА  
1170. 09-17732/2 4017009509806 17033202 ПЗУ ОРТОМЕД ПЗУ ОРТОМЕД ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 703974 БОРКА МАРКОСКИ 01.04.2011 31.12.2018 СОЊА БОЖИНОВСКА-ЃОРЃИЕВСКА  
1171. 09-17713/2 4017009511916 17033101 ПЗУ ЕГО-МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦ.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ТИТОВА МИТРОВАЧКА БР.6/3 КУМАНОВО 703966 ДРАГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ДИМКОВСКА  
1172. 09-1778/2 4017012519758 17036401 ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПЗУ Д-Р ГУЛИНАЦ БК СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КИРИЛ И МЕТОДИ 54 КУМАНОВО КУМАНОВО 701130 БИЉАНА КОСТИЌ ГУЛИНАЦ 02.05.2012 31.12.2018 БИЉАНА КАРАНФИЛОВИЌ  
1173. 09-17754/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708224 ВЕСНА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1174. 09-17754/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708305 ДАНЕ МИЛОШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1175. 09-17754/2 4017993127641 17020802 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805084 ТАТЈАНА ДИМКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1176. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708194 МАРЈАН ДЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1177. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708232 ЈАДРАНКА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1178. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708259 ЕДИТА РАМИЗИ 01.04.2010 31.12.2018
1179. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708267 РУМЕНА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1180. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708283 МИМОЗА ВЕЛИЧКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1181. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 708291 БЕДРИ ВЕЉИУ 01.04.2010 31.12.2018
1182. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805114 ГОРДАНА МАЈНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1183. 09-17754/2 4017993127641 17020803 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 805122 ГОРДАНА АРСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1184. 09-17708/2 4017994101026 17012405 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ДИЈ.ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА БЛАГИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИОНЕРСКА 29-3 КУМАНОВО 800163 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 ЈОВИЦА ТРАЈКОВСКИ  
1185. 09-17708/2 4017994101026 17012405 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ДИЈ.ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА БЛАГИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИОНЕРСКА 29-3 КУМАНОВО 801828 МАЈА КРАЉЕВСКА 19.11.2016 31.12.2018 ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ  
1186. 09-17703/2 4017994108985 17010402 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 800384 МИРЈАНА КОСТАДИНОВА 20.10.2011 31.12.2018 ВИОЛЕТА БОШКОВСКА  
1187. 09-17700/2 4017994108985 17010403 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 701220 ГОРАН ДЕНКОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА  
1188. 09-17794/2 4017994124603 17012802 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО 800392 ВЕСНА НЕШЕВСКА 20.10.2011 31.12.2018 ЗИЈАВЕРЕ МАМУТИ  
1189. 09-17707/2 4017995105939 17014106 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ДИЈАГ.БИОХ.ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.1 В КУМАНОВО 755257 НИКОЛА МИТЕВСКИ 18.10.2017 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВСКА  
1190. 09-17705/2 4017995114229 17011702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 800120 ВЕСНА МАНАСИЕВСКА 25.10.2011 31.12.2018 МАЈЛИНДА ОСМАНИ  
1191. 09-17766/2 4017996102500 17015205 ПЗУ ЕРА-Ј СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 700614 НУХИ ЈУСУФИ 20.09.2011 31.12.2018 БОЈАНА МИХАЈЛОВИЌ  
1192. 09-17721/2 4017996108770 17026802 ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. 25-ТИ ФЕВРУАРИ БР.1-А КУМАНОВО 700339 ЛЕЛА ПЕТРУШЕВСКА ВЕЛКОВА 20.06.2012 31.12.2018 МИРЈАНА СТОЈАНОВИЌ  
1193. 09-17736/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2018 ЛИДИЈА ПЕТКОВИЌ  
1194. 09-17736/2 4017996113498 17027001 ПЗУ ДР БАТО ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА К-5 ББ КУМАНОВО 700835 ЈОРДАН НАУМОВ 01.01.2008 31.12.2018 ТАЊА ЃОРЃЕВИЌ  
1195. 09-17729/1 4017996116721 17026901 ПЗУ АНИМА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР МОША ПИЈАДЕ бр.234 КУМАНОВО 701068 МИЦКО ДУДУЧКИ 01.01.2008 31.12.2018 АНКИЦА ПОПОВИЌ  
1196. 09-17739/2 4017997118876 17019602 ПЗУ ОТОДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ГУЦМАН 51 КУМАНОВО 700150 МИЛЕНКО ТРЕНДАФИЛОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 МАГДАЛЕНА СПАСОВСКА-МЛАДЕНОВСКА  
1197. 09-17714/2 4017997127760 17012902 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТЕУТА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ БР 43 КУМАНОВО 800503 ВАЛЕНТИНА ПОПОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 АРЈЕТА САКИПИ  
1198. 09-4466/2 4017999162686 17027801 ПЗУ ОТОРИНОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 27/1-4 КУМАНОВО 755575 ИЉИР ЌЕРИМИ 29.01.2018 31.12.2018 АРВЕНИТА ДЕСТАНИ-СЕЛМАНИ  
1199. 09-168868/2 4018997100418 3003802 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЈА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705233 ДУШАН АРИЗАНКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1200. 09-168868/2 4018997100418 3003803 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705195 ГОРДАНА ВОЈНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1201. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735477 СИЛВАНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1202. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735485 ГОРДАНА ДАМЧЕСКА-ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1203. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735493 КАТЕРИНА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1204. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 751162 ТОНИ ЦВЕТКОСКИ 09.04.2015 31.12.2018
1205. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 751189 КРИСТИАН БОГДАНОСКИ 09.04.2015 31.12.2018
1206. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 713473 ЈОХАН ЃОРЃИОСКИ 23.05.2016 31.12.2018
1207. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 737321 СНЕЖАНА БУРНЕСКА 23.05.2016 31.12.2018
1208. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 713058 ЗЛАТОМИР АРИЗАНКОСКИ 23.05.2016 31.12.2018
1209. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 743747 БОРЧЕ ЈОВЧЕСКИ 23.05.2016 31.12.2018
1210. 09-168868/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 736902 СУЗАНА КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1211. 09-168868/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 755273 ЖАРКО СИМЕСКИ 19.10.2017 31.12.2018
1212. 09-168868/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РУРАЛЕН ТИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 754471 АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ 29.12.2016 31.12.2018
1213. 09-19192/2 4019000106531 18000502 ПЗУ ЖАНА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 800210 МАЈА ТОДОРОВА 21.10.2011 31.12.2018 ВЛАДАНКА МЕШКОВА  
1214. 09-17085/2 4019006111707 18003101 ПЗУ ОРТО-ГЕМ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 702072 ГОРДАНА ФИЛИПОВА 01.04.2011 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА АЛТАНЏИЕВА  
1215. 09-17089/2 4019006111847 18003001 ПЗУ АЛЕКСОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 702099 ВЛАДО АЛЕКСОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕСНА РИЗОВА  
1216. 09-17092/2 4019007112855 18003602 ПЗУ АЛЕКСОВСКИ ДВА СПЕЦ.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 703001 СНЕЖАНА ВИТАНОВА АЛЕКСОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 МИЛКА ПЕТРОВА  
1217. 09-19157/2 4019008500867 18004201 ПЗУ СВ.АТАНАС СПЕЦ.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.13 НЕГОТИНО 709646 АТАНАС РИСТОВ 11.03.2012 31.12.2018 СОФИЈА ВЕШКОВСКА  
1218. 09-15643/2 4019994103226 18000402 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 800333 МИЛИЦА ПЕТРОВА ШИШКОВА 21.10.2011 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА ЛАЗОВА  
1219. 09-16873/2 4019996100968 18000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709670 КОСТА ТРЕНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1220. 09-16873/2 4019996100968 18000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ДЕРМАТОВЕРЕНОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709549 ЉУПЧО ПАСИНЕЧКИ 01.04.2010 31.12.2018
1221. 09-16873/2 4019996100968 18000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ДЕРМАТОВЕРЕНОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1222. 09-16873/2 4019996100968 18000108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОТОЛАРИНОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709409 БЛАГОРОДНА БОЈАЏИЕВА 01.01.2017 31.12.2018
1223. 09-16873/2 4019996100968 18000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737429 ЈОВАНКА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
1224. 09-16873/2 4019996100968 18000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709492 БЛАЖО САЗДОВ 01.04.2010 31.12.2018
1225. 09-16873/2 4019996100968 18000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709557 БИЛЈАНА ФИЛИПОВА 01.04.2010 31.12.2018
1226. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737437 МАРИНА ЈОВАНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1227. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737461 ПЕТАР НЕДЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1228. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752649 ЦВЕТАНКА ЗАФИРОВА СТОЈАНОВА 28.10.2015 31.12.2018
1229. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752983 КРИСТИЈАН КОСКАРОВ МАЛИНКОВ 28.12.2015 31.12.2018
1230. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752991 ЕЛЕНА КОСКАРОВА МАЛИНКОВА 28.12.2015 31.12.2018
1231. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 745626 СИЛВАНА СТАНОЈКОВСКА СПИРОВА 10.06.2013 31.12.2018
1232. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744174 СЛАВИЦА МАВРУШЕВА 07.11.2012 31.12.2018
1233. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744760 НАТАША ГАНЧЕВА 28.11.2012 31.12.2018
1234. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 747629 АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА 06.03.2014 31.12.2018
1235. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 752657 ГОРАН СТОЈАНОВ 28.10.2015 31.12.2018
1236. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737488 ВЛАДИМИР ИВАНОВ 25.10.2016 31.12.2018
1237. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 749290 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 04.07.2014 31.12.2018
1238. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 749150 ВЕСНА МАЛИМИНОВСКА 12.06.2014 31.12.2018
1239. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709433 ИВАН ИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1240. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 805009 ВЕРКА ШИЈАКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1241. 09-16857/2 4019997104762 18000302 ПЗУ ХИПОКРАТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА ИКО ЗАРОВ 6 НЕГОТИНО 806676 ЉУПКА ПЕТРОВА 22.07.2016 31.12.2018 ИВАНА ВАСИЛЕВА  
1242. 09-17557/2 4020000125917 19000302 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 7-МИ НОЕМВРИ ББ. ОХРИД 700576 АЦО РАЗМОСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЛИДИЈА ТРАЈКОСКА  
1243. 09-17539/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 712183 АЛЕКСАНДАР ФИЛДИШЕВСКИ 24.04.2015 31.12.2018
1244. 09-17539/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 748188 ГОРДАНА ВОДЕНИЧАРОВСКА 26.03.2014 31.12.2018
1245. 09-17539/2 4020005141767 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД РЕ СТОМАТОЛОГИЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА . ОХРИД 751367 КИРИЛ ПЕЦАКОВ 24.04.2015 31.12.2018
1246. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706701 АЦО СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1247. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706728 АНИТА МИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1248. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706744 ТАТЈАНА СИДОР БОЈАЏИ 01.04.2010 31.12.2018
1249. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706825 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 01.01.2014 31.12.2018
1250. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706833 БИЉАНА СТРУЖАНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1251. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707430 СОЊА СТУРЛАКОВА ДИМОВСКА 23.09.2015 31.12.2018
1252. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 749320 ГОРАН СИМЈАНОСКИ 02.09.2014 31.12.2018
1253. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 751952 ПЕЦО НАСТОСКИ 12.06.2015 31.12.2018
1254. 09-17539/2 4020005141767 19005001 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 753246 СЛАВИЦА ДОНЕВА 01.02.2016 31.12.2018
1255. 09-17539/2 4020005141767 19005002 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 . ОХРИД 803316 МАРИЈА КИЧЕЕЦ КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1256. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706302 ЗОРА ДИМИТРИЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1257. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706426 МИРКА ТАНЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1258. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706612 СОЊА МАРИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1259. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706639 ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1260. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 745880 МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА 29.07.2013 31.12.2018
1261. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 745898 ДАВОР СПАЛЕВИЌ 29.07.2013 31.12.2018
1262. 09-17539/2 4020005141767 19005003 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 754218 ЕМИЛИЈА ЛАЗАРЕСКА 26.10.2016 31.12.2018
1263. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 706663 СОЊА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1264. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707384 AЈСЕЛ ЗЕЈНОСКА АЗИЗОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1265. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707414 СЛАВИЦА СИМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1266. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707449 АНА НЕДЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1267. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707465 МИМОЗА СПАСОВСКА МЕНКИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1268. 09-17539/2 4020005141767 19005004 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 707503 ЈЕЛЕНА ЈОВЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1269. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728403 ГОРДАНА ШУКОВИЌ АГОЛИ 01.04.2018 31.12.2018
1270. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728411 ЈОВАНКА ТОЧКО 01.04.2010 31.12.2018
1271. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732800 МАРИНА ГРОЗДАНОСКА 01.08.2017 31.12.2018
1272. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728233 ДЕСАНКА МАТОВА 01.04.2010 31.12.2018
1273. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728241 ЕЛЕНА ШИКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1274. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 750816 МИЛЕНА СПАСОВСКА 10.02.2015 31.12.2018
1275. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803928 СУЗАНА СИМОНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1276. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803936 ЖАКЛИНА ХАЈБА 01.04.2010 31.12.2018
1277. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728438 ЉУБИНКА БАКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1278. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728446 СОЊА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1279. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732567 ЛИДИЈА КАРАПЕЦ 01.04.2010 31.12.2018
1280. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738816 СОЊА ЈАНЕВА ЦЕЛАКОСКА 29.10.2013 31.12.2018
1281. 09-16133/2 4020005141775 19004905 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФАРМАЦЕВТ УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803910 СЛАВИЦА ЉАТКО 01.04.2010 31.12.2018
1282. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728837 ОХРИДИЈА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1283. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728853 МИМОЗА ХИСА 01.04.2010 31.12.2018
1284. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728861 БОРО ПЕТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1285. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728136 ЈАСМИНКА ГРОЗДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1286. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728144 ВОСКРА МЕРУЏЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1287. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728152 СЕВИН СЕЛИМ 01.04.2010 31.12.2018
1288. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728675 ВЕСНА ЛАБРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1289. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728691 ВИОЛЕТА ЦЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1290. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728713 ЛИЛЈАНА КОТЛАР 01.04.2010 31.12.2018
1291. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1292. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728756 ЛИЉАНА АНГЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1293. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728802 КАТЕРИНА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1294. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738824 ЃОКО КОНСТАНТИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1295. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741876 ЗОРКА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1296. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РАДИОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741884 ТОНИ ЧИФЛИГАРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1297. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741892 ОГНЕН ТОЧКО 01.04.2010 31.12.2018
1298. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 742988 ДАНИЕЛА МИСОСКА-ПЕНДОВА 01.04.2010 31.12.2018
1299. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 744034 ВЛАДИМИР ШИБАКОСКИ 09.11.2012 31.12.2018
1300. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 752592 ВАСКО ЈОВАНОСКИ 16.10.2015 31.12.2018
1301. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728608 СВЕТЛАНА ПОПОСКА АЛЕКСИЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1302. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728616 ЛИДИЈА ЉАТКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1303. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738832 ГОРДАНА ПЕШЛИКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1304. 09-16133/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728470 ДУБРАВКА БУНТАШЕСКА СПАСЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1305. 09-16133/2 4020005141775 19004910 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728365 СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА 25.10.2017 31.12.2018
1306. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728624 ТАЊА ТОЧКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1307. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728640 ЕФТИМ БАКАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1308. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728659 ГУЛАПКА ВАСИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1309. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728667 ЈУЛИЈА ВАСИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1310. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 754803 ЉУБИЦА СПРОСТРАНОВА АВРАМОСКА 12.01.2017 31.12.2018
1311. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803944 ЛИДИЈА МАРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1312. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803952 СЛАВИЦА ПЕТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1313. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803960 МИРЈАНА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1314. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806706 СВЕТЛАНА ИЛОСКИ 07.12.2015 31.12.2018
1315. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806536 БИЛЈАНА ТУПАНЧЕСКА 11.06.2015 31.12.2018
1316. 09-16133/2 4020005141775 19004912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ПАТОАНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728314 ГАБРИЕЛА СОКОЛОВСКА МАЛОВЧЕВА 26.10.2017 31.12.2018
1317. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723398 ФУАТ АХМЕТИ 18.06.2013 31.12.2018
1318. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723401 РУЖДИЈА КАРЧЕ 18.06.2013 31.12.2018
1319. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741817 СОФКА МАЛЕНКО 01.04.2010 31.12.2018
1320. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745871 АЛЕКСАНДРА МАРКОСКА ДАМЕСКА 09.02.2015 31.12.2018
1321. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728896 ФЕТАХ ЕЛМАЗИ 01.04.2010 31.12.2018
1322. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728900 ЕЛИЗАБЕТА ШАПКАР МАРИН 01.01.2016 31.12.2018
1323. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728918 ЛЕНКА БЕДЕ 01.04.2010 31.12.2018
1324. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728926 КРСТЕ МАТОВ 01.04.2010 31.12.2018
1325. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738840 БИЉАНА КИЧЕЕЦ 01.04.2010 31.12.2018
1326. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728578 ГОРАН БАЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1327. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728594 КОЛЧО ГРОЗДАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1328. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743453 РИСТО МЕДАРОСКИ 14.05.2014 31.12.2018
1329. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743461 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1330. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806544 АЛЕКСАНДРА САБРАС АПОСТОЛОВА 11.06.2015 31.12.2018
1331. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728160 ДОБРИЛА ЗИМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1332. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728179 ФИМКА УСТИЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1333. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728187 МИРЈАНА ЧУБРИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1334. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728209 БЛАГА ДОРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1335. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728217 ОРХАН ЗЕКИР 01.04.2010 31.12.2018
1336. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728225 ВЕСНА БОГОЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1337. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728772 БЛАГОВЕСТА ПАСКАЛИ 01.04.2010 31.12.2018
1338. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728780 ЗОРИЦА СТРЕЗОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1339. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728799 ВЕСНА БЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1340. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728810 СЛАВИЦА ПОП СТЕФАНИЈА 01.04.2010 31.12.2018
1341. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728829 СНЕЖАНА ЗЛАТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1342. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728284 БЛАГОВЕСТА ФИЛЕВА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1343. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728292 АТИНА ВЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1344. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728306 МАРИЈА БОГЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1345. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728764 ТОМИСЛАВ ЦУЦУЛОСКИ 01.12.2018 31.12.2018
1346. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723282 МИРКО ЛЕКОСКИ 18.10.2016 31.12.2018
1347. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728500 ДИЕЛ АГОЛИ 01.04.2010 31.12.2018
1348. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728519 АРСО МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1349. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728527 ТОМЕ ГИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1350. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728535 МИЛЧО СТЕФАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1351. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728543 НИКОЛА СИМОНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1352. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728551 ДИМИТАР АРНАУДОВ 01.04.2010 31.12.2018
1353. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738859 ГОЦЕ КАНЕВЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
1354. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 753017 ПАВЕЛ ЦВЕТАНОСКИ 25.12.2015 31.12.2018
1355. 09-17274/2 4020006146410 19011401 ПЗУ ОРТО-ЛИК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69/МАЛАРИЧНА ОРДИНАЦИЈА БР. 26 ОХРИД 703095 ЛИДИЈА МАЛЕВСКА ШУМЕНКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ТАТИЈАНА ШУТИНОСКА  
1356. 09-17274/2 4020006146410 19011401 ПЗУ ОРТО-ЛИК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69/МАЛАРИЧНА ОРДИНАЦИЈА БР. 26 ОХРИД 703109 КРУМ АРНАУДОВ 01.04.2011 31.12.2018 СЛАЃАНА МАЏАР  
1357. 09-17550/2 4020006146525 19010103 ПЗУ ДАРОН МЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 801313 ЈАСМИНА ГОЛАБОСКА 20.10.2011 31.12.2018 ДАНИЕЛА РИСТЕСКИ  
1358. 09-17270/2 4020006146630 19013501 ПЗУ М2 ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 703257 ЗДРАВКО МАЛЕНКОВ 01.01.2009 31.12.2018 ГОРДАНА ЈОЛЕСКА  
1359. 09-17270/2 4020006146630 19013501 ПЗУ М2 ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 703265 МИЛЕ МАРИН 01.01.2009 31.12.2018 КРИСТИЈАН ГОЛЕВ  
1360. 09-17268/2 4020006146649 19011302 ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 702757 ИГОР МИТРОВ 01.01.2009 31.12.2018 ВИОЛЕТА ПЕЧИЈАРЕСКА  
1361. 09-17268/2 4020006146649 19011302 ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 702765 АЛЕКСАНДАР МАРКОСКИ 01.01.2009 31.12.2018 МАРЕ СТОЈАНОСКА ПЕТКУЌЕСКА  
1362. 09-17278/2 4020007148777 19011801 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЦАР САМОИЛ БР.8 ОХРИД 702528 ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018  
1363. 09-16128/2 4020009508070 19014301 ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 704318 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018 МАРИЈА ХРИСТОСКА  
1364. 09-17549/2 4020009508509 19013703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 801895 МЕЛИТА СИМОВСКА 20.03.2018 31.12.2018 РУЖИЦА ПЕТРЕСКИ  
1365. 09-16122/2 4020009508517 19014502 ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ - СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 45 ОХРИД 700444 СВЕТОСЛАВ МАЏАРОВ 12.01.2015 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕСКА  
1366. 09-1699/2 4020012519538 19015400 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 106 ОХРИД 807150 АНГЕЛА ЛАМБЕСКА 13.07.2018 31.12.2018 БИЛЈАНА ЧАУШЕВСКА  
1367. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723827 ГОРДАНА КОЊАНОВСКА 04.04.2013 31.12.2018
1368. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745260 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВСКИ 21.03.2013 31.12.2018
1369. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723940 ДЕЈАН МАНЧЕВСКИ 16.10.2015 31.12.2018
1370. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 752096 ЈАСМИНА ЈОВАНОСКИ 30.06.2015 31.12.2018
1371. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723924 НАТАША ТАНЕСКА 31.10.2013 31.12.2018
1372. 09-16180/2 4020980117702 19005103 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_3 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723932 РИЛИНД ЖАКУ 08.07.2013 31.12.2018
1373. 09-16180/2 4020980117702 19005104 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ИТЕРВЕНТА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723762 НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ 20.10.2017 31.12.2018
1374. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723800 МАРЈАН КОТЛАР 01.04.2010 31.12.2018
1375. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723819 ИЗАБЕЛА АФТОСКА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1376. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723843 ЕЛЕНА КОВАЧЕСКА БАШУРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1377. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723851 ЗОРАН ДОНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1378. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723860 МАРИЈА ЗИМБОВА 01.04.2010 31.12.2018
1379. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723878 СЛАЃАНА ТУПАРЕ 01.04.2010 31.12.2018
1380. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723886 БЛАГОВЕСНА ФОРТОМАРОСКА МИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1381. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723894 БИЛЈАНА ТЕГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1382. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723908 СТОЈАН МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1383. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723916 ГОРДАНА ДОНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1384. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743208 РИСТЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1385. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804029 СЛАВИЦА РИСТАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1386. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804037 ЈУЛИЈАНА ЛАСОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1387. 09-16180/2 4020980117702 19005106 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 СИРМА ВОЈВОДА ОХРИД 804010 ГОРДАНА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1388. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА, МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804363 СОЊА МАТЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
1389. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745952 СЛОБОДАНКА КОЦЕВСКА 13.06.2013 31.12.2018
1390. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745979 ДОБРИВОЈА КУЗМАНОВСКИ 13.06.2013 31.12.2018
1391. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746045 ВИОЛЕТА ШЕХУ 13.06.2013 31.12.2018
1392. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746142 АТАНАСКО МИХАИЛОВ 13.06.2013 31.12.2018
1393. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745987 ЈОВАНКА СТУРЛАКОВА КОРОВЕШОВСКА 13.06.2013 31.12.2018
1394. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745995 МЕНТОР МЕЛА 13.06.2013 31.12.2018
1395. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746002 ЛИДИЈА СИМОНОСКА 13.06.2013 31.12.2018
1396. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746029 БЕРНА АХМЕТИ 13.06.2013 31.12.2018
1397. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746037 МИРА МИТРЕСКА 13.06.2013 31.12.2018
1398. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746053 МИЛЧО МИСОСКИ 13.06.2013 31.12.2018
1399. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ САНИТАРНА ХЕМИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804355 САШКО ТОЧКО 01.04.2011 31.12.2018
1400. 09-17235/2 4020993112475 19001002 ПЗУ СОНЦЕ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДАМЕ ГРУЕВ БР .Б2-2/2 ОХРИД 800651 ФАНЧЕ ЧАЧОР 20.10.2011 31.12.2018 ГОРДАНА МИТРЕСКА  
1401. 09-17239/2 4020993112475 19001003 ПЗУ СОНЦЕ СПЕЦ.ОРДИН.ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ДАМЕ ГРУЕВ БР .Б2-2/2 ОХРИД 701173 БЛАГОРОДНА СТОЈАНОСКА 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛЕНА РИСТЕСКА  
1402. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 741647 ИРЕНА СКЕНДЕРОСКА - МИТРЕСКА 06.04.2015 31.12.2018
1403. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 741620 МИЌУН МИЌУНОВИЌ 23.09.2016 31.12.2018
1404. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 806714 МАРИЈА БОЈАЏИ 07.12.2015 31.12.2018
1405. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727440 СТЕФАН БОЖИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1406. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727482 ЉУБОМИР БОГОЈЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1407. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727512 ЛИХНИДА МАРКОВСКА НИЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1408. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727520 ЗОРА ЉУШЕСКА ТРАЈЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1409. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727539 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ 01.08.2016 31.12.2018
1410. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727547 МИТО НИКОЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1411. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА, ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727563 ЗОРАН БИТРАКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1412. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727571 АЦО ВЕЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1413. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727580 САШО НЕДЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1414. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727610 ЗОРИЦА КИТРОЗОВА 01.04.2010 31.12.2018
1415. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727628 ВЛАДИМИР СТРЕЗОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1416. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727636 ДРАГАН СПАСЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1417. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727687 ЈОНЕ МИЦЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1418. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727695 СНЕЖАНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1419. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 735361 ЈОРДАН СМИЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1420. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 735388 ДОНКА АПОСТОЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1421. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ФАРМАЦЕВТ, ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739588 ВЕЗИР ЛОГА 01.12.2014 31.12.2018
1422. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739618 ОГНЕН ШЕШОСКИ 13.11.2014 31.12.2018
1423. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 742031 АЛЕКСАНДАР ВЕСЛИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1424. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727652 ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ 01.06.2014 31.12.2018
1425. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 748196 АНКИЦА ВАСОВИЌ 18.09.2017 31.12.2018
1426. 09-17244/2 4020995101047 19005401 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 735370 АНА ШИБАКОСКА 30.05.2016 31.12.2018
1427. 09-17244/2 4020995101047 19005402 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 728411 ЈОВАНКА ТОЧКО 01.04.2010 31.12.2018
1428. 09-17244/2 4020995101047 19005402 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1429. 09-17244/2 4020995101047 19005402 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 738824 ЃОКО КОНСТАНТИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1430. 09-17244/2 4020995101047 19005403 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 739600 СЛАВЧО ИВАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1431. 09-17244/2 4020995101047 19005404 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД НЕВРОХИРУРШКИ БОЛЕСТИ НЕВРОХИРУРГИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727598 МИТРЕ МИЛОШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1432. 09-17244/2 4020995101047 19005407 ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ. ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА СВ. ЕРАЗМО ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ОХРИД 727601 ДИВНА ПЕТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1433. 09-17556/2 4020995103830 19007301 ПЗУ Д-Р АНЧЕ КИСЕЛИНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР. 43 ОХРИД 700452 АНИЦА КИСЕЛИНОВА 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛЕНА ЦВЕТАНОСКА  
1434. 09-17233/2 4020995108866 19007701 ПЗУ ПРИМ. Д-Р СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ГАЛИЧИЦА БР. 80 А ОХРИД 755311 ЕЛЕНА СОТИРОСКА 03.11.2017 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА НОВКОВИЌ  
1435. 09-3045/3 4020995112162 19007402 ПЗУ Д-Р КУВЕНЏИЕВ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.БОГОМИЛСКА ББ ОХРИД 751871 ЕЛЕНА КУВЕНЏИЕВА 12.06.2015 31.12.2018 МИЛЕНА ЈОНОСКА  
1436. 09-16119/2 4020996104813 19000603 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА УЛ. МАКЕДОНСКА БР. 2 СТРУГА 700860 ВИКТОР ТОПАЛОСКИ 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА СТАВРЕСКА  
1437. 09-16119/2 4020996104813 19000605 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГИЈА ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД 700878 ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 КАТЕРИНА СЕКУЛОСКА  
1438. 09-17554/2 4020999121328 19007201 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА ОРДИНАЦИЈА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 32 ОХРИД 700827 ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА 01.01.2008 31.12.2018 ДИЈАНА ДИНОВСКА  
1439. 09-17540/2 4020999138590 19007501 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.161 ОХРИД 700460 ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН 01.01.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА РУМЕНОСКА  
1440. 09-16934/2 4021000127657 20028502 ПЗУ ДР СЕКУЛОСКИ ТОШКО СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ.50 -ТА ДИВИЗИЈА БР.26-3/7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736023 ТОШКО СЕКУЛОСКИ 01.04.2011 31.12.2018 МАРИЈА САРАФИНОВСКА  
1441. 09-17182/2 4021001131712 20013504 ПЗУ 95-МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 800546 ТАТЈАНА ТЕМЕЛКОСКА 18.01.2017 31.12.2018 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА  
1442. 09-17180/2 4021004142782 20027902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 801658 БЛАЖЕ НАУМОСКИ 20.10.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА ТАЛЕСКА  
1443. 09-17191/2 4021004142944 20012603 ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПОДРУЖНИЦА МАКСИМ -С ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. БИТОЛСКА БР. 1 ПРИЛЕП 801291 ЗЛАТКА ФУКАРОСКА 15.12.2016 31.12.2018 ХРИСТИНА ДИМОСКА  
1444. 09-16699/2 4021004142952 20013803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА -МАКСИМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 800830 АНА БАГЕСКИ 20.10.2011 31.12.2018 ЗОРИЦА МИТРИКЕСКА  
1445. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713813 ЗЛАТКО САВОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1446. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713821 МАТЕ ДАМЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1447. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713830 АЛЕКСАНДАР БАШЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1448. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713856 КАТА ШИШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1449. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 737380 ТРАЈЧЕ РЖАНИКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1450. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 737399 БОРИС ЛИМБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1451. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 741663 ИСМАИЛАКИ АЛИУ 01.04.2010 31.12.2018
1452. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 742848 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА БЛАГОЈЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1453. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 753149 КАТЕРИНА МАРКУШОСКА 18.01.2016 31.12.2018
1454. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 756172 МИТКО СЕНОКОЗЛИОСКИ 25.07.2018 31.12.2018
1455. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 753726 КАТЕРИНА АЛАВАНТИОСКА 13.06.2016 31.12.2018
1456. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 745600 НАТАША ВАСИЛЕСКА ПИРГАНОСКА 28.05.2013 31.12.2018
1457. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 755036 КИРЕ ЈОНОСКИ 15.06.2017 31.12.2018
1458. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 746665 ЗЛАТКО МИТРЕВСКИ 08.11.2013 31.12.2018
1459. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 755117 АЦКА ТУШЕВСКА ЈОВАНОВА 10.08.2017 31.12.2018
1460. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.11.2017 01.11.2018
1461. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731587 КСЕНОФОН РЕНДЕВСКИ 01.11.2017 01.11.2018
1462. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.11.2017 01.11.2018
1463. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.11.2017 01.11.2018
1464. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 742066 БОРИС ТОПАЛОВСКИ 01.11.2017 01.11.2018
1465. 09-17178/2 4021005146480 20047701 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_5 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 745618 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ 01.11.2017 01.11.2018
1466. 09-17178/2 4021005146480 20047703 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713651 РИСТО НИКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1467. 09-17178/2 4021005146480 20047703 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_6 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 735418 АНИТА ИЛИЈЕСКА ПАЈМАКОСКА 05.10.2015 31.12.2018
1468. 09-17178/2 4021005146480 20047704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП АТД-АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНЗЕР БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713635 СТЕВКА КОНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1469. 09-17178/2 4021005146480 20047704 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП АТД-АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНЗЕР БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГ УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1470. 09-17178/2 4021005146480 20047705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП РАДИОДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 700568 ЖАРКО ТАСЕСКИ 18.09.2013 31.12.2018
1471. 09-17178/2 4021005146480 20047705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП РАДИОДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 705080 ЃОРЃИ ДЕРИБАН 01.04.2010 31.12.2018
1472. 09-17178/2 4021005146480 20047705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП РАДИОДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 750280 ГОГА МРМЕСКИ 02.12.2014 31.12.2018
1473. 09-17178/2 4021005146480 20047705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП РАДИОДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 750450 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОСКА ТОДОРОВСКИ 29.12.2014 31.12.2018
1474. 09-17178/2 4021005146480 20047705 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП РАДИОДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 752916 ЕЛЕНА ЈОРДАНОСКА 07.12.2015 31.12.2018
1475. 09-17178/2 4021005146480 20047706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_7 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713392 МАРЈАН ЖЕЖОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1476. 09-17178/2 4021005146480 20047706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_7 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713406 ВЕСНА ДАБЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1477. 09-17178/2 4021005146480 20047706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_7 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713422 ЕМИЛИЈА КОСТОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1478. 09-17178/2 4021005146480 20047706 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_7 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 755206 МИРЈАНА КРСТЕСКА 02.10.2017 31.12.2018
1479. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713031 ПЕТАР КАРЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1480. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713058 ЗЛАТОМИР АРИЗАНКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1481. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713074 ВАСИЛЕ ВАСИЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1482. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 731935 КИРЕ ОБЕДНИКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1483. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 731943 БЛАГОЈ НЕДЕЛКОВ 01.04.2018 31.12.2018
1484. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 731978 МИРОСЛАВ НЕСТОРОСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1485. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 731986 МАРГАРИТА ВИДЕВСКА 01.04.2018 31.12.2018
1486. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 731994 ВЛАДИМИР СТОЈКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1487. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 743747 БОРЧЕ ЈОВЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1488. 09-17178/2 4021005146480 20047707 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_8 ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 749788 АЛЕКСАНДАР ОБЕДНИКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1489. 09-17178/2 4021005146480 20047710 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_9 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713163 БЛАГИЦА ИЛИЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1490. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713562 КИРАЦА КРАГУЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1491. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713597 СНЕЖАНА ЌОФКАРОСКА БЛАЖЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1492. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713619 ЦВЕТА ТУЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1493. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИСПИТУВАНЈЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713686 ЕЛЕНА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1494. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КАРДИОЛОГИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713775 ВЛАДО ЃОРЃИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1495. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕФРОЛОГИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713791 ЖАРКО МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1496. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 737305 ВИОЛЕТА ВАСИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1497. 09-17178/2 4021005146480 20047711 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_10 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 740900 СНЕЖАНА АНЃЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1498. 09-17178/2 4021005146480 20047712 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713333 ДЕЈАН РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1499. 09-17178/2 4021005146480 20047712 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713341 НИКОЛИНА СИМЕВСКА ЦВЕЈОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1500. 09-17178/2 4021005146480 20047713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_12 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713473 ЈОХАН ЃОРЃИОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1501. 09-17178/2 4021005146480 20047713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_12 ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 737321 СНЕЖАНА БУРНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1502. 09-17178/2 4021005146480 20047713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_12 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 737330 САШО ПИРГАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1503. 09-17178/2 4021005146480 20047713 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_12 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 737348 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
1504. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713198 ЛИДИЈА РОШКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1505. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713201 ЛИДИЈА ЃОРЃИЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1506. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713236 РАДМИЛА ЧАВЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1507. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1508. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1509. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 713260 ВАЛЕНТИНА С. ТОДОРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1510. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 732052 ВЛАДИМИР РИСТЕВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1511. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 732109 ТАЊА СТРУМЕНИКОВСКА-РИСТЕВСКА 01.04.2018 31.12.2018
1512. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 746851 ВЛАДО ДАМЕВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1513. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 747025 МИМОЗА ГЕЛЕВСКА 01.04.2018 31.12.2018
1514. 09-17178/2 4021005146480 20047714 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_13 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 748757 ИГОР НЕДЕЛКОВСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1515. 09-17178/2 4021005146480 20047715 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_14 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 705217 МЕТОДИЈА ТАСЕСКИ 01.04.2018 31.12.2018
1516. 09-17178/2 4021005146480 20047715 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_14 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713112 БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1517. 09-17178/2 4021005146480 20047715 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_14 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1518. 09-17178/2 4021005146480 20047715 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_14 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713139 ТИНКА ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1519. 09-17178/2 4021005146480 20047716 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713007 ВЛАТКО КУЗМАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1520. 09-17178/2 4021005146480 20047716 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 745278 ТРАЈЧЕ ЈАНКУЛОСКИ 22.03.2013 31.12.2018
1521. 09-17178/2 4021005146480 20047717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_15 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 712930 ДРАГАН ТЕМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1522. 09-17178/2 4021005146480 20047717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_15 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 712949 ЦВЕТАНКА МАРКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1523. 09-17178/2 4021005146480 20047717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_15 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 712957 МИРЈАНА ТРПЕНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1524. 09-17178/2 4021005146480 20047717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_15 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 712981 ГОРДАНА ЉУШИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1525. 09-17178/2 4021005146480 20047717 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_15 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 746975 ДРАГИ БОГОЈЕСКИ 10.01.2014 31.12.2018
1526. 09-17178/2 4021005146480 20047718 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП НЕОНАТОЛОГИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 746541 ГАБРИЕЛА ТАВЧИОСКА 31.10.2013 31.12.2018
1527. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713520 ЕМИЛ ЗОЈЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1528. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731463 ЕЛИЗАБЕТА ЧИПУРОВСКА 01.12.2017 01.12.2018
1529. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731471 ИВАНЧО ВАСИЛЕВСКИ 01.12.2017 01.12.2018
1530. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731498 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА 01.12.2017 01.12.2018
1531. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.12.2017 01.12.2018
1532. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 738905 ВАСА БОЖИНОВСКА 01.12.2017 01.12.2018
1533. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 743798 МОНИКА ГРАШЕСКА ИЛИЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1534. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 749184 ГОЦЕ ОРОПАН 16.06.2014 31.12.2018
1535. 09-17178/2 4021005146480 20047719 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 754781 ВЕСНА МИЈАКОСКА-КОЧОВА 11.01.2017 31.12.2018
1536. 09-17178/2 4021005146480 20047720 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_16 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713600 САШО ДИМИТРИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1537. 09-17178/2 4021005146480 20047721 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_17 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713368 РОЗА КОВИЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1538. 09-17178/2 4021005146480 20047721 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_17 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713376 ЛИЛЈАНА ХРИСТОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1539. 09-17178/2 4021005146480 20047721 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_17 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 713546 МАРГАРИТА ДУЕВА АТАНАСОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1540. 09-17178/2 4021005146480 20047721 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП_17 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ТРАЈКО ТАРЦАН, БР. ББ ПРИЛЕП 743089 АНА ЃОРЃИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1541. 09-17178/2 4021005146480 20047722 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРИЛЕП 803022 ЈОВАНЧО ВЕЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1542. 09-17178/2 4021005146480 20047722 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРИЛЕП 803030 ПАНДОРКА КАВКАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1543. 09-17178/2 4021005146480 20047722 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРИЛЕП 805130 НАТАША ЈОВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1544. 09-17179/2 4021005146498 20047501 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721590 ИВАН ТАНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1545. 09-17179/2 4021005146498 20047502 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721662 ДИМИТАР ПЕТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1546. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721670 СНЕЖАНА ТРАЈЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1547. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721719 ВЕРИЦА К. ПЕТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1548. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721751 ЕМИЛИЈА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1549. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721760 МИЛКА ПАШОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1550. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721778 ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1551. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721786 СНЕЖАНА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1552. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721794 ГОРДАНА НИКОЛОВСКА - ДИМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1553. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721808 БЛАГА ПАВЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1554. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721816 ВАСИЛКА КОНСУЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1555. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721824 ВИОЛЕТА ЛИМБЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1556. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721832 ИЛИЈА МРМЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1557. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721859 АНИТА РИСТОВА МИЛОШЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1558. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721867 ЗАХАРИЈА ТОПЧИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1559. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721875 РАДМИЛА АРАПИНОСКА - ЈОВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1560. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721883 ДЕЈАН БОЈКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1561. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 750093 НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 29.04.2015 31.12.2018
1562. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 751430 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА 28.04.2015 31.12.2018
1563. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 744336 ВЕРА ЧАГАРОСКА 03.12.2012 31.12.2018
1564. 09-17179/2 4021005146498 20047503 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ИТНА ПОМОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 756423 КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ 20.08.2018 31.12.2018
1565. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ИТНА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 756415 ГОРДАНА БОГДАН 20.08.2018 31.12.2018
1566. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721638 ВАСИЛКА МЛАДЕНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1567. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721646 РОЗИДА Ј.ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1568. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 748412 МИЛИЈАНА ПАВЛЕСКА 16.04.2014 31.12.2018
1569. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 748439 МАГДАЛЕНА САМАРЏИОСКА 16.04.2014 31.12.2018
1570. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 751448 БИЛЈАНА ЧУЧУРОСКА 28.04.2015 31.12.2018
1571. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 754269 ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 02.11.2016 31.12.2018
1572. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 754277 ЕЛЕНА ПАЖЕСКА 02.11.2016 31.12.2018
1573. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 755052 ДАЛИЈА МИРЧЕСКА АНГЕЛЕСКА 16.06.2017 31.12.2018
1574. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 756431 ВИКТОРИЈА СПАСЕСКА 20.08.2018 31.12.2018
1575. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721972 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНАНЏИЈА 02.10.2017 31.12.2018
1576. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 737372 ИЛИЈА БОГАТИНОСКИ 02.11.2016 31.12.2018
1577. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 753289 АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ 08.02.2016 31.12.2018
1578. 09-17179/2 4021005146498 20047504 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 753297 МИТКО ДИМИТРИОВСКИ 08.02.2016 31.12.2018
1579. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721603 РОЗА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1580. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721620 МАРИЈА ПАЖЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1581. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721921 НАДА ВАСИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1582. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721930 ЈАГОДА МОЈСОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1583. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721948 ХРИСТИНА ТРАЈЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1584. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721956 МАРИКА КАРАЏОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1585. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721964 ЛИЛЈАНА ЖЕЛЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1586. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721980 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1587. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 721999 МЕНА ЈАКИМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1588. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722006 ВЕЛИКА АПОСТОЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1589. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722022 ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1590. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722030 ЦВЕТАНКА ПЕХЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1591. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722049 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1592. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722057 КАРОЛИНА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1593. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722065 ВЕСНА ПАЦАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1594. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722073 МИЛАН КОСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1595. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722081 КИРИЛ ИВАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1596. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722090 ВЕСНА ТАСЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1597. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722103 ОЛГА ДАМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1598. 09-17179/2 4021005146498 20047505 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 722111 КАТЕРИНА ТАЛИМЏИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1599. 09-17179/2 4021005146498 20047506 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 805823 НАТАША И. ТАЛЕСКА 26.07.2013 31.12.2018
1600. 09-17179/2 4021005146498 20047506 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 805831 ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА 26.07.2013 31.12.2018
1601. 09-17179/2 4021005146498 20047506 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 805840 ДАНИЈЕЛА ПЕТРЕСКА 26.07.2013 31.12.2018
1602. 09-17189/2 4021007152657 20050604 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 800538 БЛАГИЦА ПРИСАЃАНЕЦ 20.10.2011 31.12.2018 КАРОЛИНА ЧУРЛИНОСКА  
1603. 09-17189/2 4021007152657 20050604 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 800538 БЛАГИЦА ПРИСАЃАНЕЦ 20.10.2011 31.12.2018 ЛИДИЈА РЕЛОВСКА  
1604. 09-17186/2 4021007155419 20056501 ПЗУ ОРТО-ДЕНТИКА ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 702510 МАРИЈА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 СОЊА МАКАЛОСКА  
1605. 09-17190/2 4021008501434 20058701 ПЗУ АЛБИМИНИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.БИДИМАЖ БР.ББ ПРИЛЕП 750913 АНТОНИ ПАШОСКИ 04.03.2015 31.12.2018 ДАРКО БОШКОСКИ  
1606. 09-16695/2 4021008501710 20058102 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 807346 ЦВЕТАНКА АНТЕСКА 05.02.2018 31.12.2018 ВЛАТКО БОЖИНОСКИ  
1607. 09-17185/2 4021008501736 20058201 ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701645 ВАНГЕЛ МОШКОВ 01.01.2009 31.12.2018 МАРТИН МОШКОВ  
1608. 09-17185/2 4021008501736 20058201 ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701661 СОФИЈА ЌОВКАРОСКА-РИСТЕСКА 01.01.2009 31.12.2018 КАТЕРИНА ЈОВАНОСКА  
1609. 09-17181/2 4021008501744 20058401 ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701610 РОБЕРТО АЦЕСКИ 01.01.2009 31.12.2018 АНКИЦА КРСТЕСКА  
1610. 09-17181/2 4021008501744 20058401 ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 701629 ГОЦЕ ТУТЕСКИ 01.01.2009 31.12.2018 МАЈА ЗАЈКОСКА  
1611. 09-17184/2 4021008501981 20058301 ПЗУ Д- Р ВАЛЕНТИНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 702501 ВАЛЕНТИНА ГЕШОСКА-ВЕЛЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА АРСОВА  
1612. 09-17183/2 4021010514152 20061101 ПЗУ МЕД-ИНТЕРНА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ БР.14 ПРИЛЕП 735450 ОЛИВЕР ТАСЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018 МАРИЈА БАШЕСКА  
1613. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710296 ЕЛЕНА МИЛОСКОСКА-БОГОЈЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1614. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710300 АНАСТАСИЈА ДИМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1615. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710326 ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1616. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805394 САШО АЦЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1617. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805408 ТАТЈАНА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1618. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805424 ДРАГИЦА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1619. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 748374 МАРИЈА СТЕВАНАНЏИЈА 18.02.2014 31.12.2018
1620. 09-17175/2 4021993106668 20047602 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 748722 АКСИЊА ГАРБЕСКА-КЕБАКОСКА 22.05.2014 31.12.2018
1621. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 709921 ТАТЈАНА СТАНИМИРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1622. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710253 ПЕТАР ОХАНЕСЈАН 01.04.2010 31.12.2018
1623. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 710377 ЈОВИЦА СТАНИМИРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1624. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 741825 ГОРАН КУЗЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1625. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805416 ГОРДАНА ДАМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1626. 09-17175/2 4021993106668 20047603 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ САНИТАРНА ХЕМИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП 805475 МИЛИЦА АРИЗАНКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1627. 09-17187/2 4021996101373 20013602 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 800775 ТАТЈАНА ПРЕСПАНОСКА 01.11.2012 31.12.2018 БЛАГИЦА ИВАНОСКА  
1628. 09-17119/2 4022006105490 21001901 ПЗУ СОЛИН-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 701440 СТОЈЧЕ ПЕЈЧИНОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 РАДМИЛА СТОЈАНОВСКА  
1629. 09-17118/2 4022993101484 21000302 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ НИКОЛА КАРЕВ БР 23 ПРОБИШТИП 800090 МАЈА ПАВИЌЕВИЌ 21.10.2011 31.12.2018 МАЈА ПАНОВСКА  
1630. 09-17123/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 744778 ГОРАН МИТЕВСКИ 31.12.2012 31.12.2018
1631. 09-17123/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 754099 ЕМИЛИА ДОДЕВСКИ 18.10.2016 31.12.2018
1632. 09-17123/2 4022995100426 21000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВ.ДОМ НАДА МИХАЈЛОВА-ПРОБИШТИП ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 756288 САЊА СТОЈМИРОВСКА 01.08.2018 31.12.2018
1633. 09-17123/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 748242 СИНИША ДАНЕВСКИ 17.03.2014 31.12.2018
1634. 09-17123/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 749621 ЈЕЛЕНА ТОНЕВ 02.09.2014 31.12.2018
1635. 09-17123/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 750417 ИВАН АНДОНОВСКИ 29.12.2014 31.12.2018
1636. 09-17123/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 751154 ИВАНА АНЧОВСКА- МИХАЈЛОВА 06.04.2015 31.12.2018
1637. 09-17123/2 4022995100426 21000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_1 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 756300 ЃОКО АКСЕНТИЕВ 30.07.2018 31.12.2018
1638. 09-17123/2 4022995100426 21000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_2 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707317 СОЊА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1639. 09-17123/2 4022995100426 21000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_3 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707333 ГОЦЕ НЕДЕЛКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1640. 09-17123/2 4022995100426 21000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_4 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707325 БРАНКО АКСЕНТИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1641. 09-17123/2 4022995100426 21000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_5 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 707368 ТАТЈАНА СЕНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1642. 09-17123/2 4022995100426 21000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_8 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732346 МАРИЈАН МИЛЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1643. 09-17123/2 4022995100426 21000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_8 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732354 ЕМИЛИЈА СЕРАФИМОВА 01.04.2010 31.12.2018
1644. 09-17123/2 4022995100426 21000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП_8 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЈАКИМ СПИРОВ ББ ПРОБИШТИП 732370 БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1645. 09-17078/2 4022996100772 21000402 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ПНЕВМОФТИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 701009 ПАЦА ДОНЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 РУБИНА СТРОИМАНОВСКА  
1646. 09-16183/2 4023003113552 22003601 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 700584 ВЛАТКО БОЈАЏИЕВ 01.01.2008 31.12.2018 НАДИЦА ПАРТАЛОВ  
1647. 09-16875/2 4023007118370 22000402 ПЗУ АДОРА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 700673 МИРЈАНКА ВАСИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ТИНА РИСТОВА  
1648. 09-16855/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 745430 РОБЕРТ ВЕЛКОВ 15.04.2013 31.12.2018
1649. 09-16855/2 4023973107180 22000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 736554 ГЛИГОР ВАЉАКОВ 01.04.2010 31.12.2018
1650. 09-16855/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 707279 РИСТО ЈАКИМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1651. 09-16855/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 707287 МИЛЧО ПЕТРОВ 01.04.2010 31.12.2018
1652. 09-16855/2 4023973107180 22000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736619 СУЗАНА ТУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1653. 09-16855/2 4023973107180 22000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 708658 ВАНЧО РИСТОВ 01.04.2010 31.12.2018
1654. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736520 ЈАГОДА РИСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
1655. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736562 ЛИМОНКА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1656. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736589 ОЛГИЦА ВЕЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1657. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736597 АНА ВЕЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1658. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755664 ГОРАН АРАБАЏИЕВ 02.03.2018 31.12.2018
1659. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755672 СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ 02.03.2018 31.12.2018
1660. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 755699 ПАНЧЕ НИКОЛОВ 02.03.2018 31.12.2018
1661. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736570 ВЛАДИСЛАВ БОГАТАЈ 01.04.2010 31.12.2018
1662. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744085 МОНИКА РИСТЕВСКА 02.11.2012 31.12.2018
1663. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744093 ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ 02.11.2012 31.12.2018
1664. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 750298 СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ 05.12.2014 31.12.2018
1665. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 752797 КАТЕРИНА ЈАКИМОВА ДИМИТРОВ 09.11.2015 31.12.2018
1666. 09-17764/2 4023996106157 22000302 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ биохемиска лабараторија ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 800465 СТЕВКА ВАСИЛЕВА 20.10.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА СТОЈАНОВА  
1667. 09-16859/2 4023999108355 22000502 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА МЕДИЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.22-РИ ОКТОМВРИ БР.43 РАДОВИШ 801623 НАТАША ДОНЕВА 20.09.2016 31.12.2018 ЕЛИЦА КИРИЛИЕВА  
1668. 09-16895/2 4024006108670 23004102 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 800660 БИЛЈАНА КАРАПАЛЕВСКА 11.12.2013 31.12.2018 ЈАСНА НИКОЛОВСКА  
1669. 09-17039/2 4024006108807 23003801 ПЗУ ДР ДАЧКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 702447 ЗДРАВКА КАЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛИЦА КОЛЕМИШЕВСКА  
1670. 09-18814/2 4024984103442 23001901 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФАРМАЦЕВТ ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 806137 АНТИНА ТОСКОВСКА 07.03.2014 31.12.2018
1671. 09-18814/2 4024984103442 23001901 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735027 ЈОРДАН ПРОЕВСКИ 14.02.2011 31.12.2018
1672. 09-18814/2 4024984103442 23001901 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735035 МИРА ТОСКОВСКА 14.02.2011 31.12.2018
1673. 09-18814/2 4024984103442 23001902 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 734993 ДАРИНКА МИЦЕВСКА 14.02.2011 31.12.2018
1674. 09-18814/2 4024984103442 23001902 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735000 ДИМКО ТОСКОВСКИ 14.02.2011 31.12.2018
1675. 09-18814/2 4024984103442 23001902 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 735019 ГАЛАПЧЕ САЉАМОВСКА 14.02.2011 31.12.2018
1676. 09-18814/2 4024984103442 23001902 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 743933 СЕВИЛ МЕРЏАНОВСКА 01.08.2018 31.12.2018
1677. 09-18814/2 4024984103442 23001902 ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОТЕШЕВО ОТЕШЕВО 749532 КИРЕ ДОНОВСКИ 13.11.2018 31.12.2018
1678. 09-17042/2 4024992100924 23000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706078 МУРАТ МУРАТИ 16.02.1996 31.12.2018
1679. 09-17042/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705420 КИЦО НОНКУЛОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1680. 09-17042/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705721 ЗАЉО АХМЕТИ 16.02.1996 31.12.2018
1681. 09-17042/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705390 АЛЕКСАНДАР ДОНОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1682. 09-17042/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705896 АНКИЦА СТРЕЗОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1683. 09-17042/2 4024992100924 23000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705365 ТРАЈЧЕ НИЧЕВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1684. 09-17042/2 4024992100924 23000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705861 ВЕРА ТАСЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1685. 09-17042/2 4024992100924 23000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 803987 КОСТА НАНЧОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1686. 09-17042/2 4024992100924 23000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 803995 ЛЕПА ЖАЛОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1687. 09-17042/2 4024992100924 23000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 804002 СОЊА ЈАНЧЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1688. 09-17042/2 4024992100924 23000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706043 ПОЛЕКСЕНА С.ГЕОРГИЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1689. 09-17042/2 4024992100924 23000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706116 ВЕИП ОСМАНИ 16.02.1996 31.12.2018
1690. 09-17042/2 4024992100924 23000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706183 ЕВДА МАСАЛКОВСКА 25.10.2018 31.12.2018
1691. 09-17042/2 4024992100924 23000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706094 САЊА АНДОНОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1692. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706124 ЉУПЧО ХРИСТОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1693. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706221 ЕРЌАН МЕРЏАНОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1694. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 750379 АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА 18.12.2014 31.12.2018
1695. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 751600 ДАНИЦА БЕЛИЧЕВСКА СТАВРЕВСКА 05.05.2015 31.12.2018
1696. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 753904 ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 06.09.2016 31.12.2018
1697. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 756393 СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 16.08.2018 31.12.2018
1698. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 756407 ЗОРИЦА ПРОЕВСКА 16.08.2018 31.12.2018
1699. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 734985 ВИОЛЕТКА НОНКУЛОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1700. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 745910 МАЈА ПАВЛОВСКА 03.07.2013 31.12.2018
1701. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748382 ЈАКИМ СТОЈЧЕВСКИ 07.04.2014 31.12.2018
1702. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748404 ГОРДАНА КРСТАНОВСКА 07.04.2014 31.12.2018
1703. 09-17042/2 4024992100924 23000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705888 РОМЕО ИКОНОМОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1704. 09-17115/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 744425 ТОДОРЧЕ ЈОСЕВ 13.12.2012 31.12.2018
1705. 09-17115/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 744468 СНЕЖАНА ГЛИГОРОВА 13.12.2012 31.12.2018
1706. 09-17115/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 744476 ИГОР ПАНЕВ 13.12.2012 31.12.2018
1707. 09-17115/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 749176 ВИКТОРИЈА САРАФИМОВА-КОЦЕВА 16.06.2014 31.12.2018
1708. 09-17115/2 4025956103832 24000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ_7 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 751499 БИЛЈАНА ЕФТИМОВА 05.05.2015 31.12.2018
1709. 09-17115/2 4025956103832 24000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706922 СЛАВИЦА ПАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1710. 09-17115/2 4025956103832 24000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706930 МИРЧЕ ЈОСЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1711. 09-17115/2 4025956103832 24000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706949 БЛАГОЈ ПАНЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1712. 09-17115/2 4025956103832 24000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706957 БОРИВОЈЕ МИЛАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1713. 09-17115/2 4025956103832 24000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706973 ВЕРИЦА ПАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1714. 09-17115/2 4025956103832 24000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706884 ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1715. 09-17115/2 4025956103832 24000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706906 ГОРДАНА ПЕЈЧИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1716. 09-17115/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 706981 ЗОРАН ПАНЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1717. 09-17115/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 707015 ВЕСНА ЦВЕТКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1718. 09-17115/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 707031 СНЕЖАНА МИТЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1719. 09-17115/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 707252 СНЕЖАНА БОЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1720. 09-17115/2 4025956103832 24000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 723703 САВА ПЕЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1721. 09-17115/2 4025956103832 24000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. СЕПТЕМВРИСКА СВЕТИ НИКОЛЕ 804800 ЛАЗО НАЦЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1722. 09-17115/2 4025956103832 24000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. СЕПТЕМВРИСКА СВЕТИ НИКОЛЕ 804843 МАРИЈА ЛАЗАРОВА 01.04.2010 31.12.2018
1723. 09-17115/2 4025956103832 24000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. СЕПТЕМВРИСКА СВЕТИ НИКОЛЕ 804851 АЦО КРСТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1724. 09-17306/2 4026005130046 26003601 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734616 ОЛИВЕР БОЈЧЕСКИ 26.01.2011 31.12.2018
1725. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734470 МИЉОТ РИЗВАНИ 17.06.2018 31.10.2018
1726. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734500 ЃЕРЃИ ТЕРПО 26.01.2011 31.12.2018
1727. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 748129 РАДОМИР БУКЛИОСКИ 19.03.2014 31.12.2018
1728. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 751626 МАЈА ТУТУРЕСКА 05.11.2018 31.12.2018
1729. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 751634 СЕДАТ АДЕМОСКИ 15.05.2015 31.12.2018
1730. 09-17306/2 4026005130046 26003602 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 754145 МАРИЈАНА НАУМОСКА 26.10.2016 31.12.2018
1731. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 753971 ВАСКО ДУЛЕСКИ 26.09.2016 31.12.2018
1732. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723495 МЕНТОР ИБРАХИМИ 18.08.2017 31.12.2018
1733. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734527 СЕВИМ ЖАКУ 17.11.2017 31.12.2018
1734. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734578 ВЕСНА КУКОВСКА 26.01.2011 31.12.2018
1735. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 747041 МАРИЈА ГРЧЕСКА 20.12.2013 31.12.2018
1736. 09-17306/2 4026005130046 26003603 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734608 АНДОН ЛОЖАНКОСКИ 11.08.2017 31.12.2018
1737. 09-17306/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734586 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА 26.01.2011 31.12.2018
1738. 09-17306/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 734594 ВИДАНКА ЛАЗАРЕСКА 26.01.2011 31.12.2018
1739. 09-17306/2 4026005130046 26003604 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8 МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 747050 ЈОВАН ПОПОСКИ 20.12.2013 31.12.2018
1740. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 736678 МАРЈАН ЈОВЧЕСКИ 19.10.2015 31.12.2018
1741. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 746908 АНГЕЛА ПЕТКОСКА-ШУМИНОСКА 16.12.2013 31.12.2018
1742. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 753041 БИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА 05.01.2016 31.12.2018
1743. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 756059 ГОРАН НЕЛОСКИ 26.06.2018 31.12.2018
1744. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723436 ЕДИП ШЕЈИ 01.04.2010 31.12.2018
1745. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723444 РАДМИЛА МОЈСОВА-ЃИКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1746. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА И ПСИХОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 747122 МАГДАЛЕНА ЧАКАР МАРКУЛЕСКА 24.01.2014 31.12.2018
1747. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 735396 НАДА КОЛОСКА 19.07.2018 31.12.2018
1748. 09-17309/2 4026005130054 26003501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_1 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 755877 РАМИЗ АЛИОСКИ 03.05.2018 31.12.2018
1749. 09-17309/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723320 АНИТА МАТОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1750. 09-17309/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723347 АЦО ВЕЉАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1751. 09-17309/2 4026005130054 26003502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_2 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723355 ВЛАДИМИР БУНЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1752. 09-17309/2 4026005130054 26003503 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_3 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723363 СЛАВЈАНКА ДОКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1753. 09-17309/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723029 ЛИЛЈАНА СПАСЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1754. 09-17309/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723045 ВЛАТКО МИЦКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1755. 09-17309/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723053 ЃОРЃИ СОТИРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1756. 09-17309/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723061 БУЈАР ПРЕВАЛА 01.04.2010 31.12.2018
1757. 09-17309/2 4026005130054 26003505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_4 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР, ПЕДИЈАТАР НЕОНАТОЛОГ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 736686 ВУЛНЕТ БЕКТЕШИ 01.04.2010 31.12.2018
1758. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723070 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1759. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723088 СТАНИСЛАВ БУКЛИОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1760. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723100 САНДЕ ЗЛАТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1761. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723118 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1762. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723126 ЗАХАРИЈА ПАРТАЛОСКА-ШИПИНКАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1763. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723134 МУХАМЕД АСАНИ 01.04.2010 31.12.2018
1764. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723142 ВИОЛЕТА НАСУФИ-РАШИДИ 01.04.2010 31.12.2018
1765. 09-17309/2 4026005130054 26003506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723150 АЈША ШЕЈИ 01.04.2010 31.12.2018
1766. 09-17309/2 4026005130054 26003507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_6 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723177 ДРАГИЦА БУКЛИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1767. 09-17309/2 4026005130054 26003507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_6 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723193 МИЛЕ НЕСТОРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1768. 09-17309/2 4026005130054 26003507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_6 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723215 МИРА КОСТОЈЧИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1769. 09-17309/2 4026005130054 26003507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_6 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723223 ШПЕНДИ ЏУМКАР 01.04.2010 31.12.2018
1770. 09-17309/2 4026005130054 26003509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_8 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723479 ДОНКА ТУТУРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1771. 09-17309/2 4026005130054 26003509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_8 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723487 ЗОРАН ЃОРЃЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1772. 09-17309/2 4026005130054 26003510 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723398 ФУАТ АХМЕТИ 01.04.2010 31.12.2018
1773. 09-17309/2 4026005130054 26003510 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_9 РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723401 РУЖДИЈА КАРЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
1774. 09-17309/2 4026005130054 26003511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_10 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723460 ГОРАН КРЦОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1775. 09-17309/2 4026005130054 26003512 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_11 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723428 ЗОРАН КОСТОЈЧИНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1776. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723240 ВЛАДИМИР КОЧОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1777. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723258 ЗЛАТКО ЛАЗАРЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1778. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723290 НИКОЛА ДУНИ 01.04.2010 31.12.2018
1779. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723304 ИЛМИ РЕЧИ 01.04.2010 31.12.2018
1780. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723312 БЕРАТ ЛЕНА 01.04.2010 31.12.2018
1781. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 741540 ФЕСИХ ШЕХУ 01.04.2010 31.12.2018
1782. 09-17309/2 4026005130054 26003513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА_12 ХИРУРГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 753742 ГЕНЦ ПОЛИСИ 23.06.2016 31.12.2018
1783. 09-17309/2 4026005130054 26003514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ОСТАНАТИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723568 ДЕСКА ДИМИТРИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1784. 09-17309/2 4026005130054 26003514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ОСТАНАТИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 723665 ДЕЈАН ТОДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1785. 09-17309/2 4026005130054 26003514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ОСТАНАТИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 741558 РЕЏЕП ДАУТИ 01.04.2010 31.12.2018
1786. 09-17309/2 4026005130054 26003515 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 803367 СНЕЖАНА КОВАЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1787. 09-17309/2 4026005130054 26003515 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 803375 НЕРМИН ШАЗИМАН 01.04.2010 31.12.2018
1788. 09-17309/2 4026005130054 26003515 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 803383 СУНЧИЦА УЗУНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1789. 09-17309/2 4026005130054 26003515 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 806463 АЛМА ПОЛОЖАНИ 06.03.2015 31.12.2018
1790. 09-17290/2 4026006133707 26006901 ПЗУ ОРТО-ГАН СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ ББ СТРУГА 702064 ГУЛАБА ДЕРЕБАН 01.04.2011 31.12.2018 МАРИЈАНА АЛАЧКОСКА  
1791. 09-18444/1 4026006133774 26005903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС МЕНИКС ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 801801 АНИЦА МАТОСКА 24.03.2016 31.12.2018 ЛИЛЈАНА МАНГОВСКА  
1792. 09-17276/2 4026006134193 26006601 ПЗУ ДР КАЛАЈЏИЕСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА с.ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 701920 ПАНТО КАЛАЈЏИЕСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ВЕСНА АЛУЛОСКА  
1793. 09-17911/2 4026007134561 26007902 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 800996 ИВАНКА ГЛАВИНЧЕСКА 20.10.2011 31.12.2018 СВЕТЛАНА ЛАЗОРОСКА  
1794. 09-17283/2 4026007135738 26010102 ПЗУ МИО-ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.14-1/2 СТРУГА 703583 СТЕФАН МИЈЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2018 ВИЛДАН САЛОСКА  
1795. 09-17287/2 4026008502840 26009701 ПЗУ ДР ГОКО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.18 СТРУГА 703311 ЃОКО ДОКОСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ТАЊА ЈАНКОСКА  
1796. 09-17312/2 4026992103020 26000201 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 708593 ЉУБОМИР ЃОРШЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1797. 09-17312/2 4026992103020 26000202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 708615 ЕНИС БОЈКУ 01.04.2010 31.12.2018
1798. 09-17312/2 4026992103020 26000203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 708585 ЖАРКО ДАСКАЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1799. 09-17312/2 4026992103020 26000204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 805432 ВАЛЕНТИНА ЈОВЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1800. 09-17312/2 4026992103020 26000204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ - ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 708623 НАТАША БОГОЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1801. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 736279 ВЛАДО СПИРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1802. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 736287 БИЉАНА СПИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1803. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 736325 БОРО ПЕШИНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1804. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 736333 НАЦКО СТАВРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1805. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 744816 БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 01.02.2016 31.12.2018
1806. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 750042 ВЕСНА МАНЧЕВА 13.01.2017 31.12.2018
1807. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 754366 ТАЊА ДУЦКИНОСКА 17.11.2016 31.12.2018
1808. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 754374 АНИТА ДОМАЗЕТОВСКА 17.11.2016 31.12.2018
1809. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 754382 АЈХАН БЕЌИРОСКА 17.11.2016 31.12.2018
1810. 09-17312/2 4026992103020 26000205 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 754404 МАРИЈАНА МАТЕСКА 17.11.2016 31.12.2018
1811. 09-17312/2 4026992103020 26000206 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 749729 ЕРХАН САЛКОСКИ 05.09.2014 31.12.2018
1812. 09-17312/2 4026992103020 26000206 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ_6 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 750077 САМИР ЈУСКОСКИ 10.11.2014 31.12.2018
1813. 09-17312/2 4026992103020 26000207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 736341 БИЛЈАНА ДЕЈКОСКА 20.09.2013 31.12.2018
1814. 09-17312/2 4026992103020 26000207 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 752878 ЕЛЕНА ТОДОРОСКА 04.12.2015 31.12.2018
1815. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712779 МУСТАФА ЗАБЗУН 06.11.2017 31.12.2018
1816. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712760 САМИ МЕНА 01.04.2010 31.12.2018
1817. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712795 АНА ДЕРЕБАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1818. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712809 ОЛГА ЦАПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1819. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712825 ГЛИГОР ЈОВАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1820. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712841 ДРАГАН ДОКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1821. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712876 АЛЕКСАНДАР ПОПОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1822. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712884 МАРИКА МАТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1823. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713015 НАТАША ТАЛЕСКА МАТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1824. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713066 ВАНЃЕЛКА КОВАЧЕСКА ШАВРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1825. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713210 ЕЛИЗАБЕТА Д.ЧИФЛИГАРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1826. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713228 СЕЛАМИ ЖАКУ 01.04.2010 31.12.2018
1827. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713309 ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1828. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 743712 ОСМАН МУРТЕЗАИ 01.04.2010 31.12.2018
1829. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 751103 ЈЕТМИР ЗИБА 23.03.2015 31.12.2018
1830. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УРОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 746231 ГОЈАРТ ПОЛИСИ 17.09.2013 31.12.2018
1831. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 754412 ИРЕНА ЃОНЕСКА ПАНТЕК 21.11.2016 31.12.2018
1832. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712833 МОМЧИЛО АВРАМОСКИ 25.01.2016 31.12.2018
1833. 09-17290/2 4026992104574 26003701 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 751537 АРСИМ ДАЛИПИ 06.05.2015 31.12.2018
1834. 09-17290/2 4026992104574 26003702 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712965 РУЖА ШКУРТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1835. 09-17290/2 4026992104574 26003702 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 712990 ВАЛЕНТИНА ДОКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1836. 09-17290/2 4026992104574 26003702 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 713040 НЕЏМИ СЕЛА 01.04.2010 31.12.2018
1837. 09-17290/2 4026992104574 26003702 ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУГА 806315 ЛИДИЈА КЛАШНИНОВСКА 07.11.2014 31.12.2018
1838. 09-17293/2 4026999116357 26005601 ПЗУ Д-Р МИЈЕВСКА ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР. 7/2-2 СТРУГА 701025 ВИОЛЕТА МИЈЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЏЕПАРОВСКА САЗДОВ  
1839. 09-16735/2 4027000128163 27013003 ПЗУ ДУОДЕНТ ПЗУ ДУОДЕНТ- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА - СТРУМИЦА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КАТА ПОЦОВА БР.85 СТРУМИЦА 701831 КАЛИОПИ ГЕТЕВА ИЛИЕВА 11.05.2017 31.12.2018 ДИЈАНА АТАНАСОВ  
1840. 09-16735/2 4027000128163 27013004 ПЗУ ДУОДЕНТ ПЗУ ДУОДЕНТ- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА - СТРУМИЦА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.85 СТРУМИЦА 701823 НИКОЛЧО ИЛИЕВ 11.05.2017 31.12.2018 МАГДАЛЕНА МИЛУШЕВА  
1841. 09-16720/2 4027002133148 27001202 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 800635 ГОРДАНА ТУШЕВА 20.10.2011 31.12.2018 КАТА ДЕЛЕВА  
1842. 09-16718/2 4027002133148 27001203 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 700720 ЉУБИНКА ВЕТА 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА ЈАНЕВА  
1843. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 750425 ГОЦЕ ХРИСТОВ 02.01.2015 31.12.2018
1844. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726524 ГИГО МАТКОВ 01.04.2010 31.12.2018
1845. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726540 ДРАГАН КАЦАРСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1846. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТ