English
почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт

Шифрарник на Специјалисти лекари од ПЗУ и ЈЗУ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Подолготрајно отсуство
Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-11714/2 4004993105341 29004902 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715565 ФЛОРЕНТИНА  РИСТОВСКА ШУРБЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
2. 09-11714/2 4004993105341 29004902 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715689 ВИОЛЕТА ИЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
3. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715646 БИЛЈАНА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
4. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715654 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
5. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715662 ЕФТИМ ДИМИТРИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
6. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715670 ИВАНКА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
7. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715697 ТРАЈЧЕ РИЗОВ 01.04.2010 31.12.2018
8. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715700 РИСТО ЈОВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
9. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715719 ЗАГОРКА ЈОСИФОВА 01.04.2010 31.12.2018
10. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715735 МАРИЈА ПЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
11. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715743 ВАСКА КАЛЕЕВА 01.04.2010 31.12.2018
12. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715751 САШКО ОЛУМЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
13. 09-11714/2 4004993105341 29004903 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВЕЛЕС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ БР. 14 ВЕЛЕС 715760 НИКОЛИНА КРСТЕВА СИМОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
14. 09-14742/2 4013007125495 13078201 ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА АКСИ-ДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЉУПЧО САНТОВ БР.6 КОЧАНИ 701815 ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЛИДИЈА САПАЛОВСКА  
15. 09-15643/2 4019994103226 18000402 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 800333 МИЛИЦА ПЕТРОВА ШИШКОВА 21.10.2011 31.12.2018 ЈОВАНКА АЛТАНЏИЕВА  
16. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706256 ПЕРО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
17. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706264 АЦО ДИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
18. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706272 МИЛЕ ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
19. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706337 МАРЈАН КАМИЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
20. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706345 РОЗЕТА СОКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
21. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706353 ЛАЗАР ТОДОРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
22. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706361 РИСТО СИМЕОНОВ 01.04.2010 31.12.2018
23. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706370 ВЛАДИМИР ЧАДИКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
24. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706388 ШАБАН МЕМЕТИ 16.07.2014 16.07.2015
25. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706396 МОМИР МИШОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
26. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748331 ВЕСНА ЦВЕТАНОВСКА 24.03.2014 31.12.2018
27. 09-15967/2 4030007645679 25095801 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748447 ТОНИ РИСТЕСКИ 14.04.2014 31.12.2018
28. 09-15967/2 4030007645679 25095802 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА _1 ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706400 ЈЕТМИР ЗИБЕРИ 06.02.2014 31.12.2018
29. 09-15968/2 4012009504454 12007202 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ БР.40/А КИЧЕВО 705748 СТОЈМИР ПЕТКОСКИ 01.04.2012 31.12.2018 ЈАСМИНА НАСТЕСКА  
30. 09-15969/2 4030001415329 25023908 ПЗУ ИНТЕРГИН БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 801976 ДРАГАНА ЌУЛАВКОВСКА СТОЈАНОВСКА 21.10.2011 31.12.2018 АХМЕТ ЗЕКИРИ  
31. 09-15970/2 4030993140040 25019502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.РАДИШАНСКА БР 83-А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 800139 СНЕЖАНА ГУДОВА 20.10.2011 31.12.2018 ФРОСИНА ДИМОСКА  
32. 09-15971/2 4086009500436 25115103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА СПЕЦИЈ.ОРДИНА.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.16 А-2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732788 МИРКА ШАЛИЌ 03.03.2011 31.12.2018 ИЛИНКА ПЕТРОВА  
33. 09-15971/2 4086009500436 25115104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА СПЕЦ.ОРДИН. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 701297 ОЛИВЕРА ЗАРКОВСКА 03.03.2011 31.12.2018 МИРЕЛА СКЕНДЕР  
34. 09-16101/2 4057009503729 25119002 ПЗУ АРСОДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ БР.4 СКОПЈЕ - ЧАИР 704199 СНЕЖАНА АРСОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 АНКИЦА РАФАЈЛОВСКА  
35. 09-16102/2 4043010506048 25121901 ПЗУ НУР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.АНТОН ПОПОВ БР.ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 701050 МИСАЛА ЕМИНОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018 САРА БРАИМИ  
36. 09-16104/2 4030007621613 25060001 ПЗУ СПЕЦ.ДР.БЕГОВИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703150 АНЕТА БЕГОВИЌ 01.01.2009 31.12.2018 НУРТЕНЕ МУЧА  
37. 09-16106/2 4030008039012 25114201 ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ 703770 АНИЦА ВАСИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018 ИРЕНА ЈОСЕВСКА  
38. 09-16106/2 4030008039012 25114201 ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ 742198 АНДРИЈАНА ГАЦОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 БЕЛИНДА АНДОНОВСКА ЗЛАТАНА ПЕТКОВСКА 745294 Замена за породилно 08.03.2013 02.12.2013
39. 09-16107/2 4030005560439 25056401 ПЗУ КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА МЕДИКА НОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ 1А-4/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700169 ЕЛКА АНДОНОВСКА-МИРЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 МАРИЈА ВЕЛКОВСКА  
40. 09-16108/2 4030007001216 25102801 ПЗУ МАК МЕДИКУС-В СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗИК.МЕДИЦ.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.19/1/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700215 МАРГАРИТА КАРАЃОЗОВА КОШТАНОВА 01.01.2008 31.12.2018 ХРИСТИНА СИМЕОНОВСКА  
41. 09-16111/2 4030008038326 25110701 ПЗУ ИНТЕР-ЕХО СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТОМЕ АРСОВСКИ БР.46 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 743615 ТРАЈЧЕ ГАЛЕВ 22.05.2012 31.12.2018 КАТЕРИНА ЦВЕТАНОВСКА  
42. 09-161185/2 4011007500269 11009301 ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СПЕЦ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.61 КАВАДАРЦИ 701106 АЛЕКСАНДАР ШИЈАКОВ 01.01.2008 31.12.2018 ГОРДАНА МИХОВА  
43. 09-161187/2 4011006126657 11007701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 7 МИ СЕПТЕМВРИ 72/А КАВАДАРЦИ 702420 ГОРАН АПОСТОЛСКИ 01.04.2011 31.12.2018 МИЛИЦА ТРАЈКОВСКА  
44. 09-161187/2 4011006126657 11007702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА СО ДВЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТО 2Г ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА 4-ТИ ЈУЛИ ББ КАВАДАРЦИ 702439 ГОЈЧО НИКОЛОВ 01.04.2011 31.12.2018 СТАНКА АНГЕЛОВА  
45. 09-16119/2 4020996104813 19000602 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА ТУРИСТИЧКА БР 32 ОХРИД 700878 ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 КАТЕРИНА СЕКУЛОСКА  
46. 09-16119/2 4020996104813 19000603 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. МАКЕДОНСКА БР. 2 СТРУГА 700860 ВИКТОР ТОПАЛОСКИ 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА СТАВРЕСКА  
47. 09-16120/2 4004996104621 29003202 ПЗУ МЕШКОВИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703494 МАРГАРИТА МЕШКОВА 01.04.2011 31.12.2018 КРИСТИНА СТАНКОВИЌ  
48. 09-16121/2 4030008048666 25110001 ПЗУ ИМПАКТА ДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.2/2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703290 АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 СЕМРА КУРТИШ  
49. 09-16122/2 4020009508517 19014502 ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ - СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. БУЛ. ТУРИСТИЧКА БР. 45 ОХРИД 700444 СВЕТОСЛАВ МАЏАРОВ 12.01.2015 31.12.2018 КАТЕРИНА ПОПЕСКА  
50. 09-16124/2 4003006105525 4001302 ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.17 ВАЛАНДОВО 701939 КОНСТАНТИН ГЕТОВ 01.01.2009 31.12.2018 ЛИЛИ ТАСЕВА  
51. 09-16125/2 4030001405048 25056701 ПЗУ ДР. С. СТОЈАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 11 ОКТОМВРИ БР. 21-2/12 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700380 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2018 АНГЕЛА ЈОВАНОВСКА  
52. 09-16128/2 4020009508070 19014301 ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 704318 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018 МАРИЈА ХРИСТОСКА  
53. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728381 НАУМ ЉАТКО 01.04.2010 31.12.2018
54. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728403 ГОРДАНА ШУКОВИЌ АГОЛИ 01.04.2010 31.12.2018
55. 09-16133/2 4020005141775 19004901 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ АНЕСТЕЗИЈА, ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И РЕАНИМАЦИЈА АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728411 ЈОВАНКА ТОЧКО 01.04.2010 31.12.2018
56. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728233 ДЕСАНКА МАТОВА 01.04.2010 31.12.2018
57. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728241 ЕЛЕНА ШИКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
58. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 750816 МИЛЕНА СПАСОВСКА 10.02.2015 31.12.2018
59. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803928 СУЗАНА СИМОНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
60. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803936 ЖАКЛИНА ХАЈБА 01.04.2010 31.12.2018
61. 09-16133/2 4020005141775 19004902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 806340 МИЛЕНА СПАСОВСКА 16.01.2015 09.02.2015
62. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728438 ЉУБИНКА БАКАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
63. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728446 СОЊА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
64. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732567 ЛИДИЈА КАРАПЕЦ 01.04.2010 31.12.2018
65. 09-16133/2 4020005141775 19004904 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738816 СОЊА ЈАНЕВА ЦЕЛАКОСКА 29.10.2013 31.12.2018
66. 09-16133/2 4020005141775 19004905 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД БОЛНИЧКА АПТЕКА БОЛНИЧКА АПТЕКА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803910 СЛАВИЦА ЉАТКО 01.04.2010 31.12.2018
67. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728837 ОХРИДИЈА ФИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
68. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728853 МИМОЗА ХИСА 01.04.2010 31.12.2018
69. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728861 БОРО ПЕТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
70. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728870 ЉУБЕН АРНАУДОВ 01.04.2010 31.12.2018
71. 09-16133/2 4020005141775 19004906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО НЕОНАТОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА СО ЕДИНИЦА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728888 ЃОРЃИЈА ТАНЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
72. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728136 ЈАСМИНКА ГРОЗДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
73. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728144 ВОСКРА МЕРУЏЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
74. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728152 СЕВИН СЕЛИМ 01.04.2010 31.12.2018
75. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728675 ВЕСНА ЛАБРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
76. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728691 ВИОЛЕТА ЦЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
77. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728705 ЉУБИЦА АНДОНОСКА 01.04.2010 24.02.2015
78. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728713 ЛИЛЈАНА КОТЛАР 01.04.2010 31.12.2018
79. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
80. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728756 ЛИЉАНА АНГЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
81. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728764 ТОМИСЛАВ ЦУЦУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
82. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728802 КАТЕРИНА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
83. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 732800 МАРИНА ГРОЗДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
84. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738824 ЃОКО КОНСТАНТИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
85. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741876 ЗОРКА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
86. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741884 ТОНИ ЧИФЛИГАРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
87. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741892 ОГНЕН ТОЧКО 01.04.2010 31.12.2018
88. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 742988 ДАНИЕЛА МИСОСКА-ПЕНДОВА 01.04.2010 31.12.2018
89. 09-16133/2 4020005141775 19004907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ВНАТРЕШНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 744034 ВЛАДИМИР ШИБАКОСКИ 09.11.2012 31.12.2018
90. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728608 СВЕТЛАНА ПОПОСКА АЛЕКСИЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
91. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728616 ЛИДИЈА ЉАТКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
92. 09-16133/2 4020005141775 19004908 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738832 ГОРДАНА ПЕШЛИКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
93. 09-16133/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728462 ЕЛПИНИКА МАРИН 01.04.2010 31.12.2018
94. 09-16133/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728470 ДУБРАВКА БУНТАШЕСКА СПАСЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
95. 09-16133/2 4020005141775 19004909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728497 ПЕТАР БАЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
96. 09-16133/2 4020005141775 19004910 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПУЛМОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723533 МИРОСЛАВ ГАВРИЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
97. 09-16133/2 4020005141775 19004910 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД АНТИТУБЕРКУЛОЗЕН ДИНСПАНЦЕР(АТД) БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728365 СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
98. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728624 ТАЊА ТОЧКОВА 01.04.2010 31.12.2018
99. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728640 ЕФТИМ БАКАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
100. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728659 ГУЛАПКА ВАСИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
101. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728667 ЈУЛИЈА ВАСИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
102. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803944 ЛИДИЈА МАРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
103. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803952 СЛАВИЦА ПЕТРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
104. 09-16133/2 4020005141775 19004911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 803960 МИРЈАНА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
105. 09-16133/2 4020005141775 19004912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ПАТОАНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728322 АНГЕЛИНА ЈАНКОВСКА ДУШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
106. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723398 ФУАТ АХМЕТИ 18.06.2013 31.12.2018
107. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723401 РУЖДИЈА КАРЧЕ 18.06.2013 31.12.2018
108. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723410 БЛАЖЕ ЃОНЕСКИ 18.06.2013 31.12.2018
109. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 741817 СОФКА МАЛЕНКО 01.04.2010 31.12.2018
110. 09-16133/2 4020005141775 19004913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745871 АЛЕКСАНДРА МАРКОСКА ДАМЕСКА 09.02.2015 31.12.2018
111. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728896 ФЕТАХ ЕЛМАЗИ 01.04.2010 31.12.2018
112. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728900 ЕЛИЗАБЕТА ШАПКАР МАРИН 01.01.2013 31.12.2018
113. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728918 ЛЕНКА БЕДЕ 01.04.2010 31.12.2018
114. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728926 КРСТЕ МАТОВ 01.04.2010 31.12.2018
115. 09-16133/2 4020005141775 19004915 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УВО, НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738840 БИЉАНА КИЧЕЕЦ 01.04.2010 31.12.2018
116. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728578 ГОРАН БАЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
117. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728594 КОЛЧО ГРОЗДАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
118. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743453 РИСТО МЕДАРОСКИ 14.05.2014 31.12.2018
119. 09-16133/2 4020005141775 19004916 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743461 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
120. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728160 ДОБРИЛА ЗИМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
121. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728179 ФИМКА УСТИЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
122. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728187 МИРЈАНА ЧУБРИЌ 01.04.2010 31.12.2018
123. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728195 СОЊА АРСЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
124. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728209 БЛАГА ДОРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
125. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728217 ОРХАН ЗЕКИР 01.04.2010 31.12.2018
126. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728225 ВЕСНА БОГОЈЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
127. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728772 БЛАГОВЕСТА ПАСКАЛИ 01.04.2010 31.12.2018
128. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728780 ЗОРИЦА СТРЕЗОСКА 01.04.2010 31.12.2018
129. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728799 ВЕСНА БЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
130. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728810 СЛАВИЦА ПОП СТЕФАНИЈА 01.04.2010 31.12.2018
131. 09-16133/2 4020005141775 19004917 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728829 СНЕЖАНА ЗЛАТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
132. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728276 БИЛЈАНА ДЕРЕБАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
133. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728284 БЛАГОВЕСТА ФИЛЕВА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
134. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728292 АТИНА ВЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
135. 09-16133/2 4020005141775 19004918 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728306 МАРИЈА БОГЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
136. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 705454 ЛИЛЈАНА МИЛОШЕВСКА 05.11.2014 31.12.2015
137. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728500 ДИЕЛ АГОЛИ 01.04.2010 31.12.2018
138. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728519 АРСО МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
139. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728527 ТОМЕ ГИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
140. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728535 МИЛЧО СТЕФАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
141. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728543 НИКОЛА СИМОНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
142. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 728551 ДИМИТАР АРНАУДОВ 01.04.2010 31.12.2018
143. 09-16133/2 4020005141775 19004919 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД РЕ ЗА ХИРУШКИ ЗАБОЛУВАЊА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 738859 ГОЦЕ КАНЕВЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
144. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723827 ГОРДАНА КОЊАНОВСКА 04.04.2013 31.12.2018
145. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА,ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 745260 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВСКИ 21.03.2013 31.12.2018
146. 09-16180/2 4020980117702 19005102 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_2 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723924 НАТАША ТАНЕСКА 31.10.2013 31.12.2018
147. 09-16180/2 4020980117702 19005103 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД_3 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723932 РИЛИНД ЖАКУ 08.07.2013 31.12.2018
148. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723800 МАРЈАН КОТЛАР 01.04.2010 31.12.2018
149. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723819 ИЗАБЕЛА АФТОСКА НАУМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
150. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723843 ЕЛЕНА КОВАЧЕСКА БАШУРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
151. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723851 ЗОРАН ДОНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
152. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723860 МАРИЈА ЗИМБОВА 01.04.2010 31.12.2018
153. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723878 СЛАЃАНА ТУПАРЕ 01.04.2010 31.12.2018
154. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723886 БЛАГОВЕСНА ФОРТОМАРОСКА МИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
155. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723894 БИЛЈАНА ТЕГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
156. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723908 СТОЈАН МИТРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
157. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723916 ГОРДАНА ДОНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
158. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 723940 ДЕЈАН МАНЧЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
159. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 743208 РИСТЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
160. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804010 ГОРДАНА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
161. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804029 СЛАВИЦА РИСТАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
162. 09-16180/2 4020980117702 19005105 ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СИРМА ВОЈВОДА БР.1 ОХРИД 804037 ЈУЛИЈАНА ЛАСОСКА 01.04.2010 31.12.2018
163. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА, МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804363 СОЊА МАТЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
164. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745952 СЛОБОДАНКА КОЦЕВСКА 13.06.2013 31.12.2018
165. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745979 ДОБРИВОЈА КУЗМАНОВСКИ 13.06.2013 31.12.2018
166. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746045 ВИОЛЕТА ШЕХУ 13.06.2013 31.12.2018
167. 09-16182/2 4020993109423 19005202 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746142 АТАНАСКО МИХАИЛОВ 13.06.2013 31.12.2018
168. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745987 ЈОВАНКА СТУРЛАКОВА КОРОВЕШОВСКА 13.06.2013 31.12.2018
169. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 745995 МЕНТОР МЕЛА 13.06.2013 31.12.2018
170. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746002 ЛИДИЈА СИМОНОСКА 13.06.2013 31.12.2018
171. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746029 БЕРНА АХМЕТИ 13.06.2013 31.12.2018
172. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746037 МИРА МИТРЕСКА 13.06.2013 31.12.2018
173. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 746053 МИЛЧО МИСОСКИ 13.06.2013 31.12.2018
174. 09-16182/2 4020993109423 19005203 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОХРИД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ САНИТАРНА ХЕМИЈА ул. СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД 804355 САШКО ТОЧКО 01.04.2011 31.12.2018
175. 09-16183/2 4023003113552 22003601 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 700584 ВЛАТКО БОЈАЏИЕВ 01.01.2008 31.12.2018 СНЕЖАНА НАКОВА  
176. 09-16186/2 4011005123263 11007101 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА БР. 13 ЛОКАЛ БР. 3 КАВАДАРЦИ 700657 ВЛАТКО СИМОНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 МАЈА ПОПОВА  
177. 09-16188/2 4006008502040 6006201 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.121 БОГДАНЦИ 801470 ЕЛЕНА ДУКОВА 21.10.2011 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ШАБАНОВА  
178. 09-16189/2 4011007128190 11008501 ПЗУ ДР ДАНИЦА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ 701742 ДАНИЦА ЈОВАНОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА  
179. 09-16190/2 4006006120698 6004602 ПЗУ ПОЛИДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 702102 ЈАСМИНА СТОЈМЕНОВА 01.04.2011 31.12.2018 БЛАГИЦА ДОНЧОВСКА  
180. 09-16191/2 4011996106272 11001902 ПЗУ АНГЕЛА-ДЕНТ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ БЛАЖО АЛЕКСОВ ББ КАВАДАРЦИ 703834 ВЛАДКО РИЗОВ 15.02.2010 31.12.2018 МАГДАЛЕНА КАРОВСКА  
181. 09-16192/2 4011995102346 11000402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 801208 ЛИДИЈА ТАЕВА 20.10.2011 31.12.2018 ИВОНА АНДРЕВА  
182. 09-16194/2 4030007001372 25101801 ПЗУ ТРИЕСЕТ И ДВА-ПРОТЕТИКА СПЕЦ.ОРД. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ЛОНДОНСКА БР.19 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701963 ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЌ 01.01.2009 31.12.2018 ЕМИЛИЈА СПАСОВСКА МОЈСОВСКА  
183. 09-16196/2 4006974101230 6001901 НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕГОРСКИ БАЊИ АД ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТОВ БР. ББ, НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ 740578 БИЛЈАНА ИЧЕВА 01.04.2011 31.12.2018
184. 09-16196/2 4006974101230 6001901 НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕГОРСКИ БАЊИ АД ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТОВ БР. ББ, НЕГОРЦИ НЕГОРЦИ 743666 БЛАГОРОДНА ТАНКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
185. 09-16199/2 4030008041459 25110101 ПЗУ ДР ЛИДИЈА АРСОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗ.МЕД.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ТОМЕ АРСОВСКИ БР.49 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 701246 ЛИДИЈА АРСОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДОНА ДОЈЧИНОВСКА  
186. 09-16200/2 4057010505689 25121101 ПЗУ Д-Р ИРЕНА КОЛЕВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 732435 ИРЕНА КОЛЕВСКА 15.09.2010 31.12.2018 АНИТА ПЕТКОВСКА  
187. 09-16201/2 4082010503222 25118601 ПЗУ ВАЛОН СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 746134 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 13.11.2014 31.12.2018 ЃЕЈЛАНЕ СЕЈФУЛАИ  
188. 09-16203/2 4080009501272 25117801 ПЗУ ЕУМЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.145/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703893 БЛАГОЈЧЕ СТЕВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018 НАТАША НАЈДОВСКА  
189. 09-16204/2 4030002450349 25057201 ПЗУ ОПТИКО МЕДИКА ОРДОНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА НИКОЛА РУСИНСКИ БР. 3А/1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700967 СУЗАНА АЏИЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 СЛАЃАНА ГИНОВСКА  
190. 09-16206/2 4030999364439 25058201 ПЗУ ЛЕНС ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.РАДУШКА БР. 5 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 700207 ИЛИНКА ДЕАНОСКА 01.01.2008 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ГОЧЕВА-НАКОВА  
191. 09-16207/2 4030004497784 25012202 ПЗУ ЕХОЛАБ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 800430 ЈУЛИЈАНА МИЛОЈЕВИЌ 25.10.2011 31.12.2018 ЌАЗИМЕ БИСЛИМИ  
192. 09-16209/2 4030996218164 25012401 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ ПЗО ДИЈАГНОСТИКА ФАРМАХЕМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.65 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 801488 ВАСЕ КАЛАЈЏИСКА 21.10.2011 28.07.2014 НАТАШ А НИКОЛОВСКА ВЕРЧЕ СТАМЕНКОВСКА 806226 Замена за породилно 29.07.2014 24.04.2015
193. 09-16209/2 4030996218164 25012402 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР. 2/2-ЛОК. 3 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 801445 МЕРИ СПАСОВСКА-ГИЧЕВА 21.10.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА КРАЉЕВСКА  
194. 09-16209/2 4030996218164 25012402 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР. 2/2-ЛОК. 3 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 801445 МЕРИ СПАСОВСКА-ГИЧЕВА 21.10.2011 31.12.2018 ФРОСИНА ДОЈЧИНОСКА  
195. 09-16210/2 4057010505948 25121001 ПЗУ Д-Р АЈДИНСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 732427 ЗОРИЦА АЈДИНСКА 15.09.2010 31.12.2018 МИРЈАНА МИНИЌ  
196. 09-16212/2 4030008048534 25110801 ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703460 БИЉАНА ИВАНОВСКА-БОЈАЏИЕВ 01.01.2009 31.12.2018 ЈАСМИНКА СТРЕЗОСКА  
197. 09-16213/2 4030003492924 25129901 ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА СЕРАФИМОВСКИ ПРИБ.ЗДРАВ.ОРГАН.СЕРАФИМОВСКИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ВАСИЛ ГОРГОВ 20 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744654 ГОРАН СЕРАФИМОСКИ 02.01.2013 31.12.2018
198. 09-16214/2 4030008043478 25106801 ПЗУ ДР ЗОРА МИТИЌ СПЕЦ.ОРД.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.КАРПОШЕВО ВОСТАНИЕ БР . 4/3-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701033 ЗОРА МИТИЌ 02.10.2008 31.12.2018 АНИТА СТОЈЧЕВСКА  
199. 09-16215/2 4030996215548 25057801 ПЗУ АНИМА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ БР. 16/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700371 ЖАНЕТА КАРАГОЦЕВА 01.01.2009 31.12.2018 РАЗИЈА ЃЕРЛЕК  
200. 09-16216/2 4057010505743 25121201 ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО ВЛАШКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 732443 ЗЛАТКО ВЛАШКИ 15.09.2010 31.12.2018 ЛИДИЈА ПЕТКОВСКА- КРШИНАР  
201. 09-16222/2 4030006617191 25058901 ПЗУ ДР ЧИЧАКОВСКА СПЕЦ.СТОМ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 702234 ЉУБИНКА ЧИЧАКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 БОШКО ЧИЧАКОВСКИ  
202. 09-16224/2 4030008038237 25106101 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА СПЕЦ.ОРДИН.ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700983 ИРИНКА СОТИРОВА-БУХОВА 11.08.2008 31.12.2018 БИСЕРА ЛЕШНИКОВСКА  
203. 09-16225/2 4030006591028 25056201 ПЗУ Д-Р КАРДУЛА ОРДИНАЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БУЛ.АСНОМ БР.18 Л.1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 700479 КАТАРИНА КАРДУЛА 01.01.2008 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ  
204. 09-16226/2 4030008030929 25109701 ПЗУ ОРТО ВИЗИЈА-М СПЕЦ.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.75/3-3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 702994 СУЗАНА МАРАШЕВИЌ 01.04.2012 31.12.2018 САШО ВОЈЧЕСКИ  
205. 09-16227/2 4030009055372 25118001 ПЗУ Д-Р ГРАМОВ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕНИЈАМИН МАЧУКОВСКИ БР.26 СКОПЈЕ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 703923 СТАВРЕ ГРАМОВ 01.04.2010 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ГРАМОВА  
206. 09-16233/2 4030006586431 25118301 ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗ.МЕДИЦИНА И РЕХАБИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН БР.50 КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745758 ИРИНА ПОПДИМИТРОВА МИТРЕВСКА 15.07.2013 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ДИМИШКОВСКИ  
207. 09-16233/2 4030006586431 25118303 ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР СПЕЦ.ОРДИН.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН БР.50 КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704008 ИВАНА ПАНГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 БИЛЈАНА АНЧЕВСКА  
208. 09-16236/2 4030007619228 25087102 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА БИОХЕМ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЦВЕТАН ДИМОВ 33/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 800252 АНА ИЛИЕВА 20.10.2011 31.12.2018 РИЈАД ОСМАНИ АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВСКА 747343 Замена за породилно 05.02.2014 20.07.2014
209. 09-16236/2 4030007619228 25087102 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА БИОХЕМ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЦВЕТАН ДИМОВ 33/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 800970 АЗРА МАХМУТОВИЌ 20.10.2011 31.12.2018 ЕДИН ЗЕКИРОВИЌ  
210. 09-16236/2 4030007619228 25087102 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА БИОХЕМ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЦВЕТАН ДИМОВ 33/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 801054 ВЕСНА МИРЧЕВСКА 20.10.2011 31.12.2018 СЕНАД МУСИН  
211. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706388 ШАБАН МЕМЕТИ 16.07.2014 31.12.2018
212. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743038 ГОЛУБИНКА БОШЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018
213. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743046 ТАТЈАНА ЦУЦУЛОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
214. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743143 БИЛЈАНА КАКАРАСКОСКА-БОЦЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
215. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743151 ЕЛИЗАБЕТА ЦОНЕВА 01.04.2011 31.12.2018
216. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743160 СНЕЖАНА ИВИЌ-КОЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018
217. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743526 МИРКА ШИШКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
218. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745537 ИГОР СПИРОСКИ 08.05.2013 31.12.2018
219. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749451 ЕРЈОНА ШАЌИРИ 01.08.2014 31.12.2018
220. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750000 ДУГАЃИН ОСМАНИ 28.10.2014 31.12.2018
221. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804819 ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЧЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
222. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804827 СОТИРИЈА ДУВЛИС 01.04.2011 31.12.2018
223. 09-16258/2 4030982108064 25048002 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ 50-ТА ДИВИЗИЈА БР.6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804835 СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018
224. 09-16395/2 4030007010924 25119301 ПЗУ ДЕНТАЛ АРТ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. АДОЛФ ЦИБОРОВСКИ 20/2 А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704202 СОЊА РИСТЕСКА-СТОЈАНОСКА 01.04.2011 31.12.2018 МАЈА МИТЕВА  
225. 09-16695/2 4021008501710 20058102 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 800546 ТАТЈАНА ТЕМЕЛКОСКА 20.10.2011 31.12.2018 ВЛАТКО БОЖИНОСКИ  
226. 09-16699/2 4021004142952 20013803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА -МАКСИМ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 800830 АНА БАГЕСКИ 20.10.2011 31.12.2018 СТЕВАНЧЕ ПЕТРЕСКИ  
227. 09-16718/2 4027002133148 27001203 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРДИНАЦИЈА ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 700720 ЉУБИНКА ВЕТА 01.01.2008 31.12.2018 СОЊА ЈАНЕВА  
228. 09-16719/2 4027011514502 27017001 ПЗУ ВИТА-МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ВИТА-МЕДИКА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ВАНЧО КИТАНОВ БР.19 СТРУМИЦА 749095 МИЛИЈАНА КАЦАРСКА 13.06.2014 31.12.2018 ТАЊА ГОШЕВА  
229. 09-16720/2 4027002133148 27001202 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 800635 ГОРДАНА ТУШЕВА 20.10.2011 31.12.2018 КАТА ДЕЛЕВА  
230. 09-16721/2 4027008503150 27015001 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЕТРОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ/1-3 СТРУМИЦА 702358 ЛИДИЈА ПЕТРОВА 01.04.2011 31.12.2018 БЛАГОРОДНА АНДОНОВА  
231. 09-16722/2 4027008504709 27015301 ПЗУ Д-Р ЃОТЕВ ЃОРЃИ СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.52 СТРУМИЦА 702013 ЃОРГИ ЃОТЕВ 01.01.2009 31.12.2018 БРАНКА МИТРЕВА  
232. 09-16723/2 4027008504806 27015501 ПЗУ Д-Р МАРИНА АБРАШЕВА - ОРТОДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃОРЃИ ТРАЈКОВ БР.7 СТРУМИЦА 702315 МАРИНА АБРАШЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ИЗАБЕЛА ЈАНЕВА  
233. 09-16724/2 4027008503451 27015401 ПЗУ ОРАЛ - А&М СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 702692 МАРЈАН РИСТОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 САЊА МИЛЕВА  
234. 09-16727/2 4027007152558 27012902 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 800708 ОЛИВЕР ПЕТРОВСКИ 20.10.2011 31.12.2018 МАКЕДОНКА АРАПОВА  
235. 09-16733/2 4027006151639 27011901 ПЗУ КАРДИОЛЕК ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР. 25 СТРУМИЦА 700177 КИРО ШОПОВ 01.01.2008 31.12.2018 ОЛИВЕРА МАНЕВА  
236. 09-16735/2 4027000128163 27013001 ПЗУ ДУОДЕНТ ПЗУ ДУОДЕНТ- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КОСТА БОЗОВ БР.32 СТРУМИЦА 701831 КАЛИОПИ ГЕТЕВА ИЛИЕВА 01.01.2009 31.12.2018 ДИЈАНА СПАСОВА  
237. 09-16735/2 4027000128163 27013002 ПЗУ ДУОДЕНТ ПЗУ ДУОДЕНТ- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.КОСТА БОЗОВ БР.32 СТРУМИЦА 701823 НИКОЛЧО ИЛИЕВ 01.01.2009 31.12.2018 ЗОРА ДОНЕВА  
238. 09-16736/2 4027007152809 27014801 ПЗУ ДЕНТАЛНА НАСМЕВКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ,КАТ 2-СОБА 6А СТРУМИЦА 702323 ВЕРИЦА РИСТОВА 01.04.2011 31.12.2018 СУЗАНА ЛАЗАРОВА  
239. 09-16738/2 4027007500289 27014601 ПЗУ ПРОТЕТИКА АРТ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.НЕВЕНА СТОЈКОВА БР.17-2/1 СТРУМИЦА 701840 ТОМЕ ЛАЗАРЕВ 01.01.2009 31.12.2018 СЛАВИЦА БЈАДОВА ТРАЈКОВА  
240. 09-16739/2 4027993105023 27000802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 801160 ЛЕНЧЕ КАРАТАНОВА 20.10.2011 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ТАСЕВА  
241. 09-16741/2 4027006151736 27013201 ПЗУ ДР ЧАВКОВ-ДР БАЈРАКТАРОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 703508 КИРИЛ ЧАВКОВ 01.01.2009 31.12.2018 АДРИЈАНА КИТАНОВА  
242. 09-16741/2 4027006151736 27013201 ПЗУ ДР ЧАВКОВ-ДР БАЈРАКТАРОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 703516 МАРЈАН БАЈРАКТАРОВ 01.01.2009 31.12.2018 РОЗА ЃУЗЕЛОВА  
243. 09-16744/2 4027006151809 27013101 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА-ПЛУС СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 702331 СНЕЖАНА КУЗМАНОВА 01.04.2011 31.12.2018 ЃУРЃА СТОЈКОВА  
244. 09-16744/2 4027006151809 27013101 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА-ПЛУС СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 702340 ТАЊА ГРЧЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ТАТЈАНА ЈАНКОВА  
245. 09-16745/2 4027994106651 27000202 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 805378 ДОБРИЛА ПАСКОВА 26.02.2013 31.12.2018 КРИСТИНА ПЕТКОВА  
246. 09-16746/2 4027008504695 27015201 ПЗУ ФИЗИО-МЕДИКА ОРД.ПО.ФИЗ.ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛ. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.5-ТИ НОЕМВРИ БР.54 СТРУМИЦА 701360 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 01.01.2009 31.12.2018 ЉУБИЦА ГАЛЕВА  
247. 09-16748/2 4027993103934 27006502 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТРУМИЦА ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА 743380 ВАНГЕЛИЦА МАНЧЕВА 01.04.2011 31.12.2018
248. 09-16748/2 4027993103934 27006502 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТРУМИЦА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА 747572 ЃОРГИ ТЕРЗИЕВ 01.01.2014 31.12.2018
249. 09-16748/2 4027993103934 27006502 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА 743372 ЃОРГИ ПЕЦИРОВ 24.02.2014 31.12.2018
250. 09-16748/2 4027993103934 27006502 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА 747637 НАЌЕ ТУФЕКЧИЕВ 24.02.2014 31.12.2018
251. 09-16748/2 4027993103934 27006502 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА 748323 СИЛВАНА ПЕТКОСКА 24.02.2014 31.12.2018
252. 09-16752/2 4027986117318 27006401 ЗУ АД "ЦАР САМУИЛ" - БАНСКО ЦАР САМУИЛ-АД БАНСКО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА С.БАНСКО БАНСКО 739634 ЛИЛЈАНА ЃОРГИЕВА 01.04.2011 31.12.2018
253. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 718661 ВЕНЦИ ЧАЛКОВ 30.10.2013 31.12.2018
254. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 746606 НИКОЛА МАЏУНКОВ 30.10.2013 31.12.2018
255. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 750425 ГОЦЕ ХРИСТОВ 02.01.2015 31.12.2018
256. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726516 РИСТО РУСЕВ 01.04.2010 31.12.2018
257. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726524 ГИГО МАТКОВ 01.04.2010 31.12.2018
258. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726532 СЛОБОДАНКА ТРИВОДАЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
259. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726540 ДРАГАН КАЦАРСКИ 01.04.2010 31.12.2018
260. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726559 СНЕЖАНА ЈАНКОВА 01.04.2010 31.12.2018
261. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726567 ЕЛИ КАРЧЕВА-САРАЈЛИЈА 01.04.2010 31.12.2018
262. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726575 ДИТКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
263. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726583 РИСТО МИЦЕВ 01.04.2010 31.12.2018
264. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726591 КОСТА ЈАНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
265. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726605 ВИОЛЕТКА БОЖИНОВА 01.04.2010 31.12.2018
266. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726613 ВЕРА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
267. 09-16753/2 4027005145082 27006301 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_5 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 733741 СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
268. 09-16753/2 4027005145082 27006302 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_6 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726788 ФРОСКА ЌОСЕВА БАРАБАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
269. 09-16753/2 4027005145082 27006302 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_6 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726796 МАРА КОВАЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
270. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726397 МИТКО ГОГОВ 01.04.2010 31.12.2018
271. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726400 КАТЕРИНА МАНАСИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
272. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726419 ЈАНЕ АРАНИКОВ 01.04.2010 31.12.2018
273. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726427 АНИЦА БАЛЏИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
274. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726435 МИРЈАНА ДИНЕВА-ТРЕНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
275. 09-16753/2 4027005145082 27006303 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_7 АНЕСТЕЗИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726443 ВИЛИЈАМ ТУШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
276. 09-16753/2 4027005145082 27006304 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726451 АТАНАС ТЕНЕВ 01.04.2010 31.12.2018
277. 09-16753/2 4027005145082 27006304 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726478 МИТКО КИРОВ 01.04.2010 31.12.2018
278. 09-16753/2 4027005145082 27006304 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726486 ВАСИЛ ТРИВОДАЛИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
279. 09-16753/2 4027005145082 27006304 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726494 ЛИЛЈАНА МИЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
280. 09-16753/2 4027005145082 27006304 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_8 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726508 ДОНЧО МОСКОВ 01.04.2010 31.12.2018
281. 09-16753/2 4027005145082 27006305 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_9 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726753 ЛИЉА МАНИНСКА 01.04.2010 31.12.2018
282. 09-16753/2 4027005145082 27006305 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_9 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726761 КАТИЦА МАРАНГОЗОВА 01.04.2010 31.12.2018
283. 09-16753/2 4027005145082 27006305 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_9 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726770 МОРФА АРАПОВА 01.04.2010 31.12.2018
284. 09-16753/2 4027005145082 27006306 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726931 НАЌЕ ГОГОВ 01.04.2010 31.12.2018
285. 09-16753/2 4027005145082 27006306 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726940 ФИДА ХРИСТОМАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
286. 09-16753/2 4027005145082 27006306 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726958 ИЉЧО ШАРЛАМАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
287. 09-16753/2 4027005145082 27006306 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726966 ЈАДРАНКА ПОЦКОВА 01.04.2010 31.12.2018
288. 09-16753/2 4027005145082 27006306 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_10 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726974 СУЗАНА БАЈРАКТАРОВА 01.04.2010 31.12.2018
289. 09-16753/2 4027005145082 27006307 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726850 ЛЕНЧЕ МАСЕВА 01.04.2010 31.12.2018
290. 09-16753/2 4027005145082 27006307 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726869 МАРИЈА БЕЛЕВА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
291. 09-16753/2 4027005145082 27006307 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726877 ВЕНА МИТКОВА 01.04.2010 31.12.2018
292. 09-16753/2 4027005145082 27006307 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726885 АНКИЦА АНГОВА 01.04.2010 31.12.2018
293. 09-16753/2 4027005145082 27006307 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_11 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726893 ВИОЛЕТА СЕКУЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
294. 09-16753/2 4027005145082 27006309 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_12 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726621 НИКОЛА ЏОРЛЕВ 01.04.2010 31.12.2018
295. 09-16753/2 4027005145082 27006309 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_12 ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726630 КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
296. 09-16753/2 4027005145082 27006310 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_13 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726680 КИРИЛ НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
297. 09-16753/2 4027005145082 27006310 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_13 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726699 НИКОЛА ИВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
298. 09-16753/2 4027005145082 27006310 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_13 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726702 ТИНКА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
299. 09-16753/2 4027005145082 27006311 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726834 СУЗАНА ТЕНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
300. 09-16753/2 4027005145082 27006311 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726842 ЈОРДАНКА КОЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
301. 09-16753/2 4027005145082 27006313 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_14 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726737 АЛЕКСАДАР ГЛИГОРОВ 01.04.2010 31.12.2018
302. 09-16753/2 4027005145082 27006313 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_14 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726745 ВАСКО МАЛИНОВ 01.04.2010 31.12.2018
303. 09-16753/2 4027005145082 27006315 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726338 РИСТО ЌОСЕВ 01.04.2010 31.12.2018
304. 09-16753/2 4027005145082 27006315 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 733717 СТЕФАН ИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
305. 09-16753/2 4027005145082 27006315 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 735248 ОЛИВЕР СТАНКОВ 31.10.2014 31.10.2015
306. 09-16753/2 4027005145082 27006316 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726907 ЛЕНКА БОМЈАНСКА 01.04.2010 31.12.2018
307. 09-16753/2 4027005145082 27006316 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726915 МАРИЈАНА КОСТУРАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
308. 09-16753/2 4027005145082 27006316 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_16 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726923 ТИНКА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
309. 09-16753/2 4027005145082 27006319 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 710687 ЗОРАН ШИШКОВ 01.04.2010 31.12.2018
310. 09-16753/2 4027005145082 27006319 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726346 ГОЦЕ АНДОНОВ 01.04.2010 31.12.2018
311. 09-16753/2 4027005145082 27006319 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726370 ЗОРАН КОСТАДИНОВ 01.04.2010 31.12.2018
312. 09-16753/2 4027005145082 27006319 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726389 АНКИЦА МИЦЕВА-ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
313. 09-16753/2 4027005145082 27006319 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 743658 ИВАН ЕФТИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
314. 09-16753/2 4027005145082 27006320 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_17 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726311 НИКОЛА ПАЧООВ 01.04.2010 31.12.2018
315. 09-16753/2 4027005145082 27006320 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_17 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726320 КИРО ЗЕЛЕНКОВ 01.04.2010 31.12.2018
316. 09-16753/2 4027005145082 27006320 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_17 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726354 САШКО КОВАЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
317. 09-16753/2 4027005145082 27006320 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_17 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 726362 ГОШКО ГОШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
318. 09-16753/2 4027005145082 27006320 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА_17 ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 742724 ЕПАМИНОНДА ЕФТИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
319. 09-16753/2 4027005145082 27006321 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 749460 НИКОЛА ЃУЗЕЛОВ 31.07.2014 31.12.2018
320. 09-16753/2 4027005145082 27006321 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 705080 ЃОРЃИ ДЕРИБАН 01.04.2010 31.12.2018
321. 09-16753/2 4027005145082 27006321 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 745766 ЉИЉА ТАНЕВА 25.06.2013 31.12.2018
322. 09-16753/2 4027005145082 27006321 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 803820 ЗОРИЦА ЛАЗАРОВА 01.04.2010 31.12.2018
323. 09-16753/2 4027005145082 27006321 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ: МЛАДИНСКА БР.2 СТРУМИЦА 746401 ПАНДИ ЃОРЃИОСКИ 01.09.2013 31.12.2018
324. 09-16767/2 4027994116762 27000407 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПАНЧЕ ПЕШЕВ 26 СТРУМИЦА 800678 СЕЛВИЈА ПАНОВА 20.10.2011 31.12.2018 ИЛЈАНКА ЦВЕТКОВА  
325. 09-16767/2 4027994116762 27000407 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ПАНЧЕ ПЕШЕВ 26 СТРУМИЦА 800937 ЉУБИНКА ДИКОВА 20.10.2011 31.12.2018 ЈАСМИНКА НИКОЛОВА  
326. 09-16774/2 4027994116762 27000406 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ДИЈАГНОСТИЧКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА БРАТСТВО ЕДИНСТВО 41-А СТРУМИЦА 735965 ЕЛЕНА ТЕРЗИЕВА 10.06.2011 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА  
327. 09-16792/2 4029011509099 30011901 ПЗУ СУПЕР ДЕНТ-ПРОТЕТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СУТЈЕСКА БР.48/2/8 ШТИП 735868 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.04.2011 31.12.2018 САНДРА АЛЕКСОВА  
328. 09-16793/2 4029006134621 30009802 ПЗУ ДР АНТОНИО ПАНОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 701599 АНТОНИО ПАНОВ 01.01.2009 31.12.2018 ТЕСЃУЛ ОСМАНОВА  
329. 09-16794/1 4029006134362 30008902 ПЗУ ДР ЛУПЧО МАРОЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР. 35 ШТИП 702714 ЉУБЧО МАРОЛОВ 01.05.2012 31.12.2018 ДАНИЕЛА МАНИЌ  
330. 09-16795/2 4029006134559 30008601 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ДР СЕНЕВ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 702366 ЉУБЧО СЕНЕВ 01.04.2011 31.12.2018 ДАНИЕЛА СЕНЕВА  
331. 09-16797/2 4029006134486 30008501 ПЗУ ДР ТАЊА НИКОЛОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 702374 ТАЊА НИКОЛОВА 01.04.2011 31.12.2018 ТАЊА ЈАНКОВА  
332. 09-16798/2 4029006134478 30008701 ПЗУ ДР САШО МИЛЕВ СПЕЦ.ОРТ.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.2/3 ШТИП 702390 САШО МИЛЕВ 01.04.2011 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ХАРИЗАНОВА  
333. 09-16799/2 4029006134451 30008401 ПЗУ ДР МАРИЈОНКА ИВАНОВСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БОРИС КРАЈГЕР БР.6 ШТИП 702382 МАРИЈОНКА ИВАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЈАСМИНА ФИЛИПОВСКА  
334. 09-16801/2 4029006134370 30008801 ПЗУ ДР НИКОЛА ЏИДРОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 702706 НИКОЛА ЏИДРОВ 01.01.2009 31.12.2018 ДУШАНКА АНДОНОВА  
335. 09-16804/2 4029006134508 30008301 ПЗУ ОРТОДЕНТ ЕСТЕТИК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВАНЧО ПРЌЕ БР.16 ШТИП 703125 ЈУЛИЈА ДОНЕВА 01.04.2011 31.12.2018 ВАСКА ТРАЈКОВА  
336. 09-16809/2 4029004129256 30007902 ПЗУ Д-Р САШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.30 ШТИП 700797 АЛЕКСАНДРА БУТНЕЈСКА ШАЛЕВА 18.07.2014 31.12.2018 ПАВЛИНКА СЕЧКОВА  
337. 09-16812/2 4029010507068 30011801 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ 7 Б ШТИП 700231 ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕРИЦА ПРИЧКОВА  
338. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН КАРПОШ ШТИП 744077 СИМОН ВАСИЛЕВ 01.11.2012 31.12.2018
339. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 748153 МИЛЕНА СЕРАФИМОВА 28.03.2014 31.12.2018
340. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 750433 ДРАГАНА МИНОВСКА 02.01.2015 31.12.2018
341. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 750441 АНА БУРЕВА 02.01.2015 31.12.2018
342. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 750905 ГОРАН АНДОНОВ 20.02.2015 31.12.2018
343. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 748293 ДЕЈАН РУНТЕВ 11.04.2014 31.12.2018
344. 09-16814/2 4029005130460 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЈНОСТ АМБУЛАНТНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ХРИСТИЈАН ШТИП 748161 КАТЕРИНА ПЕТРОВСКА 28.03.2014 31.12.2018
345. 09-16814/2 4029005130460 30004202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708356 ХУСЕИН ОСМАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
346. 09-16814/2 4029005130460 30004202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708372 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
347. 09-16814/2 4029005130460 30004202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708399 ДИЈАНА КОЦЕВА - МИЛАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
348. 09-16814/2 4029005130460 30004202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708410 ЈУЛИЈАНА ЏАМБАЗОВА-ТАШКОВА 01.04.2010 31.12.2018
349. 09-16814/2 4029005130460 30004202 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708453 НАТАША ЧЕПРЕГАНОВА ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
350. 09-16814/2 4029005130460 30004203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708330 ЛИЉАНА РУНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
351. 09-16814/2 4029005130460 30004203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708470 ВАЛЕНТИНА МИЛОСАВЉЕВИЌ-СПАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
352. 09-16814/2 4029005130460 30004203 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 708488 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
353. 09-16814/2 4029005130460 30004204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 803138 ВЕРА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
354. 09-16814/2 4029005130460 30004204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 803146 ВИОЛЕТА КОЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
355. 09-16814/2 4029005130460 30004204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 803154 ПАВЛИНА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
356. 09-16814/2 4029005130460 30004204 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 803162 НАДА ЃОРГОВА 01.04.2010 31.12.2018
357. 09-16816/2 4029993105662 30004302 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706558 МАРИЈА ДИМИТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
358. 09-16816/2 4029993105662 30004302 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ЛАБОРАТОРИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706566 ЉУБИЦА КАРАКЕРЕЗОВА 01.04.2010 31.12.2018
359. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706477 ВЕЛИК ГРКОВ 01.04.2010 31.12.2018
360. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706515 АЛЕКСАНДРА СРБИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
361. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706523 ЗОРАН ЖИВКОВ 01.04.2010 31.12.2018
362. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706574 МАРИЈАН ЈОСИФОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
363. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706582 ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
364. 09-16816/2 4029993105662 30004303 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТИП ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ХИГИЕНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 706604 ВАСИЛКА КЕЛКОЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
365. 09-16818/2 4029008501095 30011201 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МИТЕ НИКОЛОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПИРИНСКА БР.106/А ШТИП 701270 МИТЕ НИКОЛОВ 01.04.2008 31.12.2018 СИЛВАНА ЕФРЕМОВА  
366. 09-16821/2 4029003125427 30008001 ПЗУ ОКУЛУС А ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 700789 ЈОВАНКА РИСТОВА 01.01.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА ИВАНОВА  
367. 09-16824/2 4029998114317 30001803 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 703222 ЦВЕТАНКА МАНЕВА САМАРЏИСКА 01.01.2009 31.12.2018 ИВАНА ТЕМЕЛКОВА  
368. 09-16827/2 4029006133714 30001002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБАРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП 801674 ЉУБИЦА АРСОВСКА 21.10.2011 31.12.2018 ИГОР БОЖИНОВ  
369. 09-16829/2 4029993105310 30000705 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ОРГАНЏИСКИ СПЕЦ.ОРДИНА.ПО ГИНЕК И АКУШЕР.-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПИРИНСКА БР.104/а ШТИП 726265 СТОЈАН ОРГАНЏИСКИ 01.04.2011 31.12.2018 РОНЧЕ АРСОВСКА
370. 09-16830/2 4029007136245 30010402 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 801097 ТАТЈАНА БОШКОВА 21.10.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА ДИМИТРОВА  
371. 09-16833/2 4029998114317 30001805 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75/Е-15 ЛОКАЛ 4 И ЛОКАЛ 5 ШТИП 800589 ВИКТОРИЈА ЦАЦКОВА 28.01.2015 31.12.2018 АНЧЕ ПОСТОЛОВА  
372. 09-16838/2 4029007136237 30010901 ПЗУ ПРИМ.ДР АЦО НИКОЛОВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 700681 АЦО НИКОЛОВ 01.01.2008 31.12.2018 АНЕТА ДИМЧОВА  
373. 09-16841/2 4029999116410 30001502 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.32 ШТИП 700649 ВЛАТКО МИТАШЕВ 01.01.2008 31.12.2018 ЈУЛИЈА МИТРОВА  
374. 09-16855/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 707295 КОЧО САМАРОВ 01.04.2010 31.12.2018
375. 09-16855/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 745430 РОБЕРТ ВЕЛКОВ 15.04.2013 31.12.2018
376. 09-16855/2 4023973107180 22000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 749591 ПЕТРЕ ЃОРГИЕВ 01.09.2014 31.12.2018
377. 09-16855/2 4023973107180 22000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 736554 ГЛИГОР ВАЉАКОВ 01.04.2010 31.12.2018
378. 09-16855/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 707279 РИСТО ЈАКИМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
379. 09-16855/2 4023973107180 22000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 707287 МИЛЧО ПЕТРОВ 01.04.2010 31.12.2018
380. 09-16855/2 4023973107180 22000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736619 СУЗАНА ТУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
381. 09-16855/2 4023973107180 22000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 708658 ВАНЧО РИСТОВ 01.04.2010 31.12.2018
382. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736520 ЈАГОДА РИСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
383. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736562 ЛИМОНКА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
384. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736589 ОЛГИЦА ВЕЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
385. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736597 АНА ВЕЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
386. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736600 КИРИЛ НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
387. 09-16855/2 4023973107180 22000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736627 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА ЃОРЃИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
388. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 736570 ВЛАДИСЛАВ БОГАТАЈ 01.04.2010 31.12.2018
389. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744085 МОНИКА РИСТЕВСКА 02.11.2012 31.12.2018
390. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 744093 ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ 02.11.2012 31.12.2018
391. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 749257 ЗОРИЦА ГАЛЕВА 30.06.2014 31.12.2018
392. 09-16855/2 4023973107180 22000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 750298 СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ 05.12.2014 31.12.2018
393. 09-16857/2 4019997104762 18000302 ПЗУ ХИПОКРАТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ИКО ЗАРОВ 6 НЕГОТИНО 805874 ЕЛЕНА ИЛИЕВСКА 14.10.2013 31.12.2018 АНИТА ЕФТИМОВА  
394. 09-16859/2 4023999108355 22000502 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА-ПОДРУЖНИЦА МЕДИЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.22-РИ ОКТОМВРИ БР.43 РАДОВИШ 801623 НАТАША ДОНЕВА 11.05.2012 31.12.2018 ЕЛИЦА КИРИЛИЕВА  
395. 09-16861/2 4015996100962 15000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА 733911 ДАРКО ВУЧКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
396. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740659 ЉУПЧО ЃОРГИЕВСКИ 01.01.2014 31.12.2018
397. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740632 ВЕСНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
398. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744271 МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВСКИ 23.11.2012 31.12.2018
399. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744280 ЈОВАН МИТОВСКИ 23.11.2012 31.12.2018
400. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 744450 АНЕТА СТОЈАНОВСКА 02.10.2013 31.12.2018
401. 09-16861/2 4015996100962 15000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 750107 ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА 10.11.2014 31.12.2018
402. 09-16861/2 4015996100962 15000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 806269 ФРОСИНА МИТОВСКА-СТЕФАНОВСКА 25.09.2014 31.12.2018
403. 09-16861/2 4015996100962 15000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712124 ДРАГА СТОИЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
404. 09-16861/2 4015996100962 15000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712663 СНЕЖАНА РАДУЛОВИЌ БЕЌАРОВСКА 01.11.2014 31.12.2015
405. 09-16861/2 4015996100962 15000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712086 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
406. 09-16861/2 4015996100962 15000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА РЕНТГЕН СО УЛТРАЗВУК РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА СО УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712140 МИЛКА МИТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
407. 09-16861/2 4015996100962 15000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712167 РАДМИЛА МАНОЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
408. 09-16861/2 4015996100962 15000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712060 ГРОЗДЕ СПАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
409. 09-16861/2 4015996100962 15000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712159 БРАНКО СТАМЕНКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
410. 09-16861/2 4015996100962 15000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 712078 СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
411. 09-16861/2 4015996100962 15000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА 740640 ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
412. 09-16863/2 4015996106391 15000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 800481 ЕЛИЗАБЕТА СТАМЕНКОВСКА 21.10.2011 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВСКА  
413. 09-16872/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 705985 НИКОЛЧО ЃЕОРГИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
414. 09-16872/2 4014979100219 14000101 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 4 КРАТОВО 705993 САШО АНГЕЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
415. 09-16872/2 4014979100219 14000103 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706000 ЉУПЧО БОЈАЏИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
416. 09-16872/2 4014979100219 14000104 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 710768 СРЏАН БАГАШОВА 01.04.2010 31.12.2018
417. 09-16872/2 4014979100219 14000105 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706175 ГОЦЕ МАРКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
418. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732389 МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
419. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732397 ЈАСМИНА САНДЕВА-ЦВЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
420. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732400 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
421. 09-16872/2 4014979100219 14000106 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 732419 ИГОР АТАНАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
422. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 706213 БОРИС МИЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
423. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 734705 БИЉAНA СТОЈКОВСКA 22.09.2014 22.03.2015
424. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 746215 ЛИДИЈА К АТАНАСОВСКА 12.08.2013 31.12.2018
425. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 747220 ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 14.01.2014 31.12.2018
426. 09-16872/2 4014979100219 14000107 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР. 4 КРАТОВО 749486 ГАБРИЕЛА МИЛАНОВСКА 18.08.2014 31.12.2018
427. 09-16873/2 4019996100968 18000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709670 КОСТА ТРЕНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
428. 09-16873/2 4019996100968 18000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ДЕРМАТОВЕРЕНОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709549 ЉУПЧО ПАСИНЕЧКИ 01.04.2010 31.12.2018
429. 09-16873/2 4019996100968 18000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ДЕРМАТОВЕРЕНОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
430. 09-16873/2 4019996100968 18000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737429 ЈОВАНКА ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
431. 09-16873/2 4019996100968 18000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709492 БЛАЖО САЗДОВ 01.04.2010 31.12.2018
432. 09-16873/2 4019996100968 18000111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709557 БИЛЈАНА ФИЛИПОВА 01.04.2010 31.12.2018
433. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737437 МАРИНА ЈОВАНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
434. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737461 ПЕТАР НЕДЕВ 01.04.2010 31.12.2018
435. 09-16873/2 4019996100968 18000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 737470 ЦВЕТАНКА ЗАФИРОВА СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
436. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 745626 СИЛВАНА СТАНОЈКОВСКА СПИРОВА 10.06.2013 31.12.2018
437. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744174 СЛАВИЦА МАВРУШЕВА 07.11.2012 31.12.2018
438. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744751 ГОРАН СТОЈАНОВ 28.11.2012 31.12.2018
439. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 744760 НАТАША ГАНЧЕВА 28.11.2012 31.12.2018
440. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 747602 ЛАЗАР МАРКОВ 06.03.2014 31.12.2018
441. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 747629 АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА 06.03.2014 31.12.2018
442. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 749290 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 04.07.2014 31.12.2018
443. 09-16873/2 4019996100968 18000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 749150 ВЕСНА МАЛИМИНОВСКА 12.06.2014 31.12.2018
444. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709433 ИВАН ИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
445. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 709620 ЗАГОРКА РАЈЧАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
446. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 727911 МЕТОДИ ТАШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
447. 09-16873/2 4019996100968 18000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9 НЕГОТИНО 805009 ВЕРКА ШИЈАКОВА 01.04.2010 31.12.2018
448. 09-16875/2 4023007118370 22000402 ПЗУ АДОРА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 700673 МИРЈАНКА ВАСИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ТИНА РИСТОВА  
449. 09-16879/2 4014994100616 14000202 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕБИ МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 800198 ЗОРИЦА ЈОВАНОВА 21.10.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА МИТЕВСКА  
450. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725706 ЛАДИСЛАВА ГРЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
451. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725722 СТЕВКА БОГДАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
452. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725773 АЛЕКСАНДАР ШИКОЛЕ 01.04.2010 31.12.2018
453. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725781 ОЛИВЕРА СТОЈЧЕВА-ТАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
454. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725790 ВИЛИ АМИТОВ 01.04.2010 31.12.2018
455. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725803 ПЕТАР ДЕЈАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
456. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725838 ВЕСНА ГЕРАСИМОВСКА-ТАНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
457. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725846 ВЕСНА РИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
458. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725854 ЛИЛЈАНА ТОЗИЈА 01.04.2010 31.12.2018
459. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725862 ГОЦЕ СПАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
460. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725870 ЗВЕЗДАНА ПЕТРОНИЈЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
461. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725889 САШО ГЕЛЕВ 01.04.2010 31.12.2018
462. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725897 ЈЕЛКА МАСИН-СПАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
463. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725919 БИЛЈАНА Г. КИТАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
464. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725927 ЛАДА ТРАЈЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
465. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725935 ЃУЛШЕН СЕЛИМ 01.04.2010 31.12.2018
466. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725951 ПАВЛИНА ЏЕКОВА-ВИДИМЛИСКИ 01.04.2010 31.12.2018
467. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725960 СВЕТЛАНА П.КУЗМАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
468. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725978 ГАЛИНА СЕВЕРОВА-АНДРЕЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
469. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725994 ИРЕНА РАМБАБОВА-БУШЉЕТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
470. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 726001 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
471. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732591 ВЛАДИМИР ПУШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
472. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748480 ИЛИНА ДАНИЛОВСКА 15.04.2014 31.12.2018
473. 09-16884/2 4030007645474 25094101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА НЕФРОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804053 ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
474. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718211 СОЊА ТРОЈАЧАНЕЦ-ПИПОНСКА 01.04.2010 31.12.2018
475. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718220 ОЛИВЕР ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
476. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 730076 ВИОЛЕТА ДИРЈАНСКА-ФИЛИПЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
477. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732710 СЕФЕДИН БИЛЈАЛИ 01.04.2010 31.12.2018
478. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802301 ВАЛЕНТИНА КОЛОСКА 01.01.2014 31.12.2018
479. 09-16885/2 4030007645610 25094001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛ.ЗА КЛ.БИОХЕМИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802344 САШКА ДОМАЗЕТОВСКА 01.01.2014 31.12.2018
480. 09-168868/2 4018997100418 3003802 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЈА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОТЕРАПИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705233 ДУШАН АРИЗАНКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
481. 09-168868/2 4018997100418 3003803 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705195 ГОРДАНА ВОЈНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
482. 09-168868/2 4018997100418 3003804 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 705217 МЕТОДИЈА ТАСЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
483. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735477 СИЛВАНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
484. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735485 ГОРДАНА ДАМЧЕСКА-ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
485. 09-168868/2 4018997100418 3003805 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 735493 КАТЕРИНА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
486. 09-168868/2 4018997100418 3003806 ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД ЈЗУ ЗД МАКЕДОНСКИ БРОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВУК КАРАЏИЧ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 736902 СУЗАНА КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
487. 09-16887/2 4030006616667 25060401 ПЗУ СТОМАТОЛОШКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 701467 ВИОЛЕТА СМИЛЕСКА 01.01.2009 31.12.2018 ГОЦЕ БОЈАНИНОВСКИ  
488. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717371 ГОРДАНА ПЕМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
489. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717380 БРАНКИЦА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
490. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717401 ТАТЈАНА МИЛЕНКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
491. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717428 СЛАВИЦА ШУБЕСКА-СТРАТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
492. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717444 СНЕЖАНА МАРКОВИЌ-ТЕМЕЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
493. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717452 ВИКТОРИЈА ПЕРЦАН 01.04.2010 31.12.2018
494. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717460 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
495. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717495 ИРФАН АХМЕТИ 01.04.2010 31.12.2018
496. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717517 НЕВЕНКА ЛАБАН-ГУЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
497. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717525 ТОШО ПЛАШЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
498. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717541 ИСКРА БИТОСКА-МИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
499. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717568 БИЛЈАНА ТОДОРОВА 16.07.2014 31.12.2018
500. 09-16888/2 4030007645636 25094401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИ.ЗА ЕНДОКРИНО,ДИЈАБЕТЕС И ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804304 БОРКА КОЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
501. 09-16888/2 4030007645636 25094402 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА _1 ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717363 МИЛЧО БОГОЕВ 01.10.2014 31.12.2018
502. 09-16888/2 4030007645636 25094402 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА _1 ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717479 КАТЕРИНА АДАМОВА 01.11.2013 31.12.2018
503. 09-16888/2 4030007645636 25094402 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА _1 ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717550 САША ЈОВАНОВСКА-МИШЕВСКА 02.10.2012 31.12.2018
504. 09-16889/2 4030997139926 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ-ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722863 МИЛАНКА ПАЈКОВСКА ВЛАДИМИРОВ 01.01.2014 31.12.2018
505. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722847 МАРИЈА ДАЧЕВСКА-ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
506. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722855 БЕРИСЛАВ КОСТОВ 01.04.2010 31.12.2018
507. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722871 КОСТАДИНКА БОЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
508. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722880 ОЛИВЕРА БУНДАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
509. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722898 МАРИКА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
510. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722901 ЛИДИЈА ПАВЛОВСКА-ЛАЗОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
511. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722910 ЛИДИЈА МАЛИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
512. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722928 ЛИДИЈА ВЕТЕРОВСКА-МИЉКОВИЌ 01.04.2010 13.05.2013
513. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722936 ЛИЉАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
514. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722944 ЛИДИЈА ПАВЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
515. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722987 ЕЛЕНА БРЕЗОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
516. 09-16889/2 4030997139926 25048301 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 745561 ЛИДИЈА ВЕТЕРОВСКА-МИЉКОВИЌ 14.05.2013 31.12.2018
517. 09-16889/2 4030997139926 25048302 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ 129 СКОПЈЕ - КАРПОШ 747106 МАРИЈА СЕКОВСКА 20.01.2014 31.12.2018
518. 09-16889/2 4030997139926 25048303 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 704075 БИЛЈАНА ПЕТРЕСКА-ЗОВИЌ 01.08.2013 31.12.2018
519. 09-16889/2 4030997139926 25048303 ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ 4 ЈУЛИ БР 129 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 722804 ЛЕНЧЕ НЕЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
520. 09-16890/2 4030006613781 25059401 ПЗУ ДР БРАНКО БОШКОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 702579 БРАНКО БОШКОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ИВОНА СИМЈАНОСКА  
521. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 741000 АЛЕКСАНДАР ЈОВКОВСКИ 30.08.2013 31.12.2018
522. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 741027 БИЛЈАНА ЗАФИРОВСКА ТАЛЕСКА 07.11.2014 31.12.2018
523. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 741035 ХАЈБЕР ТАРАВАРИ 22.04.2014 31.12.2018
524. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748455 ЈАНЕ ТАЛЕСКИ 22.04.2014 31.12.2018
525. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750344 ДАНИЦА ПЕТКОСКА СПИРОВА 12.12.2014 31.12.2018
526. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727008 ЛИДИЈА ДОБРКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
527. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727016 ЉУБИЦА ГЕОРГИЈЕВСКА ИСМАИЛ 01.04.2010 31.12.2018
528. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727024 ЛУЈЗА ГРУЕВА 01.04.2010 31.12.2018
529. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727032 ЕМИЛИЈА АНТОВА 01.04.2010 31.12.2018
530. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727059 СИЛВАНА ЈОВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
531. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727075 ЛАЗАР ЛАЗАРОВ 01.04.2010 31.12.2018
532. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727083 БРАНИСЛАВ МИЛЕТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
533. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727105 ВЕСНА РАДУЛОВИЌ-БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
534. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727121 МАГДАЛЕНА ОТЉАНСКА 01.04.2010 31.12.2018
535. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727130 ЈЕЛКА ПАВЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
536. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727148 БОРЈАНКА ТАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
537. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНИСТ,КАРДИОЛОГ,ЕНДОКРИНОЛОГ УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727156 САМУЕЛ САДИКАРИО 01.04.2010 31.12.2018
538. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727164 ЕЛИЗАБЕТА СРБИНОВСКА-КОСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
539. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727172 СЛАВЧО ТОШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
540. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727199 САШКО КЕДЕВ 01.04.2010 31.12.2018
541. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727202 МАРИЈАН БОШЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
542. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727229 ЈОРГО КОСТОВ 01.04.2010 31.12.2018
543. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727237 ХРИСТО ПЕЈКОВ 01.04.2010 31.12.2018
544. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727245 МАРИЈА ВАВЛУКИС 01.04.2010 31.12.2018
545. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727261 ВАЛЕНТИНА АНДОВА 01.04.2010 31.12.2018
546. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727270 ФРОСИНА АРНАУДОВА-ДЕЖУЛОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
547. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727288 НЕЛА КОСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
548. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727296 ВЛАДИМИР БОШКОВ 01.04.2010 31.12.2018
549. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727300 ЕМИЛИЈА ЛАЗАРОВА-ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
550. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727318 ЛИДИЈА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
551. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727326 ИРЕНА МИТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
552. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727342 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
553. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727350 ЕМИЛИЈА ЧАПАРОСКА-ВЕЛИЧКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
554. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740934 СЛОБОДАН АНТОВ 01.04.2010 31.12.2018
555. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740942 ОЛИВЕР КАЛПАК 01.04.2010 31.12.2018
556. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740950 БЕКИМ ПОЦЕСТА 01.04.2010 31.12.2018
557. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740969 САША ЌАЕВА АНАСТАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
558. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740977 МАРЈАН БОШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
559. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740985 САВЕТКА ПАЉАШКОВСКА-ЈОРДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
560. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 741043 ДЕЈАН РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
561. 09-16891/2 4030007645768 25093901 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 741060 ИГОР СПИРОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
562. 09-16891/2 4030007645768 25093902 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА_1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740993 ЕНЕС ШЕХУ 17.04.2013 31.12.2018
563. 09-16891/2 4030007645768 25093902 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА_1 КАРДИОЛОГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 727180 МИТКО ЌАЕВ 12.02.2013 31.12.2018
564. 09-16893/2 4030996187552 25057101 ПЗУ ОФТАЛМОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ВАСИЛ ЃОРГОВ БР. 26/6 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700894 ЛАЗАР ТРЕНЧЕВ 01.01.2008 31.12.2018 АНДРИЈАНА ДИМОВСКА  
565. 09-16894/2 4080009501000 25113101 ПЗУ ПРОТЕТИКА С И С СПЕЦ.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ГРАД/ЅИД ББ БЛОК 4-3 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703664 БОРИС СТАНКОВ 15.04.2009 31.12.2018 КРИСТИНА ПАНДОВСКА  
566. 09-16894/2 4080009501000 25113101 ПЗУ ПРОТЕТИКА С И С СПЕЦ.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ГРАД/ЅИД ББ БЛОК 4-3 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703672 ЗОРАН СПАСОВ 15.04.2009 31.12.2018 ВИОЛЕТА МИХАЈЛОСКА  
567. 09-16895/2 5030991100568 25055702 ПЗУ ДР БЛАГОРОДНА ИНДОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. МИТО Х.В. ЈАСМИН БР.12/2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701980 БЛАГОРОДНА ИНДОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 СУЗАНА МЛАДЕНОВСКА  
568. 09-16895/2 4024006108670 23004102 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 800660 БИЛЈАНА КАРАПАЛЕВСКА 21.10.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА ТАШОВСКА МИРЈАНА СТАВРЕВСКА 800325 Замена за породилно 01.03.2013 10.12.2013
569. 09-16896/2 4030006613323 25096801 ПЗУ ДР КАРАЏИНСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 701718 ЈАРОСЛАВ КАРАЏИНСКИ 01.01.2009 31.12.2018 КАРОЛИНА ЈОВАНОВА  
570. 09-16897/2 4030005574804 25056101 ПЗУ ЛАСЕРОПУНКТУРА СКОПЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ЛОНДОНСКА БР. 10 ЛАМЕЛА 3 ДЕЛ. ПР. 7 И 8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700126 ГЕОРГИ МИТЕВ 01.01.2008 31.12.2018 ВЛАТКО ТАСЕВСКИ  
571. 09-16898/2 4030005548480 25034501 ПЗУ МАРКОСКИ ПЗУ МАРКОСКИ ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА БУЛ. КУЗМАН Ј. ПИТУ 28/3-2 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 701955 СТОЈАН МАРКОСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЉУПКА СТЕФАНОВСКА  
572. 09-16898/2 4030005548480 25034501 ПЗУ МАРКОСКИ ПЗУ МАРКОСКИ ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. КУЗМАН Ј. ПИТУ 28/3-2 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 704164 ЉУПЧО МАРКОСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЕЛЕНА ЈАНЕВА  
573. 09-16899/2 4057010505972 25124701 ПЗУ Д-Р ИГОР КИРОВСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 736171 ИГОР КИРОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 АИДА ТОКАЛИЌ  
574. 09-16900/2 4080009505200 25117901 ПЗУ ПРИМАТЕРАПИ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ФИЗ. МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.8/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703907 МАЈА МОРАЧАНИН 01.04.2010 31.12.2018 ИЛИЈА НЕДЕВ  
575. 09-16901/2 4030006617132 25089401 ПЗУ КОЗЛЕ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУР.КОЗЛЕ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 701424 КИРИЛ АНДОНОВ 01.01.2009 31.12.2018 АНА ПЕТРОСКА  
576. 09-16901/2 4030006617132 25089401 ПЗУ КОЗЛЕ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУР.КОЗЛЕ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 701432 ЈУЛИЕ ПОПОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ФИЛИМЕНКА АНГЕЛКОВСКА  
577. 09-16903/2 4030007639679 25093601 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ 4-ти ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 800864 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКИ 21.10.2011 31.12.2018 МАРИЈА ПЕТРОВСКА-ЃОРЃИЕВСКА  
578. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 701122 БРАНКО ЈАГЛИКОВСКИ 21.10.2011 31.12.2018 МАЈА АЛЕКСОВСКА  
579. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 800848 ЕЛЕНА БЛАЖЕВСКА 21.10.2011 31.07.2014  
580. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 801062 СВЕТЛАНА ФИЛИПОВСКА 21.10.2011 31.12.2018 МАРЈАН МАКАРИОВСКИ  
581. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 801569 АНИТА ЈАНЕВСКА ИЛИЕВСКА 21.10.2011 31.12.2018 ДЕЈАН АНАСТАСОВСКИ  
582. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 801577 ТОМЧЕ ФИЛИПОВСКИ 21.10.2011 31.12.2018 НАТАША ДИМИЌ  
583. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 801585 НАДА ШУМАНТЕВА 21.10.2011 31.12.2018 НИКИТА ЃОШЕВ  
584. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 МИКРОБИ СО ПАРАЗИТ УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 802131 ИВАНКА ХАЏИ ПЕТРУШЕВА МЕЛОСКА 21.10.2011 31.12.2018 ВИКТОР ЦУБАЛЕВСКИ  
585. 09-16905/2 4030005569363 25049101 ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 805971 ДУШАНКА ЈОСИМОВСКА 16.03.2015 31.12.2018 СЛАВИЦА ТРПЕСКА  
586. 09-16906/2 4030992103966 25012519 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЗУ БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА МЕДИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 БУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.42 СКОПЈЕ - КАРПОШ 800201 СНЕЖАНА БУДИКОВСКА 01.12.2011 31.12.2018 БОРЧЕ СТЕФАНОСКИ  
587. 09-16907/2 4080011519600 25124901 ПЗУ АУДИОБМ - МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.29/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737038 ГОЦЕ ЗЛАТЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕСНА АНЧЕВСКА  
588. 09-16908/2 4030998342164 25013403 ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДОЛОРЕС СКОПЈЕ ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ-ПОДРУЖНИЦА ДОЛОРЕС СКОПЈЕ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.СТРЕЗОВО БР.5 СКОПЈЕ - КАРПОШ 747564 БИЉАНА ПОПОВИЌ 18.09.2014 31.12.2018 ТАТЈАНА ИЛИЌ  
589. 09-16911/2 4030999367438 25020602 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 800724 НАТАША ЦИКАРСКА 20.10.2011 31.12.2018 МАЈА МИЛЕВСКА  
590. 09-16912/2 4030006615180 25059101 ПЗУ ОРТО-ПРО ФИДЕЛИС СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 702633 ДИМИТРИЈЕ ПАШАНКУ 01.04.2012 31.12.2018 ВИКТОРИЈА ПАНАЈОТОВИЌ  
591. 09-16912/2 4030006615180 25059101 ПЗУ ОРТО-ПРО ФИДЕЛИС СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 704300 ЕЛЕНА ПЕШЕВСКА 01.04.2012 31.12.2018 МАЈА ЈАНДРИЕВСКА  
592. 09-16914/2 4057009502587 25118903 ПЗУ ИНТЕРПЛУС СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. АНКАРСКА БР.21 СКОПЈЕ - КАРПОШ 704180 ТАЊА ТРПЕВСКА 01.06.2011 31.12.2018 ЈАСМИНКА БОГДАНОВСКА  
593. 09-16915/2 4057010505867 25124802 ПЗУ Д-Р САШКА_АЛЕКСДЕНТАЛ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 736180 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКИ 01.07.2012 31.12.2018 ВЛАДИМИР ТОДОРОВСКИ  
594. 09-16916/2 4030008021210 25114101 ПЗУ ДЕРМА ЕСТЕТИК СПЕЦ.ОРД. ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ БР.47-5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703761 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА-СТОЈАНОВСКА 01.08.2009 31.12.2018 ВЕРОНИКА СТОЈАНОВСКА  
595. 09-16918/2 4030007620536 25058601 ПЗУ ДР ВЛАДИМИР СИМЕОНОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.16-ТА МАЕКД.БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 701866 ВЛАДИМИР СИМЕОНОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ДРАГАНА ТРАЈКОВСКА  
596. 09-16919/2 4030006613978 25060101 ПЗУ ДР.БРАНКО ЈОВАНОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 701858 БРАНКО ЈОВАНОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ВЕСНА ТОДОРОВСКА  
597. 09-16921/2 4030005547610 25057601 ПЗУ ФИЗИЈАТРИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛЕНИНОВА БР. 73/1-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701238 СТЕФКА ЕЛЗЕСЕР 01.01.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА БОШКОВСКА-МЛАДЕНОВСКА  
598. 09-16925/2 4030005558396 25058001 ПЗУ ГАСТРОТОП ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 66-2/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700800 ЉУБИЦА НОВЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ПАНДА МИТРЕВСКА  
599. 09-16925/2 4030005558396 25058001 ПЗУ ГАСТРОТОП ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БУЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР. 66-2/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703940 ДЕЈАН СТАНОЈКОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МЛАДЕНОВИЌ  
600. 09-16926/2 4030998344698 25012102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805467 РЕНАТА ЈАНКУЛОВСКА 14.10.2014 31.12.2018 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА  
601. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725307 ИЛЈАЗ ИСМАИЛИ 01.04.2010 31.12.2018
602. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725340 ВЕСНА ДИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
603. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725358 КАРОЛИНА Б.БУЖАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
604. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725366 МИЛЕНА ГОЛУБОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
605. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725374 КОСТАДИНКА МАРТИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
606. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725404 ЕМИЛИЈА ЃОШЕВСКА ДАШТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
607. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725412 ВЕСНА ЧЕЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
608. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725420 ИРИНА БОГДАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
609. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725439 ХРИСТИАН ДУМА 01.04.2010 31.12.2018
610. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725447 БЕКИМ ТАТЕШИ 01.04.2010 31.12.2018
611. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725463 БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
612. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725471 ГОРДАНА ИВАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
613. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749346 ЈАНА НИВИЧКА 23.07.2014 31.12.2018
614. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750891 ИГОР ИСЈАНОВСКИ 20.02.2015 24.03.2015
615. 09-16928/2 4030007645547 25096201 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 751057 ИГОР ИСЈАНОВСКИ 25.03.2015 31.12.2018
616. 09-16928/2 4030007645547 25096202 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ _1 ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745464 БИСЕРА ВЕЛКОВСКА 25.04.2013 31.12.2018
617. 09-16928/2 4030007645547 25096202 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ _1 ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747335 НАТАША ТРПЕВСКА 06.02.2014 31.12.2018
618. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710601 ЛИДИЈА ЧЕВРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
619. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710784 БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
620. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710814 ОЛИВЕР КАРАНФИЛСКИ 01.04.2010 31.12.2018
621. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710849 СОЊА ГЕНАДИЕВА СТАВРИЌ 01.04.2010 31.12.2018
622. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710873 СВЕТЛАНА СТАНКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
623. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710890 ГАБРИЕЛА КОСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
624. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710911 МАРИЦА ПАВКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
625. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710938 ИРИНА ПАНОВСКА 11.03.2013 31.12.2018
626. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710946 ТАТЈАНА СОТИРОВА 01.04.2010 31.12.2018
627. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710962 ЗЛАТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
628. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711225 ТАТЈАНА СМИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
629. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711322 АЛЕКСАНДРА ПИВКОВА В. 01.04.2010 31.12.2018
630. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711330 СВЕТЛАНА КРСТЕВСКА БАЛКАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
631. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711349 САЊА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
632. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711357 СЛОБОДАНКА ТРПКОВСКА-ТЕРЗИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
633. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711365 ДУШКО ДУКОВСКИ 13.12.2013 31.12.2018
634. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735655 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
635. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735671 МАРТИН ИВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
636. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745715 ЛАЗАР ЧАДИЕВСКИ 27.06.2013 31.12.2018
637. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804088 РОСИЦА АНЃЕЛОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
638. 09-16929/2 4030007645555 25094601 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕР.КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ХЕМАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805033 ЖАКЛИНА ТРАЈКОВСКА-АНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
639. 09-16929/2 4030007645555 25094602 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА _1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736732 МАРИЈА ЛОЗАНЧЕ-БОГДАНОВСКА 04.04.2014 31.12.2018
640. 09-16929/2 4030007645555 25094602 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА _1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748510 ГАЗМЕНД АМЗАИ 25.04.2014 31.12.2018
641. 09-16930/2 4030007637242 25093501 ПЗУ АРТ ДЕНТИН ФК СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.4/1-1 СКОПЈЕ - ЧАИР 704261 ФИСНИК КАСАПИ 01.04.2010 31.12.2018 ФУАДА АДИЛОВСКА  
642. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739677 ДРАГАН МИЈАКОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
643. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739693 СТЕФАН ТОДОРОВ 01.04.2011 31.12.2018
644. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739707 САШО СТОЛЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018
645. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707163 МАРИНА ДАВЧЕВА ЧАКАР 25.03.2014 25.03.2015
646. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707180 ЛИДИЈА ДУБРОВСКА МИЛЕТИЌ 25.03.2014 25.03.2015
647. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707228 ЕЛЕНА ДИМЕСКА 25.03.2014 25.03.2015
648. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707236 ЕЛЕНА БОГЕСКА 25.03.2014 25.03.2015
649. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707244 ГАБРИЕЛА КОПАЧЕВА-БАРСОВА 25.03.2014 25.03.2015
650. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707422 ИРЕНА ДУМА ВАСОВСКА 25.03.2014 25.03.2015
651. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707457 ВАЛЕНТИНА ИВАНОВСКА 25.03.2014 25.03.2015
652. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707473 МАЈА КИРЈАС 25.03.2014 25.03.2015
653. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707490 ГОРАН МИЦЕВСКИ 25.03.2014 25.03.2015
654. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707511 НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 25.03.2014 25.03.2015
655. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707538 ФРОДИТА ЈАКИМОВСКА 25.03.2014 25.03.2015
656. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707570 МАКЕДОНКА ГАРВАНЛИЕВА НИКОЛОВА 25.03.2014 25.03.2015
657. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707597 ЉИРИМ ДЕМИРИ 25.03.2014 25.03.2015
658. 09-16931/2 4030008027839 25110901 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747092 МАРИЈА ДОКОСКА 25.03.2014 25.03.2015
659. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739650 ЈОВАНКА БИСЛИМОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
660. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739669 ЈОРДАН МИНОВ 01.04.2011 31.12.2018
661. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА СО АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739685 МИМОЗА МАРСЕНИЌ 01.04.2011 31.12.2018
662. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739715 ОЛИВЕРА СПАСОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
663. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739731 СНЕЖАНА РИСТЕСКА-КУЧ 01.04.2011 31.12.2018
664. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 739740 ВЕРА БАСАРОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
665. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804185 СНЕЖАНА МИЛКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018
666. 09-16931/2 4030008027839 25110902 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ СПЕЦ;ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР;43 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804983 НАДА АНЃЕЛЕСКА 01.04.2011 31.12.2018
667. 09-16932/2 4030005544077 25105901 ПЗУ РЕ-МЕДИКА ОПШТА БОЛНИЦА-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 16 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 736228 ЗОРАНЧО ПЕТАНОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 СРЕБРА ИЉОВСКА
668. 09-16932/2 4030005544077 25105901 ПЗУ РЕ-МЕДИКА ОПШТА БОЛНИЦА-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 16 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 736236 ГЛИГОР ДИМИТРОВ 01.04.2011 31.12.2018 ТАЊА ЈОВАНОВСКА
669. 09-16932/2 4030005544077 25105901 ПЗУ РЕ-МЕДИКА ОПШТА БОЛНИЦА-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 16 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 736244 СНЕЖАНА СТОЈКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА КРАЦОВСКА
670. 09-16932/2 4030005544077 25105901 ПЗУ РЕ-МЕДИКА ОПШТА БОЛНИЦА-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 16 ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 736252 МАЌУЛИ ХАЏИ-ЛЕГА 01.04.2011 31.12.2018 ДАНИЦА РАДЕСКА-КАЗИОВСКА
671. 09-16933/2 4030007623900 25102701 ПЗУ ЕНДОМЕД СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700908 ЖАНЕТА ПОПОВСКА ДИМОВА 01.01.2008 31.12.2018 ЦЕНА ЦВЕТАНОСКА  
672. 09-16934/2 4021000127657 20028502 ПЗУ ДР СЕКУЛОСКИ ТОШКО СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ.50 -ТА ДИВИЗИЈА БР.26-3/7 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736023 ТОШКО СЕКУЛОСКИ 01.04.2011 31.12.2018 НАТАША ОГЊАНОВА  
673. 09-16935/2 4030998345023 25096701 ПЗУ ДР НАТЕ СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ПРАШКА БР.64/Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 701530 НАТАЛИЈА НИКОЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ИВАН ДИМОВСКИ  
674. 09-16936/2 4030008043737 25109401 ПЗУ МЕА МЕДИКА СПЕЦ.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ОРЦЕ НИКОЛОВ БР.107 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 702790 МАРИКА НИКОЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 САДЕТЕ ИБРАХИМИ  
675. 09-16937/2 4080010518090 25123101 ПЗУ МЕНАДА МЕДИКАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО ФИЗ.МЕДИЦ.И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПИРИНСКА БР.48/18 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735574 ТИНА ТРПЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 АНГЕЛА АНЧЕВСКА  
676. 09-16938/2 4030006611517 25123301 ПЗУ ДР А. ПЕРКОВА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.36-1/2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735639 АНИЦА ПЕРКОВА 01.04.2011 31.12.2018 САЊА ПЕТРОВСКА  
677. 09-16939/2 4080009500853 25113001 ПЗУ Д-Р СЛОБОДАН СТЕФАНОВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ББ ГРАД/ЅИД БЛ.4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703656 СЛОБОДАН СТЕФАНОВСКИ 15.04.2009 31.12.2018 БИЛЈАНА ЖУРОВСКА  
678. 09-16940/2 4030002448875 25056901 ПЗУ ОКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ВИЧ БР. 28 КУЛА 16 ЛОК. 5 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700118 МИЛЕНА ТРАЈКОВСКА 01.01.2008 31.12.2018 ИВОНА МЛАДЕНОВСКА  
679. 09-16942/1 4030000378560 25056802 ПЗУ ПРИМ Д-Р БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ СПЕЦ.ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ БР. 31/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700134 БОЈАН СТОЈАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018  
680. 09-16944/2 4030992141078 25010301 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749974 МАЈА ПАНАЈОТОВИЌ-РАДЕВСКА 10.10.2014 31.12.2018
681. 09-16944/2 4030992141078 25010301 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805637 НАТАША ТРАЈКОВСКА 22.02.2013 31.12.2018
682. 09-16944/2 4030992141078 25010301 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746711 МИМОЗА ТОЛЕВСКА 29.10.2013 31.12.2018
683. 09-16944/2 4030992141078 25010301 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735175 АНА БАРБАРОВА 16.02.2011 31.12.2018
684. 09-16944/2 4030992141078 25010303 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОЛОГИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735167 ЛИЛЈАНА МИХОВА-ИЦЕВСКА 16.02.2011 31.12.2018
685. 09-16944/2 4030992141078 25010304 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735159 ТЕОДОРА СТЕФАНОВСКА 16.02.2011 31.12.2018
686. 09-16944/2 4030992141078 25010305 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735086 РОЗЕТА ПОПОВСКА 16.02.2011 31.12.2018
687. 09-16944/2 4030992141078 25010305 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743127 СОЊА ТАСЕВСКА-ВАСИЌ 16.02.2011 31.12.2018
688. 09-16944/2 4030992141078 25010306 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735124 МАРИЈА ЦИПУШЕВА 16.02.2011 31.12.2018
689. 09-16944/2 4030992141078 25010307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735078 МИРЈАНА СИМЕОНОВСКА 16.02.2011 31.12.2018
690. 09-16944/2 4030992141078 25010307 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735140 МАРИЈАНА ДАНИЌ 16.02.2011 31.12.2018
691. 09-16944/2 4030992141078 25010308 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735094 РАДМИЛА ОНЧЕВА 16.02.2011 31.12.2018
692. 09-16944/2 4030992141078 25010311 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735108 ЛИЛЈАНА МИЖОРОВА 16.02.2011 31.12.2018
693. 09-16944/2 4030992141078 25010311 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735183 СТЕФАНА ТАСЕСКА 16.02.2011 31.12.2018
694. 09-16944/2 4030992141078 25010312 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПУЛМОЛОГ ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723614 МАРГАРИТА НИКОЛАУ 16.02.2011 31.12.2018
695. 09-16944/2 4030992141078 25010312 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802611 ЧЕДО КРСТЕВСКИ 16.02.2011 31.12.2018
696. 09-16944/2 4030992141078 25010312 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ РАДИОДИЈАГНОСТИКА ГРАДСКИ ЗИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802620 ЦВЕТАНКА АНАСТАСОВА 16.02.2011 31.12.2018
697. 09-16946/2 4030007618132 25082102 ПЗУ ДР ТОНИ ЕВРОСИМОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 702900 ТОНИ ЕВРОСИМОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 УБАВКА ЃОРЃИЕВСКА  
698. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 800040 ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА ДИМИШКОВСКА  
699. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 800058 ЈОВАНКА БАНДЕВСКА 20.10.2011 31.12.2018 ЉУПЧО ЦВЕТАНОВСКИ  
700. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 800066 МАЈА БОШКОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 ВИОЛЕТА ТРИФУНОВСКА БЉЕРТА ЛОКМАНИ 801038 Замена за породилно 03.06.2013 28.02.2014
701. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 801011 АНА НИКОЛОВА 20.10.2011 11.03.2015  
702. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 801046 ИРЕНА КОСТОВСКА 20.10.2011 23.02.2015 ТАТЈАНА ИВАНОВСКА ЕЛЕНА БЛАЖЕВСКА 800848 Замена за породилно 03.03.2015 19.11.2015
703. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 801798 ФИЛИМЕНА БОШКОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВСКА  
704. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 805572 ВЛАДО МИХАЈЛОВСКИ 13.03.2015 31.12.2018 ИВИЦА СТЕФАНОВСКИ  
705. 09-16947/2 4030000401537 25018002 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1,ЛОК.3,4 И 5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 806218 СПАСЕ МИТКОВСКИ 10.07.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДАР ГРУЈОВСКИ  
706. 09-16947/2 4030000401537 25018003 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНО.ЛАБОРА.ПОДРУЖНИЦА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.132 БИТОЛА 800309 НЕЛИ ТУНТЕВСКА 20.10.2011 31.12.2018 НИКОЛА ШУРБЕВСКИ  
707. 09-16947/2 4030000401537 25018004 ПЗУ АДРИАЛАБ ДИЈАГНО.ЛАБОРА.ПОДРУЖ.ТЕТОВО ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА БР.345/1 ТЕТОВО 801879 САФЕТ СЕЈФУЛАИ 20.10.2011 31.12.2018 БОЈАН ГАЉОВСКИ  
708. 09-16949/2 4030003475914 25102001 ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА СПЕЦ.ОРД,ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ОГРАЖДЕН БР.2/1-12 СКОПЈЕ - КАРПОШ 703575 ДИМИТАР ФИЛЕВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВСКА  
709. 09-16952/2 4030007637153 25091101 ПЗУ ОРТО-ДЕНТАЛ М СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР153 СКОПЈЕ - ЧАИР 702730 МУАМЕТ СЕЛИМИ 01.04.2011 31.12.2018 ИСМАИЛ ИДРИЗИ  
710. 09-16961/2 4030007635800 25097102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 749923 ИЛИЈА ЗДРАВКОВ 28.10.2014 31.12.2018 ЕДИТА ПРОЈЧЕСКА  
711. 09-16961/2 4030007635800 25097108 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРДИ.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 703400 МИРОСЛАВ СПАСОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЈАСМИНКА ГОГОВА  
712. 09-16961/2 4030007635800 25097111 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИЈАТРИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 717339 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 17.04.2012 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МАЛЕЗАН  
713. 09-16961/2 4030007635800 25097113 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 713090 ТОНИ ТАЛЕСКИ 10.11.2010 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЌ  
714. 09-16961/2 4030007635800 25097115 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.42 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721182 СЛОБОДАНКА ПЕНДАРОВСКА 08.11.2013 31.12.2018 МАРИЈА ЦАНЕВСКА  
715. 09-16961/2 4030007635800 25097116 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.42 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746444 АНТОН КЛАДОРАБСКИ 15.10.2013 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА  
716. 09-16961/2 4030007635800 25097117 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРД. ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.42 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745588 САШО ГОРГИОСКИ 11.06.2013 31.12.2018 ЕЛЕНА КУЗМАНОВСКА  
717. 09-16961/2 4030007635800 25097118 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА ПО ОРЛ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.42 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744964 МАРИНЕЛА МАЛИНОВА 25.12.2013 31.12.2018 БИЛЈАНА МИЛОСОВСКА  
718. 09-16962/2 4030006608273 25118701 ПЗУ ОМНИДЕНТ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ЧЕДОМИР МИНДЕРОВИЌ БР.30 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704091 РОДНА ДИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 БИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА  
719. 09-16964/2 4030007637870 25102901 ПЗУ АТАНАСОВ КИРИЛ СПЕЦ.ОРДИН.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700525 КИРИЛ АТАНАСОВ 01.01.2008 31.12.2018 БИЉАНА СТАНОЈЕВИЌ  
720. 09-16969/2 4030997317859 25119801 ПЗУ УЛТРАМЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦ.ПО ГИНЕКОЛОГ.И АКУШЕРСТВО-БПО БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 727369 ЕМИЛИЈА САВИЌЕВИЌ ИСЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 НАТАША БИТОЉАНУ
721. 09-16973/2 4044010502359 25119901 ПЗУ ДИАМЕД СПЕЦИ.БОЛНИЦА ПО НЕФРОЛОГИЈА ДИЈАЛИЗА НЕФРОЛОГИЈА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 725730 АНГЕЛ ОНЧЕВСКИ 24.11.2014 31.12.2018 РЕШАД РИЗВАНОВИЌ
722. 09-16973/2 4044010502359 25119901 ПЗУ ДИАМЕД СПЕЦИ.БОЛНИЦА ПО НЕФРОЛОГИЈА ДИЈАЛИЗА НЕФРОЛОГИЈА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 737518 РИСТО ГРОЗДАНОВСКИ 19.08.2014 31.12.2018 ИМРАН ЕМИН
723. 09-16973/2 4044010502359 25119901 ПЗУ ДИАМЕД СПЕЦИ.БОЛНИЦА ПО НЕФРОЛОГИЈА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 750204 АЛЕКСАНДРА ПАРМАКОВСКА-ДОМАЗЕТОВСКА 21.11.2014 31.12.2018 СИМБИЛЕ ЈУСУФ
724. 09-16973/2 4044010502359 25119901 ПЗУ ДИАМЕД СПЕЦИ.БОЛНИЦА ПО НЕФРОЛОГИЈА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 750212 ЕЛЕНА БАБАЉ БАНСКОЛИЕВА 21.11.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА КУЗМАНОВСКА
725. 09-16973/2 4044010502359 25119901 ПЗУ ДИАМЕД СПЕЦИ.БОЛНИЦА ПО НЕФРОЛОГИЈА ДИЈАЛИЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 750239 НИКОЛИНА СМОКОВСКА 21.11.2014 31.12.2018 АМЕЛА МУСТАФА КАЛЕНДЕР
726. 09-16975/2 4044010502359 25119902 ПЗУ ДИАМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 806285 ЗОРКА МАТЕНИЧАРСКА 10.10.2014 31.12.2018 САНЈА ДИМИТРИЕВСКА  
727. 09-16975/2 4044010502359 25119902 ПЗУ ДИАМЕД ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.23 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 806293 ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВСКА 30.10.2014 31.12.2018 РЕНАТА СТОЈАНОВСКА  
728. 09-16978/2 4030996102522 25021802 ПЗУ АНГЕЛОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ ИВО РИБАР ЛОЛА БР 57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701335 ТОМИСЛАВ АНГЕЛОВСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ХРИСТИНА ДИМИТРИЕВСКА  
729. 09-16979/2 4057010506065 25121301 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ДОМАЗЕТОСКА СПЕЦ.ОРДИН.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 732451 ВАЛЕНТИНА ДОМАЗТОСКА 15.09.2010 31.12.2018 ИВАНА ОГНЕНОСКА  
730. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705853 АЛЕКСАНДАР КАРАЃОЗОВ 01.04.2010 31.12.2018
731. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705870 МИЛЧО ПАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
732. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705900 ЗОРАН КАРАЏОВ 01.04.2010 31.12.2018
733. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705918 ВЛАДО ЈАНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
734. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705926 НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
735. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705934 ЃОРЃИ ЈОТА 01.04.2010 31.12.2018
736. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705942 ГОРАН БЕГОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
737. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705950 АЛЕКСАНДАР ШУМКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
738. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705969 СТОЈАН ЃОШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
739. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705977 СВЕТОЗАР АНТОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
740. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 726990 ОГНЕН КОСТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
741. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736880 ЉУБОМИР ОГЊЕНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
742. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736899 ГОЦЕ ВОЛЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
743. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740853 ЃОРЃИ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
744. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749966 ВЛАДИМИР ЈОКСИМОВИЌ 22.10.2014 31.12.2018
745. 09-16983/2 4030007645504 25095501 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ.ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750026 ЌЕМАЛ РУШИТИ 06.11.2014 31.12.2018
746. 09-16983/2 4030007645504 25095502 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА _1 ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747238 БУЈАР ОСМАНИ 31.01.2014 31.12.2018
747. 09-16985/2 4030006612491 25059801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА-ОРТОДОНЦИЈА М СКОПЈЕ ПЗУ СПЕЦИЈАЛАИСТ ОРДИНАЦИЈА ДР СЕКОВСКИ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ. АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР. 1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 702587 ЦВЕТАНКА СЕКОВСКА 01.04.2011 24.03.2015  
748. 09-16985/2 4030006612491 25059802 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА-ОРТОДОНЦИЈА М СКОПЈЕ ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА М СКОПЈЕ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ 78/2-7 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 702595 КАТЕРИНА ДАШТЕВСКА 29.10.2014 31.12.2018 МИРЈАНА БУБАЛА  
749. 09-16987/2 4030006615342 25069905 ПЗУ ПРЕВЕМЕД БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА УЛ.ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 806153 ВИОЛЕТА ТРАЈКОВСКА 09.05.2014 31.12.2018 НАТАЛИЈА СТОЈМАНОВСКА  
750. 09-16988/2 4030004521790 25026103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 716502 ЛИЉАНА ИЛИЕВСКА 10.10.2014 31.12.2018 СИЛВАНА ЦВЕТКОВИЌ  
751. 09-16988/2 4030004521790 25026104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ ОРД. ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 700398 БОРИСЛАВ ЈОСИФОВСКИ 01.01.2008 31.12.2018 ЈАДРАНКА ЦВЕТКОВСКА  
752. 09-1699/2 4020012519538 19015400 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 106 ОХРИД 806013 АНА АЛЧЕВА 02.04.2014 31.12.2018 МАРИНА ЛОЗАНОВСКА  
753. 09-16990/2 4057009500177 25113901 ПЗУ Д-Р ЛЕОПОЛДИНА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.82/2-3 СКОПЈЕ - КАРПОШ 703737 ЛЕОПОЛДИНА КОСТОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИГОР КОСТОВСКИ  
754. 09-16994/2 4030000403815 25020108 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОКАЛ 15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 800279 ТОНИ МИТРОВСКИ 20.10.2011 31.12.2018 СИЛВАНА НАСТОВСКА  
755. 09-16995/2 4030005574570 25055901 ПЗУ БИМЕДИКА-Л ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БУЛ. АВНОЈ БР. 20/Б12 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 700940 БИЉАНА СТЕФАНОВСКА-ЈОВАНОВА 01.01.2008 31.12.2018 НИКОЛЧЕ СТОЈАНОВСКИ  
756. 09-16996/2 4032010506631 25123001 ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ СПЕЦ.ОРД.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР.1-14 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 735531 ЕЛЕНА ГАВАЗОВА 01.04.2011 31.12.2018 РУЖИЦА СТОЈЧЕВСКА  
757. 09-16997/2 4030006600124 25057502 ПЗУ ПСИХЕА ПЗУ ПСИХЕА - ОРДИНАЦИЈА ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.79 СКОПЈЕ 743542 ЃОРЃЕ ХАЏИ-АНЃЕЛКОВСКИ 10.12.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА УТЕВСКА  
758. 09-16998/2 4030000403815 25020103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦИЈ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 704067 АНТОНЕЛА ЉУБИЌ 01.08.2009 31.12.2018 ЕЛЕНА АНДРЕСКА  
759. 09-16998/2 4030000403815 25020103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦИЈ.ОРД.ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 711861 РОЗА АНГЕЛОВА 27.09.2013 31.12.2018 АНЕТА РИСТОВСКА  
760. 09-16998/2 4030000403815 25020105 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИН.ПО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОКАЛ 9,13,15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 746916 СВЕТЛАНА ВАСИЛОВА 31.12.2013 31.12.2018 СУЗАНА ЈАНЕВСКА  
761. 09-16998/2 4030000403815 25020106 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 743534 САЊА НИКОЛОВА 01.08.2009 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА  
762. 09-16998/2 4030000403815 25020107 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС СПЕЦ.ОРД. ПО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.15 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 731277 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА 29.12.2014 31.12.2018 МАРИЈА РАДЕСКА  
763. 09-16999/2 4030007618191 25058801 ПЗУ ИДАДИЈА ПРОТЕТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701777 МАРИКА НЕШКОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ГОРИЦА ГИНОСКА  
764. 09-16999/2 4030007618191 25058801 ПЗУ ИДАДИЈА ПРОТЕТИКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701785 СОЊА БИСЕРКОСКА-МИЛОШЕВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ГОРДАНА СТАНОЕВСКА  
765. 09-17000/2 4030006613714 25059001 ПЗУ К и Д ЅУНИЦА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701882 ДАЈАНА ТРАЈКОВА 01.01.2009 31.12.2018 ИВАНА СТОИЛОВСКА  
766. 09-17001/2 4030006615270 25059701 ПЗУ СЕНТ НИКОЛАС ДР М.МАНЕВА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 701521 МАРИЈА МАНЕВА 01.01.2009 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА  
767. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 726281 ЛАТИФ ДИКА 01.04.2010 31.12.2018
768. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НЕВРОЛОГИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 726290 МУБЕРА ЌЕМАЛИ 01.04.2010 31.12.2018
769. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742228 БЕСНИК МАЌЕЛАРА 01.04.2010 31.12.2018
770. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОПШТА МЕДИЦИНА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 742236 НАИМ ИСА 01.04.2010 31.12.2018
771. 09-17002/2 4008005103792 8002801 ПЗУ СПЕЦ. БОЛ. ПО ФИЗ. МЕД. И РЕХ. ДЕБАРСКИ БАЊИ ЦАПА ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Ул 8-ми Септември бр 9 ДЕБАР 750018 БАЈРАМ НУРЕДИНОСКИ 03.11.2014 31.12.2018
772. 09-17004/2 4030003479790 25010502 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ.ВЛАДИМОР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 806331 РАТКО БУЛАТОВИЌ 26.01.2015 31.12.2018 ДИМЧЕ МИЦЕВ  
773. 09-17005/2 4008005103741 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 744247 СЕВДИЈЕ КОЏА 01.11.2012 31.12.2018
774. 09-17005/2 4008005103741 8000902 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741256 ЈЕТЛУМТ ПАШОЛИ 01.04.2011 31.12.2018
775. 09-17005/2 4008005103741 8000905 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741329 БУРБУЌЕ ФЕТАХУ 01.04.2011 31.12.2018
776. 09-17005/2 4008005103741 8000905 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 804061 ИГО КИРОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018
777. 09-17005/2 4008005103741 8000906 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741280 БАШКИМ ЦАМИ 01.04.2011 31.12.2018
778. 09-17005/2 4008005103741 8000907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 723096 СНЕЖАНА ПОТИЌ-ЃОРГОНОСКА 01.04.2011 31.12.2018
779. 09-17005/2 4008005103741 8000907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 723118 КРСТЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
780. 09-17005/2 4008005103741 8000907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 723134 МУХАМЕД АСАНИ 01.04.2011 31.12.2018
781. 09-17005/2 4008005103741 8000907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 743755 АШИМ ИМЕРОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
782. 09-17005/2 4008005103741 8000907 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 745812 АРГЕТИМ ФИДА 10.07.2013 31.12.2018
783. 09-17005/2 4008005103741 8000909 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741230 ДИХАНА БЕГУ 01.04.2011 31.12.2018
784. 09-17005/2 4008005103741 8000910 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741221 БАКИ АЛИЛИ 01.04.2011 31.12.2018
785. 09-17005/2 4008005103741 8000911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 723487 ЗОРАН ЃОРЃЕСКИ 01.04.2011 31.12.2018
786. 09-17005/2 4008005103741 8000911 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 743844 ИСМАИЛ МАШКУЛИ 01.04.2011 31.12.2018
787. 09-17005/2 4008005103741 8000912 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741302 ШКЛЌИМ СЕЛА 01.04.2011 31.12.2018
788. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 723371 НЕЏАТ ИСМАЈЛОСКИ 23.07.2014 31.12.2018
789. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741248 МУНИРЕ ДУМАНИ 01.04.2011 31.12.2018
790. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УРОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741264 ХЕКУРАН ДУКА 01.04.2011 31.12.2018
791. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741272 ИСМАИЛАКИ КЛЕЊА 01.04.2011 31.12.2018
792. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741396 ИЛБЕР КОКАЛЕ 01.04.2011 31.12.2018
793. 09-17005/2 4008005103741 8000913 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР:51 ДЕБАР 741655 НЕХАТ ХИСА 01.04.2011 31.12.2018
794. 09-17005/2 4008005103741 8000914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 741299 АЏИЈА КУРТОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
795. 09-17005/2 4008005103741 8000914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 741337 ДРАГАН КЛОПЧЕВСКИ 01.04.2011 31.12.2018
796. 09-17005/2 4008005103741 8000914 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 741345 ЛАВДРИМ СЕЛА 01.04.2011 31.12.2018
797. 09-17009/2 4030999374710 25029502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ТОШКО МИШЕВСКИ СПЕЦ. ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. МОСКОВСКА БР 5 А СКОПЈЕ - КАРПОШ 703702 ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЧЕВА-ТРАЈКОВА 15.02.2013 31.12.2018 ГОРДАНА НЕЛКОВСКА  
798. 09-17010/2 4030005545596 25103301 ПЗУ ДЕНТИЗАР СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.НАУМ ОХРИДСКИ БР.57 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 701505 ИРИНА ТРАЈКОВСКА-ЗАРЕСКА 01.01.2009 31.12.2018 СИЛВИЈА ЈОВАНОВСКА  
799. 09-17011/2 4030994117468 25058401 ПЗУ ЛИМИНЕ СПЕЦ. ОРДИНАЦИЈА НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР 11-ТИ ОКТОМВРИ БР.21/11 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700690 МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ТАНА АРСОВСКА  
800. 09-17012/2 4030005577714 25056602 ПЗУ МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ОРД. ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. СЛИВОВСКА БР. 6-А СКОПЈЕ - КАРПОШ 700533 СОНЈА ТАЛЕСКА 08.08.2011 31.12.2018 МАРГАРИТА МАРКОВСКА  
801. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.ЗАВОД ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 'МЛАДОСТ'СКО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805777 НАДИЦА МИРЧЕВСКА 15.04.2013 31.12.2018
802. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ -КАРПОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733130 ГОРАН КИТАНОВСКИ 30.12.2011 31.12.2018
803. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА К.ВОДА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750573 ИРЕНА ЃОРЧЕВА 14.01.2015 31.12.2018
804. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАРПОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750557 БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 14.01.2015 31.12.2018
805. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАРПОШ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750603 САЊА ЦИЛЕВСКА- МЛАДЕНОВСКА 14.01.2015 31.12.2018
806. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750549 БЕТИ  ГЕЛЕЈЧЕВСКА ИЛКОСКА 14.01.2015 31.12.2018
807. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750581 ХАРКАН МЕМЕДИ 14.01.2015 31.12.2018
808. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750590 СНЕЖАНА КОРУНОСКИ 14.01.2015 31.12.2018
809. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЧАИР ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750620 КУЈТИМЕ РУШИТИ МЕХМЕТИ 14.01.2015 31.12.2018
810. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА'ГАЗИ БАБА'СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750565 АЛБИНА БЕКТАШИ 14.01.2015 31.12.2018
811. 09-17015/2 4030995113423 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РЕ.СЛУЖБА ЗА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА'ГАЗИ БАБА'СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА . СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750611 ДАРКО ЈАНКОСКИ 14.01.2015 31.12.2018
812. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700053 РОДНА КОЗОЛОСКА 05.11.2013 31.12.2018
813. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 708747 ВАЛЕНТИНА БИКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
814. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715816 АЛЕКСАНДАР КАНДИКЈАН 01.04.2010 31.12.2018
815. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715832 ИЛИЈА ЈОВЕВ 01.04.2010 31.12.2018
816. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715891 СЛАГАНА МИЛЕВ 01.04.2010 31.12.2018
817. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715905 НИКОЛА РИЗОВ 01.04.2010 31.12.2018
818. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715913 СОЊА НЕВИСТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
819. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721093 ВЕСНА ДАМЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
820. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721190 ИОАНИС ГАИДАЅИС 01.04.2010 31.12.2018
821. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721204 ЛИДИЈА ТРПЕСКА-ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
822. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721344 БОЈЧО ЈАНАЧКОВ 01.04.2010 31.12.2018
823. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745944 ЈЕЛЕНА СТОЈМАНОВИЌ 05.11.2013 31.12.2018
824. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746622 ЉУБИНКА ДАМЈАНОВИЌ 05.11.2013 31.12.2018
825. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746690 КОСАРА ОРОПАН 12.11.2014 31.12.2018
826. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749885 ЛИДИЈА ЃОРЕВСКА ЗЛАТАНОВСКА 08.10.2014 31.12.2018
827. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803693 ФИКРЕТА РАХИМ 01.04.2010 31.12.2018
828. 09-17015/2 4030995113423 25010101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ-ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803707 РОЗИ ДУРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
829. 09-17015/2 4030995113423 25010103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717533 ЛИДИЈА МИРЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
830. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717320 СЛАВИЦА БУЗАЛКОВА ДЕЛИДИНКОВА 01.04.2010 31.12.2018
831. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717347 КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
832. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717355 НАДЈА СТОШИЌ 01.04.2010 31.12.2018
833. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717398 ТОЛЕ БИТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
834. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717410 ТОМИСЛАВ АЛЕКСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
835. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717436 ДИВНА РАФАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
836. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717487 ДАЈАНА СПСОВСКА-ЈАНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
837. 09-17015/2 4030995113423 25010104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746614 КОСТА КАРАГОЦЕВ 05.11.2013 31.12.2018
838. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715948 ЈЕЛКА ДАМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
839. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715964 БРАНКО АЛЕКСОВ 01.04.2010 31.12.2018
840. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715980 БИЉАНА ФИЛИПОВСКА-ШИМИЌ 01.04.2010 09.01.2015
841. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716006 ДАНИЦА ЈОРДАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
842. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716014 МИЛКА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
843. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716030 БОРИС АВРАМОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
844. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716120 НИКОЛА СТОЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
845. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716146 МОНЕ ЧАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
846. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716170 МИЛАНЧО ПЕЈОВ 01.04.2010 31.12.2018
847. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716200 АНЧА НАСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
848. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716219 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
849. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716251 ЉУПЧО ИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
850. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716260 БЛАГИЦА КОРНЕТИ 01.04.2010 31.12.2018
851. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716278 СЛАВИЦА ЛАКИНСКА 01.04.2010 31.12.2018
852. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716286 ЗОРАН МИХАЈЛОВСКИ 04.12.2014 31.12.2018
853. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716294 ДАНИЕЛА БЛАЖЕВСКА-ТАСЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
854. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717789 СНЕЖАНА МИЛЕВСКА-ПЕНЧИЌ 01.04.2010 31.12.2018
855. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721069 ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
856. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721077 ЉОПЧЕ СЕКОВАНИЌ 01.04.2010 31.12.2018
857. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732770 ЖАРКО ЈАНКОВСКИ 01.08.2013 31.12.2018
858. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737267 ВЕРА ПЕНШОВСКА НИКОЛОВА 06.11.2013 31.12.2018
859. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737526 СЛАВИЦА МИТРОВСКА 02.12.2014 31.12.2018
860. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 742341 МАЈА ЈАЖЕВА ДАВЧЕВСКА 01.08.2013 31.12.2018
861. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744794 КАТИЦА КОСТОВСКА 01.08.2013 31.12.2018
862. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746088 ТЕРЕЗА ПАШОСКА 01.08.2013 31.12.2018
863. 09-17015/2 4030995113423 25010105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750514 БИЉАНА ФИЛИПОВСКА-ШИМИЌ 10.01.2015 31.12.2018
864. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716979 ВИКТОР ТЕВЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
865. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716995 ЕЛЕНА ШЕРДЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
866. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717002 ЖИВКИЦА ДИМИТРИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
867. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717010 ДРАГИЦА ВИТАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
868. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717029 МИРЈАНА ЧОЛАКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
869. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717037 ЉУПЧО АНДРЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
870. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717061 ЈУЛИЈАНА ДАНИЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
871. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719986 ВИОЛЕТА ИВАНОВСКА-ЈАНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
872. 09-17015/2 4030995113423 25010106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736945 ЛЕНА ПРГОВА-ЃОРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
873. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720208 ЈОВАН ПОП-ВАСИЛЕВ 01.04.2010 31.12.2018
874. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720224 ВИЛМА ЧЕРЕПНАЛКОВСКА-ВУЈИСИЌ 01.04.2010 31.12.2018
875. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720232 БОРЕ РАДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
876. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720240 ЕМИНЕ ХАЈРУЛАХИ 01.04.2010 31.12.2018
877. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720259 ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
878. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720267 САВКА ШАРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
879. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720275 СОЊА ИВАНОВСКА ПАУНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
880. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720283 ТАЊА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
881. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720305 ЛИДИЈА ДАВИТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
882. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720313 МИЛЕ АТАНАСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
883. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720356 ВИУЛЕТА СИМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
884. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720372 РУСАНКА ЗДРАВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
885. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720399 ГОРДАНА АНГЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
886. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720402 ЉУПКА НИКОДИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
887. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720429 ЦВЕТАНКА ПЕТРУШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
888. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720585 КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
889. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720593 ЛИЛЈАНА ВЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
890. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720607 ЛОРЕТА АНТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
891. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720623 НАДИЦА ДЕБАРЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
892. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720640 ГЕНОВЕВА СПИРОВА 01.04.2010 31.12.2018
893. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720658 ДРАГИЦА ГЕРАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
894. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720666 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
895. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720674 ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА-СТРЕЗОВА 01.04.2010 31.12.2018
896. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720810 МИХАИЛО СПАСОЈЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
897. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720933 ЈОРДАНА ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
898. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721018 МИЛКА ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
899. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721034 ВЕРА АЛАЏАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
900. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721123 ДРАГИ ЈОВЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
901. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734357 БИЉАНА СТРАЧКОВСКА ТРИФУНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
902. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734365 СОЊА ФИЛИПОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
903. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734373 НАТАША ДАМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
904. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734381 СПИРО ДИМИТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
905. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736961 СЕБАЈЕТ АХМЕТИ-ЈАКУПИ 01.04.2010 31.12.2018
906. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736970 БОРКА АНДОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
907. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736988 ОЛГА КОРОВЕШОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
908. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736996 БИЉАНА МЛАДЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
909. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737097 НЕВЕНА СТЕФАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
910. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737100 ВЕРИЦА ПЕТКОВСКА НАЈДОВА 01.04.2010 31.12.2018
911. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737119 ЈЕЛИЦА МИТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
912. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737127 НАТАША МИЛАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
913. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737143 ТАТЈАНА КАРАМАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
914. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737160 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
915. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737178 ВЕСНА ТРАЈЧЕСКА ЛОКВЕНЕЦ 01.04.2010 31.12.2018
916. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737186 КАТЕ ЕФТИМОВА 01.04.2010 31.12.2018
917. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737194 АРБЕН ЗИБЕРИ 01.04.2010 31.12.2018
918. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737208 ИРЕНА НАУМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
919. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737216 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ХРИСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
920. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737224 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
921. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737232 ШКЕЛЌИМЕ ВЕСЕЛИ-СЕЛА 01.04.2010 31.12.2018
922. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 742961 ЕЛЕНА КАРЕВА-ПИЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
923. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 742970 ЗОРИЦА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
924. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743291 МЕЛИНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
925. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743321 АНИТА БОЖИНОВА ПЕТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
926. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743593 ТАЊА МИЦКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
927. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743607 САЊА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
928. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744689 АЛЕКСАНДРА МАРТИНОВСКА 10.11.2013 31.12.2018
929. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748544 ОЛИВЕРА КИМОВСКА ПЕТРОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
930. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748552 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА - ТРАЈКОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
931. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748579 ДИМИТАР АНГЕЛЕВСКИ 09.05.2014 31.12.2018
932. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748587 АЛЕКСАНДРА ПЕЈОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
933. 09-17015/2 4030995113423 25010107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748595 БИЛЈАНА ЏИКОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
934. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717215 СВЕТЛАНА ОНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
935. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717223 ДАРЈА ЧАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
936. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803456 ДРАГАНА ВАСИЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
937. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803464 НАТАША САДИКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
938. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803480 СУЗАНА СЕЛАМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
939. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803499 ВЕСНА МИХАЈЛОВСКА АНГЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
940. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803510 НАТАША КОЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
941. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803529 ДАНИЕЛА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
942. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803537 ВАЛЕНТИНА БУТЛЕСКА-ЃОРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
943. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803545 ЖИВКА БОЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
944. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803553 ПАВЛИНА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
945. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803570 ВИОЛЕТА ПЕШОВА 01.04.2010 31.12.2018
946. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803626 ЈАНА ТАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
947. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803642 СВЕТЛАНА БОГДАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
948. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803731 СВЕТЛАНА ПАНДИЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
949. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803740 БИЛЈАНА САВЕСКА-АНДОНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
950. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803758 ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
951. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803766 СТОЈАНКА СТАМЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
952. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803774 ЈАНА СЕРАФИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
953. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803782 ВАЛЕНТИНА СТОЈКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
954. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803790 ЛИДИЈА ЕФТИМОВА 01.04.2010 31.12.2018
955. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803804 МИРЈАНА РУСМИР 01.04.2010 31.12.2018
956. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803812 ЛИДИЈА МИЛИЌ 01.04.2010 31.12.2018
957. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804592 ЕВИЦА ВЛАШКИ 01.04.2010 31.12.2018
958. 09-17015/2 4030995113423 25010108 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 806188 АНА ЃУРОВСКА 01.01.2014 31.12.2018
959. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700045 ВАСНА МИРКОВИЌ-СТОЈАНОВСКА 01.08.2013 31.12.2018
960. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716332 ЉУБИЦА КОСТОВА-ХРИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
961. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716405 СУЗАНА РИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
962. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716430 ДОНЧО ЛЕЛИФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
963. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720747 СЛОБОДАНКА ПОПОВА 01.04.2010 31.12.2018
964. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721107 АНГЕЛИНА ТУЏАРОВА 01.08.2013 31.12.2018
965. 09-17015/2 4030995113423 25010109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746657 БИЛЈАНА ТРИФУНОВСКА 05.11.2013 31.12.2018
966. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 700487 СУЗАНА НИКОЛОВСКА 21.10.2014 31.12.2018
967. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716472 ДАНКА НОВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
968. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716480 ДАНКА БОШКОВА 01.08.2013 31.12.2018
969. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716510 СНЕЖАНА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
970. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716537 ЕЛИЗАБЕТА ШИШАРИЦА 01.04.2010 31.12.2018
971. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716596 МАРЕ ВАНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
972. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716723 ВЕСНА ПЕЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
973. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716740 СВЕТЛАНА СТОЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
974. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716782 СНЕЖАНА АНДРЕЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
975. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716936 СТЕВЧО ДОНЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
976. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716952 ВАСИЛКА АНДРЕЕВСКА-АНДОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
977. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720755 ЗЛАТИЦА РОГЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
978. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721042 СЛОБОДАН МИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
979. 09-17015/2 4030995113423 25010110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735981 ДИМИТАР ВИТАНОВ 08.10.2014 31.12.2018
980. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717096 ЕЛИЗАБЕТА АВШАР-ТОДОРОСКА 01.04.2010 31.12.2018
981. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717118 ЛИДИЈА ХРИСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
982. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717134 ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
983. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717150 СУЗАНА СИМЕОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
984. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717169 ВИОЛЕТА ЛАЗАРЕВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
985. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717207 ЛИДИЈА БАШЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
986. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720739 ДУБРАВКА ПЕЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
987. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721085 БЛАЖЕНКА АРИТОНОСКА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
988. 09-17015/2 4030995113423 25010111 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746649 ЈУЛИЈАНА КРСТЕВА 05.11.2013 31.12.2018
989. 09-17015/2 4030995113423 25010112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 711640 МИЛЕ ТОДОРОВСКИ 01.12.2014 31.12.2018
990. 09-17015/2 4030995113423 25010112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715859 ЛИДИЈА МАРКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
991. 09-17015/2 4030995113423 25010112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715875 КАЉОПИ ПОП-ИЛИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
992. 09-17015/2 4030995113423 25010112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 715883 СУЗАНА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
993. 09-17015/2 4030995113423 25010112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737003 ЛЕРКА ПИЈАНМАНОВА-КАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
994. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746169 ИСКРА МАРТИНОВСКА 22.08.2013 31.12.2018
995. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717754 ЛИДИЈА КУЦУЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
996. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР, МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720062 ТАТЈАНА БАЕВСКА-ВУЧКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
997. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720143 КИРИАКИЦА БАКАЛЧЕВА-НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
998. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720160 АНА МЕШКОВА 01.04.2010 31.12.2018
999. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720321 ВИОЛЕТА СТОШИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1000. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720488 ЉУПКА БУНДАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1001. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720780 ВЕСЕЛА ВЕЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1002. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720801 МАРГАРИТА ЛАЗЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1003. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720828 БЛАГОРОДНА ПРОЈКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1004. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720836 ВИОЛЕТА ГАЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1005. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720844 ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1006. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720852 ЉУПЧО ДИМИТРОВ 01.04.2010 31.12.2018
1007. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720941 МИРЈАНА БОГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1008. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720950 РУМЈАНА СТОЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1009. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720968 ГОРДАНА ТОДОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1010. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721131 ВИОЛЕТА АРСОВА-БОШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1011. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721140 МИРЈАНА ЌАЕВА-ПЕЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1012. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721158 ОЛГА ЈОТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1013. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721239 НАДА ТЕМЕЛКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1014. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721247 ЛИЛА ТАНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1015. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721255 СОЊА АЛЕКСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1016. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721280 БИЉАНА АНЧЕВА-СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1017. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 737011 СЛАВЕ ПАШОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1018. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744352 КРИСТИНА БОЈКОСКА 09.05.2014 31.12.2018
1019. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748633 ДРАГАНА КОСТОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
1020. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748641 АНА АЛЕКСОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
1021. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748650 ДИЈАНА ТАНЕВСКА 09.05.2014 31.12.2018
1022. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748668 МАРИНА КОМНЕНОВИЌ 09.05.2014 31.12.2018
1023. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748676 САЉАЈДИН МЕМЕТ 09.05.2014 31.12.2018
1024. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748684 ЕДИС ЈУКИЧ 09.05.2014 31.12.2018
1025. 09-17015/2 4030995113423 25010113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748706 ВЕСНА НЕДЕЛКОВА-СТАНКОВСКА 09.05.2014 31.12.2018
1026. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719625 МАРИЈА АНАСТАСОВА 01.04.2010 31.12.2018
1027. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749877 ВИКТОРИЈА ХРИСТОВСКА 08.10.2014 31.12.2018
1028. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719463 ВЕСНА ТОДОРОСКА 03.09.2014 31.12.2018
1029. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719544 СНЕЖАНА ЛИСИНАЦ 03.09.2014 31.12.2018
1030. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720909 МОМЕ ПЕТКОВСКИ 17.06.2013 31.12.2018
1031. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717290 ЛЕОНОРА СТАНКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1032. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717584 ГЕОРГИ КАРАМАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1033. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717592 ВАСИЛАКИ КАРАБАШЕВ 01.04.2010 16.09.2014
1034. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717606 АНАСТАС ТЕМЕЛКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1035. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717614 ДУШАН ЦЕКИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1036. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717622 НИНА НАУНОВА-ДАЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1037. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717630 СОЊА РАЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1038. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА, БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717711 РАДМИЛА ПАНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1039. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717762 ЦАНКО МАКАРИЈОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1040. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717800 ВЕСНА НЕДЕЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1041. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717851 НАТАЛИЈА САМОИЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1042. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 717959 АНГЕЛЧО ЈОРДАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1043. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718033 МАРИКА ОРЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1044. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718041 ЉУБЕ ПАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1045. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718050 БРАТКА ИЛИЈОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1046. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718068 ЛЕПОСАВА БОШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1047. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718076 МАРИНА СОТИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1048. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719331 СИЛВАНА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1049. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719340 МАЛИОКА ПЕТРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1050. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719374 СЕНАТ ГРБОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1051. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719382 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВСКА ГЛИГОРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1052. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719390 ПЕТРА КОНЧАР 01.04.2010 31.12.2018
1053. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719404 СЛАВИЦА ЗЛАТАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1054. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719412 МАЈА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1055. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719420 АНА ЏАРЕВА 01.04.2010 19.09.2014
1056. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719439 ВИКТОРИЈА ДИМИТРОВА-ЧАГАНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1057. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719447 ИЗАБЕЛА ЗДРАВКОВСКА СЛЕЗЕНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1058. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719455 МОНИКА ДИМИТРОВСКА-КУФАЛО 01.04.2010 31.12.2018
1059. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719471 АНИТА ДИМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1060. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719480 ЛИДИЈА ПЕРИЌ-ДАМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1061. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719498 ТОМЕ КОСТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1062. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719510 АНИТА СИМЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1063. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719528 ВЕСНА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1064. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719552 ГОРДАНА ГУЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1065. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719579 ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1066. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719609 МАРГАРИТА ЃУРЧИНОВСКА МАЛИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1067. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719617 МОНИКА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1068. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719633 ИРИНА МАНЧЕВСКА-НАСТОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1069. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719676 ВАЛЕНТИНА ФИЛКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1070. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719684 ОЛИВЕРА НИКОЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1071. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719692 МАРГАРЕТА АТАНАСОВСКА-ТРИПУНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1072. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719714 СЛАВИЦА СТАНИСАВЉЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1073. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719722 ЕМИЛИЈА ПЕТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1074. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719730 СУЗАНА ФИНДАКОВСКА-ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1075. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719757 СЛОБОДАНКА ТРАЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1076. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719765 АСПАСИЈА БАШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1077. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719773 ВЕСНА ПОПОСКА-ЗОТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1078. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719811 КСЕНИЈА МОЈСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1079. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719846 МАРА БОЧВАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1080. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719862 ЦВЕТА КАРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1081. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719870 ЕСИН ИСМАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1082. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719889 ЈУЛИЈА ЗЛАТКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1083. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719897 ЗЛАТЕ МЕХМЕДОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1084. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719900 АНЕТА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1085. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719919 МЕНКА ТЕМЕЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1086. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719927 МУСЕЛЕМ СЕЈФУЛА 01.04.2010 31.12.2018
1087. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719943 ВЕСНА МИЛЕНКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1088. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719951 ЉУБОМИР ЈАНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1089. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719960 КИРИЛ МАРТИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1090. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719978 АВНИ КУЌИ 01.04.2010 31.12.2018
1091. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720003 АЛЕКСАНДАР ДАВИДОМАКЕДОНСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1092. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720011 БИЛЈАНА КИПРИЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1093. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720038 НАТАША ГАВРИЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1094. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720100 СЛАВЈАНКА ДОНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1095. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720127 ВИОЛЕТА ТЕЛЕНТА 01.04.2010 31.12.2018
1096. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРАДОНТОТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720542 ВЕСНА ТРОЈНКО 01.04.2010 31.12.2018
1097. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720569 ВИКТОРИЈА АНГЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1098. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720682 ТИЦА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1099. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720690 ФАНИ НИНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1100. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720712 ЗОРАН ГИГОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1101. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720720 ЉУПЧО НАСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1102. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720879 СВЕТЛАНА МАНЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1103. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720887 ГОРДАНА ПОП - НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1104. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720895 ЃЕОРЃИ ЈАНУРА 01.04.2010 31.12.2018
1105. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720917 БОЈАНА ДОРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1106. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720925 АНА ТАВЧИОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1107. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР, БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720976 ЗАГА КРСТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1108. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720984 СНЕЖАНА ЗОКСИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1109. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 720992 ИРЕНА ЈАНАКИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1110. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОРТОДОНЦИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721212 НИКОЛЧО СИМЕОНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1111. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721263 МИЛАН КОСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1112. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721298 НАДИЦА ЈАНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1113. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721310 БРАНКИЦА МЛАДЕНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1114. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721328 ЗОРАН СИМОНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1115. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 721336 БУРАК ШАБАНИ 01.04.2010 31.12.2018
1116. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПЕДИЈАТАР УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746061 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВСКА 01.08.2013 31.12.2018
1117. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749702 ВАСИЛАКИ КАРАБАШЕВ 17.09.2014 31.12.2018
1118. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749753 АНА ЏАРЕВА 20.09.2014 31.12.2018
1119. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803472 АНА ЧОЧОВА 01.04.2010 31.12.2018
1120. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803502 ИРЕНА МИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1121. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803561 СЛАВИЦА СТАНКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1122. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803588 ВЕСНА ЦЕКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1123. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803596 ЉУБИЦА БУНДОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1124. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803600 АНА ДОНЧЕВСКА-ПЕНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1125. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803618 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1126. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803634 МИРУНА ТОПАЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1127. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803650 ЗДЕНКА СТАМЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1128. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803669 КАТЕРИНА ГАЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1129. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803677 ВАНЕСА АНДОВА-СТОЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1130. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 803715 СНЕЖАНА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1131. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804410 ЉУБИЦА ДИМОВСКА-ДИМАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1132. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804606 КАТИНА ПАВЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1133. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804894 БИЉАНА МАРИЧИЌ-ЈАКИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1134. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804908 ЕРОЛ РАХИМ 01.04.2010 31.12.2018
1135. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805866 МАРИЈА НАЈДОВСКА 06.09.2013 31.12.2018
1136. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746070 АНДРИЈАНА  ЧИПУРОВСКА 06.08.2013 31.12.2018
1137. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 719790 СНЕЖАНА ЗЕНГОВСКА 01.01.2014 31.12.2018
1138. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744417 ЕРВИН СЕЈФУЛА 29.11.2012 31.12.2018
1139. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744484 ТЕУТА ДАЛИПИ 07.12.2012 31.12.2018
1140. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744492 БИЛЈАНА РИСТОВА 07.12.2012 31.12.2018
1141. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744603 АЛЕКСАНДРА КАПУШЕВСКА 07.12.2012 31.12.2018
1142. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744611 КАТЕРИНА ШАЛЕВА ДИМИТРОВСКА 07.12.2012 31.12.2018
1143. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744697 ГОРДИЦА БЕЖОСКИ 07.12.2012 04.10.2014
1144. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744859 САБИНА СМАИЛОВИЌ 18.01.2013 31.12.2018
1145. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744867 ДОБРИЛА ДИМИТРИЕСКА 18.01.2013 31.12.2018
1146. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744875 ЕЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА ТОШЕВСКИ 18.01.2013 31.12.2018
1147. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТОМАТОЛОГ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744883 РОБЕРТ МИТРОВСКИ 18.01.2013 31.12.2018
1148. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744891 АЛЕКСАНДРА ЦАНЕВСКА ТАНЕСКА 18.01.2013 31.12.2018
1149. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТОМАТОЛОГ УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744905 АДЕЛИНА ХОЏА ТАИРИ 18.01.2013 31.12.2018
1150. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744913 МЕВЉАН АРИФИ 18.01.2013 31.12.2018
1151. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744921 ДАРКО МАРКОВСКИ 18.01.2013 31.12.2018
1152. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744930 МЕЉИХАТЕ БЕКТЕШИ 28.01.2013 31.12.2018
1153. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744948 СИРМА КИРОВСКА 28.01.2013 31.12.2018
1154. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744956 МАЈА ГЕОРГИЕВА 18.01.2013 31.12.2018
1155. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749036 СУЗАНА МИТРЕВСКА 01.01.2014 31.12.2018
1156. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749931 ГОРДИЦА БЕЖОСКИ 05.10.2014 31.12.2018
1157. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750956 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВСКА НИКОСКА 26.01.2015 31.12.2018
1158. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735310 СЕВДАЛИНКА ЈАНЕВСКА 12.06.2014 31.12.2018
1159. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748854 НАДА СПИРОВСКАИ 01.01.2014 31.12.2018
1160. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749109 ВЕРА МАЈСТОРОВА 12.06.2014 31.12.2018
1161. 09-17015/2 4030995113423 25010114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ РАДИО ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744719 КАТЕРИНА КИТАНОВСКА 07.12.2012 31.12.2018
1162. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732818 БИСЕРА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1163. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732826 ИВО ЌАЕВ 01.10.2010 31.12.2018
1164. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732834 МИЛИЦА ЗЛАТКОВА 01.10.2010 31.12.2018
1165. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732842 КИРО ЧУРЛИНОВ 01.10.2010 31.12.2018
1166. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732869 ИРЕНА АЛЕКСИОСКА ПАПЕСТИЕВ 01.10.2010 31.12.2018
1167. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732877 ИГОР АЛУЛОСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1168. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732893 ВЕСНА АНТОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1169. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732907 АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА-БОШКУ 01.10.2012 31.12.2018
1170. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732915 АРТА БИНА 01.10.2010 31.12.2018
1171. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732931 КРИСТИНА БЛАЖЕВА 01.10.2010 31.12.2018
1172. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732940 ВИОЛЕТА БОЖИНОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1173. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732958 ДРАГЕ ДАБЕСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1174. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732966 АНА ДАНЕВА МАРКОВА 01.10.2010 31.12.2018
1175. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732974 РЕНАТА ДИМИТРИОСКА 01.10.2010 31.12.2018
1176. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732982 ГОРАН ДИМИТРОВ 01.10.2010 31.12.2018
1177. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 732990 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ЈАНЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1178. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733008 ЈАДРАНКА ГЕОРГИЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1179. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733016 ЛИДИЈА ГРБЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1180. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733024 МАРИЈА ХАЏИ ЛЕГА 01.10.2010 31.12.2018
1181. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733040 ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПАНОВА 01.10.2010 31.12.2018
1182. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733059 СНЕЖАНА ЈАНЧЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1183. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733067 САША ЈОВЧЕВСКИ 07.08.2014 31.12.2018
1184. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733075 ДАНИЕЛА ЈОВАНОВА 01.10.2010 31.12.2018
1185. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733083 ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1186. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733091 ДАФИНА КАРАЏОВА 01.10.2010 31.12.2018
1187. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733105 ГОРДАНА КИПРОСКА 01.10.2010 31.12.2018
1188. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733113 ГОРАН КОЧОСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1189. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733148 ВЕСНА ЛИВРИНОВА 01.09.2013 31.12.2018
1190. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733172 РОСА СПАСОВА 14.07.2014 31.12.2018
1191. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733180 ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА 01.09.2013 31.12.2018
1192. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733199 АЗРА КУЧ 01.10.2010 31.12.2018
1193. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733202 ЛИДИЈА ПАЛАШЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1194. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733210 БОРИВОЈЕ ПАВЛОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1195. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733229 НЕВЕНА ПЕХЧЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1196. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733237 ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1197. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733245 ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1198. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733253 РУСАНКА ПОПОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1199. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733261 СНЕЖАНА ПОПОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1200. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733270 ИРЕНА РИСТЕСКА-МИТАНОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1201. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733288 ИГОР САМАРЏИСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1202. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733300 АНЕТА СИМА 01.10.2010 31.12.2018
1203. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733318 АТАНАС СИВЕВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1204. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733326 ЕЛЕНА СЛАВЕНСКА 01.10.2010 31.12.2018
1205. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733334 САШО СПАСОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1206. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733350 САШО СТОЈЧЕВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1207. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733369 МАРЈАН СТОЈОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1208. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733377 ДРАГАН ТАНТУРОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1209. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733385 ИРЕНА ТОДОРОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1210. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733393 ВАЛЕНТИНА Т. СТРАШЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1211. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733407 ГЛИГОР ТОФОСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1212. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733415 КОРНЕЛИЈА ТРАЈКОВА 15.01.2012 31.12.2018
1213. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733423 ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1214. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733431 АРТА ВОЈНИКА 01.10.2010 31.12.2018
1215. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733458 ЕЛЕНА ЏИКОВА 01.10.2010 31.12.2018
1216. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736783 ЕМИЛИЈА БАДЕВА -ГАЈДОВА 01.10.2010 31.12.2018
1217. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736791 ГАБРИЕЛА БУШИНОСКА ИВАНОВА 01.10.2010 31.12.2018
1218. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736805 ЃОРЃИ ФИЛЕВ 01.10.2010 31.12.2018
1219. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736821 ИСКРА КРСТЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1220. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736830 АЛЕКСАНДРА С. ЛАЗАРОВА 01.10.2010 31.12.2018
1221. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736856 ЛИДИЈА МАЏОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1222. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736864 ЗОРА ПОПОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1223. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 736872 ТАТЈАНА СТОШЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1224. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 742201 СЛАЃАНА СИМЕОНОВА 01.10.2010 31.12.2018
1225. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЕДИЈАТАР ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 742716 ОРХИДЕЈА СТОМНАРОСКА ДАМЧЕВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1226. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743720 МИЛЕ ТАНТУРОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1227. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746223 МИЛКА ТРАЈАНОВА 01.09.2013 31.12.2018
1228. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749869 ЈОСИФ ЃОРЕСКИ 09.10.2014 31.12.2018
1229. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804096 БРАТИЦА ЛАЗОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1230. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804100 ВАЛЕНТИНА ДАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА 01.10.2010 31.12.2018
1231. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804118 ТАЊА ХРИСТОВА ДИМКОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1232. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804126 МИЛЕ КИТАНОВСКИ 01.10.2010 31.12.2018
1233. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804134 МАЈА ПОПОВА 01.10.2010 31.12.2018
1234. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БИОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804142 ЛЕТКА ЈАНЕВА 01.10.2010 31.12.2018
1235. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804150 ЛИЛЈАНА ЈАНЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1236. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804169 МАЈА МАЏОВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1237. 09-17016/2 4030007645695 25096301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804940 МЕГИ МИЦЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018
1238. 09-17016/2 4030007645695 25096302 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО _1 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733342 АДЕЛА СТЕФАНИЈА 01.01.2013 31.12.2018
1239. 09-17016/2 4030007645695 25096302 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО _1 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745677 НАТАША ИЛИЕВА 25.06.2013 31.12.2018
1240. 09-17016/2 4030007645695 25096302 ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО _1 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746517 КАТЕРИНА МАЏУНКОВА 19.09.2013 31.12.2018
1241. 09-17017/2 4030000376060 25011403 ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ СПЕЦИЈАЛ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 701300 МИТРА БОГЕСКА БЛАЖЕВСКА 01.04.2008 31.12.2018 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА  
1242. 09-17017/2 4030000376060 25011403 ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ СПЕЦИЈАЛ.ОРДИН.ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 732753 БИЉАНА ШИШКОВА 01.04.2008 08.02.2015 МИРЈАНА СТАМЕНКОВСКА ТАЊА САВИН 750778 Замена за породилно 09.02.2015 09.11.2015
1243. 09-17018/2 4030008046027 25109901 ПЗУ ДЕНТОМЕДИКА СРБИНОВСКИ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.97/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 741752 ДЕЈАН РАФАЈЛОВСКИ 06.07.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ЦВЕТКОВСКА  
1244. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707163 МАРИНА ДАВЧЕВА ЧАКАР 01.04.2010 31.12.2018
1245. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707171 БИЛЈАНА ШИРГОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1246. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707180 ЛИДИЈА ДУБРОВСКА МИЛЕТИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1247. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707228 ЕЛЕНА ДИМЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1248. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707236 ЕЛЕНА БОГЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1249. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707244 ГАБРИЕЛА КОПАЧЕВА-БАРСОВА 01.04.2010 31.12.2018
1250. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707376 ЈАНЕ НЕТКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1251. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707392 АНИЦА АЛЕКСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1252. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707422 ИРЕНА ДУМА ВАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1253. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707457 ВАЛЕНТИНА ИВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1254. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707473 МАЈА КИРЈАС 01.04.2010 31.12.2018
1255. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707490 ГОРАН МИЦЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1256. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707538 ФРОДИТА ЈАКИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1257. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707546 ЈОВАН МЕЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1258. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707554 СОФИЈА НИКОЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1259. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707562 БЕАТРИСА ПОПОВСКА 15.07.2014 31.12.2018
1260. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707570 МАКЕДОНКА ГАРВАНЛИЕВА НИКОЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1261. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707597 ЉИРИМ ДЕМИРИ 01.04.2010 31.12.2018
1262. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707600 БЕСИМ ЗЕЌИРИ 01.04.2010 31.12.2018
1263. 09-17021/2 4030007645652 25096101 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО КЛИНИКА ЗА УВО,НОС И ГРЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804967 СПАСЕНИЈА ЧЕКАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1264. 09-17021/2 4030007645652 25096102 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО _1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707511 НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 01.06.2012 31.12.2018
1265. 09-17021/2 4030007645652 25096102 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО _1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747092 МАРИЈА ДОКОСКА 20.01.2014 31.12.2018
1266. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704610 СМИЉА ТУЏАРОВА-ЃОРГОВА 01.04.2010 31.12.2018
1267. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704652 ЃОРЃЕ ЏОКИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1268. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704687 ЛАЗО НОВЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1269. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704717 ЕЛИЗАБЕТА ЖОГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1270. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704725 БОРО ЏОНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1271. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704733 МАРГАРИТА ПЕНЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1272. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704741 ЈАСМИНА ЃОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1273. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА, ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704768 АРТАН ДИКА 01.04.2010 31.12.2018
1274. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704776 ВИКТОР ТРЕНЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1275. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704784 АНДРИЈАНА ЃОРЃЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1276. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704792 СОФИЈА ПЕЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1277. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704806 ИДРИЗ ОРАНА 07.07.2014 31.12.2018
1278. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 704814 МАРИЈА МИЛОШЕВСКА МИЈАЛКОВСКА 20.05.2014 31.12.2018
1279. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 738875 ИГОР ПЕЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1280. 09-17024/2 4030007645539 25095701 ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР. ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746789 ХРИСТИНА БРЕШКОВСКА 12.11.2013 31.12.2018
1281. 09-17025/2 4030008053341 25111401 ПЗУ ПРОТЕТИКА ПЕТКОВИ СПЕЦ.ОРДИН.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЕМИЛ ЗОЛА БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 703591 МАРИН ПЕТКОВ 01.04.2009 31.12.2018 САЊА ПЕРЧИНКОВСКA  
1282. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707694 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1283. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707716 САШО ДОХЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1284. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707732 СКЕНДЕР САИДИ 01.04.2010 31.12.2018
1285. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707740 СОТИР СТАВРИДИС 01.04.2010 31.12.2018
1286. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735248 ОЛИВЕР СТАНКОВ 01.04.2010 31.12.2018
1287. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745685 ЈОСИФ ЈАНЧУЛЕВ 25.06.2013 31.12.2018
1288. 09-17026/2 4030007645784 25095301 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749605 АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ 29.08.2014 31.12.2018
1289. 09-17026/2 4030007645784 25095302 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707686 ОГНЕН ИВАНОВСКИ 01.02.2014 31.12.2018
1290. 09-17026/2 4030007645784 25095302 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707724 БАШКИМ ШАБАНИ 04.01.2013 31.12.2018
1291. 09-17026/2 4030007645784 25095302 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749362 МИХАИЛ ПЕНЕВ 01.01.2014 31.12.2018
1292. 09-17027/2 4030007620560 25089601 ПЗУ ДР БОРИСЛАВ ПОПОВ СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. 16ТА МАКЕД.БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 701602 БОРИСЛАВ ПОПОВ 01.01.2009 31.12.2018  
1293. 09-17028/2 4030001408527 25026501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ТРАЈКОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИХАЌКА БР.3/3 ЛОК.5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701890 ТРАЈАНКА ТРАЈКОСКА 01.01.2009 31.12.2018 БИЛЈАНА МАТОВА  
1294. 09-17029/2 4030006597069 25056001 ПЗУ ОПТИКУС СКОПЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТОЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ БР. 6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 700975 ЃУЛИСТАНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НАТАША ИВАНОВСКА  
1295. 09-17030/2 4030006611371 25057901 ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ДРАЧЕВСКА ББ С. ДРАЧЕВО ДРАЧЕВО 718114 ТРАЈЧЕ ЃЕОРЃИЕВСКИ 08.10.2014 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕВСКА КОЧОСКА  
1296. 09-17035/2 4030004521790 25026102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.69 Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 805793 ЉУПКА ЈОСИФОВСКА ДИМИТРОВСКА 09.05.2013 15.02.2015 НЕВЕНА ФЛОРОВСКА АНЃЕЛА ВУЧКОВА 806358 Замена за боледување 16.02.2015 05.03.2015
1297. 09-17038/2 4030005540950 25053302 ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ КАРАГОНОВА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701971 СТОЈНЕ КАРАГОНОВА 01.01.2009 31.12.2018 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА  
1298. 09-17039/2 4024006108807 23003801 ПЗУ ДР ДАЧКА СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 702447 ЗДРАВКА КАЛЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛИЦА КОЛЕМИШЕВСКА  
1299. 09-17040/2 4030005542325 25057301 ПЗУ ЗЕНИТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ЛОНДОНСКА ББ 13 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700223 БРИЖИТА ЗЛАТЕСКА-ЛАЗАРЕВИЌ 01.01.2008 31.12.2018 ИВАНА БЛАЖЕВСКА  
1300. 09-17041/2 4030007632755 25090901 ПЗУ ДР АНТОВСКА СЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 702544 СУЗАНА АНТОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЈАСМИНА ЈАНЕВСКА  
1301. 09-17042/2 4024992100924 23000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706078 МУРАТ МУРАТИ 16.02.1996 31.12.2018
1302. 09-17042/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705420 КИЦО НОНКУЛОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1303. 09-17042/2 4024992100924 23000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705721 ЗАЉО АХМЕТИ 16.02.1996 31.12.2018
1304. 09-17042/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705390 АЛЕКСАНДАР ДОНОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1305. 09-17042/2 4024992100924 23000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705896 АНКИЦА СТРЕЗОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1306. 09-17042/2 4024992100924 23000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705365 ТРАЈЧЕ НИЧЕВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1307. 09-17042/2 4024992100924 23000106 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705861 ВЕРА ТАСЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1308. 09-17042/2 4024992100924 23000107 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 803995 ЛЕПА ЖАЛОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1309. 09-17042/2 4024992100924 23000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706043 ПОЛЕКСЕНА С.ГЕОРГИЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1310. 09-17042/2 4024992100924 23000109 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706116 ВЕИП ОСМАНИ 16.02.1996 31.12.2018
1311. 09-17042/2 4024992100924 23000110 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706094 САЊА АНДОНОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1312. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706124 ЉУПЧО ХРИСТОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1313. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706167 БЕТИ РАБАЏИЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1314. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706205 КРИСТИНА ПАВИЌЕВИЌ 16.02.1996 31.12.2018
1315. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706221 ЕРЌАН МЕРЏАНОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1316. 09-17042/2 4024992100924 23000112 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 750379 АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА 18.12.2014 31.12.2018
1317. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 706183 ЕВДА МАСАЛКОВСКА 01.01.2014 31.12.2018
1318. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 734985 ВИОЛЕТКА НОНКУЛОВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1319. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 745901 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА 03.07.2013 31.12.2018
1320. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 745910 МАЈА ПАВЛОВСКА 03.07.2013 31.12.2018
1321. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748382 ЈАКИМ СТОЈЧЕВСКИ 07.04.2014 31.12.2018
1322. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 748404 ГОРДАНА КРСТАНОВСКА 07.04.2014 31.12.2018
1323. 09-17042/2 4024992100924 23000113 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 749532 КИРЕ ДОНОВСКИ 11.08.2014 31.12.2018
1324. 09-17042/2 4024992100924 23000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 705888 РОМЕО ИКОНОМОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1325. 09-17042/2 4024992100924 23000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 803987 КОСТА НАНЧОВСКИ 16.02.1996 31.12.2018
1326. 09-17042/2 4024992100924 23000114 ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ОС ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 804002 СОЊА ЈАНЧЕВСКА 16.02.1996 31.12.2018
1327. 09-17045/2 4030006613684 25059501 ПЗУ ПРОДЕНТ ИДАДИЈА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701483 МЕРИ ШАПУРИЌ 01.01.2009 31.12.2018 ВИКТОРИЈА ДИМИТРОВСКА  
1328. 09-17045/2 4030006613684 25059501 ПЗУ ПРОДЕНТ ИДАДИЈА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701491 СНЕЖАНА КИТАНОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ЈОВИЦА МАЛИНОВСКИ  
1329. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701262 ВЕСНА ВАЈС ПАВЛОВ 01.07.2012 31.12.2018 ГОРДАНА АЦЕВСКА  
1330. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743259 ДРАГОМИР ЈАНКОВ 01.07.2012 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА РИСТОВСКА  
1331. 09-17046/2 4030000397050 25103002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ПАВЛОВ СПЕЦ. ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. 11 ТИ ОКТОМВРИ БР. 24/5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743828 АЛЕКСАНДРА БОШКОВСКА 01.07.2012 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЛАБОВИЌ  
1332. 09-17049/2 4030006598146 25047701 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ КАТЛАНОВСКА БАЊА ББ КАТЛАНОВО 709808 СВЕТЛАНА ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1333. 09-17049/2 4030006598146 25047701 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ КАТЛАНОВСКА БАЊА ББ КАТЛАНОВО 709816 МИШО МИХАЈЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1334. 09-17049/2 4030006598146 25047701 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ КАТЛАНОВСКА БАЊА ББ КАТЛАНОВО 709824 ДРАГИЦА СТЕФАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1335. 09-17049/2 4030006598146 25047701 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ КАТЛАНОВСКА БАЊА ББ КАТЛАНОВО 709832 ИВАН ИВАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1336. 09-17049/2 4030006598146 25047701 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ КАТЛАНОВСКА БАЊА ББ КАТЛАНОВО 709891 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА-ДРОБИЦКИ 01.04.2010 31.12.2018
1337. 09-17050/2 4012006121775 12005402 ПЗУ Д-Р ЦАНЕДЕНТ СПЕ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 704270 ЦАНЕ НАУМОСКИ 01.04.2010 31.12.2018 СУЗАНА МИНОСКА СТЕФАНОСКА  
1338. 09-17051/2 4030006617280 25059901 ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА ПАВЛОВА СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМ.ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 701513 ЕМИЛИЈА ПАВЛОВА 01.01.2009 31.12.2018 ВЕСНА ЛАЗАРЕВСКА  
1339. 09-17052/2 4030005530165 25041602 ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ ОРДИНАЦИЈА ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ АТИНСКА БР 1/3-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700886 ЗОРАН ШАНДУЛОВСКИ 01.01.2008 11.03.2015  
1340. 09-17052/2 4030005530165 25041603 ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ ОРД.ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ 44-1/КАТ 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ 700886 ЗОРАН ШАНДУЛОВСКИ 12.03.2015 31.12.2018 ЛИДИЈА ЈОРДАНОВА  
1341. 09-17054/2 4030007635800 25097114 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА СПЕЦ.ОРДИН.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 712337 ТОДОР СТАМЕНКОВСКИ 15.04.2014 31.12.2018 ЉУБИЦА МИРЧЕВСКА  
1342. 09-17055/2 4030007009039 25121501 ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 732699 ВЕСНА ПАПАЗОСКА 01.10.2010 31.12.2018 МАЈА ЃОРЃЕВИЌ  
1343. 09-17055/2 4016994100376 16000101 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО РЕНТГЕН РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741078 ЗОРИЦА МАНЧЕВСКА ТРАЈЧУЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1344. 09-17055/2 4016994100376 16000102 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 708186 РИСТО МАРКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1345. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738573 ВЛАТКО БОЈОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1346. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738581 КОСТА АНДРЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1347. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738590 ИЛЧО ТРАЈКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1348. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 738603 БЛАГИЦА ЈАНКУЛОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1349. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 748471 АНЕТА РИСТЕСКА 26.03.2014 31.12.2018
1350. 09-17055/2 4016994100376 16000103 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 749435 ДАНИЕЛА МАНДРЕСКА 06.08.2014 31.12.2018
1351. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО_4 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 744069 АЛЕКСАНДРА МИЈАЈЛЕВСКА СТЕФАНОВСКА 15.11.2012 31.12.2018
1352. 09-17055/2 4016994100376 16000104 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО_4 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713120 МАРИЈА СПИРКОСКА 01.12.2014 31.12.2015
1353. 09-17055/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713112 БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1354. 09-17055/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 713139 ТИНКА ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1355. 09-17055/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 737321 СНЕЖАНА БУРНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1356. 09-17055/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741400 МИХАЈЛО НИКОЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1357. 09-17055/2 4016994100376 16000105 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ОСТАНАТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 13 А КРУШЕВО 741523 СЛАВИЦА НАЈДЕНОСКА БОЈЧИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1358. 09-17057/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 745014 ЈОВАНКА ПОПОСКА 11.02.2013 31.12.2018
1359. 09-17057/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 749559 ДИЈАНА СТАНКОВСКА-НАСТЕВСКА 08.08.2014 31.12.2018
1360. 09-17057/2 4012005118886 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО РЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 750271 ДАЈАНА РИСТОМАНОВА-ПОПОСКА 28.11.2014 31.12.2018
1361. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718718 ЉИЉАНА КАЛЧИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1362. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718726 ОЛГИЦА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1363. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718734 ВЕСНА МИЦКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1364. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718742 МИЛЕВА ОГНЕНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1365. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718750 ЛЕНА КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1366. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718769 ВЛАТКО ПОПОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1367. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718777 ВЕСНА ФИДАНОСКА ЈОВИЧИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1368. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718793 ИЛИЈА СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1369. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718807 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЈОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1370. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ УРГЕНТНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718815 ЌЕМАЛ ИБРАИМИ 01.04.2010 31.12.2018
1371. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718823 СТОЈО ПАВЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1372. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718866 АНЕТА СТЕВАНОСКА-АВРАМОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1373. 09-17057/2 4012005118886 12002402 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ИТНА ПОМОШ ИТНА ПОМОШ БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718874 ЛЕТКА СТОЈАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1374. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718831 БЛАГИЦА МИЛАДИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1375. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718840 СУЗАНА ГУГАЧОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1376. 09-17057/2 4012005118886 12002403 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ПРЕВЕНТИВА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗЗ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 749311 ШУКРИ СЕЈДИНИ 08.07.2014 31.12.2018
1377. 09-17057/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 718696 ОСМАН СЕЈДИНИ 01.04.2010 31.12.2018
1378. 09-17057/2 4012005118886 12002404 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 42 КИЧЕВО 744441 СЛАВИЦА МАЧКИЌ 26.11.2012 31.12.2018
1379. 09-17058/2 4080009500993 25113201 ПЗУ БИОДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ГРАД. ЅИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703680 ЛЕНЧЕ НЕЛКОВСКА 14.05.2009 31.12.2018  
1380. 09-17058/2 4080009500993 25113201 ПЗУ БИОДЕНТАЛ СПЕЦ.ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ГРАД. ЅИД ББ БЛОК 4 ЗГР. 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 703699 ЗЛАТКО МАСЛАРЕВСКИ 14.05.2009 31.12.2018 ВИОЛЕТА КУЗЕВА  
1381. 09-17062/2 4030006585320 25048603 ПЗУ РЕС ХУМАНА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ. МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР. 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 801305 ЕЛЕНА АЛЕКСИЌ-ВЕЛИЧКОВСКА 20.10.2011 31.12.2018 КАМЕЛИЈА РИСТЕСКА РОЗЕТА ЦВЕТКОВСКА 805530 Замена за породилно 03.09.2012 28.06.2013
1382. 09-17064/2 4012010506118 12007901 ПЗУ ПРИМАДЕНТ-М СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 735850 МАЈА ДИМИТРИЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 МАРИЈА МАНОЈЛОСКА ДОНЕСКИ  
1383. 09-17066/2 4012993100806 12000902 ПЗУ КРАЈКОДЕНТ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО 703273 НИЈАС АЗИЗИ 01.01.2009 31.12.2018 АМДИЈЕ АЗИЗИ  
1384. 09-17068/2 4012005118894 12002501 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705667 ИЛМИ МЕХМЕДИ 01.04.2010 31.12.2018
1385. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705837 ЏАВИТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2018
1386. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803839 ТОНИ МИЛАДИНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1387. 09-17068/2 4012005118894 12002502 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803863 МАЈЛИНДА ИЛЈАЗИ 01.04.2010 31.12.2018
1388. 09-17068/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705756 ЕМИНЕ ЌЕРИМИ 01.04.2010 31.12.2018
1389. 09-17068/2 4012005118894 12002504 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 742015 ЛУЛЗИМ ЈАХОЈА 01.04.2010 31.12.2018
1390. 09-17068/2 4012005118894 12002505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705675 ГОЦЕ ТЕМЕЛКОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1391. 09-17068/2 4012005118894 12002505 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА ОРТОПЕДИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706060 АЦЕ СОФРОНИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1392. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731846 КОЧО КОЧОВСКИ 01.08.2014 01.08.2015
1393. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731854 ЛИДИЈА СОТИРОВСКА 01.08.2014 01.08.2015
1394. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731862 БОЖИДАР ПЕТКОВСКИ 01.08.2014 01.08.2015
1395. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731889 ИЛИНКА ДИМИТРОВА 01.08.2014 01.08.2015
1396. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731897 МЕРИ ПАТЧЕ 01.08.2014 01.08.2015
1397. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731900 ЛИДИЈА ПЕРЕЗ 01.08.2014 01.08.2015
1398. 09-17068/2 4012005118894 12002506 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОЧНО ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 749478 АЛЕКСАНДРА ГОЧЕВА ЈЕРЧИЌ 01.08.2014 01.08.2015
1399. 09-17068/2 4012005118894 12002507 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 803855 ЃОРЃЕ СЕКУЛОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1400. 09-17068/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706086 КРАСИМИРА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1401. 09-17068/2 4012005118894 12002508 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706108 ЛОРЕТА ЧЕЛИКУ 01.04.2010 31.12.2018
1402. 09-17068/2 4012005118894 12002509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 738824 ЃОКО КОНСТАНТИНОВСКИ 01.09.2014 01.09.2015
1403. 09-17068/2 4012005118894 12002509 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705829 МАГДАЛЕНА ЈОРДАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1404. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706019 АЌИФ ИСМАИЛИ 01.04.2010 31.12.2018
1405. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706132 СЕНАВЕР СЕЛИМИ 01.04.2010 31.12.2018
1406. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 727709 ЉУБИНКА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1407. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731544 ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1408. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731560 ВАСИЛЕ НАЈДОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1409. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731587 КСЕНОФОН РЕНДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1410. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731609 НИКОЛА ЈОВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1411. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731625 МИЛЧО СТОИЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
1412. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731641 ГОРАН ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1413. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731650 ТОДОР ТОДОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1414. 09-17068/2 4012005118894 12002511 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ХИРУРГИЈА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 742066 БОРИС ТОПАЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1415. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705640 ЛУПЧЕ РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1416. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705802 ЃОРЃЕ ДИЧОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1417. 09-17068/2 4012005118894 12002513 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731510 НИКОЛА ВЕЉАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1418. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705780 АЛИ МЕХМЕДИ 01.04.2010 31.12.2018
1419. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 705810 НЕЏАТ БАЛАЖИ 01.04.2010 31.12.2018
1420. 09-17068/2 4012005118894 12002514 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 706051 ЏАБИР БАЈРАМИ 01.04.2010 31.12.2018
1421. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713171 ВЕРКА СПИРОСКА 01.08.2014 01.08.2015
1422. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713198 ЛИДИЈА РОШКОСКА 01.08.2014 01.08.2015
1423. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713201 ЛИДИЈА ЃОРЃИЕСКА 01.08.2014 01.08.2015
1424. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713236 РАДМИЛА ЧАВЛЕСКА 01.08.2014 01.08.2015
1425. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713244 БЛАГОЈА ДИМЕСКИ 01.08.2014 01.08.2015
1426. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713252 МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА 01.08.2014 01.08.2015
1427. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 713260 ВАЛЕНТИНА С. ТОДОРОСКА 01.08.2014 01.08.2015
1428. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 728691 ВИОЛЕТА ЦЕЛЕСКА 01.09.2014 01.09.2015
1429. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731331 ГОРКА МИРЧЕВСКА 01.08.2014 01.08.2015
1430. 09-17068/2 4012005118894 12002516 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 42 КИЧЕВО 731366 ЈЕЛКА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2014 01.08.2015
1431. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПУЛМОЛОГ МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 706027 ЕЛЕНА ПОПОСКА 21.05.2013 31.12.2018
1432. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ИНТЕРНИСТ ОД ЦЕНТАР ЗА АСТМА И HOBB МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 728748 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВСКА 01.09.2014 01.09.2015
1433. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 728756 ЛИЉАНА АНГЕЛЕСКА 01.09.2014 01.09.2015
1434. 09-17068/2 4012005118894 12002519 ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО КИЧЕВО 743860 ТАЊА ИЛИЈОСКА 21.05.2013 31.12.2018
1435. 09-17070/2 4030005540659 25041802 ПЗУ А-Е МЕДИКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 УЛ ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 800180 СИЛВАНА ЈОНОВСКА 19.06.2012 31.12.2018 МИНИВЕР СУЛЕЈМАНИ  
1436. 09-17073/2 4032010504639 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2 - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА, ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 31/1-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 704237 ИРЕНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 ЕЛЕНА БОГДАНОВСКА  
1437. 09-17073/2 4032010504639 25120001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2 - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. БУЛ. 3ТА МАК. БРИГАДА БР.31/1-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 704245 ГОЦЕ ЃОРЃИОСКИ 01.04.2010 31.12.2018 ДИВНА ДОДЕВСКА  
1438. 09-17078/2 4022996100772 21000402 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ПНЕВМОФТИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФИЗИОЛОГИЈА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 701009 ПАЦА ДОНЕВСКА 01.01.2008 31.12.2018 РУБИНА СТРОИМАНОВСКА  
1439. 09-17080/2 4030993223540 25001902 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ1 ХРИСТОФЕР ЖЕФАРОВИЌ б.б. СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 800104 САШО ТРАЈКОСКИ 20.10.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА СТЕВАНОВСКА  
1440. 09-17083/2 4030006593608 25119501 ПЗУ ДЕНТУРА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.НИКОЛА РУСИНСКИ БР.3-1/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 704326 ЏУДИ АТАНАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 АНА СРБОВА  
1441. 09-17084/2 4030008023477 25104701 ПЗУ ВИАДЕНТ ПОЛИКЛИНИКА ВИАДЕНТ-СКОПЈЕ ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 31Б -1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 702153 ВАЛЕНТИНА ЈОРДАНОСКА 01.01.2009 28.01.2015 ВЕРИЦА КУКУНЕШОСКА МАЈА МИХАЈЛОВСКА 750786 Замена за породилно 30.01.2015 24.10.2015
1442. 09-17084/2 4030008023477 25104702 ПЗУ ВИАДЕНТ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.31-Б/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 703745 АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОСКИ 01.08.2009 31.12.2018 ЕЛЕНА ГЛУВИЌ  
1443. 09-17085/2 4019006111707 18003101 ПЗУ ОРТО-ГЕМ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 702072 ГОРДАНА ФИЛИПОВА 01.04.2011 31.12.2018 ЈАСМИНА ЃОРЃИЕВА  
1444. 09-17087/2 4030008028843 25110301 ПЗУ ОФТАЛМО ЛОГИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 703354 МАРИНА КОВАЧЕВСКА-ТРПЕНОСКА 01.01.2009 31.12.2018 КАТЕРИНА КИТАНОВСКА  
1445. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701165 ИРИНА АНГЕЛОВСКА 22.09.2014 31.12.2018
1446. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723509 БИСЕРКА ЈОВКОВСКА ЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1447. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723517 ГОРИЦА БРЕШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1448. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723525 ДЕЈАН ДОКИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1449. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723533 МИРОСЛАВ ГАВРИЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1450. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723550 ЛУБЕ ГЛИГОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1451. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723568 ДЕСКА ДИМИТРИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1452. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723576 ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1453. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723584 АНЃЕЛКО ЃОРЧЕВ 15.09.2014 31.12.2018
1454. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723606 ЗЛАТИЦА ГОШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1455. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723614 МАРГАРИТА НИКОЛАУ 01.04.2010 31.12.2018
1456. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723622 ГЕНЦИАНА СТЕВЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1457. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723630 ЗОРАН АРСОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1458. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723657 ЈАГОДА СТОЈКОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1459. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723665 ДЕЈАН ТОДЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1460. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГ ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723673 МАРИЈА ЗДРАВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1461. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723681 СУЗАНА АРБУТИНА 01.04.2010 31.12.2018
1462. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723703 САВА ПЕЈКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1463. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723711 ДИМИТАР КАРКИНСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1464. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723720 АРБЕН РЕЏЕПИ 01.04.2010 31.12.2018
1465. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 723738 ЕЛЕНА ЈОВАНОВСКА ЈАНЕВА 17.06.2013 31.12.2018
1466. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740454 СЕАД ЗЕЈНЕЛ 01.04.2010 31.12.2018
1467. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 740462 АЛЕКСАНДРА ТАТАБИТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1468. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749761 АНЃЕЛА ДЕБРЕШЛИОСКА 22.09.2014 31.12.2018
1469. 09-17088/2 4030007645512 25094301 ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ЈЗУ-КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА 17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 749770 СМИЉКО ЈОВАНОСКИ 22.09.2014 31.12.2018
1470. 09-17089/2 4019006111847 18003001 ПЗУ АЛЕКСОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА ОРТОДОНЦИЈА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 702099 ВЛАДО АЛЕКСОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ВЕСНА РИЗОВА  
1471. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 727725 ЖАН ЗИМБАКОВ 01.04.2011 31.12.2018
1472. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 740675 ЖАН МИТРЕВ 01.04.2011 31.12.2018
1473. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА, КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 740705 НИКОЛА ХРИСТОВ 01.04.2011 31.12.2018
1474. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 740772 ТАЊА АНЃУШЕВА 01.04.2011 31.12.2018
1475. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 740780 ИВАН МИЛЕВ 01.04.2011 31.12.2018
1476. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 740799 ШПЕНД ИДРИЗИ 01.04.2011 31.12.2018
1477. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 741833 ЕНВЕР ИДОСКИ 01.04.2011 31.12.2018
1478. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 741922 ЕЛЕНА АМБАРКОВА-ВИЛАРОВА 01.04.2011 31.12.2018
1479. 09-17090/2 4030002431956 25105701 ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ СПЕЦ.БОЛНИЦА ПО ХИРУР.БОЛЕСТИ-КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743062 ВИЛМА АМПОВА-СОКОЛОВ 01.04.2011 31.12.2018
1480. 09-17092/2 4019007112855 18003602 ПЗУ АЛЕКСОВСКИ ДВА СПЕЦ.ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.9 НЕГОТИНО 703001 СНЕЖАНА ВИТАНОВА АЛЕКСОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 МИЛКА ПЕТРОВА  
1481. 09-17094/2 4030004524960 25096901 ПЗУ КАЛЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПРОТЕТИКА ПРОТЕТИКА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА УЛ. ЉУБОТЕНСКА БР.5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 701904 ВЕРИЦА ДИМОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 МАРИЈАН ДИМОВСКИ  
1482. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 713570 ИДРИЗ НЕЏИПИ 01.04.2010 31.12.2018
1483. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 713694 ОЛИВЕРА ДИМОВА 01.04.2010 31.12.2018
1484. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 713724 ЉУПЧО НАУМОВ 01.04.2010 31.12.2018
1485. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 713767 РОЗА КРСТЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1486. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714054 МЕРИ ЈАКОВЧЕВСКА-КУЈУНЏИСКА 01.04.2010 31.12.2018
1487. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714062 ВИКТОР ИСЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1488. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714097 ГОЛУБ ДАНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1489. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714143 ПАВЛИНА ВАСКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1490. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714160 ДИВНА МИХАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1491. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714453 СЛАВКА ХРИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1492. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714739 НАДИЦА КИРКОВА ВАСКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1493. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714755 ДЕСПИНА МИРЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1494. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714780 ВИЛМА ВИДЕНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1495. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714798 МАРИНА ВЛАДИМИРОВА 01.04.2010 31.12.2018
1496. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714828 ЈАГОДА ПЕЈОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1497. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714852 ОЛИВЕРА СУБОТИН ПОПОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1498. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714879 ДИМИТАР БОНЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1499. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714887 МИЛКА БОШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1500. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714895 ЛИЛЈАНА ИГЊАТОВА 01.04.2010 31.12.2018
1501. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714909 НАДА АЛЕКСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1502. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714925 АНЕТА СПАСОВСКА-ТРАЈАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1503. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714950 СНЕЖАНА ПЕЈКОВСКА-ДИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1504. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714976 МАРЕ НИКУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1505. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 724750 ВИЛМА ЛАЗАРОВА 01.04.2010 31.12.2018
1506. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 724777 МИЛОРАД ЈЕРЕМИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1507. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733822 АНЕТА РИСТЕСКА-ОРДЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1508. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734934 НЕНАД СИМОНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1509. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734942 АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
1510. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 734950 ИМРАН МЕМЕДИ 01.04.2010 31.12.2018
1511. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743240 АДРИЈАНА ЈОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1512. 09-17096/2 4030974214505 25047601 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 743852 МАРИЈА КОСТАДИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1513. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 713759 ЕЛИЗАБЕТА ЗАФИРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1514. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804444 ИНА НАУМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1515. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804452 АНИЦА ЗДРАВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1516. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804460 ИСКРА ТРЕНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1517. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804479 АНДРОМАХИ НАУМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1518. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804487 ОЛГА МИЦЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1519. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804495 ЛЈИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1520. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804509 ВЕРИЦА ДУКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1521. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804517 САШКА СИМОНОВСКА-ПЕТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1522. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804525 МИЛИЦА Н. КАРАНФИЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1523. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804533 СЕМАХАТ ОСМАНИ 01.04.2010 31.12.2018
1524. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804541 ЛИЛЈАНА МАТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1525. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804550 РАБИЈЕ МАМУТИ 01.04.2010 31.12.2018
1526. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804568 МЕЛИТА СТОЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1527. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА, ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804576 ВИЛМА НАЈДЕНОВА-УГРИНОВСКА 01.04.2010 26.05.2014
1528. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805157 СЛАВИЦА ШЕКУТКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1529. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805165 ДРАГИЦА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1530. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805173 ДАНИЕЛА ТАСЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1531. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805203 ЖАКЛИНА ВЕЛАНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1532. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805211 ПАВЛИНА БЕЛЧЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1533. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805220 СУНЧИЦА СТОЈЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1534. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805238 БИЛЈАНА СИМЕОНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1535. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805246 ЕВДОКИЈА АНГЕЛОВА 01.04.2010 31.12.2018
1536. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805254 ЗОРАН НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
1537. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805262 ДАНИЈЕЛА САВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1538. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА, ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 806170 ВИЛМА НАЈДЕНОВА-УГРИНОВСКА 27.05.2014 31.12.2018
1539. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 714941 МИРА ГИНОСКА МРЃА 11.12.2013 31.12.2018
1540. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 744018 ВЕНЦИ АНАСТАСОВ 23.10.2012 31.12.2018
1541. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746428 КРИСТИНА ВАСИЛЕВСКА-ЧАЛОВСКИ 10.09.2013 31.12.2018
1542. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747009 ДЕСАНКА ЃОРЃЕВИЌ 04.01.2014 31.12.2018
1543. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 750832 АНЕТА СТОЈМАНОВСКА 11.02.2015 31.12.2018
1544. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 751022 ТАЊА РИСТЕСКА 23.03.2015 31.12.2018
1545. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА, ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804584 САЊА ЕФТИМОВСКА 26.06.2013 31.12.2018
1546. 09-17096/2 4030974214505 25047602 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ ПСИХИЈАТРИЈА МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804975 АБДУЛА ТАЧИ 04.06.2014 31.12.2018
1547. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 718025 НАГИП ЗУМБЕРИ 21.01.2014 31.12.2018
1548. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 747246 ИВИЦА СМОКОВСКИ 21.01.2014 31.12.2018
1549. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748218 МИЛЕНА МИЛЕТИЌ 25.03.2014 31.12.2018
1550. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705373 ЦВЕТАНКА БОЖИНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1551. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705411 НИКО БЕЌАРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1552. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705438 ЛИДИЈА ПЕТКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1553. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705454 ЛИЛЈАНА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1554. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705470 НАТАША СИМОНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1555. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705497 ЖАНИНА ПЕРЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1556. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705551 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОВСКА-ТРЕНЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1557. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705578 ИРЕНА ЈУРУКОВ 01.04.2010 31.12.2018
1558. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705594 МАРИЈА ГЛАСНОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1559. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 705624 АЛЕКСАНДРА БАБУЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1560. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 733946 ДАНИЛ ПЕТРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1561. 09-17099/2 4030007645717 25094701 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 735230 НЕСТОР ПОПОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1562. 09-17099/2 4030007645717 25094702 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА _1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745596 АЛЕКСАНДРА СТЕВЧЕВСКА-ЃОРЃИЕВСКА 05.06.2013 31.12.2018
1563. 09-17099/2 4030007645717 25094702 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА _1 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748200 ДУШАН ПЕТКОВСКИ 25.03.2014 31.12.2018
1564. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЛУ2 УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804290 ЛАУРЕТА ШЕХУ 01.01.2014 31.12.2018
1565. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716499 АНТОНИ НОВОТНИ 01.04.2010 31.12.2018
1566. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716529 ВЕСНА ПЕЈОСКА ГЕРАЗОВА 01.04.2010 31.12.2018
1567. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716553 ВИКТОРИЈА ВУЈОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1568. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716561 МАРИЈА РАЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1569. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716570 БРАНИСЛАВ СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1570. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716588 КАМКА ПАКЕТЧИЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1571. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716677 МИРА ПОЛАЗАРЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1572. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716693 НЕНСИ МАНУШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1573. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716707 ВАЛЕНТИНА ЧАЛОВСКА САМАРЏИСКА 01.04.2010 31.12.2018
1574. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716715 ЕЛИЗАБЕТ МИЦЕВА ВЕЛИЧКОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1575. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716731 СЛАВИЦА АРСОВА ХАЏИ-АНЃЕЛКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1576. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716758 ЗОЈА БАБИНКОСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
1577. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716774 СТОЈАН БАЈРАКТАРОВ 01.04.2010 31.12.2018
1578. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716790 АНА ФИЛИПЧЕ 01.04.2010 31.12.2018
1579. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716812 НАСЕР ДУРМИШИ 01.04.2010 31.12.2018
1580. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 716820 КАДРИ ХАЏИХАМЗА 01.04.2010 31.12.2018
1581. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804266 АНГЕЛИНА ФИЛИПОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1582. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804274 АЛЕКСАНДРА ЧИБИШЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1583. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804282 МАГДА МАНОЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1584. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ, МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805696 ФЛОРИЈАН НАУМОВ 18.10.2012 31.12.2018
1585. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805700 АЛЕКСАНДРА ЦОНЕВА 18.10.2012 31.12.2018
1586. 09-17100/2 4030007645490 25096401 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ.ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805718 ЛИЛЈАНА ТРПЧЕВСКА 18.10.2012 31.12.2018
1587. 09-17100/2 4030007645490 25096402 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА _1 ПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 746860 АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ 02.12.2013 31.12.2018
1588. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710539 СТОЈАН МИТЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1589. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802506 ЖИВКА ЈОРДАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1590. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802514 МАРИЦА УГРИНОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1591. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802522 ОЛИВЕРА ЗДРАВКОВА - ЦЕНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1592. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802530 ЈОВАНКА ПЕШОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1593. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802549 МИРА ЈОВАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1594. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802557 СЛАЃАНА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1595. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802565 СИЛВАНА ФИЛИПОВА 01.04.2010 31.12.2018
1596. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802573 БИЉАНА ЃОРЃЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1597. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802581 БЛАГОЈА ДЕЛЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1598. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802590 ВЕСНА ЛАЗАРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1599. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802646 ГОРАН ПЕТРУШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1600. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802654 АНА ПОПОСКА 01.04.2010 31.12.2018
1601. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802662 НЕРМИН ТЕЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1602. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802670 СТАНИСЛАВА НИНЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1603. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802689 ЛИДИЈА ДУРОЛОЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1604. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802697 ЕЉОНА ЦЕКА 01.04.2010 31.12.2018
1605. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802700 ВИОЛЕТА КУНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1606. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802719 МИРЈАНА ДУКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1607. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802727 СТАНИСЛАВА АНТЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1608. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 802735 АНЕТА ЛАЗАРОВА 11.02.2015 31.12.2018
1609. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 804070 ЖИВАНКА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1610. 09-17103/2 4030007645598 25096501 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ВО СЛУХОТ, ГОВОРОТ И ГЛАСОТ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 805726 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА-КОКРМАНОВА 26.03.2013 31.12.2018
1611. 09-17103/2 4030007645598 25096502 ЈЗУ ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СК ЗАВ.ЗА РЕХА.НА СЛУХ,ГОВОР И ГЛАС СКОПЈЕ ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 710555 ТАТЈАНА ГЕОРГИЕВСКА - ЈАНЧЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1612. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706698 НЕБОЈША ПЕШИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1613. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706787 МАРГАРЕТА Б.СТЕФАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1614. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706809 ВЕСНА ГРИВЧЕВА-ПАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1615. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706850 ЗОРИЦА ЗАФИРОВИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1616. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706876 СУЗАНА НИКОЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1617. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706990 МОНИКА МУРАТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1618. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707007 СИЛВИЈА ДУМА 01.04.2010 31.12.2018
1619. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707040 ДАНИЕЛА ДЕРВЕНЏИ-ШИКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1620. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707058 АГРОН СТАРОВА 01.04.2010 15.02.2015
1621. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707066 НИНА ЦАЦА-БИЉАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1622. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707074 ВЕСНА ЦИФРЕВСКА 01.04.2014 31.12.2018
1623. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707090 ЃОРЃИ ГОЦЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1624. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707104 НАТАША ИЧОЌАЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1625. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707120 НЕВЕНКА АЏИЕВСКА 28.04.2014 31.12.2018
1626. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 707139 НОРА ПОЛОЖАНИ 28.04.2014 31.12.2018
1627. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725250 КАТЕРИНА ДАМЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1628. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 725269 ЈОВАНКА ДАРКОСКА 01.04.2010 14.04.2014
1629. 09-17104/2 4030007645580 25095001 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 748366 ЈОВАНКА ДАРКОСКА 15.04.2014 31.12.2018
1630. 09-17104/2 4030007645580 25095002 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА _1 ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 706795 ЛИДИЈА ГОЛЕВА- МИШЕВСКА 01.01.2015 31.12.2018
1631. 09-17104/2 4030007645580 25095002 ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА _1 ДЕРМАТОЛОГИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ВОДЊАНСКА БР.17 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 745553 ИРИНА АРСОВСКА-БЕЖОСКА 16.05.2013 31.12.2018
1632. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707864 САНДЕ СТОЈАНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1633. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707937 ГОРДАНА БОЖИНОВСКА - БЕАКА 01.04.2010 31.12.2018
1634. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707945 ДРАГИША ГАЛЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1635. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707961 ДАНЕ НЕДЕЛКОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1636. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708135 ВЛАДИМИР МИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1637. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708348 НАТАША ГРАМАТНИКОВСКА 15.05.2013 31.12.2018
1638. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708429 БЕСИМ АЛИУ 01.04.2010 31.12.2018
1639. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708437 СНЕЖАНА ЌУПЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1640. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ПУЛМОЛОГИЈА И РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708445 НАДЕ КОЧОВСКА - КАМЧЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1641. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708500 РИСТО АНТАРОРОВ 01.04.2010 31.12.2018
1642. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708518 ЈАНЕ БУШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1643. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708526 СНЕЖАНА СМИЛЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1644. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708534 МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1645. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708640 ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1646. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708720 ЈУСУФ ВЕЈСЕЛИ 01.04.2010 31.12.2018
1647. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 725277 АНТОНИО АНТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1648. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 727377 МАРИЈА КОТЕВСКА-АНЃУШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1649. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 733644 ИРЕНА ЕФТИМОВСКА - РОГАЧ 01.04.2010 31.12.2018
1650. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 735930 СНЕЖАНА ЈОВЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1651. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 737534 НАТАША ЕФТИМОВСКА-ОТОВИЌ 20.10.2014 31.12.2018
1652. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742252 ТАНЕР ХАСАН 01.04.2010 31.12.2018
1653. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742287 ДРИТА БИСЉИМИ 01.04.2010 31.12.2018
1654. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742619 МИЛИЦА ЈАНКУЛОСКА - СМИЛАНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1655. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743054 ИРЕНА ГИГОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1656. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743135 ИГОР СТОЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1657. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743267 ДАНИЕЛА БУКЛИОСКА-ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1658. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745162 ВЛАДИМИР РИСТОВСКИ 21.02.2013 31.12.2018
1659. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745707 ДАНИЕЛА ДОНЕВА 01.07.2013 31.12.2018
1660. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746266 ВЛАТКО АЛЕКСОВ 04.09.2013 31.12.2018
1661. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746924 БОЖИДАР ПОПОСКИ 31.12.2013 31.12.2018
1662. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 747173 ИРИНА ТОНОВСКА 03.01.2014 31.12.2018
1663. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 747556 КРИСТИНА ЛАЗАРОВСКА 27.02.2014 31.12.2018
1664. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 749656 ЉУПЧО ДАМЕСКИ 15.09.2014 31.12.2018
1665. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 749664 КЕТИ ТЕРЗИЕВСКА МАКАРОВСКА 15.09.2014 31.12.2018
1666. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 749672 ИВАНА ТРАЈКОВСКА 15.09.2014 31.12.2018
1667. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 750697 БИЛЈАНА МУРАТОВСКА-ЖИКОВА 28.01.2015 31.12.2018
1668. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 750859 ИВА САЈКОВСКА 13.02.2015 31.12.2018
1669. 09-17105/2 4057010504712 25119601 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 750883 ЦВЕТАНКА ВОЛКАНОВСКА-ИЛИЈЕВСКА 18.02.2015 31.12.2018
1670. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 717797 МАРЈАН БАЛОСКИ 20.04.2011 31.12.2018
1671. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744182 ЕЛЕНА НЕЧЕВСКА 02.10.2012 31.12.2018
1672. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744786 АНА СЕКУЛИЌ 10.01.2013 31.12.2018
1673. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746533 НАТАША НЕДЕСКА-МИНОВА 04.11.2013 31.12.2018
1674. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746436 СТЕВЧО ДОНЕВ 04.09.2013 31.12.2018
1675. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 704253 ИЛИЈА КАРАНФИЛОВИЌ 04.09.2013 31.12.2018
1676. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745138 ДАНИЕЛА РИСТИЌ 21.02.2013 31.12.2018
1677. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746843 САЊА ЏАМБАЗОВСКА-ЗИКОВА 16.10.2014 31.12.2018
1678. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 749354 ФАТЉУМЕ АДИЛИ 29.07.2014 31.12.2018
1679. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОЛОГИЈА НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 751073 ЈАСНА ПЕТРЕСКА 26.03.2015 31.12.2018
1680. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 700061 ЉУБИНКА СПИРКОСКА 04.11.2013 31.12.2018
1681. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 718394 НАТАША МАРКОВСКА 11.06.2013 31.12.2018
1682. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 736015 ЈАСМИНА СТЕПАНОСКА 27.12.2013 31.12.2018
1683. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743976 РИДВАН БАЈРАМИ 02.10.2012 31.12.2018
1684. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745472 ГАЗМЕНД ЕЛЕЗИ 26.04.2013 31.12.2018
1685. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745634 ЖАРКО СПАСОВСКИ 11.06.2013 31.12.2018
1686. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746703 ЕВГЕНИЈА ЛАЗОВА 08.11.2013 31.12.2018
1687. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 747297 ЕЏЕВИТ КАДРИ 03.02.2014 31.12.2018
1688. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОПШТА ХИРУРГИЈА ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 747718 АРБЕН КАРПУЗИ 13.03.2014 31.12.2018
1689. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745383 НЕНАД ПЕТКОВ 05.04.2013 31.12.2018
1690. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746681 ДАРКО ТАЛЕВСКИ 08.11.2013 31.12.2018
1691. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708100 НАДА ИВЧЕВА 01.05.2013 31.12.2018
1692. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 715867 МИРОСЛАВ ГРОЗДАНОВСКИ 29.11.2012 31.12.2018
1693. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 731307 АНА ДОНЕВА 19.05.2012 31.12.2018
1694. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744204 МАРИЈА ЛИЧЕНОСКА 02.10.2012 31.12.2018
1695. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744212 ВЕСНА БРИШКОСКА 02.10.2012 31.12.2018
1696. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744557 ЛИЛЈАНА МАЛИНОВСКА-НИКОЛОВСКА 29.11.2012 31.12.2018
1697. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744972 ВАСКО БУТИКОСКИ 23.01.2013 31.12.2018
1698. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746983 МАРИЈА МАРКОВСКИ 31.12.2013 31.12.2018
1699. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742805 ИРЕНА МИХАЈЛОВСКА ШУЛЕВСКА 01.03.2014 31.12.2018
1700. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746258 ВАСЕ СТОЈЧЕСКА 04.09.2013 31.12.2018
1701. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 703958 ГАЛИНА ДИМИТРОВА 18.09.2013 31.12.2018
1702. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 716987 ЗЛАТКО СТОЈКОВСКИ 19.04.2011 31.12.2018
1703. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 743968 БОЖИДАР БЛАЖЕВСКИ 02.10.2012 31.12.2018
1704. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 744239 ДИМИТАР ВЕЉАНОВСКИ 02.10.2012 31.12.2018
1705. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746932 АЛЕКСАНДАР ЃОРЕСКИ 27.12.2013 31.12.2018
1706. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ТРАНСФУЗИЈА ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708542 КИРО ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1707. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ТРАНСФУЗИЈА ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708550 РУСЕ РАЈЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1708. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ТРАНСФУЗИЈА ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 733628 МЕНДЕ ШУРБЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1709. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ТРАНСФУЗИЈА ТРАНСФУЗИСКА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742902 КРИСТИНА ПАРТАЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1710. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745146 ИГОР МИНЕВ 21.02.2013 31.12.2018
1711. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 745219 ИВИЦА СТОЈАНОСКИ 13.03.2013 31.12.2018
1712. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746967 ЈОВАН ИВЧЕВ 31.12.2013 31.12.2018
1713. 09-17105/2 4057010504712 25119602 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_1 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 749826 ЕМИЛИЈА ГРКОВА-МИШКОВСКА 03.10.2014 31.12.2018
1714. 09-17105/2 4057010504712 25119603 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_2 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707805 БИЛЈАНА ПРГОВА - ВЕЛЈАНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1715. 09-17105/2 4057010504712 25119603 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_2 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707813 СЛАВЧО КУСАКАТСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1716. 09-17105/2 4057010504712 25119603 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_2 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746274 МАЈА ЈАКИМОВСКА 04.09.2013 31.12.2018
1717. 09-17105/2 4057010504712 25119604 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_3 КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708143 ГРЕТИ ЈАКИМОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1718. 09-17105/2 4057010504712 25119604 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_3 КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 733652 ИРЕНА ДИМИТРОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1719. 09-17105/2 4057010504712 25119604 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_3 КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742260 ВЕСНА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1720. 09-17105/2 4057010504712 25119604 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_3 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746282 МАША КОСТОВА 04.09.2013 31.12.2018
1721. 09-17105/2 4057010504712 25119605 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_4 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708151 ПЕЦО ИЛЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1722. 09-17105/2 4057010504712 25119605 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_4 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708160 ЖИВКО РИСТЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1723. 09-17105/2 4057010504712 25119605 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_4 ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ИНФЕКТОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 719277 ПАТРИЦИЈА КАЛАМАРАС 01.04.2010 31.12.2018
1724. 09-17105/2 4057010504712 25119605 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_4 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746304 СЛАВИЦА/ НИКОЛОВСКА-ЧАЛЧЕВСКИ 04.09.2013 31.12.2018
1725. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707848 ДУШКО ДОМАЗЕТОСКИ 16.01.2015 31.12.2018
1726. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708119 ЈАСМИН ЦИРИВИРИ 01.04.2010 31.12.2018
1727. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708127 КИРО ЗАФИРОВ 01.04.2010 31.12.2018
1728. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708704 ТАТЈАНА ИЛИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1729. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 715182 ЕЛИЗАБЕТА МИЛАДИНОВСКА - ХАРБОВ 01.04.2010 31.12.2018
1730. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 725293 ЗОРАН НЕСТОРОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1731. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 727660 ТОДЕ ВРАНИШКОСКИ 04.10.2011 31.12.2018
1732. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 735892 ФИДАНЧО ТРАЈАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1733. 09-17105/2 4057010504712 25119606 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ОРТОПЕДИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 747289 ЛАСКО КОЦЕВ 03.02.2014 31.12.2018
1734. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708062 САШО СТОЈЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1735. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708070 ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА 01.04.2010 31.12.2018
1736. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708097 ЏЕМИЛЕ БЕРАТ 01.04.2010 31.12.2018
1737. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 714836 МИРЈАНА САВЕСКА 01.04.2010 31.12.2018
1738. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 714860 ДАРКО КОСТОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1739. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 735914 НИКОЛА ОЛУМЧЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1740. 09-17105/2 4057010504712 25119607 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_6 НЕВРОПСИХИЈАТРИСКИ БОЛЕСТИ ПСИХИЈАТРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742295 НАТАША ДОНОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1741. 09-17105/2 4057010504712 25119608 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_7 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708674 НАУМЧЕ ТРПЕНОСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1742. 09-17105/2 4057010504712 25119608 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_7 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708682 АНА КЕДЕВА-ПЕТРОВА 01.04.2010 31.12.2018
1743. 09-17105/2 4057010504712 25119608 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_7 ОФТАЛМОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 733636 ДРАГАН АНДОНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1744. 09-17105/2 4057010504712 25119608 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_7 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746312 ФИЛИП РИСТЕСКИ 04.09.2013 31.12.2018
1745. 09-17105/2 4057010504712 25119609 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_8 ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708569 ЗОРАН КАРАТАШЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1746. 09-17105/2 4057010504712 25119609 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_8 ПАТОЛОГИЈА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708577 ГРОЗДАН ПЕЈЧИНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1747. 09-17105/2 4057010504712 25119611 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_10 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707759 ВОИСЛАВ КАЈЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1748. 09-17105/2 4057010504712 25119611 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_10 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707775 ЃОРЃИ ЃУРЧЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1749. 09-17105/2 4057010504712 25119611 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_10 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707783 АНТЕ СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1750. 09-17105/2 4057010504712 25119611 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_10 УРОЛОГИЈА УРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707791 ТОНИ КРСТЕВ 01.04.2010 31.12.2018
1751. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707589 МИТЕ НИКОЛОВ 01.04.2010 31.12.2018
1752. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707619 ПРЕДРАГ НАКИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1753. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707627 ВЕРГЕНИЈА ДИНЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1754. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707635 ВАСИЛ СТОЈМИЛОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1755. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707643 СНЕЖАНА КАВАИН 01.04.2010 31.12.2018
1756. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707651 ЃОРЃИ ИЛИЕВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1757. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707678 МЕРИ АТАНАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1758. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОПШТА ХИРУРГИЈА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 708631 РАДМИЛА ТРАЈКОВА 01.04.2010 31.12.2018
1759. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746380 РАДЕ ФИЛИПОВСКИ 18.09.2013 31.12.2018
1760. 09-17105/2 4057010504712 25119613 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_11 РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746339 МАГДАЛЕНА БОГУЧЕВСКА 04.09.2013 31.12.2018
1761. 09-17105/2 4057010504712 25119614 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_12 ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА, ОПШТА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707988 ВАНЧЕ СТЕФАНОВСКИ 01.04.2010 31.12.2018
1762. 09-17105/2 4057010504712 25119615 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_13 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803197 АНКИЦА ПОП-КОСТОВА 01.04.2010 31.12.2018
1763. 09-17105/2 4057010504712 25119615 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_13 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803200 ЛИДИЈА СПАСОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1764. 09-17105/2 4057010504712 25119615 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_13 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803219 СОЊА КУЛЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1765. 09-17105/2 4057010504712 25119615 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_13 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803251 ОРЦЕ ЕФТИМОВ 01.04.2010 31.12.2018
1766. 09-17105/2 4057010504712 25119615 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_13 БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 805483 БИЉАНА ВАСИЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1767. 09-17105/2 4057010504712 25119617 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_14 ДИГЕСТИВНИ БОЛЕСТИ ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707970 ДРАГАН СТОШИЌ 01.04.2010 31.12.2018
1768. 09-17105/2 4057010504712 25119617 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_14 КОЖНО ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 746371 МАЈА ЃОРЃИЕВСКА-РИСТОВА 04.09.2013 31.12.2018
1769. 09-17105/2 4057010504712 25119618 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_15 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 707996 ДОБРИ СТОЈМЕНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1770. 09-17105/2 4057010504712 25119618 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_15 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 710415 НИКИЦА АТАНАСОВА 01.03.2011 31.12.2018
1771. 09-17105/2 4057010504712 25119618 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_15 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 716960 ГОРАН КАРАИВАНОВ 01.04.2010 31.12.2018
1772. 09-17105/2 4057010504712 25119618 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_15 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 742279 АНА ТРИМОСКА-РАДЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1773. 09-17105/2 4057010504712 25119619 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_16 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ НЕВРОЛОГИЈА УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 735922 ТАТЈАНА ДЕЛЕВА 01.04.2010 31.12.2018
1774. 09-17105/2 4057010504712 25119619 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_16 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803227 ИРЕНА ДИМИШКОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1775. 09-17105/2 4057010504712 25119619 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_16 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 803235 ЛИДИЈА РИСТОВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1776. 09-17105/2 4057010504712 25119619 ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ_16 ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ УЛ.ПАРИСКА БР.ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 805343 ЖАКЛИНА БУЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018
1777. 09-17108/2 4023010503889 22004301 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ДР ПАВЛОВ СПЕЦ ОРД. ПО НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ПСИХИЈАТРИЈА НЕВРОПСИХИЈАТАР УЛ. ПЛАЧКОВИЦА БР.63 РАДОВИШ 735442 ГЕОРГИ ПАВЛОВ 01.04.2011 3