почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-1495/2 4001000104320 1071801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА БУБЕВСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА БУБЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР 1 БЕРОВО 631132 СНЕЖАНА БУБЕВСКА 01.06.2005 30.06.2019 БИЛЈАНА ДРАКАЛСКА 634476 СНЕЖАНА МАРКОВСКА ПЗУ ДР МАРКОВСКА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО  
2. 09-17678/2 4001004106785 1073801 ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЕХЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИНДУСТРИСКА БР.5 ПЕХЧЕВО 900044 КАТИЦА ЗЛАТКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 СОЊА ГАЛАЗОВСКА  
3. 09-1502/2 4001004106793 1072801 ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИНДУСТРИСКА БР 5 ПЕХЧЕВО 631396 КОСТА ПАНДОВ 01.05.2005 30.06.2019 САЊА МИТРОВСКА 641200 ЖАКЛИНА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР СТАНОЕВСКИ УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
4. 09-1498/2 4001005106860 1073401 ПЗУ ДР МАРКОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 634476 СНЕЖАНА МАРКОВСКА 01.05.2005 30.06.2019 СУЗАНА СТРАТОРСКА 631132 СНЕЖАНА БУБЕВСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА БУБЕВСКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР 1 БЕРОВО  
5. 09-17677/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900184 БИЛЈАНА КАШИРСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛИЦА ЃЕРДОВСКА  
6. 09-17677/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900192 ЕМИЛИЈА ШУМАНСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВЕСНА ЧУКАРСКА  
7. 09-17677/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900222 СВЕТЛАНА ДУПКАРСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЈУЛИЈА НОВОСЕЛСКА  
8. 09-17677/2 4001005106878 1073701 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 900230 СНЕЖАНА РЕЏОВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
9. 09-1500/2 4001005106908 1073501 ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 634484 ВЛАДО ШАХПАСКИ 01.05.2005 30.06.2019 НАДИЦА СКЕНДЕРСКА 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА ПЗУ ГАБИДЕНТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО  
10. 09-1505/2 4001006108173 1075501 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА 01.04.2011 30.06.2019 ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
11. 09-1506/2 4001006108173 1075502 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 500097 БОРИС КАПУШЕВСКИ 01.01.2007 30.06.2019 МИЛКА ПОСТОЛОВСКА 501964 ВЛАДО ЈОВАНОВ ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
12. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 30.06.2019 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
13. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
14. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 30.06.2019 ЦВЕТАНА СИНДРАКОВСКА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
15. 09-1503/2 4001006108211 1074202 ПЗУ ДР СТАНОЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 641200 ЖАКЛИНА СТАНОЕВСКА 29.05.2012 30.06.2019 БИЉАНА ДИМИТКОВСКА 631396 КОСТА ПАНДОВ ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ УЛ. ИНДУСТРИСКА БР 5 ПЕХЧЕВО  
16. 09-1493/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
17. 09-1492/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ВЕРА СЕВДИНСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
18. 09-1510/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 30.06.2019 ОЛИВЕРА БОШНАКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
19. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ЈАВОРКА ЈОВАНОВСКА 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
20. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 28.02.2019 30.06.2019 СУЗАНА ШУТИНОСКА-АЈТОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
21. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 01.01.2007 30.09.2012 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
22. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА 04.07.2013 30.06.2019 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
23. 09-1517/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО  
24. 09-1486/2 4001006108440 1075601 ПЗУ ГАБИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА 01.06.2007 30.06.2019 АНИТА ИЛИОВСКА АЈТОВСКА 634484 ВЛАДО ШАХПАСКИ ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ УЛ.ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО  
25. 09-1501/2 4001008501158 1075801 ПЗУ СВ.МАРКО Д-Р МАРИЈА КОЖАРСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.РУСИНОВО БЕРОВО 643149 МАРИЈА КОЖАРСКА 01.01.2009 30.06.2019 СВЕТЛАНА КОРЧОВСКА 641804 ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА ПЗУ ГАБИДЕНТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.15 БЕРОВО  
26. 09-1491/2 4001011502831 1076001 ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 646130 МИРОПКА ЧУЧУРСКА 22.11.2011 30.06.2019 НАТАША ИЛИОВСКА 644412 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
27. 09-17361/2 4001011502971 1076401 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР-ПАЧЕМСКИ БЕРОВО ПЗУ Д-Р ПАЧЕМСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО 500070 МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 20.10.2014 30.06.2019 ГРОЗДАНКА ТУШЕВСКА 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
28. 09-1533/2 4001013503592 1076200 ПЗУ ДЕНТАЛФОРМ ББ БЕРОВО ПЗУ ДЕНТАЛФОРМ ББ БЕРОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 647942 БИЉАНА БОЈЧОВСКА 25.11.2013 30.06.2019 ГОРАН РАЛПОВСКИ 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО  
29. 10-8736 4001018505305 1076601 ПЗУ Д-Р РУШКОВСКИ БЕРОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р РУШКОВСКИ БЕРОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.20 БЕРОВО 651974 СЛОБОДАН РУШКОВСКИ 02.07.2018 30.06.2019 АНА КАЦАРСКА ЦРНЕВСКИ 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО  
30. 09-17702/2 4001993100189 1074001 ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.39 БЕРОВО 900028 ЛИДИЈА ДОГАЗАНСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЈАСМИНКА МАРКОВСКА  
31. 09-17702/2 4001993100189 1074001 ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.39 БЕРОВО 917290 ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА 27.12.2016 31.12.2019  
32. 09-17673/2 4001993102092 1075701 ПЗУ АПТЕКА АРНИКА "АРНИКА" ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БОРИС КИДРИЧ БР.3 ПЕХЧЕВО 900036 КАТЕРИНА АЈТАРСКА 23.07.2013 31.12.2019 ЕЛЕНА АНДОНОВСКА  
33. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ ПЗУ РУЖА БИОЛАБ УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО  
34. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
35. 09-1496/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 30.06.2019 МИРЈАНА ФИДАНСКА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
36. 09-1483/2 4001998103488 1071701 ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ БР 17 БЕРОВО 631914 МИТКО ЈАНКОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 АНЕТА КРАКУТОВСКА 647942 БИЉАНА БОЈЧОВСКА ПЗУ ДЕНТАЛФОРМ ББ БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
37. 09-17676/2 4001999104011 1073901 ПЗУ АПТЕКА СОФОРА ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.КЕЈ РЕВОЛУЦИЈА БР.3А БЕРОВО 900176 КРИСТИНКА МИЛОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2019 ВАСКА СТРАТОРСКА  
38. 09-17676/2 4001999104011 1073901 ПЗУ АПТЕКА СОФОРА ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.КЕЈ РЕВОЛУЦИЈА БР.3А БЕРОВО 916072 ЕМИЛИЈА ШУТЕВСКА 18.09.2015 31.12.2019  
39. 09-171/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 30.06.2019 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
40. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 28.04.2016 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
41. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ 29.04.2016 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
42. 09-16278/2 4002001144623 2062001 ПЗУ АПТЕКА АДОНИС ПЗУ АПТЕКА АДОНИС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БУЛЕВАР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦИЈА БР.26 БИТОЛА 908231 ВЕСНА ГОРЧЕВСКА 01.01.2009 31.12.2019 ИРИНА ПАВЛОСКА  
43. 09-216/2 4002001145379 2034301 ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ 10 БИТОЛА 637670 ЉУБИША МИХАЈЛОВСКИ 01.09.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА ЈАКОПЕТРЕВСКА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
44. 09-236/2 4002001146804 2034001 ПЗУ ВЕДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА 129 БИТОЛА 636690 ВЕСНА БОЖИНОВСКА ХРИСТОВСКА 01.02.2008 30.06.2019 МИРЈАНА ХРИСТОВА 637556 СНЕЖАНА ПОПОВСКА ПЗУ ТРИ-ДЕНТ БУЛ. 1 МАЈ БР. 51 БИТОЛА  
45. 09-17587/2 4002002149050 2050601 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.1 БИТОЛА 903299 ЛИЛЈАНА МАТИЌ 10.01.2008 31.12.2019 НАТАША ГРОЗДАНОВСКА  
46. 09-17587/2 4002002149050 2050601 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.1 БИТОЛА 903302 МАРИЈА ГОШЕВСКА 10.01.2008 31.12.2019  
47. 09-17543/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 902853 СУЗАНА ДИМОВСКА 28.03.2018 31.12.2019 ДРАГАН КАДИЈОВСКИ  
48. 09-17543/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 910104 НАТАША ДИМОВСКА 09.01.2008 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА  
49. 09-17543/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.01.2008 31.12.2019 ЕМИЛИЈА СТОЈКОВСКА  
50. 09-17543/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 915033 ЕЛЕНА КОЧОВСКА 04.07.2014 31.12.2019 ГОРАН ПЕТРОВСКИ  
51. 09-17543/2 4002002150252 2050801 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.11-13 БИТОЛА 915033 ЕЛЕНА КОЧОВСКА 04.07.2014 31.12.2019 ТАТЈАНА ШЕРОВСКА  
52. 09-17543/2 4002002150252 2050802 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА -ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА РОСА ВИТА МОГИЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ѓ 95 МОГИЛА 903329 МАРИЈА ЛИТОВСКА 31.07.2013 31.12.2019  
53. 09-17543/2 4002002150252 2050803 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА-ОЕ АПТЕКАРСКА СТАНИЦА РОСА-ВИТА ЖИТОШЕ С.ЖИТОШЕ ДОЛНЕНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ М.В.СЕЛО/ЗГРАДА 2 А-ВЛЕЗ 3 ЖИТОШЕ 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 01.07.2015 31.12.2019 СЕМИЕ РУСТЕМИ  
54. 09-17543/2 4002002150252 2050804 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА ПОДВИЖНА АПТЕКА РОСА-ВИТА МОБИЛ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ѓ ББ МОГИЛА 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 28.03.2018 31.12.2019 НАТАША ЈАНКУЛОСКА  
55. 09-17543/2 4002002150252 2050805 ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА РОСА-ВИТА БИТОЛА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА РОСА ВИТА НОВАЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 1 ББ НОВАЦИ 913162 СИМОНА ЛИТОВСКА 09.10.2015 31.12.2019 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА  
56. 09-172/2 4002002150805 2011901 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 30.06.2019 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
57. 09-170/2 4002002152573 2035201 ПЗУ МЕРИ ДЕНТ ПЗО МЕРИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА 01.08.2005 30.06.2019 АНА ДИМИТРОВСКА 639133 МЕНА ПЕТКОВСКА ПЗУ МЕНА - ДЕНТ УЛ. НАСЕЛБА КЛАНИЦА БР. 11 ЛОК.2 БИТОЛА  
58. 09-269/2 4002002152832 2010901 ПЗУ МЕДИХЕЛП ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО МЕДИХЕЛП ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ ЛЕРИНСКА БР.47-1/2 БИТОЛА 530549 ЕМИЛИЈА ЈАШОВИЌ-СИВЕСКА 19.08.2016 30.06.2019 ЈАСМИНА МИЛЕВСКА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА  
59. 09-239/2 4002002154088 2036201 ПЗУ ТЕА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА 01.07.2005 30.06.2019 ДИЈАНА РИСТЕВСКА 634956 МАНУЕЛА НАУМОВСКА ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.53/72 БИТОЛА  
60. 09-16283/2 4002003155304 2060601 ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МЛАДИНСКИ БРИГАДИ 1 БИТОЛА 904384 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВСКА  
61. 09-16283/2 4002003155304 2060601 ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МЛАДИНСКИ БРИГАДИ 1 БИТОЛА 904384 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МАРТИНА ХРИСТОВСКА  
62. 09-17594/2 4002003156203 2060201 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРИЛЕПСКА 40 БИТОЛА 907278 ВАЛЕНТИНА БЛАЖЕВСКА 08.01.2019 31.12.2019 МАЈА КОКЕВСКА  
63. 09-17594/2 4002003156203 2060201 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРИЛЕПСКА 40 БИТОЛА 910120 НАТАША ЃЕРОВСКА 12.04.2019 31.12.2019  
64. 09-169/2 4002004161600 2027802 ПЗУ НЕОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.25 БИТОЛА 630098 ГОРАН ТОДОРОВИЌ 25.08.2017 30.06.2019 МАЈА СТРАХИЊИЌ 651222 АНДРИЈАНА ПАШОСКА ПЗУ ДЕНТАРИУС БИТОЛА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.15 БИТОЛА  
65. 09-169/2 4002004161600 2027802 ПЗУ НЕОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.25 БИТОЛА 639400 ЛЕНЧЕ ТОДОРОВИЌ 01.05.2006 30.06.2019 МОНИКА СТОЈАНОВСКА 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА  
66. 09-255/2 4002004162134 2026401 ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР 54 -1 /1 БИТОЛА 650293 ЕВА АНАСТАСОВА 13.05.2016 30.06.2019 МИРЈАНА ЧИПУРОВСКА 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА  
67. 09-173/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ТРАЈАНОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
68. 09-274/2 4002004162991 2027302 ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ-ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ БР.5/2-68 БИТОЛА 639290 НЕНАД СПИРОВСКИ 20.01.2015 30.06.2019 АНЕТА СПИРОВСКА 646474 ЉУПЧО ХАЏИ ПОПОВСКИ ПЗУ ПРОДЕНТ УЛ. КАНИНО ББ БИТОЛА  
69. 09-168/2 4002004163149 2026701 ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ 01.08.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА МИНОВСКА 650293 ЕВА АНАСТАСОВА ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР 54 -1 /1 БИТОЛА  
70. 09-167/2 4002005165862 2032801 ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 101 БИТОЛА 630713 ВИОЛЕТА САРЏОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 НАТАША АДАМОВИЌ 634689 ДРАГИЦА МИТРОВСКА ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА УЛ. К. ОХРИДСКИ ББ ПЕЛАГОНКА 2,ЛОК.13 БИТОЛА  
71. 09-166/2 4002005165870 2038602 ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА 29.07.2015 30.06.2019 МАРЕ СТОЈАНОВА 649635 АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
72. 09-166/2 4002005165870 2038602 ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА 649635 АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ 29.07.2015 30.06.2019 МОНИКА ПЕЈКОВСКА-МЕГЛЕНСКА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
73. 09-165/2 4002005166109 2037701 ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ИВАЊЕВЦИ БИТОЛА 634492 ДИМИТАР НАУМОВСКИ 06.05.2005 30.06.2019 ВАСИЛКА БОШКОВСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
74. 09-165/2 4002005166109 2037702 ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НОВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.53/72 БИТОЛА 634956 МАНУЕЛА НАУМОВСКА 06.05.2005 30.06.2019 НАДА РИСТОВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
75. 09-275/2 4002005166125 2039301 ПЗУ РУДНИК ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА РЕК - БИТОЛА - НОВАЦИ СУВО ДОЛ - БИТОЛА 635855 КРСТЕ МИЈАКОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛОВСКА 635871 ДРАГИ РИСТЕВСКИ ПЗУ ТЕРМОДЕНТ С. НОВАЦИ НОВАЦИ  
76. 09-16282/2 4002005166168 2049301 ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 902616 МИРЈАНА БУНДЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 АНИТА ГАЛЕВСКИ  
77. 09-16282/2 4002005166168 2049301 ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 902616 МИРЈАНА БУНДЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВИКТОРИЈА САМАРЏИЕВСКА  
78. 09-16282/2 4002005166168 2049301 ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 902624 ВЛАДАНА ЛАЗАРЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 АНДРИЈАНА КОЧОСКА  
79. 09-234/2 4002005166206 2040601 ПЗУ Т - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. МОГИЛА МОГИЛА 636363 ТОМЕ СТОЈАНОВСКИ 18.05.2005 30.06.2019 АНИЦА МРМАЧОВСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
80. 09-152/2 4002005166281 2026202 ПЗУ ДР ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТИТОВ ВЕЛЕС БР.3 БИТОЛА 630900 ЈУЛИЈАНА ЦВЕТАНОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 БЛАГИЦА ВУКОВИЌ 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ ПЗУ СИГО-ДЕНТ БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА  
81. 09-233/2 4002005166290 2026301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЉУБО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. КРАВАРИ КРАВАРИ 646083 АНА КРСТИНОВСКА АРСИЌ 27.10.2011 30.06.2019 ГОРДАНА ЃЕРОВСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
82. 09-164/2 4002005166320 2040501 ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ 56 /В БИТОЛА 636240 ЗЛАТКО КУЗМАНОВСКИ 01.07.2005 30.06.2019 ВЕСНА КУЗМАНОВСКИ 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА  
83. 09-241/2 4002005166427 2040301 ПЗУ ЛЕПА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ДОБРУШЕВО - МОГИЛА ДОБРУШЕВО 636088 ЛЕПА ПОПОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 СВЕТЛАНА АВРАМОВСКА 643351 СНЕЖАНА МАНЕВСКА ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.54 БИТОЛА  
84. 09-254/2 4002005166451 2039201 ПЗУ ТЕРМОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. НОВАЦИ НОВАЦИ 635871 ДРАГИ РИСТЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ВЕСНА ЈОВАНОВСКА 635855 КРСТЕ МИЈАКОВСКИ ПЗУ РУДНИК ДЕНТ РЕК - БИТОЛА - НОВАЦИ СУВО ДОЛ - БИТОЛА  
85. 09-240/2 4002005166532 2042201 ПЗУ ТРИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. 1 МАЈ БР. 51 БИТОЛА 637556 СНЕЖАНА ПОПОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 ГОРДАНА ПАУНОВСКА 637572 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ТРИ-ДЕНТ БУЛ. 1 МАЈ БР. 51 БИТОЛА  
86. 09-240/2 4002005166532 2042201 ПЗУ ТРИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. 1 МАЈ БР. 51 БИТОЛА 637572 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 ЖАКЛИНА ТРАЈАНОВСКА 637556 СНЕЖАНА ПОПОВСКА ПЗУ ТРИ-ДЕНТ БУЛ. 1 МАЈ БР. 51 БИТОЛА  
87. 09-231/2 4002005166630 2040401 ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ 27.05.2005 30.06.2019 НАТАША АВРАМОСКА-АТАНАСОВСКА 636240 ЗЛАТКО КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ УЛ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ 56 /В БИТОЛА  
88. 09-162/2 4002005166761 2041501 ПЗУ СТУДЕНТСКИ ДОМ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 637335 ДЕНИЗА ЈОВАНОВИЌ 25.05.2005 30.06.2019 ВЕРА МАРКОВСКИ 639532 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
89. 09-229/2 4002005166869 2035501 ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 КАМЕЛИЈА ТОДОРОВСКА-СТОЈКОВСКА 651494 МЕТОДИЈА ДИКОВСКИ ПЗУ МЕТО-ДЕНТ БИТОЛА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
90. 09-253/2 4002005166931 2040801 ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ДИЈАНА НИКОЛОВСКА 636436 СОЊА ГОШЕВСКА ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
91. 09-253/2 4002005166931 2040801 ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 636436 СОЊА ГОШЕВСКА 01.06.2005 30.06.2019 ТАТЈАНА МЕГЛЕНОВСКА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
92. 09-161/2 4002005166982 2042901 ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУКОВСКА НАСЕЛБА ББ БИТОЛА 637955 ЈОСИФ ТРАЈКОВСКИ 26.05.2005 30.06.2019 МАРИНА ДИМЧЕСКА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА  
93. 09-228/2 4002005167008 2041201 ПЗУ БЕЛАДЕНТ ПЗУ БЕЛАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 637114 АЛЕКСАНДАР ПАПАЛЕВСКИ 26.05.2005 30.06.2019 МЕТОДИ ПАПАЛЕВСКИ 638242 ВАНГЕЛЧО МИЛЕВСКИ ПЗУ МИЛЕВСКИ УЛ. 11ти ОКТОМВРИ БР. 5 - А БИТОЛА  
94. 09-227/2 4002005167091 2036301 ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. 1 МАЈ БР 177 БИТОЛА 645249 СИНИША САРАФИМОСКИ 04.01.2011 30.06.2019 ХРИСТИНА ВЕЛЈАНОВА 643351 СНЕЖАНА МАНЕВСКА ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.54 БИТОЛА  
95. 09-242/2 4002005167326 2042701 ПЗУ ЗАРИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА 01.10.2008 30.06.2019 ВЕСНА ХРИСТОВСКА 638439 КАТАРИНА К.НИКОЛОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
96. 09-242/2 4002005167326 2042701 ПЗУ ЗАРИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА 638439 КАТАРИНА К.НИКОЛОВСКА 27.04.2017 30.06.2019 ЈАСМИНКА РАЛЕСКА 637874 ТАТЈАНА КУЗМАНОВСКА ПЗУ ЗАРИДЕНТ УЛ. АНЕСТИ ПАНОВСКИ 4 БИТОЛА  
97. 09-270/2 4002005167512 2043102 ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР.62 Б БИТОЛА 500100 РУСЕ ТАЛЕВСКИ 15.11.2017 30.06.2019 ТАМАРА ИЦАНОВСКА 530824 ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
98. 09-243/2 4002005168004 2043001 ПЗУ ДЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. 1 МАЈ ЗГР. МВР БИТОЛА 638072 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА 13.06.2005 30.06.2019 ЛИЛЈАНА НАУМОВСКА 638625 ВИКТОРИЈА ЈОШЕВСКА ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ УЛ. БРЕГАЛНИЦА ББ БИТОЛА  
99. 09-237/2 4002005168098 2044201 ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРЕГАЛНИЦА ББ БИТОЛА 638625 ВИКТОРИЈА ЈОШЕВСКА 01.08.2005 30.06.2019 МЕРИ БОГДАНОВИЌ 638072 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДЕНТИНА БУЛ. 1 МАЈ ЗГР. МВР БИТОЛА  
100. 09-160/2 4002005169590 2045601 ПЗУ МЕНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАСЕЛБА КЛАНИЦА БР. 11 ЛОК.2 БИТОЛА 639133 МЕНА ПЕТКОВСКА 01.03.2006 30.06.2019 ТАЊА СТОЈКОВСКА 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА ПЗУ МЕРИ ДЕНТ НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА  
101. 09-213/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 21.12.2010 30.06.2019 КАРОЛИНА Н-ПЕТКОВСКА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
102. 09-159/2 4002005169795 2048602 ПЗУ ДР ШУШАК ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 21/8 БИТОЛА 639346 ДРАГАН ШУШАК 01.04.2006 30.06.2019 ЈУЛИЈА БОЖИНОВСКИ 636860 ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА  
103. 09-147/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 639532 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ 01.06.2006 30.06.2019 ГОРДАНА МИШКОВИЌ 647420 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
104. 09-147/2 4002005169833 2049501 ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА 647420 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ 21.05.2013 30.06.2019 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА 639532 ВЛАДО ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
105. 09-212/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА 08.11.2018 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА МАСАЛКОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
106. 09-225/2 4002006172005 2049801 ПЗУ АНА М - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СОЛУНСКА БР.133/А БИТОЛА 639796 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА 01.08.2006 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛЕВСКА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА  
107. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 07.02.2017 30.06.2019 РОЗЕТА СТОЈАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
108. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ВАНГЕЛИЦА КАРДУЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
109. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 30.06.2019 МАЈА БОНЕСКА СТЕФАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
110. 09-17605/2 4002006172919 2060301 ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА - ЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА-ЕМА ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. СОЛУНСКА БР.258 БИТОЛА 904252 ЕМИЛИЈА ВЕЉАНОВСКА-МОЈСОВА 01.01.2008 31.12.2019 РАТКО ПЕТРОВСКИ  
111. 09-17623/2 4002006173400 2051401 ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ.ББ/ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА 904015 ЛЕНА СТОЈЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 АНА ГАРЕВСКА  
112. 09-211/2 4002006173460 2052101 ПЗУ МСРД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРНОВЦИ ТРНОВЦИ 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 16.08.2006 30.06.2019 СУЗА ПИШМАНОВСКА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
113. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 30.06.2019 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
114. 09/209/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 30.06.2019 СНЕЖАНА РИСТЕВА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА ПЗУ РОЗАЛИ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
115. 09-208/2 4002006173516 2051701 ПЗУ РОЗАЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА 16.08.2006 30.06.2019 НАТАША БОСИЛКОВСКА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА ПЗУ АВЕНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
116. 09-207/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 30.06.2019 МИРА ПАВЛОВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА  
117. 09-206/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 30.06.2019 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
118. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 30.06.2019 УЛЗАНА ТАЈРОВСКА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
119. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА 01.09.2006 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
120. 09-204/2 4002006173656 2052201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100323 РУЖА АСПРОВСКА 16.08.2006 30.06.2019 ЕЛИЦА РИСТЕВСКА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
121. 09-257/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ДРАГИЦА ГАЛОВСКА 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ  
122. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА 15.08.2006 30.06.2019 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
123. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 26.09.2014 30.06.2019 ЦЕНКА СТАМЕНКОВСКА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
124. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 158291 ИЛЕ КУЗМАНОСКИ 15.10.2018 30.06.2019 АНИТА КИРОВСКА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
125. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА 16.08.2006 30.06.2019 ДАНИЕЛА ГЛАВЕВСКА 158291 ИЛЕ КУЗМАНОСКИ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
126. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
127. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 НАТАША СТОЈКОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
128. 09-201/2 4002006173842 2053401 ПЗУ БИОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРГО КОСТОВСКИ ББ БИТОЛА 200247 ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 НАДИЦА НИКОЛОВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
129. 09-149/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
130. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЈУЛИЈА ГИЛЕВА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
131. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
132. 09-174/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 31.03.2017 30.06.2019 ЛИДИЈА ЦИЛЕВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА  
133. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЗВЕЗДА АВТАРОВСКА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
134. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКИ 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
135. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
136. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 30.06.2019 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
137. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЕЛЕНА МИТРЕВСКА 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
138. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА 21.02.2017 30.06.2019 АНА ЛЕФТЕРОВСКА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
139. 09-175/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 СНЕЖАНА ДИЛЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
140. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 ЕЛИЦА КЕСКОВСКА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
141. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ПАВЛИНА ДОЈЧИНОВСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
142. 09-259/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
143. 09-176/2 4002006174172 2054401 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАСКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 РОЗИЦА СОКЛЕВСКА 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
144. 09-176/2 4002006174172 2054402 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА-МАКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ДОСТА СЕКУЛОВСКА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА  
145. 09-176/2 4002006174172 2054403 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА -СТАРАВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 27.07.2017 30.06.2019 КРИСТИНА ДИМИТРОВСКА 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ  
146. 09-215/2 4002006174202 2053901 ПЗУ ГАЛАТЕЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГАЛАТЕЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100340 БЛАГА НАЦЕВА 01.09.2006 30.06.2019 СУЗАНА ДИМАНОСКА 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
147. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА 16.09.2006 30.06.2019 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
148. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА 16.09.2006 30.06.2019 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
149. 09-261/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МИРКА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА  
150. 09-262/2 4002006174296 2054901 ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ 16.09.2006 30.06.2019 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНОВСКА 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО  
151. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 30.06.2019 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
152. 09-192/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЈУЛИЈА ТРАЈКОВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА  
153. 09-263/2 4002006174334 2052901 ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СНЕ - ЖАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 200182 ЖАНА ЈОШЕВСКА 01.09.2006 30.06.2019 СТАНА АТАНАСОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
154. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА 01.07.2008 30.06.2019 СОЊА ПЕЈЧИНОВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА  
155. 09-264/2 4002006174423 2056901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ДОЛНО СРПЦИ БИТОЛА 112992 ЗОРИЦА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА 21.01.2013 30.06.2019 СУЗАНА КРСТЕВСКА 100340 БЛАГА НАЦЕВА ПЗУ ГАЛАТЕЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
156. 09-158/2 4002006174709 2052301 ПЗУ МИЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИ БР. 5 - А БИТОЛА 648841 МИХАЈЛО МИЛЕВСКИ 18.09.2014 02.10.2016 НАТАЛИЈА ВЕЉАНОВА 637114 АЛЕКСАНДАР ПАПАЛЕВСКИ ПЗУ БЕЛАДЕНТ УЛ. ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА ВАНГЕЛЧО МИЛЕВСКИ 638242 Замена za специјализација со втор тим 03.10.2016 30.06.2019
157. 09-158/2 4002006174709 2052301 ПЗУ МИЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИ БР. 5 - А БИТОЛА 638242 ВАНГЕЛЧО МИЛЕВСКИ 01.11.2006 30.06.2019 НАДА БОЖИНОСКА 637114 АЛЕКСАНДАР ПАПАЛЕВСКИ ПЗУ БЕЛАДЕНТ УЛ. ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА  
158. 09-179/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
159. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 30.06.2019 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
160. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 30.06.2019 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
161. 09-245/2 4002007177213 2056501 ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. К. ОХРИДСКИ ББ ПЕЛАГОНКА 2,ЛОК.13 БИТОЛА 634689 ДРАГИЦА МИТРОВСКА 01.03.2007 30.06.2019 БИЛЈАНА ТАСЕВСКА 630713 ВИОЛЕТА САРЏОВСКА ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 101 БИТОЛА  
162. 09-224/2 4002007177248 2058301 ПЗУ ЛИДЕР ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 29ти НОЕМВРИ ББ БИТОЛА 641278 СЕМРА ФЕЈЗУЛОВСКА 01.02.2007 30.06.2019 МАРИНА ЈОВАНОВСКА 651176 ГОРАН БАКРЕВСКИ ПЗУ ДЕНТАР КЕАР БАКРЕВСКИ БИТОЛА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.27 БИТОЛА  
163. 09-246/2 4002007177655 2058102 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГЕНЕРАЛ В.КАРАНГЕЛЕСКИ Г.РЕОН/ ПАЗАР ЛОК.90-92 БИТОЛА 641049 ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА 24.07.2008 30.06.2019 ЕЛЕНА ЈАНУШЕВСКА 636428 ПЕЦО КРУШЈАНОВСКИ ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
164. 09-247/2 4002007177833 2058201 ПЗУ ПРИМА ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ БИТОЛА 641146 ДАЈАНА КОЧИНСКА 01.02.2007 30.06.2019 НИКОЛИНА РИСТЕВСКА БАЦЕВСКА 637335 ДЕНИЗА ЈОВАНОВИЌ ПЗУ СТУДЕНТСКИ ДОМ УЛ.СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
165. 09-222/2 4002007178228 2062601 ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.54 БИТОЛА 643351 СНЕЖАНА МАНЕВСКА 26.03.2009 30.06.2019 ДИЈАНА ТАЛЕВСКА 630926 ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА-БИТОЛА 7-МИ ЈУЛИ 57 БИТОЛА  
166. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 30.06.2019 МАГДАЛЕНА ЃОРЃИЕВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
167. 10-5358/1 4002007500464 2070401 ПЗУ НЕУРОДЕНТ 2 БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НЕУРОДЕНТ 2 БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.41-1 БИТОЛА БИТОЛА 641286 ОФЕЛИЈА СТЕФАНОВСКА 28.04.2017 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВСКА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА  
168. 09-249/2 4002008502959 2061101 ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА 641014 МАРИЈАНА ЧИЧОНОВСКА 16.02.2009 30.06.2019 ИГОР СТОЈАНОВИЌ 651117 ИЛИНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА  
169. 09-249/2 4002008502959 2061101 ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА 651117 ИЛИНА ТРАЈКОВСКА 11.04.2017 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА 641014 МАРИЈАНА ЧИЧОНОВСКА ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.18-б БИТОЛА  
170. 09-151/2 4002008503670 2061201 ПЗУ ГЕНЕЗИС СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ 01.04.2008 30.06.2019 МАРИЈА ТРАМПЕВСКА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА  
171. 09-151/2 4002008503670 2061201 ПЗУ ГЕНЕЗИС СПЕЦ.ОРД ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 530824 ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА 01.04.2008 30.06.2019 БИЉАНА КИРКОВСКА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА  
172. 09-17590/2 4002008503700 2062201 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ БР.72 БИТОЛА 905518 НАТАША ЗДРАВЕВСКА 01.04.2010 31.12.2019 МАРИЈА ПИРКОВСКА  
173. 09-272/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 30.06.2019 МАРИЈА СТОЈКОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
174. 09-189/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
175. 09-181/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 24.06.2016 30.06.2019 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
176. 09-182/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 21.10.2016 30.06.2019 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
177. 09-18892/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904139 НАТАША ИЛИЕВА 01.12.2008 31.12.2019 ИВОНА КАНЗУРОВСКА  
178. 09-18892/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904139 НАТАША ИЛИЕВА 01.12.2008 31.12.2019 ЉУПЧО АПОСТОЛОВСКИ  
179. 09-18892/2 4002008507250 2062301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.11 БИТОЛА 904147 МАРТА КРСТЕВСКА 14.08.2013 31.12.2019 АНДРЕЈ ВАСИЛЕВСКИ  
180. 09-221/2 4002009513857 2063101 ПЗУ ЕСТЕТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТРМАШЕВО БР.2 БИТОЛА 630691 АДРИЈАНА МИХАЈЛОВСКА 06.08.2009 30.06.2019 ВИОЛЕТА РУМЕНОВСКА 637190 МЕРИ ДИМИТРОВСКА ПЗУ МЕРИ ДЕНТ НАС. КЛАНИЦА ЗГР.6/2 ЛОК.БР. 6 БИТОЛА  
181. 09-16279/2 4002009515663 2063501 ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КАРПОШ БР.ЛАМЕЛА 1/ ЛОКАЛ 7 БИТОЛА 904120 КАТИЦА ЈАНКУЛОСКА 10.08.2010 31.12.2019  
182. 09-16279/2 4002009515663 2063501 ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КАРПОШ БР.ЛАМЕЛА 1/ ЛОКАЛ 7 БИТОЛА 910899 ЈАСМИНА ОГНЕНОВСКА 05.04.2017 31.12.2019 ДАНЧЕ АЛТИПАРМАКОВСКА  
183. 09-17536/2 4002009516163 2063401 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.9 БИТОЛА 903388 ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА 01.04.2010 10.01.2019  
184. 09-17536/2 4002009516163 2063401 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.9 БИТОЛА 907863 МИЛИЦА ЈАНЕВСКА ЃОРГИЕВСКА 25.02.2019 31.12.2019 АНДРИАНА НИКОДИНОВСКА  
185. 09-17536/2 4002009516163 2063401 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.9 БИТОЛА 907863 МИЛИЦА ЈАНЕВСКА ЃОРГИЕВСКА 25.02.2019 31.12.2019 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА  
186. 09-17536/2 4002009516163 2063401 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ФАРМАЦИЈА УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.9 БИТОЛА 914193 КОНСТАНТИНА ДОЈЧИНОВСКА 04.06.2018 09.02.2019  
187. 09-17536/2 4002009516163 2063402 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43 -1 КУМАНОВО 915327 ЖАНЕТА Ј.МИХАЈЛОВСКА 23.04.2019 31.12.2019 ГОРИЦА КРСТЕВСКА  
188. 09-17536/2 4002009516163 2063402 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43 -1 КУМАНОВО 915327 ЖАНЕТА Ј.МИХАЈЛОВСКА 23.04.2019 31.12.2019 ЛИДИЈА ПАНЗЕВСКА  
189. 09-17536/2 4002009516163 2063402 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43 -1 КУМАНОВО 917095 БИСЕРА СОКОЛОВСКА 10.05.2019 31.12.2019  
190. 09-17536/2 4002009516163 2063403 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 3 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 11-ТИ ОКТОМВРИ 15 -2 КУМАНОВО 916960 ЌЕНДРИМ АМИДИ 22.04.2019 31.12.2019 РЕЈХАН КАСУМИ  
191. 09-17536/2 4002009516163 2063403 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 3 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ 11-ТИ ОКТОМВРИ 15 -2 КУМАНОВО 918407 МАЈА СТАНКОВСКА 11.05.2019 31.12.2019  
192. 09-17536/2 4002009516163 2063404 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 4 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ 7 КУМАНОВО 907537 ДАФИНКА МАНЕВСКА 10.05.2019 31.12.2019  
193. 09-17536/2 4002009516163 2063404 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 4 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ 7 КУМАНОВО 918407 МАЈА СТАНКОВСКА 22.04.2019 10.05.2019 ДИЈАНА НАЦЕВСКА  
194. 09-17536/2 4002009516163 2063404 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 4 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ 7 КУМАНОВО 918407 МАЈА СТАНКОВСКА 22.04.2019 10.05.2019 ОЛИВЕРА НАСКОВСКИ  
195. 09-17536/2 4002009516163 2063404 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 4 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ 7 КУМАНОВО 918407 МАЈА СТАНКОВСКА 22.04.2019 10.05.2019 СВЕТЛАНА ТАСЕВСКА  
196. 09-17536/2 4002009516163 2063405 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 5 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИВО ЛОЛА РИБАР 18А КУМАНОВО 905194 ВЕСНА СТАНКОВСКА 10.05.2019 31.12.2019  
197. 09-17536/2 4002009516163 2063405 ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА КУМАНОВО 5 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИВО ЛОЛА РИБАР 18А КУМАНОВО 908843 ШАДИЈЕ ИСЕНИ 22.04.2019 31.12.2019 МАРИНА КРСТЕВСКА  
198. 09-17657/2 4002010520999 2063901 ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПАРТИЗАНСКА БР.26 БИТОЛА 911127 ЛИДИЈА ЧАКУЛЕСКА 01.04.2011 31.12.2019 МИРЈАНА ЌИТАН  
199. 09-220/2 4002011522731 2065600 ВИЗИЈА-ДЕНТ ВИЗИЈА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА В. НАЗОР 8 БИТОЛА БИТОЛА 647462 МИТКО ГИЗДОВСКИ 16.05.2013 30.06.2019 АЛМЕДИНА КОРАЌ 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
200. 09-273/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 30.06.2019 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
201. 09-22089/1 4002011526028 2067901 ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 32 КРАВАРИ КРАВАРИ 915459 АНА КАНТАРОВСКА 17.03.2015 31.12.2019 АНГЕЛА СТОЈАНОВА  
202. 09-22089/1 4002011526028 2067901 ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ПЗУ АПТЕКА НАТУРА ЛЕК С.КРАВАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 32 КРАВАРИ КРАВАРИ 915459 АНА КАНТАРОВСКА 17.03.2015 31.12.2019 МАЈА ВЕЛКОВСКА  
203. 09-157/2 4002012527109 2064501 ПЗУ ТАНЧЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР. 90-2 БИТОЛА 644218 МИРЈАНА ТАНЧЕВСКА 06.06.2012 30.06.2019 НИКОЛЧЕ ТАНЧЕВСКИ 639796 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА ПЗУ АНА М - ДЕНТ УЛ.СОЛУНСКА БР.133/А БИТОЛА  
204. 09-250/2 4002012528067 2064600 ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕРИНСКА 76 БИТОЛА 646717 САШО ИЛИЕВСКИ 18.01.2013 30.06.2019 ВИКТОРИЈА СОКОЛОВСКА 634972 ОФЕЛИЈА АНДРЕЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИЈА СВЕТИ НАУМ 1/1,БИТОЛА БИТОЛА  
205. 09-3155/2 4002012530509 2064900 ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 БИТОЛА 648299 НИКОЛА МИЦКОСКИ 18.03.2014 30.06.2019 БОЖИДАР МИЦКОВСКИ 636460 БЛАГОЈА ВЕЛКОВСКИ ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А УЛ. ОХРИДСКА ББ(ОУ Трифун Пановски) БИТОЛА  
206. 10-6587/1 4002012530690 2065301 ПЗУ ТЕ-ДЕНТ 8 БИТОЛА ПЗУ ТЕ-ДЕНТ 8 БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕРИНСКА БР.33/8 БИТОЛА 651184 ИРЕНА ВЕСЕЛИНОСКА ТАЛЕВСКА 10.05.2017 30.06.2019 НАТАША БОЖИНОВСКА 637459 ЃОРЃИ  ВУЧКОВ ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ БР 34 БИТОЛА  
207. 09-277/2 4002012530924 2065200 ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ 18.03.2013 30.06.2019 ГОРДАНА СПАСЕВА 646717 САШО ИЛИЕВСКИ ПЗУ ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ ЛЕРИНСКА 76 БИТОЛА  
208. 09-2991/2 4002013531576 2065400 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА-БИТОЛА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА-БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 7-МИ ЈУЛИ 57 БИТОЛА 630926 ТАТЈАНА ЗАЈАКОВСКА 28.02.2014 30.06.2019 СНЕЖАНА СТАНКОВСКА 643351 СНЕЖАНА МАНЕВСКА ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ УЛ.ПРИЛЕПСКА БР.54 БИТОЛА  
209. 10-13985/1 4002013532700 2065701 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р МАРКОВСКИ БИТОЛА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р МАРКОВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.2 БР.25 БИТОЛА 649678 ДЕЈАН МАРКОВСКИ 14.08.2015 30.06.2019 ЈАСНА КОСТЕСКА 649228 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА ДАМЕСКА ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГЕН.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ 41/ЛОК.67,69 БИТОЛА  
210. 09-3941/3 4002013533064 2066001 ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ 29.06.2017 30.06.2019 МАГДАЛЕНА БОЖИНОВСКА 647209 ЕЛЕНА ЈОСКОВСКА ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
211. 09-3941/3 4002013533064 2066001 ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА 647209 ЕЛЕНА ЈОСКОВСКА 24.04.2018 30.06.2019 НИКОЛИНА КАЛЧЕВСКА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
212. 09-15944/1 4002013533960 2066302 ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ 02.12.2016 30.06.2019 ИВАНА ИВАНОВСКА 651389 АНА-МАРИЈА ЕЛКОВСКА ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ БИТОЛА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМЕЛА 4,ЛОК.5 БИТОЛА  
213. 09-15645/1 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 01.10.2016 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА 300128 Замена за специјализација 02.10.2016 30.06.2019
214. 09-19924/2 4002013534028 2065900 ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ПЗУ ПРО-ЕСТЕТИК БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 4/43 БИТОЛА 648108 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВСКИ 28.01.2014 07.11.2016 МАГДАЛЕНА ТАЛЕВСКА 648299 НИКОЛА МИЦКОСКИ ПЗУ Д-Р МИЦКОСКИ БИТОЛА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 БИТОЛА АНА ДАВИДОВСКА 650749 Замена за специјализација 08.11.2016 30.06.2019
215. 09-389/2 4002013534605 2066200 ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА КОЗАРА 35 БИТОЛА 650447 ФЕРДИ АДЕМОСКИ 10.08.2016 30.06.2019 ЛИДИЈА ТЕМЈАНОВСКА 650013 АЛЕКСАНДАР АНДРЕЕВСКИ ПЗУ АА ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.3 БИТОЛА  
216. 09-6849/1 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
217. 09-5626/1 4002014535494 2066601 ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ 12.12.2016 30.06.2019 ЈАСМИНА ЛАЗОВСКА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
218. 09-6858/1 4002014535788 2066700 ПЗУ РОЈАЛ-ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ РОЈАЛ-ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА 82 БИТОЛА 648515 ТЕОДОРА СОКОЛОВСКА 05.05.2014 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ПОПОСКА 633160 НОВИЦА СТОЈАНОВСКИ ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
219. 09-20409/2 4002014536997 2066900 ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГЕН.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ 41/ЛОК.67,69 БИТОЛА 649228 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА ДАМЕСКА 29.12.2014 30.06.2019 КРИСТИНА РИСТЕВСКА 649678 ДЕЈАН МАРКОВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р МАРКОВСКИ БИТОЛА УЛ.2 БР.25 БИТОЛА  
220. 09-15593/1 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШПТА МЕДИЦИНА Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА 22.10.2015 30.06.2019 БОШКО АНГЕЛЕВСКИ 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
221. 10-14282/1 4002015541897 2068201 ПЗУ МАК ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ МАК ДЕНТАЛ БИТОЛА-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СКОЕВСКА БР.18 БИТОЛА 651532 ЈОСИФ РИСТЕВСКИ 26.10.2017 30.06.2019 СЛАВИЦА ДАВИДЕВСКА 650447 ФЕРДИ АДЕМОСКИ ПЗУ МАЕСТРО-ДЕНТ БИТОЛА КОЗАРА 35 БИТОЛА  
222. 10-22327/1 4002015542001 2068301 ПЗУ АА ДЕНТАЛ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА АА ДЕНТАЛ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.3 БИТОЛА 650013 АЛЕКСАНДАР АНДРЕЕВСКИ 12.01.2016 30.06.2019 ЈАГОДА НАЈДОВСКА 645249 СИНИША САРАФИМОСКИ ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ УЛ. БУЛ. 1 МАЈ БР 177 БИТОЛА  
223. 10-14388/1 4002015542141 2068101 ПЗУ Д-Р МЕНДЕ ДИНЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р МЕНДЕ ДИНЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ДОВЛЕЏИК БР.116 БИТОЛА 649716 МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 27.08.2015 30.06.2019 ЈАСМИНА ДИНЕВСКИ 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
224. 10-21815/1 4002015543660 2068601 ПЗУ ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ БР.1 БИТОЛА 642983 НАДИЦА ИВАНОВСКА 31.12.2015 30.06.2019 МАРИНА КАРАНФИЛОВСКА 642428 ЈАНЕ СТРЕЗОСКИ ПЗУ ЈС ДЕНТАЛ БИТОЛА УЛ.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ БР.1-2 БИТОЛА  
225. 10-7897/1 4002016544237 2068701 ПЗУ ДЕНТАРИУС БИТОЛА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТАРИУС БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.15 БИТОЛА 651222 АНДРИЈАНА ПАШОСКА 01.06.2017 30.06.2019 ВИОЛЕТА КИТАНОВСКА 647420 МАРТИН ЈОЛЕВСКИ ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ К. ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА-2 ЛАМ.4/1 БИТОЛА  
226. 10-6074/1 4002016544253 2068801 ПЗУ Д-Р ЏУМКОВСКИ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ЏУМКОВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.16-А БИТОЛА 635863 ТРАЈАН ЏУМКОВСКИ 28.04.2017 30.06.2019 ВЕСНА ШУТИНОСКА 642983 НАДИЦА ИВАНОВСКА ПЗУ ЕЛЕНА-ДЕНТ БИТОЛА УЛ.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ БР.1 БИТОЛА  
227. 10-15383/1 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ 27.10.2016 30.06.2019 МАЈА НАУМОСКА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА  
228. 10-13121/1 4002016546981 2069401 ПЗУ МЕТО-ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ МЕТО - ДЕНТ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА - БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 651494 МЕТОДИЈА ДИКОВСКИ 12.10.2017 30.06.2019 ЈАСМИНА МЕГЛЕНОВСКА-ГАНЧЕВСКА 648698 ВАЊА ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ЃОРГИЕВСКИ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
229. 10-6258/1 4002016548305 2069701 ПЗУ ДЕНТАР КЕАР БАКРЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТАР КЕАР БАКРЕВСКИ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.27 БИТОЛА 651176 ГОРАН БАКРЕВСКИ 05.05.2017 30.06.2019 ВИКТОРИЈА ГИНОВА 648388 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56(КАТ) БИТОЛА  
230. 10-8243/1 4002016548623 2069901 ПЗУ ВЕЛДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЕЛДЕНТ БИТОЛА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ МУРАТО БР.10 БИТОЛА 647616 МАРИЈА МИЛЕВСКИ 16.06.2017 30.06.2019 647195 ВАСИЛ ЧОЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЧОЧКОВСКИ СТЕВО ПАТАКО 38 БИТОЛА  
231. 10-11010/1 4002016548810 2070101 ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ БИТОЛА ПЗУ ЕЛКАС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПЕЛАГОНКА 2, ЛАМЕЛА 4,ЛОК.5 БИТОЛА 651389 АНА-МАРИЈА ЕЛКОВСКА 23.08.2017 30.06.2019 ЕМИЛИЈА ГУЛЕВСКА 634689 ДРАГИЦА МИТРОВСКА ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА УЛ. К. ОХРИДСКИ ББ ПЕЛАГОНКА 2,ЛОК.13 БИТОЛА  
232. 10-10695/1 4002017550540 2070501 ПЗУ КУЛЕВСКИ БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.35/1-1 БИТОЛА 651419 ДИМИТАР КУЛЕВСКИ 23.08.2017 30.06.2019 ИРЕНА МИЛЕВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
233. 10-11549/1 4002017550630 2070601 ПЗУ Д-Р ДОМИНИКА ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,БИТОЛА ПЗУ ДОМИНИКА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 649759 ДОМИНИКА СЛАВКОСКА 29.08.2017 30.06.2019 НАДИЦА СОЛЗОВСКА 649228 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА ДАМЕСКА ПЗУ БИДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ГЕН.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ 41/ЛОК.67,69 БИТОЛА  
234. 10-3182/1 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА - ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 02.03.2018 30.06.2019 ДИЈАНА БОШЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
235. 10-3249/1 4002018552628 2071601 ПЗУ Д-Р ТОНИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ТОНИ-ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 БИТОЛА 530867 ТОНИ АНАСТАСИЕВСКИ 02.03.2018 30.06.2019 ХРИСТИАНА СТЕПАНОВСКА 530999 ЉУПЧО ТРПЕВСКИ ПЗУ ГИН Д-Р ЉУПЧО УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.21/3 БИТОЛА  
236. 09-16281/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902900 ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ 09.01.2008 31.12.2019 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВСКА  
237. 09-16281/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902918 ЛИДИЈА КАРАНФИЛОВА 09.01.2008 31.12.2019 ЕЛИДА КОЛЕВСКА  
238. 09-16281/2 4002992100408 2050901 ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОРДАН НИКОЛОВ БР.11 БИТОЛА 902918 ЛИДИЈА КАРАНФИЛОВА 09.01.2008 31.12.2019 ЗОРИЦА МАРКОВСКА  
239. 09-183/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
240. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА 28.09.2018 05.05.2019 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА ДРАГАН ТАЛЕВСКИ 159395 Замена за породилно 06.05.2019 30.06.2019
241. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 30.06.2019 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ  
242. 09-251/2 4002993116391 2011603 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА 638420 ВАЛЕНТИНА НАЈДОВСКА 01.12.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА МАРУШЕВСКА 648248 ЈУЛИЈА СТЕФАНОВСКИ ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА  
243. 09-251/2 4002993116391 2011603 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА 648248 ЈУЛИЈА СТЕФАНОВСКИ 12.02.2014 30.06.2019 МАЈА ЛАЗАРОВА 638420 ВАЛЕНТИНА НАЈДОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.55 БИТОЛА  
244. 09-256/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 30.06.2019 ЈУЛИЈАНА ТОДОРОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
245. 09-17584/2 4002993119552 2050101 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА 904317 МИРЈАНА ГАШТЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
246. 09-17584/2 4002993119552 2050101 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ ЃОРГИЕВ БР.19 БИТОЛА 904341 МИЛЕНА МАЈСТОРОВСКА 26.11.2013 31.12.2019 КАТЕ КОТЕВСКА  
247. 09-17584/2 4002993119552 2050102 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЦАР САМОИЛ БР.72 БИТОЛА 904350 ВАЛЕНТИНА МАКАРОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МАРИЧКА ГРОЗДАНОВСКА  
248. 09-17584/2 4002993119552 2050103 ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА , АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ГЕНЦИЈАНА-3 ДОЛНО ОРИЗАРИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СТИВ НАУМОВ 37 ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 904317 МИРЈАНА ГАШТЕВСКА 26.01.2015 31.12.2019 НАТАША МАГДЕНОВСКА  
249. 09-17573/2 4002994108473 2049903 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 1 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НИКОЛА ТЕСЛА 6 БИТОЛА 911330 ЃОРГИ АНАСТАСИЕВСКИ 08.01.2008 31.12.2019 МАРИНА КОСТОВСКА  
250. 09-17573/2 4002994108473 2049904 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА МЕДИКА-МАРТА БИТОЛА,АПТЕКАРСКА СТАНИЦА МЕДИКА МАРТА 4 С.БУКОВО БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.1 БР.1 БУКОВО 901288 МАРТА АНАСТАСИЕВСКА 07.06.2017 31.12.2019  
251. 09-150/2 4002994111202 2011101 ПЗУ Д-Р КИРИЛ НАСТЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.10А БИТОЛА 530387 ЛИЛИ НАСТЕВСКА 01.10.2001 30.06.2019 МАРИЈАНА ХАЏОВА 530824 ЕЛИЗАБЕТА НИКОДИНОВА ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
252. 09-252/2 4002994114589 2027201 ПЗУ ПРОДЕНТ ПЗУ ПРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАНИНО ББ БИТОЛА 646474 ЉУПЧО ХАЏИ ПОПОВСКИ 08.03.2012 30.06.2019 ДАНИЕЛА ЦИУНОВСКА 639290 НЕНАД СПИРОВСКИ ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ УЛ.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ БР.5/2-68 БИТОЛА  
253. 09-184/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 14.06.2017 30.06.2019 СИЛВАНА ЈОВАНОВСКА 132918 НИКОЛА ГЕРАС ПЗУ ГЕРАС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА  
254. 09-185/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 30.06.2019 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
255. 09-17569/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 903361 ЕЛИ ТАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
256. 09-17569/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904163 ТАТЈАНА ТАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
257. 09-17569/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904201 НЕЛИ ДАМЈАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
258. 09-17569/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 904228 СЛОБОДАН ДАМЈАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2019  
259. 09-17569/2 4002994127249 2050001 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.17 БИТОЛА БИТОЛА 918938 АНА ТАЛЕВСКА 22.01.2019 31.12.2019  
260. 09-187/2 4002994127745 2011404 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА-СПЕЦИЈАЛ.ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШИРОК СОКАК БР.154 БИТОЛА 530255 СИЛВАНА БОЖИНОВСКА 27.11.2014 30.06.2019 ЗОРИЦА АНЕСКА 530816 СЛАВКО ПЕЈОВСКИ ПЗУ ГЕНЕЗИС УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
261. 09-155/2 4002994128385 2036102 ПЗУ СИГО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ 20.01.2010 30.06.2019 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА  
262. 09-218/2 4002995109619 2027701 ПЗУ ВИВОДЕНТ ПЗО ВИВОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 4 ТИ НОЕМВРИ БР.52 БИТОЛА 630756 ЈОВАН ЃЕРОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ДОНЧО НИКОЛОСКИ 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА  
263. 09-267/2 4002995119070 2012301 ПЗУ ГЕРАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА 132918 НИКОЛА ГЕРАС 03.09.2001 30.06.2019 БИЉАНА ПЕТРОВСКА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ ПЗУ ОРАЛДЕНТ УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА  
264. 09-156/2 4002995120043 ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ПЗУ ЛИЛИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56(КАТ) БИТОЛА 648388 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ 11.04.2014 30.06.2019 МЕРИТА ДЕМИРОВА 636860 ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА  
265. 09-156/2 4002995120043 2036402 ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА 636860 ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА 01.07.2005 30.06.2019 КРИСТИНА КУЗЕВСКА 640522 ЛАЗО ЃОРЃИЕВСКИ ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА  
266. 09-156/2 4002995120043 2036402 ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР. 56 кат БИТОЛА 640522 ЛАЗО ЃОРЃИЕВСКИ 01.07.2005 30.06.2019 ДИМИТАР БОГАТИНОВ 648388 ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56(КАТ) БИТОЛА  
267. 09-17647/2 4002995130065 2051101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.8 БИТОЛА 904376 ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА 01.01.2009 31.12.2019  
268. 09-17647/2 4002995130065 2051101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.8 БИТОЛА 908444 АЛЕКСАНДРА ЃОРШЕВСКА 01.01.2009 31.12.2019  
269. 09-17647/2 4002995130065 2051102 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАКЕДОНСКА БР.36 БИТОЛА 908410 ВАЛЕНТИНА СИВАКОВА 01.01.2009 31.12.2019 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА  
270. 09-17647/2 4002995130065 2051103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ФАРМ ЗДРАВЈЕ С.БИСТРИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.БИСТРИЦА БИСТРИЦА - БИТОЛА 908410 ВАЛЕНТИНА СИВАКОВА 04.11.2016 31.12.2019 ЛЕОНОРА АМЗОВСКИ  
271. 09-146/2 4002995145275 2027501 ПЗУ СТОМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. САВА КОВАЧЕВИЌ БР 16 БИТОЛА 638196 ПЕТАР ПАВЛОВСКИ 01.10.2005 30.06.2019 АНЕТА МАРКОВСКА 636690 ВЕСНА БОЖИНОВСКА ХРИСТОВСКА ПЗУ ВЕДЕНТ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА 129 БИТОЛА  
272. 09-154/2 4002996108675 2012201 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 639389 ТАТЈАНА МАТЕВСКА 07.10.2008 30.06.2019 МИЛЕНА ЗДРАВЕВСКА 636290 ЛУИЗА КОЖУВАРОВСКА ПЗУ ТЕА - ДЕНТ УЛ ПРИЛЕПСКА БР 49/38 БИТОЛА  
273. 09-153/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА БЕЈКОВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
274. 09-16264/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2019 БИЛЈАНА САЛАМОВСКА  
275. 09-16264/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 915157 МАРТИН ЈОВАНОВСКИ 18.09.2014 31.12.2019 МАГДАЛЕНА КУЗЕВСКА  
276. 09-16264/2 4002996120764 2057801 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.110 БИТОЛА 917222 МОНИКА ЈОРДАНОВА 22.12.2016 31.12.2019  
277. 09-16264/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2019 ВИКТОРИЈА ВЕЛЕВСКА  
278. 09-16264/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2019 КАТЕРИНА МИЦЕВСКА  
279. 09-16264/2 4002996120764 2057802 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ БР.56 БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 20.11.2014 31.12.2019 СЛАВИЦА ВРЖОВСКА  
280. 09-16264/2 4002996120764 2057803 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 3 ГОРНО ОРИЗАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР БР.6 ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 30.06.2015 31.12.2019 МАЈА СОТИРОВСКА  
281. 09-16264/2 4002996120764 2057803 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 3 ГОРНО ОРИЗАРИ, БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР БР.6 ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 902977 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВА 30.06.2015 31.12.2019 МОНИКА ТАЛЕВСКА  
282. 09-148/2 4002996141346 2027601 ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНДА ЧЕСНОВА БР 9-11 БИТОЛА 630110 ВАЛЕНТИН МИЛОШЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ВЕСНА ШЕРОВСКА 639400 ЛЕНЧЕ ТОДОРОВИЌ ПЗУ НЕОДЕНТ УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.25 БИТОЛА  
283. 09-17563/2 4002997128084 2062101 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ СТЕВО ПАТАКО БР. 1/ДУЌАН БР.2 БИТОЛА БИТОЛА 908282 ЗАГОРКА ТОДОРОВСКА 01.01.2009 31.12.2019  
284. 09-17563/2 4002997128084 2062101 ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ СТЕВО ПАТАКО БР. 1/ДУЌАН БР.2 БИТОЛА БИТОЛА 913669 МАРИНА ЈОСКОВСКА 17.10.2012 31.12.2019  
285. 09-17598/2 4002997129218 2050701 ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏИЕВ БР.36 БИТОЛА 904333 КРИСТИНА НАЈДОВСКА-ГАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВИКТОРИЈА РАЗМОВСКА  
286. 09.17879/2 4002998131720 2060101 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.37-ЛОК.6 БИТОЛА БИТОЛА 903876 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА  
287. 09.17879/2 4002998131720 2060101 ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.37-ЛОК.6 БИТОЛА БИТОЛА 903876 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛЕНА БЛАЖЕВСКА КОРУНОВСКА  
288. 09-217/2 4002998134142 2031302 ПЗУ АПОЛОНИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КОЧО ДЕСАНО БР.2 БИТОЛА 638560 ЗОРАН НЕШКОВСКИ 01.12.2005 30.06.2019 СУЗАНА ЖИГИЌ 640298 ЗОРАН ЦВЕТАНОВСКИ ПЗУ СИГО-ДЕНТ БУЛ.1МАЈ БР.204/4 БИТОЛА  
289. 09-188/2 4002998135246 2010501 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 155616 ЈУЛИЈАНА КАРАНФИЛОВСКА 09.01.2017 30.06.2019 АНИТА ДИМИТРИЈОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
290. 09-17576/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 901148 ИВОНА МОЈСОВА 08.01.2008 31.12.2019 ПЕТАР ЃОРГИЈОВСКИ  
291. 09-17576/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 901156 МИХАЈЛО МОЈСОВ 08.01.2008 31.12.2019  
292. 09-17576/2 4002998135327 2050401 ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.96/98 БИТОЛА 914720 ЈАСМИНА ИВАНОВСКА 25.09.2014 31.12.2019  
293. 13-1341/2 4003005104720 4000501 ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА 01.05.2005 30.06.2019 СТАНКА КЕРМЕЧИЕВА 648477 ФИЛИП ТОШЕВ ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ЛЕНИНОВА 22 ВАЛАНДОВО  
294. 13-1342/2 4003005104746 4000201 ПЗУ КОЦЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 38 ВАЛАНДОВО 631817 ВАСКО КОЦЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ТОНЧКА ЏАЈКОВСКА 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО  
295. 13-1345/2 4003005104754 4000401 ПЗУ САНИ-ДЕНТ ПЗУ САНИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 631426 АНИТА МЕЛЕВА СТУПАР 01.05.2005 30.06.2019 ЕЛИФ ЛАТИФОВА 631434 МАЈА МЕЛЕВА ПЗУ САНИ-ДЕНТ УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
296. 13-1345/2 4003005104754 4000401 ПЗУ САНИ-ДЕНТ ПЗУ САНИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 631434 МАЈА МЕЛЕВА 01.05.2005 30.06.2019 КАДРИЕ СЕЛМАНОВА 631426 АНИТА МЕЛЕВА СТУПАР ПЗУ САНИ-ДЕНТ УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
297. 13-1339/2 4003005104762 4000301 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ 01.07.2005 30.06.2019 ВИОЛЕТА ШТЕРЈОВА 631817 ВАСКО КОЦЕВСКИ ПЗУ КОЦЕВСКИ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 38 ВАЛАНДОВО  
298. 09-17701/2 4003005104797 4000601 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ ББ ВАЛАНДОВО 900125 АНИТА ДИМОВА 01.01.2008 31.12.2019 РУСКА АНАСТАСОВА  
299. 09-17701/2 4003005104797 4000601 ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ ББ ВАЛАНДОВО 903698 ЛЕНЧЕ ПОПЧЕВА 13.12.2018 31.12.2019  
300. 13-1333/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 115193 ХРИСТИНА ПАВЛОВА 01.01.2007 30.06.2019 СУЗАНА МОНЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
301. 13-1335/2 4003006105371 4001101 ПЗУ Д-Р ГЕТОВ ОРДИНАЦИЈ А ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЗУ Д-Р ГЕТОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 502111 ДИМИТАР ГЕТОВ 01.01.2007 30.06.2019 АНА ИВАНОВА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
302. 13-1332/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ОЛИВЕРА НЕВЕСЕЛОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
303. 09-17097/2 4003007105634 4001401 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 22.08.2016 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ЛАЗОВА  
304. 09-17097/2 4003007105634 4001401 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 22.08.2016 31.12.2019 ВЕРИЦА ЗАХАРЧЕВА  
305. 09-17097/2 4003007105634 4001401 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 22.08.2016 31.12.2019 ПАНЕ ЃОРЃИЕВ  
306. 09-17097/2 4003007105634 4001402 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 6-ТИ НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО 907251 КРИСТИНА ЛАЗОРОСКА 18.08.2015 31.12.2019 ЉУБИЦА ИЛИЕВА  
307. 09-17097/2 4003007105634 4001402 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 6-ТИ НОЕМВРИ ББ ВАЛАНДОВО 910589 ВИОЛЕТА САВОВА 13.10.2011 31.12.2019 КАТИЦА ЗАЈКОВА  
308. 09-17097/2 4003007105634 4001403 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1 ВАЛАНДОВО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 4 С.ПИРАВА ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ 1 ПИРАВА 910589 ВИОЛЕТА САВОВА 01.07.2015 31.12.2019 ЛЕНЧЕ АЈЦЕВА  
309. 09-17674/2 4003008500405 4001801 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР. 8/2 ВАЛАНДОВО 918369 МАЈА НУНОВ 28.03.2018 31.12.2019 ЈОВАНА КОСТАДИНОВА  
310. 09-17674/2 4003008500405 4001801 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР. 8/2 ВАЛАНДОВО 918369 МАЈА НУНОВ 28.03.2018 31.12.2019 ЈУЛИЈА ПОПОВА  
311. 09-17674/2 4003008500405 4001802 ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ВАЛАНДОВО-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ПОДВИЖНА АПТЕКА 1 ВАЛАНДОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МОША ПИЈАДЕ 8 -2 ВАЛАНДОВО 918369 МАЈА НУНОВ 30.03.2018 31.12.2019 ЗАГОРКА ДАВИДОВАЛИЕВА  
312. 09-5801/2 4003012501955 4001900 ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ ВАЛАНДОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕНИНОВА 22 ВАЛАНДОВО 648477 ФИЛИП ТОШЕВ 30.04.2014 30.06.2019 НАТАША АТАНАСОВА 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
313. 10-7147/1 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ 16.04.2015 30.06.2019 СВЕТЛАНА РИСТОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
314. 10-3284/1 4003019503619 4002101 ПЗУ ГЕТОВ ДЕНТ ВАЛАНДОВО ПЗУ ГЕТОВ ДЕНТ -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.17 ВАЛАНДОВО 652385 ЃОРГИ ГЕТОВ 04.03.2019 30.06.2019 СОЊА АТАНАСОВА 636479 АЛЕКСАНДАР ШТЕРЈОВ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 23 ВАЛАНДОВО  
315. 09-1760/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 30.06.2019 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
316. 09-1791/2 4004000116670 29003501 ПЗУ БИОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ 127/2-2 ВЕЛЕС 637688 ПЕТРЕ САЗДОВ 01.09.2005 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВА 633259 ДРАГАН СТОЈКОВ ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.3-2/8 ВЕЛЕС  
317. 09-1713/2 4004001111833 29003101 ПЗУ МЕДИКОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР 9 ВЕЛЕС 638200 РОБЕРТ КОНЕСКИ 01.10.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА СТЕВАНОВИЌ 632635 НАТАША КУЗМАНОВА ПЗУ СТОМА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 69-1/2 ВЕЛЕС  
318. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 154334 ТАЊА ПАНОВСКА 09.12.2016 30.06.2019 АНДРИЈАНА ДИМОВСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
319. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА 01.04.2018 30.06.2019 ГРОЗДАНКА БАБУНСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
320. 09-1685/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 30.06.2019 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
321. 09-1685/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 157660 ИРЕНА ТРАЈКОВА 21.05.2018 30.06.2019 НАТАША АЦЕВСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
322. 09-1685/2 4004001112511 29000507 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР. 2 ВЕЛЕС 645524 ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА 12.04.2012 30.06.2019 ЗАГОРКА МАНЕВСКА 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р БИЉАНА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС  
323. 09-1666/2 4004003115208 29002402 ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.3-2/8 ВЕЛЕС 633259 ДРАГАН СТОЈКОВ 01.06.2005 30.06.2019 ИРЕНА ТОДОРОВА 637688 ПЕТРЕ САЗДОВ ПЗУ БИОДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ 127/2-2 ВЕЛЕС  
324. 09-18056/2 4004003115283 29011301 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ Ј.Х.К.ЏИНОТ БР.5 ВЕЛЕС 909629 ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВА 12.04.2004 31.12.2019 АДЕЛАИДА МЕДАРОВА  
325. 09-1701/2 4004004115376 29003001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРОВА БР 1 ВЕЛЕС 633704 ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ 01.06.2005 30.06.2019 ПАНДОРКА ЦИЛАКОВА 637599 ДРАГИЦА СТАМЕНОВСКА ПЗУ КОРОНА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРЕВА 3/А ВЕЛЕС  
326. 909-1757/2 4004004116097 29002301 ПЗУ САРА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛЕНИНОВА БР23 А ВЕЛЕС 635782 ВЕСНА ЃОРГОСКА 01.03.2007 30.06.2019 СНЕЖАНА ИЛИЕВСКА ДИМОВСКА 639567 МАГДАЛЕНА КОЧОВА ПЗУ МЕГИ ДЕНТ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.8 ВЕЛЕС  
327. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА 18.07.2018 30.06.2019 КАТЕРИНА РУСЈАКОВА 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
328. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ 03.04.2018 30.06.2019 МОНИКА ГИОВА 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
329. 09-1697/2 4004005116937 29004001 ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГРАДСКО - ВЕЛЕС ГРАДСКО 633950 КОЛЕ СИМОВ 01.05.2005 30.06.2019 МАЈА ИЛИЕВА 649805 КОСТАДИН СИМОВ ПЗУ Д-Р СИМОВ ВЕЛЕС УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.87/2-4 ВЕЛЕС  
330. 09-1698/2 4004005117003 29003701 ПЗУ ЖАРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЧАШКА - ВЕЛЕС ЧАШКА 633933 ТАТЈАНА ДОНЕВА 05.05.2005 30.06.2019 ДАРИНКА ЃОРЃИЕВА 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ ПЗУ МЕГА - ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС  
331. 09-1673/2 4004005117011 29003601 ПЗУ ЕМАИЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 633917 ЕМИЛИЈА ПОП ИКОНОМОВА 10.05.2005 30.06.2019 МАРИЈА ТРАЈКОВА 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
332. 09-1673/2 4004005117011 29003601 ПЗУ ЕМАИЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА 10.05.2005 30.06.2019 ДАНИЕЛА КРСТЕВСКА 633917 ЕМИЛИЈА ПОП ИКОНОМОВА ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
333. 09-1708/2 4004005117054 29003401 ПЗУ КОРОНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАДА БУТНИКОШАРЕВА 3/А ВЕЛЕС 637599 ДРАГИЦА СТАМЕНОВСКА 01.09.2005 30.06.2019 СЛОБОДАНКА НАЧАРОВА 633704 ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ УЛ. НАДА БУТНИКОШАРОВА БР 1 ВЕЛЕС  
334. 09-1670/2 4004005117089 29004201 ПЗУ ЗАБНА АМБУЛАНТА НОВА НАСЕЛБА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАНОВ ББ ВЕЛЕС 634336 ГОРДАНА МАСИНОВА 13.05.2005 30.06.2019 МАРИЈАНА МИТРЕВСКА 645885 МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ЕСТЕТИК Д-Р МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.23 ВЕЛЕС  
335. 09-1662/2 4004005117135 29003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 633941 СТЕВО ИВЕВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 КРИСТИНА ДИМОВА 644285 ГОРАН КИМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
336. 09-1662/2 4004005117135 29003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 644285 ГОРАН КИМОВ 01.05.2005 30.06.2019 ВЕРА НИКОЛОВСКА 633941 СТЕВО ИВЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
337. 09-1662/2 4004005117135 29003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.135 ВЕЛЕС 646636 ВИШЊА ЖАБЕВА 01.05.2005 31.12.2018 ВАСКА ДИМЧЕВСКА 644285 ГОРАН КИМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШТЕФ - ДЕНТ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС СТЕВО ИВЕВСКИ 633941 Замeна за породилно (со преземање на сестра) 01.01.2019 30.06.2019
338. 09-1744/2 4004005117208 29004401 ПЗУ ДР БЕТИ ДЕРВИШОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 9 - ГРАДСКО ВЕЛЕС 637084 БЕТИ ДЕРВИШОВА 01.08.2005 30.06.2019 КРИСТИНА ДЕРВИШОВА 632015 САШКО ДИМОВ ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ РОСОМАН  
339. 09-1706/2 4004005117216 29003901 ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 8/2-2 ВЕЛЕС 637297 ГОРАН ЧОЛАКОВ 01.08.2005 30.06.2019 ЛЕНЧЕ ЧОЛАКОВА 634646 КОСТАДИН МИТЕВ ПЗУ МАТИЈАН - 2 УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС  
340. 09-1706/2 4004005117216 29003901 ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 8/2-2 ВЕЛЕС 652334 МАРТИН ЧОЛАКОВ 25.02.2019 30.04.2019    
341. 09-1679/2 4004005117283 29004601 ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 637505 НОВЕ СОКОЛОСКИ 01.07.2005 30.06.2019 ДАНИЕЛА МИЦЕВА 652326 АНА ХРИСТОВА ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ ВЕЛЕС УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 57/4 ВЕЛЕС ВЕЛЕС  
342. 09-18051/2 4004005118140 29005801 ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР. 165 ВЕЛЕС 912620 СЛАВЧО ДИМОВ 26.12.2016 31.12.2019 НАТАША ЈОВАНОСКИ  
343. 09-18051/2 4004005118140 29005801 ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР. 165 ВЕЛЕС 912620 СЛАВЧО ДИМОВ 26.12.2016 31.12.2019 САЊА БОГЕВСКА  
344. 09-18051/2 4004005118140 29005801 ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР. 165 ВЕЛЕС 916129 РОЗЕТА АЦЕВА 29.11.2018 31.12.2019  
345. 09-18064/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС 901393 ВЛАТКО ЈОРДАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2019 ЛЕТКА ДИМОВА  
346. 09-18064/2 4004005118158 29005601 ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.20 ВЕЛЕС 901393 ВЛАТКО ЈОРДАНОВСКИ 01.01.2008 31.12.2019 МАНУЕЛА ГОЧЕВА  
347. 09-1692/2 4004005118794 29009601 ПЗУ КАРИОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРКСОВА БР.12/2 ВЕЛЕС 641545 ЗОРАН РИСТОВ 01.04.2007 30.06.2019 ВОЈИСЛАВ ПОПОВСКИ 633283 ТОДОР ЦВЕТКОВ ПЗУ МА-БО-ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 89 ВЕЛЕС  
348. 09-1701/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА 01.04.2007 30.06.2019 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 157660 ИРЕНА ТРАЈКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС  
349. 09-18066/2 4004006119310 29009001 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ ГРАДСКО 902195 СУЗАНА ЧЕШЛАРОВСКА 01.11.2017 31.12.2019 МАКЕДОНКА МАРТИНОВА  
350. 09-18066/2 4004006119310 29009002 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ АНГЕЛ МИШЕВ БР.46 ВЕЛЕС 911313 ИРЕНА ЧЕШЛАРОВСКА 21.03.2018 31.12.2019 МАРИЈА АНАСТАСОВА  
351. 09-18066/2 4004006119310 29009002 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ АНГЕЛ МИШЕВ БР.46 ВЕЛЕС 912026 МАРИЈА БОЖИКОВА ЃОРЃИЕВСКИ 06.12.2016 31.12.2019 БЕЛДИНА ТАБАКОВИЌ  
352. 09-18066/2 4004006119310 29009003 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПРВА КОМУНА БР. 2 ВЕЛЕС 914916 ВЕСНА ЧЕШЛАРОВСКА 28.04.2014 31.12.2019  
353. 09-18066/2 4004006119310 29009003 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ПРВА КОМУНА БР. 2 ВЕЛЕС 915840 ЕМИЛИЈА ФИЛИПОВСКА 01.11.2017 31.12.2019  
354. 09-18066/2 4004006119310 29009004 ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ГРАДСКО ПОДРУЖНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЕУРО МЕГА ФАРМ 4 С.ГОРНО ОРИЗАРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ САРАЕВСКА 75 ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 902195 СУЗАНА ЧЕШЛАРОВСКА 01.11.2017 31.12.2019 ЕЛМА ШАХОВИЌ  
355. 09-1688/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 30.06.2019 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
356. 09-1682/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 30.06.2019 МИРА ШКРТОВА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
357. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 08.11.2018 30.06.2019 СИЛВАНА АТАНАСОВА 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
358. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 30.06.2019 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА НИКОЛОВСКИ 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
359. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 30.06.2019 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
360. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА 16.04.2018 30.06.2019 ЕЛИЦА РАНГОТОВА СТОЈАНОВА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
361. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 13.02.2017 30.06.2019 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
362. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ 19.11.2018 30.06.2019 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
363. 09-1717/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ВАСЕ КРСТИЌ 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС  
364. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА 01.01.2007 30.06.2019 ВЕСНА ЛЕОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
365. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 30.06.2019 ГОРКА ЗАФИРОВА 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
366. 09-1681/2 4004006119964 29008001 ПЗУ ДЕНТОМА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 640689 МАРИКА АНДРЕЕВА 01.01.2007 30.06.2019 ТАЊА ЌИМОВА 637505 НОВЕ СОКОЛОСКИ ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
367. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ 04.07.2017 30.06.2019 ЕМИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
368. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 30.06.2019 ЛИДА ЧУКНИЕВА 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
369. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА 30.01.2019 30.06.2019 ВЕСНА АРСОВСКА 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
370. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА 01.01.2007 30.06.2019 СУЗАНА МАЛИКОВА 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
371. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 МАРИНА АНЧЕВСКИ 144436 ВЕРА АРСОВА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
372. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 144436 ВЕРА АРСОВА 07.10.2013 30.06.2019 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
373. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
374. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 30.06.2019 ЈОВАНКА НАЈДОВА 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
375. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 07.09.2018 30.06.2019 РОДНА ЃОРЃИЕВА 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
376. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА АНДОВА 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
377. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА 01.01.2007 30.06.2019 РАДМИЛА ХАЏИЕВА 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
378. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА 01.01.2007 30.06.2019 ОЛИВЕРА БОЈАЏИЕВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
379. 09-1724/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА 01.01.2007 30.06.2019 МАРИКА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
380. 09-1718/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА 06.12.2018 30.06.2019 ИВОНА МАНЕВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
381. 09-18058/2 4004007120613 29010001 ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 119 ВЕЛЕС 901741 ЃОРЃИ МАНАСКОВ 01.01.2008 31.12.2019  
382. 09-18058/2 4004007120613 29010001 ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 119 ВЕЛЕС 901750 МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
383. 09-1750/2 4004007121440 29009701 ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР СИНАДИНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.137 М5/2 ВЕЛЕС 502413 ЉУБЧО СИНАДИНОВСКИ 01.09.2007 30.06.2019 МОНИКА СЕКУЛОВСКА 531375 ВЕСНА МАРКОВА Д-Р ВЕСНА МАРКОВА П.З.У. ВЕЛЕС УЛ.ДИМКО НАЈДОВ БР.80 ВЕЛЕС  
384. 09-18053/2 4004007121490 29010302 ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.57-11 ВЕЛЕС 902756 АНЕТА ИВКОВИЌ 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛИДА МИЛАДИНОВСКА  
385. 09-1684/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 30.06.2019 ГОРДАНА АРСОВА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
386. 09-18062/2 4004007500122 29010101 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ 5 ВЕЛЕС 902535 ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА 01.01.2008 31.12.2019 СЛАВИЦА ТОДОРОВА  
387. 09-18062/2 4004007500122 29010101 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДИМИТАР ВЛАХОВ 5 ВЕЛЕС 911607 ТАЊА ЧУКНИЕВА 01.10.2015 31.12.2019 МАРИНА ЗЕЛЕНГОРОВА  
388. 09-18062/2 4004007500122 29010103 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ - 2 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 30 ВЕЛЕС 909530 ВЕСНА АНДОВА 03.12.2013 31.12.2019 ЦВЕТАНКА ЈОРДАНОВА  
389. 09-18062/2 4004007500122 29010104 ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКРСКА СТАНИЦА МАГНА ФАРМ 3 С.МЕЛНИЦА ОПШТИНА ЧАШКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ МЕЛНИЦА 902535 ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА 02.07.2015 31.12.2019 ВЕСНА МИХАЈЛОВА  
390. 09-1745/2 4004007500220 29012101 ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПРВА КОМУНА БР.12 ВЕЛЕС 646482 ЕЛЕНА ВЛАИНОВА 16.03.2012 30.06.2019 ЕЛЕНА РИСТОВСКИ 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ ПЗУ МЕГА - ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС  
391. 09-1709/2 4004007500467 29009902 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 642401 КОСТАДИН ПЕТРОВ 26.01.2015 30.06.2019 ЗОРИЦА ПЕТРОВСКА 633925 АЛЕНКА ГАЈДОВА ПЗУ ЕМАИЛ УЛ. ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
392. 09-1733/2 4004008501190 29010701 ПЗУ МЕГИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.8 ВЕЛЕС 639567 МАГДАЛЕНА КОЧОВА 01.06.2008 30.06.2019 НАТАША МИТЕВА 635782 ВЕСНА ЃОРГОСКА ПЗУ САРА ДЕНТ УЛ. ЛЕНИНОВА БР23 А ВЕЛЕС  
393. 09-18057/2 4004009503340 29010901 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.99/3 ВЕЛЕС 911232 ЈАСМИНА КОЛАРОВСКА 23.02.2013 31.12.2019 СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА  
394. 09-18057/2 4004009503340 29010901 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.99/3 ВЕЛЕС 916781 ЉУБИЦА ДАВЧЕВСКА 08.08.2016 31.12.2019  
395. 09-18057/2 4004009503340 29010902 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ 2 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАКСИМ ГОРКИ БР.4 ВЕЛЕС 917184 РУЖИЦА НАКОВА 28.11.2016 31.12.2019 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА  
396. 09-18057/2 4004009503340 29010903 ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ ВЕЛЕС-ПОДРУЖНИЦА-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ВИТА ФАРМ 3 С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.197 ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 911232 ЈАСМИНА КОЛАРОВСКА 05.05.2015 31.12.2019 ГОРАН ВЕЛКОВСКИ  
397. 09-1696/2 4004010506166 29011601 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА 17.01.2011 30.06.2019 МИЛКА НАЈДОВА САРАЃИНОВА 644960 ДРАГАНА ГАЈДОВА ПЗУ Д-Р ДРАГАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
398. 09-1711/2 4004011507093 29011801 ПЗУ ЕСТЕТИК Д-Р МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.23 ВЕЛЕС 645885 МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ 29.08.2011 30.06.2019 ДОНКА ИВАНОВА МИЛАНОВСКА 634336 ГОРДАНА МАСИНОВА ПЗУ ЗАБНА АМБУЛАНТА НОВА НАСЕЛБА УЛ.ЛАЗО ОСМАНОВ ББ ВЕЛЕС  
399. 10-2213/1 4004013509956 29012401 ПЗУ НЕО-ДЕНТ ВЕЛЕС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НЕО-ДЕНТ ВЕЛЕС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.61/3-10 ВЕЛЕС 651028 МЕРИ РИСТОВСКА 01.03.2017 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ГЕТОВ 633283 ТОДОР ЦВЕТКОВ ПЗУ МА-БО-ДЕНТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 89 ВЕЛЕС  
400. 10-6070/1 4004013510326 29012501 ПЗУ ОРАЛ АРТ ВЕЛЕС ПЗУ ОРАЛ АРТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЉУБЉАНСКА ВЛЕЗ 1-КАТ ПР.3 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 651524 ПЕРО ГАЈДОВ 18.10.2017 30.04.2019    
401. 10-1158/1 4004014511849 29012802 ПЗУ Д-Р ДРАГАНА ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р ДРАГАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 644960 ДРАГАНА ГАЈДОВА 26.01.2015 30.06.2019 ЈАСМИНА ЃОРЃИЕВСКА 645214 БИЉАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р БИЉАНА УЛ.ИГМАНСКА БР.32 ВЕЛЕС  
402. 10-16134/1 4004015512865 29013101 ПЗУ Д-Р СИМОВ ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р СИМОВ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.87/2-4 ВЕЛЕС 649805 КОСТАДИН СИМОВ 14.10.2015 30.06.2019 МАРИЧЕ МАРКОВА 633950 КОЛЕ СИМОВ ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ ГРАДСКО - ВЕЛЕС ГРАДСКО  
403. 10-6127/1 4004015513420 29013201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС 159115 БЛАЖЕН ГУНОВСКИ 18.03.2019 30.06.2019 МАРИЈА ЈОВАНОВИЌ 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
404. 10-12115/1 4004018516365 29014101 Д-Р ВЕСНА МАРКОВА П.З.У. ВЕЛЕС ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВА - ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ДИМКО НАЈДОВ БР.80 ВЕЛЕС 531375 ВЕСНА МАРКОВА 27.08.2018 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА СИВАКОВА 502413 ЉУБЧО СИНАДИНОВСКИ ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.137 М5/2 ВЕЛЕС  
405. 10-13098/1 4004018516462 29014201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р СОЊА ДИМОВА ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р СОЊА ДИМОВА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 531413 СОЊА ДИМОВА 19.09.2018 30.06.2019 ИРЕНА ПЕТРОВИЌ 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
406. 10-16020/1 4004018516640 29014301 ПЗУ ДЕНТАЛ СТУДИО С ВЕЛЕС ПЗУ ДЕНТАЛ СТУДИО - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДОР ЈАНЕВ ВЕЛЕС 651150 САЊА ТЕОВСКА 15.11.2018 30.06.2019 ТАТИЈАНА КОСТАДИНОВА 645524 ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР. 2 ВЕЛЕС  
407. 10-2151/1 4004018517027 29014401 ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ ВЕЛЕС ПЗУ Д СМАЈЛС ФЕКТОРИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА- ВЕЛЕС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 57/4 ВЕЛЕС ВЕЛЕС 652326 АНА ХРИСТОВА 12.02.2019 30.06.2019 ВИОЛЕТА ПАУНКОВА 637505 НОВЕ СОКОЛОСКИ ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
408. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 158852 ЉУБИША СТОЈМИРОВСКИ 04.02.2019 30.06.2019 ЗАМИРА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
409. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 30.06.2019 ТЕУТА АЛЈИТИ 153613 АРИАНА АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА  
410. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ 15.02.2018 30.06.2019 МИРЉИНДА МИСИМИ 153613 АРИАНА АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА  
411. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА 153613 АРИАНА АМЕТИ 04.01.2016 30.06.2019 ЕГЗОНА РАМАДАНИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
412. 09-1700/2 4004993106895 29002801 ПЗУ МАТИЈАН - 2 ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС 634646 КОСТАДИН МИТЕВ 01.06.2005 30.06.2019 ИВОНА ЈАНЕВСКА 637297 ГОРАН ЧОЛАКОВ ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ УЛ. 11 ОКТОМВРИ 8/2-2 ВЕЛЕС  
413. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 147630 ГОРАН БОГАТИНОВ 03.09.2001 30.09.2014 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС КАТИЦА ПАНОВСКА 149594 Замена за специјализација 01.04.2018 30.06.2019
414. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ВИТЕВА 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА  
415. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 30.06.2019 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
416. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 18.11.2016 30.06.2019 ДАНИЕЛА ТАСЕВА 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
417. 09-1754/2 4004994101340 29000804 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 530840 ЛОРА СУГАРЕВА 05.08.2008 30.06.2019 АНЕТА БОЈКОВСКА 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС  
418. 09-1743/2 4004994104519 29002901 ПЗУ СТОМА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 69-1/2 ВЕЛЕС 632635 НАТАША КУЗМАНОВА 01.06.2005 30.06.2019 ДАНЧО ЃОРГИЕВСКИ 638200 РОБЕРТ КОНЕСКИ ПЗУ МЕДИКОДЕНТ УЛ. ЛЕНИНОВА БР 9 ВЕЛЕС  
419. 09-1675/2 4004995102021 29000206 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 30.06.2019 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
420. 09-1675/2 4004995102021 29000207 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 30.06.2019 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
421. 09-1675/2 4004995102021 29000208 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 - ДР ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 11.11.2018 30.06.2019 КРИСТИНА ИВАНОВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
422. 09-1782/2 4004995105268 29002201 ПЗУ МЕГА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР97 ВЕЛЕС 633267 ЛАЗАР ЈОВЧЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 МАРИНА БОЧВАРОВСКА 646482 ЕЛЕНА ВЛАИНОВА ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА УЛ. ПРВА КОМУНА БР.12 ВЕЛЕС  
423. 09-1676/2 4004995105373 29000601 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА 15.03.2017 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
424. 09-1676/2 4004995105373 29000604 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 635375 ЛИЛЈАНА Д.СЛАВЕСКА 01.01.2007 30.06.2019 ИСКРА ПЕШНАКОВА 634646 КОСТАДИН МИТЕВ ПЗУ МАТИЈАН - 2 УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 139/2 ВЕЛЕС  
425. 09-1719/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 30.06.2019 НАДИЦА ТРАЈКОВСКА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
426. 09-18065/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 916161 ДРАГАНА РИЗОВСКА 08.10.2015 31.12.2019 БОЈАНА ДОНЧЕВСКА  
427. 09-18065/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 916161 ДРАГАНА РИЗОВСКА 08.10.2015 31.12.2019 КРИСТИНА ТАСКОВ  
428. 09-18065/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 916161 ДРАГАНА РИЗОВСКА 08.10.2015 31.12.2019 МАЈА КОЛЕВСКА  
429. 09-18065/2 4004996107280 29005403 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.37 ВЕЛЕС 918059 МОНИКА СПАСИЌ 14.03.2019 31.12.2019  
430. 09-18065/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.08.2013 31.12.2019 МАРТИНА СПАСОВА  
431. 09-18065/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.08.2013 31.12.2019 МОНИКА НАУМОВА  
432. 09-18065/2 4004996107280 29005404 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ ВЕЛЕС 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.08.2013 31.12.2019 ПЕТАР ПЕТКОВ  
433. 09-18065/2 4004996107280 29005405 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЖИВА-ФАРМ БУЗАЛКОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.4 БУЗАЛКОВО 916161 ДРАГАНА РИЗОВСКА 18.12.2018 31.12.2019 ИВАНА ДИМОВСКА  
434. 09-18065/2 4004996107280 29005406 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТКАРСКА СТАНИЦА ЖИВА ФАРМ МАРИНЕЛА ЛОЗОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ИЛИНДЕНСКА 12 ЛОЗОВО 911399 МАЈА ГОЦЕВСКА 01.12.2017 31.12.2019 МАРИНЕЛА РИСТОВА  
435. 09-18065/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 902594 ЕЛЕНА МИРОВА 13.12.2016 31.12.2019 ЛИЛЈАНА ЈОВАНОСКА  
436. 09-18065/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 919055 ДАЈАНА АПОСТОЛОВА 19.03.2019 31.12.2019 МАРИЈА КИРОВА  
437. 09-18065/2 4004996107280 29005407 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ВЕЛЕС ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ ЧЕТИРИ ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БЛАГОЈ ЃОРЕВ 93 ВЕЛЕС 919055 ДАЈАНА АПОСТОЛОВА 19.03.2019 31.12.2019 МОНИКА ЈОСЕВА  
438. 09-18065/2 4004996107280 29005408 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ - ВЕЛЕС-ПОДРУЖ.ЖИВА ФАРМ 5 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.1 ВЕЛЕС 917516 ВАЛЕНТИНА СМИЛКОВА 24.02.2018 31.12.2019 СОФИЈА АНГЕЛОВ  
439. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2019 ЃУРЃИЦА МИЦЕВА  
440. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2019 НАДИЦА БЛАЖЕВСКИ  
441. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 913677 ЦВЕТАНКА АНДОВСКА 13.03.2017 31.12.2019 НЕВЕНА ТРАЈЧЕВСКА  
442. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 916684 ИВАНА ФЕРДОВСКА 28.06.2016 31.12.2019 АНТОАНЕТА МИЦЕВСКА  
443. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 916684 ИВАНА ФЕРДОВСКА 28.06.2016 31.12.2019 БИЉАНА НИКОЛОВСКА  
444. 09-18065/2 4004996107280 29005418 ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИБР.189-1/9 ВЕЛЕС 916684 ИВАНА ФЕРДОВСКА 28.06.2016 31.12.2019 СЕНАДЕ ИБРАИМОВА  
445. 09-1754/2 4004998107423 29002101 ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ ПЗО ТИНИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС 630080 БЛАГОЈА ПЕТРОВ 01.06.2005 30.06.2019 НЕВЕНКА ЧАКАРОВСКА 649295 САШКА ПЕТРОВА ЗДРАВЕВСКИ ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС  
446. 09-1754/2 4004998107423 29002101 ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ ПЗО ТИНИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС 649295 САШКА ПЕТРОВА ЗДРАВЕВСКИ 27.01.2015 30.06.2019 БИЉАНА КИРОВА 630080 БЛАГОЈА ПЕТРОВ ПЗУ ТИНИ - ДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 10 ВЕЛЕС  
447. 09-1707/2 4004998108870 29002701 ПЗУ МА-БО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР 89 ВЕЛЕС 633283 ТОДОР ЦВЕТКОВ 01.06.2005 30.06.2019 БРАНКИЦА СИМОНОВСКИ 651028 МЕРИ РИСТОВСКА ПЗУ НЕО-ДЕНТ ВЕЛЕС УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.61/3-10 ВЕЛЕС  
448. 09-1689/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 30.06.2019 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
449. 09-1781/2 4004999109080 29000701 ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈАИ АКУШЕРСТВО Д-Р ПЕРКОВА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКА БР.7 ВЕЛЕС 530034 СНЕЖАНА ПЕРКОВА 10.07.2001 30.06.2019 МАЈА СМИЛЕВА 530840 ЛОРА СУГАРЕВА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
450. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 30.06.2019 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
451. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА 03.09.2001 30.06.2019 МАРИНА СИРКАРЕСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
452. 09-1780/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА НЕЧЕВА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
453. 09-1723/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 30.06.2019 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
454. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА 30.10.2014 10.12.2018 БИЉАНА АТАНАСОВА 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 131938 Замeна за породилно (со преземање на сестра) 11.12.2018 30.06.2019
455. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 30.06.2019 МАЈА ПАВЛОВА 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
456. 09-1738/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 156558 ЈОАНА ДИМОВА 10.10.2017 30.06.2019 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА ПЗУ МЕДИКО АБ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС  
457. 09-17507/2 4005000104317 5002401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 41 ВИНИЦА 900540 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 НАДА СТОЈМЕНОВА  
458. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ 12.03.2013 30.06.2019 ЈАДРАНКА КОВЧЕГАРОВА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
459. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 11.06.2015 30.06.2019 ЛИДА МОЈСОСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
460. 09-1029/1 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ 19.08.2016 30.06.2019 БЛАГИЦА ИЛИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
461. 09-1018/1 4005005106679 5001002 ПЗУ Д-Р ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ БР.2 ВИНИЦА 630365 ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 ДАНИЕЛА ДАНЕВСКА 631825 ЖАКЛИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЖАКЛИНА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА  
462. 09-16134/2 4005005106709 5001501 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 900435 СМИЛКА МИЦОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЈАСМИНКА АНДОНОВА  
463. 09-16134/2 4005005106709 5001502 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-КРИН-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМА0КРИН БЛАТЕЦ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 900435 СМИЛКА МИЦОВА 06.07.2015 31.12.2019 НАТАША ЈОВАНОВА  
464. 09-1012/1 4005005106733 5001202 ПЗУ Д-Р ЛАЗАРОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.30 ВИНИЦА 630624 ВЕСНА ЛАЗАРОВА 01.04.2005 30.06.2019 ОЛГА ИЛИЕВА 646512 АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 14 ВИНИЦА  
465. 09-1002/1 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 30.06.2019 СОЊА МИТЕВА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
466. 09-1003/1 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 30.06.2019 НИКОЛА ЕФРЕМОВ 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
467. 09-1020/1 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
468. 09-1000/1 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 30.06.2019 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
469. 09-997/1 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2007 30.06.2019 ВЕСНА СТОЈКОВА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
470. 09-1033/1 4005006108080 5003001 ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 501964 ВЛАДО ЈОВАНОВ 01.01.2007 30.06.2019 ВЕСНА ЃОРЃИЕВА 500097 БОРИС КАПУШЕВСКИ ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
471. 09-1027/1 4005006108110 5001901 ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р- ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА 01.01.2007 30.06.2019 ВАСКА СТОЈМЕНОВА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
472. 09-1011/1 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 30.06.2019 СИЛВАНА АНДОНОВ 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
473. 09-1039/1 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 30.06.2019 СИМОНА СТОИЛКОВСКА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
474. 09-1039/1 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
475. 09-1039/1 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 30.06.2019 ГОЛУБИНА СТАНОЕВСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
476. 09-1039/1 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ 21.01.2019 30.06.2019 МИМОЗА ЕФТИМОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
477. 09-1009/1 4005011502659 5004501 ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА 20.06.2011 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ЕВТИМОВА 651575 МАРИЈА РИСТОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
478. 09-1009/1 4005011502659 5004501 ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА 651575 МАРИЈА РИСТОВА 07.12.2017 30.06.2019 СИМОНА МИХАИЛОВА 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
479. 09-1008/1 4005011502870 5004601 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 14 ВИНИЦА 646512 АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ 09.04.2012 30.06.2019 РОЗЕТА МИТЕВСКА 645699 АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР. 20 ВИНИЦА  
480. 10-2638/2 4005014504130 5004800 ПЗУ Д-Р МАРИЈА П. МИТЕВА ВИНИЦА ПЗУ Д-Р МАРИЈА П. МИТЕВА ВИНИЦА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЈАКИМОВСКИ ПАТ 4 ВИНИЦА 649350 МАРИЈА ПАУНКОВСКА-МИТЕВА 12.02.2015 30.06.2019 СИЛВАНА ЛАЗАРОВА 633836 КИРИЛ БОЈЧЕВСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ УЛ ВАНЧО ПРКЕ ББ ВИНИЦА  
481. 10-14571/1 4005016504676 5004901 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРСИНО ТРСИНО 153320 ЦВЕТАНКА ДИМОВА ТОДОРОВ 14.10.2016 30.06.2019 ДИЈАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
482. 10-4920/1 4005018505254 5005201 ПЗУ БЕКАДЕНТ ВИНИЦА ПЗУ БЕКАДЕНТ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ВАНЧО ПРЌЕ БР.3 ВИНИЦА ВИНИЦА 652512 БЈУЛЕНТ ЈУСЕИН 03.05.2019 30.06.2019 СТОЈКА БОЈЧЕВСКА 649350 МАРИЈА ПАУНКОВСКА-МИТЕВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА П. МИТЕВА ВИНИЦА ЈАКИМОВСКИ ПАТ 4 ВИНИЦА  
483. 09-17504/2 4005992101551 5001701 ПЗУ АПТЕКА МАКФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАКФАРМ ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ БР.51 ВИНИЦА 900575 ВАНЧО СТОЈАНОВ 01.01.2008 31.12.2019 ТАЊА КОСТАДИНОВА  
484. 09-17508/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 900486 СТОЈКА ПЕШОВА-АРСОВА 01.01.2008 31.12.2019  
485. 09-17508/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 916226 ДЕЛФИНА СТОИМЕНОВА 24.03.2016 31.12.2019  
486. 09-17508/2 4005994102369 5002301 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 ВИНИЦА 917966 АЛЕКСАНДРА ТАСЕВА 09.11.2017 31.12.2019  
487. 09-17508/2 4005994102369 5002302 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 100 ВИНИЦА 900494 ВЕСНА ИВАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 АДРИЈАНА АНЧОВА  
488. 09-17508/2 4005994102369 5002303 ПЗУ АПТЕКА АРКА ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА-ПОРДУЖНИЦА АПТЕКА АРКА ГРАДЕЦ, С.ГРАДЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.107А ГРАДЕЦ - ВИНИЦА 900486 СТОЈКА ПЕШОВА-АРСОВА 30.06.2015 31.12.2019 БИЉАНА СТОЈАНОВА  
489. 09-1006/1 4005996102200 5000901 ПЗУ Д-Р ЖАКЛИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА 631825 ЖАКЛИНА ЦОНЕВА 01.06.2005 30.06.2019 ВЕСНА ЛАЗАРОВА 633836 КИРИЛ БОЈЧЕВСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ УЛ ВАНЧО ПРКЕ ББ ВИНИЦА  
490. 09-1010/1 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
491. 09-1037/1 4005997102122 5000202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 639281 МАРИКА ТОДОРОВА 01.03.2006 30.06.2019 ИВАН АРСОВ 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА  
492. 09-1005/1 4005999104149 5000701 ПЗУ Д-Р КИРЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ВАНЧО ПРКЕ ББ ВИНИЦА 633836 КИРИЛ БОЈЧЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ДИЈАНА СТОИЛОВА 631825 ЖАКЛИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЖАКЛИНА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА  
493. 09-17566/2 4006001112530 6002401 ПЗУ АПТЕКА НИМА ПЗУ АПТЕКА НИМА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ГЕВГЕЛИЈА ББ,ЛОК.12 ГЕВГЕЛИЈА 901237 ВЕНЕРА САМАРЏИЕВА 01.01.2008 31.12.2019 МИТРА ДИЧЕВА  
494. 09-17588/2 4006002114103 6002501 ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА БОГДАНЦИ 901270 ЈОВАНКА ТРАЈКОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЕВИЦА ЕНЏЕКЧЕВА  
495. 09-17574/2 4006003115359 6002301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 907375 НАДИЦА ПЕТКОВА 09.02.2010 31.12.2019 ИРЕНА МИНЧЕВА  
496. 09-17574/2 4006003115359 6002301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 907375 НАДИЦА ПЕТКОВА 09.02.2010 31.12.2019 НАДА ДЕМЕРЏИЕВА  
497. 09-17574/2 4006003115359 6002301 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЃОРЃИ СТАМОВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 907855 ЈУЛИЈА МАРКОВСКА 02.11.2017 31.12.2019  
498. 09-17574/2 4006003115359 6002302 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 С.МИРАВЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. ББ МИРАВЦИ 901520 ЕЛЕНА АЛЕКСОВА 09.02.2010 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА АЏИЕВА  
499. 09-4009/2 4006005117782 6001202 ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА 17.05.2011 30.06.2019 ЖАКЛИНА ЏЕКОВА 640310 ИЛИЈА ПАЛАСКАРОВ ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИБР.26 ГЕВГЕЛИЈА  
500. 09-3995/2 4006005117863 6001002 ПЗУ БАБУНСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.7 ГЕВГЕЛИЈА 634026 ИВАН ЈОВАНОВ 01.05.2005 30.06.2019 ТОДОРКА ЈОВАНОВА 648337 РАТКО ПАНОРОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ИВО ЛОЛА РИБАР 59 ГЕВГЕЛИЈА  
501. 09-4016/2 4006005117952 6000901 ПЗУ МИЛО - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА 643319 СОФИА МИЛОНА НИКОЛОВСКА 09.03.2009 30.06.2019 АНИТА МАРКОВА 648337 РАТКО ПАНОРОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ИВО ЛОЛА РИБАР 59 ГЕВГЕЛИЈА  
502. 09-4001/2 4006005117960 6001101 ПЗУ Д-Р ЈОВАНОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.МИРАВЦИ МИРАВЦИ 634468 МАКЕДОНКА ЈОВАНОВСКА 01.05.2005 30.06.2019 СНЕЖАНА ЈУГОВСКА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА  
503. 09-3931/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА 01.10.2014 30.06.2019 БОСИЛКА КАЈТАЗОВА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА  
504. 09-3975/2 4006005118746 6001501 ПЗУ МИС-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. МИРАВЦИ МИРАВЦИ 640352 МИШЕ ПЕТКОВСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ПЕТАР ДИНОВ 633020 ЗОРИЦА НАУМОВА ПЗУ АСПРА - ДЕНТ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО  
505. 09-4005/2 4006005121372 6004902 ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА 01.04.2007 30.06.2019 АТИНА АНДОНОВА 635936 ВЕСЕЛИНКА ЛЕШТОВА ПЗУ ВЕ - ДЕНТИСТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 168 ГЕВГЕЛИЈА  
506. 09-3946/2 4006006120680 6002701 ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11ти ОКТОМВРИБР.26 ГЕВГЕЛИЈА 640310 ИЛИЈА ПАЛАСКАРОВ 01.01.2007 30.06.2019 МАГИЦА ПАЛАСКАРОВА 643653 МАРИЈА ЏАТЕВА ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА  
507. 09-3933/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 30.06.2019 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
508. 09-3935/2 4006006120876 6004101 ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ОРД.ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР СИЛВАНА КАРА. ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА 01.01.2007 30.06.2019 МАРА КАЛЌЧЕВА 115339 САШКА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
509. 09-3929/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 30.06.2019 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
510. 09-3934/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 30.06.2019 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
511. 09-3934/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА 20.01.2014 30.06.2019 СУЗАНА ДИНОВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА  
512. 09-3982/2 4006006120930 6003301 ПЗУ РИАНА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РИАНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА 01.01.2007 30.06.2019 СОФИЈА МЕХАНЏИСКА 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО  
513. 09-3936/2 4006006120965 6003801 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 30.06.2019 МАРИНА РИСТОВА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
514. 09-3962/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 30.06.2019 ВИКТОРИЈА ЧАБУЛЕВА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
515. 09-3938/2 4006006121040 6004201 ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШ. ПРОФЕМИНИСТ-М ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ 01.01.2007 30.06.2019 КАТИЦА ТАНЕВА 530271 ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА  
516. 09-17586/2 4006006121074 6004801 ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 901180 КАТЕРИНА СТОЈМЕНОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЗОРИЦА СТАВРЕВСКА  
517. 09-17586/2 4006006121074 6004801 ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.3 ГЕВГЕЛИЈА 901180 КАТЕРИНА СТОЈМЕНОВА 01.01.2008 31.12.2019 СОФИЈА ШОПОВА  
518. 09-3981/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 04.12.2015 30.06.2019 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
519. 09-3937/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 30.06.2019 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
520. 09-3965/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 30.06.2019 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
521. 09-4015/2 4006006121287 6003402 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 30.06.2019 ЛЕНЧЕ САВИЌ 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
522. 09-17571/2 4006006121309 6005901 ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ,С.СТОЈАКОВО,БОГДАНЦИ,ГЕВГЕЛИЈА СТОЈАКОВО 908754 ЕМИЛИЈА ЏОТОВА 01.08.2010 31.12.2019 АНАСТАСИЈА АРНАУДОВА  
523. 09-3932/2 4006007122449 6005401 ПЗУ ДР МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПЕШЕВ ББ ГЕВГЕЛИЈА 642142 МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА АРНАУДОВА 01.08.2007 30.06.2019 РИСТО КРСТЕВ 634026 ИВАН ЈОВАНОВ ПЗУ БАБУНСКИ УЛ.ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.7 ГЕВГЕЛИЈА  
524. 09-17577/2 4006008501230 6006001 ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.78/1 ГЕВГЕЛИЈА 910961 МАРИЈА МИНОВА 16.06.2010 31.12.2019 ПЕТРАНКА ЈУГОВСКА  
525. 09-17577/2 4006008501230 6006001 ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.78/1 ГЕВГЕЛИЈА 910961 МАРИЈА МИНОВА 16.06.2010 31.12.2019 ТРАЈЧЕ МИНОВ  
526. 09-17567/2 4006008501249 6006101 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МИЛЕ ПЕЦАНОВ БР.9 ГЕВГЕЛИЈА 901377 САЊА КОКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2019 ИСКРА ПАНДЕВА  
527. 09-17567/2 4006008501249 6006101 ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МИЛЕ ПЕЦАНОВ БР.9 ГЕВГЕЛИЈА 901377 САЊА КОКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2019 МАГДАЛЕНА НИКОВА  
528. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 30.06.2019 АНЃЕЛИНА БУРМУЗОСКА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
529. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 30.06.2019 ИВАНА БОШНАКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
530. 09-17565/2 4006008503233 6006301 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ НОВ ДОЈРАН ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТАР ДОЈРАН 909050 ЕЛЕНА ЏИНОВА-МАЗНОВА 01.01.2009 31.12.2019 ЈАСМИНА МАЗНОВА  
531. 09-17565/2 4006008503233 6006302 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 БОГДАНЦИ 917834 КАТЕРИНА АМПОВА 05.09.2017 31.12.2019 МАРИЈАНА КИРОВА  
532. 09-17565/2 4006008503233 6006302 ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 БОГДАНЦИ 917834 КАТЕРИНА АМПОВА 05.09.2017 31.12.2019 ТОДОРКА ШУТАРОВА  
533. 09-3973/2 4006009504136 6006801 ПЗУ КОЦЕВА СЛАВИЦА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 638528 СЛАВИЦА ДЕМЕРЏИЕВА 14.10.2009 30.06.2019 СОФЧЕ ЈАНЕВА 648973 ЉУПЧО ШЕФТЕРОСКИ ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ГЕВГЕЛИЈА  
534. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 30.06.2019 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
535. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
536. 09-17578/2 4006010505120 6007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.55 ГЕВГЕЛИЈА 901687 ГОРДАНА ЧУРЛИНОВА 01.07.2010 31.12.2019 МАЈА АМПОВ  
537. 09-3954/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 30.06.2019 ВАСИЛКА КОЧЕВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
538. 09-3986/2 4006011507479 6007301 ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА 646326 ЕЛЕНА КАНГОВА ЃОРЃИЕВА 23.01.2012 30.06.2019 ВЕСНА МУРЏЕВА 649503 ЕЛЕНА БУРОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОМЕГА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА РАДОВАН КОВАЧЕВИЌ 19-1 ГЕВГЕЛИЈА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА 648078 Замена за породилно 24.07.2018 19.04.2019
539. 09-17033/1 4006012508118 6008100 ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ГЕВГЕЛИЈА 648973 ЉУПЧО ШЕФТЕРОСКИ 28.10.2014 30.06.2019 МАРИЈА СТОЈАНОВА 648078 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА  
540. 09-3952/2 4006013509274 6007600 ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 30.06.2019 СЛАВИЦА МИТРОВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
541. 09-2128/1 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА  
542. 09-3341/1 4006013509576 6007800 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПАНОРОВ-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИВО ЛОЛА РИБАР 59 ГЕВГЕЛИЈА 648337 РАТКО ПАНОРОВ 24.02.2014 30.06.2019 КРИСТИНКА КАВАЗОВА 643319 СОФИА МИЛОНА НИКОЛОВСКА ПЗУ МИЛО - ДЕНТ УЛ. БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ББ ГЕВГЕЛИЈА  
543. 10-7721/1 4006015510750 6008301 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОМЕГА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОМЕГА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА РАДОВАН КОВАЧЕВИЌ 19-1 ГЕВГЕЛИЈА 649503 ЕЛЕНА БУРОВА 29.04.2015 30.06.2019 РОЗА СТОИЛОВСКА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА  
544. 10-16500/1 4006015511241 6008401 ПЗУ Д-Р АНГЕЛА МУРЏЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р АНГЕЛА МУРЏЕВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22А-4 ГЕВГЕЛИЈА 649821 АНГЕЛА МУРЏЕВА 27.10.2015 30.06.2019 ХРИСТИНА ТРАЈАНОВСКА 649503 ЕЛЕНА БУРОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОМЕГА-ДЕНТ ГЕВГЕЛИЈА РАДОВАН КОВАЧЕВИЌ 19-1 ГЕВГЕЛИЈА  
545. 10-5203/1 4006017512709 6009001 ПЗУ РЕДЕНТ ПЗУ РЕДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.РИСТО ФАРШИНИН 46А ГЕВГЕЛИЈА 651109 ДАНИЕЛА ЗАЈКОВА 06.04.2017 30.06.2019 КАТИЦА ЗАЈКОВ 648973 ЉУПЧО ШЕФТЕРОСКИ ПЗУ БОРИС ДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МИЦО ШАРЕНКОВ БР.20 ГЕВГЕЛИЈА  
546. 09-17568/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 АНА ИСТАТОВА  
547. 09-17568/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ТАШЕВСКА  
548. 09-17568/2 4006993101543 6002201 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.59 ГЕВГЕЛИЈА 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 СЛАВИЦА МИНДИЗОВА  
549. 09-17568/2 4006993101543 6002202 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 2 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.156 ГЕВГЕЛИЈА 902730 ВЕСНА ЈАНУШЕВА 26.06.2018 31.12.2019 МАНУЕЛА ДИНЕВА  
550. 09-17568/2 4006993101543 6002202 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 2 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.156 ГЕВГЕЛИЈА 902730 ВЕСНА ЈАНУШЕВА 26.06.2018 31.12.2019 ТОДОРКА ПЕТРОВА  
551. 09-17568/2 4006993101543 6002203 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 3 ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ЃОРГИ СТАМОВ БР.1 ГЕВГЕЛИЈА 904686 БИСЕРКА ИВАНОВА 01.01.2008 31.12.2019 АНЕТА КАРАКАМЧЕВА  
552. 09-17568/2 4006993101543 6002204 ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА-ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА БИОФАРМ 4, С.НЕГОРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.26. НЕГОРЦИ 901342 МИРЈАНА КАРАЈАНОВА 30.06.2015 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА  
553. 09-3979/2 4006995100528 6000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД СПЕЦ.ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.РИСТО ФАРШИНИН БР.12 ГЕВГЕЛИЈА 530271 ЈЕЛИЦА ПОП-РИСТОВА 03.09.2001 30.06.2019 СИМКА ТУМБОВА 502065 МИТКО ПОП-КОЧЕВ ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
554. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 06.03.2017 30.06.2019 КЕТИ КОСТАДИНОВА БОЈМАЛИЕВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
555. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 06.03.2017 30.06.2019 ЗОРИЦА МАНОЛВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
556. 09-3980/2 4006996101382 6000701 ПЗУ ВЕ - ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 168 ГЕВГЕЛИЈА 635936 ВЕСЕЛИНКА ЛЕШТОВА 01.07.2005 30.06.2019 МАРИЈА ШАРЕНКОВА 641383 ТАЊА ЃОРЧЕВСКА ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА УЛ.НАКО ВАРДАРСКИ БР.5 ГЕВГЕЛИЈА  
557. 09-17167/2 4007000116695 7009401 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР 913464 ЌЕФАЕТ ФАЗЛИЈИ 27.09.2018 31.12.2019 ЉУАН АКИКУ  
558. 09-17167/2 4007000116695 7009401 ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.119 ГОСТИВАР 913464 ЌЕФАЕТ ФАЗЛИЈИ 27.09.2018 31.12.2019 СЕЛВА ЌАЗИМИ  
559. 09-1665/2 4007000117136 7001102 ПЗУ ДР АНИФЕ СПЕЦ. ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 203 ББ ГОСТИВАР 530115 АНИФЕ РЕЏЕПИ СЕЈФУЛАИ 10.07.2009 30.06.2019 НИХАЛ СУЛЕЈМАНИ 530131 ГОРДАНА МИРКОВСКА ПЗУ ХЕРА ул. БОРИС КИДРИЧ бр.120 ГОСТИВАР  
560. 09-17165/2 4007000117845 7011001 ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ-2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР. 2А ,ГОСТИВАР ГОСТИВАР 900443 ЛЕУДИА ШАЌИРИ-АМЕТИ 01.01.2008 31.12.2019 СИНЕМ АДЕМИ  
561. 09-17165/2 4007000117845 7011001 ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ-2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛИЧИЦА БР. 2А ,ГОСТИВАР ГОСТИВАР 911976 АГИМ АМЕТИ 01.01.2008 31.12.2019 БЕСНИКЕ ЈУСУФИ  
562. 09-1523/2 4007000119279 7004702 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР 12/2 ГОСТИВАР 636495 АНА СОТИРОВСКА 27.06.2011 30.06.2019 АЛМЕДИНА АДЕМСКИ 638110 СУЗАНА ЦВЕТАНОСКА ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР. 84 ГОСТИВАР  
563. 09-1679/2 4007000119953 7003201 ПЗУ ЈЕТОН СЕЛИМИ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 58 ГОСТИВАР 637610 ЈЕТОН СЕЛИМИ 01.09.2005 30.06.2019 МАЈА ТРПЕВСКА 637629 ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР  
564. 09-1536/2 4007000138109 7012601 ПЗУ ДР МЕНСУР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1/3 ГОСТИВАР 652270 НИХАЛ ХАЛИМИ 18.01.2019 30.06.2019 ЗИНЕПЕ ШАИНИ 647268 НАТАЛИЈА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ЕДЕНТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1-2/2 ГОСТИВАР  
565. 09-1611/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 30.06.2019 ВЛОРА КАДРИУ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
566. 09-1529/2 4007002123621 7003801 ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ 01.06.2005 30.06.2019 РОЗА ДАНИЛОСКА 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ ПЗУ ВИВА ДЕНТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР  
567. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА 01.08.2008 30.06.2019 МАГДАЛЕНА АПОСТОЛОСКА 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
568. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА 28.02.2017 30.06.2019 СЕЛМА АРУЧ 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
569. 09-1570/2 4007003127051 7005201 ПЗУ АС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР 638048 АДЕМСАФИ СЕЛИМИ 01.10.2005 30.06.2019 МИРУШЕ АЛИУ 637106 ЗУРАП НЕЗИРИ ПЗУ ДЕНТАЛ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР  
570. 09-1570/2 4007003127051 7005201 ПЗУ АС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР 650021 ФАТОН СЕЛИМИ 21.01.2016 30.06.2019 СУАДА СЕЛИМИ 638048 АДЕМСАФИ СЕЛИМИ ПЗУ АС ДЕНТ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР  
571. 09-1527/2 4007004128000 7004901 ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ 01.09.2005 21.05.2019 НАТАША КРСТЕВСКА 637696 ЛОРАН СТРАШЕВСКИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ УЛ.143 БР.6 ГОСТИВАР ХРИСТИНА САЗДОВСКА 652580 Замена за специјализација 22.05.2019 30.06.2019
572. 09-1527/2 4007004128000 7004902 ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ Д-Р БАШКИМ ИСМАИЛИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.143 БР.6 ГОСТИВАР 637696 ЛОРАН СТРАШЕВСКИ 11.03.2015 30.06.2019 БЛАГИЦА ПАСКАЛОСКА 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР  
573. 09-1521/2 4007004128353 7005501 ПЗУ ХИПОКРАТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР. 84 ГОСТИВАР 638110 СУЗАНА ЦВЕТАНОСКА 24.12.2008 30.06.2019 МАЈА ВИДЕВСКА 636495 АНА СОТИРОВСКА ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР 12/2 ГОСТИВАР  
574. 09-1675/2 4007004128400 7002602 ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 4 ГОСТИВАР 644102 СЕАД ОСМАНИ 09.04.2010 30.06.2019 ЗУХАЛ ТУША 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
575. 09-1552/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА 06.12.2011 30.06.2019 АНЕТА ЈОВАНОВСКА 152293 САЊА ЌИПРЕСКА ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
576. 09-1673/2 4007004128965 7005002 ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО ПЗУ Д-Р НЕДИМ КАСО-ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 638056 ЕСМА КАСАМИ 19.11.2014 30.06.2019 МЕСУДИЈЕ НЕСИМИ 638919 БЕСА МУХАРЕМИ ПЗУ ПРОДЕНТАЛ УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР  
577. 09-9509/1 4007004129066 7003901 ПЗУ КОРОНА - ДЕНТ ПЗУ КОРОНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.30/1-3 ГОСТИВАР 640514 ЛУЛЈЕТА МУСТАФА 11.06.2014 30.06.2019 638048 АДЕМСАФИ СЕЛИМИ ПЗУ АС ДЕНТ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР. 85/2-3 ГОСТИВАР  
578. 09-15946/1 4007004130110 7003101 ПЗУ ДЕНТАРТ ВЈОЛЦА АРИАНА ПЗУ ДЕНТАРТ ВЈОЛЦА АРИАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ 3/4 ГОСТИВАР 652440 АРИЈАНА БЕЈТА 04.04.2019 30.06.2019 АЈТЕН МУСТАФАИ 644102 СЕАД ОСМАНИ ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 4 ГОСТИВАР  
579. 09-1601/2 4007004130587 7014601 ПЗУ ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЧЕГРАНЕ 645680 АГИМЕ ИСЕИНИ 27.06.2011 30.06.2019 ЈУНУЗ ИСЕИНИ 638919 БЕСА МУХАРЕМИ ПЗУ ПРОДЕНТАЛ УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР  
580. 09-17161/2 4007004131060 7006101 ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.27 ГОСТИВАР 900842 РИТА СТЕФАНОСКА 16.04.2015 31.12.2019 СЛАВИЦА РИСТОСКА  
581. 09-17161/2 4007004131060 7006101 ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.27 ГОСТИВАР 901091 СВЕТЛАНА СИЛЈАНОСКА 01.01.2008 31.12.2019 БОБАН СЕРАФИМОСКИ  
582. 09-17161/2 4007004131060 7006101 ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.27 ГОСТИВАР 901091 СВЕТЛАНА СИЛЈАНОСКА 01.01.2008 31.12.2019 КАТЕРИНА РИСТОВСКА  
583. 09-17171/2 4007005130602 7006201 ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 900605 КАТА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛИФ ШАБАНИ  
584. 09-17171/2 4007005130602 7006201 ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 900605 КАТА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 КАТЕРИНА БОШКОСКА  
585. 09-17171/2 4007005130602 7006201 ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 900605 КАТА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МАРИЈАНА ГАВРИЛОВСКА  
586. 09-1550/2 4007005130831 7003501 ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ БР 44 ГОСТИВАР 632791 ЈУСУФ ИЉАЗИ 01.06.2005 30.06.2019 РАБИЈЕ РАМАДАНИ 637106 ЗУРАП НЕЗИРИ ПЗУ ДЕНТАЛ УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР  
587. 09-1537/2 4007005131170 7003301 ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР 637629 ФЛОРИМ ШИШКО 01.09.2005 30.06.2019 ЏЕЈХАН КАМБЕРИ 637610 ЈЕТОН СЕЛИМИ ПЗУ ЈЕТОН СЕЛИМИ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 58 ГОСТИВАР  
588. 09-1585/2 4007005131188 7004201 ПЗУ ЕС - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636169 СОЊА ЈАЌИМОСКА 16.05.2005 30.06.2019 ВИДА ВЕЉАНОСКА 636177 СВЕТЛАНА МИТИЌ ПЗУ ЕС - ДЕНТ УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
589. 09-1585/2 4007005131188 7004201 ПЗУ ЕС - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636177 СВЕТЛАНА МИТИЌ 16.05.2005 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ИСАЈЛОСКА 636169 СОЊА ЈАЌИМОСКА ПЗУ ЕС - ДЕНТ УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
590. 09-1651/2 4007005131196 7003701 ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636010 ХУСАМЕДИН ХОЏА 16.05.2005 30.06.2019 ИГБАЛЕ МУХАРЕМИ 650951 ЕНИС ХОЏА ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
591. 09-1651/2 4007005131196 7003701 ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 650951 ЕНИС ХОЏА 16.02.2017 30.06.2019 МЕНСУРЕ ХОЏА 636010 ХУСАМЕДИН ХОЏА ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
592. 09-1624/2 4007005131218 7004401 ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636134 АГИМ КАРАИ 16.05.2005 30.06.2019 АЛТИНА КАРАИ 636142 ДАЛИБОРА АЛЕКСОСКА ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
593. 09-1593/2 4007005131234 7004301 ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 636142 ДАЛИБОРА АЛЕКСОСКА 16.05.2005 30.06.2019 МИЛЕНА ЈАЌИМОСКА 636134 АГИМ КАРАИ ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
594. 09-1687/2 4007005131358 7004601 ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ- МС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 636371 СЕЛМАН АБЕДИНИ 16.05.2005 31.03.2019    
595. 09-1687/2 4007005131358 7004601 ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ- МС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 651141 ШЕЈМА БЕЌИРИ 24.04.2017 30.06.2019    
596. 09-1598/2 4007005131471 7004001 ПЗУ ЕУ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА 09.04.2014 30.06.2019 ПАВЛИНА ЧАЛОВСКА 635898 ЕКРЕМ ШАБАНИ ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
597. 09-1598/2 4007005131471 7004001 ПЗУ ЕУ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 635898 ЕКРЕМ ШАБАНИ 16.05.2005 30.06.2019 СОЊА АНЃЕЛКОСКА 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
598. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА 12.01.2018 30.06.2019 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 157937 ВЕРОНИКА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
599. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157937 ВЕРОНИКА АПОСТОЛОСКА 05.07.2018 30.06.2019 ТАТИЈАНА БОГДАНОСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
600. 09-1625/2 4007005132087 7005403 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНА.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК.1 ГОСТИВАР 530611 ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ-ВЕЛИУ 08.07.2014 30.06.2019 АЈЃУЛ ТАИРИ 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕД УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
601. 09-1722/2 4007005132273 7005702 ПЗУ ПЛАТИНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.ЧЕГРАНЕ ГОСТИВАР 638790 ЛУЉЕТА КАРПУЗИ-ХАЈДАРИ 16.11.2012 30.06.2019 ФЕРИДЕ ЕЈУПИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
602. 09-1548/2 4007005132362 7006801 ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР.87 ГОСТИВАР 639664 ИМРАН ЖУПАНИ 01.07.2006 30.06.2019 РАДИЦА ПАНДИЛОСКИ 637629 ФЛОРИМ ШИШКО ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР  
603. 09-1659/2 4007005132370 7005601 ПЗУ ЗЕА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С. ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ 638803 СЕБАЕДИН НУРЕДИНИ 01.01.2006 30.06.2019 НАЗЛИЈЕ АМЕТИ 643769 ШПЕНД ГАШИ ПЗУ Д-Р ГАШИ УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.65/А ГОСТИВАР  
604. 09-1576/2 4007005132516 7012701 ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.45 ГОСТИВАР 641995 ГАЈУР ШАБАНИ 01.07.2007 30.06.2019 АФРОДИТА ШАБАНИ 636010 ХУСАМЕДИН ХОЏА ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
605. 09-1683/2 4007005132915 7007901 ПЗУ ДЕНТ-САН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ВРАПЧИШТЕ - ГОСТИВАР НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 640603 РЕМЗИ САЛАИ 01.03.2007 30.06.2019 САМИРЕ САЛАИ 643041 БЕСИМ ИМЕРИ ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ УЛ.101 ББ ГРАДЕЦ, ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР  
606. 09-1583/2 4007005134314 7007301 ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР 639826 ХАКИ АДИЛИ 01.10.2006 30.06.2019 НАЛАН ТОСКА 643777 ФЛОРИН АЛИУ ПЗУ Д-Р ФЛОРИН УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР  
607. 09-1583/2 4007005134314 7007301 ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР 649163 ЗЕЌИР ХАВЗИЈИ 11.12.2014 30.06.2019 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
608. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ 18.08.2017 30.06.2019 СЛОБОДАНКА ИЛИЕСКА 158828 МИЛАН ГРУЈОСКИ ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
609. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 158828 МИЛАН ГРУЈОСКИ 01.02.2019 30.06.2019 ЕЛЕНА ЃОРЃИЕСКИ 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
610. 09-1685/2 4007006136612 7008001 ПЗУ ДР ИГОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 115550 ИГОР ГЕЛОС 15.01.2007 30.10.2018 РУЖИЦА ЈАНКОСКА 146250 ГЗИМ СЕЛИМИ ПЗУ БЕО МЕДИКА ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ  
611. 09-1695/2 4007006136647 7008701 ПЗУ ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 30.06.2019 ИСНИЈЕ БИЛАЛИ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
612. 09-1686/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 30.06.2019 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
613. 09-1632/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 30.06.2019 ЛИРИДОНА КУРТИШИ 155918 ВЛОРА САДИКУ ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
614. 09-1547/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 30.06.2019 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
615. 09-1547/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ 01.10.2015 30.06.2019 РЕСМИЈЕ ОСМАНИ 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
616. 09-1688/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 158372 ФЕСТИМЕ ИЉАЗИ 01.11.2018 30.06.2019 ДРИТА МУСЛИУ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ ПЗУ АРБ-МЕДИКА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ  
617. 09-1612/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 30.06.2019 РУХИДЕ МЕХМЕДИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
618. 09-1596/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 30.06.2019 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
619. 09-1684/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 30.06.2019 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
620. 09-1602/2 4007006136868 7010501 ПЗУ НЕОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР 300276 ХАЈДАР САЛИУ 15.01.2007 30.06.2019 ОЛИВЕРА ЈАНКОСКА 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
621. 09-1726/2 4007006136876 7009101 ПЗУ ГИНЕКО МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА 15.01.2007 30.06.2019 ЈАСМИНА ЗАФИРОСКА 530611 ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ-ВЕЛИУ ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА УЛ.ПАВЛЕ АВРАМОВСКИ БР.54 ЛОК.1 ГОСТИВАР  
622. 09-1532/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 30.06.2019 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
623. 09-1654/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 30.06.2019 НАТАША ГРОЗДАНОСКА АНАСТАСОСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
624. 09-1614/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 30.06.2019 МИРИТА РАШИТИ 144207 ЌЕМАЛ ВЕЛИЈУ ПЗУ ХА-МЕДИКА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ  
625. 09-1618/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 30.06.2019 МИРСАДА СУЛЕЈМАНИ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
626. 09-1649/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 30.06.2019 ЕЛЕНА БИЛБИЛОСКА 155993 ХУЛЈА ШАБАНИ  
627. 09-1571/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 30.06.2019 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
628. 09-1619/2 4007007137086 7010302 ПЗУ ТЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ 116645 ТЕУТА МИРТО 17.12.2009 30.06.2019 АМЕЛА РАШИТИ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
629. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 30.06.2019 ИЗМА АМЕТИ 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
630. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА 15.01.2007 30.06.2019 ЛУБИЦА МАТЕСКА 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
631. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА 01.06.2016 30.06.2019 ИВАНА СЕРАФИМОСКА 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
632. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 30.06.2019 ЈАСМИНКА ЈАКИМОСКА 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
633. 09-1672/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 30.06.2019 АМИРЕ САЛАИ 152072 АЉОР ДУРМИШИ ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
634. 09-1677/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 152072 АЉОР ДУРМИШИ 11.09.2015 30.06.2019 СЕМИАРЕ РАМАДАНИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
635. 09-1541/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 30.06.2019 ГОРДАНА РИСТОСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
636. 09-1681/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 30.06.2019 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
637. 09-17172/2 4007007138414 7018001 ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 911674 СУАДЕ ИСЕИНИ 01.04.2011 31.12.2019 АРБЕН ИСЕИНИ  
638. 09-17158/2 4007007138554 7014801 ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.56 ГОСТИВАР 917737 ТУНЏАЈ САРАЧ 07.08.2017 31.12.2019 САДИЈЕ САРАЧИ  
639. 09-1588/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 30.06.2019 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
640. 09-1610/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 30.06.2019 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
641. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 30.06.2019 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
642. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 30.06.2019 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
643. 09-1669/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 01.10.2007 30.06.2019 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
644. 09-1669/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 30.06.2019 АФРДИТА НЕЗИРИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
645. 09-1542/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 30.06.2019 КРИСТИНА МИЛОШЕСКА 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
646. 09-1528/2 4007007500245 7013401 ПЗУ ЕЉИТЕ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.102 ББ С.ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 639052 БЕЌИР АРУЧИ 01.12.2007 30.06.2019 АЈНУР АРУЧИ 641995 ГАЈУР ШАБАНИ ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.45 ГОСТИВАР  
647. 09-1650/2 4007007500741 7014001 ПЗУ ДЕНС ИМПАКТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВЕТОЗАР ПЕПОСКИ БР.25 ГОСТИВАР 642754 ДАИЛОСКИ МИТКО 01.05.2008 30.06.2019 ЕМИЛИЈА МЕРЏАНОСКА 636177 СВЕТЛАНА МИТИЌ ПЗУ ЕС - ДЕНТ УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
648. 09-1682/2 4007008502411 7014501 ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.101 ББ ГРАДЕЦ, ВРАПЧИШТЕ ГОСТИВАР 643041 БЕСИМ ИМЕРИ 29.09.2008 30.06.2019 МИРЕМЕ ЌАЗИМИ 640603 РЕМЗИ САЛАИ ПЗУ ДЕНТ-САН ВРАПЧИШТЕ - ГОСТИВАР НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
649. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 30.06.2019 БЕЈСАНА СУЛЕЈМАНИ 155489 ШЕНЕР КЛИНЧЕ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
650. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 155489 ШЕНЕР КЛИНЧЕ 28.06.2018 30.06.2019 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
651. 09-1689/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 155608 АБДУРАХМАН АДЕМИ 02.10.2018 30.06.2019 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ    
652. 09-17157/2 4007008503019 7014703 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛАЧИЦА БР.41 ГОСТИВАР 906077 РАДИЦА АВРАМОСКА 11.12.2018 31.12.2019  
653. 09-17157/2 4007008503019 7014703 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БЕЛАЧИЦА БР.41 ГОСТИВАР 910953 ГОЈАРЕ ЌАМИЛИ 01.04.2010 31.12.2019 СИМОНА СИМЈАНОВСКА  
654. 09-1530/2 4007009504973 7015501 ПЗУ Д-Р СРЕТЕН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДУШКО ПОПОВИЌ БР.29 ГОСТИВАР 652229 ИЛЗАНА ДУРМИШИ 04.01.2019 30.06.2019 МЕЈРЕМЕ ДАЛИПИ 636169 СОЊА ЈАЌИМОСКА ПЗУ ЕС - ДЕНТ УЛ.МАЈОР Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
655. 09-1723/2 4007009505252 7016001 ПЗУ Д-Р ФЛОРИН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР 643777 ФЛОРИН АЛИУ 18.11.2009 30.06.2019 СИХАНА ТАИРИ 639826 ХАКИ АДИЛИ ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР. 150 ГОСТИВАР  
656. 09-1661/2 4007009506607 7015901 ПЗУ Д-Р ГАШИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СРЕТКО КРСТЕВСКИ БР.65/А ГОСТИВАР 643769 ШПЕНД ГАШИ 16.11.2009 30.06.2019 НОРА АСАНИ ГАШИ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
657. 09-1666/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 152293 САЊА ЌИПРЕСКА 24.02.2017 30.06.2019 ЕМИЛИЈА МИЦОСКА 155608 АБДУРАХМАН АДЕМИ ПЗУ ДР ГАЗИ С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР  
658. 09-17138/2 4007010508435 7018401 ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е-М ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е-М БАЈРАМИ МЕРИТА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ФОРИНО ГОСТИВАР 913510 НАДИЦА БОБАРОСКА 17.03.2015 31.12.2019 МЕРИТА БАЈРАМИ  
659. 09-17137/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2019 ЗЛАТА МАРКОСКИ  
660. 09-17137/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2019 ИНДИРЕ ЗАИМИ  
661. 09-17137/2 4007010508583 7016601 ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.242 ГОСТИВАР 900699 ПАВЛЕ РИСТОСКИ 01.04.2010 31.12.2019 МОНИКА ТРИМЧЕСКА  
662. 09-17164/2 4007010509091 7018101 ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.1А ГОСТИВАР 909661 ЕРТАН ШУАИБ 01.04.2011 31.12.2019 СИБЕЉ АДЕМИ  
663. 09-1573/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 30.06.2019 ЛАРГИМЕ ХАЛИЛИ 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ЈНА БР.288 ГОСТИВАР  
664. 09-17163/2 4007010510162 7017901 ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 911682 ЛИНДИТА САЛИУ 01.04.2011 31.12.2019 СЕИДЕ МУСЛИУ  
665. 09-17162/2 4007011510832 7018701 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 909467 ВЈОЛЦА АКИКУ 01.01.2012 31.12.2019 АРТА ЈУСУФИ  
666. 09-17162/2 4007011510832 7018701 ПЗУ АПТЕКА ДИТИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 909467 ВЈОЛЦА АКИКУ 01.01.2012 31.12.2019 СЕРХАТ АСАНИ  
667. 09-1604/2 4007011511367 7018901 ПЗУ ЕДЕНТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1-2/2 ГОСТИВАР 647268 НАТАЛИЈА БЛАЖЕВСКА 26.03.2013 30.06.2019 ЗИННЕТ АБДУЛАИ 643599 МАРИНА БОШКОВСКА УГРИНОСКА ПЗУ МАРИНА ДЕНТ ГОСТИВАР УЛ.СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.49 ГОСТИВАР  
668. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ САЛМАНИ 26.09.2014 30.06.2019 ВАЛДЕТА КАДРИЈА 330604 БАКИ ТАРАВАРИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
669. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 30.06.2019 СУМЕРЈА ИДРИЗИ 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
670. 10-637/1 4007012512162 7022201 П.З.У. АПТЕКА МИКРО ФАРМ С.ДЕБРЕШЕ,ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА МИКРО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ДЕБРЕШЕ ГОСТИВАР ГОСТИВАР 915432 НЕЏМИЈЕ ИБИШИ 17.03.2015 31.12.2019  
671. 09-1710/2 4007012513940 7019100 ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП ПЗУ М-ДЕНТАЛ ГРОУП ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ КЕЈ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР. 75/1-3 ГОСТИВАР 647390 МЕФАИЛ СУЛЕЈМАНИ 02.05.2013 11.11.2016   МАЈА СИМЕСКА 651745 Прекин на работен однос на носител 07.02.2018 19.04.2019
672. 09-1597/2 4007013515025 7019800 ПЗУ ГИН & ОБС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ГИН & ОБС МЕДИКА ГОСТИВАР ГИНЕКОЛОГИЈА СЕДЕК КОСТОСКИ 52 ГОСТИВАР 531103 ЛЕЈЛА ИБРАИМИ 06.09.2013 30.06.2019 ХУЛИЈА ХАЏИПАЗИ 530670 МАРГАРИТА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕД УЛ. М. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
673. 09-116/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА 01.01.2014 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
674. 09-1775/1 4007013515947 7020300 ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ПАНЧЕ ПОПОСКИ 6/2-1 ГОСТИВАР 648230 БАЈРАМ АЛИУ 03.02.2014 30.06.2019 ЗАРИЈЕ ДЕАРИ-АЛИУ 648957 ФАТОН БАЈРАМИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР  
675. 09-3262/1 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 30.06.2019 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
676. 09-7983/1 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 30.06.2019 АЗРА МЕРСИНИ 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
677. 09-9311/1 4007014516823 7020601 ПЗУ Д-Р БАШКИМ & ЦО ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р БАШКИМ & ЦО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 643912 БАШКИМ САИТИ 05.06.2014 21.03.2018 ХУРИША ЗЕНУНИ 643777 ФЛОРИН АЛИУ ПЗУ Д-Р ФЛОРИН УЛ.18-ти НОЕМВРИ БР.102 ГОСТИВАР АЛБИНА БИЛАЛИ 651842 Замена за специјализација 22.03.2018 30.06.2019
678. 09-17171/1 4007014517536 7021101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР 648957 ФАТОН БАЈРАМИ 16.10.2014 30.06.2019 АЈШЕ АЛИУ 648230 БАЈРАМ АЛИУ ПЗУ-OРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУЛА ДЕНТ ГОСТИВАР ПАНЧЕ ПОПОСКИ 6/2-1 ГОСТИВАР  
679. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 30.06.2019 ХАНДАН КАРПУЗИ ШУЛАНИ 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР  
680. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 156574 ХАФИЗА МЕХМЕДИ-ИБРАХИМ 11.08.2017 30.06.2019 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР  
681. 09-20570/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 30.06.2019 СЕЛМА ЈАКУПИ 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
682. 09-20434/1 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 30.06.2019 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 300276 ХАЈДАР САЛИУ ПЗУ НЕОМЕД УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР  
683. 09-19693/1 4007014518184 7021801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 1 ГОСТИВАР 912212 АНДРИЈАНА АРСОСКА-МАРЕНКОСКА 01.12.2014 31.12.2019 ЃУЛАСФИЈЕ БАЈРАМИ  
684. 09-19693/1 4007014518184 7021801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД М2 ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 1 ГОСТИВАР 912212 АНДРИЈАНА АРСОСКА-МАРЕНКОСКА 01.12.2014 31.12.2019 ЈАШАР СУЛЕЈМАНИ  
685. 10-4096/1 4007014518397 7022101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРО 2 ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ПРО 2 ДЕНТ ГОСТИВАР - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.180 ГОСТИВАР 643564 ТУРГАЈ МАЗЛАМИ 26.03.2018 30.06.2019 НАДИЈЕ БЕЌИРИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
686. 10-12190/1 4007015519303 7022602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.288 ГОСТИВАР 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ 06.04.2017 30.06.2019 ЕЛВИРА ИДРИЗИ 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
687. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ 20.10.2015 30.06.2019 ЈОВАНКА ИСАЈЛОСКА 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
688. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ 05.06.2017 30.06.2019 ХРИСТИНА ЃОРЃЕСКА 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
689. 10-17385/1 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 156698 АЗИЗ ДАУТИ 15.09.2017 30.06.2019 ВЈОЛЦА ИЗАИРИ 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
690. 10-17385/1 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ 16.10.2018 30.06.2019 САЛИЕ ШАЌИРИ АЛИУ 156698 АЗИЗ ДАУТИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
691. 10-19978/1 4007015520190 7023101 ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕРАТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ 04.12.2015 30.06.2019 СЕВИЛАЈ АСАНИ 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
692. 10-19978/1 4007015520190 7023101 ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕРАТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА 18.12.2017 30.06.2019 СЕРЕЏАН МАХМУДИ 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
693. 10-6168/1 4007016521140 7023301 ПЗУ СМИЛЕ ДЕНТАЛ ГОСТИВАР ПЗУ СМИЛЕ ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 18-ТИ НОЕМВРИ БР.44 ГОСТИВАР 650234 ПЕТАР ГРУЈОСКИ 20.04.2016 30.06.2019 КРИСТИНА ИСАКОСКА 634263 ЈУЛИЈАНА ПАВЛОСКА ПЗУ ЕУ - ДЕНТ УЛ. М. Ч. ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
694. 10-6717/1 4007016521247 7023501 ПЗУ Д-ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-ДЕНТ ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.204 БР.14 ГОСТИВАР 650315 ДАРКО АНТЕСКИ 26.05.2016 30.06.2019 АНЕТА АВРАМОСКА 637700 БАШКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ ГОСТИВАР  
695. 10-7693/1 4007016521450 7023601 ПЗУ БАКИ АЛИУ-2 ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БАКИ АЛИУ-2 ГОСТИВАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.6А ГОСТИВАР 650340 ВАЛОН АЛИУ 27.05.2016 30.06.2019 ЈАСМИНЕ ХАСАНИ 648957 ФАТОН БАЈРАМИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ЛЕГЕАРТ ДЕНТ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.81 ГОСТИВАР  
696. 10-9549/1 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 27.06.2016 30.06.2019 ДИЛЕК НЕЗИРИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
697. 10-1556/1 4007016522693 7024301 ПЗУ МАК-МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ МАК-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.44 ГОСТИВАР 158020 ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ 25.07.2018 30.06.2019 ИВАНА ГЕГОВСКА 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
698. 10-2328/1 4007017522956 7024401 ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 155918 ВЛОРА САДИКУ 21.02.2017 30.06.2019 ЏЕМИЛЕ МЕМЕДИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР  
699. 10-12639/1 4007017523715 7024501 ПЗУ ХАНА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ ХАНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА БЛАЖЕСКИ БР. 20Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР 651460 ДРИТА ОСМАНИ-ЌАЗИМИ 15.09.2017 30.06.2019 САЛИЈЕ НЕСИМИ 639664 ИМРАН ЖУПАНИ ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ УЛ. БЕЛИЧИЦА БР.87 ГОСТИВАР  
700. 10-16334/1 4007017524312 7024701 ПЗУ МАРИНА ДЕНТ ГОСТИВАР ПЗУ МАРИНА ДЕНТ ГОСТИВАР -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.49 ГОСТИВАР 643599 МАРИНА БОШКОВСКА УГРИНОСКА 12.12.2017 30.06.2019 ИВОНА ДИМОСКА 647268 НАТАЛИЈА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ЕДЕНТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1-2/2 ГОСТИВАР  
701. 10-2598/1 4007018524693 7024901 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ПУЛС МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ 14.02.2018 30.06.2019 ШЕЈМА КАСАМИ 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
702. 10-8058/1 4007018525126 7025101 ПЗУ Д-Р ЈУСУФ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ЈУСУФ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈНА БР.292 А ГОСТИВАР 157791 ЛИНДИАНА ИСЛАМИ 01.06.2018 30.06.2019 ФУНДА СТАФАИ 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
703. 10-12428/1 4007018525495 7025201 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА Д-Р АХМЕД НУРЕДИНИ ГОСТИВАР ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА Д-Р АХМЕД НУРЕДИНИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 158178 АХМЕД НУРЕДИНИ 07.09.2018 30.06.2019 СУЛЕЈХА ЧАЈАЛИУ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
704. 09-1519/2 4007992102933 7002901 ПЗУ ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.5-1/3 ГОСТИВАР 637106 ЗУРАП НЕЗИРИ 01.08.2005 30.06.2019 ЏЕМИЛЕ ЛИМАНИ 632791 ЈУСУФ ИЉАЗИ ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ БР 44 ГОСТИВАР  
705. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 30.06.2019 АРЗУ РЕШИТИ 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
706. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 18.01.2012 30.06.2019 СЕАДЕТ ЕМИНИ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
707. 09-1667/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ ДР. ХАСИМ САЛИУ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 01.06.2016 30.06.2019 НУРСЕЛ МЕНГА 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
708. 09-17160/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 900737 ФАРУК БЕБА 01.01.2008 31.12.2019 ЌЕФАЈЕТ БАЈРАМИ  
709. 09-17160/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 900737 ФАРУК БЕБА 01.01.2008 31.12.2019 НАРИН ТАРАВАРИ  
710. 09-17160/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 900737 ФАРУК БЕБА 01.01.2008 31.12.2019 НУРДАН ЉОЧИ  
711. 09-17160/2 4007992106971 7007101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР. ББ ГОСТИВАР 915092 НАЗИМ БЕБА 02.07.2018 31.12.2019  
712. 09-1693/2 4007993103224 7002801 ПЗУ ПОРЦЕЛАН - ДЕНС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ С.ЧЕГРАНЕ - ГОСТИВАР ЧЕГРАНЕ 650030 ВАЛБОНА ЗАИМИ 01.06.2017 30.06.2019 МАЈЛИНДА АЌИФИ 632791 ЈУСУФ ИЉАЗИ ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ УЛ. БРАЌА ЃИНОСКИ БР 44 ГОСТИВАР  
713. 09-1600/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 30.06.2019 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
714. 09-1622/2 4007993108676 7000501 ПЗУ ХЕРА ПЗУ ХЕРА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ул. БОРИС КИДРИЧ бр.120 ГОСТИВАР 530131 ГОРДАНА МИРКОВСКА 03.09.2001 30.06.2019 ДАНИЕЛА ДАИЛОСКА 530115 АНИФЕ РЕЏЕПИ СЕЈФУЛАИ ПЗУ ДР АНИФЕ УЛ. 203 ББ ГОСТИВАР  
715. 09-1626/2 4007993108676 7000502 ПЗУ ХЕРА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА 120/поранешна-Б.КИДРИЧ ГОСТИВАР 638862 ГОЈКО МИРКОСКИ 01.01.2006 30.06.2019 ВАЛБОНА АЗИЗИ 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ ПЗУ ВИВА ДЕНТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР  
716. 09-1708/2 4007994107509 7003400 ПЗУ САНОДЕНТ ПЗУ САНОДЕНТ СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ: БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР 647888 АГРОН АРИФИ 14.10.2013 30.06.2019 ЕЛМА СЕЛМАНИ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
717. 09-1660/2 4007994113100 7003601 ПЗУ ПРОДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈНА БР 69 ГОСТИВАР 638919 БЕСА МУХАРЕМИ 01.01.2006 30.06.2019 ФЕРИДЕ АЛИЛИ 638056 ЕСМА КАСАМИ ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.230 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
718. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ 03.09.2001 30.06.2019 МИТРА СТОЈАНОВСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
719. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ 12.04.2016 30.06.2019 ДИЈАНА УСЕИНИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
720. 09-17166/2 4007995108690 7011301 ПЗУ АПТЕКА АЛМА ПЗУ АПТЕКА АЛМА ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ЖИРОВНИЦА ГОСТИВАР 900460 ИМРАН МИФТАРИ 01.01.2008 31.12.2019  
721. 09-1511/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР 52 ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 30.06.2019 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
722. 09-1696/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 30.06.2019 КАТЕРИНА ИГНЕСКА 155918 ВЛОРА САДИКУ ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
723. 09-1522/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 30.06.2019 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
724. 09-17108/2 4007999114708 7007001 ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КОЧО ЗОЗИ БР. 31 ГОСТИВАР 900958 БЕСА МУХАРЕМИ 01.01.2008 31.12.2019 АЛМЕСА ДАУТИ  
725. 09-17108/2 4007999114708 7007001 ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ГОСТИВАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КОЧО ЗОЗИ БР. 31 ГОСТИВАР 900958 БЕСА МУХАРЕМИ 01.01.2008 31.12.2019 ЏИХАНА САЛИУ  
726. 09-1674/2 4007999117855 7002701 ПЗУ ВИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ БОРИС КИДРИЧ БР 113/2-2 ГОСТИВАР 632937 САБЕТИМ ЧЕРКЕЗИ 01.06.2005 30.06.2019 ХАВА ИСМАНИ 632864 НАЗМИ ФЕРАТИ ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 46 ГОСТИВАР  
727. 09-17013/2 4008000102160 8002601 ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.39 ДЕБАР 911461 СИЕЛА ГОРЕНЦА 01.01.2008 31.12.2019 АРМОНД РАПЕ  
728. 09-502/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ПЗУ - ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА, ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 10.07.2017 30.06.2019 РИГОНА КРКУТИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
729. 09-15757/2 4008002102736 8000800 ПЗУ БЕЛ БЕК ДЕНТ БЕЛ-БЕК-ДЕНТ-ЕМРУЛИ ИСМЕТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ Б.ЕДИНСТВО ББ ДЕБАР 648868 АРЛИНД ШАИНИ 14.10.2014 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА КУРТИШИ 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
730. 09-538/2 4008003103094 8003001 ПЗУ СТОМАТОЛОГ - З.С. ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.109 ДЕБАР 641570 ЗУЛФИ СЕЛА 01.04.2007 30.06.2019 МИРЈЕТА ЧИЧЕ 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
731. 09-17014/2 4008003103124 8003301 ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ул.БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.57 ДЕБАР 900303 ИЛИР ДОВОЛАНИ 01.04.2010 31.12.2019 АДЕЛИНА ДОВОЛАНИ  
732. 09-531/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
733. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ 08.07.2015 30.06.2019 МАЈЛИНДА ЃЕРЃИ 330361 АРБЕН АГОЛИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
734. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 30.06.2019 АНИФА ЛЕШИ 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
735. 09-534/2 4008005103580 8001201 ПЗУ АРБ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР 639907 АТЛИ МАРКУ 01.10.2006 30.06.2019 МИРАНДА ЛЕШИ 600512 ТАЊА САВЕСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
736. 09-17008/2 4008006103940 8002501 ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.39 ДЕБАР 900168 ВАЛБОНА КРЛУКУ 01.01.2008 31.12.2019 НЕРТИЛА АБДУЛАИ  
737. 09-541/2 4008006104199 8001901 ПЗУ ВИТА-ГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР 530735 ЕДЛИРА ПИПЕРКУ 01.01.2007 30.06.2019 СЕРВЕТКА ИМЕРОСКА 530123 НАХИМЕ ТУРКЕШИ ПЗУ ДАФИНА ДЕБАР АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.73 ДЕБАР  
738. 09-507/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
739. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 30.06.2019 ЕНЃЕЛУШЕ ШЕМСИУ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
740. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 30.06.2019 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
741. 09-510/2 4008006104237 8002401 ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ 01.01.2007 30.06.2019 ЗИНЕТЕ ЈЕГЕНИ 646687 АГРОН ПАШОЛИ ПЗУ РЕДЕНТ НАСЕЛБА ЌЕНАНИЦА УЛ.БЕТОН ББ ДЕБАР  
742. 09-517/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ГАФУР РЕЏЕП 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
743. 09-515/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 30.06.2019 АЛМА ЦАПА 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
744. 09-522/2 4008006104296 8002301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 600512 ТАЊА САВЕСКА 01.01.2007 30.06.2019 БЛЕРИНА ЧУТРА 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
745. 09-520/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 30.06.2019 УСНИЈА СЕЈАДИНОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С.НОВАК НОВАК  
746. 09-519/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 30.06.2019 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
747. 09-535/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 30.06.2019 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
748. 09-509/2 4008009500877 8004001 ПЗУ МЕЛА ДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 640484 СУЛЕЈМАН МЕЛА 01.01.2012 30.06.2019 КУЈТИМЕ КУКА 641570 ЗУЛФИ СЕЛА ПЗУ СТОМАТОЛОГ - З.С. УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.109 ДЕБАР  
749. 10-20043/1 4008011104660 8005101 ПЗУ АС ДЕНТ-ДОКТОР ЌЕНАН ДЕБАР ПЗУ АС-ДЕНТ-ДОКТОР ЌЕНАН ДЕБАР-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЕЉКО ВЛАХОВИЌ ББ-ЛОКАЛ 5/ДЕБАР ДЕБАР 649899 АРМИН НЕЗИРОВСКИ 30.11.2015 30.06.2019 МАКСУДЕ НЕЗИРОВСКА 640484 СУЛЕЈМАН МЕЛА ПЗУ МЕЛА ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
750. 09-511/2 4008011501147 8003701 ПЗУ МИС - ДЕНТ ПЗУ МИС-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 645400 МЕЏИТ ЃУЛИОВСКИ 01.04.2011 30.06.2019 САДМИРА ЃУЛИОВСКА 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
751. 10-18851/1 4008011501228 8003902 ПЗУ ТЕУТА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА - ТЕУТА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР 646270 ТЕУТА ДОВОЛЈАНИ 18.01.2017 30.06.2019 БЕСАРТА ДЕМА 649562 ЕМИН ВРЗИВОЛИ ПЗУ ЕМИН-ДЕНТ ДЕБАР УЛ.АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.9 ДЕБАР  
752. 09-526/2 4008011501252 8003802 ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ ЗГР.БР.1,ВЛЕЗ БР.7 ДЕБАР 645990 АЗИЗ РУСТЕМОСКИ 28.01.2017 30.06.2019 МАХМУДА МУСТАФОСКИ 645400 МЕЏИТ ЃУЛИОВСКИ ПЗУ МИС - ДЕНТ С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
753. 09-512/2 4008012501450 8004200 ПЗУ РЕДЕНТ ПЗУ-СТОМАТОЛОГИЈА РЕДЕНТ-ДЕБАР ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАСЕЛБА ЌЕНАНИЦА УЛ.БЕТОН ББ ДЕБАР 646687 АГРОН ПАШОЛИ 25.06.2012 30.06.2019 МИРЈЕТА БАЛАНЦА 600520 САФИЈЕ ХАЏИАЛИЛИ ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР  
754. 10-9594/1 4008014502438 8004601 ПЗУ ЕМИН-ДЕНТ ДЕБАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.9 ДЕБАР 649562 ЕМИН ВРЗИВОЛИ 26.05.2015 30.06.2019 ЛАРГИМЕ БЕЌИРИ 639907 АТЛИ МАРКУ ПЗУ АРБ-ДЕНТ УЛ. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР. 9-1/3 ДЕБАР  
755. 10-20348/1 4008015503063 8004801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО Д-Р ФИДА ДЕБАР ПЗУ Д-Р ФИДА ДЕБАР ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.168 ДЕБАР 531243 АРГЕТИМ ФИДА 01.12.2015 30.06.2019 РАЈМОНДА МИРЗО 530735 ЕДЛИРА ПИПЕРКУ ПЗУ ВИТА-ГИН УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР  
756. 10-20801 4008015503071 8004901 ПЗУ ПЛУС ДЕНТ ДЕБАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПЛУС ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ. АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.38 ДЕБАР 649902 ВАЛМИР СЕЛА 10.12.2015 30.06.2019 МИРЕЛА ДИКА 648868 АРЛИНД ШАИНИ ПЗУ БЕЛ БЕК ДЕНТ Б.ЕДИНСТВО ББ ДЕБАР  
757. 09-17003/2 4008993100590 8001101 ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 908258 АРЛИНДА ЛЕШИ 01.01.2009 31.12.2019 ЗАМИРЕ МЕРСОВСКА  
758. 09-17003/2 4008993100590 8001101 ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.АМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 913995 РИНА ТРЕНОВА 15.03.2013 31.12.2019  
759. 09-527/2 4008995100458 8000402 ПЗУ ДАФИНА ДЕБАР ПЗУ ДАФИНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА АТАНАСИЕ ИЛИЌ БР.73 ДЕБАР 530123 НАХИМЕ ТУРКЕШИ 24.07.2016 30.06.2019 ЛЕЈЛА ЗЕНДЕЛИ 530735 ЕДЛИРА ПИПЕРКУ ПЗУ ВИТА-ГИН УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР. 51 ДЕБАР  
760. 09-525/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 30.06.2019 САБРИЈЕ ЦАПА КОКАЛЕ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
761. 09-533/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 30.06.2019 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
762. 09-17690/2 4009000104290 9001601 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО 900214 ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА 01.01.2008 31.12.2019 ИВАНКА ЈОВАНОВСКА  
763. 09-17690/2 4009000104290 9001601 ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО 900214 ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЈАСМИНКА СТАМЕНКОВСКА  
764. 09-17684/2 4009004107731 9004501 ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.6 ДЕЛЧЕВО 900133 ВИОЛЕТА Ѓ ВИРЧАНСКА 01.01.2008 31.12.2019 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ  
765. 09-1023/1 4009004107979 5003601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА 01.01.2009 30.06.2019 СИМОНА ЦЕКОВСКА 631892 ГОРАН ЧИПИШКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.5/2-2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
766. 09-1023/1 4009004107979 5003602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.5/2-2 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 631892 ГОРАН ЧИПИШКОВ 01.01.2009 30.06.2019 ДРАГИЦА МИТРЕВСКА 634719 ДРАГИЦА ЧИПИШКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.3 ВИНИЦА  
767. 09-17250/2 4009005108154 9003901 ПЗУ БИОЛА ПЗУ АПТЕКА БИОЛА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 900052 ОЛГА АНДОНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВЕСНА ВЕЛИНОВСКА  
768. 09-600/2 4009005108162 9001001 ПЗУ ДР ДУЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 634891 ДУШАН АТАНАСОВ 01.05.2005 30.06.2019 РАДМИЛА СИМЕВСКА 633348 ИВАН СТОИЧОВСКИ ПЗУ ДР ВАНЧО УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 4 ДЕЛЧЕВО  
769. 09-600/2 4009005108162 9001001 ПЗУ ДР ДУЛЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА 641707 БИЉАНА К МАЛЕШЕВСКИ ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
770. 09-579/2 4009005108200 9000801 ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 633640 ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 СУЗАНА НАЏЕНСКА 640930 ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
771. 09-579/2 4009005108200 9000801 ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 641707 БИЉАНА К МАЛЕШЕВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 МАРА ГОЦЕВСКА 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
772. 09-599/2 4009005108308 9000301 ПЗУ ЈОДИ ПЗУ ЈОДИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 67 ДЕЛЧЕВО 631906 АНЕТА СИМОНОВСКА 28.01.2014 30.06.2019 МАРИНА ЕНГОВСКА 642592 АНЕТКА РИСТОВА ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО МАРШАЛ ТИТО 79 ДЕЛЧЕВО  
773. 09-585/2 4009005108375 9000501 ПЗУ ВИТАДЕНТ ПЗУ ВИТАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОСОГОВСКА БР.24 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 637386 ЛЕНЧЕ МИТРЕВСКА-ДОНЕВСКА 01.08.2005 30.06.2019 СЛАВИЦА СТОЈАНОВСКА 642223 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
774. 09-583/2 4009005108421 9001201 ПЗУ ЕЛИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КИРИЛ ИМЕТОДИ 3 ДЕЛЧЕВО 635278 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВА 01.07.2005 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА МИШЕВА 631906 АНЕТА СИМОНОВСКА ПЗУ ЈОДИ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 67 ДЕЛЧЕВО  
775. 09-17694/1 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 900320 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЈОРДАНКА АНГЕЛОВСКА  
776. 09-17694/1 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 900320 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МИРЈАНА БОГДАНОВСКА  
777. 09-17694/1 4009005108880 9001401 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.13 ДЕЛЧЕВО 919101 ЈОРДАНКА МАНАСИЕВСКИ 08.02.2019 31.12.2019  
778. 09-573/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 30.06.2019 ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
779. 09-586/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 30.06.2019 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
780. 09-602/2 4009006109677 9004301 ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР АТАНАСОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ 01.04.2007 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ЃОРЃИЕВСКА 500356 ЛИЛЈАНА ТРИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
781. 09-577/1 4009006109707 9004001 ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОРАЛНА ХИУРГИЈА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 640930 ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ЕЛЕНА ЈАНЕВА 633640 ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ ПЗУ Д-Р МАЛЕШЕВСКИ М.М.БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
782. 09-610/2 4009006109863 9002701 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 500356 ЛИЛЈАНА ТРИЧКОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 БИЉАНА ЗЛАТКОВА 500348 ВОЈЧО АТАНАСОВ ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
783. 09-588/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 30.06.2019 НЕВЕНКА РАНОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
784. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 30.06.2019 БИЛЈАНА ИВАНОВА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
785. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 30.06.2019 ГОРДАНА ГОЦЕВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
786. 09-596/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 30.06.2019 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
787. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 30.06.2019 АДРИЈАНА ЦВЕТКОВСКА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
788. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ 09.05.2018 30.06.2019 УБАВКА НИКОЛОВСКА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
789. 09-605/2 4009006109952 9003101 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 30.06.2019 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
790. 09-576/1 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 30.06.2019 ТАТЈАНА СТАНКОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
791. 09-597/2 4009006109987 9002601 ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
792. 09-607/2 4009006109995 9002801 ПЗУ БОКИ МЕДИКА ОРИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА БРНДЕВСКИ 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
793. 09-59/2 4009006110004 9003401 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
794. 09-613/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 САЊА ШИНДЕВА 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА ПЗУ БОКИ МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
795. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 30.06.2019 БУДИМКА РИСТОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
796. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 30.06.2019 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
797. 09-574/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 12.02.2010 30.06.2019 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
798. 09-606/2 4009007111004 9004401 ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 642223 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 01.10.2007 30.06.2019 СУНЧИЦА СИМОНОВСКА 637386 ЛЕНЧЕ МИТРЕВСКА-ДОНЕВСКА ПЗУ ВИТАДЕНТ УЛ.ОСОГОВСКА БР.24 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
799. 09-578/2 4009008500675 9004601 ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.7 ДЕЛЧЕВО 642843 МАРИЈА ГЛИНЏАРСКА ТАСЕВА 01.07.2008 30.06.2019 ВИОЛЕТКА АНДОНОВА 645419 ЗДРАВКО МИЛЕНКОВСКИ ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО УЛ.МАКЕДОНСКА БР.30 А ДЕЛЧЕВО  
800. 09-580/2 4009010502685 9005001 ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАКЕДОНСКА БР.30 А ДЕЛЧЕВО 645419 ЗДРАВКО МИЛЕНКОВСКИ 01.04.2011 30.06.2019 НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА 642843 МАРИЈА ГЛИНЏАРСКА ТАСЕВА ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.7 ДЕЛЧЕВО  
801. 09-69/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 30.06.2019 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА ПЗУ АНИМА МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
802. 09-7207/2 4009014504356 9005300 ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО ПЗУ ВИВА ДЕНТ ДЕЛЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО 79 ДЕЛЧЕВО 642592 АНЕТКА РИСТОВА 30.04.2014 30.06.2019 СОЊА СУГАРЕВА 631906 АНЕТА СИМОНОВСКА ПЗУ ЈОДИ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 67 ДЕЛЧЕВО  
803. 10-12/1 4009015505364 9005401 ПЗУ ДЕНИ-ДЕНТАЛ ДЕЛЧЕВО ПЗУ ДЕНИ - ДЕНТАЛ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.1-2/10 НАС.НОВО ДЕЛЧЕВО ДЕЛЧЕВО 650099 ДЕЈАНЧО ЃЕОРГИЕВСКИ 22.02.2016 30.06.2019 ДИЈАНА АНТОВСКА 641758 СТОЈАН ПЕТРОВСКИ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
804. 09-17689/2 4009994100256 9001701 ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ДЕЛЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.0119 ДЕЛЧЕВО 900095 ЖАКЛИНА ПЕТРОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВСКА  
805. 09-17686/2 4009996101667 9003801 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА ВИВА МАК.КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ОСОГОВСКА БР.30 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 900290 ВИОЛЕТА МИРЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 САЊИЦА ЈАНЕВСКА  
806. 09-17686/2 4009996101667 9003802 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 МАК.КАМЕНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО БР.16 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 913022 ИВАНА КАРАЃОЗОВА 01.01.2008 31.12.2019  
807. 09-17686/2 4009996101667 9003803 ПЗУ АПТЕКА ВИВА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ВИВА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОДРУЖНИЦА-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ВИВА 3 С.ИСТИБАЊА ВИНИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 1/1 ИСТИБАЊА 900290 ВИОЛЕТА МИРЧЕВСКА 21.04.2015 31.12.2019 БИЉАНА ПОСТОЛОВА  
808. 09-590/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
809. 09-595/2 4009998110981 9000401 ПЗУ ДР ВАНЧО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 4 ДЕЛЧЕВО 633348 ИВАН СТОИЧОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ДРАГАНА КАЛАЏИСКА ЗАХАРИЕВ 634891 ДУШАН АТАНАСОВ ПЗУ ДР ДУЛЕ УЛ. М.М. БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
810. 05-744/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 30.06.2019 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 158534 МАРТИНА НАУМЧЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
811. 05-744/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 158534 МАРТИНА НАУМЧЕВСКА 19.12.2018 30.06.2019 ИВАНА ПЕЈКОВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
812. 09-747/2 4010005103533 10073701 ПЗУ ДЕНТИНА ПЗУ ДЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 637246 ИРЕНА ГАШОВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕВСКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР  
813. 09-747/2 4010005103533 10073701 ПЗУ ДЕНТИНА ПЗУ ДЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 637254 ЕМИЛИЈА ДРАНГО 01.05.2005 30.06.2019 МАРИЈА КРСТЕВСКА 637246 ИРЕНА ГАШОВСКИ ПЗУ ДЕНТИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
814. 09-17785/2 4010005103541 10074001 ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900141 СУЗАНА ЏУМКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЈАСМИНА ЈОВАНОВСКА  
815. 09-17785/2 4010005103541 10074001 ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900150 РАДА ТАЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
816. 09-733/2 4010005103584 10073801 ПЗУ ДР ТОМЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА 01.10.2005 30.06.2019 КАТЕРИНА ЈОСИФОСКА 637246 ИРЕНА ГАШОВСКИ ПЗУ ДЕНТИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
817. 09-732/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 30.06.2019 ЖАНЕ ЈОШЕВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
818. 09-742/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 30.06.2019 МАРИЈЕЛА ТАСЕВСКА 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА ПЗУ Д-Р РОЗА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
819. 09-731/2 4010006104037 10074501 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА 29.12.2006 30.06.2019 МАГДАЛЕНА СТЕВАНОВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
820. 09-734/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 30.06.2019 ВУКИЦА БОШЕВСКА 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
821. 05-28897/0905-553/2 4010006104185 10074302 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ОГНЕНОВСКА ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 20 БР. 97 САРАЈ - СКОПЈЕ 502189 СУЗАНА ОГНЕНОВСКА 10.02.2012 30.06.2019 ШЕНАЈ ИЛАЗИ 502324 НАДИЦА КЕКИЌ ПЗУ Д-Р КЕКИЌ СКОПЈЕ УЛ.МЕТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.28(ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ) СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
822. 10-22000/1 4010015502479 10075601 ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ДЕМИР ХИСАР ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ БР.7 ДЕМИР ХИСАР 646148 ИРЕНА НЕДЕЛКОВСКА-ИЛИЈОВСКА 28.12.2015 30.06.2019 СУЗАНА ВАНЧОВСКА 638285 ЖАНЕТА ТОМЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕВСКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ ББ С. МУРГАШЕВО ДЕМИР ХИСАР  
823. 10-1247/1 4010018503026 10075801 ПЗУ Д-Р ЗИНГОВСКИ ДЕМИР ХИСАР ПЗУ ЗИНГОВСКИ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БИТОЛСКА БР.24 А ДЕМИР ХИСАР ДЕМИР ХИСАР 652296 МИРОСЛАВ ЗИНГОВСКИ 04.03.2019 30.06.2019 СУЗАНА ЗИНГОВСКА 646148 ИРЕНА НЕДЕЛКОВСКА-ИЛИЈОВСКА ПЗУ Д-Р ИЛИЈОВСКА ДЕМИР ХИСАР УЛ.1-ВИ МАЈ БР.7 ДЕМИР ХИСАР  
824. 09-17808/2 4010997101294 20050001 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 ПРИЛЕП 903566 ЦВЕТЕ ПРОДАНОСКА 22.08.2009 31.12.2019 АНГЕЛА ЗДРАВЕСКА  
825. 09-17808/2 4010997101294 20050001 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 54 ПРИЛЕП 915777 БИЛЈАНА ИЛИОВСКА 26.06.2015 31.12.2019  
826. 09-17808/2 4010997101294 20050002 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900117 ОЛИВЕРА НОЧЕСКА 27.03.2013 31.12.2019 ВИОЛЕТА СТЕВАНОСКА  
827. 09-17808/2 4010997101294 20050002 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900117 ОЛИВЕРА НОЧЕСКА 27.03.2013 31.12.2019 ХРИСТИНА ШУРБЕВСКА  
828. 09-17808/2 4010997101294 20050002 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 916820 КАТЕРИНА АЛЕКСОВСКА 22.08.2016 31.12.2019  
829. 09-17808/2 4010997101294 20050003 ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР-ПОДРУЖНИЦА ПОДВИЖНА АПТЕКА ОЛИМПИЈА 3 ДЕМИР ХИСАР ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 900117 ОЛИВЕРА НОЧЕСКА 09.06.2017 31.12.2019 ЗЛАТКО НОЧЕСКИ  
830. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА 01.02.2002 30.06.2019 ЖИВКА НИКОЛОВСКА 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
831. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА 01.02.2002 30.06.2019 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
832. 05-93/2 4011001116670 11003101 ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.9/10 КАВАДАРЦИ 637351 АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ 01.08.2005 30.06.2019 КЛАРА БАЏОВА 641952 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕВА ПЗУ НЕА-ДЕНТ УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР 40 КАВАДАРЦИ  
833. 90/2 4011002118722 11001701 ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ ПРОЛЕТЕРСКА ББ РОСОМАН 632015 САШКО ДИМОВ 01.06.2005 30.06.2019 РАТКА ДИМОВА 637084 БЕТИ ДЕРВИШОВА ПЗУ ДР БЕТИ ДЕРВИШОВА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 9 - ГРАДСКО ВЕЛЕС  
834. 04-21/2 4011002126490 11005401 ПЗУ ИВАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НИКОЛА КАРЕВ 13 КАВАДАРЦИ 640280 КРИСТИНА ПОПОВСКА 01.11.2008 30.06.2019 ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА 646865 МИЛАН ЛАМЕСКИ ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1-3 КАВАДАРЦИ  
835. 1-39/2 4011003119323 11002302 ПЗУ АЛ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ 636584 САРИТА КАДРОВА 01.07.2005 30.06.2019 БЛАГИЦА ЕМШОВА 634220 ПАВЛИНЧЕ ДИМОВА ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ УЛ. СЛОВЕНСКА БР 42 КАВАДАРЦИ  
836. 1-39/2 4011003119323 11002302 ПЗУ АЛ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ 650161 ЕЛЕНА МИТЕВСКИ 05.07.2017 30.06.2019 АНИЦА РИСТОВА 636584 САРИТА КАДРОВА ПЗУ АЛ-ДЕНТ УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ  
837. 32-13/2 4011003122596 11002901 ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ ОПШТА САТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СЛОВЕНСКА БР 42 КАВАДАРЦИ 634220 ПАВЛИНЧЕ ДИМОВА 01.07.2005 30.06.2019 НАТАЛИЈА НИКОЛОВА 650161 ЕЛЕНА МИТЕВСКИ ПЗУ АЛ-ДЕНТ УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.54 КАВАДАРЦИ  
838. 108-13/2 4011004122476 11001601 ПЗУ НЕА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР 40 КАВАДАРЦИ 641952 ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕВА 17.05.2014 30.06.2019 КАТЕРИНА МИХАЈЛОВА 647292 ГОРДАНА ЃОШИЌ ПЗУ НЕА-ДЕНТ УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР 40 КАВАДАРЦИ  
839. 108-13/2 4011004122476 11001601 ПЗУ НЕА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗО МИЦЕВ БР 40 КАВАДАРЦИ 647292 ГОРДАНА ЃОШИЌ 06.08.2018 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА НАУМОВА 637351 АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.9/10 КАВАДАРЦИ  
840. 4/2 4011005122810 11002401 ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.98 КАВАДАРЦИ 632961 МАРА МИХАИЛОВА 01.05.2005 01.02.2019 МАРА ЛЕВОВА 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА ПЗУ НИ-ДЕНТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ  
841. 4/2 4011005122810 11002401 ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.98 КАВАДАРЦИ 652318 МАРА МИХАИЛОВА 02.02.2019 30.06.2019 МАРА ЛЕВОВА 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА ПЗУ НИ-ДЕНТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ  
842. 24/2 4011005122917 11003301 ПЗУ НЕНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.09.2005 30.06.2019 ЈАНА СТОЈАНОВА 652431 ЉУБИЦА ТРИЧКОВСКА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
843. 24/2 4011005122917 11003301 ПЗУ НЕНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ 652431 ЉУБИЦА ТРИЧКОВСКА 01.04.2019 30.06.2019 МАРИЈА ЃОРЃИОВА 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
844. 18-13/2 4011005122933 11002601 ПЗУ АРС - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ 633003 ВАНЧО АРСОВ 01.05.2005 30.06.2019 ЈОВАНКА ТАШЕВА 650323 ИВАНА ВАСИЛЕВА ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
845. 40-13/2 4011005122941 ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ ПЗУ АПОЛОНИЈА ДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1-3 КАВАДАРЦИ 646865 МИЛАН ЛАМЕСКИ 01.09.2014 30.06.2019 ЗОРА ПОПОВА 640280 КРИСТИНА ПОПОВСКА ПЗУ ИВАДЕНТ НИКОЛА КАРЕВ 13 КАВАДАРЦИ  
846. 02-11/2 4011005122984 11003000 ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ ФУЏИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ 636932 ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА 10.07.2015 30.06.2019 МАГДАЛЕНА КАРОВСКА 650196 ДАМЈАНКА МАРИНКОВИЌ ПЕТРОВ ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ  
847. 02-11/2 4011005122984 11003000 ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ ФУЏИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ 650196 ДАМЈАНКА МАРИНКОВИЌ ПЕТРОВ 13.02.2017 30.06.2019 МЕНЧА БОШКОВА 636932 ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ  
848. 02-11/2 4011005123140 11003502 ПЗУ ДР АНДОВА ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДР АНДОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.8-МИ МАРТ БР.10 КАВАДАРЦИ 638331 ВЕРИЦА АНДОВА ПАРИЗОВ 07.06.2017 30.06.2019 НАДИЦА ТРАЈКОВА 636932 ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА ПЗУ ФУЏИ-ДЕНТ УЛ 7-МИ СЕПТЕМВРИ БР.51А/3 КАВАДАРЦИ  
849. 04-32/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА 27.09.2012 30.06.2019 ТЕОДОРА ЈОВАНОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
850. 103/2 4011005123719 11003202 ПЗУ ДАНИЕЛА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНО МУДАРОВ БР.9 ЗГРАДА 1 КАТ ПРИЗЕМЈЕ КАВАДАРЦИ 637718 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА ГРКОВА 01.09.2005 30.06.2019 НАТАША МИШОВСКА 642274 СТАВРЕ ГАЛЕВ ПЗУ ДР ГАЛЕВ УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 15 КАВАДАРЦИ  
851. 09-17630/2 4011006124840 11007901 ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.52 КАВАДАРЦИ 901466 СТАНКА РИСТОВА 01.01.2008 31.12.2019 СЛАВИЦА БИКОВСКА  
852. 09-17630/2 4011006124840 11007901 ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.52 КАВАДАРЦИ 908126 ФРОСИНА КОЛЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019  
853. 15-11/2 4011006125499 11005301 ПЗУ ОРТОДЕНТ - М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЕГЕЈСКА БР.16 КАВАДАРЦИ 640050 МАРИНА АНГЕЛКОВА 01.02.2011 30.06.2019 ЦВЕТА ВАНОВА 638390 ЖАРКО ЃОРЃИЕВ ПЗУ МАКСИДЕНТ УЛ.МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ БР.2/1-1-1 КАВАДАРЦИ  
854. 12/2 4011006125634 11006201 ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР АНА МОЈСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 300420 АНА МОЈСОВА 01.12.2006 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ТАШЕВА 300403 РОДНА ШЕМОВСКА ПЗУ ДР ШЕМОВСКА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
855. 09-13/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 30.06.2019 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
856. 03-27/2 4011006125693 11007002 ПЗУ АЛ МЕДИКА ПЗУ АЛ-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ 13.06.2017 30.06.2019 МИЛИЦА ЈОСИФОВА 149438 КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА  
857. 20/2 4011006125707 11006801 ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ 500372 МИЛЕНА АНЃЕЛОВСКА 01.12.2006 30.06.2019 ТОДОРА МИШЕВА 531162 КАМКА КОЦЕВА ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС КАВАДАРЦИ ИЛИНДЕНСКА БР.57А КАВАДАРЦИ  
858. 77/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОРДИНАЦИЈА .ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ 01.12.2006 30.06.2019 АНИТА КАМЧЕВСКА 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
859. 22/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 300403 РОДНА ШЕМОВСКА 01.12.2006 30.06.2019 ИВАНА КОРУНОВСКА 300420 АНА МОЈСОВА ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
860. 11-11/2 4011006125740 11006701 ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. конопиште КОНОПИШТЕ 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ 01.12.2006 30.06.2019 СУЗАНА КОЦЕВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ  
861. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА 01.12.2006 30.06.2019 ГОРИЦА СТОЈАНОВА 116858 АНТИЦА БОЦЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
862. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116858 АНТИЦА БОЦЕВА 01.12.2006 30.06.2019 СМИЛЈА БОШЕВА 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
863. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА 28.06.2012 30.06.2019 МЕНЧА РИЗОВА 430064 ЖИВКА БАКОВСКА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
864. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430064 ЖИВКА БАКОВСКА 28.06.2012 30.06.2019 ЛЕНЧА ТРАЈКОВА 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
865. 238/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА 01.01.2007 30.06.2019 СЛАВИЦА РИСТОВА 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША  
866. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА 149438 Замена за боледување 10.05.2019 06.06.2019
867. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА 149438 Замена за боледување 05.04.2019 09.05.2019
868. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА 149438 Замена за боледување 08.03.2019 04.04.2019
869. 309/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 16.11.2018 30.06.2019 ГОРДАНА ХАЏИЌ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
870. 03/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 30.06.2019 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ  
871. 30-2013/2 4011006126517 11008001 ПЗУ НИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.68/1-2 КАВАДАРЦИ 633054 БОЖАНА НИКОЛОВА 01.03.2007 30.06.2019 ФЛОРИДА АТАНАСОВСКА 632961 МАРА МИХАИЛОВА ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.98 КАВАДАРЦИ  
872. 17-2013/2 4011006126746 11008701 ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ 632023 ЛИДИЈА ЛЕОВСКА 01.04.2010 30.06.2019 СПАСИЈКА БАКЕВА 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ  
873. 22-13/2 4011006126797 11008302 ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СЛОВЕНСКА БР.2 КАВАДАРЦИ 642053 СУЗА ИЛФИЈАДЕВА 01.01.2007 30.06.2019 МИРЈАНА ТОДОРЧЕВА 633046 ЛИЛЈАНА ПЛАЧКОВА ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
874. 09-17633/2 4011006126819 11007801 ПЗУ АПТЕКА ДИАНА ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА 22 КАВАДАРЦИ 901105 ДИАНА МИЛКОВА 01.01.2008 31.12.2019 ТАТЈАНА ПЕТРОВА  
875. 09-17633/2 4011006126819 11007801 ПЗУ АПТЕКА ДИАНА ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА 22 КАВАДАРЦИ 915971 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 21.08.2015 31.12.2019 КАТЕРИНА СИРМЕВА  
876. 10-697/1 4011007126901 11011101 ПЗУ АПТЕКА КИАНА КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА КИАНА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.188 ВАТАША 915424 АНЕТА БОШКОВА 16.03.2015 31.12.2019 ЈОВАНКА ИЛИЕВА  
877. 01-11/2 4011007127886 11008202 ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 633046 ЛИЛЈАНА ПЛАЧКОВА 12.05.2007 30.06.2019 ЛИДИЈА ТЕМКОВ 642053 СУЗА ИЛФИЈАДЕВА ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ УЛ.СЛОВЕНСКА БР.2 КАВАДАРЦИ  
878. 09-17652/2 4011007128637 11008801 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 916277 ВЛАДИМИР КЕРОСКИ 09.12.2015 31.12.2019 ПАВЛИНКА ЧУЛЕВА  
879. 09-17652/2 4011007128637 11008802 ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМА МЕДИКА 2 РОСОМАН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА 3 РОСОМАН 901261 МИЛАН КЕРОСКИ 26.09.2018 31.12.2019 ВИКТОРИЈА АНДОВА  
880. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА 01.11.2011 30.06.2019 РАДИЦА БАКАЛОВА 157694 АТАНАС МИНОВ ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
881. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 157694 АТАНАС МИНОВ 21.05.2018 30.06.2019 РОСАНА СТОЈАНОВА 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
882. 90/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО 111716 ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА 31.10.2008 30.06.2019 БИЛЈАНА ТЕМОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
883. 38/2 4011008502699 11009702 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ПЗУ ДР КАТЕРИНА - ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ 500399 КАТЕРИНА МАНЕВСКА 23.12.2014 20.01.2019   МАКЕДОНКА НАУМОВСКА 531294 Починат носител 05.04.2019 05.05.2019
884. 38/2 4011008502699 11009702 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ПЗУ ДР КАТЕРИНА - ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ 500399 КАТЕРИНА МАНЕВСКА 23.12.2014 20.01.2019   МАКЕДОНКА НАУМОВСКА 531294 Замена за боледување 08.03.2019 04.04.2019
885. 38/2 4011008502699 11009702 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ПЗУ ДР КАТЕРИНА - ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ 531294 МАКЕДОНКА НАУМОВСКА 06.05.2019 30.06.2019 КЕТИ ЛАЗОВА 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА ПЗУ ВЕНУС УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ  
886. 20-13/2 4011008502869 11010501 ПЗУ ДЕТАЛ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЈНА БР.45 КАВАДАРЦИ 644064 ДАНИЕЛА ПОПОВА ЈОСКОВА 01.04.2010 30.06.2019 ДУШАНКА ЧОЛАКОВСКА 645168 ЉУПЧО ГИНЕВ ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК КАВАДАРЦИ БУЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17-4 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ  
887. 22/2 4011008503229 11010102 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ 142735 САВКА ВЕЛКОВА 01.03.2012 30.06.2019 БЛАГИЦА ЈАНЕВА 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ МАР-МEДИК УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ  
888. 09-17636/2 4011009503796 11010301 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ 906964 ЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВА ИВАНОСКА 01.04.2010 31.12.2019  
889. 09-17636/2 4011009503796 11010301 ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ ЈНА БР.50 КАВАДАРЦИ 909653 ЈАДРАНКА  ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА 01.04.2010 31.12.2019 СОФИЈА КОЈЧЕВА  
890. 09-17633/2 4011009504547 11010401 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ БР.7 КАВАДАРЦИ 908215 МАРИЈА МУКАЕТОВА 01.04.2010 31.12.2019 БЛАГИЦА ТРИКИЌ  
891. 09-17633/2 4011009504547 11010401 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ БР.7 КАВАДАРЦИ 908215 МАРИЈА МУКАЕТОВА 01.04.2010 31.12.2019 БЛАГОРОДНА ЃОРЧЕВА  
892. 09-17660/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2019 ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА  
893. 09-17660/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2019 МИЛЕНА НЕСТОРОВА  
894. 09-17660/2 4011010506600 11010601 ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ АПТЕКА АПИДО ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.2 КАВАДАРЦИ 911739 ДИМИТАР ТЕМКОВ 01.04.2011 31.12.2019 МИЛКА АРГИЕВА  
895. 09-17655/2 4011010506618 11010801 ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ БР.15 КАВАДАРЦИ 901784 СЛАВИЦА МЕШКОВА 01.04.2011 31.12.2019  
896. 09-17655/2 4011010506618 11010801 ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ БР.15 КАВАДАРЦИ 901792 ПЕНКА ТЕМЕЛКОВА 01.04.2011 31.12.2019  
897. 7-2013/2 4011011507510 11011300 ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК КАВАДАРЦИ ВЕНУС-ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК ПЗУ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17-4 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 645168 ЉУПЧО ГИНЕВ 27.06.2013 30.06.2019 СТЕФАНИЈА МЕЛОВА 644064 ДАНИЕЛА ПОПОВА ЈОСКОВА ПЗУ ДЕТАЛ ДЕНТ УЛ.ЈНА БР.45 КАВАДАРЦИ  
898. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ 01.01.2013 30.06.2019 БИЛЈАНА ИЛИЕВА 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
899. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА 09.12.2015 30.06.2019 СОНЈА КОЈЧЕВА 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
900. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА 01.01.2013 30.06.2019 НИКИЦА АЦЕВА 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
901. 10-11/2 4011012509517 11011200 ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ 14.02.2013 30.06.2019 ЗОЈА ПЕТРОВСКА 647977 САШКО КОСТОВ ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ 7-МИ СЕПТЕМВРИ 7Б КАВАДАРЦИ  
902. 07-2013/2 4011013510500 11011500 ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ ПЗУ ДЕНТАЛ СМАЈЛ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 7-МИ СЕПТЕМВРИ 7Б КАВАДАРЦИ 647977 САШКО КОСТОВ 26.11.2013 30.06.2019 СВЕТЛАНА КЕРОВА 632023 ЛИДИЈА ЛЕОВСКА ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА УЛ.ПАНО МУДАРОВ ББ КАВАДАРЦИ  
903. 09-8416/1 4011014511390 11011801 ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС КАВАДАРЦИ ПЗУ АФРОДИТА ПЛУС КАВАДАРЦИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА ИЛИНДЕНСКА БР.57А КАВАДАРЦИ 531162 КАМКА КОЦЕВА 29.05.2014 30.06.2019 МЕНЧЕ НЕДЕВА КАМЧЕВА 500372 МИЛЕНА АНЃЕЛОВСКА ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА УЛ. ШИШКА ББ КАВАДАРЦИ  
904. 10-19966/1 4011015512799 11012201 ПЗУ ВИВА СТАР КАВАДАРЦИ ПЗУ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВИВА СТАР КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.БУЛЕВ.МАКЕДОНИЈА БР.3-Ж КАВАДАРЦИ 648728 НАДИЦА ГАНЧЕВА 25.11.2015 30.06.2019 АНГЕЛИНКА БОШКОВА 644293 ТРАЈЧЕ КАРАМАЗОВ ПЗУ КАРАМАЗОВ-ДЕНТ БУЛ. МАКЕДОНИЈА 11А КАВАДАРЦИ  
905. 10-7202/1 4011016513292 11012301 ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАНА ВИВА - ДЕНТ КАВАДАРЦИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 650323 ИВАНА ВАСИЛЕВА 18.05.2016 30.06.2019 РУБИНА ЃОРЃИЕВА 633003 ВАНЧО АРСОВ ПЗУ АРС - ДЕНТ БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ  
906. 10-17729/1 4011018516140 11012801 ПЗУ МАДЕНТА ПЗУ МАДЕНТА -ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.27 КАВАДАРЦИ 652164 МАРТИНА ПОП-АНЃЕЛОВА 05.12.2018 30.06.2019 СИМОНА ЃУРЧИНОСКА 637882 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ НЕНА-ДЕНТ УЛ. БУЛ. МАКЕДОНИЈА 72/1 КАВАДАРЦИ  
907. 10-6736/1 4011019516594 11013001 ПЗУ-ВЕНЕРА-ОРД. ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО КАВАДАРЦИ ПЗУ ВЕНЕРА - ОРД.ПО ГИНЕКОЛ. И АКУШЕРС - КАВАДАРСЦИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 531464 НАДИЦА ГУРЕВА ЃОРГИЕВСКА 08.05.2019 30.06.2019 НАДИЦА ЧАЧКОВА 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА ПЗУ ВЕНУС УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ  
908. 09-17495/2 4011992105433 11004101 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ. ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КИРО КРСТЕВ БР.1 КАВАДАРЦИ 901547 СОЊА НЕДЕВСКА ГАЛЕВА 01.01.2008 31.12.2019 НАТАЛИЈА СМИЛЕВСКА  
909. 09-17495/2 4011992105433 11004101 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ. ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КИРО КРСТЕВ БР.1 КАВАДАРЦИ 901547 СОЊА НЕДЕВСКА ГАЛЕВА 01.01.2008 31.12.2019 СПАСИЈА ДАМЧЕВСКА  
910. 80/2 4011994102350 11001001 ПЗУ ВЕНУС ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.17/5 КАВАДАРЦИ 531014 ЦВЕТАНКА РИСТОВСКА ГИНЕВА 01.08.2013 30.06.2019 АНКА ЈОВАНОВА 531294 МАКЕДОНКА НАУМОВСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА УЛ.ЗАДРУГАРСКА БР.11 ВЛЕЗ 1 ( ПРИЗЕМЈЕ ) КАВАДАРЦИ  
911. 09-17667/2 4011994103160 11004001 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ 901059 БИЛЈАНА МУКАЕТОВА 01.01.2008 31.12.2019 БЛАЖЕ ЃОРЧЕВ  
912. 09-17667/2 4011994103160 11004001 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ 901059 БИЛЈАНА МУКАЕТОВА 01.01.2008 31.12.2019 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА  
913. 09-17667/2 4011994103160 11004001 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.7 МИ СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ 901059 БИЛЈАНА МУКАЕТОВА 01.01.2008 31.12.2019 МАРИНА КРСТЕВА  
914. 09-17616/2 4011994103608 11003901 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.12 КАВАДАРЦИ 901709 БЛАГОРОДНА ЈОСИФОВА 01.01.2008 31.12.2019 БОЖАНКА ОРЕШКОВА  
915. 09-17616/2 4011994103608 11003901 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.12 КАВАДАРЦИ 901709 БЛАГОРОДНА ЈОСИФОВА 01.01.2008 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА  
916. 09-17616/2 4011994103608 11003902 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА ББ С.РОСОМАН РОСОМАН 915114 ЈАСМИНКА НАУМЧЕВ 04.08.2014 31.12.2019 САНЕЛА АНДРИЌ  
917. 09-17616/2 4011994103608 11003902 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПРОЛЕТЕРСКА ББ С.РОСОМАН РОСОМАН 915114 ЈАСМИНКА НАУМЧЕВ 04.08.2014 31.12.2019 ЦВЕТАНКА ЃУРОВА ЃЕЛОВА  
918. 09-17668/2 4011994103900 11004201 ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈНА БР.56 КАВАДАРЦИ 901768 КАМКА КОСТАДИНОВА 01.01.2008 31.12.2019 ДАНИЕЛА ДАМЈАНОСКА  
919. 09-17668/2 4011994103900 11004201 ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈНА БР.56 КАВАДАРЦИ 901768 КАМКА КОСТАДИНОВА 01.01.2008 31.12.2019 ИЛИЈА ТАШЕВ  
920. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 153672 ТРАЈАНКА ЃОШЕВА 21.08.2016 31.08.2016 МАРИНА ТОДЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ НАДИЦА НАЈДОВ 152633 Замена за специјализација 01.09.2016 30.06.2019
921. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 30.06.2019 НАДА НИКОЛОВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ  
922. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 30.06.2019 СОЊА ГУРЕВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ  
923. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 155535 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА 26.12.2016 30.06.2019 ЗОРИЦА МИШЕВА 145726 ЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
924. 09-17669/2 4011995108247 11004501 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.60 КАВАДАРЦИ 901008 ВАЛЕНТИНА ТЕМЕЛКОВА САЗДОВА 01.01.2008 31.12.2019 ТОДОРКА ДЕЛОВА  
925. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА 03.09.2001 30.06.2019 ЦАНКА МАНЧЕВА 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
926. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ 03.09.2001 30.06.2019 ЗОРИЦА ГРКОВА 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
927. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА 03.05.2018 30.06.2019 ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
928. 51/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС СПЕЦ.ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА 03.09.2001 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА НАСТОВА 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
929. 51/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА 03.09.2001 30.06.2019 ДАНИЦА МЕГЛЕНОВА 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
930. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА 07.09.2001 30.06.2019 РОДНА АЈТОВА 158879 СИМОНА ДИМОВА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
931. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА 13.05.2016 30.06.2019 ЛЕНЧА ГАЦОВА 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
932. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 158879 СИМОНА ДИМОВА 08.02.2019 30.06.2019 ЉУБА КОЛЕВА 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
933. 09-17628/2 4011999113296 11004401 ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.115 КАВАДАРЦИ 901644 ЦВЕТА АНДОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЛЕНЧЕ СИМОНОВСКА  
934. 09-17628/2 4011999113296 11004401 ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.115 КАВАДАРЦИ 908193 ГОРДАНА ГАВРИЛОСКА 07.10.2016 31.12.2019  
935. 38-13/2 4011999115400 11002001 ПЗУ ПАРОДОНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР КАВАДАРЦИ 632996 ИЛИЈА ИВАНОВ 11.07.2013 30.06.2019 КРИСТИНА СТОЈИЛКОВА 633003 ВАНЧО АРСОВ ПЗУ АРС - ДЕНТ БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ  
936. 09-17076/2 4012002113581 12003301 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.19 КИЧЕВО 908223 ЛУМНИЕ БАЛАЖИ ФЕЈЗА 01.01.2009 31.12.2019 ДИТУРИЈЕ ЧЕЛИКУ  
937. 09-17076/2 4012002113581 12003302 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 2 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 911836 БЕСИМЕ БАЛАЖИ 01.01.2009 31.12.2019 РАБИЈЕ НУРЕДИНИ  
938. 09-17076/2 4012002113581 12003303 ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ, ЗАЈАС ЗАЈАС 913120 АФИЈЕ АДЕМИ 01.01.2009 31.12.2019 ФАРИЈА ФАЗЛИУ  
939. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 135631 АМДИН АХМЕДИ 22.07.2003 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА БОЖИНОСКА 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
940. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА 30.10.2014 30.06.2019 ИСМЕДИНА ИСЕИНИ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
941. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ 14.03.2018 30.06.2019 ЕЛИС АБДУЛОСКА 153443 ЕДОНА АБДИУ-ЏАМБАЗИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
942. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153443 ЕДОНА АБДИУ-ЏАМБАЗИ 20.11.2015 30.06.2019 АЛИСЕН ГИЖА 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
943. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ 05.01.2016 30.06.2019 АРБИАНА БАЛАЖИ 135631 АМДИН АХМЕДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
944. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ 22.07.2003 30.06.2019 МОНИКА ИЛИЕВСКА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
945. 09-18111/2 4012004116901 12003601 ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.2 КИЧЕВО 900273 ЗЛАТКО МОЈСОСКИ 01.01.2008 31.12.2019 ЖАКЛИНА ДАМЈАНОСКА  
946. 09-870/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.1 ОДР.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ 13.02.2018 30.06.2019 ЈУЛИЈАНА КОСТЕВСКА    
947. 09-870/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.1 ОДР.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 159263 САМИР САЛИФОСКИ 02.04.2019 30.06.2019 БИЛЈАНА БОГОЈОСКА 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
948. 09-870/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА 20.04.2016 30.06.2019 ЖАКЛИНА ЃОРЃИОСКА 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
949. 09-868/2 4012004117754 12000701 ПЗУ ЕРА-ДЕНТ ПЗУ ЕРА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОСКИ ББ КИЧЕВО 637645 ХАЈРИЈЕ ЗЕНКУ 01.09.2005 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЈАНЕСКИ 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕНТИВА М.ТИТО ББ КИЧЕВО  
950. 09-901/2 4012005118274 12001401 ПЗУ ДР ЏИНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ 01.05.2005 30.06.2019 ШЕИЛА ДАУТОСКА 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО  
951. 09-901/2 4012005118274 12001402 ПЗУ ДР ЏИНИ ПЗУ ЏИНИ-ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.166 Г КИЧЕВО 651486 ГОЈАРТ СУЛЕЈМАНИ 02.10.2017 30.06.2019 ЛЕУНИТА БАЛАЖИ 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ДР ЏИНИ ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО  
952. 09-848/2 4012005118282 12001501 ПЗУ ДЕНТИВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА М.ТИТО ББ КИЧЕВО 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА 01.04.2012 30.06.2019 ВЕСНА СИЉАНОСКА 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
953. 09-847/2 4012005118290 12001601 ПЗУ Д-Р БЛАЖЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО КИЧЕВО 634000 БЛАЖЕ РИСТОСКИ 01.05.2005 30.06.2019 ДРАГАНА ШИРГОСКА 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
954. 09-864/2 4012005118347 12001301 ПЗУ ДЕНС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 633968 БЛАГОЈА КОРАБОВСКИ 01.05.2005 30.06.2019 ЖИВКО КОРАБОВСКИ 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
955. 09-845/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ 01.08.2005 30.06.2019 МУНЕВЕРА ИМЕРОСКА 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
956. 09-845/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА 01.08.2005 30.06.2019 ЈУЛИЈА АЛЕКСОСКА 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
957. 09-845/2 4012005118355 12001701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 648221 АЛЕКСАНДАР АНЃЕЛЕСКИ 13.02.2014 30.06.2019 МАРИЈА ЈОНОСКА 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
958. 09-886/2 4012005118363 12002002 ПЗУ ЈЕ - ФА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.220-А КИЧЕВО 636339 САЏИДЕ МЕХМЕДИ 01.05.2005 30.06.2019 ЕЛИРА МЕХМЕДИ 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
959. 09-18117/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2019 АЈШЕ ЛИМКООГЛУ  
960. 09-18117/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2019 БЕЛЕЗИЈЕ РАМАДАНИ  
961. 09-18117/2 4012005118592 12003401 ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.123 КИЧЕВО 900915 АРЛИНДА ИДРИЗИ 01.01.2008 31.12.2019 ИВАНА ВАНЧОСКА  
962. 09-855/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО 300500 ТЕЛАТ ДАЛИПИ 31.08.2015 30.06.2019 ФАРИЈЕ РЕЏЕПИ 141828 ОРХАН ЈАХЈА ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
963. 09-875/2 4012006119606 12002301 ПЗУ Д-Р МАЈА ДИМИТРИЕСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 642380 ТАШЕ ДИМИТРИЕСКИ 01.01.2008 30.06.2019 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО  
964. 09-869/2 4012006120000 12002701 ПЗУ СУПРА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА 01.01.2009 30.06.2019 ДАНИЕЛА НАЈДЕСКА 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
965. 09-869/2 4012006120000 12002701 ПЗУ СУПРА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ 02.07.2018 30.06.2019 САНДРИЈАНА МИЦКОВСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
966. 09-18114/2 4012006120655 12003701 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.130 КИЧЕВО 900664 МЕТИ БАФТИРИ 01.01.2008 31.12.2019 АРБНОРА АЈРУЛАИ  
967. 09-18114/2 4012006120655 12003702 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО, ОЕ АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ХЕРБА 3 С.ЦРВИВЦИ, КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.ЦРВИВЦИ,КИЧЕВО ЦРВИВЦИ 900664 МЕТИ БАФТИРИ 30.08.2016 31.12.2019 ФЛУТУРИМ ЏАФЕРИ  
968. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ 05.03.2016 30.06.2019 СОЊА СОФРОНИЕВСКА 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
969. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ 05.03.2016 30.06.2019 ВИОЛЕТА БЕЖОСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
970. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА 01.01.2007 30.06.2019 ДОБРИЛА НИКОЛОСКА 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
971. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ 18.05.2017 30.06.2019 АНТОНЕТА ЗЕРДЕСКА-СТОЈАНОВСКА 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
972. 09-910/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139394 ЃУЛША ЕЈУБ 01.01.2009 30.06.2019 СЕЛВИЈА АЛОСКА 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ ПЗУ ГЕТОАРИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
973. 09-883/2 4012006121171 12004401 ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 500429 РИСТО КОЦЕВСКИ 10.01.2007 30.06.2019 АНА ПЕТРЕВСКА 500410 АСПАСИЈА КИЗОВА ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
974. 09-892/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ 01.06.2012 30.06.2019 ЈАГОДА КОСТОСКА 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
975. 09-878/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102393 АТЛИЈЕ ТИКА 21.11.2018 30.06.2019 ЛИНДИТА ЧЕЛИКУ 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
976. 09-878/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ 09.01.2007 30.06.2019 ЏЕВРИЈЕ БАЈРАМИ 102393 АТЛИЈЕ ТИКА ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
977. 09-913/2 4012006121287 12004301 ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО АСПАСИЈА-МЕДИКА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 500410 АСПАСИЈА КИЗОВА 17.01.2007 30.06.2019 МАРИНА АНДОНОСКА 500429 РИСТО КОЦЕВСКИ ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
978. 09-918/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА 17.01.2007 30.06.2019 МИРЈАНА БОЖИНОСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
979. 09-853/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ 09.10.2008 30.06.2019 СВЕТЛАНА КОСТАДИНОСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
980. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 141828 ОРХАН ЈАХЈА 28.09.2017 30.06.2019 АРИФЕ СЕФЕРИ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
981. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 157490 ГЗИМ НЕБИУ 13.04.2018 30.06.2019 ЕМОНА ДЕВИЧ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
982. 09-914/2 4012006121317 12005201 ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА ОРД.ПО ГИНЕК.И АКУШЕРСТВО Д-Р АФРДИТА-РАЏА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 502499 АФРДИТА БАЛАЖИ 17.01.2007 30.06.2019 СИЛВАНА ГРОЗДАНОСКА 500410 АСПАСИЈА КИЗОВА ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
983. 09-879/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА 31.08.2015 30.06.2019 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
984. 09-852/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ГЕТОАРИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 09.11.2009 30.06.2019 ШЕНЃУЛА ДАУТОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
985. 09-897/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕСА-МЕДИОР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 117161 БЛЕРИМ ЧУПИ 29.01.2007 30.06.2019 СУЗАНА ТАИРОСКА 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ  
986. 09-846/2 4012007121507 12006201 ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА 14.02.2007 30.06.2019 ВИОЛЕТА ДИМИТРИЕВСКА 637424 ВЕСНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
987. 09-850/2 4012007121787 12005501 ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 641464 ЛЕПА ГАВРИЛОСКА 02.03.2007 30.06.2019 БИЛЈАНА ТЕПШИЌ 651044 ВЕСНА ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
988. 09-850/2 4012007121787 12005501 ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 651044 ВЕСНА ЈОВАНОСКА 15.03.2017 30.06.2019 ЕЛЕНА СИМЈАНОСКА 641464 ЛЕПА ГАВРИЛОСКА ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
989. 09-18092/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2019 ВАСКА КИТАНОСКА  
990. 09-18092/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2019 ИВОНА ЗМЕЈКОСКА ЗДРАВЕСКА  
991. 09-18092/2 4012007122660 12006301 ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. М. ТИТО БР.121 КИЧЕВО 900710 ЛИЛЈАНА ИЛИЈОСКА ЦВЕТКОСКА 01.01.2009 31.12.2019 МЕНКА МИТРЕСКА  
992. 09-844/2 4012007500265 12006501 ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ 01.03.2008 30.06.2019 ФЛОРИЈЕ ИЛАЗИ 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
993. 09-905/2 4012007500613 12006401 ПЗУ ОРТОДЕНТ - СЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.74 - А КИЧЕВО 634050 СТОЈЧЕ ЛАЗЕСКИ 01.02.2008 30.06.2019 ГОРДАНА ЛАЗЕСКА 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
994. 10-3276/1 4012008502261 12009601 ПЗУ ГИЧИ-ДЕНТ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ПЗУ ГИЧИ ДЕНТ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МЕХМЕД МЕХМЕДИ ББ КИЧЕВО КИЧЕВО 652415 ЕЛЕНА МИТУШЕВСКА- ЈОВАНОСКА 20.05.2019 30.06.2019 ДАШУРИЈЕ ХАЈРУЛАИ 639370 БЕСИМ ЕЛМАЗИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО 11-ТИ ОКТОМВРИ 53Б КИЧЕВО  
995. 09-880/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ 15.01.2009 30.06.2019 ЕРМИНА ЏЕМАИЛОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
996. 09-904/2 4012009503687 12007001 ПЗУ МАТЕ СПЕЦ.ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ ББ КИЧЕВО 530964 АЛЕКСАНДАР МАТЕСКИ 17.08.2010 30.06.2019 СЛАВИЦА МИЦКОСКА 502499 АФРДИТА БАЛАЖИ ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
997. 09-863/2 4012009504241 12007102 ПЗУ КРАЈКОДЕНТ - Б ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КРАЈКОДЕНТ-Б ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.51 Б КИЧЕВО 648884 БЛЕРОН АЗИЗИ 19.08.2016 03.10.2016 ХАЈРИЈЕ ЛУТФИУ 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ ПЗУ МЕЗОДЕНТ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО ВЕРАНДА АЗИЗИ 651516 Замена за специјализација 01.10.2017 30.06.2019
998. 09-18085/2 4012010505995 12007701 ПЗУ АПТЕКА БЛИНА ПЗУ АПТЕКА БЛИНА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ. ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.38 КИЧЕВО 911844 МИМОЗА МИФТАРИ 01.04.2011 31.12.2019 ВИОЛЕТА ЦВЕТКОСКА  
999. 09-884/2 4012011507240 12008800 МД-ДЕНТАЛ П.З.У.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КИЧЕВО ПЗУ МД-ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА Г.ДЕЛЧЕВ 20 КИЧЕВО 643343 МУСА ЏАМБАЗИ 21.03.2013 30.06.2019 ЛИРИДОНА АСАНИ 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ ПЗУ МЕЗОДЕНТ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО  
1000. 09-927/2 4012012508061 12008300 ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО 647250 ДАРКО БЕЖОСКИ 12.03.2013 30.06.2019 ЕМИЛИЈА БЕЖОСКА 648736 МЕТИН ТРБУШОСКИ ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО УЛ ОСЛОБОДУВАЊЕ БР. 48 А КИЧЕВО  
1001. 09-877/2 4012012508371 12008500 ПЗУ ДР-МЕЏАИТ КИЧЕВО ПЗУ ДР-МЕЏАИТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 11-ТИ СЕПТЕМВРИ 103 КИЧЕВО 647128 ОСМАН ЈУСУФИ 12.02.2013 15.05.2019 ФИТОРЕ САДИКУ 639370 БЕСИМ ЕЛМАЗИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО 11-ТИ ОКТОМВРИ 53Б КИЧЕВО ЛИРИДОНА ЗЕКИРИ 652598 Замена за специјализација 21.05.2019 30.06.2019
1002. 09-866/2 4012013508499 12008700 ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА 4-ТИ ЈУЛИ/БЛОК 1-ЛАМЕЛА 1 КИЧЕВО 647241 НАТАША ПЕТРЕСКА 12.03.2013 30.06.2019 БОЈАН ТРАЈКОСКИ 641669 ИРЕНА БУРЕСКА БЕЛЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1003. 09-867/2 4012013508634 12008900 ПЗУ Д-Р НАУМОСКИ-ДЕНТАЛ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р НАУМОСКИ-ДЕНТАЛ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 4-ТИ ЈУЛИ 190/3-1 КИЧЕВО 646490 СЛОБОДАН НАУМОСКИ 05.04.2013 30.06.2019 СИМОНА СТОЈКОСКА 633992 ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕНТИВА М.ТИТО ББ КИЧЕВО  
1004. 09-930/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 149713 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 28.05.2013 30.06.2019 БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
1005. 09-857/2 4012013508987 12009100 ПЗУ Д-Р СТОЈАН ПЗУ Д-Р СТОЈАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ДИМЕ СТЕФАНОСКИ 29 КИЧЕВО 647730 СТОЈАН МАКСИМОСКИ 27.08.2013 30.06.2019 АНДРИЈАНА МИРЧЕСКА 634018 ЗОРАН АНЃЕЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1006. 09-19926/1 4012013509541 12009200 П З У -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,,-БИОДЕНТ 1 КИЧЕВО П З У -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА,,-БИОДЕНТ 1 КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.Д. СТОЈАНОСКИ-20-КИЧЕВО КИЧЕВО 648167 ВАНЕ СПИРОСКИ 15.01.2014 30.06.2019 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО  
1007. 09-11368/1 4012014510128 12009301 ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ МЕТИН ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ ОСЛОБОДУВАЊЕ БР. 48 А КИЧЕВО 648736 МЕТИН ТРБУШОСКИ 15.07.2014 30.06.2019 МЕРИТА ЕМРУЛАИ 647250 ДАРКО БЕЖОСКИ ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО  
1008. 09-14256/2 4012014510276 12009400 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА САРА ДЕНТ КИЧЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ 53Б КИЧЕВО 639370 БЕСИМ ЕЛМАЗИ 17.09.2014 30.06.2019 АРЛИНДА АЛИУ 633984 ХАЈРАДИН СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ДР ЏИНИ ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО  
1009. 09-13062/1 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 30.06.2019 РЕНАТА ЃОРЕСКИ 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
1010. 10-10914/1 4012015511314 12009701 ПЗУ ФА-ДЕНТ КИЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42 ЗАКУП/ЈЗУ ЗД.ДОМ КИЧЕВО КИЧЕВО 649597 ФАТОН АЛИУ 19.06.2015 30.06.2019 МИРЈАНА САРАФИМОСКА 640093 РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ-ИБРАИМИ ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1011. 10-307/1 4012016512764 12009801 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ПРОТЕКТА-ДЕНТ КИЧЕВО ПЗУ ПРОТЕКТА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ БР.43 КИЧЕВО КИЧЕВО 650277 ХРИСТИЈАН ЗОРЕСКИ 06.05.2016 30.06.2019 МАЈА ШТЕРЈОСКА 647250 ДАРКО БЕЖОСКИ ПЗУ Д-Р БЕЖОСКИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 79 КИЧЕВО  
1012. 10-772/1 4012018515990 12010101 ПЗУ Д-Р МЕНДИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р МЕНДИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.48 КИЧЕВО КИЧЕВО 649465 АРМЕНД СЕЛИМИ 28.02.2019 30.06.2019 НАДИРА ЕМРОСКА 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО  
1013. 10-7173/1 4012019516442 12010201 ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ-ОРД. ПО ГЕНОКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО КИЧЕВО ПЗУ ЕРА ЊУ ЛАЈФ -ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ БР.19 ВЛЕЗ 2 КИЧЕВО 531472 ВЕНЦИСЛАВ БОЖИНОСКИ 22.05.2019 30.06.2019 ГОРДАНА НАУМОСКА 500429 РИСТО КОЦЕВСКИ ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
1014. 09-16851/2 4012992101078 12002901 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО 900974 ЦВЕТА РИСТЕСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЈАСМИНА СПИРОВСКА  
1015. 09-16851/2 4012992101078 12002901 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО 900974 ЦВЕТА РИСТЕСКА 01.01.2008 31.12.2019 МИРЈАНА ТЕРЗИОСКА  
1016. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ 03.09.2001 30.06.2019 АЗИЗЕ ЛИМАНИ 158348 АРБЕР МУРАТИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
1017. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 158348 АРБЕР МУРАТИ 01.11.2018 30.06.2019 ЕМИНЕ АЛИУ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
1018. 09-17063/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 913529 МЕНТОР МУСЛИУ 29.01.2013 31.12.2019 БИНАС ДУРМИШОСКА  
1019. 09-17063/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 913529 МЕНТОР МУСЛИУ 29.01.2013 31.12.2019 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА  
1020. 09-17063/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 913529 МЕНТОР МУСЛИУ 29.01.2013 31.12.2019 ЉУПЧЕ ЦВЕТКОСКИ  
1021. 09-17063/2 4012992104336 12003001 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО АПТЕКА Б-1 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ М.ТИТО 115 КИЧЕВО 918580 МАРТИН ЦВЕТАНОСКИ 13.07.2018 31.12.2019  
1022. 09-17063/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2019 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА  
1023. 09-17063/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2019 БОГИЦА ЦВЕТАНОСКА  
1024. 09-17063/2 4012992104336 12003002 ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО 912140 СЛАВИЦА ПАВЛЕСКА 15.04.2011 31.12.2019 МЛАДЕНКА ПЕЈОВСКА  
1025. 09-924/2 4012993100237 12001201 ПЗУ ДАРДАН-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР 200 КИЧЕВО 639680 БИЛЈАНА ДЕЈАНОСКА 01.06.2008 30.06.2019 АДВИЈЕ СЕЛИМИ 649465 АРМЕНД СЕЛИМИ ПЗУ Д-Р МЕНДИ КИЧЕВО УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ БР.48 КИЧЕВО КИЧЕВО  
1026. 09-861/2 4012993100245 12000801 ПЗУ МЕЗОДЕНТ ОПШТА СЅОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 8 КИЧЕВО 636924 ЌЕРИМ БЕЌИРИ 01.07.2005 30.06.2019 ЕНВЕР УСЕИНИ    
1027. 09-902/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО 133027 АСАН БЕКТЕШИ 03.09.2001 30.06.2019 ЉУЉЗИМЕ ПИЊОЛИ 158348 АРБЕР МУРАТИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
1028. 09-872/2 4012993107851 12001901 ПЗУ БЕГО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО 650153 ГОНЏЕ БАЛАЖИ 25.02.2016 31.05.2018 САЛИЈЕ НУРЕДИНИ 650994 ЛЕУНИТА МЕХМЕДИ ОЛИВЕРА ЈЕНДРОСКА 651966 Замена за специјализација 01.06.2018 30.06.2019
1029. 09-872/2 4012993107851 12001901 ПЗУ БЕГО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИСЕИН АКИОСКИ БР 105 КИЧЕВО 647365 ИЛБЕР БАЛАЖИ 09.05.2013 19.02.2017 ЛЕУНОРА ИСМАИЛИ   ЛЕУНИТА МЕХМЕДИ 650994 Замена за специјализација 20.02.2017 30.06.2019
1030. 09-17047/1 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2019 ЕМЕЛ ТУФЕКЧИОСКА  
1031. 09-17047/1 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2019 ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА САВЕСКА  
1032. 09-17047/1 4012995102547 12003201 ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.115 КИЧЕВО 915351 РИЗА ШЕЈДОСКИ 02.02.2015 31.12.2019 ЏЕНИТА АЈРАДИНОСКА  
1033. 09-17071/2 4012996101587 12003101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.106 КИЧЕВО 911828 ДЕСАРЕТ РАМАДАНИ 01.04.2011 31.12.2019 ХАМДИЈЕ РУШАЈ  
1034. 09-17071/2 4012996101587 12003101 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.106 КИЧЕВО 917591 БЕГЛИЈЕ САДИКУ 03.07.2017 14.03.2019  
1035. 09-17071/2 4012996101587 12003102 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -AПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО -ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 2 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ/ДО КАСАРНА- НА АРМ КИЧЕВО 909424 ВЕСНА ЈАЌИМОСКИ 02.07.2015 31.12.2019  
1036. 09-17071/2 4012996101587 12003102 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -AПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО -ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 2 КИЧЕВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ МАРШАЛ ТИТО ББ/ДО КАСАРНА- НА АРМ КИЧЕВО 911801 ЛУМНИЈЕ РИЈАНИ 17.12.2015 31.12.2019 ФАНОЛ БАЛАЖИ  
1037. 09-17071/2 4012996101587 12003103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.44 КИЧЕВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 01.04.2011 31.12.2019 ВАЉБОНА ИМЕРИ  
1038. 09-17071/2 4012996101587 12003103 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3 ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ БР.44 КИЧЕВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 01.04.2011 31.12.2019 ЛУМНИЈЕ БАЈРАМИ  
1039. 09-17071/2 4012996101587 12003104 ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА ФАРМАЦИЈА ЕРА 4 С. ДРУГОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С ДРУГОВО ДРУГОВО 911810 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОСКА 28.11.2016 31.12.2019 ИГОР КУЗМАНОСКИ  
1040. 09-17464/2 4013001113606 13074601 ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ БР.9 КОЧАНИ 901326 МАРИЈА ГАЦОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛИЧКОВСКА  
1041. 16-1620/2 4013001113754 13072101 ПЗУ БИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ 632147 БИЛЈАНА НАКОВА 01.06.2005 30.06.2019 МАРИЈА ЈОВАНОВА 644170 БИЛЈАНА КАРАЈАНКОВА ПЗУ НОВА ДЕНТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР. 10 КОЧАНИ  
1042. 16-1590/2 4013001113797 13071802 ПЗУ ДР ЕКИ ПЗУ Д-Р ЕКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.2 КОЧАНИ КОЧАНИ 631973 ЕКРЕМ КОВАЧЕВИЌ 28.07.2015 30.06.2019 ЛЕНЧЕ АНАСТАСОВСКА 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКО УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ  
1043. 10-19003/1 4013001114262 13080701 ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА, КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЉУПЧО САНТОВ БР.6 КОЧАНИ 650820 КРСТЕ АТАНАСОВ 03.01.2017 30.06.2019 АНГЕЛА СТОИМИЛОВА 645702 НАДИЦА САПУНЏИСКИ ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ УЛ. НИКОЛА КАРЕВ БР.31/2 КОЧАНИ  
1044. 09-15305/1 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 30.06.2019 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
1045. 16-1637/2 4013004119079 13071701 ПЗУ ВИВАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ 631965 ДАРКО ЦЕКОВ 01.06.2005 30.06.2019 КАТЕРИНА ДОНЕВА 636665 МИМИЦА АРСОВСКА МИЛОСОВА ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 114 КОЧАНИ  
1046. 16-1573/2 4013004120301 13073302 ПЗУ ЈО-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.87 КОЧАНИ 634514 ВЕСНА БЕЛИЧЕВА 01.05.2005 30.06.2019 МИЛЕНА ЈУРУКОВА 638986 ОЛИВЕР МАНАСИЕВ ПЗУ ДЕНТАЛИЈА УЛ. ЛАЗАР АНДОНОВ БР.1 КОЧАНИ  
1047. 16-1548/2 4013005119870 13072601 ПЗУ ДР АНЧЕ ЃОРЃИЕВ ПЗУ ДР АНЧЕ ЃОРЃИЕВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЗРНОВЦИ ЗРНОВЦИ 630977 АНЧЕ ЃОРГИЕВ 01.05.2005 30.06.2019 ЕМИЛИЈА ЦВЕТКОВА 648094 МАЈА АНЃЕЛОВСКА ПЗУ ОРТОСМАЈЛ-СМ КОЧАНИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.13 ВЛЕЗ 1/КАТ 2-ЛОКАЛИ 5 И 6 КОЧАНИ  
1048. 16-1642/2 4013005119960 13073201 ПЗУ ДР ЗОРАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ 634182 ЗОРАН ИЛИЕВ 01.05.2005 30.06.2019 ГОРДАНА ЦВЕТАНОВА 634042 СУЗАНА КУЗМАНОВА ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА УЛ.МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР.21 КОЧАНИ  
1049. 16-1562/2 4013005120070 13072703 ПЗУ СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ПЛАЧКОВИЦА БР.16 КОЧАНИ 639559 ГОРАН МАЛУМОВ 20.08.2013 30.06.2019 ВЕРА СИМИЈОНОВА 650056 САШКО ЈОРДАНОВ ПЗУ - ДЕНТАЛ С КОЧАНИ МАРШАЛ ТИТО БР.97 КОЧАНИ  
1050. 16-1564/2 4013005120097 13073601 ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 638668 МИТКО ГАВРИЛОВ 01.01.2006 30.06.2019 ТАТЈАНА СТАМЕНОВА 638986 ОЛИВЕР МАНАСИЕВ ПЗУ ДЕНТАЛИЈА УЛ. ЛАЗАР АНДОНОВ БР.1 КОЧАНИ  
1051. 16-1578/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ 137367 ЛАЗО МИТЕВ 01.04.2011 30.06.2019 БИЛЈАНА МИЛЦОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1052. 16-1643/2 4013005120160 13072901 ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР.21 КОЧАНИ 634042 СУЗАНА КУЗМАНОВА 01.05.2005 30.06.2019 СИМОНА ТРАЈКОСКИ 634182 ЗОРАН ИЛИЕВ ПЗУ ДР ЗОРАН УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ  
1053. 16-1557/2 4013005120275 13073101 ПЗУ ЖИВА ДЕНТ - ДР ЖИВКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ 634190 ЖИВКА НИКОЛОВА 01.05.2005 30.06.2019 ИРИНА ПЕТРОВСКА 639320 ВАЛЕНТИНА КОЦЕВА ПЗУ ДАРЕ - ДЕНТ ДР ВАЛЕНТИНА С.ОБЛЕШЕВО-ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО  
1054. 16-1583/2 4013005120607 13072402 ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА ПЗУ ДР. МИМИЦА АРСОВСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 114 КОЧАНИ 636665 МИМИЦА АРСОВСКА МИЛОСОВА 05.01.2015 30.06.2019 МАРИНА МИЛЕВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1055. 16-1609/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ 30.11.2015 30.06.2019 ЛЕНЧЕ АПОСТОЛОВА 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1056. 16-1609/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ 30.11.2015 30.06.2019 ВАСКА ГОРГИЕВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1057. 09-17452/2 4013005121255 13074410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ 900826 АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОВСКИ 01.10.2010 31.12.2019 АНИТА ПЕТРУШЕВА  
1058. 09-17452/2 4013005121255 13074410 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР.3 КОЧАНИ 901083 БИЉАНА ДРОЗДОВСКА 14.10.2014 31.12.2019 ЛИДИЈА ЈАНЕВА  
1059. 09-17452/2 4013005121255 13074411 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ КОЧАНИ 909769 МАРИНА ЈОВАНОВА АНГЕЛОВ 18.04.2017 31.12.2019  
1060. 09-17452/2 4013005121255 13074411 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ КОЧАНИ 911160 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВА РАШКОВА 01.11.2013 31.12.2019 САНДА ПАРАКЛИЕВА  
1061. 09-17452/2 4013005121255 13074411 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ КОЧАНИ 918342 МАРИЈА ГОРГИЕВ 24.10.2018 31.12.2019  
1062. 09-17452/2 4013005121255 13074412 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ТРГОВСКИ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А КОЧАНИ 901121 ДУШКО МИНОВ 14.10.2014 31.12.2019 ТАЊА АНГЕЛОВА  
1063. 09-17452/2 4013005121255 13074412 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ТРГОВСКИ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А КОЧАНИ 909580 ТАЊА КАРАНФИЛОВА 20.08.2015 31.12.2019  
1064. 09-17452/2 4013005121255 13074413 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЧЕШИНОВО КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А ЧЕШИНОВО 901121 ДУШКО МИНОВ 14.10.2014 31.12.2019 КАТЕРИНА ЈАКИМОВА  
1065. 09-17452/2 4013005121255 13074414 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЗРНОВЦИ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ЗРНОВЦИ 901083 БИЉАНА ДРОЗДОВСКА 14.10.2014 31.12.2019 МАРИЈА ГАВРИЛОВА  
1066. 09-17452/2 4013005121255 13074415 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 5 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР.101 КОЧАНИ 901229 ТАЊА КОЦЕВА 01.10.2010 31.12.2019 МАРИЈА ЧАКАРЕВА  
1067. 09-17452/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 900770 ВАСИЛКА ПАУЖИНКОВА 20.06.2015 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА БОЈКОВСКА ЦВЕТКОВСКА  
1068. 09-17452/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 900770 ВАСИЛКА ПАУЖИНКОВА 20.06.2015 31.12.2019 ВИКТОРИЈА МИТРУШЕВА  
1069. 09-17452/2 4013005121255 13074416 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН П.О.СВЕТИ НИКОЛЕ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 22 СВЕТИ НИКОЛЕ 913685 МАРИЈАНА СЛАВКОВА 20.06.2015 31.12.2019 ЛЕПА НАЧКОВА  
1070. 09-17452/2 4013005121255 13074417 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ П.О.КОЧАНИ - ПОДРУЖНИЦА АПТЕКА 16 - ТИ ЈУНИ П.О. КАВАДАРЦИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.60 КАВАДАРЦИ 901865 СНЕЖАНА КАРОВА 01.07.2016 31.12.2019 БОРКА АТАНАСОВА  
1071. 16-1611/2 4013005121565 13073701 ПЗУ ДЕНТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЛАЗАР АНДОНОВ БР.1 КОЧАНИ 638986 ОЛИВЕР МАНАСИЕВ 01.02.2006 30.06.2019 БРАНКА ДОНЕВА 638668 МИТКО ГАВРИЛОВ ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ  
1072. 16-1622/2 4013005122022 13074301 ПЗУ ДАРЕ - ДЕНТ ДР ВАЛЕНТИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ОБЛЕШЕВО-ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО 639320 ВАЛЕНТИНА КОЦЕВА 01.02.2006 30.06.2019 ДАРКО КОЦЕВ 630101 ВЕСНА ПАНОВА ПЗУ ПРО - ДЕНТ УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 32 КОЧАНИ  
1073. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ 01.02.2006 30.06.2019 ДАНИЕЛА СТОЈКОВА 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1074. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138649 МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА 01.02.2006 30.06.2019 ЕЛЕНА ИВАНОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
1075. 09-17461/2 4013006122255 13077101 ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СКОПСКА БР.10/6 КОЧАНИ 902055 КАТЕРИНА АПОСТОЛОВА 01.01.2008 31.12.2019 НАТАЛИЈА ЕФТИМОВА  
1076. 16-1552/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 30.06.2019 БИЉАНА ДАНИЛОВА-ВУЧЕВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1077. 16-1552/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 30.06.2019 СВЕТЛАНА НАКОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1078. 16-1561/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА 01.08.2006 30.06.2019 ЕЛЕНА АНЧОВА 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1079. 16-1560/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ПЗУ ординација по општа медицина Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА 01.08.2006 30.06.2019 СУЗА ЈОРДАНОВА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1080. 16-1551/2 4013006122948 13076301 ПЗУ Д-Р КОСТАНДА ПЗУ ОРД.ПО ГИН.И АКУШЕРСТВО Д-Р КОСТАНДА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 501549 КОСТАНДА КОСТАДИНОВА 01.08.2006 30.06.2019 СЛАВИЦА СЕРАФИМОВА 501557 АЛЕКСАНДРА КРУШАРОВА ПЗУ Д-Р САНДИЦА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1081. 16-1588/2 4013006122999 13076401 ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ПЗУ ОРД. ГИН.И АКУШЕР. Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.1-ВИ МАЈ БР.114/1-2 КОЧАНИ 502472 СУЗАНА СЛИШКОВИЌ 01.08.2006 30.06.2019 ДРАГАНА РИСТОВА 530204 БИЉАНА АНГЕЛОВА ПЗУ ГИНОМЕДИКА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.20 КОЧАНИ  
1082. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА 01.08.2006 30.06.2019 КАРОЛИНА СТОЈАНОВА 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1083. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ 01.08.2006 30.06.2019 ИВАНА ТРЕНЧЕВА 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1084. 16-1606/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ 112437 АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА 01.08.2006 30.06.2019 АНГЕЛА ВЕЛКОВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
1085. 16-1567/2 4013006123090 13076001 ПЗУ Д-Р САНДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ГИН. И АКУШЕРСТВО Д-Р САНДИЦА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 501557 АЛЕКСАНДРА КРУШАРОВА 01.08.2006 30.06.2019 МАРИЈА ВЕЛИЧКОВА 501549 КОСТАНДА КОСТАДИНОВА ПЗУ Д-Р КОСТАНДА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1086. 16-1579/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 01.08.2006 30.06.2019 СНЕЖАНА НАСТЕВА 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ  
1087. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 102571 РАЈНА РАШКОВА 01.08.2006 30.06.2019 ЛУЈЗА МИТЕВА 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1088. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2006 30.06.2019 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 159042 МАРИНКО НАУМОВ ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1089. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 159042 МАРИНКО НАУМОВ 15.03.2019 30.06.2019 СТЕФАНИ БАЛТОВА 102571 РАЈНА РАШКОВА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
1090. 09-17460/2 4013006123286 13077401 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.15 КОЧАНИ 901814 ДУШКО ДОНЕВ 01.01.2008 31.12.2019 КАТИЦА ДОНЕВА  
1091. 09-17460/2 4013006123286 13077401 ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.15 КОЧАНИ 918598 ВЕНЕТА ЗДРАВКОВА 13.07.2018 31.12.2019  
1092. 09-17463/2 4013006123340 13077201 ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29 НОЕМВРИ Б.Б КОЧАНИ 901512 ЈОРДАНКА ДИМИТРОВА 01.01.2008 31.12.2019  
1093. 09-17463/2 4013006123340 13077201 ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.29 НОЕМВРИ Б.Б КОЧАНИ 918113 СЛАВИЦА АНГЕЛОВА 02.01.2018 31.12.2019  
1094. 16-1584/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА 01.01.2007 30.06.2019 БЛАГИЦА КОСТОВА 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ  
1095. 16-1601/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА 01.04.2011 30.06.2019 РОЗЕТКА МАНАСИЈЕВА 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ НИРВАНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ  
1096. 09-17465/2 4013007500229 13078601 ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.78 КОЧАНИ 908673 ОЛИВЕР ЈОВАНОВ 01.01.2009 31.12.2019 ВЕСНА ПЕТРОВА  
1097. 16-1599/2 4013009503284 13078701 ПЗУ МИКИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.20 КОЧАНИ 643483 ДИМИТАР АНДОВ 18.05.2009 30.06.2019 АНИТА ПЕТРУШОВ 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ  
1098. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА 18.05.2010 30.06.2019 ВЕСНА АРСОВА 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1099. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА 26.08.2014 30.06.2019 ЛЕПА ЈОРДАНОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
1100. 16-1633/2 4013010505037 13079101 ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ 644340 САШО ПАНОВ 08.07.2010 30.06.2019 МАРИНЕЛА МИХАЈЛОВИЌ 643483 ДИМИТАР АНДОВ ПЗУ МИКИ - ДЕНТ УЛ.КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР.20 КОЧАНИ  
1101. 16-1571/2 4013011506592 13079501 ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА КАРЕВ БР.31/2 КОЧАНИ 645702 НАДИЦА САПУНЏИСКИ 21.06.2011 30.06.2019 ГОРАН НИКОЛОВ 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ  
1102. 16-1613/2 4013012507851 13079601 ПЗУ НОВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА БР. 10 КОЧАНИ 644170 БИЛЈАНА КАРАЈАНКОВА 15.03.2012 30.06.2019 МАРИЈА ЈОВАНОВА СТОЈАНОВА 632147 БИЛЈАНА НАКОВА ПЗУ БИ - ДЕНТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ  
1103. 16-1641/2 4013012509099 13079700 Д-Р НАТАША СТОЈАНОВА-КОЧАНИ ,Д-Р НАТАША СТОЈАНОВА\"КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР 3 КОЧАНИ 647187 НАТАША СТОЈАНОВА 28.02.2013 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА САЛТИРОВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1104. 16-1604/2 4013013509270 13079800 ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА 29-ТИ НОЕМВРИ 21 КОЧАНИ 647225 ЛЕНЧЕ ЗАКОВА 06.03.2013 30.06.2019 АНИТА СТОЈМИРСКА 632147 БИЛЈАНА НАКОВА ПЗУ БИ - ДЕНТ УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.72 КОЧАНИ  
1105. 09-19684/2 4013013510600 13079901 ПЗУ ОРТОСМАЈЛ-СМ КОЧАНИ ПЗУ ОРТОСМАЈЛ-СМ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.13 ВЛЕЗ 1/КАТ 2-ЛОКАЛИ 5 И 6 КОЧАНИ 648094 МАЈА АНЃЕЛОВСКА 27.01.2014 30.06.2019 МАРИЈА ГЕОРГИЕВА 630977 АНЧЕ ЃОРГИЕВ ПЗУ ДР АНЧЕ ЃОРЃИЕВ ЗРНОВЦИ ЗРНОВЦИ  
1106. 10-20846/1 4013015513240 13080402 ПЗУ - МАЈ ДЕНТИСТ КОЧАНИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА МАЈ ДЕНТИСТ КОЧАНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА СТОМАТОЛОГ УЛ.СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ БР.23/1-1 КОЧАНИ 649937 СУНЧИЦА ТРАЈКОВА-СТОЈМЕНОВА 16.12.2015 27.06.2018 МЕЛИСА ИБРАИМОВ 647225 ЛЕНЧЕ ЗАКОВА ПЗУ-Д-Р ЛЕНЧЕ КОЧАНИ 29-ТИ НОЕМВРИ 21 КОЧАНИ ЉУПКА ЦЕКОВА 652202 Замена за специјализација 25.12.2018 30.06.2019
1107. 10-342/1 4013015513356 13080501 ПЗУ - ДЕНТАЛ С КОЧАНИ ПЗУ ДЕНТАЛ С ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МАРШАЛ ТИТО БР.97 КОЧАНИ 650056 САШКО ЈОРДАНОВ 22.01.2016 30.06.2019 МАРТИНА КОСТАДИНОВА 631965 ДАРКО ЦЕКОВ ПЗУ ВИВАДЕНТ УЛ 29 НОЕМВРИ БР 3 КОЧАНИ  
1108. 10-18807/1 4013016514747 13080601 ПЗУ ЛИ-ДЕНТ КОЧАНИ ПЗУ ЛИ-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ 3/3-ПРИЗЕМЈЕ КОЧАНИ 650803 ЛИДИЈА СТОЈАНОВА 28.12.2016 30.06.2019 АНА ГАЦОВА 644340 САШО ПАНОВ ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ УЛ.БРАЌА СТАВРЕВИ БР.15 КОЧАНИ  
1109. 16-1640/2 4013993103658 13072201 ПЗУ МЕДИКО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ 22.12.2015 30.06.2019 ХРИСТИНА КАРОВА 650579 ЛАЗАР АНГЕЛОВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А1-ЗГРАДА 1/2-МЕЗАНИН КОЧАНИ КОЧАНИ  
1110. 09-17463/2 4013993104832 13074801 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 901989 ТАЊА ПЕТРОВА 27.08.2013 31.12.2019  
1111. 09-17463/2 4013993104832 13074801 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.65 КОЧАНИ 916927 ДАНИЕЛА ТОДОСИЕВА 23.08.2016 31.12.2019  
1112. 09-17463/2 4013993104832 13074802 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПЗУ АПТЕКА ИРИС КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.10 КОЧАНИ 901920 ЛЕНКА ГАВРИЛОВА 01.01.2008 31.12.2019 ЛИДИЈА АНАКИЕВА  
1113. 09-17463/2 4013993104832 13074803 ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ИРИС П. О. КОЧАНИ ПОДРУЖНИЦА - АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ИРИС 3 С.ТРКАЊЕ КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 31 ТРКАЊЕ 901920 ЛЕНКА ГАВРИЛОВА 11.07.2017 31.12.2019 ЈОВАНА АНДОНОВА  
1114. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА 15.07.2011 30.06.2019 ЖАКЛИНА КОВАЧЕВИЌ 149136 АНЕТА МИНОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
1115. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 149136 АНЕТА МИНОВА 28.01.2013 30.06.2019 ВЕСНА МАКСИМОВА 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
1116. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 151173 ВЕСНА МЛАДЕНОВА 02.05.2014 30.06.2019 БОЈАНА АЛЕКСАНДРОВА 149624 ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ МАРЈАНА СЕРАФИМОВА 158216 Замена за породилно 10.09.2018 12.05.2019
1117. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 149624 ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ 31.05.2013 30.06.2019 СУЗАНА АЛЕКСОВСКА 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА  
1118. 09-17469/2 4013994103112 13074701 ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.18 КОЧАНИ 901733 ТАТЈАНА ЈАНЕВА 01.01.2008 31.12.2019  
1119. 09-17469/2 4013994103112 13074701 ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДОСИЈА ПАУНОВ БР.18 КОЧАНИ 918067 СОЊА ЕФРЕМОВА 12.12.2017 31.12.2019  
1120. 16-1585/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ 08.04.2013 30.06.2019 МАРИЈА СТОИЛОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
1121. 16-1550/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА НИРВАНА ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ 01.04.2011 30.06.2019 ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
1122. 16-1644/2 4013995100273 13072802 ПЗУ ДР АНГЕЛ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А1-ЗГРАДА 1/2-МЕЗАНИН КОЧАНИ КОЧАНИ 650579 ЛАЗАР АНГЕЛОВСКИ 31.10.2016 30.06.2019 ЕЛЕНА АЦОВА 649961 ВИКТОР ИВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКО УЛ. РОЗА ПЕТРОВА БР 63 КОЧАНИ  
1123. 16-1558/2 4013995104570 13070401 ПЗУ ГИНОМЕДИКА ПЗО ГИНОМЕДИКА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.20 КОЧАНИ 530204 БИЉАНА АНГЕЛОВА 03.09.2001 30.06.2019 ВЕСНА ГЕОРГИЕВА 502472 СУЗАНА СЛИШКОВИЌ ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ УЛ.1-ВИ МАЈ БР.114/1-2 КОЧАНИ  
1124. 16-1581/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗО ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА 03.09.2001 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА АНДОВСКА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ  
1125. 10-5411/1 4013996104981 13070302 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА ПРО-МЕДИКА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА МИЛАН ЗЕЧАР БР.21,КОЧАНИ(ЗАКУП ЗД КОЧАНИ) КОЧАНИ 531405 ИВАНА ГАЛАЧЕВ 10.04.2018 30.06.2019 ЗДЕНКА ПЕТРУШЕВА 501964 ВЛАДО ЈОВАНОВ ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
1126. 16-1612/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ПЗО МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА 03.09.2001 30.06.2019 ВЕСНА САРАФИМОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
1127. 16-1600/2 4013998107554 13070601 ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ПЗРУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ 06.06.2018 30.06.2019 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВА 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ  
1128. 16-1559/2 4013998108321 13071601 ПЗУ ПРО - ДЕНТ ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 32 КОЧАНИ 630101 ВЕСНА ПАНОВА 01.06.2005 30.06.2019 ДАНЧЕ СТАНОЈЕВА 634190 ЖИВКА НИКОЛОВА ПЗУ ЖИВА ДЕНТ - ДР ЖИВКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧЕВИЌ БР 21 КОЧАНИ  
1129. 16-1619/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ПЗО ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ 139602 ЕВА ПОПОВА 01.11.2006 30.06.2019 РУЖА СПАСЕВСКА 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ  
1130. 09-639/2 4014004103160 14000401 ПЗУ ДР ЖАКЛИНА МИТЕВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР 42 КРАТОВО 631809 ЖАКЛИНА МИТЕВСКА 01.06.2005 30.06.2019 КАТЕРИНА ИВАНОВА 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА ПЗУ ВИВА - ДЕНТ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1131. 09-644/2 4014005103288 14000601 ПЗУ ВИВА - ДЕНТ ПЗУ ВИВА - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА 01.06.2005 30.06.2019 РАДА ЃОРЃИЕВСКА 644030 ТРАЈЧЕ АРИТОНОВ ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1132. 09-16877/2 4014005103296 14000801 ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 900389 СЛАВИЦА ПЕШЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА  
1133. 09-638/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 30.06.2019 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1134. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 30.06.2019 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1135. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 30.06.2019 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1136. 09-643/2 4014007104184 14001301 ПЗУ СОЊА - МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СОЊА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 102784 СОЊА МИРЕВСКА 01.06.2007 30.06.2019 ЕЛЕНА ТОНЕВА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1137. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 30.06.2019 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
1138. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ 02.10.2017 30.06.2019 ГОРДАНА МАКСИМОВА 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
1139. 09-641/2 4014010500872 14001701 ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 644030 ТРАЈЧЕ АРИТОНОВ 01.04.2010 30.06.2019 МАЈА АРСОВСКА 634670 ЗОРИЦА ИВАНОВА ПЗУ ВИВА - ДЕНТ УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
1140. 10-12787/1 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 26.08.2016 30.06.2019 МОНИКА СИМОНОВСКА 154920 КРИСТИЈАН СТОЈКОВСКИ ПЗУ КОКИ МЕДИКУС - РАНКОВЦЕ С.РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ  
1141. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА 03.09.2001 30.06.2019 ДАНИЕЛА ТРАЈЧЕВА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
1142. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ 03.09.2001 30.06.2019 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
1143. 09-636/2 4014994100616 14000203 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 СУЗАНА АМПОВА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1144. 09-642/2 4014995100768 14000302 ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 530328 ВАНЧЕ КАКАШЕВСКИ 01.04.2012 30.06.2019 ЉУБИНКА СТОЈАНОВСКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1145. 09-16220/2 4014998101340 25076701 ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.6 БР.6А, С.СТАЈКОВЦИ,ГАЗИ БАБА СТАЈКОВЦИ 905356 РИСТО ДИКОВ 01.01.2008 31.12.2019 ВИОЛЕТА ЏАШИКОВА  
1146. 09/1171/2 4015003103880 15000402 ПЗУ ГОКО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА 632139 ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 ЕЛИЦА МИНЕВСКА 645583 ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ГОКО ДЕНТ УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА  
1147. 09/1171/2 4015003103880 15000402 ПЗУ ГОКО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА 645583 ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВСКА 632139 ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ ПЗУ ГОКО ДЕНТ УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА  
1148. 09/1183/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 635260 БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ 01.07.2005 30.06.2019 СЛАВИЦА ТРИЧКОВСКА 645664 ДЕЈАН ТОДОРОВСКИ ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1149. 09/1183/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 645664 ДЕЈАН ТОДОРОВСКИ 01.07.2005 30.06.2019 ГОРАН ПАВЛОВСКИ 650919 МАРИЈА ГОГОВСКА ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1150. 09/1183/2 4015005104809 15000801 ПЗУ ЕУРОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА 650919 МАРИЈА ГОГОВСКА 07.08.2018 30.06.2019 БИЛЈАНА МИТОВСКА 635260 БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ ЕУРОДЕНТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.37 КРИВА ПАЛАНКА  
1151. 09/1157/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 06.02.2017 30.06.2019 ДЕСА КИТАНОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
1152. 09/1157/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 30.06.2019 ГОРКА ЈАКИМОВСКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА  
1153. 09-16870/2 4015005105066 15001001 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА 900257 ТАТЈАНА СТОИЛКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ДАЛИБОР МИТКОВСКИ  
1154. 09-16870/2 4015005105066 15001001 ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА 900257 ТАТЈАНА СТОИЛКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЧЕДО РАДЕВСКИ  
1155. 09/1139/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 30.06.2019 МОНИКА КРСТОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
1156. 19/1184/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 АНИТА ПАВЛОВСКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1157. 09/1172/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
1158. 09/1169/2 4015006105604 15001801 ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ГИН.И АКУШ. Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 501816 ГОРАНЧО МЛАДЕНОВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 МИЛИЦА ИВАНОВСКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1159. 09/1170/2 4015006105612 15001901 ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ орд. по гин. и акушерство Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 501808 АЦО МЛАДЕНОВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 МИЛИЦА ТОДОРОВСКА 501816 ГОРАНЧО МЛАДЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1160. 09/1156/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 30.06.2019 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1161. 09/1161/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 30.06.2019 ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
1162. 09/1153/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 30.06.2019 БОЈАНА СТОЕВСКИ 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1163. 09/1164/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 30.06.2019 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1164. 09/1175/2 4015006105957 15002301 ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.25 КРИВА ПАЛАНКА 640255 ГОРДАНА ПАВЛОВСКА 01.01.2007 30.06.2019 НАТАША ЈАНАЧКОВСКА 632139 ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ ПЗУ ГОКО ДЕНТ УЛ.СВ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР. 162 КРИВА ПАЛАНКА  
1165. 09-17838/2 4015007105969 15002801 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.28-Д КРИВА ПАЛАНКА 909696 ЕЛПИДА ПОЦЕВСКА 01.04.2010 31.12.2019 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА  
1166. 09/1154/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 30.06.2019 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1167. 09/1168/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 30.06.2019 ВИОЛЕТА ТРИЧКОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
1168. 09/1182/2 4015013502872 15003800 Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОЈ КАРПОШ 110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ 16.10.2014 03.03.2019 ДАРКО СПАСОВСКИ 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 117480 Замeна за породилно (со преземање на сестра) 04.03.2019 30.06.2019
1169. 10-7088/1 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 11.05.2016 30.06.2019 СИМОНА СТОИЛКОВСКА    
1170. 09-17126/2 4015992100593 15001301 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.2-А КРИВА ПАЛАНКА 900311 КРИСТИНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ВЕСНА СТОЈАНОВСКА  
1171. 09-17126/2 4015992100593 15001301 ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.2-А КРИВА ПАЛАНКА 900311 КРИСТИНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 СНЕЖАНА ЦВИЈОВИЌ  
1172. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 143278 СЛАВЧЕ ТОДОРОВСКИ 15.09.2001 28.10.2013 ГОРДАНА МИТРОВСКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ 157775 Замена за специјализација 29.05.2018 30.06.2019
1173. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ 06.07.2017 30.06.2019 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 157775 ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ  
1174. 09-425/2 4016001102646 16000201 ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 109/а КРУШЕВО 630942 РУЖИЦА МАРКОСКА МАЈА 01.06.2005 30.06.2019 ОЛИВЕРА ЃОРГИЕСКА 635197 СЛАВИЦА ТАНА ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА 13 А КРУШЕВО  
1175. 09-433/2 4016005104120 16000401 ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА 13 А КРУШЕВО 635197 СЛАВИЦА ТАНА 20.05.2005 30.06.2019 ВЕРИЦА НИКОЛОСКА 630942 РУЖИЦА МАРКОСКА МАЈА ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 109/а КРУШЕВО  
1176. 09-3552/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 30.06.2019 ХАЛИМЕ МЕТЉИКУ-АСАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1177. 09-430/2 4016005104333 16000701 ПЗУ ВЛАДО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ШУЛА МИНА БР. 23 КРУШЕВО 645630 ЈУЛИЈА ПЕТРЕСКА БОЈЧЕСКА 01.01.2019 30.06.2019 ЌАКУША НАНЕСКА- НИКОЛОСКИ 640948 ЗАХАРИЈА ПРЕШЕСКА ДИМОСКА ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1178. 09-430/2 4016005104333 16000702 ПЗУ ВЛАДО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ВЛАДО КРУШЕВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА С.ЖИТОШЕ, ДОЛНЕНИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЖИТОШЕ 647926 ОЛИВЕРА КУРЕТОСКА 12.11.2013 30.06.2019 ШЕЈЛА ХАСАНОВИЌ 645630 ЈУЛИЈА ПЕТРЕСКА БОЈЧЕСКА ПЗУ ВЛАДО УЛ. ШУЛА МИНА БР. 23 КРУШЕВО  
1179. 09-417/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 30.06.2019 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1180. 09-426/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 30.06.2019 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
1181. 09-424/2 4016006104590 16001401 ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ 01.01.2007 30.06.2019 ТАЊА ЈОВАНОСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1182. 09-423/2 4016006104604 16001101 ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 640948 ЗАХАРИЈА ПРЕШЕСКА ДИМОСКА 01.01.2007 30.06.2019 МАРГАРИТА НИНЕВСКА 645630 ЈУЛИЈА ПЕТРЕСКА БОЈЧЕСКА ПЗУ ВЛАДО УЛ. ШУЛА МИНА БР. 23 КРУШЕВО  
1183. 10-4180/1 4016014502279 16002601 ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БЕЛА-ДЕНТ КРУШЕВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 649392 ВЕЛКО ПАПАКОЧА 02.03.2015 30.06.2019 ТАТЈАНА ТРЦА 635197 СЛАВИЦА ТАНА ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА 13 А КРУШЕВО  
1184. 09-17800/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2019 ДЕЈАН ПЕТРОВИЌ  
1185. 09-17800/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2019 ЛЕОНОРА СУЉЕЈМАНИ  
1186. 09-17800/2 4017000133072 17021601 ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.45 КУМАНОВО 902675 СУЗАНА АТАНАСОВИЌ 01.01.2008 31.12.2019 САЊА ПЕТРУШЕВИЌ  
1187. 09-3502/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА 01.08.2010 30.06.2019 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
1188. 09-3629/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 148318 САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 22.09.2015 30.06.2019 ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЌ 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1189. 09-3490/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 30.06.2019 ВЛОРА ШАБАНИ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ  
1190. 09-3521/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 148113 АНЕ ПЕТРУШЕВСКА 03.02.2012 30.06.2019 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1191. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 132942 ПАВКА ЦЕКОВА 03.09.2001 30.06.2019 СЛАЃАНА ПАУНОВСКАЈАКИМОВСКА 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
1192. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА 13.10.2016 30.06.2019 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
1193. 09-3436/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 30.06.2019 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
1194. 09-17741/2 4017001139058 17022601 ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.34 КУМАНОВО 903132 ТАТЈАНА КЕНИЌ ЦОНИЌ 01.04.2011 31.12.2019 ГОРДИЦА МЛАДЕНОВИЌ  
1195. 09-17741/2 4017001139058 17022601 ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.34 КУМАНОВО 903132 ТАТЈАНА КЕНИЌ ЦОНИЌ 01.04.2011 31.12.2019 ОЛГИЦА КОЦЕВСКА  
1196. 09-3512/2 4017001147190 17017701 ПЗУ ДЕНТАЛ - Б ПЗУ ДЕНТАЛ Б ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 58 КУМАНОВО 633186 БУРХАН КАМБЕРИ 01.06.2005 30.06.2019 ВОГЉУШЕ ФАЗЛИЈИ 637467 АРБЕН АСАНИ ПЗУ АР - ДЕНТ УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.4 КУМАНОВО  
1197. 09-3534/2 4017001153476 17019802 ПЗУ ИЛКА - ДЕНТ ПЗУ ИЛКА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.6 КУМАНОВО 648523 ЏЕЉАЛ ЗЕЈНУЛАХИ 29.04.2014 30.06.2019 ВАЉДЕТЕ АЗИРИ 632422 ШЕХАТ РЕЏЕПИ ПЗУ ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 13 - 3 /2 КУМАНОВО  
1198. 09-17797/2 4017002139965 17027301 ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ БОРИС КИДРИЧ БР. 10 КУМАНОВО 902489 МАРИЈА ЦВЕТАНОВСКАЃОРЃЕВСКА 11.01.2012 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ДАВИТКОВСКА  
1199. 09-17775/2 4017002140394 17023301 ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЗЕЛЕН ПАЗАР ББ КУМАНОВО 902691 ЕЛВИРА СТОЈАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 ЃОКИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
1200. 09-3552/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 30.06.2019 ДУШИЦА СПАСОВСКА 139491 НАТАША ГИЕВСКА ПЗУ ДР ГИЕВСКА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО  
1201. 09-3743/2 4017002140769 17028101 ПЗУ ЦД - МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 45 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 30.06.2019 МАРИНА ЗАФИРОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
1202. 09-3563/2 4017002141307 17016501 ПЗУ ДЕНТИСТ ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 47 КУМАНОВО 632546 ТАТЈАНА МИШЕВСКА 01.01.2007 30.06.2019 БЕХИЈЕ НУХИЈИ 640123 СКЕНДЕР РУШИТИ ПЗУ ДЕНТИСТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 47 КУМАНОВО  
1203. 09-3563/2 4017002141307 17016501 ПЗУ ДЕНТИСТ ДЕНТИСТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 47 КУМАНОВО 640123 СКЕНДЕР РУШИТИ 01.01.2007 30.06.2019 НЕЗАЌЕТ АМЕТИ 632546 ТАТЈАНА МИШЕВСКА ПЗУ ДЕНТИСТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 47 КУМАНОВО  
1204. 09-3523/2 4017002143016 17017601 ПЗУ ДР ФУАТИ ПЗУ ДР.ФУАТИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 49 КУМАНОВО 632570 ФУАТ БИСЛИМИ 01.09.2015 30.06.2019 НЕРМИНЕ АЈВАЗИ 643602 БЕКИМ ЗУМБЕРИ ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР. 23 КУМАНОВО  
1205. 09-3513/2 4017002144390 17017203 ПЗУ БЛУДЕНТ ПЗУ БЛУДЕНТ-ОРД. ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.22А КУМАНОВО 632430 БОБАН ЈАЌИМОВИЌ 31.08.2015 30.06.2019 ИРЕНА ТОДОРОВИЌ 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1206. 09-3685/2 4017003144490 17018301 ПЗУ ДР ЏЕМО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО 632465 ИБРАИМАЛИ АЛИЛИ 01.06.2005 30.06.2019 РАМИЗЕ МЕМЕТИ 630640 МИРВЕТЕ ИСЕНИ ПЗУ НАРТА ДЕНТ С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ  
1207. 09-3685/2 4017003144490 17018301 ПЗУ ДР ЏЕМО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО 638307 РИДВАН АЛИЛИ 01.06.2005 30.06.2019 ГЗИМЕ АЛИЛИ 632465 ИБРАИМАЛИ АЛИЛИ ПЗУ ДР ЏЕМО УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО  
1208. 09-3505/2 4017003144750 17017901 ПЗУ ЕКОДЕНТ ЕКОДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ 01.06.2005 30.06.2019 АИДА РАИМИ 636703 ВЈОЛЦА ЈУСУФИ -САЛИЈУ ПЗУ ВИТАДЕНТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.76/1-1 КУМАНОВО  
1209. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 146374 МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 23.11.2010 30.06.2019 ХАЏЕРЕ МУРСЕЛИ 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 158836 Замена за породилно 01.02.2019 27.04.2019
1210. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ 29.01.2015 30.06.2019 158836 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ  
1211. 09-3665/2 4017003146310 17013004 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 638021 ВЕЛКО ЃОРГИЕВСКИ 18.08.2014 30.06.2019 АЗРА ИСМАИЛИ 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1212. 10-526/1 4017003146310 17013005 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ПЗУ Д-Р ТАСЕВСКИ-ОРД.ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА 26.01.2016 30.06.2019 ВАЉДРИНА ШАКИРИ 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО  
1213. 09-17784/2 4017004148775 17023801 ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.48 КУМАНОВО 902780 НАДЕЖДА КЕЛЕШОВА-ТИМЧЕВСКА 01.01.2008 31.12.2019 НИКОЛА КЕЛЕШОВ  
1214. 09-4194/3 4017004149879 17017300 ПЗУ ДР ЗОРАН ДИМКОВСКИ - КАЗАК ДР.ЗОРАН ДИМКОВСКИ-КАЗАК ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА МИЛЕ КИПРА 40 КУМАНОВО 632490 ЗОРАН ДИМКОВСКИ 12.09.2018 30.06.2019 ГАБРИЕЛА СТОЈКОВСКА 631590 МИРЈАНА МИШЕВСКА ПЗУ ДР СЛОБОДАН МИТРОВИЌ И ДР МИРЈАНА Б МИШЕВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1215. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 26.02.2016 30.06.2019 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1216. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА 22.05.2018 30.06.2019 МАЈА СТОЈМАНОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1217. 09-3672/2 4017004150621 17017001 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 645435 СУЗАНА ПЕТРОВИЌ 11.04.2014 30.06.2019 АНКИЦА ПЕТКОВСКА 644374 ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА-СПАСИЌ ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО  
1218. 09-3671/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1219. 09-3679/2 4017004150974 17019902 ПЗУ ВИТАДЕНТ ПЗУ ВИТАДЕНТ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.76/1-1 КУМАНОВО 636703 ВЈОЛЦА ЈУСУФИ -САЛИЈУ 31.01.2015 30.06.2019 ФРОСИНА ТАСЕВСКИ 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ ЕКОДЕНТ ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО  
1220. 09-3442/2 4017004151121 17020101 ПЗУ ГИНОЛАБОР ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНОЛАБОР ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.48-А КУМАНОВО 530603 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ 01.04.2008 30.06.2019 КАТЕРИНА ОЦЕПЕК 500062 СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ ПЗУ ДР СРЃАН УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.124 КУМАНОВО  
1221. 09-3653/2 4017004151474 17018901 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕСЕЛИН МАЛЕША ББ КУМАНОВО 630470 АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВИЌ 632589 РАТКО АРСОСКИ ПЗУ ТЕХНО - ДЕНТ УЛ. ОКТОМВРИСКА Р. БР 1 / 10-11 КУМАНОВО  
1222. 09-3438/2 4017004152098 17017801 ПЗУ ДР ФРОСИНА ПЗУ ДР.ФРОСИНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 КАРОЛИНА СИМОНОСКА 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДЕНТИКУМ ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО  
1223. 09-3488/2 4017004152586 17019001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО 630489 ЛИЛЈАНА АНДОНОВИЌ 01.04.2005 30.06.2019 ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВСКА 630470 АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА УЛ. ВЕСЕЛИН МАЛЕША ББ КУМАНОВО  
1224. 09-3488/2 4017004152586 17019002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 1 БР.14 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 642240 ИВИЦА АНГЕЛОВСКИ 01.04.2005 30.06.2019 САЊА ВЕЛИЧКОВСКА 630489 ЛИЛЈАНА АНДОНОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО  
1225. 09-17799/2 4017005151540 17021201 ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 902136 МИРЈАНА ТОДОРОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 БИЉАНА ДИМИЌ  
1226. 09-3532/2 4017005151990 17017501 ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР 5А КУМАНОВО 630047 МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ 01.06.2005 30.06.2019 КАТЕРИНА СТАНКОВСКА 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ФРОСИНА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО  
1227. 09-3641/2 4017005152059 17018501 ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР.СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 ФРОСИНА СТЕФАНОВСКА 631558 ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1228. 09-17735/2 4017005152202 17023501 ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.45 КУМАНОВО 902446 МАЈА ТАСИЌ ЗДРАВКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 СОФИЈА ВЕЛИЧКОВСКА  
1229. 09-3658/2 4017005152440 17016701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 ЕЛЕНА ЧОРОБЕНСКА 631574 СУЗАНА ПАВЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА ББ КУМАНОВО  
1230. 09-3658/2 4017005152440 17016702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА ББ КУМАНОВО 631574 СУЗАНА ПАВЛОВСКА 01.04.2005 30.06.2019 ДЕЛФИНА СТЕВЧЕВСКА 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1231. 09-3459/2 4017005152539 17016802 ПЗУ ДЕНТИКУМ ПЗУ ДЕНТИКУМ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ 06.07.2015 30.06.2019 АНГЕЛА СТОШЕВСКА 630195 ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ФРОСИНА УЛ. БРАНКО БОГДАНСКИ ББ КУМАНОВО  
1232. 09-3635/2 4017005152849 17018201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ ДР.ЛИДИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА 01.06.2005 30.06.2019 АНГЕЛА ЃОРЃИЈЕВСКА 631566 ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1233. 09-3458/2 4017005152989 17019301 ПЗУ ДР СЛОБОДАН МИТРОВИЌ И ДР МИРЈАНА Б МИШЕВСКА ПЗУ ДР.СЛОБОДАН И ДР.МИРЈАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 631590 МИРЈАНА МИШЕВСКА 01.05.2005 30.06.2019 МАРИЈАНА ЦВЕТАНОВСКА 632490 ЗОРАН ДИМКОВСКИ ПЗУ ДР ЗОРАН ДИМКОВСКИ - КАЗАК МИЛЕ КИПРА 40 КУМАНОВО  
1234. 09-3644/2 4017005152997 17019401 ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА ПЗУ ДР.ПАНДОРА И ДР.ЉИЉАНА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО 631558 ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА 01.05.2005 30.06.2019 ЖАКЛИНА НЕШЕВСКА 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1235. 09-3529/2 4017005153160 17020002 ПЗУ АР - ДЕНТ ПЗУ АР ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.КРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.4 КУМАНОВО 637467 АРБЕН АСАНИ 01.01.2009 30.06.2019 САЊА ГИЕВСКА 633186 БУРХАН КАМБЕРИ ПЗУ ДЕНТАЛ - Б УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 58 КУМАНОВО  
1236. 09-3537/2 4017005153616 17019701 ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ 3 КУМАНОВО 637475 СУАТ ЕМИНИ 01.09.2005 30.06.2019 ДРИТА ЕМИНИ 638307 РИДВАН АЛИЛИ ПЗУ ДР ЏЕМО УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО  
1237. 09-17803/2 4017005154299 17023701 ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 902942 ЌАЗИМ ХАЉИМИ 01.01.2008 31.12.2019 ЉИРИЈА ОСМАНИ  
1238. 09-17803/2 4017005154299 17023701 ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 902942 ЌАЗИМ ХАЉИМИ 01.01.2008 31.12.2019 ФРОСИНА МИЦЕВСКА  
1239. 09-3741/2 4017005154477 17020201 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА М-А ПЗУ ДЕНТИЦИЈА МА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ТРЕТА МУБ БР. 31/1-6 КУМАНОВО 638595 АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВСКИ 25.06.2012 30.06.2019 МАРИЈАНА Џ.ВЕЛИЧКОВСКА 632562 ВИКТОР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ДЕНТИКУМ ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.30/1-5 КУМАНОВО  
1240. 09-3525/2 4017005154671 17020301 ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. СРБО ТОМОВИЌ БР.22 КУМАНОВО 650528 МОНИКА ДЕНКОВИЌ 05.04.2017 30.06.2019 АРДИТА СУЛЕЈМАНИ 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО  
1241. 09-3560/2 4017005155015 17020501 ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР.ИДРИЗ АЗЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ 01.03.2006 30.06.2019 МИРЈЕТЕ АЈДИНИ 650528 МОНИКА ДЕНКОВИЌ ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ УЛ. СРБО ТОМОВИЌ БР.22 КУМАНОВО  
1242. 09-3560/2 4017005155015 17020501 ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР.ИДРИЗ АЗЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО 648876 КРИСТИНА ИЛИЈЕВСКИ 03.05.2019 30.06.2019 ФЉАКРИНА АЛИЈА 639141 ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО  
1243. 09-3560/2 4017005155015 17020501 ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ ПЗУ ДР.ИДРИЗ АЗЕМИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 39/1-2 КУМАНОВО 650366 ФАТМИР АЗЕМИ 24.06.2016 30.04.2019    
1244. 09-3704/2 4017006157984 17021301 ПЗУ ДР СОЊА ПЗУ ДР.СОЊА ТРАЈКОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР. 56 КУМАНОВО 639540 СОЊА ТРАЈКОВСКА 01.06.2006 30.06.2019 МИРЈАНА НАСКОВСКА 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1245. 09-3517/2 4017006159030 17025701 ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ЛИДИЈА ЛАЗАРЕВСКА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1246. 09-3514/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 СУНЧИЦА ЦВЕТКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1247. 09-3501/2 4017006159120 17024501 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 30.06.2019 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
1248. 09-3645/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 30.06.2019 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1249. 09-3527/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 СУЗАНА ТРАЈКОВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
1250. 09-3475/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 30.06.2019 ХРИСТИНА СТОЈАНОВИЌ 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1251. 09-3670/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 30.06.2019 БРАНКА ПЕТКОВИЌ 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1252. 09-3518/2 4017006159324 17025401 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА 01.09.2006 30.06.2019 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
1253. 09-3637/2 4017006159375 17024901 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 30.06.2019 АРИЈЕТА ИСМАИЛИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
1254. 09-3689/2 4017006159499 17025901 ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ФЕМИБОНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ 23.08.2010 30.06.2019 САЊА ТАСЕВСКА 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1255. 09-3689/2 4017006159499 17025901 ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ФЕМИБОНА ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ 23.08.2010 30.06.2019 ХРИСТИНА ПЕТРУШЕВСКА 531251 БОРЈАНКА БОНГУРОВА-СТАНКОВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃОРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1256. 09-3476/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 30.06.2019 ЈАСМИНА СТАНИШКОВСКА 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1257. 09-3688/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 30.06.2019 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1258. 09-17790/2 4017006161485 17030501 ПЗУ АПТЕКА ЛУНД ПЗУ АПТЕКА ЛУНД КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. ДОНЕ БОЖИНОВ ББ КУМАНОВО 907537 ДАФИНКА МАНЕВСКА 01.04.2008 16.03.2019 ФРОСИНА АНГЕЛОВСКА-МАСЕВСКА  
1259. 09-3610/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 30.06.2019 ВЕРИМЕ АРИФИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
1260. 09-3742/2 4017007162035 17028301 ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ ПЗУ ГЕММИНИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3ТА МУБ БР.1 КУМАНОВО 641766 ДУШИЦА СЕРАФИМОВСКА 01.06.2007 30.06.2019 ЕЛИЗАБЕТА СТАМЕНКОВСКА 642606 БИЉАНА ТРАЈКОВСКА ДЕНКОВСКА ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.2 КУМАНОВО  
1261. 09-17786/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 908614 ДИЈАНА РАДЕВСКА 15.12.2017 31.12.2019 ЛИДИЈА ЈАНЕВСКА  
1262. 09-17786/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 908614 ДИЈАНА РАДЕВСКА 15.12.2017 31.12.2019 НАТАША ДОДЕВСКА  
1263. 09-17786/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 908614 ДИЈАНА РАДЕВСКА 15.12.2017 31.12.2019 ХРИСТИНА ЈАНЕВСКИ  
1264. 09-17786/2 4017007162140 17027901 ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК НОВАЛЕК ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ДОНЕ БОЖИНОВ 36 КУМАНОВО 910910 ФРОСИНА КУЗМАНОВСКА СМИЛЕВСКА 16.11.2018 13.04.2019  
1265. 09-17792/2 4017007164208 17029901 ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 1/ТАБАКАНА 2 КУМАНОВО 909289 ЕМИЛИЈА ЈОВЧЕВСКИ 02.01.2014 31.12.2019 ВЕСНА ВАСИЉКОВСКА  
1266. 09-3705/2 4017007164291 17028902 ПЗУ Д-Р ИРЕНА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ИРЕНА СТОЈКОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БРАЌА РИБАР БР.1 КУМАНОВО 632406 ИРЕНА СТОЈКОВСКА 12.10.2016 30.06.2019 САЊА НЕДЕЉКОВИЌ 645974 ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 28-ЛОКАЛ 9 КУМАНОВО  
1267. 09-17780/2 4017007500321 17030401 ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 1 БР.2 КУМАНОВО 909777 ДАНИЈЕЛА АЛЕКСИЌ 12.09.2017 31.12.2019 СИМОНА ЗДРАВКОВСКА  
1268. 09-3557/2 4017007501190 17029601 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО 139491 НАТАША ГИЕВСКА 18.05.2012 30.06.2019 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
1269. 09-3655/2 4017008501909 17030801 ПЗУ НАРТА ДЕНТ ПЗУ НАРТА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 630640 МИРВЕТЕ ИСЕНИ 01.04.2008 30.06.2019 ШПРЕСА ЈАШАРИ 638307 РИДВАН АЛИЛИ ПЗУ ДР ЏЕМО УЛ. КАРЛ МАРКС БР 4 Б КУМАНОВО  
1270. 09-3663/2 4017008501917 17030701 ПЗУ ДЕНТАЛУКС ДЕНТАЛУКС ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.70 КУМАНОВО 649171 КАТЕРИНА ВЕЛИЧКОВСКА 18.12.2014 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ДИМКОВСКА 630390 СОЊА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1271. 09-17798/2 4017008503456 17031701 ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ТОДЕ МЕНДОЛ БР. 15 КУМАНОВО 907715 МАРЈАН МАНЕВСКИ 01.12.2008 31.12.2019 ПЕРИЦА ЈОСФОВСКИ  
1272. 09-17769/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА СТАНИШКОВСКА  
1273. 09-17769/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2019 ВЕРОСЛАВА ЦВЕТАНОВСКА  
1274. 09-17769/2 4017008503600 17031502 ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.23 КУМАНОВО 915041 ИВИЦА ПЕТКОВСКИ 03.07.2014 31.12.2019 ОЛИВЕРА СТОИЛКОВИЌ  
1275. 09-17791/2 4017008503731 17031401 ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.61 КУМАНОВО 908533 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 01.01.2009 31.12.2019 МИЛОРАД МИТЕВСКИ  
1276. 09-17791/2 4017008503731 17031401 ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.61 КУМАНОВО 913570 АНА МИТЕВСКА 01.01.2009 31.12.2019  
1277. 09-3526/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ 02.11.2017 30.06.2019 МИМОЗА СИМОНОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
1278. 09-3544/2 4017008506820 17032301 ПЗУ РИДЕНТ РИДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.18 КУМАНОВО 638153 РИДВАН ЏЕМАИЉИ 26.02.2014 30.06.2019 ЉУМТУРИЈЕ ЏЕМАИЉИ 632570 ФУАТ БИСЛИМИ ПЗУ ДР ФУАТИ БОРИС КИДРИЧ 49 КУМАНОВО  
1279. 09-3677/2 4017008507567 17032401 ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА МИТИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБЛАВЦЕ ОБЛАВЦЕ 143766 ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЕТРОВИЌ 18.02.2009 30.06.2019 ЈЕЛЕНА ТОМИЌ ИЛИЕВСКА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1280. 09-3702/2 4017009508532 17032502 ПЗУ ДР СРЃАН СПЕЦ.ОРД. ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР СРЃАН ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.124 КУМАНОВО 500062 СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ 10.04.2009 30.06.2019 АНДРИЈАНА МИХАЈЛОВИЌ 530603 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПЗУ ГИНОЛАБОР УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.48-А КУМАНОВО  
1281. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 30.06.2019 ЗАНА ЉАТИФИ 154636 АЈСЕЉ ЕСАДИ ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1282. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА 29.11.2016 30.06.2019 ЉАУРА ХИСЕЈИНИ ЈУСУФИ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1283. 09-3555/2 4017009510278 17032704 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА 04.11.2011 30.06.2019 ИБАДЕТ ЛАТИФИ 638021 ВЕЛКО ЃОРГИЕВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
1284. 09-3556/2 4017009510278 17032705 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИБАР БР.2 КУМАНОВО 154636 АЈСЕЉ ЕСАДИ 11.07.2016 30.06.2019 ЈАДРАНКА АНДЕВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1285. 09-17763/2 4017009511428 17032901 ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.11 КУМАНОВО 909947 ОРХАН СЕФЕРИ 01.04.2010 31.12.2019 ХАЏЕРЕ СЕФЕРИ  
1286. 09-17763/2 4017009511428 17032901 ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.11 КУМАНОВО 909947 ОРХАН СЕФЕРИ 01.04.2010 31.12.2019 ЏЕЈЉАНЕ ЗУМБЕРИ-РАМАДАНИ  
1287. 09-17781/2 4017009512149 17033401 ПЗУ АПТЕКА СПЕКТРА ПЗУ АПТЕКА СПЕКТРА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.54 КУМАНОВО КУМАНОВО 909114 МИМОЗА РАХОВИЦА 31.07.2017 31.12.2019 БУРБУЌЕ ЌЕРИМИ  
1288. 09-3638/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 156671 БИЛЈАНА УТЕВСКА 13.06.2018 30.06.2019 ФИРИХАН АБАЗИ 136557 ШАБАН АЛИМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ  
1289. 09-17805/2 4017010514120 17034801 ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИКА ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИКА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.39/3-3 КУМАНОВО 911879 НЕРЏИВАНЕ МУСЛИЈА 01.04.2011 31.12.2019 ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВСКА  
1290. 09-3538/2 4017010515089 17034201 ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО 636843 БИЉАНА СОКОЛОВСКА-МИТРОВИЌ 27.11.2014 30.06.2019 БОЖИДАРКА ЦВЕТКОВСКА 643262 ВЛАДИМИР СТОЈЧЕВИЌ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО  
1291. 09-3538/2 4017010515089 17034201 ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО 643262 ВЛАДИМИР СТОЈЧЕВИЌ 18.01.2011 30.06.2019 КАТЕРИНА СПАСОВСКА 636843 БИЉАНА СОКОЛОВСКА-МИТРОВИЌ ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.2-2 КУМАНОВО  
1292. 09-3692/2 4017010515330 17034101 ПЗУ РИВА ДЕНТ ПЗУ РИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.36 КУМАНОВО 649546 ФЉОРИЈЕ АЉИМИ 18.05.2015 30.06.2019 ШЕНОЛ ЈАШАРИ 651885 СОЊА АРСОВСКА ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.36 КУМАНОВО  
1293. 09-3692/2 4017010515330 17034101 ПЗУ РИВА ДЕНТ ПЗУ РИВА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.36 КУМАНОВО 651885 СОЊА АРСОВСКА 30.12.2018 30.06.2019 ЉУЉЈЕТА МИЉАИМИ 649546 ФЉОРИЈЕ АЉИМИ ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.36 КУМАНОВО  
1294. 09-3709/2 4017010515534 17034501 ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ПЕРО ШВАРЦ БР.2 КУМАНОВО 642606 БИЉАНА ТРАЈКОВСКА ДЕНКОВСКА 08.02.2011 30.06.2019 ЕЛЕНА СТАНКОВСКА 649694 МАГДАЛЕНА ИЛИЕВСКА ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД КУМАНОВО НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА БР.70/1-2 КУМАНОВО  
1295. 09-3651/2 4017010515550 17034402 ПЗУ БЛЕДЕНТ ПЗУ БЛЕДЕНТ - ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3 ЛОК.2 КУМАНОВО 645338 ФАРУК МУСЛИЈА 08.02.2011 30.06.2019 ЉИРИЈЕ ДАУТИ 643602 БЕКИМ ЗУМБЕРИ ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР. 23 КУМАНОВО  
1296. 09-3711/2 4017010515593 17034301 ПЗУ ЕМ - ДЕНТАЛ ЕМ - ДЕНТАЛ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 651699 ВЕРИЦА АНГЕЛОВА 05.01.2018 30.06.2019 НЕБЕХАТ АЛИЈИ 651885 СОЊА АРСОВСКА ПЗУ РИВА ДЕНТ УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ БР.36 КУМАНОВО  
1297. 09-17782/2 4017011517794 17035501 ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 908622 ЉУБИЦА ЈАКИМОВСКА 01.01.2012 31.12.2019 КРИСТИНА АРСОВСКА-СПАСЕВСКА  
1298. 09-17782/2 4017011517794 17035501 ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 908622 ЉУБИЦА ЈАКИМОВСКА 01.01.2012 31.12.2019 СИНИША СТОИЛЕВСКИ  
1299. 09-3662/2 4017011517913 17035102 ПЗУ ДЕНТО-М ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ДЕНТО-М КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.56 КУМАНОВО 643173 МИРОЉУБ МЛАДЕНОВИЌ 11.05.2016 30.06.2019 АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧКОВСКА 645435 СУЗАНА ПЕТРОВИЌ ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
1300. 09-3632/2 4017011517980 17035301 ПЗУ КОРОНА-ДЕНТ КОРОНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.69/1-2 КУМАНОВО 641715 ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА 01.12.2011 30.06.2019 ТАМАРА МЛАДЕНОВИЌ 644374 ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА-СПАСИЌ ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО  
1301. 09-3443/2 4017011518030 17035201 ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА ПЗУ ДР.НАТАЛИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.20/5 КУМАНОВО 632414 НАТАЛИЈА БОГДАНОВСКА-СТОЈАНОВИЌ 29.11.2011 30.06.2019 ИРЕНА ЗАФИРОВСКА 645974 ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 28-ЛОКАЛ 9 КУМАНОВО  
1302. 09-17756/2 4017011518120 17035601 ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДР.РИБАР БР.2 КУМАНОВО 902349 ОЛИВЕРА НАКЕВСКА 01.02.2019 31.12.2019 ЗОРИЦА ЈАКИМОВСКА  
1303. 09-3664/2 4017012519430 17036001 ПЗУ БЛИНА - ДЕНТ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БЛИНА ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР. 23 КУМАНОВО 643602 БЕКИМ ЗУМБЕРИ 20.06.2012 30.06.2019 ШЕРИБАН МУРТЕЗИ 645338 ФАРУК МУСЛИЈА ПЗУ БЛЕДЕНТ УЛ.11-ТИ ОКТОМВРИ БР.39-3 ЛОК.2 КУМАНОВО  
1304. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 30.06.2019 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
1305. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 30.06.2019 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
1306. 09-3558/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 11.02.2013 30.06.2019 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
1307. 09-2487/1 4017013524160 17037601 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 30.06.2019 ФРОСИНА СПАСОВСКА 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1308. 09-6099/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 30.06.2019 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
1309. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ 20.12.2018 07.01.2019 МАГДАЛЕНА СМИЛЕВСКА 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО САЊА КРСТЕВСКА 158674 Замена за породилно 08.01.2019 30.06.2019
1310. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА 15.05.2014 30.06.2019 ВЕСНА СТОШЕВСКА 158674 САЊА КРСТЕВСКА  
1311. 09-14609/2 4017014525615 17038100 ПЗУ-Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА КУМАНОВО ПЗУ-Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 11 ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ КУМАНОВО 646733 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА ЗЛАТАНОВСКА 09.09.2014 30.06.2019 СОЊА АНГЕЛОВСКА 638900 БИЉАНА ЈАНАЧКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1312. 09-17025/2 4017014526123 17038500 ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО ПЗУ УЛТРАДЕНТ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО 644374 ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА-СПАСИЌ 22.10.2014 30.06.2019 БОЈАНА МИЛЕНКОВСКА 649171 КАТЕРИНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДЕНТАЛУКС УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.70 КУМАНОВО  
1313. 09-17085/2 4017014526131 17038600 ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 28-ЛОКАЛ 9 КУМАНОВО 645974 ДАРКО ГЕОРГИЕВСКИ 20.10.2014 30.06.2019 МИЛЕНА МИЛОШЕВСКИ 632406 ИРЕНА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ИРЕНА СТОЈКОВСКА БРАЌА РИБАР БР.1 КУМАНОВО  
1314. 09-21472/1 4017014526530 17038901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗ УПОЛИКЛИНИКА ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.46 КУМАНОВО 645001 ГОРАН БУРНАЗОВСКИ 25.12.2014 30.06.2019 ГАБРИЕЛА СПАСОВСКА 649210 ДАРКО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.46 КУМАНОВО  
1315. 09-21472/1 4017014526530 17038901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗ УПОЛИКЛИНИКА ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.46 КУМАНОВО 649210 ДАРКО КРСТЕВСКИ 25.12.2014 30.06.2019 ЈАСМИНА СТОЈАНОВСКА 645001 ГОРАН БУРНАЗОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.46 КУМАНОВО  
1316. 09-19925/2 4017014526557 17038802 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАДЕНТ КУМАНОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАДЕНТ КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА БУЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.26Б КУМАНОВО КУМАНОВО 649139 ИВАНА  ТРЕНДАФИЛОВИЌ КОСТИЌ 04.12.2014 30.06.2019 МАРТИНА СТОЈКОВСКА 641766 ДУШИЦА СЕРАФИМОВСКА ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ УЛ. 3ТА МУБ БР.1 КУМАНОВО  
1317. 10-3980/1 4017015526925 17039101 ПЗУ АБ ДЕНТАЛ КУМАНОВО ПЗУ АБ ДЕНТАЛ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.46 КУМАНОВО КУМАНОВО 642037 БРАНИСЛАВА АРСОВСКА 18.03.2015 30.06.2019 ЈУЛИЈА МИТКОВСКА 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО  
1318. 10-7010/1 4017015527239 17039201 ПЗУ-ОРБИТ-ДЕНТ Д-Р КРАЉЕВСКИ КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.ТРСТ БР.9 КУМАНОВО 632805 ЗОРАН КРАЉЕВСКИ 29.04.2015 30.06.2019 БОЈАНА МИЛОРАДОВСКА 632520 РЕСМИЈЕ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ ЕКОДЕНТ ЛОК. СЕРАВА ЗГР.5/16 КУМАНОВО  
1319. 10-14045/1 4017015528553 17039301 ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД КУМАНОВО ПЗУ ДЕНТАЛ ЛЕНД ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА БР.70/1-2 КУМАНОВО 649694 МАГДАЛЕНА ИЛИЕВСКА 18.08.2015 30.06.2019 АНДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 649813 АНТОНИО МИТЕВСКИ ПЗУД-Р МИТЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.30 КУМАНОВО  
1320. 10-16206/1 4017015528669 17039401 ПЗУД-Р МИТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р МИТЕВСКИ - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.30 КУМАНОВО 649813 АНТОНИО МИТЕВСКИ 09.10.2015 30.06.2019 ИВАНА ПЕТКОВСКА 632457 ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР БР.18 КУМАНОВО  
1321. 10-17266/1 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ТЕО МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА 28.10.2015 30.06.2019 ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЌ 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО  
1322. 10-20898/1 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 16.12.2015 30.06.2019 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
1323. 10-5682/1 4017016529944 17040302 ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 76 КУМАНОВО КУМАНОВО 157031 ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 09.01.2018 04.04.2019    
1324. 10-5682/1 4017016529944 17040302 ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 76 КУМАНОВО КУМАНОВО 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ 25.04.2018 30.06.2019    
1325. 10-8071/1 4017017532361 17040501 ПЗУ ТРИО ДЕНТ-НМА КУМАНОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ТРИО ДЕНТ-НМА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.5/3-1 (МЕЗАНИН) КУМАНОВО 651257 БИСЕРА МИЛЕНКОВСКА 08.06.2017 30.06.2019 ШЕРИФ РАМАДАНИ 632805 ЗОРАН КРАЉЕВСКИ ПЗУ-ОРБИТ-ДЕНТ Д-Р КРАЉЕВСКИ КУМАНОВО УЛ.ТРСТ БР.9 КУМАНОВО  
1326. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 157473 БОЈАНА ДАСКАЛОВ 12.04.2018 31.12.2018 ДАНИЕЛА САВИЌ 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО МАРТА ЦВЕТАНОВСКА 158976 Замена за породилно 06.02.2019 30.06.2019
1327. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА 26.05.2017 30.06.2019 МАРИЈАНА ПЕТКОВСКА 158976 МАРТА ЦВЕТАНОВСКА  
1328. 10-17858/1 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА 29.12.2017 30.06.2019 ОЛИВЕРА СТАМЕНКОВИЌ 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
1329. 10-1616/1 4017017534186 17041001 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА Д-Р ИРЕНА Н С.РОМАНОВЦЕ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ИРЕНА Н -ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА НАСЕЛЕНО МЕСТО. БЕЗ УЛИШЕН СИСТЕМ -С.РОМАНОВЦЕ - КУМАНОВО РОМАНОВЦЕ 650676 ИРЕНА НИКОЛОВСКА 12.02.2018 30.06.2019 НАФИЈЕ РЕЏЕПИ 649139 ИВАНА  ТРЕНДАФИЛОВИЌ КОСТИЌ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ИВАДЕНТ КУМАНОВО БУЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.26Б КУМАНОВО КУМАНОВО  
1330. 10-15188/1 4017018535852 17041401 ПЗУ Д-Р ДРАГАНА Ѓ.АРСОВСКА- ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАНА Ѓ.АРСОВСКА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО КУМАНОВО 652083 ДРАГАНА АРСОВСКА 01.11.2018 30.06.2019 ЈОВАНА ТРАЈАНОВИЌ 631590 МИРЈАНА МИШЕВСКА ПЗУ ДР СЛОБОДАН МИТРОВИЌ И ДР МИРЈАНА Б МИШЕВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР 11 КУМАНОВО  
1331. 10-301/1 4017018536387 17041501 ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО 632473 СТЕВЧЕ НИКОЛОВСКИ 17.05.2019 30.06.2019 МИРЈАНА АНТОВСКА-КАРАНФИЛОВСКА 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО  
1332. 10-301/1 4017018536387 17041501 ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК КУМАНОВО ПЗУ МАРКОНИ ДЕНТ ЕСТЕТИК - ОРД.ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА КУМАНОВО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.52/1-2 КУМАНОВО 652261 МОНИКА ПАНДИЛОВСКА 28.01.2019 30.06.2019 МОНИКА РИСТЕВСКА 642037 БРАНИСЛАВА АРСОВСКА ПЗУ АБ ДЕНТАЛ КУМАНОВО УЛ.3 ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.46 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1333. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 149691 МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ-ЛИМАНИ 07.10.2016 30.06.2019 ТЕУТА ДЕСТАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1334. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 151840 АЈДА ЗАИР 09.09.2015 30.06.2019 АЈТЕНЕ ИСМАИЛИ 157988 СУНАЈ АЗИЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1335. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 157988 СУНАЈ АЗИЗИ 12.07.2018 30.06.2019 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1336. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ 07.11.2018 30.06.2019 ФЉОРИМЕ НУРЕДИНИ 151840 АЈДА ЗАИР ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1337. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 30.06.2019 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1338. 09-17802/2 4017992120988 17021704 ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 4 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.1/1 КУМАНОВО 908843 ШАДИЈЕ ИСЕНИ 26.11.2018 11.04.2019  
1339. 09-3460/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 152960 ПЛУМБ ЌЕРИМИ 30.07.2015 30.06.2019 МЕВЉУДЕ МУСЛИЈИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
1340. 09-3561/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 152641 НУРТЕНЕ ФЕТАИ-ДАЛИПИ 13.05.2015 30.06.2019 ШЕЈНАЗ ДАЛИПИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1341. 09-17773/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 903060 ЈЕЛЕНА ЛУКИЌ 01.01.2008 31.12.2019 БИЉАНА ЦВЕТКОВСКА  
1342. 09-17773/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 903060 ЈЕЛЕНА ЛУКИЌ 01.01.2008 31.12.2019 ЉУПКА СПАСОВСКА  
1343. 09-17773/2 4017993118081 17023401 ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36 КУМАНОВО 909750 ЏЕВАИРЕ ИБИШИ 16.05.2017 31.12.2019  
1344. 09-3554/2 4017993118707 17011401 ПЗУ ДР КЕЛЕШОВ ПЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ДР КЕЛЕШОВ ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ Ж.Ј. ШПАНАЦ ББ КУМАНОВО 530220 РИСТО КЕЛЕШОВ 03.09.2001 30.06.2019 КРИСТИНА ТРАЈКОВСКА 502332 СТОЛЕ ТАСЕВСКИ ПЗУ ФЕМИБОНА КУМАНОВО 11-ТИ ОКТОМВРИ Б.Б. КУМАНОВО  
1345. 09-17772/2 4017993120485 17022201 ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.ЛОК.КОЗЈАК/12-Д КУМАНОВО 902926 ВЕСНА ДАВИТКОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МАРИНА САЗДОВСКА  
1346. 09-3507/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ 155675 ФАТИМЕ ИСМАИЉИ АЛИЈИ 01.10.2017 30.06.2019 МЕРСИЈЕ АВДИЛИ 158127 АЈНУР ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
1347. 09-17833/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 20.06.2016 31.12.2019 ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВСКА  
1348. 09-17833/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 20.06.2016 31.12.2019 СИЛВАНА ВИТКОВСКА  
1349. 09-17833/2 4017993128176 17022001 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.7 КУМАНОВО 913030 НЕРИМАНЕ АЈДИНИ 21.04.2017 31.12.2019  
1350. 09-17833/2 4017993128176 17022002 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО 903280 ДАНИЈЕЛА ЈОВИЌ 01.01.2013 31.12.2019 НЕВЕНКА ДИМОВСКА  
1351. 09-17833/2 4017993128176 17022002 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.3-ТА МУБ БР.65 КУМАНОВО 918709 МОНИКА ДОДЕВСКА 14.08.2018 31.12.2019  
1352. 09-17833/2 4017993128176 17022003 ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА ХИГИЈА 3-АПТЕКАРСКА СТАНИЦА С.РОМАНОВЦЕ, КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ С.РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 903264 БИЉАНА ПЕТКОВИЌ 03.04.2017 31.12.2019 МАРИЈЕЛА КРСТЕВСКА  
1353. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 30.06.2019 БИЉАНА РИСТОВСКА 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1354. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 25.07.2001 30.06.2019 ДРАГАНА СТАНКОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1355. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 01.07.2013 30.06.2019 ДРАГАНА МАНЕВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1356. 09-3508/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 156086 ДРАГАНА ВУКАНОВСКА 27.11.2017 30.06.2019 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
1357. 09-3493/2 4017994103932 17013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ 136557 ШАБАН АЛИМИ 17.02.2004 30.06.2019 ЉИРИДОНА АДЕМИ 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
1358. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 01.10.2004 30.06.2019 КРИСТИНА АРСЕВСКА    
1359. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА 01.10.2004 30.06.2019 ВИОЛЕТА ТУШЕВСКА    
1360. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 155209 МАРИЈА ЦВЕТКОВСКА 23.11.2017 31.03.2019    
1361. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 158801 СОЊА ТАСИЌ 31.01.2019 30.06.2019 ЕМИЛИЈА ДИМКОВСКА-ТРАЈКОВСКА 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
1362. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 14.01.2018 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЌ 157139 Замена за специјализација 15.01.2018 30.06.2019
1363. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 30.06.2019 ХРИСТИНА НИКОЛИЌ 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1364. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ 16.12.2013 30.06.2019 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1365. 09-17787/2 4017994109345 17029801 ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.34 КУМАНОВО 908630 МАРИНА ПОПОВСКА 01.01.2009 31.12.2019 ВЕСНА ДОЦЕВСКА  
1366. 09-12006/1 4017994115140 17014001 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ.КАРАОРМАН БР.6 КУМАНОВО 530140 НЕФАИЉ КУРТИШИ 04.08.2014 30.06.2019 МАЈА СТАНКОВСКА 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1367. 09-1693/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 30.06.2019 РАДИЦА ЈОРДАНОВА 154148 НАФИ ДУРМИШИ ПЗУ ДУРМИШИ МЕДИКА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ЧАШКА  
1368. 09-17742/2 4017994116562 17022101 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.1А КУМАНОВО 912883 СУИП ИБРАИМИ 13.01.2016 31.12.2019 НЕЉГИНЕ РЕЏЕПИ  
1369. 09-17742/2 4017994116562 17022101 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.1А КУМАНОВО 918237 ГАНИМЕТЕ ДЕАРИ 01.02.2018 31.12.2019  
1370. 09-17742/2 4017994116562 17022102 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 15.12.2017 31.12.2019 ЗУАЉЕ АРИФИ  
1371. 09-17742/2 4017994116562 17022102 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 15.12.2017 31.12.2019 РЕЈХАНЕ САДИКИ  
1372. 09-17742/2 4017994116562 17022102 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 15.12.2017 31.12.2019 СЛАЃАН ЗЛАТАНОВСКИ  
1373. 09-17742/2 4017994116562 17022102 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО 913588 АРЈЕТА РАМАДАНИ-ОСМАНИ 01.01.2008 31.12.2019 ЃИЛША ИБРАИМИ  
1374. 09-17742/2 4017994116562 17022103 ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-АПТЕКА БЕЛАДОНА ДООЕЛ КУМАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА АПТЕКАРСКА СТАНИЦА БЕЛАДОНА С. СЛУПЧАНЕ ЛИПКОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ. 3 БР. 4 СЛУПЧАНЕ 903094 СУЗАНА АНГЕЛОВСКА 29.03.2018 31.12.2019 РЕЗАРТА АДЕМИ  
1375. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 30.06.2019 ЕЉВИРЕ ИСЉАМИ 157945 МИМОЗА ДЕСТАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1376. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 157945 МИМОЗА ДЕСТАНИ 10.07.2018 30.06.2019 МЕРИТА АМЕТИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1377. 09-3567/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 30.06.2019 ЏЕЈЉАНЕ ЈУСУФИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА ОТЉА  
1378. 09-3636/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 30.06.2019 КАТЕРИНА ДАВИДОВИЌ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1379. 09-3628/2 4017995105068 17014702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА О АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ 26.02.2013 30.06.2019 ЉУЉЗИМЕ ХАСИПИ 530174 НУРИЈЕ АЛИЈИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1380. 09-3628/2 4017995105068 17014702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА О АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЈА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО 530174 НУРИЈЕ АЛИЈИ 03.09.2001 30.06.2019 НАИМЕ ЕМИНИ 502340 ВЕЛИМИР КУЗМАНОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ УЛ. БЛАГОЈ ИЛИЕВ ГУНЕ БР.5 КУМАНОВО  
1381. 09-3630/2 4017995105939 17014102 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛИЦА 1 КАРПОШ 2 НОВ ОБЈЕКТ КУМАНОВО 632511 ТАЊА ОБРАДОВСКА 01.04.2011 30.06.2019 МАЈА ДИМИТРИЕВСКА 638870 ТАТЈАНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛИЦА 1 КАРПОШ 2 НОВ ОБЈЕКТ КУМАНОВО  
1382. 09-3630/2 4017995105939 17014102 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛИЦА 1 КАРПОШ 2 НОВ ОБЈЕКТ КУМАНОВО 638870 ТАТЈАНА ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2006 30.06.2019 ВИОЛЕТА ЈОВАНОВСКА 632511 ТАЊА ОБРАДОВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛИЦА 1 КАРПОШ 2 НОВ ОБЈЕКТ КУМАНОВО  
1383. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 30.06.2019 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1384. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА 03.09.2001 30.06.2019 МАРИНА ДИМКОВИЌ 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1385. 09-3631/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИТЕВСКА 25.12.2013 30.06.2019 МАРИЈА СПАСОВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
1386. 09-3535/2 4017995106668 17018001 ПЗУ ЗАФЕР - М ЗАФЕР М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО 640000 ВИКТОР ДОДЕВСКИ 01.07.2010 02.10.2016 РУФИЈЕ ЈУНУЗИ 648639 МЕРИТА СУЛЕЈМАНИ ОСМАНИ ПЗУ ЗАФЕР - М УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО ЈЕХОНА РАИМИ 651397 Замена за специјализација 18.02.2019 30.06.2019
1387. 09-3535/2 4017995106668 17018001 ПЗУ ЗАФЕР - М ЗАФЕР М ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 3 -ТА М.У.Б. ЛОК. СЕРАВА БР 3/4 КУМАНОВО 648639 МЕРИТА СУЛЕЈМАНИ ОСМАНИ 05.06.2014 30.06.2019 ФАТИМЕ РАМАДАНИ 651397 ЈЕХОНА РАИМИ  
1388. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 30.06.2019 БИСЕРКА ПЕТРОВА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1389. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ 01.11.2018 30.06.2019 ЕМИЛИЈА СТАНОЈКОВСКА-СТЕФАНОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1390. 09-17760/2 4017995110215 17022301 ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.ДОНЕ БОЖИНОВ БР.56 КУМАНОВО 902896 ШЕКЕРИНКА ДИМОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МАРИНА СПАСОВСКА  
1391. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 30.06.2019 САРА ОСМАНИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1392. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ 11.02.2016 30.06.2019 БАРИЈЕ ИСЉАМИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1393. 09-3562/2 4017995114229 17011703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 152650 АРДИАН ДАЛИПИ 26.05.2015 15.02.2017 ФИТОРЕ ДРВОДЕЉИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО РИЉИНД ДАЛИПИ 153818 Замена za специјализација со втор тим 16.02.2017 30.06.2019
1394. 09-3474/2 4017995114245 17018101 ПЗУ ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ ПЗУ ЈЕВЕЉ ДЕНТ ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА ОПШТA СТОМАТОЛОГИЈА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР 13 - 3 /2 КУМАНОВО 632422 ШЕХАТ РЕЏЕПИ 01.06.2005 30.06.2019 АМИРЕ ГАНИЈИ ХАСАНИ 648523 ЏЕЉАЛ ЗЕЈНУЛАХИ ПЗУ ИЛКА - ДЕНТ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.6 КУМАНОВО  
1395. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ 17.08.2015 30.06.2019 НЕБЕХАТ АБАЗИ 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
1396. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА 28.11.2017 30.06.2019 СУМЕЈА АЉИЈИ 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
1397. 09-3654/2 4017995116701 17012303 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ-ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА - КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО 330892 АРБЕН ИСЕНИ 04.01.2017 30.06.2019 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
1398. 09-17737/2 4017995121225 17022401 ПЗУ АПТЕКА АДОНИС-ФАРМ ПЗУ АПТЕКА АДОНИС-ФАРМ КУМАНОВО ФАРМАЦИЈА ФАРМАЦЕВТ УЛ.III МУБ ЛОК.СЕРАВА БР.5 ЛОК.БР.5/4 КУМАНОВО 902284 БИЛЈАНА ЉУБЕНКО ГИГОПУЛОС 01.01.2008 31.12.2019 ГОРДАНА ЃОРЃЕВИЌ  
1399. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 133477 ФАТМИР АСАНИ 01.09.2007 30.06.2019 АЈТЕН НУХИЈИ 158127 АЈНУР ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО