почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-1505/2 4001006108173 1075501 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА 01.04.2011 27.05.2019 ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО НИКОЛА КОЛЕВ Замена за боледување 07.08.2019 01.10.2019
2. 09-1505/2 4001006108173 1075501 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА 01.04.2011 27.05.2019 ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО НИКОЛА КОЛЕВ Замена за боледување 12.06.2019 06.08.2019
3. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 31.12.2019 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
4. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
5. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 31.12.2019 ЦВЕТАНА СИНДРАКОВСКА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
6. 09-1493/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
7. 09-1492/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕРА СЕВДИНСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
8. 09-1510/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 31.12.2019 ОЛИВЕРА БОШНАКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
9. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ЈАВОРКА ЈОВАНОВСКА 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
10. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 28.02.2019 31.12.2019 СУЗАНА ШУТИНОСКА-АЈТОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
11. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 01.01.2007 30.09.2012 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
12. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА 04.07.2013 31.12.2019 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
13. 09-1517/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
14. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ ПЗУ РУЖА БИОЛАБ УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО  
15. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
16. 09-1499/2 4001996100368 1070502 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО 159441 МИЛЕНА ГАЛАБОВСКА ИЛИЕВСКИ 05.06.2019 31.12.2019 ЈУЛИЈА ГАЗИНКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
17. 09-1496/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 31.12.2019 МИРЈАНА ФИДАНСКА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
18. 09-171/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 31.12.2019 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
19. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 28.04.2016 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
20. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ 29.04.2016 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
21. 09-172/2 4002002150805 2011901 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 31.12.2019 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
22. 09-173/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ТРАЈАНОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
23. 09-213/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 21.12.2010 31.12.2019 КАРОЛИНА Н-ПЕТКОВСКА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
24. 09-212/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА 08.11.2018 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА МАСАЛКОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
25. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 07.02.2017 31.12.2019 РОЗЕТА СТОЈАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
26. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВАНГЕЛИЦА КАРДУЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
27. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 31.12.2019 МАЈА БОНЕСКА СТЕФАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
28. 09-211/2 4002006173460 2052101 ПЗУ МСРД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРНОВЦИ ТРНОВЦИ 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 16.08.2006 31.12.2019 СУЗА ПИШМАНОВСКА 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ  
29. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 31.12.2019 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
30. 09/209/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА РИСТЕВА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА ПЗУ РОЗАЛИ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
31. 09-208/2 4002006173516 2051701 ПЗУ РОЗАЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА 16.08.2006 31.12.2019 НАТАША БОСИЛКОВСКА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА ПЗУ АВЕНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
32. 09-207/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 31.12.2019 МИРА ПАВЛОВСКА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
33. 09-206/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 31.12.2019 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
34. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 31.12.2019 УЛЗАНА ТАЈРОВСКА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
35. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
36. 09-204/2 4002006173656 2052201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100323 РУЖА АСПРОВСКА 16.08.2006 31.12.2019 ЕЛИЦА РИСТЕВСКА 100340 БЛАГА НАЦЕВА ПЗУ ГАЛАТЕЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
37. 09-257/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ДРАГИЦА ГАЛОВСКА 145130 ГОРДАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ ДР ГОРДАНА С. МОГИЛА МОГИЛА  
38. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА 15.08.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
39. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 26.09.2014 31.12.2019 ЦЕНКА СТАМЕНКОВСКА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
40. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 158291 ИЛЕ КУЗМАНОСКИ 15.10.2018 31.12.2019 АНИТА КИРОВСКА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
41. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА 16.08.2006 31.12.2019 ДАНИЕЛА ГЛАВЕВСКА    
42. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
43. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 НАТАША СТОЈКОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
44. 09-201/2 4002006173842 2053401 ПЗУ БИОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРГО КОСТОВСКИ ББ БИТОЛА 200247 ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА 01.09.2006 15.08.2019    
45. 09-149/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
46. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЈУЛИЈА ГИЛЕВА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
47. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
48. 09-174/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 31.03.2017 31.12.2019 ЛИДИЈА ЦИЛЕВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА  
49. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЗВЕЗДА АВТАРОВСКА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
50. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКИ 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
51. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
52. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 31.12.2019 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
53. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЕЛЕНА МИТРЕВСКА 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
54. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА 21.02.2017 31.12.2019 АНА ЛЕФТЕРОВСКА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
55. 09-175/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА ДИЛЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
56. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 01.09.2006 31.12.2019 ЕЛИЦА КЕСКОВСКА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
57. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ПАВЛИНА ДОЈЧИНОВСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
58. 09-259/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
59. 09-176/2 4002006174172 2054401 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАСКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ 01.09.2006 31.12.2019 РОЗИЦА СОКЛЕВСКА 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
60. 09-176/2 4002006174172 2054402 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА-МАКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ДОСТА СЕКУЛОВСКА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА  
61. 09-176/2 4002006174172 2054403 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА -СТАРАВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 27.07.2017 31.12.2019 КРИСТИНА ДИМИТРОВСКА 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ  
62. 09-215/2 4002006174202 2053901 ПЗУ ГАЛАТЕЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГАЛАТЕЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100340 БЛАГА НАЦЕВА 01.09.2006 31.12.2019 СУЗАНА ДИМАНОСКА 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
63. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА 16.09.2006 31.12.2019 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
64. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА 16.09.2006 31.12.2019 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
65. 09-261/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МИРКА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА  
66. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 31.12.2019 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
67. 09-192/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЈУЛИЈА ТРАЈКОВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА  
68. 09-263/2 4002006174334 2052901 ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СНЕ - ЖАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 200182 ЖАНА ЈОШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2019 СТАНА АТАНАСОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
69. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА 01.07.2008 31.12.2019 СОЊА ПЕЈЧИНОВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА  
70. 09-264/2 4002006174423 2056901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ДОЛНО СРПЦИ БИТОЛА 112992 ЗОРИЦА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА 21.01.2013 31.12.2019 СУЗАНА КРСТЕВСКА 100340 БЛАГА НАЦЕВА ПЗУ ГАЛАТЕЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
71. 09-179/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
72. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 31.12.2019 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
73. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 31.12.2019 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
74. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 31.12.2019 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
75. 09-272/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 31.12.2019 МАРИЈА СТОЈКОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
76. 09-189/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
77. 09-181/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 24.06.2016 31.12.2019 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
78. 09-182/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 21.10.2016 31.12.2019 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
79. 09-273/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 31.12.2019 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
80. 09-15645/1 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 15.05.2019 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА Замена за породилно 16.05.2019 31.12.2019
81. 09-6849/1 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
82. 10-13844/1 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 159751 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ 22.08.2019 31.12.2019 НАТАША НАУМОВСКА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА 2 УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА  
83. 10-15383/1 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ 27.10.2016 31.12.2019 МАЈА НАУМОСКА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА  
84. 10-3182/1 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА - ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 02.03.2018 31.12.2019 ДИЈАНА БОШЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
85. 09-183/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
86. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА 28.09.2018 05.05.2019 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА ДРАГАН ТАЛЕВСКИ Замена за породилно 06.05.2019 31.12.2019
87. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 31.12.2019 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ  
88. 09-256/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА ТОДОРОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
89. 09-184/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 14.06.2017 31.12.2019 СИЛВАНА ЈОВАНОВСКА 132918 НИКОЛА ГЕРАС ПЗУ ГЕРАС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА  
90. 09-185/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2019 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
91. 09-267/2 4002995119070 2012301 ПЗУ ГЕРАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА 132918 НИКОЛА ГЕРАС 03.09.2001 31.12.2019 БИЉАНА ПЕТРОВСКА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ ПЗУ ОРАЛДЕНТ УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА  
92. 09-153/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА БЕЈКОВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
93. 09-188/2 4002998135246 2010501 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 155616 ЈУЛИЈАНА КАРАНФИЛОВСКА 09.01.2017 31.12.2019 АНИТА ДИМИТРИЈОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
94. 13-1333/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 115193 ХРИСТИНА ПАВЛОВА 01.01.2007 31.12.2019 СУЗАНА МОНЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
95. 13-1332/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ОЛИВЕРА НЕВЕСЕЛОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
96. 10-7147/1 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ 16.04.2015 31.12.2019 СВЕТЛАНА РИСТОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
97. 09-1760/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 31.12.2019 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
98. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 154334 ТАЊА ПАНОВСКА 09.12.2016 31.12.2019 АНДРИЈАНА ДИМОВСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
99. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА 01.04.2018 31.12.2019 ГРОЗДАНКА БАБУНСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
100. 09-1685/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 31.12.2019 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
101. 09-1685/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 157660 ИРЕНА ТРАЈКОВА 21.05.2018 31.12.2019 НАТАША АЦЕВСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
102. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА 18.07.2018 31.12.2019 КАТЕРИНА РУСЈАКОВА 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
103. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ 03.04.2018 31.12.2019 СОЊА НОВАЧЕВА 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
104. 09-1701/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА 01.04.2007 31.12.2019 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 157660 ИРЕНА ТРАЈКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС  
105. 09-1688/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 31.12.2019 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
106. 09-1682/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 МИРА ШКРТОВА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
107. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 08.11.2018 31.12.2019 СИЛВАНА АТАНАСОВА 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
108. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2019 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА НИКОЛОВСКИ 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
109. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
110. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА 16.04.2018 31.12.2019 ЕЛИЦА РАНГОТОВА СТОЈАНОВА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
111. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 13.02.2017 31.12.2019 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
112. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ 19.11.2018 31.12.2019 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
113. 09-1717/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВАСЕ КРСТИЌ 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС  
114. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕСНА ЛЕОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
115. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 31.12.2019 ГОРКА ЗАФИРОВА 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
116. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ 04.07.2017 31.12.2019 ЕМИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
117. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 31.12.2019 ЛИДА ЧУКНИЕВА 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
118. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА 30.01.2019 31.12.2019 ВЕСНА АРСОВСКА 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
119. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА 01.01.2007 31.12.2019 СУЗАНА МАЛИКОВА 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
120. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИНА АНЧЕВСКИ 144436 ВЕРА АРСОВА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
121. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 144436 ВЕРА АРСОВА 07.10.2013 31.12.2019 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
122. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
123. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 31.12.2019 ЈОВАНКА НАЈДОВА 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
124. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 07.09.2018 31.12.2019 РОДНА ЃОРЃИЕВА 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
125. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА АНДОВА 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
126. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2019 РАДМИЛА ХАЏИЕВА 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
127. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ОЛИВЕРА БОЈАЏИЕВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
128. 09-1724/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИКА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
129. 09-1718/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА 06.12.2018 31.12.2019 ИВОНА МАНЕВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
130. 09-1684/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 31.12.2019 ГОРДАНА АРСОВА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
131. 10-6127/1 4004015513420 29013201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС 159115 БЛАЖЕН ГУНОВСКИ 18.03.2019 31.12.2019 МАРИЈА ЈОВАНОВИЌ 159778 ЛОРЕТА МАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС  
132. 10-6127/1 4004015513420 29013201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС 159778 ЛОРЕТА МАНЕВА 02.09.2019 31.12.2019 РЕНАТА МИЦЕВСКА 159115 БЛАЖЕН ГУНОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС  
133. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 158852 ЉУБИША СТОЈМИРОВСКИ 04.02.2019 31.12.2019 ЗАМИРА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
134. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 31.12.2019 ТЕУТА АЛЈИТИ 153613 АРИАНА АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА  
135. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ 15.02.2018 31.12.2019 МИРЉИНДА МИСИМИ 153613 АРИАНА АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА  
136. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА 153613 АРИАНА АМЕТИ 04.01.2016 31.12.2019 ЕГЗОНА РАМАДАНИ 158852 ЉУБИША СТОЈМИРОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
137. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 147630 ГОРАН БОГАТИНОВ 03.09.2001 30.09.2014 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС КАТИЦА ПАНОВСКА Замена за специјализација 01.04.2018 31.12.2019
138. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ВИТЕВА 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА  
139. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 31.12.2019 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
140. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 18.11.2016 31.12.2019 ДАНИЕЛА ТАСЕВА 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
141. 09-1675/2 4004995102021 29000206 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 31.12.2019 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
142. 09-1675/2 4004995102021 29000207 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 31.12.2019 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
143. 09-1675/2 4004995102021 29000208 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 - ДР ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 11.11.2018 31.12.2019 КРИСТИНА ИВАНОВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
144. 09-1676/2 4004995105373 29000601 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА 15.03.2017 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
145. 09-1719/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 31.12.2019 НАДИЦА ТРАЈКОВСКА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
146. 09-1689/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 31.12.2019 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
147. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 31.12.2019 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
148. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА 03.09.2001 31.12.2019 МАРИНА СИРКАРЕСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
149. 09-1780/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 31.12.2019 ШУКРИЕ КУРТОВА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
150. 09-1723/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 31.12.2019 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
151. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА 30.10.2014 31.12.2019 БИЉАНА АТАНАСОВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 11.12.2018 06.09.2019
152. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 31.12.2019 МАЈА ПАВЛОВА 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
153. 09-1738/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 156558 ЈОАНА ДИМОВА 10.10.2017 31.12.2019 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА ПЗУ МЕДИКО АБ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС  
154. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ 12.03.2013 31.12.2019 ЈАДРАНКА КОВЧЕГАРОВА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
155. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 11.06.2015 31.12.2019 ЛИДА МОЈСОСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
156. 09-1029/1 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ 19.08.2016 31.12.2019 БЛАГИЦА ИЛИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
157. 09-1002/1 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2019 СОЊА МИТЕВА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
158. 09-1003/1 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 31.12.2019 НИКОЛА ЕФРЕМОВ 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
159. 09-1020/1 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
160. 09-1000/1 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 31.12.2019 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
161. 09-997/1 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕСНА СТОЈКОВА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
162. 09-1027/1 4005006108110 5001901 ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р- ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ВАСКА СТОЈМЕНОВА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
163. 09-1011/1 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2019 СИЛВАНА АНДОНОВ 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
164. 09-1039/1 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 31.12.2019 СИМОНА СТОИЛКОВСКА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
165. 09-1039/1 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
166. 09-1039/1 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 31.12.2019 ГОЛУБИНА СТАНОЕВСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
167. 09-1039/1 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ 21.01.2019 31.12.2019 МИМОЗА ЕФТИМОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
168. 10-14571/1 4005016504676 5004901 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРСИНО ТРСИНО 153320 ЦВЕТАНКА ДИМОВА ТОДОРОВ 14.10.2016 31.12.2019 ДИЈАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
169. 09-1010/1 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
170. 09-3931/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА 01.10.2014 31.12.2019 БОСИЛКА КАЈТАЗОВА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА  
171. 09-3933/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
172. 09-3935/2 4006006120876 6004101 ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ОРД.ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР СИЛВАНА КАРА. ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 МАРА КАЛЌЧЕВА 115339 САШКА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
173. 09-3929/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2019 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
174. 09-3934/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 31.12.2019 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
175. 09-3934/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА 20.01.2014 31.12.2019 СУЗАНА ДИНОВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА  
176. 09-3982/2 4006006120930 6003301 ПЗУ РИАНА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РИАНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2019 СОФИЈА МЕХАНЏИСКА 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО  
177. 09-3936/2 4006006120965 6003801 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИНА РИСТОВА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
178. 09-3962/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 31.12.2019 ВИКТОРИЈА ЧАБУЛЕВА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
179. 09-3981/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 04.12.2015 31.12.2019 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
180. 09-3937/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
181. 09-3965/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 31.12.2019 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
182. 09-4015/2 4006006121287 6003402 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 31.12.2019 ЛЕНЧЕ САВИЌ 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
183. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2019 АНЃЕЛИНА БУРМУЗОСКА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
184. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2019 ИВАНА БОШНАКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
185. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2019 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
186. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
187. 09-3954/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2019 ВАСИЛКА КОЧЕВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
188. 09-3954/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2019 ИВАНА ЦИЦМИЛОВИЌ 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
189. 09-3952/2 4006013509274 6007600 ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 31.12.2019 СЛАВИЦА МИТРОВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
190. 09-2128/1 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА  
191. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 06.03.2017 31.12.2019 КЕТИ КОСТАДИНОВА БОЈМАЛИЕВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
192. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 06.03.2017 31.12.2019 ЗОРИЦА МАНОЛВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
193. 09-1611/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2019 ВЛОРА КАДРИУ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
194. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА 01.08.2008 31.12.2019 МАГДАЛЕНА АПОСТОЛОСКА 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
195. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ 28.02.2017 31.12.2019 СЕЛМА АРУЧ 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
196. 09-1552/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА 06.12.2011 11.09.2019    
197. 09-1552/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ 12.09.2019 31.12.2019 АНЕТА ЈОВАНОВСКА 152293 САЊА ЌИПРЕСКА ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
198. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА 12.01.2018 31.12.2019 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
199. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157937 ВЕРОНИКА АПОСТОЛОСКА 05.07.2018 31.12.2019 ТАТИЈАНА БОГДАНОСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
200. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ 18.08.2017 31.12.2019 СЛОБОДАНКА ИЛИЕСКА 158828 МИЛАН ГРУЈОСКИ ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
201. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 158828 МИЛАН ГРУЈОСКИ 01.02.2019 31.12.2019 ЕЛЕНА ЃОРЃИЕСКИ 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
202. 09-1695/2 4007006136647 7008701 ПЗУ Д-Р МУЈДИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МУЈДИН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2019 ИСНИЈЕ БИЛАЛИ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
203. 09-1686/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2019 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
204. 09-1632/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 31.12.2019 ЛИРИДОНА КУРТИШИ 155918 ВЛОРА САДИКУ ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
205. 09-1547/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 31.12.2019 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
206. 09-1547/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ 01.10.2015 31.12.2019 ЕРМИРА БАЈРАМИ 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
207. 09-1688/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 158372 ФЕСТИМЕ ИЉАЗИ 01.11.2018 31.12.2019 ДРИТА МУСЛИУ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ ПЗУ АРБ-МЕДИКА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ  
208. 09-1612/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 31.12.2019 РУХИДЕ МЕХМЕДИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
209. 09-1596/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 31.12.2019 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ    
210. 09-1684/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
211. 09-1602/2 4007006136868 7010501 ПЗУ НЕОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР 300276 ХАЈДАР САЛИУ 15.01.2007 31.12.2019 ОЛИВЕРА ЈАНКОСКА ПАВЛОВСКА 158178 АХМЕД НУРЕДИНИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА Д-Р АХМЕД НУРЕДИНИ ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
212. 09-1532/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 31.12.2019 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
213. 09-1654/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 31.12.2019 НАТАША ГРОЗДАНОСКА АНАСТАСОСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
214. 09-1614/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 31.12.2019 МИРИТА РАШИТИ 144207 ЌЕМАЛ ВЕЛИЈУ ПЗУ ХА-МЕДИКА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ  
215. 09-1618/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 31.12.2019 МИРСАДА СУЛЕЈМАНИ 116645 ТЕУТА МИРТО ПЗУ ТЕ МЕДИКА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ  
216. 09-1649/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕНА БИЛБИЛОСКА 155993 ХУЛЈА ШАБАНИ  
217. 09-1571/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 31.12.2019 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
218. 09-1619/2 4007007137086 7010302 ПЗУ ТЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ 116645 ТЕУТА МИРТО 17.12.2009 31.12.2019 АМЕЛА РАШИТИ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
219. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 31.12.2019 ИЗМА АМЕТИ 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
220. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА 15.01.2007 31.12.2019 ЛУБИЦА МАТЕСКА 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
221. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА 01.06.2016 31.12.2019 ИВАНА СЕРАФИМОСКА 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
222. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 31.12.2019 ЈАСМИНКА ЈАКИМОСКА 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
223. 09-1672/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 31.12.2019 АМИРЕ САЛАИ 152072 АЉОР ДУРМИШИ ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
224. 09-1677/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 152072 АЉОР ДУРМИШИ 11.09.2015 31.12.2019 СЕМИАРЕ РАМАДАНИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
225. 09-1541/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2019 ГОРДАНА РИСТОСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
226. 09-1681/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 31.12.2019 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
227. 09-1588/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 31.12.2019 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
228. 09-1610/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 31.12.2019 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
229. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 31.12.2019 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
230. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 31.12.2019 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
231. 09-1669/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2019 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
232. 09-1669/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2019 АФРДИТА НЕЗИРИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
233. 09-1542/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 31.12.2019 КРИСТИНА МИЛОШЕСКА 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
234. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 31.12.2019 БЕЈСАНА СУЛЕЈМАНИ 155489 ШЕНЕР КЛИНЧЕ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
235. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 155489 ШЕНЕР КЛИНЧЕ 28.06.2018 31.12.2019 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
236. 09-1689/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 153770 АФРДИТА ХАЈРУЛАИ 14.08.2019 31.12.2019 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ 152293 САЊА ЌИПРЕСКА ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
237. 09-1689/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 155608 АБДУРАХМАН АДЕМИ 02.10.2018 12.08.2019    
238. 09-1666/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 152293 САЊА ЌИПРЕСКА 24.02.2017 31.12.2019 СТЕФАНКА БОЈОСКА АНЃЕЛКОСКА    
239. 09-1573/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 31.12.2019 ЛАРГИМЕ ХАЛИЛИ 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ЈНА БР.288 ГОСТИВАР  
240. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ САЛМАНИ 26.09.2014 31.12.2019 ВАЛДЕТА КАДРИЈА 330604 БАКИ ТАРАВАРИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
241. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 31.12.2019 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
242. 09-116/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА 01.01.2014 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
243. 09-3262/1 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 31.12.2019 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
244. 09-7983/1 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 31.12.2019 АЗРА МЕРСИНИ 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
245. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 31.12.2019 ХАНДАН КАРПУЗИ ШУЛАНИ 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР  
246. 09-20570/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 31.12.2019 СЕЛМА ЈАКУПИ 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
247. 09-20434/1 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 31.12.2019 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 157791 ЛИНДИАНА ИСЛАМИ ПЗУ Д-Р ЈУСУФ ГОСТИВАР УЛ.ЈНА БР.292 А ГОСТИВАР  
248. 10-12190/1 4007015519303 7022602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.288 ГОСТИВАР 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ 06.04.2017 31.12.2019 ЕЛВИРА ИДРИЗИ 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
249. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ 20.10.2015 31.12.2019 ЈОВАНКА ИСАЈЛОСКА 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
250. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ 05.06.2017 31.12.2019 ХРИСТИНА ЃОРЃЕСКА 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
251. 10-17385/1 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 156698 АЗИЗ ДАУТИ 15.09.2017 31.12.2019 ВЈОЛЦА ИЗАИРИ 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
252. 10-17385/1 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ 16.10.2018 31.12.2019 САЛИЕ ШАЌИРИ АЛИУ 156698 АЗИЗ ДАУТИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
253. 10-9549/1 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 27.06.2016 31.12.2019 ДИЛЕК НЕЗИРИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
254. 10-1556/1 4007016522693 7024301 ПЗУ МАК-МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ МАК-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.44 ГОСТИВАР 158020 ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ 25.07.2018 31.12.2019 ИВАНА ГЕГОВСКА 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
255. 10-2328/1 4007017522956 7024401 ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 155918 ВЛОРА САДИКУ 21.02.2017 31.08.2019 ЏЕМИЛЕ МЕМЕДИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР ЏЕНЕТА ИСЛАМИ Замена za специјализација со втор тим 01.09.2019 31.12.2019
256. 10-2328/1 4007017522956 7024401 ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ 24.07.2019 31.12.2019 АДИЛЕ ЈУСУФИ 155918 ВЛОРА САДИКУ ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
257. 10-2598/1 4007018524693 7024901 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ПУЛС МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ 14.02.2018 31.12.2019 ШЕЈМА КАСАМИ 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР  
258. 10-8058/1 4007018525126 7025101 ПЗУ Д-Р ЈУСУФ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ЈУСУФ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈНА БР.292 А ГОСТИВАР 157791 ЛИНДИАНА ИСЛАМИ 01.06.2018 31.12.2019 ФУНДА СТАФАИ 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
259. 10-12428/1 4007018525495 7025201 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА Д-Р АХМЕД НУРЕДИНИ ГОСТИВАР ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА Д-Р АХМЕД НУРЕДИНИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 158178 АХМЕД НУРЕДИНИ 07.09.2018 31.12.2019 СУЛЕЈХА ЧАЈАЛИУ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
260. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 31.12.2019 АРЗУ РЕШИТИ 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
261. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 18.01.2012 31.12.2019 СЕАДЕТ ЕМИНИ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
262. 09-1667/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ ДР. ХАСИМ САЛИУ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 01.06.2016 31.12.2019 НУРСЕЛ МЕНГА 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
263. 09-1600/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 31.12.2019 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
264. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ 03.09.2001 31.12.2019 МИТРА СТОЈАНОВСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
265. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ 12.04.2016 31.12.2019 ДИЈАНА УСЕИНИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
266. 09-1511/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР 52 ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 31.12.2019 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
267. 09-1696/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 31.12.2019 КАТЕРИНА ИГНЕСКА 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
268. 09-1522/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2019 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
269. 09-502/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ПЗУ - ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА, ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 10.07.2017 31.12.2019 РИГОНА КРКУТИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
270. 09-531/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
271. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ 08.07.2015 31.12.2019 МАЈЛИНДА ЃЕРЃИ 330361 АРБЕН АГОЛИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
272. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 31.12.2019 АНИФА ЛЕШИ 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
273. 09-507/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
274. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2019 ЕНЃЕЛУШЕ ШЕМСИУ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
275. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2019 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
276. 09-517/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 МЕЛИХА ЌАМИЛОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
277. 09-515/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 31.12.2019 АЛМА ЦАПА 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
278. 09-520/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 УСНИЈА СЕЈАДИНОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С.НОВАК НОВАК  
279. 09-519/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 31.12.2019 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
280. 09-535/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 31.12.2019 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
281. 09-525/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 31.12.2019 САБРИЈЕ ЦАПА КОКАЛЕ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
282. 09-533/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 31.12.2019 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
283. 09-573/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 31.12.2019 СЕВДА РЕЏЕПОВА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
284. 09-586/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 31.12.2019 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
285. 09-588/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2019 НЕВЕНКА РАНОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
286. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2019 БИЛЈАНА ИВАНОВА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
287. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2019 ГОРДАНА ГОЦЕВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
288. 09-596/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
289. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 31.12.2019 АДРИЈАНА ЦВЕТКОВСКА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
290. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ 09.05.2018 31.12.2019 УБАВКА НИКОЛОВСКА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
291. 09-605/2 4009006109952 9003101 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 31.12.2019 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
292. 09-576/1 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ТАТЈАНА СТАНКОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
293. 09-597/2 4009006109987 9002601 ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
294. 09-607/2 4009006109995 9002801 ПЗУ БОКИ МЕДИКА ОРИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА БРНДЕВСКИ 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
295. 09-59/2 4009006110004 9003401 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
296. 09-613/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 САЊА ШИНДЕВА 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА ПЗУ БОКИ МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
297. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2019 БУДИМКА РИСТОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
298. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2019 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
299. 09-574/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 12.02.2010 31.12.2019 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
300. 09-69/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 31.12.2019 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА ПЗУ АНИМА МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
301. 09-590/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
302. 05-744/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 31.12.2019 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 158534 МАРТИНА НАУМЧЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
303. 05-744/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 158534 МАРТИНА НАУМЧЕВСКА 19.12.2018 31.12.2019 ИВАНА ПЕЈКОВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
304. 09-732/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 31.12.2019 ЖАНЕ ЈОШЕВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
305. 09-742/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 31.12.2019 МАРИЈЕЛА ТАСЕВСКА 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА ПЗУ Д-Р РОЗА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
306. 09-731/2 4010006104037 10074501 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА 29.12.2006 31.12.2019 МАГДАЛЕНА СТЕВАНОВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
307. 09-734/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 31.12.2019 ВУКИЦА БОШЕВСКА 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
308. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА 01.02.2002 31.12.2019 ЖИВКА НИКОЛОВСКА 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
309. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА 01.02.2002 31.12.2019 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
310. 04-32/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА 27.09.2012 31.12.2019 ТЕОДОРА ЈОВАНОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ  
311. 12/2 4011006125634 11006201 ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР АНА МОЈСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 300420 АНА МОЈСОВА 01.12.2006 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ТАШЕВА 300403 РОДНА ШЕМОВСКА ПЗУ ДР ШЕМОВСКА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
312. 09-13/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 31.12.2019 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
313. 03-27/2 4011006125693 11007002 ПЗУ АЛ МЕДИКА ПЗУ АЛ-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ 13.06.2017 31.12.2019 МИЛИЦА ЈОСИФОВА 149438 КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА  
314. 77/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОРДИНАЦИЈА .ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ 01.12.2006 31.12.2019 АНИТА КАМЧЕВСКА 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
315. 22/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 300403 РОДНА ШЕМОВСКА 01.12.2006 31.12.2019 ИВАНА КОРУНОВСКА 300420 АНА МОЈСОВА ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
316. 11-11/2 4011006125740 11006701 ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. конопиште КОНОПИШТЕ 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ 01.12.2006 31.12.2019 СУЗАНА КОЦЕВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ  
317. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА 01.12.2006 31.12.2019 ГОРИЦА СТОЈАНОВА 116858 АНТИЦА БОЦЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
318. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116858 АНТИЦА БОЦЕВА 01.12.2006 31.12.2019 СМИЛЈА БОШЕВА 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
319. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА 28.06.2012 31.12.2019 МЕНЧА РИЗОВА 430064 ЖИВКА БАКОВСКА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
320. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430064 ЖИВКА БАКОВСКА 28.06.2012 31.12.2019 ЛЕНЧА ТРАЈКОВА 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
321. 238/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА РИСТОВА 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША  
322. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА Замена за боледување 06.09.2019 03.10.2019
323. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА Замена за боледување 09.08.2019 05.09.2019
324. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 26.02.2019 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА Замена за боледување 05.07.2019 08.08.2019
325. 309/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 16.11.2018 31.12.2019 ГОРДАНА ХАЏИЌ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
326. 03/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
327. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА 01.11.2011 31.12.2019 РАДИЦА БАКАЛОВА 157694 АТАНАС МИНОВ ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
328. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 157694 АТАНАС МИНОВ 21.05.2018 31.12.2019 РОСАНА СТОЈАНОВА 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
329. 90/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО 111716 ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА 31.10.2008 31.12.2019 БИЛЈАНА ТЕМОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
330. 22/2 4011008503229 11010102 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ 142735 САВКА ВЕЛКОВА 01.03.2012 31.12.2019 БЛАГИЦА ЈАНЕВА 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ  
331. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ 01.01.2013 31.12.2019 МИЛКА РИЗОВА 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
332. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА 09.12.2015 31.12.2019 СОНЈА КОЈЧЕВА 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
333. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА 01.01.2013 31.12.2019 НИКИЦА АЦЕВА 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
334. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 153672 ТРАЈАНКА ЃОШЕВА 21.08.2016 31.08.2016 МАРИНА ТОДЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ НАДИЦА НАЈДОВ Замена за специјализација 01.09.2016 31.12.2019
335. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 31.12.2019 НАДА НИКОЛОВА 145726 ЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
336. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 31.12.2019 СОЊА ГУРЕВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ  
337. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 155535 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА 26.12.2016 31.12.2019 ЗОРИЦА МИШЕВА 159425 АНДРИЈАНА ПАСИНЕЧКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ  
338. 04/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ 159425 АНДРИЈАНА ПАСИНЕЧКА 27.05.2019 31.12.2019 РОЗА ЈОРДАНОВА НИКОЛОВ 155535 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
339. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА 03.09.2001 31.12.2019 ЦАНКА МАНЧЕВА 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
340. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ 03.09.2001 31.12.2019 ЗОРИЦА ГРКОВА 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
341. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА 03.05.2018 31.12.2019 ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
342. 51/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС СПЕЦ.ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА 03.09.2001 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА НАСТОВА 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
343. 51/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА 03.09.2001 31.12.2019 ДАНИЦА МЕГЛЕНОВА 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
344. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА 07.09.2001 31.12.2019 РОДНА АЈТОВА 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
345. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА 13.05.2016 31.12.2019 ЛЕНЧА ГАЦОВА 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
346. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 158879 СИМОНА ДИМОВА 08.02.2019 31.08.2019    
347. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ 14.03.2018 04.08.2019 АЛИСЕН ГИЖА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО ФИКРЕТ ЕЈЈУБ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 05.08.2019 31.12.2019
348. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 135631 АМДИН АХМЕДИ 22.07.2003 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА БОЖИНОСКА 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
349. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА 30.10.2014 31.12.2019 ИСМЕДИНА ИСЕИНИ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
350. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ 05.01.2016 31.12.2019 АРБИАНА БАЛАЖИ 135631 АМДИН АХМЕДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
351. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ 22.07.2003 31.12.2019 МОНИКА ИЛИЕВСКА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
352. 09-870/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.1 ОДР.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ 13.02.2018 15.08.2019    
353. 09-870/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА 20.04.2016 31.12.2019 ЖАКЛИНА ЃОРЃИОСКА    
354. 09-855/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО 300500 ТЕЛАТ ДАЛИПИ 31.08.2015 31.12.2019 ФАРИЈЕ РЕЏЕПИ 141828 ОРХАН ЈАХЈА ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
355. 09-869/2 4012006120000 12002701 ПЗУ СУПРА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА 01.01.2009 31.12.2019 ДАНИЕЛА НАЈДЕСКА 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
356. 09-869/2 4012006120000 12002701 ПЗУ СУПРА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ 02.07.2018 31.12.2019 САНДРИЈАНА МИЦКОВСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
357. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ 05.03.2016 31.12.2019 СОЊА СОФРОНИЕВСКА 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
358. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ 05.03.2016 31.12.2019 ВИОЛЕТА БЕЖОСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
359. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ДОБРИЛА НИКОЛОСКА 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
360. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ 18.05.2017 31.12.2019 АНТОНЕТА ЗЕРДЕСКА-СТОЈАНОВСКА 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
361. 09-910/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139394 ЃУЛША ЕЈУБ 01.01.2009 31.12.2019 СЕЛВИЈА АЛОСКА 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ ПЗУ ГЕТОАРИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
362. 09-892/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ 01.06.2012 31.12.2019 ЈАГОДА КОСТОСКА 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
363. 09-878/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102393 АТЛИЈЕ ТИКА 21.11.2018 31.12.2019 ЛИНДИТА ЧЕЛИКУ 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
364. 09-878/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ 09.01.2007 31.12.2019 ЏЕВРИЈЕ БАЈРАМИ 102393 АТЛИЈЕ ТИКА ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
365. 09-918/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА 17.01.2007 31.12.2019 МИРЈАНА БОЖИНОСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
366. 09-853/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ 09.10.2008 31.12.2019 СВЕТЛАНА КОСТАДИНОСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
367. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 141828 ОРХАН ЈАХЈА 28.09.2017 31.12.2019 АРИФЕ СЕФЕРИ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
368. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 157490 ГЗИМ НЕБИУ 13.04.2018 31.12.2019 ЕМОНА ДЕВИЧ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
369. 09-879/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА 31.08.2015 31.12.2019 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
370. 09-852/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ГЕТОАРИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 09.11.2009 31.12.2019 ШЕНЃУЛА ДАУТОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
371. 09-897/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕСА-МЕДИОР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 117161 БЛЕРИМ ЧУПИ 29.01.2007 31.12.2019 СУЗАНА ТАИРОСКА 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ  
372. 09-880/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ 15.01.2009 31.12.2019 ЕРМИНА ЏЕМАИЛОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
373. 09-930/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 149713 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 28.05.2013 31.12.2019 БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
374. 09-13062/1 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 31.12.2019 РЕНАТА ЃОРЕСКИ 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
375. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ 03.09.2001 31.12.2019 АЗИЗЕ ЛИМАНИ 158348 АРБЕР МУРАТИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
376. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 158348 АРБЕР МУРАТИ 01.11.2018 31.12.2019 ЕМИНЕ АЛИУ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
377. 09-902/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО 133027 АСАН БЕКТЕШИ 03.09.2001 31.12.2019 ЉУЉЗИМЕ ПИЊОЛИ 158348 АРБЕР МУРАТИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
378. 09-15305/1 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 31.12.2019 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
379. 16-1578/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ 137367 ЛАЗО МИТЕВ 01.04.2011 31.12.2019 БИЛЈАНА МИЛЦОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
380. 16-1609/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2019 ЛЕНЧЕ АПОСТОЛОВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
381. 16-1609/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2019 ВАСКА ГОРГИЕВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
382. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ 01.02.2006 31.12.2019 ДАНИЕЛА СТОЈКОВА 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
383. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138649 МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА 01.02.2006 31.12.2019 ЕЛЕНА ИВАНОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
384. 16-1552/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2019 БИЉАНА ДАНИЛОВА-ВУЧЕВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
385. 16-1552/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2019 СВЕТЛАНА НАКОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
386. 16-1561/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА 01.08.2006 31.12.2019 ЕЛЕНА АНЧОВА 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
387. 16-1560/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ПЗУ ординација по општа медицина Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА 01.08.2006 31.12.2019 СУЗА ЈОРДАНОВА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
388. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА 01.08.2006 31.12.2019 ЈОВАНА ФИЛИПОВА 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
389. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ 01.08.2006 31.12.2019 ИВАНА ТРЕНЧЕВА 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
390. 16-1606/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ 112437 АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА 01.08.2006 31.12.2019 АНГЕЛА ВЕЛКОВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
391. 16-1579/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 01.08.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА НАСТЕВА 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ  
392. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 102571 РАЈНА РАШКОВА 01.08.2006 31.12.2019 ЛУЈЗА МИТЕВА 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
393. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2006 31.12.2019 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 159042 МАРИНКО НАУМОВ ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
394. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 159042 МАРИНКО НАУМОВ 15.03.2019 31.12.2019 СТЕФАНИ БАЛТОВА 102571 РАЈНА РАШКОВА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
395. 16-1584/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА 01.01.2007 31.12.2019 БЛАГИЦА КОСТОВА 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ  
396. 16-1601/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА 01.04.2011 31.12.2019 РОЗЕТКА МАНАСИЈЕВА 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ НИРВАНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ  
397. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА 18.05.2010 31.12.2019 ВЕСНА АРСОВА 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
398. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА 26.08.2014 31.12.2019 ЛЕПА ЈОРДАНОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
399. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА 15.07.2011 31.12.2019 ЖАКЛИНА КОВАЧЕВИЌ 149136 АНЕТА МИНОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
400. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 149136 АНЕТА МИНОВА 28.01.2013 31.12.2019 ВЕСНА МАКСИМОВА 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
401. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 149624 ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ 31.05.2013 14.08.2019    
402. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 151173 ВЕСНА МЛАДЕНОВА 02.05.2014 31.12.2019 БОЈАНА АЛЕКСАНДРОВА 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
403. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА 15.08.2019 31.12.2019 СУЗАНА АЛЕКСОВСКА 151173 ВЕСНА МЛАДЕНОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
404. 16-1585/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ 08.04.2013 31.12.2019 МАРИЈА СТОИЛОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
405. 16-1550/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА НИРВАНА ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
406. 16-1581/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗО ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА 03.09.2001 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА АНДОВСКА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ  
407. 16-1612/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ПЗО МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ВЕСНА САРАФИМОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
408. 16-1600/2 4013998107554 13070601 ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ПЗРУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ 06.06.2018 31.12.2019 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВА 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ  
409. 16-1619/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ПЗО ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ 139602 ЕВА ПОПОВА 01.11.2006 31.12.2019 РУЖА СПАСЕВСКА 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ  
410. 09-638/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 31.12.2019 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
411. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2019 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
412. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2019 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
413. 09-643/2 4014007104184 14001301 ПЗУ СОЊА - МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СОЊА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 102784 СОЊА МИРЕВСКА 01.06.2007 31.12.2019 ЕЛЕНА ТОНЕВА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
414. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 31.12.2019 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
415. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ 02.10.2017 31.12.2019 ГОРДАНА МАКСИМОВА 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
416. 10-12787/1 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 26.08.2016 31.12.2019 МОНИКА СИМОНОВСКА 154920 КРИСТИЈАН СТОЈКОВСКИ ПЗУ КОКИ МЕДИКУС - РАНКОВЦЕ С.РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ  
417. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ДАНИЕЛА ТРАЈЧЕВА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
418. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ 03.09.2001 31.12.2019 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
419. 09-636/2 4014994100616 14000203 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 СУЗАНА АМПОВА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
420. 09/1157/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 06.02.2017 31.12.2019 ДЕСА КИТАНОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
421. 09/1157/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ГОРКА ЈАКИМОВСКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА  
422. 09/1139/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 31.12.2019 МОНИКА КРСТОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
423. 19/1184/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 АНИТА ПАВЛОВСКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
424. 09/1172/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
425. 09/1156/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 31.12.2019 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
426. 09/1161/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2019 ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
427. 09/1153/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 31.12.2019 БОЈАНА СТОЕВСКИ 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
428. 09/1164/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 31.12.2019 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
429. 09/1154/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 31.12.2019 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
430. 09/1168/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 31.12.2019 ВИОЛЕТА ТРИЧКОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
431. 09/1182/2 4015013502872 15003800 Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОЈ КАРПОШ 110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ 16.10.2014 03.03.2019 ДАРКО СПАСОВСКИ 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 04.03.2019 31.12.2019
432. 10-7088/1 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 11.05.2016 31.12.2019 СИМОНА СТОИЛКОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
433. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 143278 СЛАВЧЕ ТОДОРОВСКИ 15.09.2001 28.10.2013 ГОРДАНА МИТРОВСКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ Замена за специјализација 29.05.2018 29.10.2019
434. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ 06.07.2017 31.12.2019 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 157775 ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ  
435. 09-3552/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 31.12.2019 ХАЛИМЕ МЕТЉИКУ-АСАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
436. 09-417/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
437. 09-426/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
438. 09-424/2 4016006104590 16001401 ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ТАЊА ЈОВАНОСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
439. 09-3502/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 159581 ФЕРДИ ЈАХИУ 08.07.2019 31.12.2019 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
440. 09-3629/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 148318 САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 22.09.2015 31.12.2019 ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЌ 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
441. 09-3490/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 31.12.2019 ВЛОРА ШАБАНИ 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ РАХИМИ ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
442. 09-3521/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 142743 АНИЦА ПАТРИЦИЈА 22.07.2019 31.12.2019 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
443. 09-3521/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 148113 АНЕ ПЕТРУШЕВСКА 03.02.2012 21.07.2019    
444. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 132942 ПАВКА ЦЕКОВА 03.09.2001 31.12.2019 СЛАЃАНА ПАУНОВСКАЈАКИМОВСКА 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
445. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА 13.10.2016 31.12.2019 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
446. 09-3436/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2019 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
447. 09-3552/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ДУШИЦА СПАСОВСКА 139491 НАТАША ГИЕВСКА ПЗУ ДР ГИЕВСКА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО  
448. 09-3743/2 4017002140769 17028101 ПЗУ ЦД - МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 45 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 31.12.2019 МАРИНА ЗАФИРОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
449. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ 29.01.2015 31.12.2019 158836 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
450. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 158836 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 06.06.2019 31.12.2019 ХАЏЕРЕ МУРСЕЛИ 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
451. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 26.02.2016 31.12.2019 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
452. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА 22.05.2018 31.12.2019 МАЈА СТОЈМАНОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
453. 09-3671/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
454. 09-3517/2 4017006159030 17025701 ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ЛИДИЈА ЛАЗАРЕВСКА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
455. 09-3514/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 СУНЧИЦА ЦВЕТКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
456. 09-3501/2 4017006159120 17024501 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 31.12.2019 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
457. 09-3645/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 31.12.2019 РЕЗЕЛЈИНДА ИЛЈАЗИ 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
458. 09-3527/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 СУЗАНА ТРАЈКОВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
459. 09-3475/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 31.12.2019 ХРИСТИНА СТОЈАНОВИЌ 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
460. 09-3670/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2019 БРАНКА ПЕТКОВИЌ 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
461. 09-3518/2 4017006159324 17025401 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА 01.09.2006 31.12.2019 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
462. 09-3637/2 4017006159375 17024901 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 31.12.2019 АРИЈЕТА ИСМАИЛИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
463. 09-3476/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2019 ЈАСМИНА СТАНИШКОВСКА 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
464. 09-3688/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 31.12.2019 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
465. 09-3610/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 31.12.2019 ВЕРИМЕ АРИФИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
466. 09-3557/2 4017007501190 17029601 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО 139491 НАТАША ГИЕВСКА 18.05.2012 31.12.2019 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
467. 09-3526/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ 02.11.2017 31.12.2019 МИМОЗА СИМОНОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО  
468. 09-3677/2 4017008507567 17032401 ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА МИТИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБЛАВЦЕ ОБЛАВЦЕ 143766 ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЕТРОВИЌ 18.02.2009 31.12.2019 ЈЕЛЕНА ТОМИЌ ИЛИЕВСКА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
469. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 31.12.2019 ЗАНА ЉАТИФИ 154636 АЈСЕЉ ЕСАДИ ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
470. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА 29.11.2016 31.12.2019 ЉАУРА ХИСЕЈИНИ ЈУСУФИ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
471. 09-3556/2 4017009510278 17032705 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИБАР БР.2 КУМАНОВО 154636 АЈСЕЉ ЕСАДИ 11.07.2016 31.12.2019 ЈАДРАНКА АНДЕВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
472. 09-3638/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 156671 БИЛЈАНА УТЕВСКА 13.06.2018 31.12.2019 ФИРИХАН АБАЗИ 154890 АЗЕМ СЕЛМАНИ ПЗУ РРЕЗА-МЕД ВАКСИНЦЕ ЛИПКОВО С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ  
473. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 31.12.2019 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
474. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 31.12.2019 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
475. 09-3558/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 11.02.2013 31.12.2019 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
476. 09-2487/1 4017013524160 17037601 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 31.12.2019 ФРОСИНА СПАСОВСКА 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
477. 09-6099/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 31.12.2019 БОЈАНА СТЕФАНОВСКА 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
478. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ 20.12.2018 07.01.2019 МАГДАЛЕНА СМИЛЕВСКА 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО САЊА КРСТЕВСКА Замена за породилно 08.01.2019 04.10.2019
479. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА 15.05.2014 31.12.2019 ВЕСНА СТОШЕВСКА 158674 САЊА КРСТЕВСКА  
480. 10-17266/1 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ТЕО МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА 28.10.2015 31.12.2019 ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЌ 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО  
481. 10-20898/1 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 16.12.2015 31.12.2019 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
482. 10-5682/1 4017016529944 17040302 ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 76 КУМАНОВО КУМАНОВО 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ 25.04.2018 31.12.2019 НДЕРИМЕ ФАЗЛИЈИ    
483. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 157473 БОЈАНА ДАСКАЛОВ 12.04.2018 31.12.2018   МАРТА ЦВЕТАНОВСКА Прекин на работен однос на носител 06.02.2019 23.07.2019
484. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА 26.05.2017 31.12.2019 МАРИЈАНА ПЕТКОВСКА 158976 МАРТА ЦВЕТАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
485. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 158976 МАРТА ЦВЕТАНОВСКА 24.07.2019 31.12.2019 ГАБРИЕЛА ДОДИЌ 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
486. 10-17858/1 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА 29.12.2017 31.12.2019 ДАНИЕЛА ПАВЛОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
487. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 149691 МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ-ЛИМАНИ 07.10.2016 31.12.2019 ТЕУТА ДЕСТАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
488. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 151840 АЈДА ЗАИР 09.09.2015 31.12.2019 АЈТЕНЕ ИСМАИЛИ 157988 СУНАЈ АЗИЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
489. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 157988 СУНАЈ АЗИЗИ 12.07.2018 31.12.2019 АДЕЉИНА РУШИТИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
490. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ 07.11.2018 31.12.2019 ФЉОРИМЕ НУРЕДИНИ 151840 АЈДА ЗАИР ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
491. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 31.12.2019 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
492. 09-3460/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 152960 ПЛУМБ ЌЕРИМИ 30.07.2015 31.12.2019 МЕВЉУДЕ МУСЛИЈИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
493. 09-3561/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 152641 НУРТЕНЕ ФЕТАИ-ДАЛИПИ 13.05.2015 31.12.2019 ШЕЈНАЗ ДАЛИПИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
494. 09-3507/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ 155675 ФАТИМЕ ИСМАИЉИ АЛИЈИ 01.10.2017 31.12.2019 АДВИЈЕ ХАСИПИ 158127 АЈНУР ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
495. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 31.12.2019 БИЉАНА РИСТОВСКА 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
496. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 25.07.2001 31.12.2019 ДРАГАНА СТАНКОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
497. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 01.07.2013 31.12.2019 ДРАГАНА МАНЕВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
498. 09-3508/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 156086 ДРАГАНА ВУКАНОВСКА 27.11.2017 31.12.2019 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
499. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 01.10.2004 31.12.2019 КРИСТИНА АРСЕВСКА 158801 СОЊА ТАСИЌ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
500. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА 01.10.2004 31.12.2019 ВИОЛЕТА ТУШЕВСКА 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
501. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 158801 СОЊА ТАСИЌ 31.01.2019 31.12.2019 ЕМИЛИЈА ДИМКОВСКА-ТРАЈКОВСКА 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
502. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ 15.07.2019 31.12.2019 МАГАДАЛЕНА НАСКОВСКА 131555 САЊА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
503. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА 16.12.2013 14.07.2019 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО АНДРЕЈ УЈЧИЌ Замена за породилно 15.07.2019 31.12.2019
504. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 14.01.2018 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЌ Замена за специјализација 15.01.2018 31.12.2019
505. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 31.12.2019 ХРИСТИНА НИКОЛИЌ 154733 АНДРЕЈ УЈЧИЌ  
506. 09-1693/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 31.12.2019 РАДИЦА ЈОРДАНОВА 154148 НАФИ ДУРМИШИ ПЗУ ДУРМИШИ МЕДИКА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ЧАШКА  
507. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 31.12.2019 ЕЉВИРЕ ИСЉАМИ 157945 МИМОЗА ДЕСТАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
508. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 157945 МИМОЗА ДЕСТАНИ 10.07.2018 31.12.2019 МЕРИТА АМЕТИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
509. 09-3567/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 31.12.2019 ЏЕЈЉАНЕ ЈУСУФИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА ОТЉА  
510. 09-3636/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 31.12.2019 КАТЕРИНА ДАВИДОВИЌ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
511. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 31.12.2019 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
512. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА 14.08.2019 31.12.2019 МАРИНА ДИМКОВИЌ 150452 АЛЕКСАНДРА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО  
513. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА 03.09.2001 12.08.2019    
514. 09-3631/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИТЕВСКА 25.12.2013 31.12.2019 ДРАГИЦА СТОШЕВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
515. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 31.12.2019 БИСЕРКА ПЕТРОВА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
516. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ 01.11.2018 31.12.2019 ПАНЕЛА ТРАЈКОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
517. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 31.12.2019 САРА ОСМАНИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
518. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ 11.02.2016 31.12.2019 БАРИЈЕ ИСЉАМИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
519. 09-3562/2 4017995114229 17011703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 152650 АРДИАН ДАЛИПИ 26.05.2015 15.02.2017 ФИТОРЕ ДРВОДЕЉИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО РИЉИНД ДАЛИПИ Замена za специјализација со втор тим 16.02.2017 31.12.2019
520. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ 17.08.2015 31.12.2019 НЕБЕХАТ АБАЗИ 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
521. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА 28.11.2017 31.12.2019 СУМЕЈА АЉИЈИ 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
522. 09-3654/2 4017995116701 17012303 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ-ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА - КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО 330892 АРБЕН ИСЕНИ 04.01.2017 31.12.2019 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
523. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 133477 ФАТМИР АСАНИ 01.09.2007 31.12.2019 АЈТЕН НУХИЈИ 158127 АЈНУР ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
524. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 158127 АЈНУР ИМЕРИ 01.08.2018 31.12.2019 АРДИТА ШАИНИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
525. 09-3486/2 4017996105150 17012101 ПЗУ АЛМЕДИКА ПЗУ АЛМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК 133469 НАИМ ЉИМАНИ 03.09.2001 31.12.2019 НЕБИЈЕ ЕБИБИ 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ ПЗУ МЕДИКАМ УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО  
526. 09-3485/2 4017996113277 17011903 ПЗУ МЕДИКАМ ПЗУ МЕДИКАМ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ 01.06.2012 31.12.2019 СЕБЕХАТЕ ЛИМАНИ 133469 НАИМ ЉИМАНИ ПЗУ АЛМЕДИКА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК  
527. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА 16.06.2010 31.12.2019 ГИЛЕРЕ АСАНИ 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ РАХИМИ ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
528. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ РАХИМИ 01.06.2017 31.12.2019 ЏЕМИЛЕ МУРАТИ 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
529. 09-3686/2 4017996116241 17015401 ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ ПЗУ ДР ГУЛИНАЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРОМЕЃА КУМАНОВО 131253 ЈОРДАН ГУЛИНАЦ 03.09.2001 31.12.2019 АНГЕЛА ДИМИТРИЕВСКА 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
530. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА 09.03.2015 31.12.2019 БИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
531. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 154911 МАГДАЛЕНА АЛЕКСОВСКИ 29.08.2016 31.12.2019 СОЊА ЛЕВКОВСКА 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
532. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ 03.09.2001 31.12.2019 САЊА МИНКОВСКА 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
533. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2019 ФРОСИНА МИЛКОВСКА 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
534. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА КРСТЕВСКА 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
535. 09-3633/2 4017997127760 17012903 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО 132390 ТЕУТА АЈЕТИ 05.01.2011 31.12.2019 РАМИЗЕ ИДРИЗИ 132055 МЕДИА ЈУСУФИ ПЗУ АЛФА МЕДИКУС УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО  
536. 09-3478/2 4017997128448 17014602 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 330868 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА 01.11.2016 31.12.2019 МИРЈАНА ЗАФИРОВСКА 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ  
537. 09-3478/2 4017997128448 17014603 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ 01.11.2016 31.12.2019 ЕМИЛИЈА И. ВЕСЕЛИНОВСКА 330868 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ  
538. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ 03.09.2001 31.12.2019 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 155110 ЖАНЕТА АРСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
539. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 155110 ЖАНЕТА АРСОВСКА 23.02.2017 31.12.2019 ИВАНА ТАСЕВСКА 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
540. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ 03.09.2001 31.12.2019 ДАНИЕЛА МИЛЕНКОВСКА 147915 АНИТА СТАМЕНОВ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
541. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 147915 АНИТА СТАМЕНОВ 03.09.2001 31.12.2019 ДРАГАНА ЉУБЕВСКА 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
542. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ 07.09.2001 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВСКА 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
543. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА 12.06.2014 31.12.2019 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
544. 09-3540/2 4017999132175 17015001 ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО 132055 МЕДИА ЈУСУФИ 03.09.2001 31.12.2019 ФАТИМЕ ИЉАЗИ 132390 ТЕУТА АЈЕТИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО  
545. 09-167/1 4018006103970 3004201 ПЗУ МБ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МБ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД 138940 ИГОР ДАБЕСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА ДИМОСКА 157007 ЈУКСЕЛ АСАНОСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
546. 09-167/1 4018006103970 3004201 ПЗУ МБ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МБ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД 157007 ЈУКСЕЛ АСАНОСКИ 17.12.2018 31.12.2019 НАТАША ЈОРДАНОВСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
547. 09-179/2 4018006104003 3004301 ПЗУ ДР.ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА САМОКОВ САМОКОВ 115150 ДАМИР ТЕПШИЌ 01.08.2012 31.12.2019 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
548. 09-178/2 4018013501816 3005100 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА 18.07.2013 31.12.2019 ЈАГОДА РАДЕСКА 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
549. 09-6599/1 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ 21.04.2014 31.12.2019 СТЕВАНКА СТОЈКОСКА 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД  
550. 16-1583/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ 10.09.2001 31.12.2019 НАТАЛИЈА ИВАНОВА 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
551. 16-1583/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ 31.03.2014 31.12.2019 ВИКТОРИЈА СТОЈАНОВА 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
552. 16-1583/2 4019000106531 18000504 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК 156639 ИВАНА ЛАЗАРОВА 21.08.2017 31.12.2019 РОСАНА МИНОВ 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
553. 16-1583/2 4019000106531 18000504 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК 158526 ЦВЕТАНКА ДИМКОВА 13.12.2018 31.12.2019 СТАНКА АЈТОВА 156639 ИВАНА ЛАЗАРОВА ПЗУ ЖАНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК  
554. 16-1599/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2019 ДОНКА НАЈДОВА 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО  
555. 16-1599/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2019 ДУШАНКА МАРКОВА 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО  
556. 16-1604/2 4019006111740 18002401 ПЗУ МЕДИКОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО 158607 МАРИЈА ИЛИЕВА 03.01.2019 31.12.2019 ТАЊА ДОНОВА 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО  
557. 16-1590/2 4019006111774 18002301 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОРДИНАЦЈИА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 158844 ОЛИВЕР РИСТОВ 05.02.2019 05.09.2019 АЛЕКСАНДРА СТАВРОВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО МАРИЈА АТАНАСОВА Замена за специјализација 06.09.2019 31.12.2019
558. 16-1590/2 4019006111774 18002301 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОРДИНАЦЈИА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА 16.12.2006 31.12.2019 ЛЕНЧА ТРИПОВА 156337 МАРИЈА АТАНАСОВА  
559. 16-1597/2 4019006111782 18002801 ПЗУ ДР ОЛГИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 113883 ОЛГИЦА САКЛАМАЕВА АНГЕЛОВА 16.12.2006 31.12.2019 СВЕТЛАНА ГАЛАПЧЕВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
560. 16-1605/2 4019006111790 18002601 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ ББ,ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 152099 САЊА БОЈЧЕВА 11.08.2015 28.02.2017 ИВАНА ЗАХАРЧЕВА 158607 МАРИЈА ИЛИЕВА ПЗУ МЕДИКОР УЛ ВЕЛКО ВЛАОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА Замена za специјализација со втор тим 01.03.2017 31.12.2019
561. 16-1605/2 4019006111790 18002601 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ ББ,ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 103772 КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА 16.12.2006 31.12.2019 ЈЕЛЕНА КАЖИЌ ФИЛИПОСКА 158607 МАРИЈА ИЛИЕВА ПЗУ МЕДИКОР УЛ ВЕЛКО ВЛАОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО  
562. 16-1613/2 4019006111812 18002101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО 300829 ЦВЕТА СТОЈАНОВСКА 16.12.2006 31.12.2019 РОДНЕ ФИЛЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
563. 16-1602/2 4019006111898 18002002 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ 11.11.2016 31.12.2019 МИРЈАНКА МОЈСОВА 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА ПЗУ СИ МЕДИКАЛ УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО  
564. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 150690 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА 13.01.2015 31.12.2019 НИКОЛИНА ДИМКОВА 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
565. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА 21.10.2016 31.12.2019 ДАНЧЕ ЃОРЃИЕВА 150690 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
566. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 155497 АНЕТА КОЈЧЕВА 10.01.2017 31.12.2019 ЈОВАНКА АЛТАНЏИЕВА 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
567. 16-1606/2 4019994103226 18000403 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛМЕДИКУС-ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ БР.2 НЕГОТИНО 300411 СЛАВИЦА СТОЈАНОВА 27.06.2019 31.12.2019 ЕЛЕНА МИТЕВА 150690 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
568. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ 14.07.2010 31.12.2019 ВЛАДАНКА АНЃЕЛКОВА 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
569. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА 14.07.2010 31.12.2019 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
570. 16-1634/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 141283 РАТКО ГРКОВ 18.03.2019 31.12.2019 ЕЛЕНА БОЦЕВА 145564 ОЛИВЕР НЕДЕВ ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
571. 16-1634/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 145564 ОЛИВЕР НЕДЕВ 25.04.2016 31.12.2019 ЕЛЕНА ПЕЦОВА 141283 РАТКО ГРКОВ ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
572. 16-2674-1/2 4020000124562 19010501 ПЗУ НЕФРОМЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖА КРСТЕСКА 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД  
573. 16-2674-37/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ 10.07.2001 31.12.2019 ИЛВАНА НАУМОВСКА 152471 МИШО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
574. 16-2674-37/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 152471 МИШО КРСТЕВСКИ 21.04.2015 31.12.2019 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
575. 16-2674-13/2 4020000125917 19000303 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 7 МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД 155632 МАРТИН РАЗМОСКИ 10.01.2017 31.08.2019 МЕНКА МИТРЕСКА 104019 МИРЈАНА КАЛАЧОСКА ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕСКА Замена за специјализација 01.09.2019 31.12.2019
576. 16-2674-13/2 4020000125917 19000303 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 7 МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД 150380 ГОРАН РАЗМОСКИ 01.06.2014 14.03.2018 ЈУЛИЈАНА КРСТАНОСКА 200603 ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕСКА МИРЈАНА КАЛАЧОСКА Замена за специјализација 15.03.2018 31.12.2019
577. 16-2674-14/2 4020006145740 19010401 ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СОЊА СТОЈКОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
578. 16-2674-33/2 4020006146371 19008601 ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУМ ТОЧКОВ ББ ОХРИД 104205 СУЗАНА МАХОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈОВАНА МИТРЕСКА 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД  
579. 16-2674-40/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВИКТОРИЈА ИЛОВСКА 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
580. 16-2674-40/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИНА ФИЛИПОВСКА 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
581. 16-2674-19/2 4020006146452 19008501 ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ВЕЛМЕЈ ВЕЛМЕЈ 140384 ВАСКО МИТРЕСКИ 01.04.2007 31.12.2019 ВИНЕТА НИКОЛОВСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
582. 16-2674-49/2 4020006146495 19007801 ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ДР- СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 301035 СЛАВИЦА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2019 АФРОДИТА ДЕМИРОСКА 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ ПЗУ ЕСКА МЕДИКА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД  
583. 16-2674-7/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 144541 ТАЊА МИЛКОВСКА 01.09.2007 31.12.2019 КАТЕРИНА СИМОНОСКА 149748 МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ ПЗУ ДАРОН МЕД ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
584. 16-2674-7/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 149748 МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ 13.06.2013 31.12.2019 ТАЊА САНДРЕСКА 144541 ТАЊА МИЛКОВСКА ПЗУ ДАРОН МЕД ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
585. 16-2674-7/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА 14.03.2017 31.12.2019 БИЛЈАНА МАКСИМОВСКА 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
586. 16-2674-7/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ 19.08.2015 31.12.2019 ХЕРМИЈАНА КОВАЧ МЕМЕД 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
587. 16-2674-16/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ГОЛАБИНКА РИСТЕСКА 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
588. 16-2674-16/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104108 ОЛГА КАРАМАЧОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ДОБРИЛА ЈОРДАНОСКА 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
589. 16-2674-43/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА РОБЕСКА 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
590. 16-2674-43/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104043 СНЕЖАНА ГРИНТАЛ 01.01.2007 31.12.2019 НАТАША ПОПОСКА 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА ПЗУ УНИКА МЕДИКА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД  
591. 16-2674-27/2 4020006146576 19010201 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД 104116 КАЌА СИМОНОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ИВАНА ГЕРОСКА ТРПЕСКА 301035 СЛАВИЦА ФИЛЕВА ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
592. 16-2674-46/2 4020006146592 19011001 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ ЛУПЕСКИ ББ ЛЕСКОЕЦ ОХРИД 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕНА ВРЕВЕЗОВСКА ШИКАЛОСКА 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
593. 16-2674-29/2 4020006146657 19011202 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОРД.ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ПРИМ.ДР МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД 159131 МАРИЈА МАРКОСКА 01.04.2019 10.09.2019    
594. 16-2674-29/2 4020006146657 19011202 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОРД.ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ПРИМ.ДР МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД 200611 ВЕЛИЧЕ МАРКОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ЈАНЕСКА 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА УЛ.ТОДЕ ЛУПЕСКИ ББ ЛЕСКОЕЦ ОХРИД  
595. 16-2674-70/2 4020007146863 19009501 ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛУМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ 23.01.2007 31.12.2019 КАРОЛИНА КУЗМАНОСКА 104108 ОЛГА КАРАМАЧОСКА ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
596. 16-2674-25/2 4020007146952 19010001 ПЗУ УНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА УНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА 02.02.2007 31.12.2019 БИЛЈАНА ПАНЕВА 104043 СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
597. 16-2674-50/2 4020007500144 19012001 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА 139963 АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ 02.04.2016 31.12.2019 БЛАГУНА ГРЕДОСКА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
598. 16-2674-50/2 4020007500144 19012002 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С. СЛИВОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.34 СЛИВОВО, СЛИВОВИ АНОВИ ДЕБАРЦА СЛИВОВО 153079 БОЈАНА СЕНИЌ 07.05.2018 31.12.2019 ИВАНА НИЧОСКА 139963 АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА  
599. 16-2674-2/2 4020009508509 19013704 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ 24.02.2015 31.12.2019 ЈАСМИНА ЈОВЧЕВСКА 148598 МАРИЈА АНГЕЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА  
600. 16-2674-2/2 4020009508509 19013705 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВО С.КУРАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА 148598 МАРИЈА АНГЕЛЕВСКА 01.09.2015 31.12.2019 МАРИЈАНА СТАНКОВСКА-АНГЕЛОСКА 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД  
601. 16-2674-9/2 4020011517701 19015102 ПЗУ ДР КРИСТИНА ПЗУ Д-Р КРИСТИНА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД 142719 КРИСТИНА МИТРЕСКА 01.12.2015 31.12.2019 ДАНА СРБИНОСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
602. 16-2674-26/2 4020012518230 19015201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД 303844 БИЉАНА РУМЕНОВСКА 05.04.2012 31.12.2019 СЛАВИЦА ЃУРОВА 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД  
603. 16-2674-22/2 4020012519538 19015401 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДР БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА 17.01.2013 31.12.2019 МАЈА САРАФИНОСКА 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД  
604. 16-2674-71/2 4020012520102 19015302 ПЗУ БОНА ВИТА ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА 18.11.2014 31.12.2019 НАШИРЕТ МАВМУДОСКА 142719 КРИСТИНА МИТРЕСКА ПЗУ ДР КРИСТИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД  
605. 10-11051/1 4020016531451 19018701 ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОХРИД ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАУМ ОХРИДСКИ БР. 1 ПЕШТАНИ - ОХРИД 154776 САФЕТ САЛКОСКИ 25.07.2016 31.12.2019 ЉУБИНКА ТОЛЕСКА 152471 МИШО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
606. 10-15945/2 4020018537155 19019401 ПЗУ СЕПТИМА ОХРИД ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТИМА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 МИ НОЕМВРИ БР.97 ОХРИД 147249 НИКОЛЧЕ САВЕСКИ 09.11.2018 31.12.2019 СЛАЃАНА ЏАЛЕСКА 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД  
607. 16-2674-10/2 4020993112475 19001001 ПЗУ СОНЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА 23.01.2012 31.12.2019 ХРИСТИНА КОСТОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
608. 16-2674-15/2 4020994104972 19000801 ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗО ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА 03.09.2001 31.12.2019 ЖАНЕТА ЛУКАЧ 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД  
609. 16-2674-34/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2019 СУЗАНА СПАСЕСКА 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
610. 16-2674-34/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ 05.08.2014 31.12.2019 КРИСТИНА ЃОРЃИЕСКА 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
611. 16-2674-18/2 4020995112154 19001201 ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ПЗО СТОЈКА МАСЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ 29.06.2011 31.12.2019 СОЊА ЈАКИМОСКА 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА ПЗУ СОНЦЕ ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД  
612. 16-2674-48/2 4020996104813 19000604 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД 150240 ВЕСНА СЕКУЛОСКА 22.06.2018 31.12.2019 НИЃАР МУРАТ 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА ПЗУ СОНЦЕ ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД  
613. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 03.06.2016 31.12.2019 ЉУПКА КУЦИНОСКА 156019 АНА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД  
614. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 156019 АНА ТОДОРОСКА 02.03.2017 31.12.2019 АНЕТА ПРОЕВА 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД  
615. 16-2674-21/2 4020996105003 19001601 ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗО ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ 03.09.2001 31.12.2019 АНИТА ПЕТРЕСКА 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ ПЗУ ЕСКА МЕДИКА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД  
616. 16-2674-31/2 4020996113197 19001501 ПЗУ ЕСКА МЕДИКА ПЗО ЕСКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ 01.08.2007 31.12.2019 ИРЕНА ВЕЉАНОВСКА 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД  
617. 16-2674-20/2 4020999125773 19000501 ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ 01.09.2007 31.12.2019 КАТЕРИНА ПИСКАЧЕВА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
618. 09-3479/2 4021000128840 20013901 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА 07.09.2001 31.12.2019 ЕЛЕНА МЛАДЕНОСКА 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
619. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 156990 САШО БОЖИНОСКИ 20.09.2018 31.12.2019 СУЗАНА СИМОНОСКА-НАЈДОСКА 158941 МАРИНА СТОЈЧЕВА ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ  
620. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 158941 МАРИНА СТОЈЧЕВА 15.02.2019 31.12.2019 БЕДРИЈА ИСЉАМИ 156990 САШО БОЖИНОСКИ ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ  
621. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА 26.02.2012 31.12.2019 ЕЛЕНА РАЕСКА 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
622. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА 26.02.2012 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЈОРДАНОСКА 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
623. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА 16.05.2009 31.12.2019 АНИТА ИЛИЕВСКА 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
624. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА 16.05.2009 31.12.2019 МАТИЛДА СПИРКОСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
625. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА 01.02.2012 31.12.2019 СИЛВАНА ТРКАЛЕСКА 159077 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
626. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 158771 МАРТИНА ТРАЈКОСКА 26.01.2019 31.12.2019 НАТАША БРСАКОСКА 159697 ФАТМА ТОПАЛОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
627. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 159077 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА 01.03.2019 31.12.2019 ОЛИВЕРА НИКОЛОВСКА ЛАЗАРОВСКА 159697 ФАТМА ТОПАЛОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
628. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 159697 ФАТМА ТОПАЛОСКА 01.08.2019 31.12.2019 МАГДАЛЕНА ТРОЈАЧАНЕЦ-РИСТЕВСКА 158771 МАРТИНА ТРАЈКОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
629. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА 01.04.2018 31.12.2019 ВЕРА НЕШКОСКА 158887 КРИСТИНА ПЕТРЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
630. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 158887 КРИСТИНА ПЕТРЕСКА 08.02.2019 31.12.2019 АНЕТА СТОЈЧЕСКА КАРАНФИЛОВСКА 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
631. 09-3561/2 4021004142855 20012501 ПЗУ ДР ТАСЕСКИ ПЗО ДР ТАСЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА 01.09.2005 31.12.2019 ИВОНА ЈОВАНОСКА 152609 ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП  
632. 09-3560/2 4021004142944 20012601 ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНКО БРАШНАРОВ 36 ПРИЛЕП 158585 НАТАЛИ ИЛИЕСКА 28.12.2018 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
633. 09-3477/2 4021004142952 20013801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 156531 ЕЛЕНА МИТРЕСКА 06.10.2017 31.12.2019 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 156990 САШО БОЖИНОСКИ ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ  
634. 09-2309/2 4021005146765 20043203 ПЗУ ВИКТОРИЈА ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ 104590 МАРИЈА НАЈЧЕСКА 31.01.2019 31.12.2019 ИРЕНА ЌОЛЧЕСКА 159514 НАЏИЈЕ АЈРОЈА ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ  
635. 09-2309/2 4021005146765 20043204 ПЗУ ВИКТОРИЈА ПЗУ ВИКТОРИЈА С.ВИТОЛИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАНЧУ МАТАК БР.2,С.ВИТОЛИШТЕ ВИТОЛИШТЕ 110710 ВЛАДО БУШИНОВСКИ 14.12.2016 31.12.2019 ТАТЈАНА КАМЧЕСКА 159514 НАЏИЈЕ АЈРОЈА ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ  
636. 09-3563/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА 04.04.2017 31.12.2019 ВЕСНА СТОЈЧЕСКА 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП  
637. 09-3597/2 4021006149008 20048402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ 01.04.2010 31.12.2019 ЖАНЕТА ЃОРЃИОСКА 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП  
638. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА 02.06.2015 31.12.2019 ЛИДИЈА ШВАЦОСКА 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
639. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНИТА МОМИРОСКА 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
640. 09-3462/2 4021006151665 20052601 ПЗУ Д-Р РЕНАТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА СЛИВЈАНОСКА 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП  
641. 09-3586/2 4021006151720 20052801 ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 МЕРИ ДИМИТРИОСКА 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
642. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА 06.05.2014 25.07.2019 ЛИДИЈА ЕФТИНЏИОСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА Замена за подолготрајно боледување (со преземање на сестра) 26.07.2019 10.09.2019
643. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА 17.01.2008 31.12.2019 МИРЈАНА ЧЕШЛАРОСКА    
644. 09-3568/2 4021006151843 20053401 ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА 01.01.2007 31.12.2019 СОЊА СТОЈАНОСКА 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
645. 09-3417/2 4021006151860 20052201 ПЗУ ВИТАЛОНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТАЛОНГ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕОНОРА СТЕВАНОСКА 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
646. 09-3548/2 4021006151878 20055001 ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНЕТА БУРНЕСКА БАЧАНОВСКА 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА ПЗУ АНА МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
647. 09-3504/2 4021006151908 20055701 ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104396 СЛОБОДАН ДУЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 МАЈА ПЕТРОСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
648. 09-3432/2 4021006151940 20053801 ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА-МИРЧЕСКА 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
649. 09-3481/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ЗОРИЦА ЧАГОРОСКА 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
650. 09-3481/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА 08.03.2017 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА БОЗАРОСКА 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
651. 09-3549/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА 01.01.2007 31.12.2019 МЕВЛУДИНА ДЕЉЕВИЌ 158194 СТЕФАНИ ЃОРЃИОСКА ПЗУ СВЕТИ СПАС ДУШАН ЦВЕТАНОСКИ ББ РОПОТОВО  
652. 09-3482/2 4021006151983 20053301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 РОЗА МИЛОШОСКА 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
653. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2019 МИРЈАНА ЗДРАВЕСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
654. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНДРИЈАНА АТАНАСОСКА 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
655. 09-3498/2 4021006152009 20052501 ПЗУ Д-Р ЕМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА 01.01.2011 31.12.2019 МЕНЧЕ СПИРКОСКА 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ МАРТА МЕДИКА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП  
656. 09-3576/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП 104680 ЗОЈА МИРЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИЈА ПЕТРЕСКА 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
657. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ТОДОРКА ШИПИНКОСКА 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
658. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 КАТЕРИНА КАРАБЕЛЕСКА 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
659. 09-3547/2 4021006152092 20051701 ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2019 ДАНИЕЛА ГРУЈЕВСКА 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА ПЗУ Д-Р ЕМИЦА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП  
660. 09-3443/2 4021006152130 20052101 ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ОЛИВЕРА ИВАНОСКА РУСЕСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
661. 09-3446/2 4021006152173 20053701 ПЗУ АРМАНСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ТОПОЛЧАНИ ТОПОЛЧАНИ 104809 РОЗИТА БЕЛЧЕСКА-МИЦЕВСКА 04.05.2015 31.12.2019 СНЕЖАНА НАНЕСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
662. 09-3436/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104442 СТРАШО НАУМОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА СЛИВОСКА 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
663. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ТОЦЕВА СНЕЖАНА 155314 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
664. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 155314 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА 16.11.2016 31.12.2019 БЛАГОЈЧЕ ЗДРАВЕСКИ 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
665. 09-3532/2 4021006152297 20055201 ПЗУ Д-Р КАРЕСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104507 ВЕРКА КАРЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНЕТА ИЛИЕСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП  
666. 09-3423/2 4021006152319 20055501 ПЗУ АНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 БЛАГИЦА МИТРИЌЕСКА 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
667. 09-3526/2 4021006152378 20051901 ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕРЕ ЦАКОСКА 330272 ВЕРКА ИВАНОСКА ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦ ББ. ЛОКАЛ 16 ПРИЛЕП  
668. 09-3426/2 4021006152491 20055301 ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 МОНИКА ЃОРЃИЕВСКА 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА ПЗУ ВИТАЛОНГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
669. 09-3556/2 4021007152657 20050603 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА 01.02.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА 104507 ВЕРКА КАРЕСКА ПЗУ Д-Р КАРЕСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
670. 09-3486/2 4021008501710 20058101 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 152609 ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА 05.02.2018 31.12.2019 ХРИСТИНА ГУЛЕСКА 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА ПЗУ ДР ТАСЕСКИ УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП  
671. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 01.04.2011 31.12.2019 НУРТЕНКА РАМАДАН 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
672. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 01.04.2011 31.12.2019 САФИЈА ДЕМЕСКА 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
673. 09-3444/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 159212 САЊА ДИМЕСКА 03.04.2019 31.12.2019 КРИСТИНА КУЗЕВСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
674. 09-3444/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 330477 ИРЕНА МОСКОВА 01.07.2008 31.12.2019 БИЛЈАНА РАЗМОСКА 159212 САЊА ДИМЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
675. 09-3566/2 4021008505316 20059302 ПЗУ СВЕТИ СПАС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДУШАН ЦВЕТАНОСКИ ББ РОПОТОВО 158194 СТЕФАНИ ЃОРЃИОСКА 04.09.2018 31.12.2019 ГОРИЦА ЦВЕТАНОСКА 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
676. 09-3539/2 4021008506550 20060303 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА-С.ДУПЈАЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ 159166 САШО ПУЦАКОСКИ 22.03.2019 31.12.2019 МЕВЛУДИНА БЕШИРОВИЌ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА ПЗУ Д-Р НИНА С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ  
677. 09-3565/2 4021009506944 20059701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ 13.03.2009 31.12.2019 ЕЛИЦА КОНЕСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
678. 09-2163/2 4021014524705 20063301 ПЗУ ИРИС МЕДИКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.24-МЗ 3/1 ПРИЛЕП 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА 05.08.2014 31.12.2019 КАТИЦА ХРИСТОСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП  
679. 10-1332/2 4021017533110 20065301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА 20.07.2017 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА НАСТЕСКА 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП  
680. 09-3545/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ЛАЗО СТОЈАНОСКИ 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
681. 09-3545/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА 03.09.2001 31.12.2019 ПАВЛИНЧЕ СИЛЈАНОСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
682. 09-3545/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА 03.09.2001 31.12.2019 САРА ТЕМЕЛКОСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
683. 09-3608/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА 12.07.2001 31.12.2019 РОЗИТА БОГЕСКА 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП  
684. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 157503 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА ЃОРЃИОСКА 23.01.2019 31.07.2019 НАТАША АТАНАСОСКА 150720 ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА Замена за породилно 01.08.2019 31.12.2019
685. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 150720 ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА 01.06.2014 31.12.2019 КИСКА РИСТЕСКА 159280 АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА  
686. 09-3448/2 4021999131540 20013401 ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦ ББ. ЛОКАЛ 16 ПРИЛЕП 330272 ВЕРКА ИВАНОСКА 03.09.2001 31.12.2019 ОЛИВЕРА КОТЕСКА 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
687. 09-1311/2 4022005104856 21000701 ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА 01.02.2006 31.12.2019 ФРОСИНА ВЛАДИМИРОВА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
688. 09-1312/2 4022006105309 21002601 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИЦА ПАНОВСКА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
689. 09-1292/2 4022006105317 21001801 ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНКА БОЖОВИЌ 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
690. 09-1315/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП 104850 ВИОЛЕТА ЈАЧЕВА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИНА ВИТАНОВА 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП  
691. 09-1316/2 4022006105376 21002401 ПЗУ ДР СТЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 200646 СТЕВЧО НИКОЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СОФЧЕ ЃЕОРГИЕВА 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
692. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ЉУПКА ДАНИЛОВСКА 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
693. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ПАВЛОВСКА 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
694. 09-1289/2 4022995100329 21000201 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ГО-КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2019 ВИОЛЕТА АНДОВА 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
695. 09-1289/2 4022995100329 21000202 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ВЕСНА ЗЛАТИНОВА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
696. 09-1294/2 4022996100772 21000401 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ПЗО ДОНЕВСКА ПАЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА 01.03.2008 31.12.2019 ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВСКА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
697. 16-11/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 152307 ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА 24.02.2015 31.12.2019 РАТКА МИТЕВА 156078 ПЕТАР ВАСИЌ ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
698. 16-11/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 156078 ПЕТАР ВАСИЌ 13.03.2017 31.12.2019 СИЛВАНА ЧУРУЛИНОВА 152307 ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
699. 0304-65/2 4023006117605 22002801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕД. Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА 01.08.2006 31.12.2019 ДИЈАНА ИЛИЕВСКА 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
700. 0204-20/2 4023006117621 22002401 ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.08.2006 31.12.2019 НЕВЕНКА АЛЕКСОВА 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ ПЗУ ДОЛДУРОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
701. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА 01.08.2006 31.12.2019 СПАСИЈА ГЕГОВА 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
702. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 159204 АНАСТАЗИЈА ГАВРИЛОВА 02.04.2019 31.12.2019 ВЕСНА ТОМОВА 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
703. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ 01.08.2006 31.12.2019 СУЗАНА ВАНТОВА 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
704. 12-2013/2 4023006117648 22003301 ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ПЗУ орд. по општа медицина Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОДАРЕШ ПОДАРЕШ 115347 ВЕСКА СПАСОВА 01.08.2006 31.12.2019 АНЧЕ АВРАМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
705. 0302-42/2 4023006117656 22003201 ПЗУ ДОЛДУРОВИ ПЗУ орд. по општа медицина ДОЛДУРОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ 01.08.2006 31.12.2019 РОЗА ДИМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
706. 17-2013/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ 01.08.2006 31.12.2019 ЗОРКА ЗДРАВЕВА 159328 МИТЕ ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
707. 17-2013/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 159328 МИТЕ ЗДРАВЕВ 09.05.2019 31.12.2019 ДАНИЕЛА КОЦЕВА 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
708. 22-2013/2 4023006117672 22003401 ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 159182 ГАБРИЕЛА ЈОВАНОВА 25.03.2019 31.12.2019 ЉУБИЦА СТАНКОВА 301329 ЈАНКА ПАВЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
709. 22-2013/2 4023006117672 22003401 ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 301329 ЈАНКА ПАВЛОВА 01.08.2006 31.12.2019 КАТЕРИНА НАКОВА 159182 ГАБРИЕЛА ЈОВАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
710. 0204-90/2 4023006117680 22002501 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 116920 АНГЕЛ СПАСОВ 01.08.2006 31.12.2019 ЛЕТКА СПАСОВА 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ С.КОНЧЕ КОНЧЕ  
711. 0204-90/2 4023006117680 22002502 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНГЕЛ - С.КОНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОНЧЕ КОНЧЕ 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ 02.06.2014 31.12.2019 РАДОЈКА ЈОВАНОВА 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
712. 0204-90/2 4023006117680 22002503 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ- С.КАЛУЃЕРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.24 КАЛУЃЕРИЦА 156345 ГОРАН СПАСОВ 25.05.2017 31.12.2019 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
713. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 136328 ЛИЛА СУСИНОВА 16.01.2015 31.12.2019 САНДРА ЃОРГИЕВА 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
714. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА 01.08.2006 31.12.2019 ВАНГЕ ФИЛИПОВА 136328 ЛИЛА СУСИНОВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
715. 16-2013/2 4023009503034 22004002 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ПЗУ ЈЕЛИЗ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОВИШ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ 142425 ЈЕЛИЗ АБДИЕВА АБДУРАМАНОВА 01.07.2019 31.12.2019 ЕМИЛИЈА ТАШКОВ 144304 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ ЕЛМАКО УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ  
716. 10-17920/1 4023018510337 22005301 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ МД РАДОВИШ ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ МД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 154407 МАРИНА БОЈАЏИЕВА 03.01.2019 31.12.2019 СНЕЖАНА МЛАДЕНОВСКА 152307 ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
717. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА 03.09.2001 31.12.2019 СУЗАНА СПАСОВА 154474 НЕВЕН СТЕВЧЕВ ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
718. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 154474 НЕВЕН СТЕВЧЕВ 25.05.2016 31.12.2019 СУЗАНА ЃОЗЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
719. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 157678 НЕВЕНКА НАКЕВА 15.05.2018 31.12.2019 МАРИЈА ПАНЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
720. 15-11-13/2 4023994106028 22000701 ПЗУ ЕЛМАКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ 144304 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА ЃОРЃИЕВА 06.12.2018 31.12.2019 БИЛЈАНА СТОЈАНОВА 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ ПЗУ ДОЛДУРОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
721. 42/1 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ 10.03.2015 31.12.2019 БОРЈАНКА ЗЕЛЕНИКОВА 136336 ДУШКО АНГЕЛОВ ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
722. 42/1 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 136336 ДУШКО АНГЕЛОВ 05.10.2015 31.12.2019 ТЕРЕЗА ШАПКОВА 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
723. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ 07.09.2001 31.12.2019 МАРИЈА ТАШКОВА 136255 РАЈНА ТОДОРОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
724. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 136255 РАЈНА ТОДОРОВА 07.09.2001 31.12.2019 БИЛЈАНА КОЦЕВА 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
725. 09-429/2 4024006108394 23003001 ПЗУ ИН МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
726. 09-420/2 4024006108416 23002801 ПЗУ ДР САДЕМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ 01.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЦА ЕЛМАЗИ 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ ПЗУ ИН МЕДИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
727. 09-411/2 4024006108483 23002901 ПЗУ ДР АСИМЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА С.КРАНИ КРАНИ 105295 АСИМЕ ОСМАНИ 01.01.2007 31.12.2019 ШЕРМИН МУАРЕМИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
728. 09-410/2 4024006108548 23002601 ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ФЛОРА СИМОВСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
729. 09-408/2 4024006108556 23002701 ПЗУ ДР НУШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 НЕЏМИЈЕ ИСМАИЛИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
730. 09-409/2 4024006108564 23002501 ПЗУ ДР БОГДАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СОЊА ТАЛЕВСКА 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА ПЗУ ДР НУШКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
731. 09-416/2 4024006108653 23003301 ПЗУ ДР СЕВДА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 303704 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 КЕТИ ТРАЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
732. 09-430/2 4024006108670 23004101 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ 15.01.2007 31.12.2019 РОСАНА ДЕНЕСОВСКА 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
733. 09-430/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПАРТАЛОСКА 27.01.2014 24.04.2019 ДАНИЕЛА ЃОРГИЕВСКА 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 25.04.2019 31.12.2019
734. 09-430/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА 01.06.2016 31.12.2019 ИВАНА ВАСИЛЕВСКА 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
735. 09-406/2 4024009501305 23004803 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА 14.10.2016 31.12.2019 КАТЕРИНА МУШАРЕВСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
736. 09-896/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА 01.01.2007 31.12.2019 СУЗАНА ПЕТКОВА 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
737. 09-896/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА ТАЛЕВСКА 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
738. 09-883/2 4025006109532 24001601 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 МАЈА-МАРИЈАНА МИЛЕВА 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
739. 09-878/2 4025006109559 24002301 ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105325 СТАНКА АНАСТАСОВА 17.03.2015 31.12.2019 ВЕРИЦА НИКОЛОВА 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
740. 09-899/2 4025006109567 24002801 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА РИСТОВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
741. 09-881/2 4025006109591 24001901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105422 ГОРДАНА МИТЕВА 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
742. 09-904/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ 22.09.2011 31.12.2019 МИЛКА ЈОВАНОВА 105406 СОЊА ЈОСЕВА ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
743. 09-904/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105406 СОЊА ЈОСЕВА 22.09.2011 31.12.2019 СЛАВИЦА АНЧЕВА 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
744. 09-873/2 4025006109630 24002701 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАГОДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ДУШИЦА МИТЕВА 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
745. 09-874/2 4025006109648 24001701 ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 САНЕЛА ИВАНОВСКА 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
746. 09-901/2 4025006109672 24001401 ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105376 КОСТАНДА МИХАЈЛОВА 01.01.2007 31.12.2019 ОЛГИЦА МИТЕВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
747. 09-898/2 4025007500022 24003401 ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА 01.11.2007 31.12.2019 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
748. 09-895/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ 04.02.2013 31.12.2019 ФРОСИНА ТРАЈЧЕВА 159549 ВАЛЕНТИНА ГОЛУБОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ  
749. 09-895/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 159549 ВАЛЕНТИНА ГОЛУБОВА 26.06.2019 31.12.2019 БИЛЈАНА РИСТОВА 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ  
750. 03-953-20/2 4026001118343 26000401 ПЗУ БУКРА ПЗО БУКРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ 10.07.2001 31.12.2019 ПРАНВЕРА ДРБАЧ 153460 ХАЛИД АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
751. 03-953-27/2 4026001119587 26000601 ПЗУ ГЕМЕЛИ ПЗО ГЕМЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕЛОГОЖДА ДЕЛОГОЖДИ 133590 СЕФЕДИН АМИТИ 01.10.2001 31.12.2019 АЏЕРЕ ИДРИЗИ 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
752. 03-953-1/2 4026001120593 26000702 ПЗУ ДР ПОЛИСИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА 133957 ГАФУР ПОЛИСИ 17.05.2012 31.12.2019 ГЕНТИЈАНА АСАНИ ДЕМИРИ 146447 ВИСАР МАХМУДИ ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА ЛИВАДА ЛИВАДА  
753. 03-953-14/2 4026002121160 26001501 ПЗУ Д-Р ЕСАТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ 01.06.2002 31.12.2019 ЕЛДИНА ДЕМИШОСКА 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОКТИСИ ОКТИСИ  
754. 03-953-28/2 4026006133731 26006001 ПЗУ САНТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 117366 МИМОЗА ДАУТИ 01.01.2007 31.12.2019 ИЛИРИЈАНА ИСМАИЛИ 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
755. 03-953-12/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 КРИСА МАРКОСКА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
756. 03-953-12/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ 01.06.2019 31.12.2019 ШЕНУР ЦАНЕ 156566 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА  
757. 03-953-12/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА 156566 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ 18.07.2017 31.12.2019 АНА КЛЕЧКАРОСКА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА  
758. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЉАРГЕТА АМЕТИ 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
759. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЗАРИНКА ШЕКУТКОСКА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
760. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ 22.11.2013 31.12.2019 АНИФА АЛИЕСКА 158755 ДРИНОР КОЛОЊА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
761. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 158755 ДРИНОР КОЛОЊА 24.01.2019 31.12.2019 МАВМУДА ХАЛИТИ 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
762. 03-953-21/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ 27.12.2006 31.12.2019 АМИНА АСАНОСКА 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
763. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 147516 НАДА ПЛУШКОСКА 01.11.2007 31.12.2019 ЈОВАНКА ЧОЧОРОВСКА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
764. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА 01.11.2007 31.12.2019 АНЃЕЛИНА ДИМИТРИЕСКА 147516 НАДА ПЛУШКОСКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
765. 03-953-8/2 4026006133790 26005801 ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АТМИ МАХМУДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 117030 АТМИ МАХМУДИ 01.01.2007 31.12.2019 МИРЛИНДА ВЕЛИЈУ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
766. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ 27.12.2006 31.12.2019 РОБЕРТА ШЕКУТКОСКИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
767. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ 27.12.2006 31.12.2019 СНЕЖАНА КОСТ ПОПОСКА 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
768. 03-953-22/2 4026007134561 26007901 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 155195 ЈАСМИНА БУРИЛОВСКА 01.07.2018 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЈАУЛЕСКА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА  
769. 03-953-3/2 4026007136017 26008103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОКТИСИ ОКТИСИ 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ 01.05.2012 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА МУРЏЕСКА 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
770. 03-953-7/2 4026007136238 26008203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ 01.05.2012 31.12.2019 ДРАГАНКА МАРТИНОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
771. 03-953-11/2 4026007136459 26001802 ПЗУ ИМУНИТЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИМУНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ 01.07.2007 31.12.2019 ФИСНИКЕ ЗУБЕРИ 117366 МИМОЗА ДАУТИ ПЗУ САНТЕА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
772. 03-953-9/2 4026008503390 26009101 ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЖДА РАДОЖДА 143030 ДУФКА ГРУЈОВСКА 15.09.2008 31.12.2019 КРСТИНА ВЕЛИКИЌЕСКА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
773. 03-953-25/2 4026008503595 26009401 ПЗУ САНИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ 19.03.2014 31.12.2019 ВИДА ПОПЕСКА 157821 ВИСАР ЛЕШКО ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
774. 03-953-6/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 155730 АНА ИЛКОСКИ 13.11.2017 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЕСКА   СВЕТЛАНА ДОКОСКА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 28.09.2018 22.08.2019
775. 03-953-6/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА 17.06.2012 31.12.2019 АНДРИЈАНА ТАНАСКОСКА 155195 ЈАСМИНА БУРИЛОВСКА ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА  
776. 09-4002/2 4026008504362 26009801 ПЗУ МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМЧЕ КОВАЧЕСКИ БР.12 СТРУГА 143553 ЈОСИФ БЕЛЕВСКИ 19.03.2014 31.12.2019 МАРИЈА ДЕЈКОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
777. 03-953-5/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 149187 СОЊА МИЛЕСКА 04.02.2013 31.12.2019 СИЛВАНА ПЕТРЕСКА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
778. 03-953-5/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА 09.11.2015 31.12.2019 МАРИЈА МАРИНОСКА 149187 СОЊА МИЛЕСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
779. 09-5278/2 4026014518120 26012100 ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛИВАДА ЛИВАДА 146447 ВИСАР МАХМУДИ 01.04.2014 31.12.2019 АСИЛА АЈРЕДИНИ 133957 ГАФУР ПОЛИСИ ПЗУ ДР ПОЛИСИ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА  
780. 09-10096/1 4026014518766 26012300 ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ 26.06.2014 31.12.2019 РАСИДА ХАЈДАРОСКА 157406 ЏЕВАТ ТАИРОСКИ ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА  
781. 09-10095/1 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ 16.05.2019 31.12.2019 ЏЕНИТА СОЛАКОСКА 151416 ХАРИС ИСОСКИ ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
782. 09-10095/1 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 151416 ХАРИС ИСОСКИ 26.06.2014 31.12.2019 АРБОНЕША ИСОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
783. 10-20981/1 4026015522376 26013001 ПЗУ АРТ-МЕДИКАЛ СВ 2015 С.ФРАНГОВО СТРУГА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРТ-МЕДИКАЛ СВ 2015 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ФРАНГОВО СТРУГА ( ПРОСТОР ПОД ЗАКУП КОНЦЕСИОНЕР) ФРАНГОВО 153532 ВЕГИМ ЖАКУ 17.12.2015 31.12.2019 ФЈОЛА БИБА 157821 ВИСАР ЛЕШКО ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
784. 10-5675/2 4026016523309 26013101 ПЗУ Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ПЗУ ОРД.ПО.ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛОДЕЖДА МИСЛОДЕЖДА 154270 СИБЕЛ МИФТАРОСКА ЏУМКАР 18.04.2016 31.12.2019 МИРАНДА МЕТА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
785. 10-2257/1 4026017525445 26013901 ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ СТРУГА ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ 16 СТРУГА 330914 КИРЧО КАЛАНОСКИ 24.02.2017 31.12.2019 НАДИЦА КОРУНОСКА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА  
786. 10-4176/1 4026018528260 26014301 ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА 157406 ЏЕВАТ ТАИРОСКИ 21.03.2018 31.12.2019 РУЖДИ СМАЈЛОСКИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
787. 10-8381/1 4026018528693 26014402 ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА-ПОДРУЖНИЦА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 157821 ВИСАР ЛЕШКО 14.06.2018 31.12.2019 ИХДИНА АДИЛИ 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ ПЗУ САНИТА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА  
788. 03-953-15/2 4026994108372 26000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 330094 ШЕФКИЈЕ НАСУФИ 03.09.2001 31.12.2019 ДАНИЕЛА МАРЕТИЌ 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
789. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 145939 ТАЊА ШУТАРОСКА 03.09.2001 15.06.2019 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОКТИСИ ОКТИСИ ТАТЈАНА МАГДИ Замена за подолготрајно боледување (со преземање на сестра) 16.06.2019 27.09.2019
790. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.06.2016 26.02.2017 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОКТИСИ ОКТИСИ ТАТЈАНА МАГДИ Замена за подолготрајно боледување (со преземање на сестра) 16.06.2019 27.09.2019
791. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.09.2001 31.12.2019 НАТАША МЕЧКАРОСКА    
792. 03-953-23/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 153460 ХАЛИД АЛИЕД 26.11.2015 31.12.2019 АМЕЛА ИМЕРОСКА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
793. 03-953-23/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД 01.05.2017 31.12.2019 САНИЕ ДОКО 153460 ХАЛИД АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
794. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 151793 МАРИЈА МИТЕВА 02.11.2018 31.12.2019 ЦОНКА СТОЈАНОВА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
795. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА 16.06.2017 31.12.2019 МАРА КОЦЕВА 151793 МАРИЈА МИТЕВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
796. 09-3286/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА 155772 МОНИКА АТАНАСОВА 02.02.2017 31.12.2019 АНЕТА СПАСОВА 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
797. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА 17.02.2017 31.12.2019 ЉУБИЦА ТАНЕВА 156981 МАРИЈА ИЛИЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА  
798. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 159158 ДРАГИЦА ЦРНГАРОВА 22.03.2019 31.12.2019 ЈУЛИЈА ГРЧЕВА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
799. 09-3192/2 4027005146720 27006003 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА 156981 МАРИЈА ИЛИЕВА 15.12.2017 31.12.2019 САШКА ВЕЛЕВА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
800. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 139424 ТОДОР РУСЕВ 01.05.2011 31.12.2019 СУЗАНА ЗАПРОВСКА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЛАБ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА  
801. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 149527 КИРИЛ РУСЕВ 10.05.2013 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА МАЛИНОВА 139424 ТОДОР РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
802. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 159786 НАТАША МАЛИНОВА 27.08.2019 31.12.2019 АНТИГОНА ПОПОВА 139424 ТОДОР РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
803. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2019 МАРА ТОСЕВСКА 159620 НЕВЕНКА ЈАНКОВА ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
804. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 159620 НЕВЕНКА ЈАНКОВА 22.07.2019 31.12.2019 СЛАВИЦА ЦВЕТКОВСКА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
805. 09-3306/2 4027006149715 27011001 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА 01.10.2006 31.12.2019 НОРА АТАНАСОВА 154938 САЊА СТОИЛКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
806. 09-3315/2 4027006149758 27009501 ПЗУ Д-Р ГОГОВИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОГОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.КУКЛИШ КУКЛИШ 105988 ВАСКА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2019 СОВЧЕ ПОПОВА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА  
807. 09-3247/2 4027006149766 27010301 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БИЛЈАНА АХТАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА 158798 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА 28.01.2019 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВА 159557 ИВАНА АХТАРОВА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
808. 09-3327/2 4027006149774 27009901 ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕЛЕНА РЕШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА 01.10.2006 31.12.2019 МАРИЈА МИЦОРОВА 105937 БОЖНА ИВАНОВА ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА  
809. 09-3334/2 4027006149782 27010701 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАЈА К.ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА 153958 СТЕФАНКА ПАЉОШКОВА 11.12.2018 31.12.2019 СИМКА АТАНАСОВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
810. 09-3334/2 4027006149782 27010702 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА 06.12.2018 31.12.2019 ЕЛЕНА СТОЕВА 159557 ИВАНА АХТАРОВА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
811. 09-3334/2 4027006149782 27010702 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА 159557 ИВАНА АХТАРОВА 17.07.2019 31.12.2019 ТАЊА ДОНЧЕВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
812. 09-3224/2 4027006149804 27009401 ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КОСТУРИНО КОСТУРИНО 106151 ВАСКА ТРАЈКОВА 01.10.2006 31.12.2019 ВИОЛЕТА БАЧЕВА 148458 ГОРАН ИВАНОВ ПЗУ МЕДИКУС УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА  
813. 09-3316/2 4027006149839 27010101 ПЗУ АРНИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106186 ВЕСНА АРАНИКОВА 01.10.2006 31.12.2019 ЈУЛИЈА ЗИМБАКОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
814. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА 17.06.2010 31.12.2019 АНКА НАКОВА 157333 РОБЕРТ ТИМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
815. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 157333 РОБЕРТ ТИМОВ 05.03.2018 31.12.2019 ВАНЃА КАРАБИЧАКОВА 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
816. 09-3221/2 4027006149863 27009201 ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.МОКРИЕВО МОКРИЕВО 115061 ЉУПКА БОСИЉАНОВА-РИЗОВА 01.10.2006 31.08.2019    
817. 09-3193/2 4027006149871 27010001 ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НОВОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА 105937 БОЖНА ИВАНОВА 01.10.2006 31.12.2019 ВЕРИЦА МИТЕВА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА  
818. 09-3278/2 4027006149880 27010201 ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВЕСНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО 114910 ВЕСНА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2019 ВЕЛИКА БОЖИНОВА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА  
819. 09-3308/2 4027006149898 27009601 ПЗУ Д- Р МИТКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИТКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЕЉУСА ВЕЉУСА 114928 МИТКО ЧАУШЕВСКИ 01.10.2006 31.12.2019 ТЕРЕЗА ПЕЕВА 158798 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА  
820. 09-3323/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО 114944 СУЗАНА СУЛЕВА 01.10.2006 31.12.2019 ТАЊА ГАВРОВСКА 147990 ТОМЕ НИКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО  
821. 09-3323/2 4027006150284 27009802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО 147990 ТОМЕ НИКОВ 01.10.2012 31.12.2019 ЛЕФТЕРКА ЃУЗЕЛОВА 114944 СУЗАНА СУЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
822. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА 01.10.2006 31.12.2019 УБАВКА ПЕЦАНОВА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
823. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ 01.10.2006 31.12.2019 СОЊА ГЕОРГИЕВА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
824. 09-3290/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.7 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА 01.04.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
825. 09-3290/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА 154938 САЊА СТОИЛКОВА 29.08.2016 31.12.2019 ВИОЛЕТА ЦРВЕНКОВА 158518 ЕЛИ ГЛИГОРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
826. 09-3290/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА 158518 ЕЛИ ГЛИГОРОВА 17.12.2018 31.12.2019 САЊА МИТРЕВА 154938 САЊА СТОИЛКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
827. 09-3290/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.8 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ 15.07.2015 31.12.2019 РЕСАНА СТОИЛОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА  
828. 09-3290/2 4027006150306 27008907 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕЛИ-МЕДИКА П.О. СТРУМИЦА-ПОДРУЖНИЦА:ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 95 А ГЕВГЕЛИЈА 159417 МАРА ШИМОВА 28.05.2019 31.12.2019 БЕЛИНДА МАНЕВА 158518 ЕЛИ ГЛИГОРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
829. 09-3290/2 4027006150306 27008908 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ-МЕДИКА,ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН 156957 МАРИНЕЛА ИЛИЕВСКА 06.12.2017 31.12.2019 МИРЈАНА ТОДОРОВСКИ    
830. 09-3290/2 4027006150306 27008909 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП 158259 НАТАША КОЛЕВА 04.10.2018 31.12.2019 ЛЕНЧЕ КИРИЛИЕВА    
831. 09-3290/2 4027006150306 27008909 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП 159638 НАКШИЈЕ ИБРАИМОВА 23.07.2019 31.12.2019 МИЛКА МИРЧЕСКА ТОДОРОВ 158259 НАТАША КОЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП  
832. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА 01.10.2006 31.12.2019 АНЧЕ БОЖИНОВА 152765 АТАНАС ЦОНЕВ  
833. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА 01.10.2006 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА 147133 КЛАРА ИВАНОВА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
834. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА 01.10.2006 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ТОДОРОВА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
835. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА 01.10.2006 31.12.2019 СОФИЈА НАНОВА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
836. 09-3268/2 4027006151230 27011701 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЈУЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ 140163 ЈУЛИЈА ГАБЕРСКА 17.11.2006 31.12.2019 ВЕСНА ПАНДЕВА 141488 ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА-НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО  
837. 09-3305/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА 01.04.2007 31.12.2019 НАТАЛИЈА РИСТОВА 149527 КИРИЛ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
838. 09-3184/2 4027007153252 27013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ 01.08.2007 31.12.2019 СИЛВАНА МАНЧЕВА 157341 ДЕЈАН СПАСОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО  
839. 09-3184/2 4027007153252 27013402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО 157341 ДЕЈАН СПАСОВ 01.03.2018 31.12.2019 ДАФИНКА ДОЧИНСКА 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ  
840. 09-3337/2 4027007500645 27014201 ПЗУ ДР МАЛИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ 01.01.2008 31.12.2019 РАДКА СПАСОВА 135240 БОРО КОСТОВСКИ ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
841. 09-3362/2 4027007500815 27014101 ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАМЕД-ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 142050 МИТКО МАНЧЕВ 01.12.2007 31.12.2019 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЈЕВА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
842. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА 17.08.2011 31.12.2019 РУЖИЦА ТРАЈКОВА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
843. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 157384 САЊА ХРИСТОВА 13.03.2018 31.12.2019 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА МИТЕВА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
844. 09-3185/2 4027008505772 27015102 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ - ОРД,ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА 26.11.2017 31.12.2019 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВА 157384 САЊА ХРИСТОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
845. 09-3271/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА 157686 РИСТО БОЕВ 13.07.2018 31.12.2019 МАРИЈА МИТРОВА 159808 НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА  
846. 09-3271/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА 158704 ВЛАДИМИР МАНИНСКИ 23.01.2019 31.08.2019    
847. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 144851 МИЛИЦА ТОДОРОВА 02.07.2012 31.12.2016 ТАЊА МИРЧЕВА 151904 ФРОСКА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА ЖАНА АНДОНОВА Замена за специјализација 01.01.2017 31.12.2019
848. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 151904 ФРОСКА ГЕОРГИЕВСКА 25.12.2014 31.12.2019 МАРИЈА МИШОВСКА 155594 ЖАНА АНДОНОВА  
849. 09-3331/2 4027013517924 27018000 ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА 22.03.2013 31.12.2019 МАЈА ГУГИЦЕВА 156981 МАРИЈА ИЛИЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА  
850. 09-3341/2 4027013518653 27018301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ПЛУС СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА 21.10.2014 31.12.2019 ТАНКИЦА ЈОВАНОВ 114910 ВЕСНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО  
851. 09-3341/2 4027013518653 27018301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ПЛУС СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА 158313 МАРИЈА СТОЈКОВА 26.10.2018 12.12.2018 ЗОРИЦА ПАЛАНКОВА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА  
852. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 116068 САЊА МАНЧЕВА 22.02.2017 31.12.2019 РОСАНА ДИНДЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
853. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ 16.01.2019 31.12.2019 СТЕФАНИ МИТРОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
854. 09-10564/1 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 147133 КЛАРА ИВАНОВА 02.07.2014 31.12.2019 НАДИЦА СУЛЕМАНОВА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
855. 09-10564/1 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 158925 ЕЛИЗАБЕТА ГОГОВА 11.02.2019 31.12.2019 БИСЕРКА ЃЕОРГИЕВА 147133 КЛАРА ИВАНОВА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
856. 10-3246/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 156248 МИЛКА АТАНАСОВСКА 11.05.2017 19.09.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТАНИШКОВСКА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА АТАНАС ЦОНЕВ Замена за породилно 04.02.2019 31.10.2019
857. 10-3246/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 26.10.2018 31.12.2019 ВЕРИЦА ЃОРГИЕВА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
858. 10-17629/2 4027018529645 27020501 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.4 СТРУМИЦА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА 07.12.2018 31.12.2019 ДАНЧЕ ГЕОРГИЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
859. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ПАВЛИНА ГОЏИРОВА 150649 КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
860. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 150649 КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА 06.09.2018 31.12.2019 АНЕТА МИТРЕВА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
861. 09-3212/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 159000 КАМЕЛИЈА ДОНЕВА 22.02.2019 30.08.2019    
862. 09-3212/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 159808 НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ 02.09.2019 31.12.2019 НАТАША БРНДЕВСКА 157686 РИСТО БОЕВ ПЗУ АЛФА - МЕДИКА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА  
863. 09-3202/2 4027994105213 27000701 ПЗУ ЉУБИЧИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОЛЕШИНО КОЛЕШИНО 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА 15.08.2001 31.12.2019 ЈАСМИНКА КОВАЧЕВА    
864. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА 01.01.2007 31.12.2019 МАРИНА КОСТАДИНОВА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
865. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА 21.12.2018 31.12.2019 ЛУИЗА БИЏЕВА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
866. 09-3243/2 4027994116711 27000305 ПЗУ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА 148458 ГОРАН ИВАНОВ 16.04.2014 31.12.2019 СИЛВАНА АНДОНОВА 155594 ЖАНА АНДОНОВА  
867. 09-3338/2 4027994116762 27000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА 117552 МЕРИ ГРАМАТИКОВА 11.03.2015 31.12.2019 ДОРА БОГОЕВА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
868. 09-3338/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157961 СОФЧЕ ДУНГЕВСКА 11.07.2018 31.12.2019 НАДИЦА СТОЈАНОВА 157970 ЗОРАН БУЧЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
869. 09-3338/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157970 ЗОРАН БУЧЕВ 11.07.2018 31.12.2019 САВЕТКА АНАСТАСОВА 157961 СОФЧЕ ДУНГЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
870. 09-3338/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ 18.04.2018 31.12.2019 КАТЕРИНА ЃОРЃИЕВА 158275 САЊА ДИМИТРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
871. 09-3338/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 158275 САЊА ДИМИТРОВА 05.10.2018 31.12.2019 ТАЊА ГОШЕВА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
872. 09-8174/2 4028000124083 28001901 ПЗУ ДР РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА 12.02.2013 31.12.2019 ДИЈАНА СТОЈАНОВСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
873. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 130320 РАМАДАН АМЕТИ 10.07.2001 31.12.2019 ЕМАРЛИЈЕ ОСМАНИ 144070 БЕСА АБДУЛИ -ХАЛИТИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
874. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 144070 БЕСА АБДУЛИ -ХАЛИТИ 05.05.2015 31.12.2019 САДЕТЕ АМИТИ ИСАКУ 130320 РАМАДАН АМЕТИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
875. 09-8101/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.98/1-1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 130362 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ 12.07.2001 31.12.2019 ДИЈАНА МЛАДЕНОВСКА 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
876. 09-8379/2 4028002128450 28000501 ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО 159409 БЕСА АЛИЈА 21.05.2019 31.12.2019 АРТИНА ЉАЗАМИ 151742 АНИФЕ ДУРМИШИ ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО  
877. 09-8379/2 4028002128450 28000502 ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-МЕДИКУС ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО 151742 АНИФЕ ДУРМИШИ 02.10.2014 31.12.2019 ЉУЉЗИМЕ БЕЏЕТИ 159409 БЕСА АЛИЈА ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО  
878. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 133353 ЛИЛА МИТИЌ 29.12.2018 31.12.2019 СОЊА ВИДОЕВСКА 158950 ОЛГИЦА ЈАКИМОВСКА ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
879. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 158950 ОЛГИЦА ЈАКИМОВСКА 15.02.2019 31.12.2019 МАЈА СПАСОСКА 133353 ЛИЛА МИТИЌ ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
880. 09-8244/2 4028002129678 28000403 ПЗУ МЕНДЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 134740 РЕШАТ ЈУСУФИ 01.04.2010 31.12.2019 ЕЉМЕДИНЕ СЕЈФУЛИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
881. 09-8175/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ 01.07.2012 31.12.2019 МУЕСЕР НУРИШИ    
882. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155039 ДИЈАНА БИБОВСКА 17.04.2018 31.08.2019    
883. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2019 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА    
884. 09-8289/2 4028006149886 28016901 ПЗУ БЛИНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ, ДОБРОШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ДОБРОШТЕ 116572 ФИТОРЕ АВДИЈА 01.01.2007 31.12.2019 ЗОРА АНАНИЕВСКА 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО  
885. 09-8135/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 МИЛЕНКА МИСАЈЛОВСКА 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
886. 09-8135/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО 23.11.2016 31.12.2019 АЛБУЛЕНА ЏАФЕРИ 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
887. 09-8129/2 4028006149959 28013501 ПЗУ ДР МАРИЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 110892 МАРИЈА СТОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
888. 09-8265/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА 01.01.2011 31.12.2019 ПАМЕЛА НЕСТОРОСКА 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
889. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј 01.01.2007 31.12.2019 СОЊА ТРПЧЕВСКА 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
890. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ДАНИЈЕЛА КОРУНОСКА 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
891. 09-8341/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 146749 ЛУЛЈЕТА БАЈРАМИ 05.07.2011 03.09.2019 ЉУЉЗИМЕ АБДУЛАИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО ФАТОН АБДУЛАИ Замена за специјализација 04.09.2019 31.12.2019
892. 09-8341/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ 01.01.2007 31.12.2019 НАДА СИМОНОСКА 146749 ЛУЛЈЕТА БАЈРАМИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
893. 09-8170/2 4028006150019 28013801 ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106399 АНА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЖИВКА РИСТОВСКА 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО  
894. 09-8092/2 4028006150060 28015501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈАБЛАНКА ПЕТРОВСКА 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО  
895. 09-8092/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ 18.05.2018 31.12.2019 ЗЛАТКА ВИДОЕВСКА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА  
896. 09-8300/2 4028006150116 28011401 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142131 УРИМ ИБРАИМИ 01.07.2008 31.12.2019 ФАТИМЕ КАМБЕРИ 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
897. 09-8300/2 4028006150116 28011401 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ 01.07.2008 31.12.2019 ШПРЕСА МУРСЕЛИ 142131 УРИМ ИБРАИМИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
898. 09-8300/2 4028006150116 28011402 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО 159735 ВЕГИМ ЉУШИ 22.08.2019 31.12.2019 БУСРА ВАИТИ 159743 БЕКИМ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО  
899. 09-8300/2 4028006150116 28011402 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО 159743 БЕКИМ ЉУШИ 22.08.2019 31.12.2019 МИРЕМ ИДРИЗИ 159735 ВЕГИМ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО  
900. 09-8203/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 115975 РЕШАТ АЛИИ 01.01.2007 31.12.2019 ЕМИНЕ АЛИИ 154750 ЉИНДОРА АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
901. 09-8203/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 154750 ЉИНДОРА АЛИИ 20.07.2016 31.12.2019 ЗЕМРИЈЕ АЈДИНИ 115975 РЕШАТ АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
902. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА-СТОЈАНОСКА 22.08.2015 31.12.2019 СЛАВИЦА ЈАНКОВСКА 155012 СИМОНА НОВЕСКА СЕКОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
903. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНИТА ЈОВАНОВСКА 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА-ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
904. 09-8147/2 4028006150183 28015602 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА-ЈОВАНОСКА 21.08.2015 31.12.2019 САВИЦА ГЕРАСИМОВСКА 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
905. 09-8147/2 4028006150183 28015602 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155012 СИМОНА НОВЕСКА СЕКОВСКА 16.09.2016 31.12.2019 МАРИКА РИСТОВСКА 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА-СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
906. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156752 ТЕОДОРА СИБИНОВСКА 11.04.2018 31.07.2019 НАТАША ВАСИЉЕВСКА 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО ЗОРА ДОБРЕВСКА Замена за породилно 01.08.2019 31.12.2019
907. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА 01.02.2010 31.12.2019 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 141275 ЗОРА ДОБРЕВСКА  
908. 09-8303/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ 01.01.2007 31.12.2019 АДИСА ШЕРИФИ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
909. 09-8303/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ 18.05.2015 31.12.2019 МИРЈЕТА ИСЕНИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
910. 09-8282/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2019 ШЕФАЈЕТЕ КАДРИЈА 159093 ФЛОРА БЕЌИРИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
911. 09-8282/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО 159093 ФЛОРА БЕЌИРИ 07.03.2019 31.12.2019 АЛТРИМ БАЈРАМИ 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
912. 09-8365/2 4028006150280 28018102 ПЗУ Д-Р ТЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТЈ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБОТЕНСКА БР.12 ТЕТОВО 106526 ТАФИЛ ЈУНУЗИ 01.01.2007 31.12.2019 ФАТИМЕ ЗАИМИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
913. 09-8154/2 4028006150299 28014202 ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156663 ЉУМТУРИЈЕ РУШИТИ-ШАБАНИ 01.09.2017 31.12.2019 ФЈОЛА ЏАФЕРИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
914. 09-8209/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ 01.01.2007 31.12.2019 ШЕНДИЈЕ ЈОНУЗИ 158046 БЕСИР ЈОНУЗИ ПЗУ АЛБА МЕДИКА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
915. 09-8209/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 158046 БЕСИР ЈОНУЗИ 06.08.2018 31.12.2019 СЕЛВИЈЕ ЏЕМИ 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ ПЗУ АЛБА МЕДИКА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
916. 09-8302/2 4028006150310 28015801 ПЗУ ДР ЗАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ 139033 СУЗАНА НУХИ 01.01.2007 31.12.2019 МЕРИТА РАМАДАНИ 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
917. 09-8240/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ 01.04.2007 31.12.2019 ЛУМТУРИЈЕ МЕРСЕЛИ 159468 ХИКМЕТЕ АМЗА ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
918. 09-8240/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 159468 ХИКМЕТЕ АМЗА 07.06.2019 31.12.2019 НАЏИЈЕ АЈРУЛИ БАЈРАМИ 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
919. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ЉАРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
920. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ЉАРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ 23.04.2013 31.12.2019 НАЌИЕ МУАРЕМИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
921. 09-8314/2 4028006150361 28015901 ПЗУ ЧЕЛОПЕК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 117269 БЕКИМ МЕХМЕДИ 01.01.2007 31.12.2019 СЕМАТЕ ЌАМИЛИ 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
922. 09-8315/2 4028006150370 28014001 ПЗУ АВИЦЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕМШЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ШЕМШЕВО 139025 АДНАН РАМАДАНИ 01.01.2007 31.12.2019 МАРГАРИТА СПАСОВСКА 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
923. 09-8278/2 4028006150388 28012701 ПЗУ ДР ЛЕИЛА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106364 ЛЕИЛА РЕКА 01.01.2007 31.12.2019 МУЗЕЈЕН ЕЛМАЗИ 156272 ФИСНИКЕ КАХРИМАНИ ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
924. 09-8278/2 4028006150388 28012701 ПЗУ ДР ЛЕИЛА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156272 ФИСНИКЕ КАХРИМАНИ 15.05.2017 31.12.2019 ЉУМНИЈЕ АБДУЛАХИ 106364 ЛЕИЛА РЕКА ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
925. 09-8279/2 4028006150396 28013202 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ 01.01.2007 31.12.2019 МИМОЗА АДЕМИ 106364 ЛЕИЛА РЕКА ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
926. 09-8279/2 4028006150396 28013202 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО 147648 ЏЕМАДИЈЕ ИЛЈАЗИ 15.02.2019 31.12.2019 АРЈЕТА ТАХИРИ 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО  
927. 09-8214/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 114642 ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ 01.01.2007 31.12.2019 МИРЈЕТА ИБРАИМИ 152498 БЛЕРИМ ИБРАХИМИ ПЗУ ПИРОК С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
928. 09-8214/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 152498 БЛЕРИМ ИБРАХИМИ 10.07.2019 31.12.2019 ХАЉИМЕ АБДИУ 114642 ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ ПЗУ ПИРОК С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
929. 09-8259/2 4028006150434 28013001 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ПОДРУЖНИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ 01.01.2007 31.12.2019 ЃУНЕЛ ГАНИУ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ  
930. 09-8259/2 4028006150434 28013005 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТ.-ОР. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО,ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР С.МАЛА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА 157813 ШЕРИБАНЕ МЕДИ 01.06.2018 31.12.2019 ФАТЛИНДА ШАБАНИ 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
931. 09-8259/2 4028006150434 28013006 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР-С.ВЕЈЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ 22.01.2016 31.12.2019 РЕВАЈЕТЕ ВЕЛИЈА 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
932. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 152285 РЕМЗИЈЕ САИТИ 23.02.2015 31.12.2019 МЕРЗУНЕ МУХАРЕМИ 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО ПРАНВЕРА РАМАДАНИ Замена за породилно 06.12.2018 26.08.2019
933. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2019 МАЈЛИНДА ИСМАИЛИ 152285 РЕМЗИЈЕ САИТИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
934. 09-8142/2 4028006150507 28015201 ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈОВАНКА ЕВЧЕСКА 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР РОЗА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
935. 09-8362/2 4028006150540 28015701 ПЗУ ШЕНДЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ОДРИ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ОДРИ 106640 МУХАМЕТ АЛИУ 01.04.2008 31.12.2019 ЃИЛСИМ САЛИИ 153117 РЕЗЕАРТ САЛИУ ПЗУ А&Л МЕДИКОС - ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРШОВЦЕ,ТЕАРЦЕ С. ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
936. 09-8366/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117943 АНИФ КУРТИШИ 01.01.2007 31.12.2019 ДРИТА ЈАЈА 145769 ГЗИМЕ БЕРИША ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
937. 09-8366/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 145769 ГЗИМЕ БЕРИША 01.01.2007 31.12.2019 МИРЈЕТА ФЕТАИ 117943 АНИФ КУРТИШИ ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
938. 09-8502/2 4028006150760 28018801 ПЗУ ШИПКОВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ШИПКОВИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ШИПКОВИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ШИПКОВИЦА 140767 РЕФИК ВЕСЕЛИ 01.05.2008 31.12.2019 ЉУЉЗИМЕ ВЕСЕЛИ 147532 РАУФ АБДИУ ПЗУ ПРЕВЕНТИВА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
939. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 117684 ДУРИМ ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2019 ХАВУШЕ ДЕМИРИ 152129 НАТМИР МУСЉИУ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
940. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152129 НАТМИР МУСЉИУ 17.02.2015 31.12.2019 НАЉАН ИМЕРИ-РАМАДАНИ 117684 ДУРИМ ХАСАНИ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
941. 09-8086/2 4028006151562 28017104 ПЗУ ДР СЛАЃАН ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ 12.05.2016 31.12.2019 НЕТКА ПЕЈОВСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
942. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ 26.01.2015 31.12.2019 СОЊА КРСТОВСКА 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
943. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ 26.01.2015 31.12.2019 ДАНИЕЛА НЕДЕЛКОВИЌ 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
944. 10-15178/1 4028006151686 28038201 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.34 ТЕТОВО 158356 СЕЉМА АРСЛАНИ 01.11.2018 31.12.2019 АЈЉА БЕЌИРИ 151742 АНИФЕ ДУРМИШИ ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО  
945. 09-8114/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ 01.01.2007 31.12.2019 ХАТИЏЕ ОСМАНИ 158089 АРМИНЕ АЈВАЗИ ПЗУ АД МЕДИКА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ  
946. 09-8114/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ 158089 АРМИНЕ АЈВАЗИ 08.08.2018 31.12.2019 МИРАНДА ХАЛИТИ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ ПЗУ АД МЕДИКА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ  
947. 09-8202/2 4028006152372 28014901 ПЗУ ИБН СИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2019 ХАМИДЕ ТОСУН 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
948. 09-8127/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ 23.02.2017 31.12.2019 БЕЈТУЉ АСАНИ 159484 БЕТИМ ЉИМАНИ ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
949. 09-8127/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 159484 БЕТИМ ЉИМАНИ 11.06.2019 31.12.2019 ПАЈТИМЕ ВЕЛИИ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
950. 09-8317/2 4028006152437 28013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ 01.02.2009 31.12.2019 МИРУШЕ ДАЛИПИ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
951. 09-8317/2 4028006152437 28013602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ 01.02.2009 31.12.2019 МЕДИНА ШАИНИ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
952. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ 07.03.2007 31.12.2019 МИРУШЕ ХАСИПИ 152005 ХАТИЌЕ ИЗАИРИ ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
953. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152005 ХАТИЌЕ ИЗАИРИ 02.03.2015 31.12.2019 ХИРИША СКЕНДЕРИ 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
954. 09-8332/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ 02.09.2015 31.12.2019 МЕРИТА КАСА 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
955. 09-8332/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ 01.11.2017 31.12.2019 ЗУЛХИЏЕ ДУРМИШИ 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
956. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 159174 ВЈОСА ИЉАЗИ 26.03.2019 31.12.2019 АРЛИНДА ЗЕЌИРИ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
957. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ 31.10.2011 31.12.2019 СЕЛВЕТЕ ЗЕЌИРИ 159174 ВЈОСА ИЉАЗИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
958. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ 31.10.2011 31.12.2019 ТЕУТА МЕМЕТИ 159174 ВЈОСА ИЉАЗИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
959. 09-8468/2 4028007157041 28019701 ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО 156299 МАРИЈА СИБИНОВСКА 17.05.2017 31.12.2019 ИВОНА ВИДОЈЕСКА 153222 РИСТО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЧЕДО УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
960. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА 01.06.2016 31.12.2019 АНЕТА СТАМАТОСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
961. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ 01.06.2016 31.12.2019 ДАНИЕЛА АНЃЕЛКОСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
962. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 158267 ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА 03.10.2018 31.12.2019 МАРИЈА ВАНЕВСКА 159298 КАТЕРИНА СТОЈКОВСКА-ЈЕНДРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
963. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 159298 КАТЕРИНА СТОЈКОВСКА-ЈЕНДРОВСКА 22.04.2019 31.12.2019 ВИОЛЕТА СПАСОВСКА 158267 ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
964. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 159522 БИЉЈАНА ВЕЛОВСКА 26.06.2019 31.12.2019 ТИНА ТРПЕСКА 158267 ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
965. 09-8306/2 4028008501722 28021201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО 155527 БЕХАР АБДИИ 01.02.2018 31.12.2019 КЕТИ НАУМОВСКА 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ  
966. 09-8306/2 4028008501722 28021202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ 01.03.2012 31.12.2019 МИЌЕРЕМЕ БАЈРАМИ 155527 БЕХАР АБДИИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО  
967. 09-8173/2 4028008502710 28021401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР.19 ТЕТОВО ТЕТОВО 137430 СВЕТЛАНА ТРИФУНОВСКА 01.04.2008 31.12.2019 СНЕЖАНА АНЧЕСКА СТАНКОВСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
968. 09-8318/2 4028008506325 28022802 ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕНОВО, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ТЕНОВО 145831 ХИРМЕТЕ БЕЈТУЛИ 23.08.2018 31.12.2019 РЕСМИЈЕ УСЕИНИ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ  
969. 09-8294/2 4028009511101 28025601 ПЗУ АНАКОНДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ТИ НОЕМВРИ БР.35, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 154822 НАРЦИЗЕ БЕАДИНИ 03.08.2016 31.12.2019 ЕЛИФ ХАЛИДИ 158402 АНИТА СИНАНИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
970. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА 12.11.2014 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА СИМЈАНОВСКА 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
971. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА 26.12.2011 31.12.2019 КАТЕРИНА НИКОЛОСКА 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
972. 09-8611/2 4028013521804 28030904 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕМИ ВИТАЕ,С.ГУРГУРНИЦА ПЗУ - ПОЛИКЛИНИКА НА ЕМИ ВИТАЕ С.ГУРГУРНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГУРГУРНИЦА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ГУРГУРНИЦА 152200 АРИЈАН ЈОНУЗИ 25.06.2015 31.12.2019 АНЕТА БОЈЧЕВСКА 153346 ЕДОН ЌАМИЛИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕВЗАТИ С.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, БОГОВИЊЕ УЛ.101 ББ ЈЗУ-ЗДР/ДОМ ТЕТОВО-ПОД ЗАКУП, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ,БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ  
973. 09-8329/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ 11.11.2013 31.12.2019 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
974. 09-8329/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ 01.02.2017 31.12.2019 ХАВА САЛИЈА 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
975. 09-8637/2 4028013522134 28031300 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА 04.07.2014 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА СПИРОСКА 106399 АНА МИЛОШЕВСКА ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
976. 09-4305/1 4028014522987 28031700 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО 159603 МЕРВЕ ИСЉАМИ 08.07.2019 31.12.2019 ЛИРИДОНА БЕЏЕТИ 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
977. 09-4305/1 4028014522987 28031702 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ АС-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО 146463 МИМОЗА ЖАКУ 07.08.2014 31.12.2019 ЛЈАУРИЈЕ САЛАИ 159603 МЕРВЕ ИСЉАМИ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО  
978. 09-19583/1 4028014524661 28033001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 159476 БУРИМ АРИФИ 07.06.2019 31.12.2019 ИРФЕТЕ АБДИИ 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
979. 09-19583/1 4028014524661 28033002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ 26.11.2014 31.12.2019 ЏЕЈЉАНЕ ЕШТРЕФИ 159476 БУРИМ АРИФИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
980. 10-4638/1 4028015525327 28033501 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ПЗУ КУЈДЕСИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ 17.03.2015 31.12.2019 ФЕРДАНЕ АРИФИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
981. 10-4378/1 4028015525394 28033601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152366 ШКУРТА МЕМИШИ 11.03.2015 31.12.2019 ШПРЕСА БИЛАЛИ 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
982. 10-9639/1 4028015526064 28034302 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.3 ТЕТОВО 152773 ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ 23.06.2017 31.12.2019 158330 МУСТАФ ТАХИРИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
983. 10-9897/1 4028015526250 28034401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРО РИСТОСКИ-ДРНЦ БР.31 ТЕТОВО 149942 ЛИРИДОН ДИША 11.06.2015 31.12.2019 УРАТА НУРЕДИНИ 152773 ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.3 ТЕТОВО  
984. 10-16562/1 4028015527524 28035200 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 1/1-ЛОКАЛ 3 ТЕТОВО 158658 АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ 17.01.2019 31.12.2019 330957 ДАЛИ ЛАЛА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОК.3 ТЕТОВО  
985. 10-16562/1 4028015527524 28035202 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДИНЧЕР АШ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОК.3 ТЕТОВО 330957 ДАЛИ ЛАЛА 27.07.2018 31.12.2019 АРЉИНДА АЛИМИ 158658 АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО 1/1-ЛОКАЛ 3 ТЕТОВО  
986. 10-16562/1 4028015527524 28035202 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДИНЧЕР АШ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОК.3 ТЕТОВО 330973 ФИТИМ РЕЏЕПИ 13.08.2019 31.12.2019 БЕСАРТА РЕЏЕПИ 330957 ДАЛИ ЛАЛА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОК.3 ТЕТОВО  
987. 10-14411/1 4028016529890 28036001 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО-ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО- ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО 330850 САНИ БАЈРАМИ 30.09.2016 31.12.2019 РИВАЈЕТ БАЈРАМИ 158402 АНИТА СИНАНИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
988. 10-14411/1 4028016529890 28036002 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО 158402 АНИТА СИНАНИ 08.11.2018 31.12.2019 ХАНА БАЈРАМИ 330850 САНИ БАЈРАМИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
989. 10-8026/1 4028019537907 28038801 ПЗУ Д-Р НАЗИФ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ПЗУ Д-Р НАЗИФ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП1004) ПОРОЈ 159590 ГАНИФЕТ МЕМИШИ 18.07.2019 31.12.2019 БАРИЈЕ ВЕСЕЛИ 153117 РЕЗЕАРТ САЛИУ ПЗУ А&Л МЕДИКОС - ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРШОВЦЕ,ТЕАРЦЕ С. ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
990. 09-6481/2 4028992110330 28000702 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 147532 РАУФ АБДИУ 10.06.2014 31.12.2019 ФЕРИЈАЛ СИНАНИ 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
991. 09-8312/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ 01.01.2005 31.12.2019 ХАНИФЕ ЕТЕМИ 159433 БЕСИМЕ ЕТЕМИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
992. 09-8312/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 159433 БЕСИМЕ ЕТЕМИ 06.06.2019 31.12.2019 СЕБАЈЕТЕ АБДУРРАХМАНИ 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
993. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2019 ЕРМИРА СУЉЕЈМАНИ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ  
994. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2019 ФАТИМЕ ЗИБЕРИ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
995. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА 01.11.2001 31.12.2019 САВО СПИРОСКИ 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
996. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА 01.11.2001 31.12.2019 ДРИТА САДИКИ 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
997. 09-8257/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 117439 МАГБУЛЕ ЕЛЕЗИ 18.01.2007 31.12.2019 СЕХАРЕ ИМЕРИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
998. 09-8112/2 4028994103926 28002401 ПЗУ ДР ЧЕДО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 153222 РИСТО АТАНАСОВСКИ 01.10.2015 31.12.2019 ВЕРИЦА ИВАНОВСКА 156299 МАРИЈА СИБИНОВСКА ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО  
999. 09-8356/2 4028994110418 28000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ) ТЕТОВО 159310 ИЛИР ЈАЈИ 02.05.2019 31.12.2019 ЗИБИЏЕТЕ НАЗИФИ 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1000. 09-6485/2 4028994113280 28001202 ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ С.ТРЕБОШ, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ТРЕБОШ 154644 БЕСНИК МЕМЕТИ 28.03.2019 31.12.2019 САБРИЈЕ МУСТАФА 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1001. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ 03.09.2001 31.12.2019 СЕВИМЕ АБДУЉБАКИ 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1002. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ 02.09.2014 31.12.2019 НЕЈАРЕ АЛИЛИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1003. 09-8199/2 4028994113395 28002008 ПЗУ ФЛОРЕНС ПЗУ ФЛОРЕНС-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖЕЛИНО (ОБЈЕКТ ЛОЦИРАН НА КП 752/3 ), ОПШТИНО ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 330345 ФАТМИР ИЗАИРИ 19.02.2018 31.12.2019 МИРИЈЕТА ЕТЕМИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1004. 09-8378/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ 03.09.2001 31.12.2019 ГЗИМЕ ЛИВОРЕКА    
1005. 09-8378/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 158054 БЕСА АЛИЛИ 03.08.2018 31.12.2019 МЈАФТИМЕ ОСМАНИ 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1006. 09-8085/2 4028995107585 28002301 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ 01.06.2007 31.12.2019 ЕЉМЕДИНА ФЕЈЗУЛИ 157767 РИНОР ЏЕЛИЛИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА ЈЕГУНОВЦЕ ЈЕГУНОВЦЕ  
1007. 09-8085/2 4028995107585 28002302 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ПЗУ ПРЕМЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е. ПРЕМЕДИКА - 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕГУНОВЦЕ ЈЕГУНОВЦЕ 157767 РИНОР ЏЕЛИЛИ 03.09.2018 31.12.2019 НУРЏАН РАМАДАНИ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
1008. 09-8215/2 4028996107597 28002101 ПЗУ НОРА ПЗО НОРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ 03.09.2001 31.12.2019 ЛЕОНОРА ПАЈАЗИТИ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
1009. 09-8367/2 4028998116828 28003001 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОДЕНСКА 14, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 148296 ДРИТАН БЕЏЕТИ 22.03.2012 31.12.2019 БЕСА МЕМЕДИ 141682 ШПЕНД САЛИХИ ПЗУ ВИПЕРА УЛ.101 БР.ББ СЕДЛАРЕВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО СЕДЛАРЕВО  
1010. 09-8115/2 4028999119910 28009503 ПЗУ АЛБИМЕДИКА АЛБИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО 158330 МУСТАФ ТАХИРИ 24.10.2018 31.12.2019 БЉЕРИНА ДЕХАРИ 152773 ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.3 ТЕТОВО  
1011. 091649/2 4029002122459 30001201 ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ББ ШТИП 134171 ВЛАДИМИР ТИМОВСКИ 15.03.2002 31.12.2019 ВЕРИЦА ЏАМБАЗОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1012. 09-1740/2 4029004128080 30000501 ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА 01.07.2010 31.12.2019 БЛАГИЦА СТЕВАНОВА 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА ПЗУ МАКМЕДИКА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП  
1013. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 157066 ИРЕНА НАКОВА БУРЕВ 03.01.2018 13.01.2019 ИРЕНА НАКОВА 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП АНАСТАСИЈА НАЦЕВА Замена за породилно 14.01.2019 10.10.2019
1014. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА 21.10.2004 31.12.2019 ГОРДАНА ПАУНОВА 158763 АНАСТАСИЈА НАЦЕВА  
1015. 09-1660/2 4029006133064 30004901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИТКО НЕДЕВ - ВНИЌ БР.28 ШТИП 144096 НИКОЛА ДИМИТРОВ 25.06.2009 31.12.2019 АНЕ АМПОВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
1016. 09-1696/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 157554 ЈАСМИНА САЗДОВСКА 25.04.2018 11.03.2019 ЕМИЛИЈА КЛИНЧАРСКА 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП КРИСТИНА ТРПЧЕВА Замена за породилно 13.03.2019 12.12.2019
1017. 09-1696/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА 01.10.2006 31.12.2019 РОСКА ЈОЛЕВА 159140 КРИСТИНА ТРПЧЕВА  
1018. 10-9510/1 4029006133692 30006102 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 157295 ДУШИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА 20.02.2018 31.12.2019 МАРИЈА НИКОЛОВА 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА ПЗУ Д-Р ДАНИЦА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1019. 09-1776/2 4029006133714 30001001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА 03.09.2001 31.12.2019 СУНЧИЦА ТОДОРОВА 154946 ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП  
1020. 09-23/2 4029006133889 30007601 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА 01.10.2006 31.12.2019 СЛАВИЦА БОШКОВА 157171 ДРАГАНА САНДЕВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП  
1021. 09-23/2 4029006133889 30007602 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП 157171 ДРАГАНА САНДЕВА 24.01.2018 31.12.2019 ТАТЈАНА СМИЛКОВА 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1022. 09-1738/2 4029006133960 30007501 ПЗУ Д-Р ДАНИЦА ПЗУ ОРДИНА. ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР ДАНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА 01.10.2006 31.12.2019 НАДИЦА СТОЈАНОВА 157171 ДРАГАНА САНДЕВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП  
1023. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА 03.06.2009 31.12.2019 БИЛЈАНА ШТЕРЈОВА 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП  
1024. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА 03.06.2009 31.12.2019 ЕМИЛИЈА ГИЧЕВА 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
1025. 09-1675/2 4029007136245 30010403 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЦО НИКОЛОВ - ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ 31.08.2015 31.12.2019 МАЈА ТЕМЕЛКОВА 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
1026. 09-1661/2 4029013513166 30012300 Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 18.07.2013 31.12.2019 РАТКА СМИЉАНОВА 156647 АНА МАРИЈА ИЛИЕВА  
1027. 09-1665/2 4029013513182 30012400 ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА 17.07.2013 31.08.2017 БИЛЈАНКА ЦВЕТКОВА 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП АНА МАРИЈА ИЛИЕВА Замена за специјализација 01.09.2017 31.12.2019
1028. 09-1774/2 4029013513735 30012700 ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА 28.10.2013 31.12.2019 СИЛВАНА СМИЉАНОВА 154814 ВИКТОРИЈА НАУМЧЕВСКА ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП  
1029. 09-15683/1 4029014514930 30012901 ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП 154814 ВИКТОРИЈА НАУМЧЕВСКА 03.08.2016 31.12.2019 СТОЈКА СПАСОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
1030. 10-2292/1 4029019521969 30013401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА -ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП 158917 ЕЛЕНА ТАСЕВА 08.02.2019 31.12.2019 МАРИКА СТОЈАНОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
1031. 10-13337/1 4029019522752 30013601 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ШТИП ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1/1-1 ШТИП 155888 ТОДОРКА НИКОЛОВА 26.07.2019 31.12.2019 САШКА МИТРЕВ 157295 ДУШИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП  
1032. 10-13351/1 4029019522760 30013701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ШТИП ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1-1/1 ШТИП 153362 ВЛАТКО ДИМОВ 29.07.2019 31.12.2019 ЕЛИНА МИЛЕВ 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА ПЗУ Д-Р ДАНИЦА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1033. 09-1731/2 4029995104558 30000801 ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП 154946 ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА 02.06.2017 31.12.2019 ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВА 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП  
1034. 09-1663/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗО ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП 152137 ХРИСТИНА ПЕТРОВА 02.02.2015 31.12.2019 ИРЕНА ПАНОВА 158984 СТЕФАНИЈА СТОИЛОВСКА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП  
1035. 09-1663/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗО ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП 158984 СТЕФАНИЈА СТОИЛОВСКА 26.02.2019 31.12.2019 ГАБРИЕЛА СЕКУЛОВА 152137 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП  
1036. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 148369 АЛЕКСАНДАР СТОЈМЕНОВ 07.09.2001 14.10.2013 ЕЛЕНА ПАУНОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП БИСЕРА РУНТЕВА Замена за специјализација 10.01.2019 15.10.2019
1037. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА 07.09.2001 31.12.2019 ЛИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА 154458 МАРИЈА АТОВА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1038. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ 07.09.2001 31.12.2019 САЊА ЗДРАВЕВА САНДЕВСКА 158682 БИСЕРА РУНТЕВА  
1039. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 154458 МАРИЈА АТОВА 13.05.2016 31.12.2019 САЊА ДИМОВА 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1040. 09-1721/2 4029997108984 30001101 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА 21.09.2018 31.12.2019 КАТИЦА ДИМЧОВА 152838 САЊА ШОПОВА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП  
1041. 09-1721/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 152838 САЊА ШОПОВА 16.12.2016 31.12.2019 РАДМИЛА ПЕЦОВА 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП  
1042. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 02.05.2019 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 154326 ТАЊА КРСТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП САБРИНА ТУГЛИОВА Замена за боледување 13.08.2019 07.09.2019
1043. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 02.05.2019 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 154326 ТАЊА КРСТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП САБРИНА ТУГЛИОВА Замена за боледување 23.07.2019 12.08.2019
1044. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 02.05.2019 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 154326 ТАЊА КРСТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП САБРИНА ТУГЛИОВА Замена за боледување 02.07.2019 22.07.2019
1045. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 153125 СИМОНА ТРАЈЧЕВСКА 11.09.2015 10.02.2019 ПАВЛИНКА ПЕШЕВСКА 154326 ТАЊА КРСТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП СИМОНА РИСТОВА Замена за породилно 11.03.2019 07.11.2019
1046. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 154326 ТАЊА КРСТЕВА 12.06.2018 31.12.2019 СИМОНА РУНТЕВА 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА  
1047. 09-1742/2 4029998114945 30000901 ПЗУ МАКМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА 31.12.2015 31.12.2019 ВЕСНА ЃОРГИЕВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
1048. 99-99/99 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА 01.08.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНА КОСТОВСКА 153478 ТАЊА АНАНИЕВА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1049. 99-99/99 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 153478 ТАЊА АНАНИЕВА 29.08.2016 31.12.2019 ЛИЛЈАНА ЈОВЧЕВА 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1050. 09-1692/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 154105 ДРАГАНА ВЕЛИЧКОВСКА 14.03.2016 31.12.2019 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 157732 СИМОНА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР РУЖА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП  
1051. 09-1692/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 157732 СИМОНА КРСТЕВСКА 28.12.2018 31.12.2019 ЖАНЕТА СТАНКОВИЌ    
1052. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА 03.09.2001 31.12.2019 ЕВГЕНИЈА БОЈЧЕВСКА 140627 ЕЛЕНА МИТЕВА-ЦОНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МХ СИТИ МЕДИКА СКОПЈЕ БУЛ. ИЛИНДЕН 107/ЛОКАЛ 5 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1053. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА 18.11.2015 21.04.2019 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР ХРИСТИНА ТОДОРОВСКА Замена за боледување 24.08.2019 21.09.2019
1054. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА 18.11.2015 21.04.2019 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР ХРИСТИНА ТОДОРОВСКА Замена за боледување 24.07.2019 23.08.2019
1055. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА 18.11.2015 21.04.2019 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР ХРИСТИНА ТОДОРОВСКА Замена за боледување 25.06.2019 23.07.2019
1056. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 СЕДА БАЛАЖ 159336 ХРИСТИНА ТОДОРОВСКА  
1057. 05-28897/0905-17/2 4030000387640 25016802 ПЗУ ПИНОКИО ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ 01.06.2012 31.12.2019 МАЈА РУСОВСКА 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1058. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА 10.07.2001 31.12.2019 СНЕЖАНА КАРАНФИЛОВСКА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1059. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ 21.09.2016 31.12.2019 ЛИДИЈА АНАСТАСОВА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1060. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА 09.05.2011 31.12.2019 ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВСКА 159883 МАРИЈА ДОЛДУРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1061. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 158712 ЈОВАНА СТОЈМЕНОВИЌ 21.01.2019 31.08.2019    
1062. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 159883 МАРИЈА ДОЛДУРОВА 06.09.2019 31.12.2019 ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1063. 05-28897/0905-236/2 4030001409930 25010801 ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ - БУТЕЛ 136417 МАЈА СТАРКОВСКА-СТОЈАНОСКА 01.01.2010 31.12.2019 САФЕТА ХУСЕИНИ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1064. 05-28897/0905-541/2 4030001411170 25022902 ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146641 АНИТА ПЕТРЕВСКА 07.05.2014 31.12.2019 БИЛЈАНА БЛАЖЕСКА 133795 СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА УЛ. ЕМИЛ ЗОЛА БР.6 ЛОК.11 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1065. 05-28897/0905-75/2 4030001413849 25023202 ПЗУ КАПЕШТЕЦ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ БР.6,ЛОК.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА 03.09.2001 31.12.2019 ГОРДАНА ЧАМУШЕВА 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1066. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153753 КРИСТИНА ШКРИПЦОВА-ЛАЗАРЕСКА 27.04.2017 05.05.2019   ДАВОР СМИЛАНОВ Прекин на работен однос на носител 06.05.2019 31.08.2019
1067. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ 01.06.2009 31.12.2019 ШЕФИКЕ ФЕТА 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1068. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ 23.04.2013 31.12.2019 АНА НАСКОВСКА 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1069. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 157856 АНГЕЛА НАЌЕВСКА 03.07.2018 31.12.2019 СЛОБОДАНКА МИШЕВА    
1070. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ 01.06.2009 31.12.2019 ЛИЛЈАНА АРГИЛОСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1071. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА 01.06.2009 31.12.2019 НАТАША ГОРАНЧИЌ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1072. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ 17.12.2015 31.12.2019 САБИНА ЦАМОВИЌ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1073. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 156949 ИВАНА ДИМИТРОВА 06.12.2017 31.12.2019 ИВАНА ЗДРАВКОВСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1074. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 150991 РЕНАТА АПОСТОЛОВСКА 20.09.2017 31.12.2019 НЕДИМЕ МАКСУТИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ НАТАША ПЕТРОВСКА Замена за породилно 06.02.2019 15.08.2019
1075. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА 01.08.2008 31.12.2019 СЕБЕАТ САИТОВСКА 150991 РЕНАТА АПОСТОЛОВСКА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
1076. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА 10.01.2011 31.12.2019 КАТЕРИНА СТЕВАНОСКА 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1077. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА 05.02.2016 31.12.2019 АНИТА ТАСЕСКА 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1078. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА 02.07.2013 31.12.2019 ЛИЛЈАНА ЈАНЕВА 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1079. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА 02.02.2016 31.12.2019 ЛЕЛА ГАЗАЛЕХ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1080. 05-28897/0905-151/2 4030002441609 25021601 ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕРА ЈОЦИЌ БР.12/3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139190 ЈАНЕ ЗЛАТАНОВСКИ 01.07.2006 31.12.2019 ЉУБОМИР ЗЛАТАНОВСКИ 149071 САРА СИМОНОВСКА ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1081. 05-28897/0905-91/2 4030002445817 25023001 ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 05.07.2004 31.12.2019 АНЕТА ИВАНОВА 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА ПЗУ КАПЕШТЕЦ УЛ.АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ БР.6,ЛОК.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1082. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011802 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.18 СКОПЈЕ - ЧАИР 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ 05.02.2016 31.12.2019 САНДРА СИМОНОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1083. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА 24.12.2013 31.12.2019 ИВОНА АЛЕКСОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1084. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА 01.12.2008 31.12.2019 ГАБРИЕЛА СИМОНОВСКА ГОРАНОВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1085. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011804 ПЗУ ДР АНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б ЗГ 1 ВЛЕЗ 2 ЛОК 14 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 156850 ЃОРЃИ СТАНОЕВСКИ 31.10.2017 31.12.2019 РУМЕНКА СМИЛКОВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1086. 05-28897/0905-63/2 4030002449227 25011201 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 134937 ТЕОДОРА ИВАНОВА МОЈСОВСКА 01.08.2002 31.12.2019 ИРЕНА СТАМЕНОВСКА 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1087. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА 14.05.2014 31.12.2019 МАЈА ПРОДАНОВСКИ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1088. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ 01.02.2011 31.12.2019 НИНА ЛЕВКОВА 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1089. 05-28897/0905-274/2 4030002459540 25017201 ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛА - МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКИШТАНИ НИКИШТАНЕ 144665 ВАСКА КИРОВА 03.12.2015 31.12.2019 РЕСМИЕ АДЕМИ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1090. 05-28897/0905-21/2 4030002462240 25020901 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА 31.08.2016 02.05.2019 МАРИЈАНА БОЖИНОВСКА 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ТЕОДОРА АНДРЕЕВСКА Замена за породилно 03.05.2019 31.12.2019
1091. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА 17.11.2014 31.12.2019 ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКИ 151882 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1092. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 151882 ВЕСНА МАРКОВСКА 18.05.2017 31.12.2019 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1093. 05-28897/0905-523/2 4030003479790 25010505 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ 12.09.2016 31.12.2019 ШТИРЈАНА ТЕРЗИЕВА 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА ПЗУ РИАНА МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН  
1094. 05-28897/0905-383/2 4030003483534 25017601 ПЗУ Б.Б.МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА 27.11.2003 31.12.2019 ЉУБИЦА НИЧЕВСКА 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ГОЈАМЕДИКА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1095. 05-28897/0905-19/2 4030003484654 25017701 ПЗУ ФИЛАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА 01.06.2005 31.12.2019 ЈАСМИНКА КОКОТОВИЌ 136166 ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА ЈАНКУЛОВСКА ПЗУ ДР КРАЛЕВА МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.18.ЛОК.9 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1096. 05-28897/0905-469/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148326 МАРИНА НАКОВСКА 10.04.2012 31.12.2019 МЕЈРЕМЕ КАМБЕРИ 156396 БЕХАР КАМБЕРИ ПЗУ ЕХО-ЛАБ УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1097. 05-28897/0905-469/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 156396 БЕХАР КАМБЕРИ 01.06.2017 31.12.2019 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1098. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА 12.12.2011 31.12.2019 ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1099. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА 08.05.2014 31.12.2019 ТАЊА СТОЈАНОВСКА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1100. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ 12.12.2011 31.12.2019 ДРАГАНА СТОИЛКОВСКА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1101. 05-28897/0905-418/2 4030004512040 25023101 ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА 01.07.2004 31.12.2019 ЕЛЕНА ЃОРЃИЕВСКА 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА ПЗУ ПРАМА МЕДИКА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1102. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 132560 МИТКО МАКЕСКИ 03.09.2001 31.12.2019 АНДРИЈАНА РИСТОВСКА 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1103. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2019 ВЕРОНИКА БОЈКОВСКА 132560 МИТКО МАКЕСКИ ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1104. 05-28897/0905-8/2 4030004516207 25023502 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА 21.12.2015 31.12.2019 НЕТКА САЗДОВСКА 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ ПЗУ ПИНОКИО УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1105. 05-28897/0905-313/2 4030004517068 25013601 ПЗУ ПРАМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА 02.07.2012 31.12.2019 ЈАСМИНА ГЛИГОРОВСКА 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1106. 05-28897/0905-3/2 4030004517246 25014902 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР. АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА 13.05.2014 31.12.2019 ГОРИЦА ЈОВАНОВСКА 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1107. 05-28897/0905-347/2 4030005533172 25025901 ПЗУ ДР ЗДРАВКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ 01.04.2007 31.12.2019 ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА 155900 ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА  
1108. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА 01.04.2005 31.12.2019 ОЛИВЕРА ТАСИЌ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1109. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА 01.04.2005 31.12.2019 ИВАНА СТАНКОВИЌ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1110. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН 01.07.2005 31.12.2019 ЕСРА МУРТЕЗИ 151513 МАРИЈА КОСТОВСКА-МИЦЕВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1111. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 151513 МАРИЈА КОСТОВСКА-МИЦЕВСКА 06.08.2014 31.12.2019 МЕНИБЕ ЗУЛФИЈОВСКА 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1112. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА 09.07.2019 31.12.2019 ЕНЕЛ ЏЕМАИЛИ 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА-ЗЛАТЕСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1113. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА-ЗЛАТЕСКА 09.11.2010 31.12.2019 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1114. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА 30.08.2016 31.12.2019 ЉУЉИЈЕТА АЏАМИ 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1115. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 30.08.2016 31.12.2019 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1116. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 137863 АЛИЈА ЗИЗА 30.08.2016 31.12.2019 МИРСАДА КУЧ 158143 САБИР СУЛЕЈМАН ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1117. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 158143 САБИР СУЛЕЈМАН 22.08.2018 31.12.2019 ОМЕРИ НЕРМИН 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1118. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041807 ПЗУ А-Е МЕДИКА ПЗУ А-Е МЕДИКА-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.4 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 156825 ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА 13.10.2017 31.12.2019 ЕРЗАНА МУСТАФА 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1119. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041807 ПЗУ А-Е МЕДИКА ПЗУ А-Е МЕДИКА-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.4 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 159867 МИХАЕЛ ПИПЕР 06.09.2019 31.12.2019 РЕЏЕП ЗИЗА 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1120. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ 21.06.2017 31.12.2019 МАРТИНА ТАСИЌ 158399 ОЛИВЕРА ЃЕОРЃИЕВА ЈАНЕВ ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1121. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 158399 ОЛИВЕРА ЃЕОРЃИЕВА ЈАНЕВ 01.11.2018 31.12.2019 СОЊА ЕФТОСКА АНДОНОВСКИ 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1122. 05-28897/0905-483/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА 05.04.2018 31.12.2019 ДУШКО ШОПКИНСКИ 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1123. 05-28897/0905-385/2 4030005566887 25054201 ПЗУ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА 01.11.2006 31.12.2019 ЛИЛЕ АРГИРОВСКА 130346 РАДА КОКОВИЈАДИС ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1124. 05-28897/0905-6/2 4030005569193 25044302 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА 15.04.2015 31.12.2019 СТЕФАНИЈА МАРКОЗАНОВА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА ПЗУ АНТИГОНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1125. 10-820/1 4030005574596 25046703 ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН БР.10/1-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330779 ДРАГАНА ЕМЕЛ-МАРКОВСКА 02.01.2015 31.12.2019 ЈАСНА АПОСТОЛОСКА 330663 ЗВЕЗДА СПАСОВСКА ПЗУ СТАРС МЕДИКА - СКОПЈЕ УЛ.МЕТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.28 СКОПЈЕ  
1126. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 12.07.2010 31.12.2019 СЛАВИЦА ЛАЛЕВИЌ 147834 СОЊА ДИЧОСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1127. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 147834 СОЊА ДИЧОСКА 06.10.2016 31.12.2019 ЕМИЛИЈА МИЛКОВА 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1128. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 157635 ВЕСНА ПАЧОСКА-СТОЈЧЕВСКА 03.05.2018 31.08.2019 НАДИЦА ЕФТИМОВСКА 141348 ТРЕНЕ ДАМЈАНОВСКИ ПЗУ КОРДИС УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР 68 ДОЛНО ЛИСИЧЕ ДОЛНО ЛИСИЧЕ МИРА МИЛОШЕСКА Замена za специјализација со втор тим 01.09.2019 31.12.2019
1129. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА 01.04.2011 31.12.2019 ЈАСНА КОЛИГОВА 157635 ВЕСНА ПАЧОСКА-СТОЈЧЕВСКА ПЗУ ДЕОНА - ММ УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1130. 05-28897/0905-154/2 4030006576185 25048401 ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2006 31.12.2019 ИРЕНА ЏОНЕСКА 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА ПЗУ Б.Б.МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1131. 05-28897/0905-83/2 4030006580972 25048501 ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА ПЗУ КЛОСТЕРМА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 138681 ЕЛИЗАБЕТА УНЕВСКА 01.01.2009 31.12.2019 ДАНИЕЛА НЕДЕЉКОВИЌ 131776 РУБИНА АНДОНОВСКА ПЗУ РУБИНА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ БР.14 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1132. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136816 НАДА НАСТЕСКА 08.11.2012 31.12.2019 ДРАГИЦА МИХАЈЛОСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1133. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 139173 СНЕЖАНА НОВИНА 24.06.2013 31.12.2019 САЊА ЧЕТОЈЕВИЌ 136816 НАДА НАСТЕСКА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1134. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048604 ПЗУ РЕС ХУМАНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА РЕС ХУМАНА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 330884 ОЛГИЦА НИКОЛОВСКА 27.10.2017 31.12.2019 ГОЛУБИНКА ИЛИЕВСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1135. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА 01.03.2014 31.12.2019 СИЛВА АТАНАСИУ 151181 КАТЕРИНА ДАБЕСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1136. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 151181 КАТЕРИНА ДАБЕСКА 24.04.2015 31.12.2019 АНКИЦА АРСОВСКА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1137. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050902 ПЗУ ЛАВИТА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТОВО ЦВЕТОВО 153427 АДМИР ДЕМИРОВИЌ 01.07.2016 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА СТАНКОСКА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1138. 05-28897/0905-500/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152803 МОНИКА СТОЈАНОВСКА 29.01.2018 31.12.2019 ИВАНА БОЈКИЌ 133159 СОФКА БОШКОВСКА ПЗУ БОНА ДЕА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1139. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 159301 АДМИР ИЗЕРИ 24.04.2019 31.12.2019 ЉУЉЈЕТА ЈАКУПИ 159506 МИЛЕНА АЛЕКСОВА ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО  
1140. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 159506 МИЛЕНА АЛЕКСОВА 18.06.2019 31.12.2019 ФАТИМА ИЗЕРИ 159301 АДМИР ИЗЕРИ ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО  
1141. 05-28897/0905-348/2 4030006607170 25054501 ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ 01.05.2007 31.10.2015 САШКА ВАСЕВСКА-БОЖИНОВСКА 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ДР ЗДРАВКО УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА Замена за специјализација 06.02.2018 31.12.2019
1142. 05-28897/0905-455/2 4030006612122 25054803 ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 147761 СОЊА ЏОРОВСКА 03.01.2019 16.01.2019 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 157350 ФРОСИНА ПЕТРОВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ СЛАВЈАНКА СТАНОЕВСКА СТОЈКОВСКИ Замена за породилно 17.01.2019 17.10.2019
1143. 05-28897/0905-455/2 4030006612122 25054803 ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 157350 ФРОСИНА ПЕТРОВСКА 05.03.2018 31.12.2019 ЕЛЕНА ДОДЕВСКА 145114 СЛАВЈАНКА СТАНОЕВСКА СТОЈКОВСКИ  
1144. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 152757 ЕМИЛИЈА ЛАЗОВА 22.05.2015 31.12.2019 ЛИЛЈАНА БЛАЖЕВСКА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1145. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕСНА НАСКОВСКА 152757 ЕМИЛИЈА ЛАЗОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1146. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108405 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 01.01.2007 18.09.2013    
1147. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 150100 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 19.09.2013 04.03.2016    
1148. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 154024 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 05.03.2016 30.08.2019    
1149. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНДРИЈАНА РИСТИЌ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1150. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА 26.08.2013 31.12.2019 ТАЊА ЗАРЕВА 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1151. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВА 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1152. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ХРИСТИНА ДРАКУЛОВСКА 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1153. 05-28897/0905-324/2 4030006612599 25082001 ПЗУ МИМИ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕД.МИМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА 11.02.2010 31.12.2019 ГАБРИЕЛА КОСТОВСКА 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1154. 05-28897/0905-180/2 4030006612602 25075001 ПЗУ НАД - МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НАД-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 114561 НАДА АНИЦИН 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕНА РУСКОВА-СТРЕЗОСКИ 138770 ТЕРЕЗА МАРИНОВА  
1155. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108138 РУЖА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 БЕСМИРА КОВАЧИ 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1156. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА 04.04.2014 31.12.2019 АНГЕЛА ТРПКОВСКИ 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1157. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА 21.11.2001 31.12.2019 СУЗАНА ЈАНКОВСКА 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1158. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА 03.01.2018 31.12.2019 ВЕСНА ЛЕВКОВСКА 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1159. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 ИВОНА ТРГАЧЕВСКА 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1160. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ДАНИЈЕЛА ИЛИЕВСКА 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1161. 05-28897/0905-464/2 4030006613030 25068801 ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 ББ ДОЛНО КОЛИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ 111660 МАРИЈА СТАМАТОСКА-ЦЕНОВА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1162. 05-28897/0905-301/2 4030006613056 25064801 ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРЕКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИСАВЕТА ДИМКОВСКА 111880 СУЗАНА АРСОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1163. 05-28897/0905-208/2 4030006613110 25083101 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 115380 МИЛКА СИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 144029 СОФИЈА КРСТЕВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОФИЈА МЕДИКА СКОПЈЕ МОСКОВСКА 7-6 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1164. 05-28897/0905-235/2 4030006613137 25063101 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА 07.03.2016 31.12.2019 ЗУМБУЛА БАЈРАМ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1165. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА 01.01.2007 31.12.2019 БРАНКИЦА ГАВРИЛОВА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1166. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 ЉУБИНКА БОЖИНОВСКА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1167. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115940 СОЊА СРЕБРОВА 01.01.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНА МИЛЕНКОВСКА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1168. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ДИВНА СТРАТРОВА 115940 СОЊА СРЕБРОВА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1169. 05-28897/0905-323/2 4030006613200 25068201 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330590 СВЕТЛАНА ПЕЈОВА 11.11.2011 31.12.2019 ОЛИВЕРА ТОДЕВСКА 147982 ДИЈАНА ИГНАТОВСКА ЈЕДИКОВСКА ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА УЛ.ПАНДИЛ ШИШКОВ БР.4,ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1170. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА 01.01.2007 31.12.2019 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЕВСКА 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1171. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ИРЕНА АЛЕКСОВСКА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1172. 05-28897/0905-546/2 4030006613250 25086801 ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304107 МАРИЈА ДАСКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2019 АНЕТА УСОВИЌ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1173. 05-28897/0905-314/2 4030006613285 25071301 ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115401 ГОРДАНА МАЈА 01.01.2007 31.12.2019 ТАТЈАНА НАКОВА 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1174. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 БИЛЈАНА САЗДОВА 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1175. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ 12.02.2018 31.12.2019 АЗРА КАЛАЧ ПЕТРОВСКА 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1176. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АЈНУР ФЕТА 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1177. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА 08.02.2016 31.12.2019 ХАЏЕРЕ ШАКИРИ 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1178. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115851 МЕВЛУДИН КУЧ 01.01.2007 31.12.2019 МАРЕ ЈАНКОВА 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1179. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА 12.05.2014 31.12.2019 УБАВКА ГРУЈЕВСКА 115851 МЕВЛУДИН КУЧ ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1180. 05-28897/0905-233/2 4030006613471 25065401 ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ТРАЈКА ТАСЕВСКА 136808 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА ПЗУ ДР.ХРИСТИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1181. 05-28897/0905-34/2 4030006613536 25063601 ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕСНЕ КРСТЕВСКА 303569 РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1182. 05-28897/0905-230/2 4030006613552 25071101 ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108057 ВЕСНА КИТАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЛЕПА ЈОВАНОВСКА 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1183. 05-28897/0905-220/2 4030006613579 25072801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА МИТКОВСКА 108090 КАТА БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1184. 05-28897/0905-265/2 4030006613587 25067201 ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЛИМОНКА ВАСЕВА 108057 ВЕСНА КИТАНОВА ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1185. 05-28897/0905-142/2 4030006613609 25067501 ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108090 КАТА БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕОНОРА ТРАЈКОВСКА 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1186. 05-28897/0905-155/2 4030006613617 25072101 ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ФЕРИХАН АЈРЕДИНИ-АЗИЗИ 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1187. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2019 МИЛКА МИНОВСКА 154601 ФРОСИНА САЗДОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1188. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 154601 ФРОСИНА САЗДОВА 20.06.2016 31.12.2019 БЛАГИЦА ЗДРАВКОВСКА 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1189. 05-28897/0905-172/2 4030006613757 25074601 ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ 01.01.2007 31.12.2019 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА ПЗУ ЦРЕШЕВО С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО  
1190. 05-28897/0905-262/2 4030006613765 25072201 ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈОВАНКА СТОЈКОСКА 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА ПЗУ ПАН ВИТА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1191. 05-28897/0905/388/2 4030006613820 25070501 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА 11.11.2013 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВСКА-НИКОЛОВСКА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1192. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА 01.01.2007 03.09.2019    
1193. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЈУЛИЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ЗЛАТКО ШНАЈДЕР БР.8/5-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1194. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076002 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА И Д-Р ЛОРЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗЛАТКО ШНАЈДЕР БР.8/5-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА 04.09.2019 31.12.2019 СИБИНКА ДУНГЕВСКА 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1195. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1196. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ 22.05.2019 31.12.2019 САЊА ДИМОВСКА 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1197. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ 01.01.2007 31.12.2019 РОЗЕТА ПЕТКОВСКА 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1198. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА 01.01.2007 31.12.2019 МИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1199. 05-28897/0905-535/2 4030006613927 25063301 ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ 01.01.2007 31.12.2019 АНЕТА АНДРЕЕВСКА 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1200. 05-28897/0905-13/2 4030006613994 25088601 ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КИРЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ 01.01.2007 31.12.2019 БИЛЈАНА АНЧЕВСКИ 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1201. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ИРИС САИТИ 137472 НАТАША ФИНДАЧКА ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1202. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 НЕЏМИЈЕ ЕЈУП 137472 НАТАША ФИНДАЧКА ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1203. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 150673 ЗОРИЦА ЈАКОВ 06.10.2016 31.07.2019    
1204. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ДАФИНА МАЛКОВА 158160 ВЕСЕЛА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1205. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 158160 ВЕСЕЛА ХРИСТОВСКА 10.05.2019 31.12.2019 МАРИЈАНА КАЈЕВИЌ 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1206. 05-28897/0905-279/2 4030006614087 25085201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНА ДОНЧЕВСКА 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1207. 05-28897/0905-320/2 4030006614095 25063401 ПЗУ ПАН ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ХРИСТИНА БЛАЖЕВСКА 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1208. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЉУДМИЛА МАНЏУКОВСКА 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1209. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА 01.01.2007 31.12.2019 МИЛЕНА СТОЈАНОВИЌ 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1210. 05-28897/0905-48/2 4030006614168 25073001 ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303194 ВЕРИЦА ХАЏИ-РИСТИЌ 01.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА СТАМЕНКОВИЌ 151220 ЃУРО КЛЕНКОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КЛЕНКОСКИ ИВАН АГОВСКИ БР.12 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1211. 05-28897/0905-503/2 4030006614176 25082201 ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА БОНЕВСКА 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1212. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 МАЈА КИРИЌ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1213. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 НЕДРЕТ ИСМАИЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1214. 0528897/0905-185/2 4030006614265 25073201 ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ 117889 ЕРОЛ РУШИД 01.01.2007 31.12.2019 ХАЈРИЈА ХАЏИУ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА ПЗУ АНИМА-МЕД ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ  
1215. 05-28897/0905-498/2 4030006614370 25070301 ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕРМИНА САМЕТ 302163 ВЕРИЦА МАНЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1216. 05-28897/0905-85/2 4030006614427 25076801 ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИРА АТАНАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 303666 МИРА АТАНАСОВА 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА БУРЧЕВСКА 132101 КАТЕРИНА ПЕТРУШЕВСКА ФАРЕНВАЛД ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1217. 05-28897/0905-377/2 4030006614478 25064602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА-СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111880 СУЗАНА АРСОВА 30.07.2014 31.12.2019 ТЕАМИНА ДЕМИР 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1218. 05-28897/0905-81/2 4030006614486 25062701 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕЛИКА ВУЈЕВСКА 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1219. 05-28897/0905-157/2 4030006614516 25065901 ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА 01.01.2007 31.08.2019    
1220. 05-28897/0905-509/2 4030006614672 25069202 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.12/3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 153842 БОЈАНА СТОЈКОВА-НИКОЛИЌ 10.02.2016 31.12.2019 МАГДАЛЕНА МОЈСОВСКА 159247 ЕМИЛИЈА ЕФРЕМОВСКА  
1221. 05-28897/0905-170/2 4030006614729 25063701 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2007 25.08.2019    
1222. 05-28897/0905-87/2 4030006614796 25081701 ПЗУ ЦРЕШЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АНА КАРАНФИЛОВСКА 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1223. 05-28897/0905-304/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 111635 КАТЕРИНА БИШЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ЛЈИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1224. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЈОВАНКА ВЕЛКОВСКА 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1225. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ЉУБИЦА БОЖИНОВСКА 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1226. 05-28897/0905-282/2 4030006615156 25071701 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА-КОРОВЕШОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЦВЕТАНКА АНГЕЛКОСКА 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1227. 05-28897/0905-430/2 4030006615164 25066501 ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ИРЕНА РАДЕВСКА 149322 АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1228. 05-28897/0905-118/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ЉИЉАНА БЛАЖЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1229. 05-28897/0905-580/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА КАЗАНКОВА 159344 ТЕОДОРА АНДРЕЕВСКА  
1230. 05-28897/0905-49/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕРА МАКСИМОВСКА 156256 МАГДАЛЕНА ТАСИЌ ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
1231. 05-28897/0905-49/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 156256 МАГДАЛЕНА ТАСИЌ 30.01.2019 31.12.2019 ТАЊА ПЕТРУШЕВСКА ИЛИЕВСКА 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
1232. 05-28897/0905-552/2 4030006615288 25062201 ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 301981 МИРЈАНА МАЛЕНКОВА 01.01.2007 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА ПЕТРУШЕВА 330825 АДРИЈАНА СТАВРЕСКА ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р АДРИЈАНА СТАВРЕСКА СКОПЈЕ КРСТЕ МИСИРКОВ БР.28 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1233. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ОЛГИЦА ДИМКОВСКА 159646 АНГЕЛ СЕВДОВ ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1234. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 159646 АНГЕЛ СЕВДОВ 23.07.2019 31.12.2019 ЈОВАНА УСОВИЌ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1235. 05-28897/0905-183/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 157830 ДЕСПИНА АВРАМОСКА 05.09.2018 15.03.2019 ЈЕЛЕНА ПЕЈКОВСКА 153842 БОЈАНА СТОЈКОВА-НИКОЛИЌ ПЗУ ЛИНКО-МЕД УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.12/3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ЕМИЛИЈА ЕФРЕМОВСКА Замена за породилно 16.03.2019 10.12.2019
1236. 05-28897/0905-104/2 4030006615385 25085001 ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109304 ЛИДИЈА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ТИЈАНА ДАНЧЕВСКА 110035 МИЛА ПРОДАНОВА ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА УЛ ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1237. 05-28897/0905-562/2 4030006615407 25065001 ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117579 ВАСКО ПУЗДЕРЛИСКИ 01.01.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНА ДИМОВСКА 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1238. 05-28897/0905-332/2 4030006615415 25067001 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 110264 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.08.2019    
1239. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138851 ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.08.2019    
1240. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 159816 ЕВА КРАЉЕВА 02.09.2019 31.12.2019 КРИСТИНА СТОЈЧЕВСКА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1241. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА АНЧЕВСКА 159816 ЕВА КРАЉЕВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1242. 05-28897/0905-52/2 4030006615563 25073401 ПЗУ БЕМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СТАНКА ЖЕЖОВСКА 302392 СОЊА ГУЛЕСКА ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1243. 05-28897/0905-57/2 4030006615601 25082701 ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИТКА ТРЕНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА АЦЕВСКА 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА ПЗУ МИМИ МЕДИКУС УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1244. 05-28897/0905-97/2 4030006615628 25065301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА 01.01.2007 31.12.2019 ДОМИНИКА ДОЈЧИНОВСКА 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1245. 05-28897/0905-412/2 4030006615644 25086601 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА 04.01.2014 31.12.2019 ВИОЛЕТА ВУЧКОВСКА 107581 ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ ПЗУ ДР ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ И ДР БИЉАНА ТРПОВСКА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1246. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ГОРДАНА ЃОРЃИЕВА 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1247. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 302740 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА 01.01.2007 29.11.2014 АНГЕЛА ЃОЌЕВСКА 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1248. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА 30.11.2014 31.12.2019 АНГЕЛА ЃОЌЕВСКА 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1249. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА 09.12.2016 31.12.2019 АНЕТА СТАНКОВСКА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1250. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЛИЛА ДЕСПОДОВСКА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1251. 05-28897/0905-163/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА КИРОВСКА 117579 ВАСКО ПУЗДЕРЛИСКИ ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1252. 05-28897/0905-506/2 4030006615954 25074702 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 19 БР.55А,ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН 107778 ЕМАНУЕЛ ЗОГРАФСКИ 02.12.2016 31.12.2019 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
1253. 05-28897/0905-331/2 4030006616004 25072401 ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303569 РАДИЦА МАЏОСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЛИДИЈА ЈОНОСКА 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1254. 05-28897/0905-264/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛЕНА НОВКОВИЌ 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1255. 05-28897/0905-264/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 РУМЕНКА РОЗМАН 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1256. 05-28897/0905-197/2 4030006616039 25082501 ПЗУ АНА ПЕДИСТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА ПЕДИСТО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 134864 ГАБРИЕЛА ДАВИТКОВА ЧОБАНОВ 30.12.2016 31.12.2019 СВЕТЛАНА ДЕНКОВИЌ 147850 АНА МИЦАНОВА ПЗУ АНА ПЕДИСТО УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1257. 05-28897/0905-197/2 4030006616039 25082501 ПЗУ АНА ПЕДИСТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА ПЕДИСТО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147850 АНА МИЦАНОВА 29.11.2011 31.12.2019 ЕЛЕНА ДИКОВСКА 134864 ГАБРИЕЛА ДАВИТКОВА ЧОБАНОВ ПЗУ АНА ПЕДИСТО УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1258. 05-28897/0905-443/2 4030006616080 25080701 ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СНЕЖАНА ЕФРЕМОВА-ВАСИЛЕВА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1259. 05-28897/0905-442/2 4030006616098 25067901 ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС 01.01.2007 31.12.2019 ПЕНКА ЛЕНЧЕВСКА 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1260. 05-28897/0905-216/2 4030006616101 25073601 ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201618 МАРА ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ИРЕНА ТОШЕСКА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1261. 05-28897/0905-352/2 4030006616217 25080201 ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СОЊА ГУЛЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302392 СОЊА ГУЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2019 ФРОСИНА ТОДЕВСКА 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ БЕМЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1262. 05-28897/0905-440/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 АЈТЕН ЈУСУФИ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
1263. 05-28897/0905-440/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 НУРТЕНЕ ЈУСУФИ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
1264. 05-28897/0905-414/2 4030006616241 25082901 ПЗУ ДР ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ И ДР БИЉАНА ТРПОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107581 ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ 01.01.2007 31.12.2019 УБАВКА ПЕШЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1265. 05-28897/0905-401/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА 01.01.2007 31.12.2019 ЛЕНКА МИРЧЕСКА 303097 СУЗАНА ЈАНДРЕВСКА ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1266. 05-28897/0905-401/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 303097 СУЗАНА ЈАНДРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ХАВУШЕ ХАЛИЛ 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1267. 05-28897/0905-191/2 4030006616381 25083001 ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201251 ЦЕНЕ БОШКОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ГОРДАНА ПЕТРЕСКА 108316 МАРЕ ПЕТРОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1268. 05-28897/0905-415/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 МИЛЕНА ВЕЛЕВСКА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1269. 05-28897/0905-415/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СВЕТЛАНА МИШЕВСКА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1270. 05-28897/0905-493/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА 01.01.2007 31.12.2019 ЗОРИЦА НАУНОВА 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1271. 05-28897/0905-493/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2019 ВИОЛЕТА НИКЧЕВСКА 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1272. 05-28897/0905-231/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН 107760 ЛИЛЈАНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЈАДРАНКА ПЕШЕВСКА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
1273. 05-28897/0905-231/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА 01.01.2007 31.12.2019 АЛЕКСАНДРА КОЧОВСКА 107760 ЛИЛЈАНА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
1274. 05-28897/0905-530/2 4030006616683 25077302 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303577 СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА 18.05.2012 31.12.2019 СТОЈКА ДАВИДОВИЌ 330922 БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1275. 05-28897/0905-530/2 4030006616683 25077302 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 330922 БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА 18.10.2017 31.12.2019 КРИСТИНА ЗЕФИЌ 303577 СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1276. 05-28897/0905-421/2 4030006616810 25082601 ПЗУ ЧОНЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЧОНЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАЧЕВСКА БР.88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 109061 ПАРАСКЕВА ЧОНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СУНЧИЦА ДИМИШКОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1277. 05-28897/0905-126/2 4030006616870 25071901 ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302163 ВЕРИЦА МАНЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 СЛАВИЦА ПОПОВСКА 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1278. 05-28897/0905-196/1 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВАЛЕНТИНА АНДОНОВСКА 155870 ДАНИЕЛА СТАНОЕВА ЃОРГИЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1279. 05-28897/0905-196/1 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155870 ДАНИЕЛА СТАНОЕВА ЃОРГИЕВСКА 11.04.2018 31.12.2019 СУЗАНА ВЛАШКОВСКА 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1280. 05-28897/0905-100/2 4030006617027 25063801 ПЗУ АНИМА-МЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 АДИЉЕ МУРАТИ 117889 ЕРОЛ РУШИД ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ  
1281. 05-28897/0905-138/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ 16.10.2013 31.12.2019 ЗАРИФЕ БАЈРАМИ 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1282. 05-28897/0905-138/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА 13.10.2011 31.12.2019 ХАВА САИД-НЕЏИП 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1283. 05-28897/0905-138/2 4030006617086 25073502 ПЗУ ШПЕТИМИ ПЗУ ШПЕТИМИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 02 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ АРАЧИНОВО 134660 АЈСЕРЕ РУШИТОСКА 06.09.2017 31.12.2019 АРИЈЕТА АСАНОСКА 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1284. 05-28897/0905-303/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 НИНА НАЧЕВА 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1285. 05-28897/0905-303/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА 01.01.2007 31.12.2019 ВЕСНА ВАСИЌ 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1286. 05-28897/0905-30/2 4030006617205 25088001 ПЗУ ТАНДЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТАНДЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.АРАЧИНОВО АРАЧИНОВО 112305 ЕДИС ИСМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2019 МЕВЉУДИНЕ АБАЗИ 131431 БАРИ АБАЗИ ПЗУ АРИАНА УЛ.16 БР.18-СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1287. 05-28897/0905-300/2 4030006617213 25070002 ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНРИ БАРБИС БР.16А СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201740 АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2019 БРАНКА АТАНАСОВСКА 155870 ДАНИЕЛА СТАНОЕВА ЃОРГИЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1288. 05-28897/0905-402/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107433 ИВАНКА СОЛЕВА-ТЕМЕЛКОСКА 01.01.2007 31.12.2019 КРУНА ЃУРОВСКА 149870 НАДА МАРЈАНОВИЌ ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1289. 05-28897/0905-402/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 149870 НАДА МАРЈАНОВИЌ 29.01.2018 31.12.2019 ХРИСТИНА ТОМОВСКА 107433 ИВАНКА СОЛЕВА-ТЕМЕЛКОСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1290. 05-28897/0905-120/2 4030006617302 25084101 ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЛМАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 401471 МАРИЈА МИХАЈЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2019 РОСКА СТОЛЕВСКА 141232 АНИТА РИСТЕСКА ПЗУ АНИТА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1291. 05-28897/0905-198/2 4030006617310 25087401 ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНВИК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЕЛИЗАБЕТА ЧАПКУНОВСКА МИТОВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1292. 05-28897/0905-23/2 4030006617329 25081303 ПЗУ МЕДИСЕНС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 85 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА 26.09.2015 31.12.2019 САЊА СПАСЕСКА 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ГЕОРГИЕВА ПЗУ МЕДИСЕНС УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 85 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1293. 05-28897/0905-23/2 4030006617329 25081303 ПЗУ МЕДИСЕНС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 85 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ГЕОРГИЕВА 13.10.2016 31.12.2019 ТАИДА МЕХОВИЌ 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА ПЗУ МЕДИСЕНС УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 85 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1294. 05-28897/0905-374/2 4030006617809 25088301 ПЗУ АНТИГОНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА 01.05.2007 31.12.2019 СОЊА ДИМИШКОВА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР БЕЛИНДА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1295. 05-28897/0905-255/2 4030006618244 25077701 ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 401927 ДРАГИЦА КАЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2019 ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВСКА 141038 КАТЕРИНА АНГЕЛЕСКА ГАЛЕВСКА ПЗУ БИМЕД УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ бр.98/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1296. 05-28897/0905-292/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДИВА МЕДИКА