почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 10-21955/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 31.12.2026 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
2. 10-21955/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
3. 10-21505/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЦВЕТАНА СИНДРАКОВСКА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
4. 10-23145/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
5. 10-23146/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 БИЉАНА ТУШЕВСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
6. 10-21032/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 31.12.2026 МАРИЈА МИЛОШОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
7. 10-22328/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЈАВОРКА ЈОВАНОВСКА    
8. 10-22328/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 28.02.2019 24.08.2021    
9. 10-22328/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 145025 ДАНИЕЛА КАРАКАШОВА ВУКСАНОВА 01.01.2007 30.09.2012 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
10. 10-22328/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА 04.07.2013 31.12.2026 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
11. 10-22566/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
12. 10-21028/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ ПЗУ РУЖА БИОЛАБ УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО  
13. 10-21028/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
14. 10-21028/2 4001996100368 1070502 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО 162167 МАГДАЛЕНА МИЛОШОВСКА 01.03.2021 31.12.2026 ЈУЛИЈА ГАЗИНКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
15. 10-20877/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 31.12.2026 МИРЈАНА ФИДАНСКА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
16. 10-21381/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 31.12.2026 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
17. 10-23705/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 28.04.2016 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
18. 10-23705/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ 29.04.2016 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
19. 10-22949/2 4002002150805 2011902 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.4 БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 31.12.2026 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
20. 10-21657/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТРАЈАНОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
21. 10-22550/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 21.12.2010 31.12.2026 КАТЕРИНА ТОДОРОВСКИ 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
22. 10-24033/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА 08.11.2018 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА МАСАЛКОВСКА 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА КРСТЕВА ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА УЛ.АНЕСТИ ПАНОВСКИ БР.17/4 БИТОЛА  
23. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 07.02.2017 31.12.2026 МАЈА НАУМОСКА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
24. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 151386 МАЈА РИСТАНЧЕВСКА-ВУКАШИНОВИЌ 15.10.2021 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ДИКОВСКА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
25. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 154253 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 29.10.2020 30.09.2021    
26. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 31.12.2026 МАЈА БОНЕСКА СТЕФАНОВСКА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
27. 10-23361/2 4002006173460 2052101 ПЗУ МСРД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРНОВЦИ ТРНОВЦИ 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 16.08.2006 31.12.2026 СУЗА ПИШМАНОВСКА 162841 ФИЛИП КОЧОВСКИ ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА  
28. 10-21269/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 31.12.2026 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
29. 10-20979/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 31.12.2026 САРА ГОРЧЕВСКА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА ПЗУ РОЗАЛИ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
30. 10-24005/2 4002006173516 2051701 ПЗУ РОЗАЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА 16.08.2006 31.12.2026 НАТАША БОСИЛКОВСКА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА ПЗУ АВЕНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
31. 10-22279/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 31.12.2026 МИРА ПАВЛОВСКА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА  
32. 10-23372/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 31.12.2026 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
33. 10-23566/2 4002006173575 2055602 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 2/1 БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 31.12.2026 СОЊА ПЕЈЧИНОВСКА 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
34. 10-22433/2 4002006173656 2052201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100323 РУЖА АСПРОВСКА 16.08.2006 22.09.2021    
35. 10-21622/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 КАТЕРИНА ПЕТРОВСКА 145130 ГОРДАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ ДР ГОРДАНА С. МОГИЛА МОГИЛА  
36. 10-22330/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА 15.08.2006 31.12.2026 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
37. 10-22330/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 26.09.2014 31.12.2026 ЦЕНКА СТАМЕНКОВСКА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
38. 10-21395/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ 19.03.2020 31.12.2026 ДАНИЕЛА ГЛАВЕВСКА 160059 ЃЕРЃИ МИТРЕ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
39. 10-21395/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 160059 ЃЕРЃИ МИТРЕ 02.10.2019 31.12.2026 АНИТА КИРОВСКА 159395 ДРАГАН ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
40. 10-21262/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
41. 10-21262/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 НАТАША СТОЈКОВСКА ПЕТРОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
42. 10-21278/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
43. 10-23337/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЈУЛИЈА ГИЛЕВА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
44. 10-23337/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
45. 10-21468/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 31.03.2017 31.12.2026 НАДИЦА НИКОЛОВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА  
46. 10-23342/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ЗВЕЗДА АВТАРОВСКА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
47. 10-23342/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКИ 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
48. 10-21173/2 4002006174024 2052502 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА  
49. 10-21173/2 4002006174024 2052502 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 31.12.2026 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА  
50. 10-22169/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 СНЕЖАНА ДОЛЕВСКА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
51. 10-22503/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
52. 10-21138/2 4002006174172 2054401 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАСКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 РОЗИЦА СОКЛЕВСКА 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
53. 10-21138/2 4002006174172 2054402 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА-МАКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ДОСТА СЕКУЛОВСКА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА  
54. 10-21138/2 4002006174172 2054403 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА -СТАРАВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 27.07.2017 31.12.2026 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ  
55. 10-20981/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МИРКА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА  
56. 10-22602/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
57. 10-21849/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 МАЈА АТАНАСОВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.4 БИТОЛА  
58. 10-23626/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
59. 10-21169/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
60. 10-21169/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
61. 10-23997/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 31.12.2026 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
62. 10-23539/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 31.12.2026 МАРИЈА МАТОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
63. 10-21256/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 31.12.2026 ПАВЛИНА КАРАНГЕЛОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
64. 10-21282/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 24.06.2016 31.12.2026 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
65. 10-21097/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 21.10.2016 31.12.2026 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
66. 10-23283/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 31.12.2026 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
67. 10-22966/2 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 161306 МЕРИ НАУМОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА Замена за специјализација 10.02.2020 01.09.2021
68. 10-22966/2 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 161306 МЕРИ НАУМОВСКА 16.07.2020 31.12.2026 ЕЛЕНА МИТРЕВСКА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА  
69. 10-21118/2 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
70. 10-23981/2 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ 20.11.2019 31.12.2026 БОШКО АНГЕЛЕВСКИ 159751 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
71. 10-23981/2 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 159751 ТОНИ ТОПАЛОВСКИ 22.08.2019 31.12.2026 НАТАША НАУМОВСКА 157996 САШО ТОПАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
72. 10-21419/2 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ 27.10.2016 31.12.2026 КАТЕРИНА РИСТЕСКА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА  
73. 10-20654/2 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА - ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 02.03.2018 31.12.2026 ДИЈАНА БОШЕВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА  
74. 10-14336/2 4002020561375 2072201 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р ЕЛИ -ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 20.11.2020 31.12.2026 ЈУЛИЈА ТРАЈКОВСКА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА  
75. 10-11729/2 4002020561570 2072301 ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА 162841 ФИЛИП КОЧОВСКИ 18.08.2021 31.12.2026 МИЛЕНА ДОНЕВСКА 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
76. 10-7311/2 4002021562723 2072601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 162558 ПЕТАР БАЛАЛОВСКИ 03.06.2021 31.12.2026 СУЗАНА ДИМАНОСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
77. 10-7308/2 4002021562731 2072701 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА ПЗУ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 161381 КЕТИ НЕЧОВСКА 03.06.2021 31.12.2026 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 2/1 БИТОЛА  
78. 10-7310/2 4002021562740 2072801 ПЗУ МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА ПЗУ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 03.06.2021 31.12.2026 ПАВЛИНА ДОЈЧИНОВСКА 162558 ПЕТАР БАЛАЛОВСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
79. 10-21024/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
80. 10-20879/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 31.12.2026 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
81. 10-20879/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 153966 АНДРИЈАНА МИЦЕВСКА 28.09.2018 31.12.2026 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
82. 10-20879/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЃОРГИОСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
83. 10-21195/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 14.06.2017 31.12.2026 МЕРИМА ЕМРУЛАХ 162841 ФИЛИП КОЧОВСКИ ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА  
84. 10-22238/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2026 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
85. 10-22921/2 4002995119070 2012301 ПЗУ ГЕРАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА 132918 НИКОЛА ГЕРАС 03.09.2001 11.09.2021    
86. 10-21214/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА БЕЈКОВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
87. 10-22868/2 4002998135246 2010503 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНЕСТИ ПАНОВСКИ БР.17/4 БИТОЛА 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА КРСТЕВА 20.11.2020 31.12.2026 АНИТА ДИМИТРИЈОВСКА 158429 АНГЕЛА КАЛЧОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
88. 10-20658/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 115193 ХРИСТИНА ПАВЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА МОНЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
89. 10-20706/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА НЕВЕСЕЛОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
90. 10-23560/2 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ 16.04.2015 31.12.2026 СВЕТЛАНА РИСТОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
91. 10-23560/2 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 162744 ЕМИЛИЈА БЕЛОВИНОВА 08.07.2021 31.12.2026 ТАШКА ТОДОРОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
92. 10-23178/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 31.12.2026 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
93. 10-22987/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА 09.12.2016 31.12.2026 МИЛЕНА ДЕНЧОВА УРУМОВА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
94. 10-22987/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА 01.04.2018 31.12.2026 ГРОЗДАНКА БАБУНСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
95. 10-22987/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 31.12.2026 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА-ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
96. 10-22987/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА 24.10.2019 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
97. 10-21914/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА 18.07.2018 31.12.2026 КАТЕРИНА РУСЈАКОВА 160202 ФАТМА ЕМРУЛОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
98. 10-21914/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 160202 ФАТМА ЕМРУЛОВА 07.11.2019 31.12.2026 СОЊА НОВАЧЕВА 154237 МОНИКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
99. 10-23585/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА 01.04.2007 31.12.2026 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС  
100. 10-21487/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 31.12.2026 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
101. 10-21595/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 МИРА ШКРТОВА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
102. 10-21896/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 08.11.2018 31.12.2026 СИЛВАНА АТАНАСОВА 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
103. 10-21896/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА НИКОЛОВСКИ 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
104. 10-21640/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 161861 КРИСТИЈАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
105. 10-21640/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 161861 КРИСТИЈАН ЈОВАНОВСКИ 15.12.2020 31.12.2026 ЕЛИЦА РАНГОТОВА СТОЈАНОВА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
106. 10-22991/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 13.02.2017 31.12.2026 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
107. 10-22991/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 158445 ФИЛИП ФИЛИПОВ 19.11.2018 31.12.2026 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
108. 10-22296/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВАСЕ КРСТИЌ 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС  
109. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 161322 КАТЕРИНА ПУШЕВА 10.08.2020 31.12.2026 ВЕСНА ЛЕОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
110. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 31.12.2026 НАТАША АЦЕВСКА 161322 КАТЕРИНА ПУШЕВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
111. 10-23562/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ 04.07.2017 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
112. 10-23562/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДА ЧУКНИЕВА 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
113. 10-20805/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА АНЧЕВСКИ 160865 КЕТИ МИТЕВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
114. 10-20805/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 160865 КЕТИ МИТЕВСКА 16.03.2020 31.12.2026 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
115. 10-22301/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
116. 10-22301/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА НАЈДОВА 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
117. 10-21647/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 162825 ДОРОТЕА АНДОВСКА 06.08.2021 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА АНДОВА 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
118. 10-21647/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 31.12.2026 РОДНА ЃОРЃИЕВА 162825 ДОРОТЕА АНДОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
119. 10-22606/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2026 РАДМИЛА ХАЏИЕВА 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
120. 10-22606/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА БОЈАЏИЕВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
121. 10-21899/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА 01.01.2007 31.12.2026 МИМОЗА ИЛИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
122. 10-23761/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 161802 АНА ЗОГРАФСКА 12.11.2020 31.12.2026 ИВОНА МАНЕВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
123. 10-22877/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 31.12.2026 ДРАГАНА СПАСЕВА 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА ПЗУ Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ( ЗАКУП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ) ВЕЛЕС  
124. 10-11394/2 4004021519812 29015401 ПЗУ Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ( ЗАКУП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ) ВЕЛЕС 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА 03.08.2021 31.12.2026 ВЕСНА ТОДОРОВСКА 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС  
125. 10-23259/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 162655 МИЛЧО ФИЛИПЧЕ 29.06.2021 31.12.2026 ЗАМИРА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
126. 10-23259/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 31.12.2026 ТЕУТА АЛЈИТИ 162655 МИЛЧО ФИЛИПЧЕ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
127. 10-23259/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ 15.02.2018 31.12.2026 МИРЉИНДА МИСИМИ 162655 МИЛЧО ФИЛИПЧЕ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
128. 10-23259/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА 153613 АРИАНА АМЕТИ 04.01.2016 31.12.2026 НАДИРЕ ШАБАНИ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ  
129. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 БИЉАНА СОЛУНСКА 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС  
130. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА 02.10.2020 31.12.2026 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС  
131. 10-22305/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 31.12.2026 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
132. 10-22305/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 18.11.2016 31.12.2026 СИМОНА КОЦЕВСКА 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
133. 10-23144/2 4004995102021 29000206 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 31.12.2026 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
134. 10-23144/2 4004995102021 29000207 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 31.12.2026 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
135. 10-23144/2 4004995102021 29000208 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 - ДР ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 11.11.2018 31.12.2026 КРИСТИНА ИВАНОВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС  
136. 10-22074/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 31.12.2026 АДРИЈАНА РОГУЖАРОВА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
137. 10-21488/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 31.12.2026 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
138. 10-20714/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 31.12.2026 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
139. 10-20714/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА 24.12.2020 31.12.2026 МАРИНА СИРКАРЕСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
140. 10-22338/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 31.12.2026 ВИКТОРИЈА ЈОРДАНОВСКА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
141. 10-20757/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
142. 10-22745/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 31.12.2026 МАЈА ПАВЛОВА 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
143. 10-22745/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА 30.10.2014 31.12.2026 БИЉАНА СТОЈКОВСКА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
144. 10-23490/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 156558 ЈОАНА ДИМОВА 10.10.2017 31.12.2026 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 161900 КАТИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
145. 10-23222/2 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 11.06.2015 31.12.2026 ЛИДА МОЈСОСКА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
146. 10-23222/2 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА 04.02.2021 31.12.2026 МАРТИН АНДОВ 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
147. 10-23222/2 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ 19.08.2016 31.12.2026 БЛАГИЦА ИЛИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
148. 10-22418/2 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИЈА ИЛИЕВА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
149. 10-21929/2 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 31.12.2026 КРИСТИЈАН НИКОЛОВ 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
150. 10-23594/2 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
151. 10-23489/2 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 31.12.2026 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
152. 10-23262/2 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЕБРИНА МЕМЕДОВА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
153. 10-22414/2 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2026 ДИЈАНА СТОИЛОВА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
154. 10-23787/2 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 31.12.2026 АНГЕЛА ПОСТОЛОВА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
155. 10-23787/2 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
156. 10-23787/2 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 31.12.2026 ДРАГАНА БОБОЛИНСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
157. 10-23787/2 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 158186 МАРИЈА ПРОКОПЕНКО ТРЕНЕСКИ 21.01.2019 31.12.2026 МИМОЗА ЕФТИМОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
158. 10-21653/2 4005016504676 5004901 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРСИНО ТРСИНО 153320 ЦВЕТАНКА ДИМОВА ТОДОРОВ 14.10.2016 03.10.2021    
159. 10-24057/2 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 162043 КРИСТИНА ЦОНЕВА ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
160. 10-21055/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА 01.10.2014 31.12.2026 БОСИЛКА КАЈТАЗОВА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА  
161. 10-20856/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
162. 10-21759/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2026 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
163. 10-20824/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
164. 10-20824/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА 20.01.2014 31.12.2026 ИВАНА КАРАЈАНОВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА МАРИЈА КОНДЕВА Замена за породилно 23.12.2020 18.09.2021
165. 10-21072/2 4006006120965 6003801 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА РИСТОВА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
166. 10-22213/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 31.12.2026 МЕНЧЕ ЧРЧЕВА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
167. 10-21037/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 04.12.2015 31.12.2026 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
168. 10-21305/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
169. 10-22122/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА  
170. 10-21470/2 4006006121287 6003402 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 31.12.2026 ЛЕНЧЕ САВИЌ 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
171. 10-21701/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 161942 БОРИС РОГЛЕВ 05.01.2021 31.12.2026 АНЃЕЛИНА БУРМУЗОСКА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
172. 10-22234/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2026 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
173. 10-22234/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
174. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2026 ВЕСНА ДИНЕВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
175. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2026 ЕЛЕОНОРА МИЛЕВСКА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
176. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2026 ИВАНА ЦИЦМИЛОВИЌ 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
177. 10-21119/2 4006013509274 6007600 ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 31.12.2026 СЛАВИЦА МИТРОВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
178. 10-22233/2 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА  
179. 10-20880/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 06.03.2017 31.12.2026 КЕТИ КОСТАДИНОВА БОЈМАЛИЕВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
180. 10-20880/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 06.03.2017 31.12.2026 ЗВЕЗДА ШАПКАРОВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
181. 10-22108/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2026 ЗУРЈЕТА ЕЛЕЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
182. 10-23208/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА СПАСЕСКА 23.09.2020 31.12.2026 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
183. 10-22967/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ 12.09.2019 31.12.2026 АНЕТА РАДИЧЕСКИ 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА СПАСЕСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
184. 10-24435/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА 12.01.2018 31.12.2026 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 160741 БРАНКО АПОСТОЛОСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
185. 10-24435/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 160741 БРАНКО АПОСТОЛОСКИ 26.02.2020 31.12.2026 ТАТИЈАНА БОГДАНОСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
186. 10-22270/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ 18.08.2017 31.12.2026 СЛОБОДАНКА ИЛИЕСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
187. 10-22902/2 4007006136647 7008701 ПЗУ Д-Р МУЈДИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МУЈДИН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2026 СЕИДЕ ИДРИЗИ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
188. 10-21414/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2026 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
189. 10-23610/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 31.12.2026 ЛИРИДОНА КУРТИШИ 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
190. 10-21417/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 31.12.2026 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 153176 ЕЛМЕДИНА БИЛАЛИ ПЗУ Д-Р ЕЛМЕДИНА БИЛАЛИ С.ГРАДЕЦ - ВРАПЧИШТЕ С.ГРАДЕЦ УЛ.101 ББ ВРАПЧИШТЕ  
191. 10-21417/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 162680 АЗИЗЕ СУЛЕЈМАНИ МУСТАФА 30.07.2021 31.12.2026 ЕРМИРА БАЈРАМИ 153176 ЕЛМЕДИНА БИЛАЛИ ПЗУ Д-Р ЕЛМЕДИНА БИЛАЛИ С.ГРАДЕЦ - ВРАПЧИШТЕ С.ГРАДЕЦ УЛ.101 ББ ВРАПЧИШТЕ  
192. 10-22261/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 162710 СЕАРЕ МЕХМЕДИ 02.07.2021 31.12.2026 ДРИТА МУСЛИУ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ ПЗУ АРБ-МЕДИКА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ  
193. 10-22271/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 31.12.2026 АРЈЕТА АСАНИ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
194. 10-22560/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 31.12.2026 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ 159913 ШУКРИ ФАЗЛИЈИ ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
195. 10-22476/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
196. 10-22383/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 31.12.2026 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
197. 10-23873/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 31.12.2026 ТАТИЈАНА МАРКОВСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
198. 10-23017/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 31.12.2026 МИРИТА РАШИТИ 117145 АРБЕН МИРТО ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА  
199. 10-23629/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 31.12.2026 МИРСАДА СУЛЕЈМАНИ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
200. 10-23396/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 31.12.2026 БРАНКА НИКОЛОСКА 160334 БЕСЈАН БИЉАЛИ  
201. 10-22489/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 31.12.2026 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
202. 10-23609/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 31.12.2026 ИЗМА АМЕТИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
203. 10-22080/2 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 31.12.2026 ЈАСМИНКА ЈАЌИМОВСКА 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
204. 10-24231/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 31.12.2026 АМИРЕ САЛАИ 161870 МЕРИТА АБДУЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
205. 10-15628/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 161870 МЕРИТА АБДУЛАИ 05.01.2021 31.12.2026 СЕМИАРЕ РАМАДАНИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
206. 10-15628/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 162671 АРДИТА ХАЛИЛИ 15.07.2021 31.12.2026 ВЈОЛЦА САЛАИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
207. 10-22565/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2026 ЛУБИЦА МАТЕСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
208. 10-22407/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
209. 10-23252/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 31.12.2026 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
210. 10-22888/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
211. 10-22741/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 31.12.2026 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
212. 10-22741/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 31.12.2026 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
213. 10-24017/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2026 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ Д-Р МУЈДИН С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
214. 10-24017/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2026 АФРДИТА НЕЗИРИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
215. 10-22472/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 31.12.2026 КРИСТИНА МИЛОШЕСКА 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
216. 10-22940/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 31.12.2026 ФАТИМЕ АЛИЈИ 161691 ХАФИЗ АМЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
217. 10-22940/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 161691 ХАФИЗ АМЕТИ 21.10.2020 31.12.2026 БЕЈСАНА СУЛЕЈМАНИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
218. 10-23996/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 153770 АФРДИТА ХАЈРУЛАИ 14.08.2019 31.12.2026 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
219. 10-24180/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 160148 АГНЕСА БИЉАЉИ 01.11.2019 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЛАЗАРЕСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
220. 10-23312/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 31.12.2026 ЛАРГИМЕ СЕФЕРИ 160148 АГНЕСА БИЉАЉИ ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
221. 10-24186/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ САЛМАНИ 26.09.2014 31.12.2026 ВАЛДЕТА КАДРИЈА 330604 БАКИ ТАРАВАРИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
222. 10-24186/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 31.12.2026 ХУРИЈЕ КУРТИШИ 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
223. 10-23273/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА 01.01.2014 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
224. 10-22411/2 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 31.12.2026 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
225. 10-22431/2 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 31.12.2026 АЗРА МЕРСИНИ 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
226. 10-24197/2 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 09.12.2019 ЕЛИФ НУРЕДИН 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР АЛБИНА БИЛАЛИ Замена za специјализација со втор тим 01.12.2020 16.09.2024
227. 10-24197/2 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 159832 АЛБИНА БИЛАЛИ 11.09.2019 31.12.2026 МЕЛЕК ХАСИПИ    
228. 10-22794/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 31.12.2026 ЌУБРА МЕЛАНИ 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
229. 10-21458/2 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 31.12.2026 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР  
230. 10-24203/2 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ 20.10.2015 31.12.2026 МАХМУДЕ ЃУЛАЈИ ВРЕСКАЛА 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
231. 10-24203/2 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ 05.06.2017 31.12.2026 БЕСНИКЕ ИДРИЗИ 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
232. 10-24203/2 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 156698 АЗИЗ ДАУТИ 15.09.2017 31.12.2026 ШАДИЈЕ ЏАФЕРИ 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
233. 10-24203/2 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 158283 САМИЈЕ ИДРИЗИ 16.10.2018 31.12.2026 156698 АЗИЗ ДАУТИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО  
234. 10-23261/2 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 27.06.2016 31.12.2026 ДИЛЕК НЕЗИРИ 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
235. 10-22897/2 4007017522956 7024401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 155918 ВЛОРА САДИКУ 21.02.2017 31.08.2019 ЏЕМИЛЕ МЕМЕДИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР ЏЕНЕТА ИСЛАМИ Замена za специјализација со втор тим 01.09.2019 31.12.2026
236. 10-22897/2 4007017522956 7024401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ 24.07.2019 31.12.2026 АДИЛЕ ЈУСУФИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР  
237. 10-22658/2 4007018524693 7024901 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ПУЛС МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ 14.02.2018 31.12.2026 ШЕЈМА КАСАМИ 159832 АЛБИНА БИЛАЛИ ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР  
238. 10-23378/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 31.12.2026 АРЗУ РЕШИТИ 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
239. 10-23378/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 18.01.2012 31.12.2026 СЕАДЕТ ЕМИНИ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
240. 10-23608/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДР. ХАСИМ САЛИУ-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 01.06.2016 31.12.2026 НУРДАН БЕЌИРИ 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
241. 10-24382/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 31.12.2026 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
242. 10-22214/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ 12.04.2016 31.12.2026 ЃИЛАСФИЈЕ ЏАФЕРИ 160148 АГНЕСА БИЉАЉИ ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
243. 10-20869/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР 52 ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 31.12.2026 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
244. 10-24237/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 31.12.2026 КАТЕРИНА ИГНЕСКА 159654 ЏЕНЕТА ИСЛАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР  
245. 10-21034/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2026 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
246. 10-22641/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ПЗУ - ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА, ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 10.07.2017 31.12.2026 РИГОНА КРКУТИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
247. 10-21910/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
248. 10-21418/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ 08.07.2015 31.12.2026 МАЈЛИНДА ЃЕРЃИ 330361 АРБЕН АГОЛИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
249. 10-21418/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 31.12.2026 АНИФА ЛЕШИ 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
250. 10-20804/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
251. 10-22440/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2026 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
252. 10-20641/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 МЕЛИХА АДЕМ 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
253. 10-22563/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 31.12.2026 ЛИРИДОНА ВЕЛИУ 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
254. 10-21047/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 РЕЗАНА ВЕЈСЕЛОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С.НОВАК НОВАК  
255. 10-21098/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 31.12.2026 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
256. 10-21416/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 31.12.2026 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
257. 10-21952/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 31.12.2026 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
258. 10-21669/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 31.12.2026 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
259. 10-22007/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 31.12.2026 ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
260. 10-22506/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
261. 10-22910/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2026 НЕВЕНКА РАНОВА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
262. 10-22910/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2026 БИЛЈАНА ИВАНОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
263. 10-22910/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2026 ГОРДАНА ГОЦЕВСКА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
264. 10-23205/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
265. 10-23214/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 31.12.2026 АДРИЈАНА ЦВЕТКОВСКА ЈОВАНОВСКА 161071 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
266. 10-23214/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 161071 ДЕСПИНА ЈОВАНОВСКА 27.04.2020 31.12.2026 УБАВКА НИКОЛОВСКА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
267. 10-22474/2 4009006109952 9003101 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 31.12.2026 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
268. 10-22211/2 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 31.12.2026 МАЈА ПЕШОВСКА 162329 ЉУПКА МИЛЕНОВСКА ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
269. 10-22211/2 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 162329 ЉУПКА МИЛЕНОВСКА ВЕЛИЧКОВСКИ 06.04.2021 31.12.2026 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
270. 10-22052/2 4009006110004 9003401 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
271. 10-22317/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА БРНДЕВСКИ 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
272. 10-22317/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 САЊА ШИНДЕВА 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
273. 10-23253/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2026 БУДИМКА РИСТОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
274. 10-23253/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2026 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
275. 10-22710/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 12.02.2010 31.12.2026 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
276. 10-21286/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 04.03.2021 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО КРИСТИНА ВЕЛИНОВСКА Замена за породилно 13.05.2021 28.07.2022
277. 10-22723/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
278. 10-21040/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 31.12.2026 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 160997 ИВАНЧО ШИПИНКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
279. 10-21040/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 160997 ИВАНЧО ШИПИНКОСКИ 24.04.2020 31.12.2026 ИВАНА ПЕЈКОВСКА СПИРОВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
280. 10-21745/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 31.12.2026 АНА СПАСЕВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
281. 10-22054/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ЃОРЃИЕВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
282. 10-21813/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 31.12.2026 ВУКИЦА БОШЕВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
283. 10-22893/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА 01.02.2002 31.12.2026 ЖИВКА НИКОЛОВСКА 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
284. 10-22893/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА 01.02.2002 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
285. 10-23552/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 160377 ЕЛЕНА СИМОНОВСКА НИКОЛОВСКА 16.12.2019 31.12.2026 ТЕОДОРА ЈОВАНОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ  
286. 10-21995/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 31.12.2026 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
287. 10-22342/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОРДИНАЦИЈА .ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ 01.12.2006 31.12.2026 АНИТА КАМЧЕВСКА 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
288. 10-22698/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 300403 РОДНА ШЕМОВСКА 01.12.2006 31.12.2026 ИВАНА КОРУНОВСКА 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША  
289. 10-22344/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА 01.12.2006 31.12.2026 ГОРИЦА СТОЈАНОВА 116858 АНТИЦА БОЦЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
290. 10-22344/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116858 АНТИЦА БОЦЕВА 01.12.2006 31.12.2026 СМИЛЈА БОШЕВА 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
291. 10-23803/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАВИЦА РИСТОВА 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
292. 10-22345/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 31.12.2026 БЛАГА ДИМИТРОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
293. 10-21602/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 16.11.2018 31.12.2026 ГОРДАНА ХАЏИЌ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
294. 10-21982/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 31.12.2026 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 300403 РОДНА ШЕМОВСКА ПЗУ ДР ШЕМОВСКА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
295. 10-21948/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВА ПЕЊУШКОВА 01.11.2011 31.12.2026 РАДИЦА БАКАЛОВА 162094 ВАСКА ТАШЕВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
296. 10-21948/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 162094 ВАСКА ТАШЕВА 10.02.2021 31.12.2026 БОЈАНА АТАНАСОВ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВА ПЕЊУШКОВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
297. 10-22493/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО 111716 ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА 31.10.2008 31.12.2026 ЈАДРАНКА СОКОЛОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
298. 10-22427/2 4011008503229 11010103 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ 142735 САВКА ВЕЛКОВА 01.03.2012 31.12.2026 ИРЕНА ЈОВАНОВА 160377 ЕЛЕНА СИМОНОВСКА НИКОЛОВСКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ  
299. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ 01.01.2013 31.12.2026 МИЛКА РИЗОВА 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
300. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА 09.12.2015 31.12.2026 САВИЦА ЈАНКУЛОВА 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
301. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА 01.01.2013 31.12.2026 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
302. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 31.12.2026 НАДА НИКОЛОВА 145726 ЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
303. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 31.12.2026 СОЊА ГУРЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
304. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 152633 НАДИЦА НАЈДОВ 25.09.2020 31.12.2026 МАРИНА ТОДЕВА 161497 НАТАША ИВАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ  
305. 10-23002/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ 161497 НАТАША ИВАНОВСКА 01.09.2020 31.12.2026 РОЗА НИКОЛОВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
306. 10-21482/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ 03.09.2001 31.12.2026 ЗОРИЦА ГРКОВА 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
307. 10-21482/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 157627 МАРИНА ДИМИТРОВА ЈАНКОВА 03.05.2018 31.12.2026 ЦАНКА МАНЧЕВА 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
308. 10-21459/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС СПЕЦ.ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА 03.09.2001 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ПОПОВА 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
309. 10-21459/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА 03.09.2001 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА НАСТОВА 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
310. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ 30.10.2019 31.12.2026 ЉУБА КОЛЕВА 160539 АНДРИЈАНА ПЕЦОВА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
311. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА 07.09.2001 31.12.2026 РОДНА АЈТОВА 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
312. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 160539 АНДРИЈАНА ПЕЦОВА 21.02.2020 31.12.2026 СУЗАНА КОЦЕВА 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
313. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 135631 АМДИН АХМЕДИ 22.07.2003 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА БОЖИНОСКА 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
314. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА 30.10.2014 31.12.2026 ЕНДРИТА АБДИУ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
315. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ 14.03.2018 31.12.2026 ШПТИМЕ ЧЕЛИКУ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
316. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ 05.01.2016 31.12.2026 АЛИСЕН ГИЖА 135631 АМДИН АХМЕДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
317. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ 22.07.2003 31.12.2026 МОНИКА ИЛИЕВСКА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
318. 10-23369/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.1 ОДР.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 159964 НИКОЛИНА МИНОСКА 27.04.2020 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА КОСТЕВСКА 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
319. 10-23369/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА 20.04.2016 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЃОРЃИОСКА 159964 НИКОЛИНА МИНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
320. 10-20884/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО 300500 ТЕЛАТ ДАЛИПИ 31.08.2015 31.12.2026 ХРИСТИНА МАТЕСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
321. 10-22277/2 4012006120000 12002702 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО 157899 ДАРКО ДАНИЛОСКИ 02.07.2018 30.09.2021 МАРИНА АНДОНОСКА 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА Замена za специјализација со втор тим 01.10.2021 30.09.2026
322. 10-22277/2 4012006120000 12002702 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА 01.01.2009 31.12.2026 ДАНИЕЛА НАЈДЕСКА 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО  
323. 10-22838/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ 05.03.2016 31.12.2026 СОЊА СОФРОНИЕВСКА 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
324. 10-22838/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ 05.03.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА БЕЖОСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
325. 10-23540/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНТОНЕТА ЗЕРДЕСКА-СТОЈАНОВСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
326. 10-23567/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139394 ЃУЛША ЕЈУБ 01.01.2009 31.12.2026 ХАНИФЕ ЛАЧОСКА 331023 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО  
327. 10-22662/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ 01.06.2012 31.12.2026 ЈАГОДА КОСТОСКА 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
328. 10-21315/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102393 АТЛИЈЕ ТИКА 21.11.2018 31.12.2026 ЛИНДИТА ЧЕЛИКУ 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
329. 10-21315/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ 09.01.2007 31.12.2026 ЏЕВРИЈЕ БАЈРАМИ 102393 АТЛИЈЕ ТИКА ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ С.ЗАЈАС ЗАЈАС  
330. 10-22925/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА 17.01.2007 31.12.2026 МИРЈАНА БОЖИНОСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
331. 10-20832/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ 09.10.2008 31.12.2026 СВЕТЛАНА КОСТАДИНОСКА 157490 ГЗИМ НЕБИУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
332. 10-20832/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 161462 ЛЕОНОРА ЛУТФИУ 01.09.2020 31.12.2026 ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
333. 10-20832/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 157490 ГЗИМ НЕБИУ 13.04.2018 31.12.2026 ЕМОНА ДЕВИЧ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
334. 10-21495/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА 31.08.2015 31.12.2026 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА 330990 ВЕСНА ДИЧОСКА ТРПЕСКА ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО  
335. 10-21495/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 330990 ВЕСНА ДИЧОСКА ТРПЕСКА 15.10.2020 31.12.2026 САРА АНЃЕЛЕСКА 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО  
336. 10-23015/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 09.11.2009 05.09.2021    
337. 10-23015/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО 331023 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 06.09.2021 31.12.2026 ШЕНЃУЛА ДАУТОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
338. 10-23248/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕСА-МЕДИОР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 117161 БЛЕРИМ ЧУПИ 29.01.2007 31.12.2026 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ  
339. 10-23340/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ 15.01.2009 31.12.2026 ЕРМИНА ЏЕМАИЛОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
340. 10-22322/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 149713 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 28.05.2013 31.12.2026 БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
341. 10-23875/2 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 31.12.2026 РЕНАТА ЃОРЕСКИ 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО  
342. 10-21385/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 158348 АРБЕР МУРАТИ 01.11.2018 08.03.2020 ЕМИНЕ АЛИУ   ГЕНЦ СЕЛМАНИ Замена za специјализација со втор тим 01.05.2021 01.03.2026
343. 10-21385/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ 03.09.2001 31.12.2026 ШУКРИЈЕ ОСМАНИ 133027 АСАН БЕКТЕШИ ПЗУ ГЕНТИАНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО  
344. 10-23019/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО 133027 АСАН БЕКТЕШИ 03.09.2001 31.12.2026 ЉУЉЗИМЕ ПИЊОЛИ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
345. 10-21800/2 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 31.12.2026 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВА 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА ПЗУ МОГИ МЕДИКА УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ  
346. 10-21865/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ 137367 ЛАЗО МИТЕВ 01.04.2011 31.12.2026 БИЛЈАНА МИЛЦОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
347. 10-23155/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2026 ЛЕНЧЕ АПОСТОЛОВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
348. 10-23155/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2026 ВАСКА ГОРГИЕВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
349. 10-21171/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ 01.02.2006 31.12.2026 АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
350. 10-21171/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138649 МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА 01.02.2006 31.12.2026 АНГЕЛА КОСТАДИНОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
351. 10-21999/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2026 БИЉАНА ДАНИЛОВА-ВУЧЕВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
352. 10-21999/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2026 СВЕТЛАНА НАКОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
353. 10-22140/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА 01.08.2006 31.12.2026 ЕЛЕНА АНЧОВА 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
354. 10-23328/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ПЗУ ординација по општа медицина Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА 01.08.2006 31.12.2026 СУЗА ЈОРДАНОВА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
355. 10-22178/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА 01.08.2006 31.12.2026 ИВАНА ПАУНОВА 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
356. 10-22178/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ 01.08.2006 31.12.2026 ИВАНА ЈАНОВСКА 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
357. 10-22002/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ 112437 АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА 01.08.2006 31.12.2026 АНГЕЛА ВЕЛКОВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
358. 10-22173/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 01.08.2006 31.12.2026 ДАНИЕЛА СТОЈКОВА 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ  
359. 10-21205/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 102571 РАЈНА РАШКОВА 01.08.2006 31.12.2026 СТЕФАНИ БАЛТОВА 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
360. 10-21205/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2006 31.12.2026 АНЕТА АЛЕКСОВ 102571 РАЈНА РАШКОВА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
361. 10-21891/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА 01.01.2007 31.12.2026 БЛАГИЦА КОСТОВА 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ  
362. 10-23783/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА 01.04.2011 31.12.2026 РОЗЕТКА МАНАСИЈЕВА 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ НИРВАНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ  
363. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА 18.05.2010 31.12.2026 КРИСТИНА ТАСОВА 161608 САШЕ АПОСТОЛОВ ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
364. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА 26.08.2014 30.09.2021    
365. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 160083 КРИСТИНА ПЕШЕВСКА 25.10.2019 31.12.2026 АНЃЕЛА СТОЈКОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
366. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 161608 САШЕ АПОСТОЛОВ 08.10.2021 31.12.2026 ЛЕПА ЈОРДАНОВА 160083 КРИСТИНА ПЕШЕВСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
367. 10-24135/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА 15.07.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА КОВАЧЕВИЌ 149136 АНЕТА МИНОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
368. 10-24135/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 149136 АНЕТА МИНОВА 28.01.2013 31.12.2026 ВЕСНА МАКСИМОВА 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
369. 10-21474/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА 15.08.2019 31.12.2026 СУЗАНА АЛЕКСОВСКА 162701 ЛЕНЧЕ ДИМИТРОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
370. 10-21474/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 162701 ЛЕНЧЕ ДИМИТРОВА 02.07.2021 31.12.2026 ВАСКА БАНОВА 158216 МАРЈАНА СЕРАФИМОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
371. 10-21804/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ 08.04.2013 06.10.2019 МАРИЈА СТОИЛОВА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ ВЕСНА МЛАДЕНОВА-АРСОВА Замена за специјализација 18.04.2021 01.09.2023
372. 10-21127/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА НИРВАНА ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
373. 10-21939/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗО ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА 03.09.2001 31.12.2026 ТАМАРА ПЕТРОВСКА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ  
374. 10-22175/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ПЗО МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСНА САРАФИМОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
375. 10-23347/2 4013998107554 13070601 ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ПЗРУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ 146340 МАРИЈА ТОДОРОВ 06.06.2018 31.12.2026 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВА 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ  
376. 10-23511/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ПЗО ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ 139602 ЕВА ПОПОВА 01.11.2006 31.12.2026 РУЖА СПАСЕВСКА 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ  
377. 10-21779/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 31.12.2026 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
378. 10-22369/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2026 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
379. 10-22369/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2026 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
380. 10-22448/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 31.12.2026 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
381. 10-22448/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ 02.10.2017 30.09.2021    
382. 10-22993/2 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 26.08.2016 31.12.2026 ТАЊА ДОДЕВСКА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
383. 10-22954/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ 03.09.2001 31.12.2026 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО  
384. 10-23438/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 06.02.2017 31.12.2026 ДЕСА КИТАНОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
385. 10-23438/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ГОРКА ЈАКИМОВСКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА  
386. 10-21064/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 31.12.2026 МОНИКА КРСТОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
387. 10-21840/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 АНИТА ПАВЛОВСКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
388. 10-22588/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
389. 10-22581/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 31.12.2026 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
390. 10-22944/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2026 ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
391. 10-22944/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2026 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
392. 10-22185/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 31.12.2026 МАРИНА БОШКОВСКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
393. 10-21480/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 31.12.2026 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
394. 10-24123/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 31.12.2026 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
395. 10-21761/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 31.12.2026 ВИОЛЕТА ТРИЧКОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
396. 10-23689/2 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 11.05.2016 31.12.2026 СИМОНА СТОИЛКОВСКА 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА  
397. 10-23689/2 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА СПАСОВСКИ 28.10.2019 31.12.2026 ДАРКО СПАСОВСКИ 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА  
398. 10-21408/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 31.12.2026 ХАЛИМЕ МЕТЉИКУ-АСАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
399. 10-21648/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
400. 10-22364/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
401. 10-23357/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 159581 ФЕРДИ ЈАХИУ 08.07.2019 31.12.2026 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
402. 10-23574/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 148318 САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 22.09.2015 31.12.2026 НАТАЛИ БОШКОВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
403. 10-22304/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 31.12.2026 ВЛОРА ШАБАНИ 159581 ФЕРДИ ЈАХИУ ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ  
404. 10-22501/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 160229 СИЛВИЈА КРАЉЕВСКА 15.11.2019 31.12.2026 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
405. 10-24036/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 132942 ПАВКА ЦЕКОВА 03.09.2001 31.12.2026 СЛАЃАНА ПАУНОВСКАЈАКИМОВСКА 160920 САНДРА НИКОЛОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
406. 10-24036/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 160920 САНДРА НИКОЛОВСКА 26.04.2021 31.12.2026 БОЈАНА НИКОЛИЌ 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
407. 10-21239/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2026 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
408. 10-23161/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ДУШИЦА СПАСОВСКА 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
409. 10-20660/2 4017002140769 17028102 ПЗУ ЦД - МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 27 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 31.12.2026 МАРИНА ЗАФИРОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
410. 10-22358/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 158836 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 06.06.2019 16.09.2021 СИЛВАНА РИСТОВСКА 131555 САЊА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО МИЛОШ МАКСИМОВСКИ Замена за специјализација 17.09.2021 31.12.2026
411. 10-22358/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 12.11.2020 31.12.2026 ЕМРИЈЕ ШАБАНИ 163023 МИЛОШ МАКСИМОВСКИ  
412. 10-22128/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 26.02.2016 31.12.2026 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
413. 10-22128/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА 22.05.2018 31.12.2026 МАЈА СТОЈМАНОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
414. 10-22728/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
415. 10-22728/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 162230 ИВАН КРСТЕВСКИ 08.03.2021 31.12.2026 АНТОНИО ЈОЦЕВСКИ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
416. 10-21394/2 4017006159030 17025701 ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 МОНИКА НИКОЛОВСКА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
417. 10-21272/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ИВАНА БАНЧОКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
418. 10-21435/2 4017006159120 17024501 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 31.12.2026 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
419. 10-23148/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 31.12.2026 АРДИТА МИСИНИ ЈАКУПИ 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
420. 10-24004/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 СУЗАНА ТРАЈКОВСКА 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
421. 10-21146/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 31.12.2026 ХРИСТИНА СТОЈАНОВИЌ 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
422. 10-21006/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2026 АНЕТА Б. ДИМИТРИЕВСКА 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
423. 10-22091/2 4017006159375 17024901 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 31.12.2026 МЕНСУРЕ ЈОНУЗИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
424. 10-21580/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2026 БРАНКИЦА СПАСЕВСКА 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
425. 10-23182/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
426. 10-22246/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 31.12.2026 ВЕРИМЕ АРИФИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
427. 10-21309/2 4017007501190 17029603 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.300, БР.12, КУМАНОВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 20.11.2020 31.12.2026 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 153923 СЛАВКА ТАСЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
428. 10-21977/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ СПАСОВСКИ 02.11.2017 31.12.2026 МИМОЗА СИМОНОВСКА 158003 ИГОР МИХАЈЛОВСКИ ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
429. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153737 КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА 09.09.2020 18.10.2021 ЈАДРАНКА АНДЕВСКА 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО СИДОРЕЛА СЕИТЛЛИ Замена за специјализација 19.10.2021 30.09.2025
430. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 31.12.2026 ЗАНА ЉАТИФИ 153737 КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
431. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА 29.11.2016 31.12.2026 ЉАУРА ХИСЕЈИНИ ЈУСУФИ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
432. 10-21686/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 156671 БИЛЈАНА УТЕВСКА 13.06.2018 31.12.2026 ФИРИХАН АБАЗИ 154890 АЗЕМ СЕЛМАНИ ПЗУ РРЕЗА-МЕД ВАКСИНЦЕ ЛИПКОВО С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ  
433. 10-21449/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 31.12.2026 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
434. 10-21449/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 31.12.2026 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
435. 10-21659/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 11.02.2013 31.12.2026 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
436. 10-21569/2 4017013524160 17037601 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 31.12.2026 ФРОСИНА СПАСОВСКА    
437. 10-21569/2 4017013524160 17037601 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО 161390 МАЈА ТРАЈАНОВИЌ 31.07.2020 31.08.2021    
438. 10-21577/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 31.12.2026 БОЈАНА СТЕФАНОВСКА 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
439. 10-24206/2 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА 15.05.2014 31.12.2026 ФИЛИМЕНА ТРЕНДАФИЛОВСКА 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
440. 10-24206/2 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 158542 МИРЈАНА ПРОКИЌ-МЛАДЕНОВИЌ 20.12.2018 31.12.2026 САРА ИНЃИЌ 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
441. 10-23781/2 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ТЕО МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА 28.10.2015 31.12.2026 ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЌ 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО  
442. 10-23163/2 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 16.12.2015 31.12.2026 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
443. 10-23991/2 4017016529944 17040303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ПОЛ.НА ПРИМ.НИВО ЗДРАВЕЦ - КУМАНОВО - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ 10.06.2020 31.12.2026 162353 АНИТА ЈАЊИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО  
444. 10-23991/2 4017016529944 17040303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ПОЛ.НА ПРИМ.НИВО ЗДРАВЕЦ - КУМАНОВО - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО 162353 АНИТА ЈАЊИЌ 08.04.2021 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПЕТРУШЕВСКА 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО  
445. 10-23991/2 4017016529944 17040304 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИ.НА ПРИМАРНО НИВО- ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.33-Л47 СКОПЈЕ - ЧАИР 163082 НЕРМИНЕ КАМБЕРОВА 27.09.2021 31.12.2026 ЗИНЕТА ИБИШИ 160458 ЉИЉАНА ХАЏИ МЕНОВСКА ПЗУ ФЕМИЛИ МЕДИКАЛ СЕМЕНИШТЕ САРАЈ СКОПЈЕ УЛ.5 БР.5 СЕМЕНИШТЕ САРАЈ СЕМЕНИШТЕ  
446. 10-23909/2 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА 02.08.2021 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ДОДИЌ 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО  
447. 10-21245/2 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА 29.12.2017 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СТАМЧЕВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
448. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 149691 МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ-ЛИМАНИ 07.10.2016 31.08.2021    
449. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 151840 АЈДА ЗАИР 09.09.2015 31.08.2021    
450. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 157988 СУНАЈ АЗИЗИ 12.07.2018 31.08.2021    
451. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ 07.11.2018 31.12.2026 ГЗИМЕ ЏЕМАИЉИ 163015 РАМИ ЈАХЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
452. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 163015 РАМИ ЈАХЈА 22.09.2021 31.12.2026 ТЕУТА ДЕСТАНИ 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
453. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 163147 САЛИЈЕ АЗИЗИ 08.10.2021 31.12.2026 ВАЉМИРА АРИФИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
454. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 31.12.2026 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 158437 АРИЕТА МУХТАРИ-БАЈРАМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
455. 10-23972/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 152960 ПЛУМБ ЌЕРИМИ 30.07.2015 31.12.2026 ЕГЗОНА ИМЕРИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
456. 10-24002/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 152641 НУРТЕНЕ ФЕТАИ-ДАЛИПИ 13.05.2015 31.12.2026 ЕГЗОНА ДАЛИПИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
457. 10-20764/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ 162051 ГЕЉАРДИНА РЕЏЕПИ-АСАНИ 01.02.2021 31.12.2026 АДВИЈЕ ХАСИПИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
458. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА 02.10.2020 06.04.2021 ДИЈАНА СТЕФАНОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 07.04.2021 01.01.2022
459. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 31.12.2026 БИЉАНА РИСТОВСКА 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
460. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 25.07.2001 31.12.2026 ДРАГАНА СТАНКОВСКА 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО  
461. 10-21713/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 156086 ДРАГАНА ПАВЛОВСКА 27.11.2017 31.03.2021 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО АНГЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА-СПАСОВСКА Замена за породилно 26.07.2021 21.04.2022
462. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА 01.10.2004 31.08.2021    
463. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 158801 СОЊА ТАСИЌ 31.01.2019 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ДИМКОВСКА-ТРАЈКОВСКА 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
464. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 159573 МАРКО АТАНАСОВСКИ 15.07.2019 31.12.2026 МАГДАЛЕНА НАСКОВСКА 158801 СОЊА ТАСИЌ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
465. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 161241 АНА МАДИЌ 26.06.2020 31.12.2026 МАРИЈА ДЕНКОВИЌ 158801 СОЊА ТАСИЌ ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
466. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 31.12.2026 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО ИВАНА ПЕШИЌ АРСИЌ Замена za специјализација со втор тим 22.10.2020 31.08.2021
467. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 31.12.2026 ХРИСТИНА НИКОЛИЌ 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
468. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА 16.12.2013 31.12.2026 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
469. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 159972 ИВАНА ПЕШИЌ АРСИЌ 04.10.2019 31.12.2026 ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА 149896 ЕМИЛИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
470. 10-22749/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 31.12.2026 РАДИЦА КОЦЕВСКА 154148 НАФИ ДУРМИШИ ПЗУ ДУРМИШИ МЕДИКА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ЧАШКА  
471. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 31.12.2026 ЕЉВИРЕ ИСЉАМИ 161357 ШКЉЗЕН РАМАДАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
472. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 161357 ШКЉЗЕН РАМАДАНИ 28.03.2021 31.12.2026 МЕРИТА АМЕТИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
473. 10-23563/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 31.12.2026 ЏЕЈЉАНЕ ЈУСУФИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА ОТЉА  
474. 10-21755/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 31.12.2026 КАТЕРИНА ДАВИДОВИЌ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
475. 10-21376/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
476. 10-21376/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА 14.08.2019 31.12.2026 МАРИНА ДИМКОВИЌ 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
477. 10-21376/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА 25.12.2013 12.03.2021 ДРАГИЦА СТОШЕВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО НАТАЛИЈА СТОЈЧЕВСКА Замена за породилно 13.05.2021 06.02.2022
478. 10-21376/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 162698 КОСТА ТОМОВСКИ 05.07.2021 31.12.2026 САРА ПЕТРОВСКА 161250 НАТАЛИЈА СТОЈЧЕВСКА  
479. 10-22161/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 31.12.2026 БИСЕРКА ПЕТРОВА 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
480. 10-22161/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 158364 БОЈАНА АЛЕКСИЌ 01.11.2018 31.12.2026 АНГЕЛА МЛАДЕНОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
481. 10-23993/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 31.12.2026 САРА ОСМАНИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
482. 10-23993/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ 11.02.2016 31.12.2026 НАЗЛИЈЕ ВЕЉИЈУ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
483. 10-23993/2 4017995114229 17011703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 152650 АРДИАН ДАЛИПИ 26.05.2015 15.02.2017 ФИТОРЕ РАМАНИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО РИЉИНД ДАЛИПИ Замена za специјализација со втор тим 16.02.2017 31.12.2026
484. 10-22647/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ 17.08.2015 30.09.2021    
485. 10-22647/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА 28.11.2017 31.12.2026 АСИЈЕ ЗЕНДЕЉИ 330892 АРБЕН ИСЕНИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО  
486. 10-22647/2 4017995116701 17012303 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ-ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА - КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО 330892 АРБЕН ИСЕНИ 04.01.2017 31.12.2026 ЉУМТУРИЈЕ АБАЗИ 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
487. 10-20702/2 4017995125166 17010301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 133477 ФАТМИР АСАНИ 01.09.2007 31.12.2026 ХАНУМША ИСМАИЛИ 160504 ЕГЗОН КУРТИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
488. 10-20702/2 4017995125166 17010301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ- ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 160504 ЕГЗОН КУРТИШИ 16.01.2020 31.12.2026 РУКИЈЕ АФУЗИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
489. 10-20702/2 4017995125166 17010302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 - ТИ НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 161446 КРЕНАРЕ РЕЏЕПИ 01.09.2020 31.12.2026 АЈТЕН НУХИЈИ 160504 ЕГЗОН КУРТИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
490. 10-23355/2 4017996105150 17012101 ПЗУ АЛМЕДИКА ПЗУ АЛМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК 133469 НАИМ ЉИМАНИ 03.09.2001 31.12.2026 НЕБИЈЕ ЕБИБИ 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ ПЗУ МЕДИКАМ УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО  
491. 10-22557/2 4017996113277 17011903 ПЗУ МЕДИКАМ ПЗУ МЕДИКАМ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ 01.06.2012 31.12.2026 СЕБЕХАТЕ ЛИМАНИ 133469 НАИМ ЉИМАНИ ПЗУ АЛМЕДИКА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК  
492. 10-22231/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ РАХИМИ 01.06.2017 16.05.2021 ЏЕМИЛЕ МУРАТИ 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО ХАНУМШАХЕ АЗИРИ Замена за породилно 17.05.2021 17.02.2022
493. 10-22231/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА 16.06.2010 31.12.2026 РИГА МУСЛИЈА 162507 ХАНУМШАХЕ АЗИРИ  
494. 10-21692/2 4017996116241 17015401 ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ ПЗУ ДР ГУЛИНАЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРОМЕЃА КУМАНОВО 131253 ЈОРДАН ГУЛИНАЦ 03.09.2001 31.12.2026 АНГЕЛА ДИМИТРИЕВСКА 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
495. 10-22781/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА 09.03.2015 31.12.2026 БИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
496. 10-22781/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 154911 МАГДАЛЕНА АЛЕКСОВСКИ 29.08.2016 31.12.2026 СОЊА ЛЕВКОВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
497. 10-22781/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ 03.09.2001 31.12.2026 САЊА МИНКОВСКА 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
498. 10-20834/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2026 ФРОСИНА МИЛКОВСКА 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
499. 10-20834/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА КРСТЕВСКА 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
500. 10-24000/2 4017997127760 17012903 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО 132390 ТЕУТА АЈЕТИ 05.01.2011 31.12.2026 АЗРА ГАНИУ 132055 МЕДИА ЈУСУФИ ПЗУ АЛФА МЕДИКУС УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО  
501. 10-24025/2 4017997128448 17014602 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 330868 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА 01.11.2016 31.12.2026 МИРЈАНА ЗАФИРОВСКА    
502. 10-24025/2 4017997128448 17014603 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ 01.11.2016 31.12.2026 ЕМИЛИЈА И. ВЕСЕЛИНОВСКА    
503. 10-24025/2 4017997128448 17014603 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 161705 ХРИСТИНА СТАНКОВСКА 21.10.2020 31.08.2021    
504. 10-24035/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ 03.09.2001 31.12.2026 ЉУПКА НИКОЛОВСКА    
505. 10-24035/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 155110 ЖАНЕТА АРСОВСКА 23.02.2017 31.08.2021    
506. 10-24035/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 163058 МЕРИ СТАНКОВСКА 24.09.2021 31.12.2026 ИВАНА ТАСЕВСКА 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
507. 10-22120/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ 03.09.2001 31.12.2026 ДАНИЕЛА МИЛЕНКОВСКА 147915 АНИТА СТАМЕНОВ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
508. 10-22120/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 147915 АНИТА СТАМЕНОВ 03.09.2001 31.12.2026 ДРАГАНА ЉУБЕВСКА 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
509. 10-21750/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ 07.09.2001 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВСКА 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
510. 10-21750/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА 12.06.2014 31.12.2026 МАГДАЛЕНА СМИЛЕВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
511. 10-22907/2 4017999132175 17015001 ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО 132055 МЕДИА ЈУСУФИ 03.09.2001 31.12.2026 ФАТИМЕ ИЉАЗИ 132390 ТЕУТА АЈЕТИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО  
512. 10-23701/2 4018006104003 3004301 ПЗУ ДР.ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА САМОКОВ САМОКОВ 115150 ДАМИР ТЕПШИЌ 01.08.2012 31.12.2026 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОСКА 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД  
513. 10-23536/2 4018013501816 3005100 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА 18.07.2013 31.12.2026 ЈАГОДА РАДЕСКА 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
514. 10-22956/2 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ 21.04.2014 31.12.2026 ХРИСТИНА ЈАКОВЛЕСКА 161144 МАРИЈА ВОЛЧЕСКА П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
515. 10-22956/2 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 161144 МАРИЈА ВОЛЧЕСКА 22.05.2020 31.12.2026 ТАЊА РИСТЕСКА -ДАМЈАНОСКА 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
516. 10-20625/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ 10.09.2001 31.12.2026 НАТАЛИЈА ИВАНОВА 158526 ЦВЕТАНКА ДИМКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК  
517. 10-20625/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ 31.03.2014 31.12.2026 ВИКТОРИЈА СТОЈАНОВА 158526 ЦВЕТАНКА ДИМКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК  
518. 10-20625/2 4019000106531 18000504 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК 158526 ЦВЕТАНКА ДИМКОВА 13.12.2018 31.12.2026 СТАНКА АЈТОВА 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
519. 10-21135/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2026 ДОНКА НАЈДОВА 161128 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА СТОЈАНОВА  
520. 10-21135/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2026 РОДНЕ ФИЛЕВА 161128 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА СТОЈАНОВА  
521. 10-21079/2 4019006111774 18002302 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 13,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 158844 ОЛИВЕР РИСТОВ 05.02.2019 05.09.2019 АНАСТАСИЈА АНЃЕЛОВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 13,НЕГОТИНО НЕГОТИНО АЛЕКСАНДРА РИСТОВА СТОЈАНОВА Замена за специјализација 01.05.2020 01.09.2025
522. 10-21079/2 4019006111774 18002302 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 13,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА 16.12.2006 31.12.2026 ЛЕНЧА ТРИПОВА 161128 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА СТОЈАНОВА  
523. 10-22939/2 4019006111782 18002801 ПЗУ ДР ОЛГИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 113883 ОЛГИЦА САКЛАМАЕВА АНГЕЛОВА 16.12.2006 31.12.2026 СВЕТЛАНА ГАЛАПЧЕВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 13,НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
524. 10-21905/2 4019006111790 18002602 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО) ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 152099 САЊА БОЈЧЕВА 11.08.2015 28.02.2017 ИВАНА ЗАХАРЧЕВА 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА ПЗУ СИ МЕДИКАЛ УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА Замена za специјализација со втор тим 01.03.2017 31.12.2026
525. 10-21905/2 4019006111790 18002602 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО) ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 103772 КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА 16.12.2006 31.12.2026 ЈЕЛЕНА КАЖИЌ ФИЛИПОСКА 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА ПЗУ СИ МЕДИКАЛ УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО  
526. 10-21987/2 4019006111898 18002002 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ 11.11.2016 04.10.2021    
527. 10-21987/2 4019006111898 18002002 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО 160849 СТОЈАНЧЕ БАЛТОВ 16.03.2020 31.12.2026 ЛИДИЈА ПОПОВ АТАНАСОВА    
528. 10-24223/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 155497 АНЕТА КОЈЧЕВА 10.01.2017 16.09.2021    
529. 10-24223/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 156701 МАРИЈАНА ТАНУШЕСКА 04.02.2021 31.12.2026 ДРАГАНА МАНОВА 160563 МАРИЈА ДОНЧЕВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
530. 10-24223/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 160563 МАРИЈА ДОНЧЕВА 14.02.2020 31.12.2026 ЗОРИЦА БОШЕВА    
531. 10-24223/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 163031 ИВАНА ДИМКОВСКА 23.09.2021 31.12.2026 ЈОВАНКА АЛТАНЏИЕВА 156701 МАРИЈАНА ТАНУШЕСКА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
532. 10-23225/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ 14.07.2010 31.12.2026 НАДИЦА КОСТАДИНОВА 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
533. 10-23225/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА 14.07.2010 31.12.2026 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
534. 10-23620/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 145564 ОЛИВЕР НЕДЕВ 25.04.2016 31.12.2026 ЕЛЕНА БОЦЕВА 157139 ИВАНА АЈТОВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
535. 10-23620/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 157139 ИВАНА АЈТОВСКА 06.10.2020 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ВАСИЛЕВА 145564 ОЛИВЕР НЕДЕВ ПЗУ ХИПОКРАТ УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
536. 10-20882/2 4020000124562 19010501 ПЗУ НЕФРОМЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖА КРСТЕСКА 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД  
537. 10-22881/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА 04.02.2020 31.12.2026 ЕЛЕНА ВРЕВЕЗОВСКА ШИКАЛОСКА 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
538. 10-22881/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ 10.07.2001 31.12.2026 ИЛВАНА НАУМОВСКА 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
539. 10-21371/2 4020000125917 19000303 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 7 МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД 155632 МАРТИН РАЗМОСКИ 10.01.2017 31.08.2019 МЕНКА МИТРЕСКА 104019 МИРЈАНА КАЛАЧОСКА АРБЕН КАДРИОСКИ Замена за специјализација 01.04.2021 01.09.2025
540. 10-21371/2 4020000125917 19000303 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 7 МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД 150380 ГОРАН РАЗМОСКИ 01.06.2014 14.03.2018 ЈУЛИЈАНА КРСТАНОСКА 160903 АРБЕН КАДРИОСКИ МИРЈАНА КАЛАЧОСКА Замена за специјализација 15.03.2018 01.03.2024
541. 10-21662/2 4020006145740 19010401 ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СОЊА СТОЈКОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
542. 10-21619/2 4020006146371 19008601 ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУМ ТОЧКОВ ББ ОХРИД 104205 СУЗАНА МАХОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНА МИТРЕСКА 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД  
543. 10-21152/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВИКТОРИЈА ИЛОВСКА 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
544. 10-21152/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА ФИЛИПОВСКА 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
545. 10-22302/2 4020006146452 19008501 ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ВЕЛМЕЈ ВЕЛМЕЈ 140384 ВАСКО МИТРЕСКИ 01.04.2007 31.12.2026 ВИНЕТА НИКОЛОВСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
546. 10-21313/2 4020006146495 19007801 ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ДР- СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 301035 СЛАВИЦА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2026 АФРОДИТА ДЕМИРОСКА 104205 СУЗАНА МАХОСКА ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА УЛ. КРУМ ТОЧКОВ ББ ОХРИД  
547. 10-24074/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 144541 ТАЊА МИЛКОВСКА 01.09.2007 31.12.2026 КАТЕРИНА СИМОНОСКА 149748 МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ ПЗУ ДАРОН МЕД ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
548. 10-24074/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 149748 МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ 13.06.2013 31.12.2026 ТАЊА САНДРЕСКА 144541 ТАЊА МИЛКОВСКА ПЗУ ДАРОН МЕД ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
549. 10-24074/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА 14.03.2017 31.12.2026 БИЛЈАНА МАКСИМОВСКА 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
550. 10-24074/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ 19.08.2015 31.12.2026 ЕЛЕНА ДИМОСКА 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
551. 10-22626/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 НИЃАР МУРАТ 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
552. 10-22656/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА РОБЕСКА 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
553. 10-21423/2 4020006146576 19010201 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД 104116 КАЌА СИМОНОСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНГЕЛА ЃОРЕСКА 200611 ВЕЛИЧЕ МАРКОСКИ ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД  
554. 10-23350/2 4020006146657 19011202 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОРД.ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ПРИМ.ДР МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД 200611 ВЕЛИЧЕ МАРКОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 АНАМАРИЈА ГЛИГОРОВА 104116 КАЌА СИМОНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД  
555. 10-23350/2 4020006146657 19011202 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОРД.ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ПРИМ.ДР МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД 200611 ВЕЛИЧЕ МАРКОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА НИКОЛОСКА 104116 КАЌА СИМОНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД  
556. 10-22635/2 4020007146863 19009501 ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛУМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ 23.01.2007 31.12.2026 КАРОЛИНА КУЗМАНОСКА 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА ПЗУ УНИКА МЕДИКА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД  
557. 10-23889/2 4020007146952 19010001 ПЗУ УНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА УНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА 02.02.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА ПАНЕВА 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
558. 10-23162/2 4020007500144 19012001 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА 139963 АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ 02.04.2016 31.12.2026 БЛАГУНА ГРЕДОСКА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
559. 10-23353/2 4020009508509 19013704 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ 24.02.2015 31.12.2026 ЈАСМИНА ЈОВЧЕВСКА 162426 РУСАНДРА МЕЧКАРОСКА  
560. 10-23353/2 4020009508509 19013705 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВО С.КУРАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА 148598 МАРИЈА АНГЕЛЕВСКА 01.09.2015 28.03.2021 АНИСА МЕРСИМ 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД РУСАНДРА МЕЧКАРОСКА Замена за породилно 01.04.2021 21.06.2022
561. 10-22958/2 4020011517701 19015102 ПЗУ ДР КРИСТИНА ПЗУ Д-Р КРИСТИНА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД 142719 КРИСТИНА МИТРЕСКА 01.12.2015 31.12.2026 ДАНА СРБИНОСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
562. 10-21328/2 4020012518230 19015201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД 303844 БИЉАНА РУМЕНОВСКА 05.04.2012 31.12.2026 СЛАВИЦА ЃУРОВА 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД  
563. 10-21511/2 4020012519538 19015401 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДР БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА 17.01.2013 31.12.2026 МАЈА САРАФИНОСКА 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД  
564. 10-22295/2 4020012520102 19015302 ПЗУ БОНА ВИТА ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА 18.11.2014 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЦЕЛЕСКА 142719 КРИСТИНА МИТРЕСКА ПЗУ ДР КРИСТИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД  
565. 10-23934/2 4020016531451 19018701 ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОХРИД ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАУМ ОХРИДСКИ БР. 1 ПЕШТАНИ - ОХРИД 154776 САФЕТ САЛКОСКИ 25.07.2016 31.12.2026 ЉУБИНКА ТОЛЕСКА 150240 ВЕСНА СЕКУЛОСКА ПЗУ МЕДИ КОР ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД  
566. 10-22456/2 4020018537155 19019401 ПЗУ СЕПТИМА ОХРИД ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТИМА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 МИ НОЕМВРИ БР.97 ОХРИД 147249 НИКОЛЧЕ САВЕСКИ 09.11.2018 31.12.2026 СЛАЃАНА ЏАЛЕСКА 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА ПЗУ МОЕ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОХРИД УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.188-2/1 ОХРИД  
567. 10-11410/2 4020021543905 19020601 ПЗУ МОЕ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОХРИД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МОЕ ЗДРАВЈЕ ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.188-2/1 ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 11.08.2021 31.12.2026 ЉУПКА КУЦИНОСКА 147249 НИКОЛЧЕ САВЕСКИ ПЗУ СЕПТИМА ОХРИД УЛ.7 МИ НОЕМВРИ БР.97 ОХРИД  
568. 10-23464/2 4020993112475 19001001 ПЗУ СОНЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА 23.01.2012 31.12.2026 ХРИСТИНА КОСТОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
569. 10-23220/2 4020994104972 19000801 ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗО ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА 03.09.2001 31.12.2026 ЖАНЕТА ЛУКАЧ 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД  
570. 10-22378/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 СУЗАНА СПАСЕСКА 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
571. 10-22378/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ 05.08.2014 31.12.2026 КРИСТИНА ЃОРЃИЕСКА 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
572. 10-22554/2 4020995112154 19001201 ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ПЗО СТОЈКА МАСЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ 29.06.2011 31.12.2026 СОЊА ЈАКИМОСКА 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА ПЗУ СОНЦЕ ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД  
573. 10-23881/2 4020996104813 19000604 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД 150240 ВЕСНА СЕКУЛОСКА 22.06.2018 31.12.2026 КРИСТИНА РИСТЕВСКА АМПЕВА 104361 ЦВЕТАНКА ГАШОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД  
574. 10-24219/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 156019 АНА ТОДОРОСКА 02.03.2017 31.08.2021 АНЕТА ПРОЕВА 150240 ВЕСНА СЕКУЛОСКА ПЗУ МЕДИ КОР ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД ЦВЕТАНКА ГАШОСКА Замена za специјализација со втор тим 01.09.2021 31.08.2026
575. 10-24219/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 104361 ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 08.01.2021 31.12.2026 РАЈМА ТОСКА 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА ПЗУ СОНЦЕ ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД  
576. 10-21834/2 4020996105003 19001601 ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗО ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ 03.09.2001 31.12.2026 АНИТА ПЕТРЕСКА 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ ПЗУ ЕСКА МЕДИКА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД  
577. 10-21820/2 4020996113197 19001501 ПЗУ ЕСКА МЕДИКА ПЗО ЕСКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ 01.08.2007 31.12.2026 ИРЕНА ВЕЉАНОВСКА 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД  
578. 10-21362/2 4020999125773 19000501 ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ 01.09.2007 31.12.2026 КАТЕРИНА ПИСКАЧЕВА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
579. 10-21485/2 4021000128840 20013901 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА 07.09.2001 31.12.2026 ЕЛЕНА МЛАДЕНОСКА 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
580. 10-22078/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 158941 МАРИНА ДУДЕСКА 15.02.2019 30.09.2021 ВИОЛЕТА БЛАГОЈЕВИЌ 156990 САШО БОЖИНОСКИ ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ ТАЊА СТОЈАНОСКА Замена за породилно 01.10.2021 27.06.2022
581. 10-22078/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 156990 САШО БОЖИНОСКИ 20.09.2018 31.12.2026 СУЗАНА СИМОНОСКА-НАЈДОСКА 158941 МАРИНА ДУДЕСКА ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ  
582. 10-21044/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА 26.02.2012 31.12.2026 ЕЛЕНА РАЕСКА 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
583. 10-21044/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА 26.02.2012 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЈОРДАНОСКА 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
584. 10-23847/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА 16.05.2009 31.12.2026 АНИТА ИЛИЕВСКА 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
585. 10-23847/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА 16.05.2009 31.12.2026 КАТЕ СОЛЕСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
586. 10-21506/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА 01.02.2012 31.12.2026 СИЛВАНА ТРКАЛЕСКА 159077 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
587. 10-21506/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 158771 МАРТИНА ТРАЈКОСКА 26.01.2019 31.12.2026 НАТАША БРСАКОСКА 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
588. 10-21506/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 159077 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА 01.03.2019 31.12.2026 ОЛИВЕРА НИКОЛОВСКА ЛАЗАРОВСКА 159697 ФАТМА ТОПАЛОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
589. 10-21506/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 159697 ФАТМА ТОПАЛОСКА 01.08.2019 31.12.2026 МАГДАЛЕНА ТРОЈАЧАНЕЦ-РИСТЕВСКА 159077 ФРОСИНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
590. 10-22158/2 4021004142782 20027906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА 01.04.2018 31.12.2026 ВЕРА НЕШКОСКА 158887 КРИСТИНА ИВАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП  
591. 10-22158/2 4021004142782 20027906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП 158887 КРИСТИНА ИВАНОСКА 08.02.2019 31.12.2026 ТАТЈАНА ПАВЛОСКА 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП  
592. 10-21872/2 4021004142952 20013801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 160342 ДИМАНКА ЈОВАНОВА АВРАМОВСКИ 04.12.2019 28.07.2021 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП ЕМА САВЕСКА Замена за породилно 03.08.2021 24.04.2022
593. 10-21674/2 4021005146765 20043203 ПЗУ ВИКТОРИЈА ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ 104590 МАРИЈА НАЈЧЕСКА 31.01.2019 31.12.2026 ИРЕНА ЌОЛЧЕСКА 161616 ФАТМА ШЕРИФОСКА ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ  
594. 10-21674/2 4021005146765 20043204 ПЗУ ВИКТОРИЈА ПЗУ ВИКТОРИЈА С.ВИТОЛИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАНЧУ МАТАК БР.2,С.ВИТОЛИШТЕ ВИТОЛИШТЕ 110710 ВЛАДО БУШИНОВСКИ 14.12.2016 31.12.2026 ТАТЈАНА КАМЧЕСКА 161616 ФАТМА ШЕРИФОСКА ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ  
595. 10-21341/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА 04.04.2017 31.12.2026 ВЕСНА СТОЈЧЕСКА 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП  
596. 10-23343/2 4021006149008 20048402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ 01.04.2010 31.12.2026 ЖАНЕТА ЃОРЃИОСКА 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП  
597. 10-21248/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА 02.06.2015 31.12.2026 ЛИДИЈА ШВАЦОСКА 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
598. 10-21248/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНИТА МОМИРОСКА 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
599. 10-20752/2 4021006151665 20052601 ПЗУ Д-Р РЕНАТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ИВАНОСКИ 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП  
600. 10-23314/2 4021006151720 20052801 ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 МЕРИ ДИМИТРИОСКА 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
601. 10-21243/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА 06.05.2014 24.08.2021    
602. 10-21243/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА 17.01.2008 31.12.2026 МИРЈАНА ЧЕШЛАРОСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
603. 10-21352/2 4021006151843 20053401 ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА 01.01.2007 31.12.2026 СОЊА СТОЈАНОСКА 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
604. 10-21324/2 4021006151860 20052201 ПЗУ ВИТАЛОНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТАЛОНГ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛЕОНОРА СТЕВАНОСКА 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП ВИКТОРИЈА ПЕТРЕСКА Замена за боледување 19.09.2021 17.10.2021
605. 10-21324/2 4021006151860 20052201 ПЗУ ВИТАЛОНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТАЛОНГ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛЕОНОРА СТЕВАНОСКА 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП ВИКТОРИЈА ПЕТРЕСКА Замена за боледување 19.08.2021 18.09.2021
606. 10-20963/2 4021006151878 20055001 ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНЕТА БУРНЕСКА БАЧАНОВСКА 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА ПЗУ АНА МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
607. 10-22012/2 4021006151908 20055701 ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104396 СЛОБОДАН ДУЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ПРИДАЕНКОСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
608. 10-20774/2 4021006151940 20053801 ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА-МИРЧЕСКА 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
609. 10-21589/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЗОРИЦА ЧАГОРОСКА 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
610. 10-21589/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА 08.03.2017 31.12.2026 ЈАСМИНА НИКОЛОСКА 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
611. 10-22408/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА 01.01.2007 31.12.2026 МЕВЛУДИНА ДЕЉЕВИЌ 161799 ПЕТАР ПОПАГИН ПЗУ СВЕТИ СПАС ДУШАН ЦВЕТАНОСКИ ББ РОПОТОВО  
612. 10-22841/2 4021006151983 20053301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 КАТЕРИНА МАЈСТОРОСКА 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
613. 10-21167/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2026 МИРЈАНА ЗДРАВЕСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
614. 10-21167/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНИТА ЈОВАНОСКА 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
615. 10-21807/2 4021006152009 20052501 ПЗУ Д-Р ЕМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА 01.01.2011 11.09.2021    
616. 10-21582/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП 104680 ЗОЈА МИРЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 ИВОНА МИЛАНОВИЌ 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
617. 10-23751/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАЈА ИЛИЈЕСКА 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
618. 10-23751/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА 01.01.2007 31.12.2026 КАТЕРИНА КАРАБЕЛЕСКА 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
619. 10-20975/2 4021006152092 20051701 ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 09.09.2021    
620. 10-21586/2 4021006152130 20052101 ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 ОЛИВЕРА ИВАНОСКА РУСЕСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
621. 10-22070/2 4021006152173 20053701 ПЗУ АРМАНСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ТОПОЛЧАНИ ТОПОЛЧАНИ 104809 РОЗИТА БЕЛЧЕСКА-МИЦЕВСКА 04.05.2015 31.12.2026 СНЕЖАНА НАНЕСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
622. 10-20707/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104442 СТРАШО НАУМОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СЛИВОСКА 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
623. 10-20695/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 155314 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА 16.11.2016 31.05.2021 БЛАГОЈЧЕ ЗДРАВЕСКИ 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 01.06.2021 25.02.2022
624. 10-20695/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА НАСТОСКА 155314 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
625. 10-22236/2 4021006152297 20055201 ПЗУ Д-Р КАРЕСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104507 ВЕРКА КАРЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНЕТА ИЛИЕСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП  
626. 10-21621/2 4021006152319 20055501 ПЗУ АНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ХРИСТИНА ЃОРЕСКА 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
627. 10-21579/2 4021006152491 20055301 ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МОНИКА ЃОРЃИЕВСКА    
628. 10-22789/2 4021007152657 20050603 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА 01.02.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА 104507 ВЕРКА КАРЕСКА ПЗУ Д-Р КАРЕСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
629. 10-21306/2 4021008501710 20058101 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 161039 СИМОНА СТОЈАНОВСКА 27.04.2020 31.12.2026 ХРИСТИНА ГУЛЕСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
630. 10-20895/2 4021008503305 20058802 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.450 ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 01.04.2011 31.12.2026 МАРТА БОРИЗОСКА 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР 5 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
631. 10-23810/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 159212 САЊА ДИМЕСКА 03.04.2019 31.12.2026 КРИСТИНА КУЗЕВСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
632. 10-23810/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 330477 ИРЕНА МОСКОВА 01.07.2008 31.12.2026 БИЛЈАНА РАЗМОСКА 159212 САЊА ДИМЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
633. 10-22739/2 4021008505316 20059302 ПЗУ СВЕТИ СПАС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДУШАН ЦВЕТАНОСКИ ББ РОПОТОВО 161799 ПЕТАР ПОПАГИН 11.11.2020 31.12.2026 ВИКТОРИЈА СТЕВАНОСКА 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
634. 10-265/2 4021008506550 20060302 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА С.ДОЛНЕНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДОЛНЕНИ С. ДОЛНЕНИ,ПРИЛЕП (ПОД ЗАКУП ЗД ПРИЛЕП) ДОЛНЕНИ 161136 САНЈА ЦВЕТКОСКА 27.05.2020 31.12.2026 ВИОЛЕТА МИЛЕСКА 160652 ДАНИЕЛ АВРАМОСКИ ПЗУ ДР ДОБРИНКА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ  
635. 10-265/2 4021008506550 20060303 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА-С.ДУПЈАЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ 160652 ДАНИЕЛ АВРАМОСКИ 06.02.2020 31.12.2026 МЕВЛУДИНА БЕШИРОВИЌ 161136 САНЈА ЦВЕТКОСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДОЛНЕНИ С. ДОЛНЕНИ,ПРИЛЕП (ПОД ЗАКУП ЗД ПРИЛЕП) ДОЛНЕНИ  
636. 10-22470/2 4021009506944 20059701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ 13.03.2009 31.12.2026 ЕЛИЦА КОНЕСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
637. 10-23799/2 4021014524705 20063302 ПЗУ ИРИС МЕДИКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР 5 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА 05.08.2014 31.12.2026 КАТИЦА ХРИСТОСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП  
638. 10-20967/2 4021017533110 20065301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА 20.07.2017 31.12.2026 АНЕТА АТАНАСОСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
639. 10-6385/1 4021020540003 20066501 ПЗУ ЛЕК М&М- ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИЛЕП ПЗУ ЛЕК М&М - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА БР.ББ ( ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-ПРИЛЕП ) ПРИЛЕП 161098 МАРИЈА СИЛЕСКА 08.05.2020 31.12.2026 МАТИЛДА СПИРКОСКА 159212 САЊА ДИМЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
640. 10-1470/2 4021021542638 20067301 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА ПРИЛЕП ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА -ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА 24.09.2021 31.12.2026 ЛИДИЈА ЕФТИНЏИОСКА 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
641. 10-23554/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 САРА ТЕМЕЛКОСКА 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
642. 10-23554/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА 03.09.2001 31.12.2026 ПАВЛИНЧЕ СИЛЈАНОСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
643. 10-23624/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА 12.07.2001 31.12.2026 РОЗИТА БОГЕСКА 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП  
644. 10-22837/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 150720 ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА 01.06.2014 31.12.2026 КИСКА РИСТЕСКА 157503 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА ЃОРЃИОСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП  
645. 10-22837/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 157503 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА ЃОРЃИОСКА 23.01.2019 31.12.2026 НАТАША АТАНАСОСКА 150720 ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП  
646. 10-21673/2 4022005104856 21000701 ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА 01.02.2006 31.12.2026 ФРОСИНА ВЛАДИМИРОВА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
647. 10-20971/2 4022006105309 21002601 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИНА ЈОСИПОВ 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
648. 10-20992/2 4022006105317 21001801 ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 СВЕТЛАНКА БОЖОВИЌ 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП  
649. 10-22986/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП 104850 ВИОЛЕТА ЈАЧЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА ТОНЕВА 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП  
650. 10-23569/2 4022006105376 21002402 ПЗУ ДР СТЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ БР.107 ПРОБИШТИП 200646 СТЕВЧО НИКОЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 СОФЧЕ ЃЕОРГИЕВА 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
651. 10-21184/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ХРИСТИНА ПЕТРОВА 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП  
652. 10-21184/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ПАВЛОВСКА 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП  
653. 10-23040/2 4022995100329 21000201 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ГО-КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2026 ВИОЛЕТА АНДОВА 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
654. 10-23040/2 4022995100329 21000202 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСНА ЗЛАТИНОВА 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
655. 10-22065/2 4022996100772 21000401 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ПЗО ДОНЕВСКА ПАЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА 01.03.2008 31.12.2026 ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВСКА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
656. 10-22144/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 156078 ПЕТАР ВАСИЌ 13.03.2017 31.12.2026 СИЛВАНА ЧУРУЛИНОВА 162469 АНЃЕЛА ЃОРГИЕВСКА ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
657. 10-22144/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 162469 АНЃЕЛА ЃОРГИЕВСКА 06.05.2021 31.12.2026 АНГЕЛА ПУРЕОВСКА 156078 ПЕТАР ВАСИЌ ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
658. 10-22646/2 4023006117605 22002801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕД. Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА 01.08.2006 31.12.2026 ДИЈАНА ИЛИЕВСКА 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
659. 10-22889/2 4023006117621 22002401 ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.08.2006 31.12.2026 НЕВЕНКА АЛЕКСОВА 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ ПЗУ ДОЛДУРОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
660. 10-23045/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА 01.08.2006 31.12.2026 СПАСИЈА ГЕГОВА 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
661. 10-23045/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 159204 АНАСТАЗИЈА ГАВРИЛОВА ВАСИЌ 02.04.2019 31.12.2026 БЛАГОРОДНА ДИМИТРОВ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
662. 10-23045/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ 01.08.2006 31.12.2026 СУЗАНА ВАНТОВА 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
663. 10-22568/2 4023006117648 22003301 ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ПЗУ орд. по општа медицина Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОДАРЕШ ПОДАРЕШ 115347 ВЕСКА СПАСОВА 01.08.2006 31.12.2026 АНЧЕ АВРАМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
664. 10-22548/2 4023006117656 22003201 ПЗУ ДОЛДУРОВИ ПЗУ орд. по општа медицина ДОЛДУРОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ 01.08.2006 31.12.2026 ВАСКА МИХАЈЛОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
665. 10-22689/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 159328 МИТЕ ЗДРАВЕВ 09.05.2019 30.09.2021 ДАНИЕЛА КОЦЕВА 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ ЈОВАН ЗДРАВЕВ Замена za специјализација со втор тим 01.10.2021 30.09.2025
666. 10-22689/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ 01.08.2006 31.12.2026 ЗОРКА ЗДРАВЕВА 159328 МИТЕ ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
667. 10-23042/2 4023006117672 22003401 ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 159182 ГАБРИЕЛА ЈОВАНОВА 25.03.2019 27.09.2021    
668. 10-23042/2 4023006117672 22003401 ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 301329 ЈАНКА ПАВЛОВА 01.08.2006 31.12.2026 КАТЕРИНА НАКОВА    
669. 10-22918/2 4023006117680 22002501 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 116920 АНГЕЛ СПАСОВ 01.08.2006 31.12.2026 ЛЕТКА СПАСОВА 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ С.КОНЧЕ КОНЧЕ  
670. 10-22918/2 4023006117680 22002502 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНГЕЛ - С.КОНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОНЧЕ КОНЧЕ 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ 02.06.2014 31.12.2026 РАДОЈКА ЈОВАНОВА 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
671. 10-22918/2 4023006117680 22002503 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ- С.КАЛУЃЕРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.24 КАЛУЃЕРИЦА 156345 ГОРАН СПАСОВ 25.05.2017 31.12.2026 ИВАНА МИХАИЛОВА 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
672. 10-21280/2 4023009503034 22004002 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ПЗУ ЈЕЛИЗ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОВИШ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ 142425 ЈЕЛИЗ АБДИЕВА АБДУРАМАНОВА 01.07.2019 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ТАШКОВ 144304 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА ЃОРЃИЕВА ПЗУ ЕЛМАКО УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ  
673. 10-22415/2 4023018510337 22005301 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ МД РАДОВИШ ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ МД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ 154407 МАРИНА БОЈАЏИЕВА 03.01.2019 31.12.2026 СНЕЖАНА МЛАДЕНОВСКА 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
674. 10-23633/2 4023993105389 22000202 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА 03.09.2001 31.12.2026 СУЗАНА СПАСОВА 157678 НЕВЕНКА НАКЕВА НИКОЛОВСКА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ  
675. 10-23633/2 4023993105389 22000202 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ 157678 НЕВЕНКА НАКЕВА НИКОЛОВСКА 15.05.2018 31.12.2026 МАРИЈА ПАНЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ  
676. 10-23633/2 4023993105389 22000202 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ 162191 ИЛИЈА ВАЉАКОВ 02.03.2021 31.12.2026 СУЗАНА ЃОЗЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ  
677. 10-21509/2 4023994106028 22000701 ПЗУ ЕЛМАКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ 144304 ЕЛЕНА ТЕНЕВСКА ЃОРЃИЕВА 06.12.2018 31.12.2026 142425 ЈЕЛИЗ АБДИЕВА АБДУРАМАНОВА ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ  
678. 10-22660/2 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ 10.03.2015 31.12.2026 БОРЈАНКА ЗЕЛЕНИКОВА 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
679. 10-22660/2 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА 22.12.2020 31.12.2026 ТЕРЕЗА ШАПКОВА 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
680. 10-21604/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ 07.09.2001 31.12.2026 МАРИЈА ТАШКОВА 136255 РАЈНА ТОДОРОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
681. 10-21604/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 136255 РАЈНА ТОДОРОВА 07.09.2001 31.12.2026 БИЛЈАНА КОЦЕВА 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
682. 10-23886/2 4024006108394 23003001 ПЗУ ИН МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА ДОНЕВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
683. 10-23316/2 4024006108416 23002801 ПЗУ ДР САДЕМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЦА ЕЛМАЗИ 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ ПЗУ ИН МЕДИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
684. 10-20964/2 4024006108483 23002901 ПЗУ ДР АСИМЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА С.КРАНИ КРАНИ 105295 АСИМЕ ОСМАНИ 01.01.2007 31.12.2026 ШЕРМИН МУАРЕМИ 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН  
685. 10-21984/2 4024006108556 23002701 ПЗУ ДР НУШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 НЕЏМИЈЕ ИСМАИЛИ 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
686. 10-22619/2 4024006108564 23002501 ПЗУ ДР БОГДАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СОЊА ТАЛЕВСКА 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА ПЗУ ДР НУШКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
687. 10-21301/2 4024006108653 23003301 ПЗУ ДР СЕВДА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 303704 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 КЕТИ ТРАЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
688. 10-21390/2 4024006108670 23004101 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ 15.01.2007 31.12.2026 РОСАНА ДЕНЕСОВСКА 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПАРТАЛОСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
689. 10-21390/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПАРТАЛОСКА 27.01.2014 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЃОРГИЕВСКА 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
690. 10-21390/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА 01.06.2016 31.12.2026 МИМЕ ХРИСТОВСКА 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
691. 10-20961/2 4024009501305 23004803 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА 14.10.2016 31.12.2026 РОЗА ДАНИЛОСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
692. 10-20961/2 4024009501305 23004803 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА 14.10.2016 31.12.2026 УБАВКА ВОЛКАНОВСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
693. 10-21110/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА ПЕТКОВА 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
694. 10-21110/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 СЛАВИЦА ТАЛЕВСКА 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
695. 10-21022/2 4025006109532 24001601 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 МАЈА-МАРИЈАНА МИЛЕВА 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
696. 10-21102/2 4025006109559 24002301 ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105325 СТАНКА АНАСТАСОВА 17.03.2015 31.12.2026 ВЕРИЦА НИКОЛОВА 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
697. 10-21071/2 4025006109567 24002801 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА РИСТОВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
698. 10-21942/2 4025006109591 24001901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105422 ГОРДАНА МИТЕВА 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
699. 10-22916/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ 22.09.2011 31.12.2026 МИЛКА ЈОВАНОВА 105406 СОЊА ЈОСЕВА ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
700. 10-22916/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105406 СОЊА ЈОСЕВА 22.09.2011 31.12.2026 СЛАВИЦА АНЧЕВА 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
701. 10-21938/2 4025006109630 24002701 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАГОДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ДУШИЦА МИТЕВА 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
702. 10-21114/2 4025006109648 24001701 ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДИЈА ДИНЕВА 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
703. 10-21092/2 4025006109672 24001401 ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105376 КОСТАНДА МИХАЈЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 ОЛГИЦА МИТЕВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
704. 10-21143/2 4025006109710 17031801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 158003 ИГОР МИХАЈЛОВСКИ 18.10.2019 31.12.2026 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО  
705. 10-21113/2 4025007500022 24003401 ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА 01.11.2007 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
706. 10-21454/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ 04.02.2013 31.12.2026 ФРОСИНА ТРАЈЧЕВА 162787 ВИКТОРИЈА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ  
707. 10-21454/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 162787 ВИКТОРИЈА ЈАНЕВСКА 09.07.2021 31.12.2026 БИЛЈАНА РИСТОВА 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ  
708. 10-23368/2 4026001118343 26000402 ПЗУ БУКРА ПЗУ БУКРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 1 СТРУГА 160644 РУДИНА ШЕХУ 11.02.2020 31.12.2026 153460 ХАЛИД АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
709. 10-23784/2 4026001119587 26000601 ПЗУ ГЕМЕЛИ ПЗО ГЕМЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕЛОГОЖДА ДЕЛОГОЖДИ 133590 СЕФЕДИН АМИТИ 01.10.2001 31.12.2026 ЕРА АРСЛАНИ 160644 РУДИНА ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 1 СТРУГА  
710. 10-22496/2 4026001120593 26000702 ПЗУ ДР ПОЛИСИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА 133957 ГАФУР ПОЛИСИ 17.05.2012 31.12.2026 146447 ВИСАР МАХМУДИ ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА ЛИВАДА ЛИВАДА  
711. 10-24082/2 4026002121160 26001501 ПЗУ Д-Р ЕСАТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ 01.06.2002 31.12.2026 ЕЛДИНА ДЕМИШОСКА 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОКТИСИ ОКТИСИ  
712. 10-22491/2 4026006133731 26006001 ПЗУ САНТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 117366 МИМОЗА ДАУТИ 01.01.2007 31.12.2026 ТЕУТА ШАИПИ 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
713. 10-21224/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 КРИСА МАРКОСКА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА ПЗУ Д-Р ГАБРИЈЕЛА СТРУГА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
714. 10-21224/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ 01.06.2019 31.12.2026 ШЕНУР ЦАНЕ 156566 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА  
715. 10-21224/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА 156566 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ 18.07.2017 31.12.2026 АНА КЛЕЧКАРОСКА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА  
716. 10-21222/2 4026006133766 26006501 ПЗУ Д-Р ГАБРИЈЕЛА СТРУГА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЗАРИНКА ШЕКУТКОСКА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
717. 10-23503/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 158755 ДРИНОР КОЛОЊА 24.01.2019 31.12.2026 МЕРИТА МЕМИШОСКА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
718. 10-23503/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ 27.12.2006 31.12.2026 АМИНА АСАНОСКА 158755 ДРИНОР КОЛОЊА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
719. 10-23758/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 147516 НАДА ПЛУШКОСКА 01.11.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА ЧОЧОРОВСКА 162124 ДИЈАНА ИЛКОСКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
720. 10-23758/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 162124 ДИЈАНА ИЛКОСКА 13.07.2021 31.12.2026 АНЃЕЛИНА ДИМИТРИЕСКА 147516 НАДА ПЛУШКОСКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
721. 10-20750/2 4026006133790 26005801 ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АТМИ МАХМУДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 117030 АТМИ МАХМУДИ 01.01.2007 31.12.2026 МИРЛИНДА ВЕЛИЈУ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
722. 10-22512/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ 27.12.2006 31.12.2026 ДИАНА ДАСКАЛОСКА 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
723. 10-22512/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ 27.12.2006 31.12.2026 БИЉАНА МОЈСОСКА 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
724. 10-24371/2 4026007134561 26007901 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 155195 ЈАСМИНА БУРИЛОВСКА 01.07.2018 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЈАУЛЕСКА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА  
725. 10-21697/2 4026007136017 26008103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОКТИСИ ОКТИСИ 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ 01.05.2012 31.12.2026 ЈУЛИЈАНА МУРЏЕСКА 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
726. 10-23603/2 4026007136238 26008203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ 01.05.2012 31.12.2026 ДРАГАНКА МАРТИНОСКА 330914 КИРЧО КАЛАНОСКИ ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ СТРУГА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ 16 СТРУГА  
727. 10-21788/2 4026007136459 26001802 ПЗУ ИМУНИТЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИМУНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ 01.07.2007 31.12.2026 ФИСНИКЕ ЗУБЕРИ 117366 МИМОЗА ДАУТИ ПЗУ САНТЕА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
728. 10-21757/2 4026008503390 26009101 ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЖДА РАДОЖДА 143030 ДУФКА ГРУЈОВСКА 15.09.2008 31.12.2026 КРСТИНА ВЕЛИКИЌЕСКА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА ПЗУ Д-Р ГАБРИЈЕЛА СТРУГА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
729. 10-23278/2 4026008503595 26009401 ПЗУ САНИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ 19.03.2014 31.12.2026 ВИДА ПОПЕСКА 157821 ВИСАР ЛЕШКО ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
730. 10-24053/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА 17.06.2012 31.12.2026 АНДРИЈАНА ТАНАСКОСКА 155195 ЈАСМИНА БУРИЛОВСКА ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА  
731. 10-20685/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 149187 СОЊА МИЛЕСКА 04.02.2013 31.12.2026 МАРИЈА МАРИНОСКА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
732. 10-20685/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА 09.11.2015 31.12.2026 КРИСТИНА МИРКОВИЌ НЕДЕСКА 149187 СОЊА МИЛЕСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
733. 10-24378/2 4026014518120 26012100 ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛИВАДА ЛИВАДА 146447 ВИСАР МАХМУДИ 01.04.2014 31.12.2026 АСИЛА АЈРЕДИНИ 133957 ГАФУР ПОЛИСИ ПЗУ ДР ПОЛИСИ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА  
734. 10-20638/2 4026014518766 26012300 ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ 26.06.2014 31.12.2026 МЕРХАНА БАЈРАМОСКА 157406 ЏЕВАТ ТАИРОСКИ ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА  
735. 10-20664/2 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ 16.05.2019 31.12.2026 ЏЕНИТА СОЛАКОСКА 151416 ХАРИС ИСОСКИ ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
736. 10-20664/2 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 151416 ХАРИС ИСОСКИ 26.06.2014 31.12.2026 АРБОНЕША ИСОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
737. 10-21909/2 4026016523309 26013101 ПЗУ Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ПЗУ ОРД.ПО.ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛОДЕЖДА МИСЛОДЕЖДА 154270 СИБЕЛ МИФТАРОСКА ЏУМКАР 18.04.2016 31.12.2026 МИРАНДА МЕТА    
738. 10-24182/2 4026017525445 26013901 ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ СТРУГА ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ 16 СТРУГА 330914 КИРЧО КАЛАНОСКИ 24.02.2017 31.12.2026 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА  
739. 10-20700/2 4026018528260 26014301 ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА 157406 ЏЕВАТ ТАИРОСКИ 21.03.2018 31.12.2026 РУЖДИ СМАЈЛОСКИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
740. 10-23184/2 4026018528693 26014402 ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА-ПОДРУЖНИЦА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 157821 ВИСАР ЛЕШКО 14.06.2018 31.12.2026 ЕРИОНА ЦОМА 161667 БЕСА ЛЕШКО ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
741. 10-23184/2 4026018528693 26014402 ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА-ПОДРУЖНИЦА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА 161667 БЕСА ЛЕШКО 21.10.2020 31.12.2026 157821 ВИСАР ЛЕШКО ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА  
742. 10-23518/2 4026994108372 26000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 330094 ШЕФКИЈЕ НАСУФИ 03.09.2001 31.12.2026 АНИТА МИТКОВА 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
743. 10-23317/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ПЗУ МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 145939 ТАЊА ШУТАРОСКА 03.09.2001 31.12.2026 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 159891 ВЕСНА ПЕТРОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
744. 10-23317/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ПЗУ МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 159891 ВЕСНА ПЕТРОСКА 19.03.2020 31.12.2026 ТАТЈАНА СТРЕЗОВСКА-МАГДИС 145939 ТАЊА ШУТАРОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
745. 10-23317/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ПЗУ МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.06.2016 26.02.2017 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 159891 ВЕСНА ПЕТРОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
746. 10-23317/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ПЗУ МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.09.2001 30.09.2021    
747. 10-24473/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 153460 ХАЛИД АЛИЕД 26.11.2015 31.08.2021 САНИЕ ДОКО 160644 РУДИНА ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 1 СТРУГА ЕМИНЕ МЕНА -МИФТАРИ Замена за специјализација 01.09.2021 31.12.2026
748. 10-22621/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 151793 МАРИЈА МИТЕВА 02.11.2018 31.12.2026 ГОРДАНА ХАЏИТАШКОВА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
749. 10-22621/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА 16.06.2017 31.12.2026 МАРА КОЦЕВА 151793 МАРИЈА МИТЕВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
750. 10-21492/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА 15.02.2021 31.12.2026 АНЕТА СПАСОВА 106151 ВАСКА ТРАЈКОВА ПЗУ МЕДИКУС УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА  
751. 10-23572/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ 10.11.2020 31.12.2026 ЉУБИЦА ТАНЕВА 159158 ДРАГИЦА ЦРНГАРОВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
752. 10-23572/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 159158 ДРАГИЦА ЦРНГАРОВА 22.03.2019 31.12.2026 ЈУЛИЈА ГРЧЕВА 156981 МАРИЈА ВУЈАНАЦ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА  
753. 10-23572/2 4027005146720 27006003 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА 156981 МАРИЈА ВУЈАНАЦ 15.12.2017 31.12.2026 САШКА ГАЛЕВА 159158 ДРАГИЦА ЦРНГАРОВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
754. 10-22249/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 139424 ТОДОР РУСЕВ 01.05.2011 31.12.2026 СУЗАНА ЗАПРОВСКА 149527 КИРИЛ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
755. 10-22249/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 149527 КИРИЛ РУСЕВ 10.05.2013 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА МАЛИНОВА 139424 ТОДОР РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
756. 10-21776/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2026 СЛАВИЦА ЦВЕТКОВСКА 142050 МИТКО МАНЧЕВ ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
757. 10-21776/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 159620 НЕВЕНКА ЈАНКОВА 22.07.2019 27.08.2021    
758. 10-22450/2 4027006149715 27011001 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА 01.10.2006 31.12.2026 НОРА АТАНАСОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА  
759. 10-22952/2 4027006149766 27010301 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БИЛЈАНА АХТАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА 161993 СОФИЈА ГАЛЕВА 20.01.2021 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
760. 10-21263/2 4027006149774 27009901 ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕЛЕНА РЕШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА 01.10.2006 31.12.2026 МИЛЕНА КАСАПОВА 105937 БОЖНА ИВАНОВА ПЗУ НОВОМЕД УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.36 СТРУМИЦА  
761. 10-22513/2 4027006149782 27010701 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАЈА К.ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА 153958 СТЕФАНКА ПАЉОШКОВА 11.12.2018 31.12.2026 СИМКА АТАНАСОВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
762. 10-22513/2 4027006149782 27010702 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА 06.12.2018 31.12.2026 МИРЈАНА МИТРЕВА 153958 СТЕФАНКА ПАЉОШКОВА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА  
763. 10-22121/2 4027006149839 27010101 ПЗУ АРНИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106186 ВЕСНА АРАНИКОВА 01.10.2006 31.12.2026 ЈУЛИЈА ЗИМБАКОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
764. 10-21051/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА 17.06.2010 31.12.2026 АНКА НАКОВА 157333 РОБЕРТ ТИМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
765. 10-21051/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 157333 РОБЕРТ ТИМОВ 05.03.2018 31.12.2026 ВАНЃА КАРАБИЧАКОВА 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
766. 10-20915/2 4027006149871 27010002 ПЗУ НОВОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НОВОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.36 СТРУМИЦА 105937 БОЖНА ИВАНОВА 01.10.2006 31.12.2026 ТАЊА ГАВРОВСКА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА  
767. 10-22016/2 4027006149880 27010201 ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВЕСНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО 114910 ВЕСНА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2026 ВЕЛИКА БОЖИНОВА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА  
768. 10-22950/2 4027006149898 27009601 ПЗУ Д- Р МИТКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИТКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА СТРУМИЦА 114928 МИТКО ЧАУШЕВСКИ 01.10.2006 31.12.2026 ТЕРЕЗА ПЕЕВА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЛАБ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА  
769. 10-22913/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО 114944 СУЗАНА СУЛЕВА 01.10.2006 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЃОРЃИЕВА 147990 ТОМЕ НИКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО  
770. 10-22913/2 4027006150284 27009802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО 147990 ТОМЕ НИКОВ 01.10.2012 31.12.2026 ЛЕФТЕРКА ЃУЗЕЛОВА 114944 СУЗАНА СУЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
771. 10-23231/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА 01.10.2006 31.12.2026 УБАВКА ПЕЦАНОВА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
772. 10-23231/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ 01.10.2006 31.12.2026 СОЊА ГЕОРГИЕВА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
773. 10-23678/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.7 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА 01.04.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 161519 ПАНДЕЛИНА СТОЈКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
774. 10-23678/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА 160547 ЈОВАНА МОЈСОВА 18.02.2020 31.12.2026    
775. 10-23678/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА 162493 МИРЈАНА ЃУЗЕЛОВА 12.05.2021 31.12.2026 ВИОЛЕТА ЦРВЕНКОВА 160547 ЈОВАНА МОЈСОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
776. 10-23678/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.8 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА 161519 ПАНДЕЛИНА СТОЈКОВА 31.08.2020 31.12.2026 КОСТАДИНКА ДИМОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА  
777. 10-23678/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.8 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА 162485 ДРАГИЦА МИТРЕВА 12.05.2021 31.12.2026 ЛЕНЧЕ МИТЕВА 161519 ПАНДЕЛИНА СТОЈКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
778. 10-23678/2 4027006150306 27008907 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕЛИ-МЕДИКА П.О. СТРУМИЦА-ПОДРУЖНИЦА:ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 95 А ГЕВГЕЛИЈА 161489 МАРТИН АНАСТАСОВ 31.08.2020 15.09.2021    
779. 10-23678/2 4027006150306 27008907 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕЛИ-МЕДИКА П.О. СТРУМИЦА-ПОДРУЖНИЦА:ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 95 А ГЕВГЕЛИЈА 161977 ЈОВАН УЗУНОВ 05.01.2021 31.12.2026 МИЛА ПЕТРУШЕВА    
780. 10-23678/2 4027006150306 27008908 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ-МЕДИКА,ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН 162906 ОЛГИЦА РИБАР 23.08.2021 31.12.2026 МИРЈАНА ТОДОРОВСКИ 161454 АНГЕЛА АНГЕЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО 8-МИ НОЕМВРИ С.КАДИНО ИЛИНДЕН УЛ.10. БР.36 КАДИНО  
781. 10-23678/2 4027006150306 27008908 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ-МЕДИКА,ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН 163139 МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВСКА 13.10.2021 31.12.2026 МИЛКА МИРЧЕСКА ТОДОРОВ 159123 БЛАГОЈЧЕ ИВКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО 8-МИ НОЕМВРИ С.КАДИНО ИЛИНДЕН УЛ.10. БР.36 КАДИНО  
782. 10-23678/2 4027006150306 27008909 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП 158259 НАТАША КОЛЕВА 04.10.2018 31.12.2026 ДЕСПИНА ПЕТРОВА 161225 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА С.КАРБИНЦИ ОПШТИНА КАРБИНЦИ ( ЗАКУП ЗД.ДОМ ДР ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ) КАРБИНЦИ  
783. 10-23678/2 4027006150306 27008909 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП 162892 ДИЈАНА АРСОВА ИЛОВА 20.08.2021 31.12.2026 КЕТИ НИКОЛОВСКА 161225 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА С.КАРБИНЦИ ОПШТИНА КАРБИНЦИ ( ЗАКУП ЗД.ДОМ ДР ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ) КАРБИНЦИ  
784. 10-23678/2 4027006150306 27008910 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА-ПОЛИК.ОД ПЗЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КАРБИНЦИ ОПШТИНА КАРБИНЦИ ( ЗАКУП ЗД.ДОМ ДР ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ) КАРБИНЦИ 161225 БИЛЈАНА ЃОРЃИЕВА 16.08.2021 31.12.2026 РОНЧЕ ЈОВАНОВА 158259 НАТАША КОЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП  
785. 10-20831/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА 01.10.2006 31.12.2026 ВИОЛЕТА БАЧЕВА 152765 АТАНАС ЦОНЕВ ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА  
786. 10-20831/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА 01.10.2006 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА 147133 КЛАРА ИВАНОВА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
787. 10-22319/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 154199 НАДИЦА РИСТОВА 05.10.2020 06.10.2021    
788. 10-22319/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА 01.10.2006 31.12.2026 СОФИЈА НАНОВА    
789. 10-22616/2 4027006151230 27011701 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЈУЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ 140163 ЈУЛИЈА ГАБЕРСКА 17.11.2006 31.12.2026 ВЕСНА ПАНДЕВА 141488 ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА-НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО  
790. 10-22556/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА 01.04.2007 31.12.2026 САНДРА ВАСИЛЕВА    
791. 10-22556/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 162299 АНГЕЛА АПОСТОЛОВА 06.04.2021 31.12.2026 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЛАБ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА  
792. 10-20816/2 4027007153252 27013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ 01.08.2007 31.12.2026 СИЛВАНА МАНЧЕВА 162205 БРАНКИЦА ЧАЧАРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО  
793. 10-20816/2 4027007153252 27013402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО 162205 БРАНКИЦА ЧАЧАРОВА 04.03.2021 31.12.2026 ТАМАРА ПЕТРОВА 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ  
794. 10-23921/2 4027007500645 27014201 ПЗУ ДР МАЛИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ 01.01.2008 31.12.2026 РАДКА СПАСОВА 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА ПЗУ ЉУБИЧИЦА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.194 А МОКРИЕВО МОКРИЕВО  
795. 10-21593/2 4027007500815 27014101 ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАМЕД-ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 142050 МИТКО МАНЧЕВ 01.12.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЈЕВА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
796. 10-21000/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА 17.08.2011 31.12.2026 РУЖИЦА ТРАЈКОВА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
797. 10-21000/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 157384 САЊА ХРИСТОВА 13.03.2018 31.12.2026 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА МИТЕВА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
798. 10-21000/2 4027008505772 27015102 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ - ОРД,ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА 26.11.2017 31.12.2026 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВА 157384 САЊА ХРИСТОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
799. 10-23505/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА 157686 РИСТО БОЕВ 13.07.2018 31.12.2026 МИРЈАНА ТОЧЕВСКА 159808 НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА  
800. 10-22449/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 151904 ФРОСКА ГЕОРГИЕВСКА 25.12.2014 31.12.2026 САЊА СПАСОВА 160911 КИРИЛ МИТЕВ ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА  
801. 10-22449/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 160911 КИРИЛ МИТЕВ 17.03.2020 31.12.2026 МЕЛАНИ МАЗГАЛИЕВСКА 151904 ФРОСКА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА  
802. 10-22303/2 4027013517924 27018000 ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА 22.03.2013 31.12.2026 МАЈА ГУГИЦЕВА 156981 МАРИЈА ВУЈАНАЦ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА  
803. 10-22132/2 4027013518653 27018302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА 21.10.2014 31.12.2026 ТАНКИЦА ЈОВАНОВ 158313 МАРИЈА СТОЈКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА  
804. 10-22132/2 4027013518653 27018302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА 158313 МАРИЈА СТОЈКОВА 26.10.2018 31.12.2026 ЗОРИЦА ПАЛАНКОВА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА  
805. 10-22222/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 116068 САЊА МАНЧЕВА 22.02.2017 31.12.2026 РОСАНА ДИНДЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
806. 10-22222/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ 16.01.2019 31.12.2026 ИВАНА МИТРОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
807. 10-20840/2 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 147133 КЛАРА ИВАНОВА 02.07.2014 31.12.2026 НАДИЦА СУЛЕМАНОВА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
808. 10-20840/2 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 158925 ЕЛИЗАБЕТА ГОГОВА 11.02.2019 31.12.2026 ВЕРИЦА МИТЕВА ЦВЕТКОВА 147133 КЛАРА ИВАНОВА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
809. 10-22353/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 26.10.2018 31.12.2026 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
810. 10-22353/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 152765 АТАНАС ЦОНЕВ 01.11.2019 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА СТАНИШКОВСКА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
811. 10-21572/2 4027018529645 27020501 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.4 СТРУМИЦА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА 07.12.2018 31.12.2026 ДАНЧЕ ГЕОРГИЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
812. 10-22048/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ПАВЛИНА ГОЏИРОВА 150649 КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
813. 10-22048/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 150649 КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА 06.09.2018 31.12.2026 АНЕТА МИТРЕВА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
814. 10-22048/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 150649 КАЛИОПИ ГРНЧАРОВА 06.09.2018 31.12.2026 ВИКТОРИЈА АНДРЕЕВА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
815. 10-23968/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 159808 НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ 02.09.2019 31.12.2026 ВЛАДИМИР МИРАСЧИЕВ 157686 РИСТО БОЕВ ПЗУ АЛФА - МЕДИКА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА  
816. 10-23968/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 159808 НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ 02.09.2019 31.12.2026 НАТАША БРНДЕВСКА 157686 РИСТО БОЕВ ПЗУ АЛФА - МЕДИКА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА  
817. 10-21402/2 4027994105213 27000702 ПЗУ ЉУБИЧИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.194 А МОКРИЕВО МОКРИЕВО 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА 15.08.2001 31.12.2026 ЈАСМИНКА КОВАЧЕВА 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ ПЗУ ДР МАЛИНОВ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО  
818. 10-21293/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА 01.01.2007 31.12.2026 ХАНИ ПАНЧУРОВА 148458 ГОРАН ИВАНОВ ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
819. 10-21293/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 148458 ГОРАН ИВАНОВ 22.03.2021 31.12.2026 ЛУИЗА БИЏЕВА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
820. 10-21293/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 163104 ВЕСЕЛКА ТРАЈКОВА 27.09.2021 30.09.2021    
821. 10-20896/2 4027994116711 27000305 ПЗУ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА 106151 ВАСКА ТРАЈКОВА 17.01.2020 31.12.2026 СИЛВАНА АНДОНОВА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА  
822. 10-21819/2 4027994116762 27000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА 157970 ЗОРАН БУЧЕВ 17.12.2019 31.12.2026 ДОРА БОГОЕВА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
823. 10-21819/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157961 СОФЧЕ ДУНГЕВСКА 11.07.2018 31.12.2026 НАДИЦА СТОЈАНОВА    
824. 10-21819/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 161209 АНГЕЛА АЛЕКСОВСКА 04.06.2020 30.09.2021    
825. 10-21819/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 163104 ВЕСЕЛКА ТРАЈКОВА 14.10.2021 31.12.2026 САВЕТКА АНАСТАСОВА 157961 СОФЧЕ ДУНГЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
826. 10-21819/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ 18.04.2018 31.12.2026 КАТЕРИНА ЃОРЃИЕВА 158275 САЊА ДИМИТРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
827. 10-21819/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 158275 САЊА ДИМИТРОВА 05.10.2018 31.12.2026 ТАЊА ГОШЕВА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
828. 10-22027/2 4028000124083 28001901 ПЗУ ДР РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА 12.02.2013 31.12.2026 ДИЈАНА СТОЈАНОВСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
829. 10-21264/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 130320 РАМАДАН АМЕТИ 10.07.2001 31.12.2026 АМИРЕ АЛИЈИ 161683 РАДИЈЕ МУСТАФИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
830. 10-21264/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 161683 РАДИЈЕ МУСТАФИ 22.10.2020 31.12.2026 САДЕТЕ АМИТИ ИСАКУ 130320 РАМАДАН АМЕТИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
831. 10-21477/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО 130362 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ 12.07.2001 31.12.2026 ДИЈАНА МЛАДЕНОВСКА 162418 МИЛА АНДРИЈЕВИЌ ПЗУ МЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО  
832. 10-21477/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО 162418 МИЛА АНДРИЈЕВИЌ 04.05.2021 31.12.2026 БЛАГИЦА ЈОЈКИЌ 130362 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ ПЗУ МЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО  
833. 10-24236/2 4028002128450 28000501 ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО 159409 БЕСА АЛИЈА 21.05.2019 31.12.2026 АРТИНА ЉАЗАМИ 158356 СЕЉМА АРСЛАНИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.34 ТЕТОВО  
834. 10-20684/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 133353 ЛИЛА МИТИЌ 29.12.2018 31.12.2026 СОЊА ВИДОЕВСКА 148296 ДРИТАН БЕЏЕТИ ПЗУ ЕУРОМЕДИКА УЛ. ВОДЕНСКА 14, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
835. 10-24178/2 4028002129678 28000403 ПЗУ МЕНДЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 134740 РЕШАТ ЈУСУФИ 01.04.2010 31.12.2026 ЕЉМЕДИНЕ СЕЈФУЛИ 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
836. 10-24207/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ 01.07.2012 31.12.2026 ЏЕМАФЕРЕ ЉАТИФИ 159875 ХАТИЏЕ КАМБЕРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
837. 10-24207/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 159875 ХАТИЏЕ КАМБЕРИ 11.09.2019 31.12.2026 ДРИТА СЕЈДИЈА 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
838. 10-21353/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 159298 КАТЕРИНА СТОЈКОВСКА-ЈЕНДРОВСКА 21.11.2019 31.12.2026 МАЈА ПЕТКОСКА 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
839. 10-21353/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2026 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА 159298 КАТЕРИНА СТОЈКОВСКА-ЈЕНДРОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
840. 10-22486/2 4028006149886 28016901 ПЗУ БЛИНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ, ДОБРОШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ДОБРОШТЕ 116572 ФИТОРЕ АВДИЈА 01.01.2007 31.12.2026 МИРЈЕТА МЕМИШИ 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО  
841. 10-22124/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 МИЛЕНКА МИСАЈЛОВСКА 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
842. 10-22124/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО 23.11.2016 31.12.2026 АЛБУЛЕНА ТАХИРИ 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
843. 10-22733/2 4028006149959 28013501 ПЗУ ДР МАРИЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 110892 МАРИЈА СТОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНИТА ЈОВАНОВСКА 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО  
844. 10-22113/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА 01.01.2011 31.12.2026 ЖИВКА РИСТОВСКА 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
845. 10-22762/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј 01.01.2007 31.12.2026 СОЊА ТРПЧЕВСКА 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
846. 10-22762/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
847. 10-22778/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 159905 ФАТОН АБДУЛАИ 30.01.2020 31.12.2026 ЏЕМИЉЕ КУРТИШИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
848. 10-22778/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ 01.01.2007 31.12.2026 ЉУЉЗИМЕ АБДУЛАИ 159905 ФАТОН АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
849. 10-23632/2 4028006150060 28015501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈАБЛАНКА ПЕТРОВСКА 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО  
850. 10-23632/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ 18.05.2018 31.12.2026 ЗЛАТКА ВИДОЕВСКА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА  
851. 10-22475/2 4028006150116 28011401 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142131 УРИМ ИБРАИМИ 01.07.2008 31.12.2026 МАРИН АПОСТОЛОСКИ 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
852. 10-22475/2 4028006150116 28011401 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ 01.07.2008 31.12.2026 ШПРЕСА МУРСЕЛИ 142131 УРИМ ИБРАИМИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
853. 10-22475/2 4028006150116 28011402 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО 159735 ВЕГИМ ЉУШИ 22.08.2019 13.09.2021 СИБЕЛ БАЛАЖ 159743 БЕКИМ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО УРИМ ИБРАИМИ Замена za специјализација со втор тим 14.09.2021 31.12.2026
854. 10-22475/2 4028006150116 28011402 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО 159743 БЕКИМ ЉУШИ 22.08.2019 13.09.2021 МИРЕМ БЕЏЕТИ 159735 ВЕГИМ ЉУШИ ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО РЕМЗИЈЕ ЉУШИ Замена za специјализација со втор тим 14.09.2021 31.12.2026
855. 10-23111/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 115975 РЕШАТ АЛИИ 01.01.2007 31.12.2026 ЕМИНЕ АЛИИ 154750 ЉИНДОРА АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
856. 10-23111/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 154750 ЉИНДОРА АЛИИ 20.07.2016 31.12.2026 ЗЕМРИЈЕ АЈДИНИ 115975 РЕШАТ АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
857. 10-21314/2 4028006150183 28015602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА-ЈОВАНОСКА 21.08.2015 13.10.2021 МАРИКА РИСТОВСКА 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА-СТОЈАНОСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО СТЕФАНИ КОТЕВСКА Замена за породилно 16.10.2021 12.07.2022
858. 10-21314/2 4028006150183 28015602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА-ЈОВАНОСКА 21.08.2015 13.10.2021 МАРИКА РИСТОВСКА 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА-СТОЈАНОСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО СТЕФАНИ КОТЕВСКА Замена за боледување 14.10.2021 15.10.2021
859. 10-21314/2 4028006150183 28015602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА-СТОЈАНОСКА 01.01.2021 31.12.2026 СЛАВИЦА ЈАНКОВСКА 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА-ЈОВАНОСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
860. 10-21924/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА 01.02.2010 31.12.2026 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 156752 ТЕОДОРА СИБИНОВСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
861. 10-21924/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156752 ТЕОДОРА СИБИНОВСКА 11.04.2018 31.12.2026 НАТАША ВАСИЉЕВСКА 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
862. 10-22640/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ 01.01.2007 31.12.2026 ЈЕХОНА МЕМЕТИ-САБРИУ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
863. 10-22640/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ 18.05.2015 31.12.2026 МИРЈЕТА ИСЕНИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
864. 10-23124/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2026 ШЕФАЈЕТЕ КАДРИЈА 162736 ВАЛБОНА МЕМЕТИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
865. 10-23124/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО 162736 ВАЛБОНА МЕМЕТИ 09.07.2021 31.12.2026 АЛТРИМ БАЈРАМИ 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
866. 10-24220/2 4028006150280 28018102 ПЗУ Д-Р ТЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТЈ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБОТЕНСКА БР.12 ТЕТОВО 106526 ТАФИЛ ЈОНУЗИ 01.01.2007 31.12.2026 ФАТИМЕ ЗАИМИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
867. 10-24348/2 4028006150299 28014202 ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 162884 ВАЛДЕТА ИБИШИ 12.08.2021 31.12.2026 ЏЕМИЛЕ ДЕМИРИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
868. 10-23546/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ 01.01.2007 31.12.2026 ШЕНДИЈЕ ЈОНУЗИ 158046 БЕСИР ЈОНУЗИ ПЗУ АЛБА МЕДИКА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
869. 10-23546/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 158046 БЕСИР ЈОНУЗИ 06.08.2018 31.12.2026 СЕЛВИЈЕ ЏЕМИ 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ ПЗУ АЛБА МЕДИКА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
870. 10-22324/2 4028006150310 28015801 ПЗУ ДР ЗАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ 139033 СУЗАНА НУХИ 01.01.2007 31.12.2026 МЕРИТА РАМАДАНИ 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
871. 10-22699/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ 01.04.2007 31.12.2026 ЛУМТУРИЈЕ МЕРСЕЛИ 159468 ХИКМЕТЕ АМЗА ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
872. 10-22699/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 159468 ХИКМЕТЕ АМЗА 07.06.2019 31.12.2026 ЕГЗОНА ЗИБЕРИ ЌАМИЛИ 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
873. 10-23390/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ЉАРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ 23.04.2013 31.12.2026 НАЌИЕ МУАРЕМИ 152277 АМИР ЕЉЕЗИ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
874. 10-23390/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ЉАРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 152277 АМИР ЕЉЕЗИ 21.10.2020 31.12.2026 МЕРСИЈЕ АЛИЈА 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ ПЗУ ЉАРА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
875. 10-23117/2 4028006150361 28015901 ПЗУ ЧЕЛОПЕК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 117269 БЕКИМ МЕХМЕДИ 01.01.2007 31.12.2026 СЕМАТЕ ЌАМИЛИ 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
876. 10-23057/2 4028006150370 28014001 ПЗУ АВИЦЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕМШЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ШЕМШЕВО 139025 АДНАН РАМАДАНИ 01.01.2007 31.12.2026 МАРГАРИТА БРНОВИЌ 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО  
877. 10-24008/2 4028006150396 28013202 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО 160814 АРЛИНДА ЗЕНДЕЛИ 04.03.2020 31.12.2026 АРЈЕТА ТАХИРИ 161632 ЕМИРА АДЕМИ ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО  
878. 10-24008/2 4028006150396 28013202 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО 161632 ЕМИРА АДЕМИ 16.10.2020 31.12.2026 МИМОЗА АДЕМИ 162221 САРА КАДРИ  
879. 10-23388/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 152498 БЛЕРИМ ИБРАХИМИ 10.07.2019 19.07.2021 МЕРСИЈЕ РАМАДАНИ 153346 ЕДОН ЌАМИЛИ ПЗУ -ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕВЗАТИ С.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, БОГОВИЊЕ УЛ.101 ББ ЈЗУ-ЗДР/ДОМ ТЕТОВО-ПОД ЗАКУП, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ,БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 20.07.2021 09.03.2022
880. 10-23388/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 114642 ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ 01.01.2007 31.12.2026 МИРЈЕТА ИБРАИМИ    
881. 10-24469/2 4028006150434 28013001 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ПОДРУЖНИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ 01.01.2007 31.12.2026 ЃУНЕЛ ГАНИУ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ  
882. 10-24469/2 4028006150434 28013005 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТ.-ОР. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО,ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР С.МАЛА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА 157813 ШЕРИБАНЕ МЕДИ 01.06.2018 31.12.2026 ФЕРДАНЕ БЕЌИРИ 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
883. 10-24469/2 4028006150434 28013006 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР-С.ВЕЈЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ 22.01.2016 31.12.2026 РЕВАЈЕТЕ ВЕЛИЈА 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
884. 10-24469/2 4028006150434 28013008 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО, ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ТЕТОВО) ТЕТОВО 106364 ЛЕИЛА РЕКА 23.04.2020 31.12.2026 МУЗЕЈЕН ЕЛМАЗИ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ  
885. 10-24469/2 4028006150434 28013008 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО, ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ТЕТОВО) ТЕТОВО 156272 ФИСНИКЕ КАХРИМАНИ 23.04.2020 31.12.2026 ФАТЛИНДА ДЕМИРИ 157813 ШЕРИБАНЕ МЕДИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА  
886. 10-23005/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 152285 РЕМЗИЈЕ САИТИ 23.02.2015 31.08.2021 МЕРЗУНЕ МУХАРЕМИ 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО ЛАЗИМЕ ТЕРЗИЈА Замена за породилно 01.09.2021 28.05.2022
887. 10-23005/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2026 МАЈЛИНДА ИСМАИЛИ 162981 ЛАЗИМЕ ТЕРЗИЈА  
888. 10-22001/2 4028006150507 28015201 ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА ЕВЧЕСКА 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР РОЗА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
889. 10-21322/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117943 АНИФ КУРТИШИ 01.01.2007 31.12.2026 161853 ЕЉВАНА МИФТАРИ ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
890. 10-21322/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 161853 ЕЉВАНА МИФТАРИ 19.04.2021 31.12.2026 МИРЈЕТА ФЕТАИ 117943 АНИФ КУРТИШИ ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
891. 10-23186/2 4028006150760 28018801 ПЗУ ШИПКОВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ШИПКОВИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ШИПКОВИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ШИПКОВИЦА 140767 РЕФИК ВЕСЕЛИ 01.05.2008 31.12.2026 ЉУЉЗИМЕ ВЕСЕЛИ 147532 РАУФ АБДИУ ПЗУ ПРЕВЕНТИВА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
892. 10-22721/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 117684 ДУРИМ ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2026 ХАВУШЕ ДЕМИРИ 162221 САРА КАДРИ  
893. 10-22156/2 4028006151562 28017104 ПЗУ ДР СЛАЃАН ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ 12.05.2016 31.12.2026 НЕТКА ПЕЈОВСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
894. 10-21856/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ 26.01.2015 20.10.2019 СОЊА КРСТОВСКА 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО ТЕУТА ЈАКУПИ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 21.10.2019 31.12.2026
895. 10-21856/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ 26.01.2015 31.12.2026 ДАНИЕЛА НЕДЕЛКОВИЌ 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ ПЗУ ДР СЛАЃАН ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
896. 10-24088/2 4028006151686 28038201 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.34 ТЕТОВО 158356 СЕЉМА АРСЛАНИ 01.11.2018 31.12.2026 АЈЉА БЕЌИРИ 159409 БЕСА АЛИЈА ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО  
897. 10-22202/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ 01.01.2007 31.12.2026 ХАТИЏЕ ОСМАНИ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ ПЗУ ПРО - МЕДИКА УЛ. 101 ББ, НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ  
898. 10-23444/2 4028006152372 28014901 ПЗУ ИБН СИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2026 ЕСРА ТУСУН 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
899. 10-23534/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ 23.02.2017 31.12.2026 БЕЈТУЉ АСАНИ 159484 БЕТИМ ЉИМАНИ ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
900. 10-23534/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 159484 БЕТИМ ЉИМАНИ 11.06.2019 31.12.2026 СЕВИМ АСАНИ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
901. 10-23244/2 4028006152437 28013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ 01.02.2009 31.12.2026 МИРУШЕ ДАЛИПИ 162264 БЕСИМ САЛИУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ  
902. 10-23244/2 4028006152437 28013602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ 162264 БЕСИМ САЛИУ 23.03.2021 31.12.2026 ХАМИДЕ СЕЈФУЛАИ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
903. 10-21266/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152005 ХАТИЌЕ ИЗАИРИ 02.03.2015 01.03.2021 ХИРИША СКЕНДЕРИ 117684 ДУРИМ ХАСАНИ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО САРА КАДРИ Замена за породилно 02.03.2021 25.11.2021
904. 10-21266/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 160130 БЉЕРТА ЏЕМАИЛИ 28.07.2020 31.08.2021    
905. 10-22740/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ 02.09.2015 31.12.2026 МЕРИТА КАСА 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
906. 10-22740/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ 01.11.2017 31.12.2026 ЗУЛХИЏЕ ДУРМИШИ 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
907. 10-23703/2 4028007154727 28019301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 159174 ВЈОСА ИЉАЗИ 26.03.2019 31.12.2026 АРЛИНДА ЗЕЌИРИ 139033 СУЗАНА НУХИ ПЗУ ДР ЗАНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ  
908. 10-24010/2 4028007157041 28019701 ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО 160482 ДРИТОН ЗЕНЕЛИ 08.01.2020 31.12.2026 ИВОНА ВИДОЈЕСКА 153222 РИСТО АТАНАСОВСКИ ПЗУ ДР ЧЕДО УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
909. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА 01.06.2016 31.12.2026 АНЕТА СТАМАТОСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
910. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ 01.06.2016 31.12.2026 ДАНИЕЛА АНЃЕЛКОСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
911. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 159522 БИЉЈАНА ВЕЛОВСКА 26.06.2019 31.12.2026 ВИОЛЕТА СПАСОВСКА 161985 ЃОРЃИ ХНИДА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
912. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 161985 ЃОРЃИ ХНИДА 15.01.2021 31.12.2026 ДРАГАНА МАНОЈЛОСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
913. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 162990 ОЛИВЕРА ЈОВАНОВСКА 29.09.2021 31.12.2026 МАРИЈА ВАНЕВСКА 161985 ЃОРЃИ ХНИДА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
914. 10-23472/2 4028008501722 28021201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО 160474 МАРИЈАНА ГЕЧЕСКА 08.01.2020 31.12.2026 КЕТИ НАУМОВСКА 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ  
915. 10-23472/2 4028008501722 28021202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ 01.03.2012 31.12.2026 МИЌЕРЕМЕ БАЈРАМИ 160474 МАРИЈАНА ГЕЧЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО  
916. 10-24119/2 4028008502710 28021401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР.19 ТЕТОВО ТЕТОВО 137430 СВЕТЛАНА ТРИФУНОВСКА 01.04.2008 31.12.2026 СНЕЖАНА АНЧЕСКА СТАНКОВСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
917. 10-23765/2 4028008506325 28022802 ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕНОВО, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ТЕНОВО 161845 МУХАМЕДИН ЗИБЕРИ 02.12.2020 31.12.2026 РЕСМИЈЕ УСЕИНИ 160288 МУХАРЕМ ЗЕНУНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 91 ТЕТОВО  
918. 10-23850/2 4028009511101 28025601 ПЗУ АНАКОНДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ТИ НОЕМВРИ БР.35, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 154822 НАРЦИЗЕ БЕАДИНИ 03.08.2016 31.12.2026 ЕЛИФ ХАЛИДИ 161560 АЗРА ЗЕНУНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
919. 10-22770/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА 26.12.2011 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА 162566 ЃИЉСИМЕ АЛИТИ-МУСТАФИ ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
920. 10-22770/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 162566 ЃИЉСИМЕ АЛИТИ-МУСТАФИ 01.06.2021 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА СИМЈАНОВСКА 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
921. 10-23120/2 4028013521804 28030904 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕМИ ВИТАЕ,С.ГУРГУРНИЦА ПЗУ - ПОЛИКЛИНИКА НА ЕМИ ВИТАЕ С.ГУРГУРНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГУРГУРНИЦА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ГУРГУРНИЦА 152200 АРИЈАН ЈОНУЗИ 25.06.2015 31.12.2026 АНЕТА БОЈЧЕВСКА 153346 ЕДОН ЌАМИЛИ ПЗУ -ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕВЗАТИ С.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, БОГОВИЊЕ УЛ.101 ББ ЈЗУ-ЗДР/ДОМ ТЕТОВО-ПОД ЗАКУП, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ,БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ  
922. 10-24042/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 140007 БРАХИМ АЉИЉАЈ 11.11.2013 31.12.2026 АРИФЕ САЛИЈА 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
923. 10-24042/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ 01.02.2017 31.12.2026 ХАВА САЛИЈА 140007 БРАХИМ АЉИЉАЈ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
924. 10-22254/2 4028013522134 28031300 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА 04.07.2014 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА СПИРОСКА 110892 МАРИЈА СТОЛЕВСКА ПЗУ ДР МАРИЈА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
925. 10-24079/2 4028014522987 28031700 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО 159603 МЕРВЕ ИСЉАМИ 08.07.2019 31.12.2026 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
926. 10-24079/2 4028014522987 28031702 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ АС-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО 146463 МИМОЗА ЖАКУ 07.08.2014 31.12.2026 ЛЈАУРИЈЕ САЛАИ 159603 МЕРВЕ ИСЉАМИ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО  
927. 10-20888/2 4028014524661 28033000 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 91 ТЕТОВО 160288 МУХАРЕМ ЗЕНУНИ 03.12.2019 31.12.2026 ЉУЉЈЕТА МУРТЕЗАНИ 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
928. 10-20888/2 4028014524661 28033002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ 26.11.2014 31.12.2026 ЏЕЈЉАНЕ САДИКИ 160288 МУХАРЕМ ЗЕНУНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 91 ТЕТОВО  
929. 10-23468/2 4028015525327 28033501 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ПЗУ КУЈДЕСИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ 17.03.2015 31.12.2026 СИХАНА КУРТИШИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
930. 10-22115/2 4028015525394 28033601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152366 ШКУРТА МЕМИШИ 11.03.2015 31.12.2026 ШПРЕСА БИЛАЛИ 161110 СЕЛМА АРИФИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
931. 10-22115/2 4028015525394 28033601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 161110 СЕЛМА АРИФИ 10.02.2021 31.12.2026 ЛАТИФЕ МУРАТИ 152366 ШКУРТА МЕМИШИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
932. 10-24376/2 4028015526250 28034401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРО РИСТОСКИ-ДРНЦ БР.31 ТЕТОВО 149942 ЛИРИДОН ДИША 11.06.2015 31.12.2026 УРАТА НУРЕДИНИ 160482 ДРИТОН ЗЕНЕЛИ ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО  
933. 10-21069/2 4028016529890 28036002 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО 158402 АНИТА СИНАНИ 08.11.2018 31.12.2026 МАЈЉИНДА САЛИХИ 161560 АЗРА ЗЕНУНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
934. 10-21069/2 4028016529890 28036002 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО 161560 АЗРА ЗЕНУНИ 03.09.2020 31.12.2026 РИВАЈЕТ БАЈРАМИ 158402 АНИТА СИНАНИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО  
935. 10-24177/2 4028019537907 28038801 ПЗУ Д-Р НАЗИФ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ПЗУ Д-Р НАЗИФ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП1004) ПОРОЈ 159590 ГАНИФЕТ МЕМИШИ 18.07.2019 31.12.2026 ЗЕРИНЕ ИМЕРИ 161012 ЈЕХОНА АРИФИ ПЗУ А&Л МЕДИКОС - ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРШОВЦЕ,ТЕАРЦЕ С. ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
936. 10-6636/1 4028019539942 28039901 ПЗУ ПРАКСИС Д-Р ОДАИ -ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПРАКСИС Д-Р ОДАИ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.80 ТЕТОВО 161713 АДРИАНА МЕМЕДИ 03.11.2020 31.12.2026 ШЕМСИЈЕ ЗЕЌИРИ 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
937. 10-10640/1 4028020540970 28040301 ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р МИЌЕРЕМЕ ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р МИЌЕРЕМЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.19-ТИ НОЕМВРИ З.Т.Ц ЛОВЕЦ 32/1 ТЕТОВО 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ 28.08.2020 31.12.2026 МУЕСЕР НУРИШИ 117684 ДУРИМ ХАСАНИ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
938. 10-9255/2 4028021543795 28041501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИСАНА МЕДИКА ТЕТОВО ПЗУ МЕДИСАНА МЕДИКА - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.29 ТИ НОЕМВРИ БР.48 ТЕТОВО 146706 МИРЛИНДА МИСИМИ 01.07.2021 31.12.2026 ЕГЗОНА ШАЌИРИ 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р МИЌЕРЕМЕ ТЕТОВО УЛ.19-ТИ НОЕМВРИ З.Т.Ц ЛОВЕЦ 32/1 ТЕТОВО  
939. 10-24176/2 4028992110330 28000702 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 147532 РАУФ АБДИУ 10.06.2014 31.12.2026 ФЕРИЈАЛ СИНАНИ 160679 БЕТИМ АДЕМИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
940. 10-21707/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ 01.01.2005 31.12.2026 ХАНИФЕ ЕТЕМИ 159433 БЕСИМЕ ЕТЕМИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
941. 10-21707/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 159433 БЕСИМЕ ЕТЕМИ 06.06.2019 31.12.2026 СЕБАЈЕТЕ АБДУРРАХМАНИ 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
942. 10-22579/2 4028993108720 28001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2026 ЕРМИРА СУЉЕЈМАНИ 159859 ИЛИР ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА УЛ.101 ББ ( КП 1775/7 ) БОГОВИЊЕ  
943. 10-22579/2 4028993108720 28001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2026 ФАТИМЕ ЗИБЕРИ 159859 ИЛИР ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА УЛ.101 ББ ( КП 1775/7 ) БОГОВИЊЕ  
944. 10-22579/2 4028993108720 28001102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ПЗУ БОГОВИНА - ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ( КП 1775/7 ) БОГОВИЊЕ 159859 ИЛИР ФЕЈЗУЛАИ 11.09.2019 31.12.2026 ФАТИМЕ ФЕЈЗУЛАИ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
945. 10-21298/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА 01.11.2001 31.12.2026 САВО СПИРОСКИ 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
946. 10-21298/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА 01.11.2001 31.12.2026 ДРИТА САДИКИ 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
947. 10-23543/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 117439 МАГБУЛЕ ЕЛЕЗИ 18.01.2007 31.12.2026 СЕХАРЕ ИМЕРИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
948. 10-20893/2 4028994103926 28002401 ПЗУ ДР ЧЕДО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 153222 РИСТО АТАНАСОВСКИ 01.10.2015 31.12.2026 ВЕРИЦА ИВАНОВСКА 160482 ДРИТОН ЗЕНЕЛИ ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО  
949. 10-22085/2 4028994110418 28000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ) ТЕТОВО 159310 ИЛИР ЈАЈИ 02.05.2019 31.08.2021 ЗИБИЏЕТЕ НАЗИФИ 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО САБРИЈЕ МУСТАФА Замена за специјализација 01.09.2021 31.12.2026
950. 10-22362/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ 03.09.2001 31.12.2026 ВЕЗИРЕ СЕЉМАНИ 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
951. 10-22362/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ 02.09.2014 31.12.2026 НЕЈАРЕ АЛИЛИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
952. 10-22362/2 4028994113395 28002008 ПЗУ ФЛОРЕНС ПЗУ ФЛОРЕНС-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖЕЛИНО (ОБЈЕКТ ЛОЦИРАН НА КП 752/3 ), ОПШТИНО ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 330345 ФАТМИР ИЗАИРИ 19.02.2018 31.12.2026 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
953. 10-24077/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ 03.09.2001 31.12.2026 ГЗИМЕ ЛИВОРЕКА 160440 ОРХАН СЕЛИМИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
954. 10-24077/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 160440 ОРХАН СЕЛИМИ 01.02.2020 31.12.2026 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
955. 10-22941/2 4028995107585 28002301 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ 01.06.2007 31.12.2026 ЕЉМЕДИНА ФЕЈЗУЛИ 157767 РИНОР ЏЕЛИЛИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА ЈЕГУНОВЦЕ ЈЕГУНОВЦЕ  
956. 10-22941/2 4028995107585 28002302 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ПЗУ ПРЕМЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е. ПРЕМЕДИКА - 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕГУНОВЦЕ ЈЕГУНОВЦЕ 157767 РИНОР ЏЕЛИЛИ 03.09.2018 31.12.2026 МИРЈАНКА МИШОВСКА 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
957. 10-21411/2 4028996107597 28002101 ПЗУ НОРА ПЗО НОРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ 03.09.2001 31.12.2026 ЛЕОНОРА ПАЈАЗИТИ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
958. 10-22106/2 4028998116828 28003001 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОДЕНСКА 14, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 148296 ДРИТАН БЕЏЕТИ 22.03.2012 31.12.2026 БЕСА МЕМЕДИ 141682 ШПЕНД САЛИХИ ПЗУ ВИПЕРА УЛ.101 БР.ББ СЕДЛАРЕВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО СЕДЛАРЕВО  
959. 10-21093/2 4028999119910 28009503 ПЗУ АЛБИМЕДИКА АЛБИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО 160679 БЕТИМ АДЕМИ 10.02.2020 31.12.2026 АЛБИН БЕАДИНИ 162582 РИХАН САИТИ ПЗУ-РД МЕДИКА С.ТРЕБОШ, ЖЕЛИНО 101 ББ ТРЕБОШ  
960. 10-23020/2 4029002122459 30001201 ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ББ ШТИП 134171 ВЛАДИМИР ТИМОВСКИ 15.03.2002 31.12.2026 ВЕРИЦА ЏАМБАЗОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
961. 10-22384/2 4029004128080 30000501 ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА 01.07.2010 31.12.2026 БЛАГИЦА СТЕВАНОВА 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА ПЗУ МАКМЕДИКА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП  
962. 10-22694/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 157066 ИРЕНА НАКОВА БУРЕВ 03.01.2018 31.12.2026 ИРЕНА НАКОВА 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
963. 10-22694/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА 21.10.2004 31.12.2026 ГОРДАНА ПАУНОВА 157066 ИРЕНА НАКОВА БУРЕВ ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
964. 10-20842/2 4029006133064 30004901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИТКО НЕДЕВ - ВНИЌ БР.28 ШТИП 144096 НИКОЛА ДИМИТРОВ 25.06.2009 23.09.2019 ИВАНА БОГДАНОВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП АДРИЈАНА ОВЧАРСКА Замена за специјализација 24.09.2019 31.08.2024
965. 10-21964/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 157295 ДУШИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА 07.04.2021 31.12.2026 ЕМИЛИЈА КЛИНЧАРСКА 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
966. 10-21964/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА 01.10.2006 31.12.2026 ИВАНА ГУГУЧЕВСКА 157295 ДУШИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
967. 10-22260/2 4029006133692 30006102 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.41-ЛОКАЛ1 ШТИП 160091 МАРИЈА РАМБАБОВА 29.10.2019 10.11.2020 МАРИЈА НИКОЛОВА 162868 СЕБААТ ВЕЈСЕЛОВА ЕЈУБОГЛУ ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.41-ЛОКАЛ1 ШТИП ТАЊА КРСТЕВА Замена за специјализација 11.11.2020 01.09.2024
968. 10-22260/2 4029006133692 30006102 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.41-ЛОКАЛ1 ШТИП 162868 СЕБААТ ВЕЈСЕЛОВА ЕЈУБОГЛУ 13.08.2021 31.12.2026 НАДИЦА ПЕТРОВА 154326 ТАЊА КРСТЕВА  
969. 10-22278/2 4029006133714 30001001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА 03.09.2001 31.12.2026 СУНЧИЦА ТОДОРОВА 162213 РУСАНДРА ЈОВАНОВА  
970. 10-23494/2 4029006133889 30007601 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА 01.10.2006 31.12.2026 СЛАВИЦА БОШКОВА    
971. 10-23494/2 4029006133889 30007602 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП 157171 ДРАГАНА САНДЕВА 24.01.2018 19.09.2021   ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА Замена za специјализација со втор тим 20.09.2021 01.09.2026
972. 10-23529/2 4029006133960 30007501 ПЗУ Д-Р ДАНИЦА ПЗУ ОРДИНА. ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР ДАНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА 01.10.2006 31.12.2026 НАДИЦА СТОЈАНОВА 153362 ВЛАТКО ДИМОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1-1/1 ШТИП  
973. 10-22711/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА 03.06.2009 31.12.2026 БИЛЈАНА ШТЕРЈОВА 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП  
974. 10-22711/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА 03.06.2009 31.12.2026 ЕМИЛИЈА ГИЧЕВА 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
975. 10-22711/2 4029007136245 30010403 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЦО НИКОЛОВ - ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ 31.08.2015 31.12.2026 МАЈА ТЕМЕЛКОВА 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
976. 10-21857/2 4029013513166 30012300 Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 18.07.2013 24.09.2019 НАТАЛИЈА ПАНТАЗИЕВА 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП АЛЕКСАНДРА ШПИГОВА Замена за специјализација 02.06.2021 01.12.2021
977. 10-22265/2 4029013513182 30012400 ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА 17.07.2013 31.12.2026 БИЛЈАНКА ЦВЕТКОВА 159948 АЛЕКСАНДРА ШПИГОВА МИКИ БУРЕВ Замена за специјализација 24.02.2020 30.09.2021
978. 10-22205/2 4029013513735 30012700 ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА 28.10.2013 31.12.2026 СИЛВАНА СМИЉАНОВА 162604 ИСИДОРА РИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП  
979. 10-23644/2 4029014514930 30012901 ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП 162604 ИСИДОРА РИСТОВСКА 08.06.2021 31.12.2026 НАДЕЖДА КИРОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
980. 10-21331/2 4029019521969 30013401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА -ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП 158917 ЕЛЕНА ТАСЕВА СТОИЛКОВА 08.02.2019 31.12.2026 СИМОНА ПЕТРОВСКА 161233 МИЛКИЦА ИВАНОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП  
981. 10-21331/2 4029019521969 30013401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА -ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП 161233 МИЛКИЦА ИВАНОВА 23.06.2020 31.12.2026 МАРИКА СТОЈАНОВА 158917 ЕЛЕНА ТАСЕВА СТОИЛКОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП  
982. 10-20997/2 4029019522752 30013601 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ШТИП ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1/1-1 ШТИП 155888 ТОДОРКА НИКОЛОВА 26.07.2019 31.12.2026 ЖАНЕТА СТАНКОВИЌ 154326 ТАЊА КРСТЕВА  
983. 10-20997/2 4029019522752 30013601 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ШТИП ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1/1-1 ШТИП 161063 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА 11.05.2020 31.08.2021    
984. 10-22189/2 4029019522760 30013701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ШТИП ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1-1/1 ШТИП 153362 ВЛАТКО ДИМОВ 29.07.2019 31.12.2026 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА ПЗУ Д-Р ДАНИЦА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
985. 10-20800/2 4029995104558 30000801 ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП 154946 ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА ЃОРГИЕВА 02.06.2017 28.02.2021 ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВА 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП РУСАНДРА ЈОВАНОВА Замена за породилно 01.03.2021 25.11.2021
986. 10-23794/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗУ ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.45 ШТИП 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА 24.09.2020 31.12.2026 ГАБРИЕЛА СЕКУЛОВА 154938 САЊА СТОИЛКОВА МИТЕВА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.45 ШТИП  
987. 10-23794/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗУ ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.45 ШТИП 154938 САЊА СТОИЛКОВА МИТЕВА 06.11.2019 31.12.2026 ИРЕНА ПАНОВА 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.45 ШТИП  
988. 10-23642/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА 07.09.2001 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА 154458 МАРИЈА АТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
989. 10-23642/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ 07.09.2001 31.12.2026 САЊА ЗДРАВЕВА САНДЕВСКА 158682 БИСЕРА РУНТЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
990. 10-23642/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП 154458 МАРИЈА АТОВА 13.05.2016 31.12.2026 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
991. 10-23642/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП 158682 БИСЕРА РУНТЕВА 16.10.2019 31.12.2026 ЕЛЕНА ПАУНОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
992. 10-23642/2 4029995111244 30000604 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО СТОИМЕНОВ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРСТ БР.7-Б ШТИП 161888 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА 25.12.2020 31.12.2026 ТЕРЕЗА ДАВКОВА 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП  
993. 10-22389/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ 27.11.2020 31.12.2026 ТАМАРА ГЕОРГИЕВСКА 161373 АДРИАНА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП  
994. 10-22389/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 161373 АДРИАНА ВАСИЛЕВСКА 02.06.2021 31.12.2026 РАДМИЛА ПЕЦОВА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП  
995. 10-20796/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 143723 ВИКТОРИЈА СТАНКОСКА ЕФТИМОВА 13.11.2020 31.12.2026 СИМОНА РУНТЕВА 153125 СИМОНА ТРАЈЧЕВСКА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
996. 10-20796/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 153125 СИМОНА ТРАЈЧЕВСКА 11.09.2015 31.12.2026 ПАВЛИНКА ПЕШЕВСКА 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
997. 10-20796/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 159379 САБРИНА ТУГЛИОВА 29.07.2020 31.12.2026 НАТАША БЕЛТАШЕВА 153125 СИМОНА ТРАЈЧЕВСКА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
998. 10-22208/2 4029998114945 30000901 ПЗУ МАКМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА 31.12.2015 31.12.2026 ВЕСНА ЃОРГИЕВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
999. 10-20698/2 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА 01.08.2007 31.12.2026 СВЕТЛАНА КОСТОВСКА 160156 СИМОНА АРСОВ ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1000. 10-20698/2 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 160156 СИМОНА АРСОВ 05.11.2019 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ЈОВЧЕВА 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1001. 10-23227/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 157732 СИМОНА КРСТЕВСКА 28.12.2018 31.12.2026 ИВАНА СЛОБОДАНОВСКА 158461 ЏЕЛАНА АСАНОВА ПЗУ ДР РУЖА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП  
1002. 10-23227/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 158461 ЏЕЛАНА АСАНОВА 15.10.2019 31.12.2026 ВИКТОРИЈА ВЕСЕЛИНОВА 157732 СИМОНА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР РУЖА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП  
1003. 10-21592/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА 03.09.2001 31.12.2026 ЕВГЕНИЈА БОЈЧЕВСКА 162302 САНДРА СПАСЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1004. 10-21592/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 162302 САНДРА СПАСЕВСКА 06.04.2021 31.12.2026 АЈСУН ШЕРИФИ 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1005. 10-21592/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА 18.11.2015 12.11.2019 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР АНГЕЛА ИЛИЕВСКА Замена за породилно 26.03.2021 26.12.2021
1006. 10-21592/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 СЕДА БАЛАЖ ИСМАИЛ 162078 АНГЕЛА ИЛИЕВСКА  
1007. 10-22437/2 4030000387640 25016802 ПЗУ ПИНОКИО ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ - ДИМОВСКА 01.06.2012 31.12.2026 МАЈА РУСОВСКА 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1008. 10-22268/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА 10.07.2001 31.12.2026 СНЕЖАНА КАРАНФИЛОВСКА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1009. 10-22268/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ 21.09.2016 31.12.2026 ЛИДИЈА АНАСТАСОВА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1010. 10-21836/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА 09.05.2011 31.12.2026 ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВСКА 159883 МАРИЈА ДОЛДУРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1011. 10-21836/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 159883 МАРИЈА ДОЛДУРОВА 06.09.2019 31.12.2026 ЕЛВИРА ЦАКО 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1012. 10-24340/2 4030001409930 25010801 ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ - БУТЕЛ 136417 МАЈА СТАРКОВСКА-СТОЈАНОСКА 01.01.2010 31.12.2026 САФЕТА ФЕРАТИ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1013. 10-21053/2 4030001411170 25022902 ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146641 АНИТА ПЕТРЕВСКА 07.05.2014 31.12.2026 БИЛЈАНА БЛАЖЕСКА 135712 МАРТА ТУНЏЕВА ПЗУ ДР КИРИЛ АТАНАСОВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1014. 10-21002/2 4030001413849 25023202 ПЗУ КАПЕШТЕЦ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ БР.6,ЛОК.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА 03.09.2001 31.12.2026 ГОРДАНА ЧАМУШЕВА 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1015. 10-22585/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 133892 ТАТЈАНА РАЛЕВСКА 22.01.2020 31.12.2026 АНА НАСКОВСКА 162477 АНА ЛЕШНИКОВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1016. 10-22585/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ 01.06.2009 31.12.2026 ШЕФИКЕ ФЕТА 162477 АНА ЛЕШНИКОВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1017. 10-22585/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153753 КРИСТИНА ШКРИПЦОВА-ЛАЗАРЕСКА 27.04.2017 31.12.2026 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1018. 10-22585/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 162477 АНА ЛЕШНИКОВСКА 11.05.2021 31.12.2026 СЛОБОДАНКА МИШЕВА 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1019. 10-22585/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ 01.06.2009 31.12.2026 ЛИЛЈАНА АРГИЛОСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1020. 10-22585/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА 01.06.2009 31.12.2026 ВИОЛЕТА ВИДИНИЌ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1021. 10-22585/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА 19.12.2019 31.12.2026 ИВАНА ЗДРАВКОВСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1022. 10-22585/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ 17.12.2015 31.12.2026 МАЈА АНГЕЛОВСКА 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1023. 10-23364/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Р.Е.1 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108 СТУДЕНИЧАНИ 162396 АНА ТИМОВА 24.09.2021 31.12.2026 ЏЕЈЉАН КАМБЕРИ 161896 РАНИА-АХМЕДСОБХ АЛБОРШ ПЗУ АВИЦЕНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ  
1024. 10-23364/2 4030001419715 25019104 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА 01.08.2008 31.12.2026 СУМЕХА АСАНИ 161896 РАНИА-АХМЕДСОБХ АЛБОРШ ПЗУ АВИЦЕНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ  
1025. 10-23364/2 4030001419715 25019104 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ 161896 РАНИА-АХМЕДСОБХ АЛБОРШ 26.08.2021 31.12.2026 ЏЕНЕТЕ ИБИШИ 162396 АНА ТИМОВА ПЗУ АВИЦЕНА УЛ.7 БР.108 СТУДЕНИЧАНИ  
1026. 10-23364/2 4030001419715 25019104 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ 161896 РАНИА-АХМЕДСОБХ АЛБОРШ 21.12.2020 23.08.2021    
1027. 10-23374/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА 10.01.2011 31.12.2026 КАТЕРИНА СТЕВАНОСКА 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1028. 10-23374/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА 05.02.2016 31.12.2026 АНИТА ТАСЕСКА 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1029. 10-23669/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА 02.07.2013 31.12.2026 ЛИЛЈАНА ЈАНЕВА 147109 АЛЕКСАНДРА ДУГАЛИЌ АЛЕКСОВСКА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1030. 10-23669/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 147109 АЛЕКСАНДРА ДУГАЛИЌ АЛЕКСОВСКА 02.02.2016 31.12.2026 ЛЕЛА ГАЗАЛЕХ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1031. 10-22488/2 4030002441609 25021601 ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕРА ЈОЦИЌ БР.12/3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139190 ЈАНЕ ЗЛАТАНОВСКИ 01.07.2006 31.12.2026 ЉУБОМИР ЗЛАТАНОВСКИ 149071 САРА СИМОНОВСКА ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1032. 10-22691/2 4030002445817 25023001 ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 05.07.2004 31.12.2026 АНЕТА УСОВИЌ 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА ПЗУ КАПЕШТЕЦ УЛ.АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ БР.6,ЛОК.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1033. 10-24117/2 4030002447798 25011802 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.18 СКОПЈЕ - ЧАИР 160199 СИМОНА КРСТЕВСКА 04.11.2019 31.12.2026 САНДРА СИМОНОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1034. 10-24117/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА 24.12.2013 31.12.2026 ИВОНА АЛЕКСОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1035. 10-24117/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА 01.12.2008 31.12.2026 ЕЛЕНА СТАНОЕВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1036. 10-24117/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 162370 МАЈА-АНТЕА ТОДОРОВСКА 06.04.2021 31.12.2026 154300 МАРТИНА ПАВЛОВА МИЦЕВСКИ ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б ЗГ 1 ВЛЕЗ 2 ЛОК 14 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1037. 10-24117/2 4030002447798 25011804 ПЗУ ДР АНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б ЗГ 1 ВЛЕЗ 2 ЛОК 14 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 154300 МАРТИНА ПАВЛОВА МИЦЕВСКИ 01.07.2021 31.12.2026 ЕЛИ СПИРКОСКА ДАНОВА 162370 МАЈА-АНТЕА ТОДОРОВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1038. 10-21512/2 4030002449227 25011201 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 162515 НАТАША ПАНЧЕВСКА-КАРАМАНОЛЕВСКА 17.05.2021 31.12.2026 ИРЕНА СТАМЕНОВСКА 130842 ИРЕНА ВИТАНОВСКА ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ УЛ.КУКУШКА БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1039. 10-20996/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДОМИНА МЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДОМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА 14.05.2014 31.12.2026 МАЈА ПРОДАНОВСКИ    
1040. 10-20996/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДОМИНА МЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДОМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 162035 ВЕРОНИКА МИТРЕВСКА 04.02.2021 16.09.2021    
1041. 10-21310/2 4030002459540 25017201 ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛА - МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. НИКИШТАНИ НИКИШТАНЕ 159956 СНЕЖАНА ТРЕНЧЕВА 26.09.2019 31.12.2026 РЕСМИЕ АДЕМИ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1042. 10-21194/2 4030002462240 25020902 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА 31.08.2016 31.12.2026 МАРИЈАНА БОЖИНОВСКА 163163 ДАФИ ШЕМОВ  
1043. 10-21270/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА 17.11.2014 31.12.2026 НЕДА СТОЈАНОВСКА 151882 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1044. 10-21270/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 151882 ВЕСНА МАРКОВСКА 18.05.2017 31.12.2026 БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1045. 10-23119/2 4030003479790 25010505 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ 12.09.2016 31.12.2026 ШТИРЈАНА ТЕРЗИЕВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
1046. 10-22891/2 4030003483534 25017601 ПЗУ Б.Б.МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА 27.11.2003 31.12.2026 ЉУБИЦА НИЧЕВСКА 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ГОЈАМЕДИКА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1047. 10-21031/2 4030003484654 25017701 ПЗУ ФИЛАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА 01.06.2005 31.12.2026 ЈАСМИНКА КОКОТОВИЌ 136166 ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА ЈАНКУЛОВСКА ПЗУ ДР КРАЛЕВА МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.18.ЛОК.9 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1048. 10-21444/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 156396 БЕХАР КАМБЕРИ 01.06.2017 31.12.2026 АФЕРДИТА БАЈРАМ 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1049. 10-21444/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 160008 АРИЈАНА ЏАМБАЗИ 23.12.2019 31.12.2026 МЕЈРЕМЕ КАМБЕРИ 160024 ЃУЉЗИБЕ ДЕМИРИ  
1050. 10-21410/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА 12.12.2011 31.12.2026 ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА АВРАМОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1051. 10-21410/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА АВРАМОВСКА 08.05.2014 31.12.2026 ТАЊА СТОЈАНОВСКА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1052. 10-21410/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ 12.12.2011 31.12.2026 АНЕТА МАРКОВСКА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1053. 10-21410/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО 161152 МЕЛАНИ ЃОШЕВСКА 19.05.2020 31.12.2026 ЕЛЕНА СТОЈМАНОВСКА 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.532 БР.9А МАРИНО  
1054. 10-23274/2 4030004512040 25023101 ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА 01.07.2004 31.12.2026 МАРИНА КРСТЕСКА 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА ПЗУ ПРАМА МЕДИКА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1055. 10-22410/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 132560 МИТКО МАКЕСКИ 03.09.2001 31.12.2026 АНДРИЈАНА РИСТОВСКА 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1056. 10-22410/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ВЕРОНИКА БОЈКОВСКА 132560 МИТКО МАКЕСКИ ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1057. 10-21327/2 4030004516207 25023502 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА 21.12.2015 31.12.2026 НЕТКА САЗДОВСКА 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ - ДИМОВСКА ПЗУ ПИНОКИО УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1058. 10-23597/2 4030004517068 25013601 ПЗУ ПРАМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА 02.07.2012 31.12.2026 ЈАСМИНА ГЛИГОРОВСКА 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1059. 10-22346/2 4030004517246 25014902 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР. АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 (ОРДИНАЦИЈА БР.124 К-3/4) СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА 13.05.2014 31.12.2026 ГОРИЦА ЈОВАНОВСКА 141232 АНИТА РИСТЕСКА ПЗУ АНИТА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1060. 10-22346/2 4030004517246 25014903 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ -ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.21 ( 119 -К-3/3 ) ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДР.ДОМ -СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 163007 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА 21.09.2021 31.12.2026 РОСКА СТОЛЕВСКА 141232 АНИТА РИСТЕСКА ПЗУ АНИТА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1061. 10-23700/2 4030005533172 25025901 ПЗУ ДР ЗДРАВКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ 01.04.2007 31.12.2026 ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА 155900 ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА-ЈАНКОСКА  
1062. 10-22239/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 ОЛИВЕРА ТАСИЌ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1063. 10-22239/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА 01.04.2005 31.12.2026 МАРТИНА ИВАНОВСКА 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1064. 10-22899/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН 01.07.2005 31.12.2026 ЕРЗАНА МУСТАФА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1065. 10-22899/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 155101 ОЛГИЦА АТАНАСОВА 18.10.2019 31.08.2021    
1066. 10-22899/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА 09.07.2019 31.12.2026 НАЗАНА ТАХИРОВИЌ 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА-ЗЛАТЕСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1067. 10-22899/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА-ЗЛАТЕСКА 09.11.2010 31.12.2026 МЕНИБЕ ЗУЛФИЈОВСКА 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1068. 10-22899/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА 30.08.2016 31.12.2026 ЉУЉИЈЕТА АЏАМИ 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1069. 10-22899/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 30.08.2016 31.12.2026 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1070. 10-22899/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 137863 АЛИЈА ЗИЗА 30.08.2016 31.12.2026 МИРСАДА КУЧ 158143 САБИР СУЛЕЈМАН ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1071. 10-22899/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 158143 САБИР СУЛЕЈМАН 22.08.2018 31.12.2026 ОМЕРИ НЕРМИН 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1072. 10-22899/2 4030005540659 25041807 ПЗУ А-Е МЕДИКА ПЗУ А-Е МЕДИКА-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.4 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 162183 ЕСРА МУРТЕЗИ 01.03.2021 31.12.2026 АЈФЕР ФЕЈЗУЛОВСКА 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1073. 10-22688/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131091 ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ 01.03.2020 31.12.2026 ИВОНА ТУШЕВСКА 162876 БОЈАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1074. 10-22688/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 162876 БОЈАНА НИКОЛОВСКА 13.08.2021 31.12.2026 СОЊА ЕФТОСКА АНДОНОВСКИ 131091 ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1075. 10-23848/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 144665 ВАСКА КИРОВА 24.09.2019 31.12.2026 ДУШКО ШОПКИНСКИ 131016 ЛИЛА БИСОСКА ПЗУ ФЕЛИЧИТА УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1076. 10-23175/2 4030005566887 25054201 ПЗУ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА 01.11.2006 31.12.2026 ЛИЛЕ АРГИРОВСКА 130346 РАДА КОКОВИЈАДИС ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1077. 10-22458/2 4030005569193 25044302 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА 15.04.2015 31.12.2026 ЈЕЛЕНА РИСТИЌ 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА ПЗУ АНТИГОНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1078. 10-21500/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 12.07.2010 31.12.2026 СЛАВИЦА ЛАЛЕВИЌ 147834 СОЊА ДИЧОСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1079. 10-21500/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 147834 СОЊА ДИЧОСКА 06.10.2016 31.12.2026 ЕМИЛИЈА МИЛКОВА 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1080. 10-22243/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА 01.04.2011 31.12.2026 ЈАСНА КОЛИГОВА 148431 КРИСТИНА ЃОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДЕОНА - ММ УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1081. 10-22243/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 148431 КРИСТИНА ЃОРЃИЈЕВСКА 14.11.2019 31.12.2026 НАДИЦА ЕФТИМОВСКА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕОНА - ММ УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1082. 10-20696/2 4030006576185 25048401 ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2006 31.12.2026 ИРЕНА ЏОНЕСКА 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА ПЗУ Б.Б.МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1083. 10-21802/2 4030006580972 25048501 ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА ПЗУ КЛОСТЕРМА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 138681 ЕЛИЗАБЕТА УНЕВСКА 01.01.2009 31.12.2026 ДАНИЕЛА НЕДЕЉКОВИЌ 160954 АБДУЛ САЛАМ САББОУХ ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА УЛ.БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.44А СКОПЈЕ - ЧАИР СКОПЈЕ - ЧАИР  
1084. 10-21471/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 139173 СНЕЖАНА НОВИНА СТОЈАНОВСКА 24.06.2013 31.12.2026 НАТАША МИХАЈЛОВА 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ ПЗУ РЕС ХУМАНА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1085. 10-21471/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 158895 ЃОРЃИ ВАНОВСКИ 12.02.2021 31.12.2026 МАРИЈА ГИНОВА 330981 РОЗИТА ХАЏИ-МАНЧЕВА ПЗУ РЕС ХУМАНА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1086. 10-21471/2 4030006585320 25048604 ПЗУ РЕС ХУМАНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА РЕС ХУМАНА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ 04.12.2019 31.12.2026 КАТЕРИНА ТРАЈЧЕВСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1087. 10-21471/2 4030006585320 25048604 ПЗУ РЕС ХУМАНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА РЕС ХУМАНА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 330981 РОЗИТА ХАЏИ-МАНЧЕВА 07.05.2020 31.12.2026 ГОЛУБИНКА ИЛИЕВСКА 158895 ЃОРЃИ ВАНОВСКИ ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1088. 10-23188/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА 01.03.2014 31.12.2026 СИЛВА АТАНАСИУ 153427 АДМИР ДЕМИРОВИЌ ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1089. 10-23188/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 153427 АДМИР ДЕМИРОВИЌ 01.01.2020 31.12.2026 ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕВСКА КОЧОСКА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1090. 10-23188/2 4030006589570 25050902 ПЗУ ЛАВИТА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТОВО ЦВЕТОВО 162019 БОЈАН СИМОВ 23.02.2021 31.12.2026 АНКИЦА АРСОВСКА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1091. 10-24453/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152803 МОНИКА СТОЈАНОВСКА 29.01.2018 31.12.2026 ИВАНА БОЈКИЌ 133159 СОФКА БОШКОВСКА ПЗУ БОНА ДЕА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1092. 10-21273/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 159301 АДМИР ИЗЕРИ 24.04.2019 31.12.2026 ЉУЉЈЕТА ЈАКУПИ 160881 ШПЕЈТИМ РЕЏЕПИ ПЗУ ГЕНЕЗА УЛ. 2РА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1093. 10-21273/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 162116 АРТА МАРОВЦИ 10.02.2021 30.09.2021    
1094. 10-23998/2 4030006607170 25054501 ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ 01.05.2007 31.10.2015 ДУШИЦА ГЕРИЌ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ДР ЗДРАВКО УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА-ЈАНКОСКА Замена за специјализација 06.02.2018 01.11.2021
1095. 10-22040/2 4030006612122 25054803 ПЗУ- ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕНТАЛИКА ПРО СКОПЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 162574 СОФИЈА ВЧКОВА НАУМОВСКА 02.06.2021 31.12.2026 САЊА ПЕТРОВСКА    
1096. 10-22040/2 4030006612122 25054805 ПЗУ- ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕНТАЛИКА ПРО СКОПЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДИЛ ШИШКОВ БР.1 ВЛЕЗ А, ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 160750 АНГЕЛА ЗАХАРИЕВА 12.01.2021 06.09.2021    
1097. 10-21244/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 160946 ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА 27.03.2020 31.12.2026 ХРИСТИНА СТАНКОВА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1098. 10-21244/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕСНА НАСКОВСКА 160946 ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1099. 10-21177/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА 26.08.2013 31.12.2026 ТАЊА ЗАРЕВА 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ ИВАНА МИТРЕВА Замена за породилно 04.09.2021 05.09.2021
1100. 10-21177/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА 26.08.2013 31.12.2026 ТАЊА ЗАРЕВА 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ ИВАНА МИТРЕВА Замена за породилно 13.06.2020 03.09.2021
1101. 10-21177/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНДРИЈАНА РИСТИЌ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1102. 10-23870/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВА 144975 ВЕРИЦА АРСОВА-ЈАНЧЕВА ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1103. 10-23870/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 144975 ВЕРИЦА АРСОВА-ЈАНЧЕВА 12.04.2021 31.12.2026 ХРИСТИНА ДРАКУЛОВСКА 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1104. 10-21128/2 4030006612599 25082001 ПЗУ МИМИ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕД.МИМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА 11.02.2010 31.12.2026 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.9-1/ЛОК.5 И 6-АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1105. 10-21744/2 4030006612645 25064701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108138 РУЖА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНГЕЛА ТРПКОВСКИ 152269 ЕКАТЕРИНА ТЕВЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1106. 10-21744/2 4030006612645 25064702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 152269 ЕКАТЕРИНА ТЕВЧЕВА 11.06.2021 31.12.2026 ВИОЛЕТКА ПАВЛОВСКА 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1107. 10-21799/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА 21.11.2001 31.12.2026 СУЗАНА ЈАНКОВСКА 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1108. 10-21799/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА 03.01.2018 31.12.2026 ВЕСНА ЛЕВКОВСКА 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1109. 10-21610/2 4030006613030 25068801 ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 ББ ДОЛНО КОЛИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ 111660 МАРИЈА СТАМАТОСКА-ЦЕНОВА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1110. 10-21603/2 4030006613110 25083101 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 115380 МИЛКА СИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ТАТЈАНА НАКОВА 160776 ЗАФИР СИМОВСКИ ПЗУ МИЛКА МЕДИКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1111. 10-21603/2 4030006613110 25083101 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 160776 ЗАФИР СИМОВСКИ 02.03.2020 31.12.2026 ИВАНА ЗМЕЈКОСКА НИКОЛОВСКА 115380 МИЛКА СИМОВСКА ПЗУ МИЛКА МЕДИКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1112. 10-23846/2 4030006613137 25063101 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА 07.03.2016 31.12.2026 МИЛЕНА АЛЕКСОСКА 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1113. 10-22995/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА 01.01.2007 31.12.2026 УБАВКА САВЕСКА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1114. 10-22995/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ 01.01.2007 31.12.2026 ЉУБИНКА БОЖИНОВСКА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1115. 10-22164/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115940 СОЊА СРЕБРОВА 01.01.2007 31.12.2026 СВЕТЛАНА МИЛЕНКОВСКА 158640 КИРО ЗДРАВЕВСКИ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВСКИ СКОПЈЕ УЛ.МАЏАРИ БР.76 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1116. 10-21123/2 4030006613200 25068201 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330590 СВЕТЛАНА ПЕЈОВА 11.11.2011 31.12.2026 ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКИ 147982 ДИЈАНА ИГНАТОВСКА ЈЕДИКОВСКА ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА УЛ.ПАНДИЛ ШИШКОВ БР.4,ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1117. 10-24056/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА 01.01.2007 14.10.2021    
1118. 10-24056/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 148873 САВКА МАРКОВСКА- КУЗМАНОВСКА 03.01.2020 31.12.2026 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЕВСКА 163236 ВАНЕСА ДИМИТРИЕВСКА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1119. 10-24056/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 163236 ВАНЕСА ДИМИТРИЕВСКА 19.10.2021 31.12.2026 НАТАША НИКОЛОВ 148873 САВКА МАРКОВСКА- КУЗМАНОВСКА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1120. 10-22019/2 4030006613250 25086801 ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304107 МАРИЈА ДАСКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2026 МОНИКА ПАВЛОВСКА 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1121. 10-22000/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА САЗДОВА 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1122. 10-22000/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ 12.02.2018 31.12.2026 АЗРА КАЛАЧ ПЕТРЕВСКА 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1123. 10-23041/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АЈНУР ФЕТА 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1124. 10-23041/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА 08.02.2016 31.12.2026 ХАЏЕРЕ ШАКИРИ 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1125. 10-20644/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115851 МЕВЛУДИН КУЧ 01.01.2007 31.12.2026 МАРЕ ЈАНКОВА 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1126. 10-20644/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА 12.05.2014 31.12.2026 УБАВКА ГРУЈЕВСКА 115851 МЕВЛУДИН КУЧ ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1127. 10-22642/2 4030006613471 25065401 ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ТРАЈКА ТАСЕВСКА 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1128. 10-22200/2 4030006613536 25063601 ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛЕНА РАФАЈЛОВСКА МАРКОВСКА 303569 РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА УЛ. БУЛ.ЦРВЕНА АРМИЈА БР.20 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1129. 10-21916/2 4030006613552 25071101 ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108057 ВЕСНА КИТАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЛЕПА ЈОВАНОВСКА 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1130. 10-21049/2 4030006613579 25072801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАВИЦА МИТКОВСКА 108057 ВЕСНА КИТАНОВА ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1131. 10-21163/2 4030006613587 25067201 ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЛИМОНКА ВАСЕВА 108057 ВЕСНА КИТАНОВА ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1132. 10-21958/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2026 МАКЕДОНКА ГУНГАЛОВА-ТРПКОВСКА 154601 ФРОСИНА САЗДОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1133. 10-21958/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 154601 ФРОСИНА САЗДОВА 20.06.2016 31.12.2026 БЛАГИЦА ЗДРАВКОВСКА 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1134. 10-23530/2 4030006613757 25074601 ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ 01.01.2007 31.12.2026 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА ПЗУ ЦРЕШЕВО С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО  
1135. 10-21199/2 4030006613765 25072201 ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА СТОЈКОСКА 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА ПЗУ ПАН ВИТА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1136. 10-21493/2 4030006613820 25070501 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА 11.11.2013 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВСКА-НИКОЛОВСКА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1137. 10-22697/2 4030006613846 25076002 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА И Д-Р ЛОРЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗЛАТКО ШНАЈДЕР БР.8/5-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА 04.09.2019 31.12.2026 СИБИНКА ДУНГЕВСКА 146625 АЛЕКСАНДАР ГЕОЕРГИЕВСКИ ПЗУ ДР ВЕНЦО УЛ.БРАНИСЛАВ НУШИЌ БР.12/5-1 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1138. 10-23614/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1139. 10-23614/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ 22.05.2019 31.12.2026 САЊА ДИМОВСКА-СТАНИСАВЛЕВ 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1140. 10-23652/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ 01.01.2007 31.12.2026 РОЗЕТА ПЕТКОВСКА 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1141. 10-23652/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 МИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1142. 10-23735/2 4030006613927 25063301 ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ 01.01.2007 31.12.2026 АНЕТА АНДРЕЕВСКА 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1143. 10-22219/2 4030006613994 25088601 ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КИРЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ 01.01.2007 31.12.2026 БИЛЈАНА АНЧЕВСКИ 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1144. 10-22030/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА 01.01.2007 31.12.2026 НЕЏМИЈЕ ЕЈУП 137472 НАТАША ФИНДАЧКА ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1145. 10-23280/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ДАФИНА МАЛКОВА 158160 ВЕСЕЛА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1146. 10-23280/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 158160 ВЕСЕЛА ХРИСТОВСКА 10.05.2019 31.12.2026 МАРИЈАНА КАЈЕВИЌ 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1147. 10-22498/2 4030006614087 25085201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СВЕТЛАНА ДОНЧЕВСКА 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1148. 10-22807/2 4030006614095 25063401 ПЗУ ПАН ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ХРИСТИНА БЛАЖЕВСКА 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1149. 10-22258/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА 01.01.2007 31.12.2026 МИЛЕНА СТОЈАНОВИЌ 153150 ХРИСТИНА СТОЈЧЕВСКА ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1150. 10-21497/2 4030006614265 25073201 ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ 117889 ЕРОЛ РУШИД 01.01.2007 31.12.2026 БУКУРИЕ СЕЛМАНИ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА ПЗУ АНИМА-МЕД ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ  
1151. 10-21257/2 4030006614370 25070301 ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕРМИНА САМЕТ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1152. 10-22463/2 4030006614427 25076801 ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИРА АТАНАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 303666 МИРА АТАНАСОВА 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА БУРЧЕВСКА 132101 КАТЕРИНА ПЕТРУШЕВСКА ФАРЕНВАЛД ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1153. 10-20827/2 4030006614478 25064602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА-СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111880 СУЗАНА АРСОВА 30.07.2014 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРУШЕВА 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1154. 10-21687/2 4030006614672 25069202 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.12/3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 153842 БОЈАНА СТОЈКОВА-НИКОЛИЌ 10.02.2016 11.04.2021 ЕЛЕНА МАРКОСКА 138070 БИЛЈАНА РИСТОВА ПЗУ ПРЕВЕМЕД УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА НИКОЛА ПОП-КОСТОВ Замена за породилно 15.06.2021 06.01.2022
1155. 10-21210/2 4030006614796 25081701 ПЗУ ЦРЕШЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АНА КАРАНФИЛОВСКА 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1156. 10-21229/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 111635 КАТЕРИНА БИШЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ИРЕНА ДЕЈАНОВИЌ 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1157. 10-21354/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНКА ВЕЛКОВСКА 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1158. 10-21354/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ЉУБИЦА БОЖИНОВСКА 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1159. 10-20917/2 4030006615164 25066501 ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ИРЕНА РАДЕВСКА 149322 АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1160. 10-23122/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЉИЉАНА БЛАЖЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30/1-4, СКОПЈЕ- ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1161. 10-23122/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 163201 ТАМАРА СЛАВКОВСКА 14.10.2021 31.12.2026 ВЕРИЦА СТЕФАНОВСКА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДОКТОР МАЕР УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1162. 10-22817/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 19.08.2021 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ДАФИ ШЕМОВ Замена за боледување 05.10.2021 26.10.2021
1163. 10-22817/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 19.08.2021 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА Прекин на работен однос 26.09.2021 04.10.2021
1164. 10-22817/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 19.08.2021 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА Замена за боледување 11.09.2021 25.09.2021
1165. 10-22817/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 19.08.2021 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА Замена за боледување 20.08.2021 10.09.2021
1166. 10-23762/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕРА МАКСИМОВСКА 156256 МАГДАЛЕНА ТАСИЌ ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
1167. 10-23762/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 156256 МАГДАЛЕНА ТАСИЌ 30.01.2019 31.12.2026 ЕЛЕНА РИСТОВА 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
1168. 10-21934/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЈОВАНА УСОВИЌ 161756 НИКОЛА БОЖИНОВСКИ ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1169. 10-21934/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 161756 НИКОЛА БОЖИНОВСКИ 29.10.2020 31.12.2026 СИМОНА АТАНАСОВА 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1170. 10-24021/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 138070 БИЛЈАНА РИСТОВА 15.09.2021 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА ЛАЗЕВСКА 162647 НИКОЛА ПОП-КОСТОВ  
1171. 10-24021/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 157830 ДЕСПИНА АВРАМОСКА 05.09.2018 10.09.2021    
1172. 10-22250/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 159816 ЕВА КРАЉЕВА 02.09.2019 31.12.2026 МОНИКА ЈОСЕВА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1173. 10-22250/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 БИЉАНА РУСОМАНОВА 159816 ЕВА КРАЉЕВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1174. 10-20665/2 4030006615563 25073401 ПЗУ БЕМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СТАНКА ЖЕЖОВСКА 302392 СОЊА ГУЛЕСКА ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1175. 10-20668/2 4030006615601 25082702 ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИТКА ТРЕНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.9-1/ЛОК.5 И 6-АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2026 СЛАВИЦА АЦЕВСКА 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА ПЗУ МИМИ МЕДИКУС УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1176. 10-22920/2 4030006615644 25086602 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30/1-4, СКОПЈЕ- ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА 04.01.2014 31.12.2026 ВИОЛЕТА ВУЧКОВСКА 161187 МОНИКА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30/1-4, СКОПЈЕ- ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1177. 10-22920/2 4030006615644 25086602 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30/1-4, СКОПЈЕ- ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 161187 МОНИКА БЛАЖЕВСКА 10.06.2020 31.12.2026 ЗОРИЦА ПАСИНЕЧКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30/1-4, СКОПЈЕ- ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1178. 10-21563/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА 01.01.2007 20.09.2021    
1179. 10-22768/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА 09.12.2016 31.12.2026 АНЕТА СТАНКОВСКА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1180. 10-22768/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЛИЛА ДЕСПОДОВСКА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1181. 10-22110/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА КИРОВСКА 162850 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА ПЗУ ДР.ХРИСТИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1182. 10-23232/2 4030006615954 25074702 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 19 БР.55А,ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН 107778 ЕМАНУЕЛ ЗОГРАФСКИ 02.12.2016 31.12.2026 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
1183. 10-23739/2 4030006616004 25072402 ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БУЛ.ЦРВЕНА АРМИЈА БР.20 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303569 РАДИЦА МАЏОСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЛИДИЈА ЈОНОСКА 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1184. 10-21427/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ДУШАНКА МИРЧЕВСКА 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1185. 10-21427/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ 01.01.2007 31.12.2026 РУМЕНКА РОЗМАН 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1186. 10-23811/2 4030006616039 25082501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО- АНА ПЕДИСТО СКОПЈЕ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АНА ПЕДИСТО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147850 АНА МИЦАНОВА 29.11.2011 31.08.2021    
1187. 10-23811/2 4030006616039 25082502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО- АНА ПЕДИСТО СКОПЈЕ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АНА ПЕДИСТО СКОПЈЕ - ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА АНА ПЕДИСТО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.20/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 134864 ГАБРИЕЛА ДАВИТКОВА ЧОБАНОВ 11.03.2020 31.12.2026 СВЕТЛАНА ДЕНКОВИЌ    
1188. 10-22637/2 4030006616080 25080701 ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СНЕЖАНА ЕФРЕМОВА-ВАСИЛЕВА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1189. 10-22696/2 4030006616098 25067901 ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС 01.01.2007 31.12.2026 ПЕНКА ЛЕНЧЕВСКА 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1190. 10-21848/2 4030006616101 25073602 ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДРЕЗДЕНСКА, БР.15-1, СКОПЈЕ, КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201618 МАРА ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ИРЕНА ТОШЕСКА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1191. 10-21107/2 4030006616217 25080201 ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СОЊА ГУЛЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302392 СОЊА ГУЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2026 ТАНЈА КОЛАРОВСКА 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ БЕМЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1192. 10-23249/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ 01.01.2007 31.12.2026 АЈТЕН ЈУСУФИ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
1193. 10-23249/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 НЕСРАЛ ГАНИ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
1194. 10-23255/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА 01.01.2007 31.12.2026 ЛЕНКА МИРЧЕСКА 162914 ДХОРКЕ НЕЧОФСКИ ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1195. 10-23255/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 162914 ДХОРКЕ НЕЧОФСКИ 19.08.2021 31.12.2026 ХАВУШЕ ХАЛИЛ 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1196. 10-21080/2 4030006616381 25083001 ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201251 ЦЕНЕ БОШКОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ГОРДАНА ПЕТРЕСКА 108316 МАРЕ ПЕТРОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1197. 10-22131/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛЕОНОРА ЧАДИЕВА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1198. 10-22131/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СВЕТЛАНА МИШЕВСКА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1199. 10-23757/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 ЗОРИЦА НАУНОВА 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1200. 10-23757/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ВИОЛЕТА НИКЧЕВСКА 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1201. 10-24406/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА 01.01.2007 31.12.2026 АЛЕКСАНДРА КОЧОВСКА 107778 ЕМАНУЕЛ ЗОГРАФСКИ ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ 19 БР.55А,ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН  
1202. 10-24194/2 4030006616683 25077304 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 330922 БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА 18.10.2017 31.12.2026 СТОЈКА ДАВИДОВИЌ 144770 ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1203. 10-21424/2 4030006616810 25082601 ПЗУ ЧОНЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЧОНЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАЧЕВСКА БР.88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 109061 ПАРАСКЕВА ЧОНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СУНЧИЦА ДИМИШКОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1204. 10-21160/2 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155870 ДАНИЕЛА СТАНОЕВА ЃОРГИЕВСКА 11.04.2018 28.02.2021 СУЗАНА ВЛАШКОВСКА 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ФИЛИП СТОЈКОВСКИ Замена за породилно 01.03.2021 01.12.2021
1205. 10-21160/2 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА АНДОНОВСКА    
1206. 10-22289/2 4030006617027 25063801 ПЗУ АНИМА-МЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АДИЉЕ МУРАТИ 117889 ЕРОЛ РУШИД ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ  
1207. 10-22570/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ 16.10.2013 31.12.2026 ЗАРИФЕ БАЈРАМИ 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1208. 10-22570/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА 13.10.2011 31.12.2026 ШПЕТИМ РУШИТИ 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1209. 10-22570/2 4030006617086 25073502 ПЗУ ШПЕТИМИ ПЗУ ШПЕТИМИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 02 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ АРАЧИНОВО 134660 АЈСЕРЕ РУШИТОСКА 06.09.2017 31.12.2026 АРИЈЕТА АСАНОСКА 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1210. 10-22695/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 АДЕЛИСА ЛИЧИНА 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1211. 10-22695/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕСНА ВАСИЌ 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1212. 10-21426/2 4030006617205 25088001 ПЗУ ТАНДЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТАНДЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.АРАЧИНОВО АРАЧИНОВО 112305 ЕДИС ИСМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2026 МЕВЉУДИНЕ АБАЗИ 160806 АЈШЕ ЗЕКИРИ АБАЗИ ПЗУ АРИАНА УЛ.16 БР.18-СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1213. 10-23204/2 4030006617213 25070002 ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНРИ БАРБИС БР.16А СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201740 АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2026 БРАНКА АТАНАСОВСКА    
1214. 10-23043/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107433 ИВАНКА СОЛЕВА-ТЕМЕЛКОСКА 01.01.2007 31.12.2026 КРУНА ЃУРОВСКА 149870 НАДА МАРЈАНОВИЌ ПЗУ ХИПОДРОМ МЕДИКА СКОПЈЕ УЛ.ВАЛАНДОВСКА БР.13А/1-35 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1215. 10-23611/2 4030006617310 25087401 ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНВИК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА ЧАПКУНОВСКА МИТОВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 (ОРДИНАЦИЈА БР.124 К-3/4) СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1216. 10-21027/2 4030006617329 25081303 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ПЗУ -ПОЛИКЛИ.НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ- ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА 26.09.2015 31.12.2026 САЊА СПАСЕСКА 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ГЕОРГИЕВА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ УЛ.БУЛЕВА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1217. 10-21027/2 4030006617329 25081304 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ПЗУ -ПОЛИКЛИ.НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ГЕОРГИЕВА 22.01.2020 31.12.2026 ТАИДА МЕХОВИЌ 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1218. 10-21027/2 4030006617329 25081304 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ПЗУ -ПОЛИКЛИ.НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ- ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 156329 ЦВЕТА РИСТИЌ 30.01.2020 31.12.2026 СТЕФАНИЈА СТЕВАНОВСКА 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ГЕОРГИЕВА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ УЛ.БУЛЕВА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1219. 10-21494/2 4030006617809 25088301 ПЗУ АНТИГОНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА 01.05.2007 31.12.2026 СОЊА ДИМИШКОВА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР БЕЛИНДА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1220. 10-22852/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДИВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 115436 СИМОН СИМОНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2026 ВАЛЕНТИНА ВИЛЕВСКА 116602 ВЕРА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДИВА МЕДИКА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1221. 10-22852/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДИВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 116602 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ВЕСНА ТРПЧЕВСКА 115436 СИМОН СИМОНОВСКИ ПЗУ ДИВА МЕДИКА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1222. 10-22783/2 4030006618635 25112801 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 142387 АЛЕКСАНДРА СПАСОВСКА ТРАЈАНОВСКА 24.04.2009 31.12.2026 СТОЈНЕ АНГЕЛКОВСКА 149403 БИЉАНА ЛАЗЕСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1223. 10-22783/2 4030006618635 25112801 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 149403 БИЉАНА ЛАЗЕСКА 13.06.2016 31.12.2026 ВЕСНА ПЕШЕВСКА 142387 АЛЕКСАНДРА СПАСОВСКА ТРАЈАНОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1224. 10-22783/2 4030006618635 25112803 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ПЕДИЈАТРИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 50,КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330566 ВЕСНА ЃОРЃЕСКА 07.12.2017 31.12.2026 ЛЕНЧЕ СПАСОВСКА 330833 МОНИКА ТОПУЗОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 50,КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1225. 10-22783/2 4030006618635 25112803 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ПЕДИЈАТРИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 50,КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330833 МОНИКА ТОПУЗОВСКА 03.06.2016 31.12.2026 ЗОРИЦА СПИРОВСКА 330566 ВЕСНА ЃОРЃЕСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 50,КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1226. 10-21996/2 4030006628606 25012602 ПЗУ ВИДАР ПЗО ВИДАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАДИН ПОПОВИЌ БР.1 ЛОК.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 132799 ТАТЈАНА ПОПОВСКА 03.09.2001 31.12.2026 ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛОВСКА 131164 МАРИЈА СИМЈАНОСКА ИНСИГМА РУЃЕР БОШКОВИЌ 10 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1227. 10-21220/2 4030007003634 25098301 ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 500 51 С МАРИНО ИЛИНДЕН 137170 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА 19.11.2012 31.12.2026 БУДИМКА МИЛАНОВСКА 161314 МАКЕДОНКА СТОЈЧЕВСКА ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ УЛ. Б.СТЕФКОВСКИ БР.199 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1228. 10-23587/2 4030007009640 25102301 ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Б.СТЕФКОВСКИ БР.199 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 161314 МАКЕДОНКА СТОЈЧЕВСКА 08.07.2020 31.12.2026 ДАНИЕЛА СПАСОВСКА 137170 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА 500 51 С МАРИНО ИЛИНДЕН  
1229. 10-22594/2 4030007618060 25063201 ПЗУ Д-Р МИРЈАНА СПАСОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМИ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 110094 МИРЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 СУЗАНА МАРКОВСКА 150746 ЃОРГИ КАРАКОТЕВ ПЗУ Д-Р КАРАКОТЕВ УЛ.2 РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1230. 10-22309/2 4030007618221 25062501 ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 109070 ТАТЈАНА ГЕЧЕВА-ГРУЕВСКА 01.01.2007 31.12.2026 ЛАДОМИРОСКА СЕВДА 145580 РОСИЦА БАНДУЛИЕВА ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1231. 10-22309/2 4030007618221 25062501 ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145580 РОСИЦА БАНДУЛИЕВА 01.01.2007 31.12.2026 АНЕТА СПАСОВСКА 109070 ТАТЈАНА ГЕЧЕВА-ГРУЕВСКА ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1232. 10-22188/2 4030007618558 25081501 ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАРЕ ПЕТРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108316 МАРЕ ПЕТРОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2026 МАРИЈАНА СПИРОСКА 201251 ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1233. 10-22184/2 4030007618817 25085601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117714 ИМРАН САКИПИ 11.01.2007 31.12.2026 ТЕВИДЕ ИСЕНИ 152994 МЕРАЛ ИСМАИЛИ ИДРИЗ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1234. 10-22184/2 4030007618817 25085601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 152994 МЕРАЛ ИСМАИЛИ ИДРИЗ 30.07.2015 31.12.2026 АВУШЕ ЉУСЈАНИ 117714 ИМРАН САКИПИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1235. 10-22850/2 4030007619228 25087103 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОХЕМ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.44А СКОПЈЕ - ЧАИР СКОПЈЕ - ЧАИР 160954 АБДУЛ САЛАМ САББОУХ 06.01.2021 31.12.2026 ВЕДАД АДИЛОВСКИ 136344 ЈЕЛИЦА ПАНЧЕВСКА ПЗУ ХИГИН СКОПЈЕ УЛ.БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.44-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1236. 10-23010/2 4030007620706 25080401 ПЗУ АЛЕДРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛЕДРА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 402087 ТАНКИЦА ПИПЕРКОВА 10.01.2007 31.12.2026 СТЕФАНА КРСТИНОВСКА МРЧКОВИЌ 141038 КАТЕРИНА АНГЕЛЕСКА ГАЛЕВСКА ПЗУ БИМЕД УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ бр.98/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1237. 10-22405/2 4030007621478 25088401 ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 112712 ЈАСМИНКА ЗАРЕВСКА-ПОПОВСКА 01.02.2007 31.12.2026 ЕЛИСА СКОКО 153338 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНИКОВСКИ ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
1238. 10-22405/2 4030007621478 25088401 ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 153338 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНИКОВСКИ 09.07.2019 31.12.2026 МАРЈАНА КОСТЕСКА 112712 ЈАСМИНКА ЗАРЕВСКА-ПОПОВСКА ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
1239. 10-23685/2 4030007633450 25092101 ПЗУ АНИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141232 АНИТА РИСТЕСКА 21.06.2011 31.12.2026 ВИКТОРИЈА ЃУРОВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 (ОРДИНАЦИЈА БР.124 К-3/4) СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1240. 10-23434/2 4030007633581 25090801 ПЗУ ВИСАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР 132640 ФИКРИ АБДУЛАИ 01.06.2007 31.12.2026 АЈНУР АВДУЛА 150118 ВИСАР АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1241. 10-23434/2 4030007633581 25090801 ПЗУ ВИСАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР 150118 ВИСАР АБДУЛАИ 01.10.2013 31.12.2026 САДЕТЕ ШЕХИ 132640 ФИКРИ АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1242. 10-23983/2 4030007633590 25092203 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ 154296 АЛЕКСАНДАР ЈАНКОСКИ 27.11.2018 31.12.2026 ХАТЕМЕ ЏАФЕРИ 159352 ЏИХАН ТАНЕР ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА УЛ.1 БР.166-А МОРАНИ МОРАНИ  
1243. 10-23983/2 4030007633590 25092206 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕМЕРЃЕНЦА- С.МОРАНЕ, СТУДЕНИЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.166-А МОРАНИ МОРАНИ 159352 ЏИХАН ТАНЕР 19.07.2019 31.12.2026 МЕРВА ЈАКУПИ 154296 АЛЕКСАНДАР ЈАНКОСКИ ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ  
1244. 10-24022/2 4030007633883 25091702 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-РЕ-ВИТА 2- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 141127 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ 16.02.2016 31.12.2026 ЕМЕЉ АВДАГОВСКА 142301 МИРЈАНА САСАНСКА ПЗУ РЕ-ВИТА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1245. 10-24022/2 4030007633883 25091702 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-РЕ-ВИТА 2- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 142301 МИРЈАНА САСАНСКА 16.02.2016 31.12.2026 БЕДРИЈЕ ВЕЈСЕЛИ-АКИТИ 141127 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ ПЗУ РЕ-ВИТА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1246. 10-24022/2 4030007633883 25091703 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА- РЕ-ВИТА 3 - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 159140 КРИСТИНА СТОЈКОВ 05.01.2021 31.12.2026 ДОНЈЕТА САИДИ 141127 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ ПЗУ РЕ-ВИТА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1247. 10-24022/2 4030007633883 25091703 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА- РЕ-ВИТА 3 - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 162663 АРЈЕТА МУСАИ 05.07.2021 31.12.2026 АЈСЕРЕ ИСЛАМИ 161292 ИРЕНА МАНЕВСКА ПЗУ РЕ-ВИТА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1248. 10-24022/2 4030007633883 25091704 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-РЕ-ВИТА 5 - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 161292 ИРЕНА МАНЕВСКА 01.08.2020 31.12.2026 ЗУЛЕЈХА МУСТАФА 159140 КРИСТИНА СТОЈКОВ ПЗУ РЕ-ВИТА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1249. 10-24022/2 4030007633883 25091704 ПЗУ РЕ-ВИТА ПЗУ РЕ-ВИТА - О.Е. ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-РЕ-ВИТА 5 - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР 162337 ИЛКНУР МУРТЕЗАН-АДЕМОВСКА 01.04.2021 30.09.2021    
1250. 10-21881/2 4030007639679 25093602 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ОРДИ.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 155128 МАРИЈАНА КАЦАРСКА 17.10.2016 13.09.2021 КАЛИНКА КЛЕТНИКОВА 158623 АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВА ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ДЕСПИНА АВРАМОСКА Замена за специјализација 14.09.2021 31.12.2026
1251. 10-21881/2 4030007639679 25093602 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ОРДИ.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 158623 АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВА 04.01.2019 31.12.2026 ТЕОДОРА МИХАИЛОВСКА 157830 ДЕСПИНА АВРАМОСКА  
1252. 10-22206/2 4030007641746 25093001 ПЗУ ДР.ХРИСТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ХРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136808 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА 01.10.2007 31.07.2021 ЕЛВЕДИНА РАСТОДЕР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1253. 10-22206/2 4030007641746 25093001 ПЗУ ДР.ХРИСТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ХРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 162850 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА 01.08.2021 31.12.2026 ЕЛВЕДИНА РАСТОДЕР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1254. 10-23590/2 4030007642629 25093402 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР 161004 АИДА СОФТИЌ 10.01.2021 11.10.2021 НЕБЕХАТ БАРДИ 115916 АЛМАСА ЌЕРИМИ-ДЕМИРОВИЌ ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР СТОЈНЕЛА НЕЧОФСКИ Замена за породилно 14.10.2021 14.07.2022
1255. 10-23590/2 4030007642629 25093402 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР 115916 АЛМАСА ЌЕРИМИ-ДЕМИРОВИЌ 01.07.2010 31.12.2026 ЃУЛСИМЕ ХУСЕЈИНИ 161004 АИДА СОФТИЌ ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1256. 10-23590/2 4030007642629 25093402 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР 155705 МЕДИНА ПАЛАМАР КЛАПИЈА 23.02.2021 31.12.2026 МЕРХЕМЕ АДЕМ 115916 АЛМАСА ЌЕРИМИ-ДЕМИРОВИЌ ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1257. 10-21665/2 4030007643544 25096602 ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 138932 НАТАША СИМОНОВСКА 01.10.2007 31.12.2026 ЛЕНЧЕ МИТРОВСКА 143855 КАТЕРИНА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1258. 10-21665/2 4030007643544 25096602 ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 143855 КАТЕРИНА СТОЈМАНОВИЌ 31.03.2015 31.12.2026 ЕЛЕНА ТРАЈАНОВСКА 138932 НАТАША СИМОНОВСКА ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1259. 10-21501/2 4030007645237 25097001 ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303500 БИЉАНА ДОКСИМОВСКА 01.10.2007 02.10.2015 СУЗАНА ЦВЕТАНОВСКА 145670 ЕМИЛ ПЕТРОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТИ-ЕМ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1260. 10-21501/2 4030007645237 25097001 ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 330795 БИЉАНА ДОКСИМОВСКА 03.10.2015 31.12.2026 СУЗАНА ЦВЕТАНОВСКА 145670 ЕМИЛ ПЕТРОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТИ-ЕМ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1261. 10-21789/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА 01.02.2008 31.12.2026 ВЕСНА ЈОРДАНОВСКА 150916 АЛЕКСАНДРА  ЧОЧОВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
1262. 10-21789/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА 01.02.2008 31.12.2026 ИВАНА СПАСОВСКА 150916 АЛЕКСАНДРА  ЧОЧОВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
1263. 10-21789/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ 150916 АЛЕКСАНДРА  ЧОЧОВСКА 01.05.2018 31.12.2026 РЕБЕКА ЗЛАТАНОВА 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
1264. 10-21789/2 4030007647264 25103204 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.8 С.КАТЛАНОВО,ПЕТРОВЕЦ КАТЛАНОВО 157902 МАРИЈА БЛАЖЕВСКА 02.07.2018 31.12.2026 МАРИНА НИКОЛОВСКИ 158739 ВИКТОРИЈА НАЈДОСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ УЛ.1 БР.97,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1265. 10-21789/2 4030007647264 25103205 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.97,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 158739 ВИКТОРИЈА НАЈДОСКА 18.01.2019 31.12.2026 ЕЛЕНА МИТЕВСКА 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
1266. 10-21216/2 4030007647302 25104302 ПЗУ БОНА ДЕА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 133159 СОФКА БОШКОВСКА 01.04.2012 31.12.2026 ДИАНА ДАВИТКОВСКА 152803 МОНИКА СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1267. 10-22714/2 4030008031402 25105502 ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 142778 ВЛАДИМИР ЗОРИЌ 09.02.2012 31.12.2026 БЛАГА ЃОРЃЕВСКА 153435 МАЈА МИРОВ ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1268. 10-22714/2 4030008031402 25105502 ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 153435 МАЈА МИРОВ 17.11.2015 31.12.2026 МАРИНА КРСТЕВСКА 142778 ВЛАДИМИР ЗОРИЌ ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1269. 10-21407/2 4030008037494 25106401 ПЗУ ДР МАЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 139890 МАЈА АЛЕКСОВА 24.09.2008 31.12.2026 АНАСТАСИЈА СТЕФАНОВСКА 159921 НАДИЦА ТУНТЕВСКА ПЗУ ДР МАЈА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1270. 10-21407/2 4030008037494 25106401 ПЗУ ДР МАЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 159921 НАДИЦА ТУНТЕВСКА 17.09.2019 31.12.2026 ИВОНА МАКСИМОСКА АНЕВА 139890 МАЈА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР МАЈА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1271. 10-20637/2 4030008037656 25105801 ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 138894 СЛАВИЦА КОСТОСКА ПЕШЕВСКА 18.08.2008 31.12.2026 АФЕРДИТА ХАЗИРИ 149560 ЧАСЛАВ ИЛИЕВ ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1272. 10-20637/2 4030008037656 25105801 ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 149560 ЧАСЛАВ ИЛИЕВ 05.10.2021 31.12.2026 САНДРА ПАУНОВИЌ 138894 СЛАВИЦА КОСТОСКА ПЕШЕВСКА ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
1273. 10-22517/2 4030008038148 25106301 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР 132292 НАСЕР КРИВАЊЕВА 01.08.2008 31.12.2026 ЉУЉИЕТА СИНАНИ 160733 ДОЊЕТА БЕРИША ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР  
1274. 10-22517/2 4030008038148 25106301 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР 160733 ДОЊЕТА БЕРИША 18.02.2020 31.12.2026 МИФТАР КРИВАЊЕВА 132292 НАСЕР КРИВАЊЕВА ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР  
1275. 10-22363/2 4030008038911 25106002 ПЗУ МЕДИКА МИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 112704 ЈАСНА ЈЕРМИЛОВА 26.08.2008 31.12.2026 ЕЛЕНА БУСИЛКОВА 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1276. 10-22363/2 4030008038911 25106002 ПЗУ МЕДИКА МИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА 26.08.2008 31.12.2026 ЛЕНЧЕ ДАНАИЛОВСКА 112704 ЈАСНА ЈЕРМИЛОВА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1277. 10-22875/2 4030008052680 25109001 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 139122 СЛАВИЦА ТРАЈАНОВСКА-ВЕЛИЧКОВИЌ 06.11.2020 20.08.2021 ВИКТОРИЈА ЏИЛВИЏИЕВ 160237 АЛЕКСАНДРА СТЕВКОВСКА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА УЛ.4 БР.4 БАРДОВЦИ, КАРПОШ БАРДОВЦИ ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА Замена за подолготрајно боледување (со преземање на сестра) 21.08.2021 17.10.2021
1278. 10-22875/2 4030008052680 25109001 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 134104 ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА 24.06.2013 31.12.2026 160237 АЛЕКСАНДРА СТЕВКОВСКА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА УЛ.4 БР.4 БАРДОВЦИ, КАРПОШ БАРДОВЦИ  
1279. 10-22875/2 4030008052680 25109002 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ПЗУ Д-Р ОФЕЛИЈА С.БАРДОВЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.4 БАРДОВЦИ, КАРПОШ БАРДОВЦИ 160237 АЛЕКСАНДРА СТЕВКОВСКА 15.11.2019 31.12.2026 НАТАША БОЖИНОВСКА 134104 ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1280. 10-21189/2 4030009054988 25111202 ПЗУ ДР КРАЛЕВА ПЗУ Д-Р КРАЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.18.ЛОК.9 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 136166 ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА ЈАНКУЛОВСКА 10.03.2016 31.12.2026 ГОРДАНА БОГОЕВСКА 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА ПЗУ ФИЛАНИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1281. 10-22545/2 4030900324759 25052601 ПЗУ ПЕНИЦИЛИН ПЗУ ПЕНИЦИЛИН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155403 БЕЊАМИН КАМБЕРИ 08.08.2017 06.10.2019 ЕЛЗА РАДОНЧИЌ 148580 ФРОСИНА ЈОВЕВСКА ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ЃУЉЗИБЕ ДЕМИРИ Замена за специјализација 07.10.2019 01.09.2025
1282. 10-22545/2 4030900324759 25052601 ПЗУ ПЕНИЦИЛИН ПЗУ ПЕНИЦИЛИН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148580 ФРОСИНА ЈОВЕВСКА 07.09.2001 31.12.2026 МЕРСИЈЕ ИСЕНИ 160024 ЃУЉЗИБЕ ДЕМИРИ  
1283. 10-21443/2 4030900324767 25014002 ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ 20.11.2012 31.12.2026 САРА МУРТЕЗИ 154547 ИВОНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1284. 10-21443/2 4030900324767 25014002 ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБ