English
почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 136328 ЛИЛА СУСИНОВА 16.01.2015 31.12.2018 АФРОДИТА СТЕВКОВА 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
2. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА 01.08.2006 31.12.2018 ВАНГЕ ФИЛИПОВА 136328 ЛИЛА СУСИНОВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
3. 0204-20/2 4023006117621 22002401 ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.08.2006 31.12.2018 НЕВЕНКА АЛЕКСОВА 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ ПЗУ ДОЛДУРОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
4. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА 01.08.2006 31.12.2018 СПАСИЈА ГЕГОВА 130770 БЛАГОЈ ТЕНЕВСКИ ПЗУ ЕЛМАКО УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ  
5. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ 01.08.2006 31.12.2018 СУЗАНА ВАНТОВА 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
6. 0204-90/2 4023006117680 22002501 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 116920 АНГЕЛ СПАСОВ 01.08.2006 31.12.2018 ЛЕТКА СПАСОВА 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ С.КОНЧЕ КОНЧЕ  
7. 0204-90/2 4023006117680 22002502 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНГЕЛ - С.КОНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОНЧЕ КОНЧЕ 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ 02.06.2014 31.12.2018 РАДОЈКА ЈОВАНОВА 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
8. 03/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
9. 0302-42/2 4023006117656 22003201 ПЗУ ДОЛДУРОВИ ПЗУ орд. по општа медицина ДОЛДУРОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ 01.08.2006 31.12.2018 РОЗА ДИМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
10. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ 07.09.2001 31.12.2018 МАРИЈА ТАШКОВА 136255 РАЈНА ТОДОРОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
11. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 136255 РАЈНА ТОДОРОВА 07.09.2001 31.12.2018 БИЛЈАНА КОЦЕВА 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
12. 0304-65/2 4023006117605 22002801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕД. Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА 01.08.2006 31.12.2018 ЛИДИЈА МИЦЕВА 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
13. 03-27/2 4011006125693 11007001 ПЗУ АЛ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ 01.12.2006 31.12.2018 МИЛИЦА ЈОСИФОВА 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
14. 03-953-1/2 4026001120593 26000702 ПЗУ ДР ПОЛИСИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА 133957 ГАФУР ПОЛИСИ 17.05.2012 31.12.2018 МУКАДЕС ПОЛОЖАНИ 146447 ВИСАР МАХМУДИ ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА С.ЛИВАДА СТРУГА  
15. 03-953-10/2 4026006133812 26006201 ПЗУ Д-Р СПЕЦ Ј. СЛАТИНЕЦ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 105449 ЈОРДАНКА СЛАТИНЕЦ 01.01.2007 31.12.2018 НИКОЛИНА СТРФАНОСКА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
16. 03-953-11/2 4026007136459 26001802 ПЗУ ИМУНИТЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИМУНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ 01.07.2007 31.12.2018 ШКУРТЕ ЗУБЕРИ 117366 МИМОЗА ДАУТИ ПЗУ САНТЕА С.РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
17. 03-953-12/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МУРЏОСКА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
18. 03-953-12/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 КРИСА МАРКОСКА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
19. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉАРГЕТА АМЕТИ 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
20. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЗАРИНКА ШЕКУТКОСКА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
21. 03-953-14/2 4026002121160 26001501 ПЗУ Д-Р ЕСАТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ 01.06.2002 31.12.2018 ЕЛДИНА ДЕМИШОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
22. 03-953-15/2 4026994108372 26000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ВЕЛЕШТА-СТРУГА ВЕЛЕШТА 330094 ШЕФКИЈЕ НАСУФИ 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА МАРЕТИЌ 117030 АТМИ МАХМУДИ ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ С.ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА  
23. 03-953-16/2 4026006134142 26005701 ПЗУ СО - ХАМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО - ХАМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА 105708 БОРО БУДИНОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 РУЖДИ СМАЈЛОСКИ 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
24. 03-953-17/2 4026008503404 26009201 ПЗУ ДР БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТРУГА ЛУКОВО - СТРУГА 143081 БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА 24.09.2008 31.12.2018 НИКОЛИНА КОЛОСКА 105708 БОРО БУДИНОСКИ ПЗУ СО - ХАМ ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА  
25. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 145939 ТАЊА ЈУЛОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
26. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША МЕЧКАРОСКА 145939 ТАЊА ЈУЛОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
27. 03-953-2/2 4026013516751 26011800 ПЗУ ВИТА-МЕДИКА С.МИСЛОДЕЖДА СТРУГА ПЗУ ВИТА-МЕДИКА С.МИСЛОДЕЖДА СРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ МИСЛОДЕЖДА 144983 АНИТА ДОМАЗЕТОВСКА 14.10.2013 31.12.2018 МИРАНДА МЕТА 149187 СОЊА МИЛЕСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
28. 03-953-20/2 4026001118343 26000401 ПЗУ БУКРА ПЗО БУКРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ 10.07.2001 31.12.2018 ПРАНВЕРА ДРБАЧ 151475 СНЕЖАНА ЛАТОВСКА ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
29. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ 22.11.2013 31.12.2018 АНИФА АЛИЕСКА 151823 ЕДИП БЕЌИРОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
30. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 151823 ЕДИП БЕЌИРОСКИ 04.11.2014 31.12.2018 МАВМУДА ХАЛИТИ 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
31. 03-953-21/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ 27.12.2006 31.12.2018 АМИНА АСАНОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
32. 03-953-21/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 МЕРИТА МЕМИШОСКА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
33. 03-953-22/2 4026007134561 26007901 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 151939 САЊА ЃОРЕВСКИ 23.12.2014 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ЌЕЛЕШОСКА 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ ПЗУ САНИТА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА  
34. 03-953-23/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 151475 СНЕЖАНА ЛАТОВСКА 02.07.2014 31.12.2018 САНИЕ ДОКО 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
35. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 РОБЕРТА ШЕКУТКОСКИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
36. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА КОСТ ПОПОСКА 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
37. 03-953-25/2 4026008503595 26009401 ПЗУ САНИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ 19.03.2014 31.12.2018 ВИДА ПУПИНОСКА 151939 САЊА ЃОРЕВСКИ ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА  
38. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА 147516 НАДА МУРЏЕСКА 01.11.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА ЧОЧОРОВСКА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА  
39. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА 01.11.2007 31.12.2018 АНЃЕЛИНА ДИМИТРИЕСКА 147516 НАДА МУРЏЕСКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА  
40. 03-953-27/2 4026001119587 26000601 ПЗУ ГЕМЕЛИ ПЗО ГЕМЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕЛОГОЖДА ДЕЛОГОЖДИ 133590 СЕФЕДИН АМИТИ 01.10.2001 31.12.2018 АФРДИТА ЖАКУ 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
41. 03-953-28/2 4026006133731 26006001 ПЗУ САНТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 117366 МИМОЗА ДАУТИ 01.01.2007 31.12.2018 ЈЕХОНА АБЕДИНИ 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ С.РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
42. 03-953-3/2 4026007136017 26008103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОКТИСИ СТРУГА 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ 01.05.2012 31.12.2018 СТАНКА ЃОРШЕСКА 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ С.ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
43. 03-953-5/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 149187 СОЊА МИЛЕСКА 04.02.2013 15.02.2015 СИЛВАНА ПЕТРЕСКА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА 152170 Замена за породилно 16.02.2015 16.11.2015
44. 03-953-6/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА 17.06.2012 31.12.2018 АНДРИЈАНА ТАНАСКОСКА 149187 СОЊА МИЛЕСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
45. 03-953-7/2 4026007136238 26008203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ 01.05.2012 31.12.2018 ДРАГАНКА МАРТИНОСКА 145939 ТАЊА ЈУЛОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
46. 03-953-8/2 4026006133790 26005801 ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АТМИ МАХМУДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 117030 АТМИ МАХМУДИ 01.01.2007 31.12.2018 ЛАРГЕСА БЕЌИРИ 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
47. 03-953-9/2 4026008503390 26009101 ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАДОЖДА - СТРУГА РАДОЖДА 143030 ДУФКА ГРУЈОВСКА 15.09.2008 31.12.2018 КРСТИНА ВЕЛИКИЌЕСКА 151475 СНЕЖАНА ЛАТОВСКА ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
48. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 31.12.2018 НАДА НИКОЛОВА 151602 ТОНИ НЕШКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ  
49. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 31.12.2018 СОЊА ГУРЕВА 146358 ВИКТОРИЈА НАСТОВА  
50. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 147206 НАДИЦА ГУРЕВА ЃОРГИЕВСКА 07.09.2014 07.09.2014 ЈУЛИЈА ГОГОВА 145726 ЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ ВИКТОРИЈА НАСТОВА 146358 Замена за специјализација 08.09.2014 01.11.2018
51. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 151955 АНДРИЈАНА ГУРЕВА 15.12.2014 31.12.2018 МАРИНА ТОДЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
52. 04/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ 151602 ТОНИ НЕШКОВСКИ 26.08.2014 31.12.2018 СИЈКА ПЕЛИВАНОВА 151955 АНДРИЈАНА ГУРЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
53. 04-32/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА 27.09.2012 31.12.2018 СВЕТЛАНА КРСТЕВА 116866 ИЛИНКА ПЕТРОВСКА ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 5 КАВАДАРЦИ  
54. 05-08897/0905-399/2 4038010503622 25124001 ПЗУ ВАЛЕНТИНА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 134996 ВАЛЕНТИНА ШАНДАРОВА 01.04.2011 31.12.2018 151394 БОРЧЕ КОСТОВСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.НАУМ СКОПЈЕ КРАИШКА БР.1А СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
55. 05-28897/0905/388/2 4030006613820 25070501 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА 11.11.2013 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВСКА-НИКОЛОВСКА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
56. 05-28897/0905-100/2 4030006617027 25063801 ПЗУ АНИМА-МЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЏЕВРИЈЕ ИДРИЗИ 117889 ЕРОЛ РУШИД ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ  
57. 05-28897/0905-104/2 4030006615385 25085001 ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109304 ЛИДИЈА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТИЈАНА МЛАДЕНОВИЌ 110035 МИЛА ПРОДАНОВА ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА УЛ ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
58. 05-28897/0905-107/2 4030007645237 25097001 ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303500 БИЉАНА ДОКСИМОВСКА 01.10.2007 31.12.2018 СУЗАНА ЦВЕТАНОВСКА 401269 ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА ПЗУ ЈОВАНА-ДАР УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
59. 05-28897/0905-108/2 4030006616632 25084501 ПЗУ ЈОВАНА-ДАР ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНА-ДАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 401242 СПАСЕНИЈА ЈОВАНОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА СПИРОВА 401269 ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА ПЗУ ЈОВАНА-ДАР УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
60. 05-28897/0905-108/2 4030006616632 25084501 ПЗУ ЈОВАНА-ДАР ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНА-ДАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 401269 ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА ЈОРДАНОСКА 401242 СПАСЕНИЈА ЈОВАНОВИЌ ПЗУ ЈОВАНА-ДАР УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
61. 05-28897/0905-11/2 4030996176437 25016202 ПЗУ МЕД. ИЗГРЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШИДСКА БР.2 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 149560 ЧАСЛАВ ИЛИЕВ 22.04.2013 31.12.2018 МАРИНА ЈАНКУЛОСКА 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
62. 05-28897/0905-115/2 4058012512336 25127601 ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 149071 САРА СИМОНОВСКА 25.01.2013 31.12.2018 АНГЕЛИНА ТРАЈАНОВСКА 132101 КАТЕРИНА ПЕТРУШЕВСКА ФАРЕНВАЛД ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
63. 05-28897/0905-118/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЉИЉАНА БЛАЖЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
64. 05-28897/0905-120/2 4030006617302 25084101 ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЛМАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 401471 МАРИЈА МИХАЈЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РОСКА СТОЛЕВСКА 141232 АНИТА РИСТЕСКА ПЗУ АНИТА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
65. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЈАСНА КОЛИГОВА 141348 ТРЕНЕ ДАМЈАНОВСКИ  
66. 05-28897/0905-124/2 4030006614877 25067601 ПЗУ ДР. ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108049 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА СТОЈАНОВСКА 108103 ЕЛИЦА МИЦКОСКА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИЦКОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
67. 05-28897/0905-125/2 4030006613722 25067401 ПЗУ ДР МИНЧЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 115754 ВАСА МИНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СЕРАФИМОВА 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
68. 05-28897/0905-126/2 4030006616870 25071901 ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302163 ВЕРИЦА МАНЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА ПОПОВСКА 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
69. 05-28897/0905-128/2 4030006614940 25073101 ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 302120 ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПАНКОВСКА 303194 ВЕРИЦА ХАЏИ-РИСТИЌ ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
70. 05-28897/0905-13/2 4030006613994 25088601 ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КИРЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА АНЧЕВСКИ 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
71. 05-28897/0905-133/2 4044009501624 25114701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА АЗУРА ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. АРСО МИЦКОВ БР. 70 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 142654 КРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ 25.11.2009 31.12.2018 ЛИДИЈА КАЛКОВА 130176 СТАНИСЛАВА МАНАСИЈЕВИЌ-ТОШЕВСКИ ПЗУ СОНЦЕ УЛ.102 ББ,С.ВОЛКОВО ВОЛКОВО - СКОПЈЕ  
72. 05-28897/0905-138/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ 16.10.2013 31.12.2018 ВАЉДЕТ ФЕРАТИ 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
73. 05-28897/0905-138/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147729 ЛИДИЈА ЈАНКОВСКА 13.10.2011 31.12.2018 ХАВА САИД-НЕЏИП 144452 САЊА ПЕТКОВИЌ ПЗУ ШПЕТИМИ УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
74. 05-28897/0905-139/2 4030999354670 25014601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПОБОЖЈЕ ПОБОЖЈЕ 131890 ГЕОРГИ ШОЛДОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 МАЈА КАЈСТОРОВСКА 133299 ТАШКО ТАШКОВ ПЗУ ДР ТАШКОВ С.МИРКОВЦИ ЧУЧЕР - САНДЕВО  
75. 05-28897/0905-14/2 4030006628606 25012601 ПЗУ ВИДАР ПЗО ВИДАР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАДИН ПОПОВИЌ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 132799 ТАТЈАНА ПОПОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛОВСКА 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
76. 05-28897/0905-142/2 4030006613609 25067501 ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108090 КАТА БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА ТРАЈКОВСКА 108103 ЕЛИЦА МИЦКОСКА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИЦКОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
77. 05-28897/0905-144/2 4030007647302 25104302 ПЗУ БОНА ДЕА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 133159 СОФКА БОШКОВСКА 01.04.2012 31.12.2018 ДИАНА ДАВИТКОВСКА 108588 ЛЕПОСАВА ВЕЉАНОВСКА ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
78. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131091 ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ 12.01.2011 31.12.2018 МАРИНА ИЛИЕВА 140635 АЦО ТРПОВСКИ ПЗУ АЦО МЕДИКУС УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
79. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 143073 МАРИЈА ЈАНЕКУ 23.06.2014 31.10.2014 САЊА ТРАЈКОВСКА 140635 АЦО ТРПОВСКИ ПЗУ АЦО МЕДИКУС УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ 131091 Замена za специјализација со втор тим 01.11.2014 01.02.2016
80. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА 01.04.2005 31.12.2018 ОЛИВЕРА ТАСИЌ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
81. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА 01.04.2005 31.12.2018 МАРИНА С.СПАСЕВСКА 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
82. 05-28897/0905-149/2 4030995147530 25022301 ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 132616 СЕВИМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2018 ПЕРИХАН КУБУР 148350 АНА КОЧОСКА ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР  
83. 05-28897/0905-149/2 4030995147530 25022301 ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 148350 АНА КОЧОСКА 12.03.2014 31.12.2018 ФАТМА БЕКТЕШ 132616 СЕВИМ САЛИУ ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР  
84. 05-28897/0905-15/2 4030006614680 25084801 ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КОМПЛЕКС БАНКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201510 ГОРДАНА ШАЈНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА КАЛОШЕВА 111880 СУЗАНА АРСОВА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
85. 05-28897/0905-150/2 4030996122558 25013801 ПЗУ МЕДИАК ПЗУ МЕДИАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕТАР АЦЕВ БР. 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 132594 НАТАЛИ БОЖИНКОЧЕВА МУРАТАГИЌ 03.09.2001 31.12.2018 АНДРИЈАНА НИКОЛОВСКА 134279 ИСКРА СТОЈЧЕВСКА ПЗУ МЕДИАК УЛ.ПЕТАР АЦЕВ БР. 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
86. 05-28897/0905-150/2 4030996122558 25013801 ПЗУ МЕДИАК ПЗУ МЕДИАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕТАР АЦЕВ БР. 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134279 ИСКРА СТОЈЧЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 РАДМИЛА ЦИФРЕВСКА 132594 НАТАЛИ БОЖИНКОЧЕВА МУРАТАГИЌ ПЗУ МЕДИАК УЛ.ПЕТАР АЦЕВ БР. 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
87. 05-28897/0905-151/2 4030002441609 25021601 ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕРА ЈОЦИЌ БР.12/3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139190 ЈАНЕ ЗЛАТАНОВСКИ 01.07.2006 31.12.2018 ЉУБОМИР ЗЛАТАНОВСКИ 108995 ВЕРА ТРЕМЧЕВСКА ПЗУ ДР. ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА УЛ.2 ББ СОПИШТЕ  
88. 05-28897/0905-154/2 4030006576185 25048401 ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2006 31.12.2018 АЗРА ИСМАИЛ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА ПЗУ Б.Б.МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
89. 05-28897/0905-155/2 4030006613617 25072101 ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ФЕРИХАН АЈРЕДИНИ 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
90. 05-28897/0905-156/2 4030996107362 25019701 ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА ПЗО ЛИЛИСОН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2018 СОНЈА УЗУНОВА 134007 МАРГАРИТА ПОПОВСКА ПЗУ ПРЕВЕНТИВА-99 УЛ.ЛУКА ГЕРОВ БР.52 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
91. 05-28897/0905-157/2 4030006614516 25065901 ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИЈА ТАШКОВСКА 304328 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ  
92. 05-28897/0905-159/2 4030008030740 25105301 ПЗУ Д-Р ГЕОРГИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140155 ВАНЧО ГЕОРГИЕВ 01.07.2008 31.12.2018 НАТАША БОЖИНОВСКА 143138 ЦВЕТАНКА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДОКТОР ЦЕЦЕ СКОПЈЕ БЛАЦЕ - БУТЕЛ  
93. 05-28897/0905-163/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА КИРОВСКА 201570 МАРИНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
94. 05-28897/0905-163/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201570 МАРИНА СТОЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЕВЕРЏАН ЛИПОВИЦА 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
95. 05-28897/0905-164/2 4044010504203 25122001 ПЗУ ФОКУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР, БЕЗ СПЕЦИЈАЛНОСТ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 116211 ДИАНА ДАЦЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈКОВИЌ 143634 ВИОЛЕТА МИЛАНОВА ПЗУ ФОКУС МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
96. 05-28897/0905-164/2 4044010504203 25122001 ПЗУ ФОКУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 143634 ВИОЛЕТА МИЛАНОВА 01.04.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈА ТАНАСКОСКА 116211 ДИАНА ДАЦЕВСКА ПЗУ ФОКУС МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
97. 05-28897/0905-166/2 4030999367110 25015901 ПЗУ СОНЦЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.102 ББ,С.ВОЛКОВО ВОЛКОВО - СКОПЈЕ 130176 СТАНИСЛАВА МАНАСИЈЕВИЌ-ТОШЕВСКИ 07.10.2001 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЛАЛЕВИЌ 142654 КРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА АЗУРА УЛ. АРСО МИЦКОВ БР. 70 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
98. 05-28897/0905-167/2 4030996252150 25023601 ПЗУ ДР РУМЈАНКА ТАШОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 17 БР 2 СКОПЈЕ - САРАЈ 131024 РУМЈАНКА ТАШОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ИВОНА СЕКУЛОВСКА 133639 ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА-БОЖИНОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА САРАЈ МАРШАЛ ТИТО ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
99. 05-28897/0905-168/2 4030997336853 25018901 ПЗУ ЦИПУШ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВИЧ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ 132128 СУЗАНА ПОСТОЛОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ЖАКЛИНА МИТЕВА 146161 ЈУЛИЈА УРУМОВСКА ПЗУ ЦИПУШ УЛ. ВИЧ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
100. 05-28897/0905-168/2 4030997336853 25018901 ПЗУ ЦИПУШ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВИЧ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ 146161 ЈУЛИЈА УРУМОВСКА 16.06.2014 31.12.2018 МОНИКА ЗАФИРОВСКА 132128 СУЗАНА ПОСТОЛОВСКА ПЗУ ЦИПУШ УЛ. ВИЧ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
101. 05-28897/0905-17/2 4030000387640 25016801 ПЗУ ПИНОКИО ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.31/2-4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ 01.06.2012 31.12.2018 АНГЕЛИНА НАУМОВСКА 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН БУЛ.КОЧО РАЦИН БР 32/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
102. 05-28897/0905-170/2 4030006614729 25063701 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НАДИРЕ АРИФ 150100 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
103. 05-28897/0905-172/2 4030006613757 25074601 ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА ПЗУ ЦРЕШЕВО С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО  
104. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108138 РУЖА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИВАНА НАЛОСКА 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
105. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА 04.04.2014 31.12.2018 ЈАСМИНА СТЕФАНОВА 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
106. 05-28897/0905-177/2 4030007009640 25102301 ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Б.СТЕФКОВСКИ БР.199 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 139203 АНА ТОДОРОВСКА 10.02.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА СПАСОВСКА 137170 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА ИЛИНДЕНСКА 51 С МАРИНО ИЛИНДЕН  
107. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 110116 НЕВЕНА ОГЊАНОВСКА 21.11.2001 31.12.2018 ВЕСНА ЛЕВКОВСКА 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
108. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА 21.11.2001 31.12.2018 СУЗАНА ЈАНКОВСКА 110116 НЕВЕНА ОГЊАНОВСКА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
109. 05-28897/0905-179/2 4030006612840 25065701 ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД.ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108634 ЛИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА УГРИНОСКА 27.10.2009 31.12.2018 ВЕРА БАЛШИКЕВСКА 201278 ЛИЛЈАНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
110. 05-28897/0905-179/2 4030006612840 25065701 ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД.ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201278 ЛИЛЈАНА АНАСТАСОВСКА 27.10.2009 31.12.2018 НАТАША КРСТЕВСКА 108634 ЛИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА УГРИНОСКА ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
111. 05-28897/0905-180/2 4030006612602 25075001 ПЗУ НАД - МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НАД-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 114561 НАДА АНИЦИН 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА РУСКОВА-СТРЕЗОСКИ 135798 СЛАВИЦА ТЕТИКОВИЌ-ПЕТКОВА ПЗУ НАД - МЕДИКУС УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
112. 05-28897/0905-180/2 4030006612602 25075001 ПЗУ НАД - МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НАД-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 135798 СЛАВИЦА ТЕТИКОВИЌ-ПЕТКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ФРОСИНА ТОДЕВСКА 114561 НАДА АНИЦИН ПЗУ НАД - МЕДИКУС УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
113. 05-28897/0905-181/2 4030007618817 25085601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109851 АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛОВ 11.01.2007 31.12.2018 ЛЕНЧЕ МИТРОВСКА 117714 ИМРАН САКИПИ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
114. 05-28897/0905-181/2 4030007618817 25085601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117714 ИМРАН САКИПИ 11.01.2007 31.12.2018 ТЕВИДЕ РЕЏЕПИ 109851 АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
115. 05-28897/0905-183/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 150860 КАТЕРИНА ВЕЛКОВСКА 19.05.2014 31.12.2018 САЊА СТАНОЈКОВИЌ 145637 ЈОРДЕ СИМОНОСКА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
116. 05-28897/0905-184/2 4030900324767 25014002 ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 141887 СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА 01.04.2011 31.12.2018 ФАТМИРЕ АДЕМИ 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
117. 05-28897/0905-184/2 4030900324767 25014002 ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ 20.11.2012 31.12.2018 СУМЕЈА ИЉАЗИ 141887 СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
118. 0528897/0905-185/2 4030006614265 25073201 ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ 117889 ЕРОЛ РУШИД 01.01.2007 31.12.2018 ХАЈРИЈА ХАЏИУ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА ПЗУ АНИМА-МЕД ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ  
119. 05-28897/0905-187/2 4030007621478 25088401 ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 112712 ЈАСМИНКА ЗАРЕВСКА-ПОПОВСКА 01.02.2007 31.12.2018 СОТИРКА ЗАРЕВСКА-ЃУРЧИЛОВА 148059 МАРИНА АЛЕКСОВСКА ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
120. 05-28897/0905-187/2 4030007621478 25088401 ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 148059 МАРИНА АЛЕКСОВСКА 03.04.2014 31.12.2018 МАРЈАНА КОСТЕСКА 112712 ЈАСМИНКА ЗАРЕВСКА-ПОПОВСКА ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
121. 05-28897/0905-19/2 4030003484654 25017701 ПЗУ ФИЛАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА 01.06.2005 31.12.2018 ПАВЛИНА РИСТОСКА 146307 ЖИВКО РИСТОВСКИ ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА ВАНЧО МИЦКОВ БР.19А/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
122. 05-28897/0905-190/2 4030007618558 25081501 ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАРЕ ПЕТРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108316 МАРЕ ПЕТРОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРЈАНА ПЕТКОВСКА 201251 ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ПЗУ ЦЕ- МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
123. 05-28897/0905-191/2 4030006616381 25083001 ПЗУ ЦЕ- МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201251 ЦЕНЕ БОШКОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ГОРДАНА ПЕТРЕСКА 108316 МАРЕ ПЕТРОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
124. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВА 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
125. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ХРИСТИНА ДРАКУЛОВСКА 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
126. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА 12.12.2011 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
127. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА 08.05.2014 31.12.2018 ТАЊА КАРОВА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
128. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ 12.12.2011 31.12.2018 ДЕСПИНА МИТОВСКИ 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
129. 05-28897/0905-194/2 4030006616497 25081001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 402117 ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДРАГАНА КОЗАРКОВСКА 141119 СЛОБОДАНКА БОЈАНОВСКА ПЗУ МОЈ ДОКТОР УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
130. 05-28897/0905-195/2 4030008037656 25105801 ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 138894 СЛАВИЦА КОСТОСКА ПЕШЕВСКА 18.08.2008 31.12.2018 ИВАНА ВАСИЛЕВСКА 147800 ЕЛИЗАБЕТА ЈОВАНОВСКА ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
131. 05-28897/0905-195/2 4030008037656 25105801 ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 147800 ЕЛИЗАБЕТА ЈОВАНОВСКА 01.09.2014 31.12.2018 САНДРА ПАУНОВИЌ 138894 СЛАВИЦА КОСТОСКА ПЕШЕВСКА ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
132. 05-28897/0905-196/1 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА АНДОНОВСКА 149039 КАТЕРИНА ДАМЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
133. 05-28897/0905-196/1 4030006616977 25084901 ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 149039 КАТЕРИНА ДАМЕВСКА 02.01.2015 31.12.2018 ЗУМРЕТА ТАИРОВИЌ 111171 СВЕТЛАНА ПАЛЕВСКА ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
134. 05-28897/0905-197/2 4030006616039 25082501 ПЗУ АНА ПЕДИСТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА ПЕДИСТО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147850 АНА МИЦАНОВА 29.11.2011 31.12.2018 АНЕТА СЕРАФИМОВСКА 301957 ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
135. 05-28897/0905-198/2 4030006617310 25087401 ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНВИК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЧАПКУНОВСКА МИТОВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
136. 05-28897/0905-199/2 4030007633450 25092101 ПЗУ АНИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141232 АНИТА РИСТЕСКА 21.06.2011 31.12.2018 ВИКТОРИЈА КОЛОВА 401471 МАРИЈА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
137. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ 01.06.2009 31.12.2018 ШЕФИКЕ ФЕТА 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
138. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ 23.04.2013 31.12.2018 АНА НАСКОВСКА 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
139. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 151505 ГОРЈАН КРСТЕВСКИ 27.08.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА ТОДОРОВСКА 145360 АНДОНЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
140. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 151866 МИРАЛЕМ ЈУКИЌ 26.11.2014 31.12.2018 СЛОБОДАНКА МИШЕВА 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
141. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ 01.01.2013 31.12.2018 ЛИЛЈАНА АРГИЛОСКА 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
142. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА 01.06.2009 31.12.2018 ПАНДОРА ДОДЕВСКА 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
143. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 145360 АНДОНЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 01.06.2009 31.12.2018 ИВАНА ЗДРАВКОВСКА 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
144. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА 17.11.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКИ 147559 ДАРИНКА СТОЈЧЕВСКА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
145. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 147559 ДАРИНКА СТОЈЧЕВСКА 17.11.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
146. 05-28897/0905-202/2 4030993155625 25015401 ПЗУ РУБИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ БР.14 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131776 РУБИНА АНДОНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 МЕРСИХА ТАИРОВСКА 138681 ЕЛИЗАБЕТА УНЕВСКА ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
147. 05-28897/0905-204/2 4030006614982 25069001 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 302694 НЕВЕНКА ИВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТАЊА ДИМЧЕВСКА 134937 ТЕОДОРА ИВАНОВА МОЈСОВСКА ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
148. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ИВОНА ТРГАЧЕВСКА 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
149. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЈЕЛА ИЛИЕВСКА 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
150. 05-28897/0905-208/2 4030006613110 25083101 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 115380 МИЛКА СИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОФИЈА ПАНЕВСКА 110264 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
151. 05-28897/0905-209/2 4030007633581 25090801 ПЗУ ВИСАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР 132640 ФИКРИ АБДУЛАИ 01.06.2007 31.12.2018 АЈНУР АВДУЛА 150118 ВИСАР АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
152. 05-28897/0905-209/2 4030007633581 25090801 ПЗУ ВИСАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР 150118 ВИСАР АБДУЛАИ 01.10.2013 31.12.2018 ЗИМРИЈЕ АБДУЛАИ 132640 ФИКРИ АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
153. 05-28897/0905-21/2 4030002462240 25020901 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 150509 СИМОНА АНТОНИЕВСКА 02.09.2014 31.12.2018 МАРИЈАНА БОЖИНОВСКА 130842 ИРЕНА ВИТАНОВСКА ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ УЛ.КУКУШКА БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
154. 05-28897/0905-210/2 4030993193055 25011101 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 137200 МАРЈАН РОГЛЕВ 05.02.2014 31.12.2018 ЗОРИЦА БОЈКОВСКА 132926 ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА ПЗУ ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА УЛ. БЛАГОЈ ГОЈАН БР.25 / А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
155. 05-28897/0905-212/2 4057010505760 25120401 ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303020 ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА 02.06.2010 31.12.2018 АНЃЕЛКА БЛАЖЕСКА 303895 ИЛИЈА ТИМОВСКИ ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ УЛ. ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
156. 05-28897/0905-212/2 4057010505760 25120401 ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303895 ИЛИЈА ТИМОВСКИ 02.06.2010 31.12.2018 СТЕФАНА АЛЕКСАНДРОВСКА 303020 ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ УЛ. ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
157. 05-28897/0905-215/1 4030008038148 25106301 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР 132292 НАСЕР КРИВАЊЕВА 01.08.2008 31.12.2018 ЉУЉИЕТА СИНАНИ 140511 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА ПЗУ ХИГИН УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.9-Б ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЧАИР  
158. 05-28897/0905-216/2 4030006616101 25073601 ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201618 МАРА ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА ТОШЕСКА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
159. 05-28897/0905-220/2 4030006613579 25072801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА МИТКОВСКА 115754 ВАСА МИНЧЕВА ПЗУ ДР МИНЧЕВА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
160. 05-28897/0905-221/2 4043012510000 25126901 ПЗУ АЦО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 140635 АЦО ТРПОВСКИ 28.02.2012 31.12.2018 ВЕСЕЛИНКА ЦЕКОВСКА ПЕТРОВА 144967 ДИМЧЕ  ПОПОВ ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
161. 05-28897/0905-222/2 4030006612726 25077901 ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕ - А МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108693 ЛЕНКА СТОЈАНОСКА 23.04.2014 31.12.2018 НАТАША РИСТЕСКА 149462 БИЛЈАНА МАНЕВСКА ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
162. 05-28897/0905-222/2 4030006612726 25077901 ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕ - А МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149462 БИЛЈАНА МАНЕВСКА 19.10.2014 31.12.2018 БЛАШКА ТОДОРОВСКА 108693 ЛЕНКА СТОЈАНОСКА ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ МИЛИЦА МУЦУНСКА 144797 Замена за породилно 23.04.2014 18.10.2014
163. 05-28897/0905-229/2 4030009054988 25111201 ПЗУ ДР КРАЛЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.173 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 136166 ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА ЈАНКУЛОВСКА 04.02.2009 31.12.2018 ГОРДАНА БОГОЕВСКА 116211 ДИАНА ДАЦЕВСКА ПЗУ ФОКУС МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
164. 05-28897/0905-23/2 4030006617329 25081302 ПЗУ МЕДИСЕНС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.75/2-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА 19.06.2012 31.12.2018 ЈАСМИНА МИЛОШЕВИЌ 152021 АЦЕ КУЗМАНОВСКИ  
165. 05-28897/0905-230/2 4030006613552 25071101 ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108057 ВЕСНА КИТАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕПА ЈОВАНОВСКА 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
166. 05-28897/0905-231/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН 107760 ЛИЛЈАНА МЛАДЕНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАДРАНКА ПЕШЕВСКА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
167. 05-28897/0905-231/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 БУДИМКА МИЛАНОВСКА 107760 ЛИЛЈАНА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН  
168. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА 19.02.2014 10.03.2015 ЈОВАНКА ВЕЛКОВСКА 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО САЊА ПЕТРУШЕВСКА 149110 Замена за породилно 11.03.2015 05.12.2015
169. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИЦА БОЖИНОВСКА 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
170. 05-28897/0905-233/2 4030006613471 25065401 ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТРАЈКА ТАСЕВСКА 136808 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА ПЗУ ДР.ХРИСТИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
171. 05-28897/0905-235/2 4030006613137 25063101 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЗУМБУЛА БАЈРАМ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА ПЗУ Б.Б.МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
172. 05-28897/0905-236/2 4030001409930 25010801 ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ - БУТЕЛ 136417 МАЈА СТАРКОВСКА-СТОЈАНОСКА 01.01.2010 31.12.2018 САФЕТА ХУСЕИНИ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
173. 05-28897/0905-237/2 4030006618635 25112801 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 142387 АЛЕКСАНДРА СПАСОВСКА ТРАЈАНОВСКА 24.04.2009 31.12.2018 СТОЈНЕ АНГЕЛКОВСКА 150347 МОНИКА ТОПУЗОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
174. 05-28897/0905-237/2 4030006618635 25112801 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 150347 МОНИКА ТОПУЗОВСКА 29.11.2013 31.12.2018 МАЈА СПИРОВСКА 142387 АЛЕКСАНДРА СПАСОВСКА ТРАЈАНОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
175. 05-28897/0905-239/2 4030006616926 25067801 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР 16 МАКЕД БРИГАДА 10-2-4 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302171 ГОРДАНА ГЛИГОРОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНДРИЈАНА РАДЕСКА 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
176. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА МИНОВСКА 149446 ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
177. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 149446 ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА 09.04.2013 31.12.2018 БЛАГИЦА ЗДРАВКОВСКА 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
178. 05-28897/0905-240/1 4030999367438 25020601 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136131 ГОРАН АВРАМОВСКИ 01.03.2004 31.12.2018 МИРОЉУБ ЈАЌИМОСКИ 143901 ЛИДИЈА ТАСКОВСКА-ИВАНОВИЌ ПЗУ ВИТАМЕД ГТ БЛАГОЈА ПАРОВИК 1/1-6 СКОПЈЕ - ЧАИР  
179. 05-28897/0905-241/2 4030994177002 25016701 ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЛГОГРАДСКА БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ 130656 ЛИДИЈА МАНЧЕВА 01.08.2001 31.12.2018 МАРЈАНА ЈОРДАНОСКА 130664 ВАЛЕНТИНА ТОТИЌ ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА УЛ. ВОЛГОГРАДСКА БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
180. 05-28897/0905-241/2 4030994177002 25016701 ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЛГОГРАДСКА БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ 130664 ВАЛЕНТИНА ТОТИЌ 01.08.2001 31.12.2018 МЕРИ КРСТЕСКА 130656 ЛИДИЈА МАНЧЕВА ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА УЛ. ВОЛГОГРАДСКА БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
181. 05-28897/0905-244/2 4058012514894 25129600 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА САВА КОВАЧЕВИЌ 47И СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 135585 СЛАЃАНА РИСТОВСКА 04.02.2013 31.12.2018 152374 ЕЛЕНА КРСТЕСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ САВА КОВАЧЕВИЌ 47И СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
182. 05-28897/0905-244/2 4058012514894 25129600 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА САВА КОВАЧЕВИЌ 47И СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 152374 ЕЛЕНА КРСТЕСКА 10.03.2015 31.12.2018 МАРЈАНА МИЛОСАВЉЕВА ПЕТРУШЕВСКА 135585 СЛАЃАНА РИСТОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ САВА КОВАЧЕВИЌ 47И СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
183. 05-28897/0905-245/2 4080011520128 25125301 ПЗУ ДР ЈОСИМОВСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ББГрадски ѕид/блок4згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 302732 ЈУЛА ЈОСИМОВСКА 27.05.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ЦЕКОВСКА 112704 ЈАСНА ЈЕРМИЛОВА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
184. 05-28897/0905-246/2 4030007618221 25062501 ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 109070 ТАТЈАНА ГЕЧЕВА-ГРУЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 УБАВКА САВЕСКА 145580 РОСИЦА БАНДУЛИЕВА ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
185. 05-28897/0905-246/2 4030007618221 25062501 ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145580 РОСИЦА БАНДУЛИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА СПАСОВСКА 109070 ТАТЈАНА ГЕЧЕВА-ГРУЕВСКА ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
186. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА САЗДОВА 149870 НАДА МАРЈАНОВИЌ ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
187. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149870 НАДА МАРЈАНОВИЌ 24.04.2014 31.12.2018 НАТАША АЛЕКСОВСКА 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
188. 05-28897/0905-254/2 4030006584218 25109201 ПЗУ ДР МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.7 МАРИНО 330248 МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ 01.01.2009 31.12.2018 ЕЛЕНА ЗАЈЧЕВСКА 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.532 БР.9А МАРИНО  
189. 05-28897/0905-255/2 4030006618244 25077701 ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 401927 ДРАГИЦА КАЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВСКА 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
190. 05-28897/0905-256/2 4030006613790 25069501 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИЦКОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИСКОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108103 ЕЛИЦА МИЦКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА БЛАЖЕВСКА 108049 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР. ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
191. 05-28897/0905-257/2 4030998342687 25017801 ПЗУ ВИВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС БОЈАЏИСКИ БР.69 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 135860 ЛИЛЕ АТАНАСОСКА-ПЕЈЧИНОВСКА 03.10.2003 31.12.2018 ДЕЈАН ЛИВРИНСКИ 134007 МАРГАРИТА ПОПОВСКА ПЗУ ПРЕВЕНТИВА-99 УЛ.ЛУКА ГЕРОВ БР.52 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
192. 05-28897/0905-262/2 4030006613765 25072201 ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА СТОЈКОСКА 303569 РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
193. 05-28897/0905-264/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА БОЦЕВА 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
194. 05-28897/0905-264/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 304360 РАДМИЛА СТОЈАНОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 РУМЕНКА РОЗМАН 117749 СНЕЖАНА КОТЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
195. 05-28897/0905-265/2 4030006613587 25067201 ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИМОНКА ВАСЕВА 108057 ВЕСНА КИТАНОВА ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
196. 05-28897/0905-274/2 4030002459540 25017201 ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛА - МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКИШТАНИ НИКИШТАНЕ 135100 СУЗАНА АЛЕКСОВА 17.03.2015 31.12.2018 ЗУЛЕЈХА ОСМАНИ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
197. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕЏМИЈЕ ЕЈУП 201758 ДУШИЦА ДИНИЌ-МИРЧЕСКА ПЗУ АСКЛИПИОС УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
198. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 201758 ДУШИЦА ДИНИЌ-МИРЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРИС САИТИ 114863 НИКОЛА ПРОДАНОВ ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
199. 05-28897/0905-276/2 4030007618230 25070801 ПЗУ ДР РАДМИЛА РИСТОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ. СКОПЈЕ - ЧАИР 110078 РАДМИЛА РИСТОВСКА 09.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА КОСТОВСКА 110094 МИРЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЈАНА СПАСОВСКА УЛ ФЕРИД БАЈРАМИ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
200. 05-28897/0905-279/2 4030006614087 25085201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДОНЧЕВСКА 109819 ЛИЉАНА КЛИНЧЕВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
201. 05-28897/0905-279/2 4030006614087 25085201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109819 ЛИЉАНА КЛИНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 КРИСТИНА СПАСЕСКА ЈОВАНОВИЌ 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
202. 05-28897/0905-282/2 4030006615156 25071701 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА-КОРОВЕШОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЦВЕТАНКА АНГЕЛКОСКА 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
203. 05-28897/0905-283/2 4030006613668 25072001 ПЗУ ДОКТОР МИРКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110159 МИРКО МИРКОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СЕМИНА ДЕСТАНОВСКА 111430 ВЕСНА МАРКОВИЌ ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
204. 05-28897/0905-284/2 4030006613595 25081901 ПЗУ ДР. ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ СОПИШТЕ 108995 ВЕРА ТРЕМЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА КОСТОВСКА 151254 КРИСТИНА ТАСЕВСКА ПЗУ ДР. ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА УЛ.2 ББ СОПИШТЕ  
205. 05-28897/0905-284/2 4030006613595 25081901 ПЗУ ДР. ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ СОПИШТЕ 151254 КРИСТИНА ТАСЕВСКА 19.05.2014 31.12.2018 КАТЕРИНА АТАНАСОВСКА 108995 ВЕРА ТРЕМЧЕВСКА ПЗУ ДР. ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА УЛ.2 ББ СОПИШТЕ  
206. 05-28897/0905-290/2 4030998348880 25010901 ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НЕВЕСКА БР.4/4-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 130982 АНА ПАЛЕВА-СТОЈАНОСКА 12.12.2008 31.12.2018 МАЈА ЏИЈАНОВСКА 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
207. 05-28897/0905-292/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДИВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 115436 СИМОН СИМОНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ВИЛЕВСКА 116602 ВЕРА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДИВА МЕДИКА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
208. 05-28897/0905-292/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДИВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 116602 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА ТРПЧЕВСКА 115436 СИМОН СИМОНОВСКИ ПЗУ ДИВА МЕДИКА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
209. 05-28897/0905-293/2 4030008038911 25106001 ПЗУ МЕДИКА МИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 112704 ЈАСНА ЈЕРМИЛОВА 26.08.2008 31.12.2018 ЕЛЕНА БУСИЛКОВА 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
210. 05-28897/0905-293/2 4030008038911 25106001 ПЗУ МЕДИКА МИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА 26.08.2008 31.12.2018 МАЈА РУСОВСКА 112704 ЈАСНА ЈЕРМИЛОВА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
211. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАЈА КИРИЌ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
212. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕДРЕТ ИСМАИЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
213. 05-28897/0905-298/2 4030006613196 25074802 ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 302520 ИВАН СОКОЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕНЧЕ СПАСОВСКА 330566 ВЕСНА ЃОРЃЕСКА ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
214. 05-28897/0905-298/2 4030006613196 25074802 ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330566 ВЕСНА ЃОРЃЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА МАРКОВСКА 302520 ИВАН СОКОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
215. 05-28897/0905-3/2 4030004517246 25014901 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА КАДИНО ИЛИНДЕН КАДИНО 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА 01.04.2013 31.12.2018 КРСТОВСКА СОЊА 152226 МАГДАЛЕНА ЃОРИЌ ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ КАДИНО ИЛИНДЕН КАДИНО  
216. 05-28897/0905-3/2 4030004517246 25014901 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАДИНО ИЛИНДЕН КАДИНО 152226 МАГДАЛЕНА ЃОРИЌ 20.02.2015 31.12.2018 МИРЈАНА ТОДОРОВСКИ 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ КАДИНО ИЛИНДЕН КАДИНО  
217. 05-28897/0905-3/2 4030004517246 25014902 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР. АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА 13.05.2014 31.12.2018 ГОРИЦА ЈОВАНОВСКА 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
218. 05-28897/0905-30/2 4030006617205 25088001 ПЗУ ТАНДЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТАНДЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.АРАЧИНОВО АРАЧИНОВО 112305 ЕДИС ИСМАНОВСКА 01.01.2008 31.12.2018 СЕМРА НУХИ 131431 БАРИ АБАЗИ ПЗУ АРИАНА УЛ.16 БР.18-СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
219. 05-28897/0905-300/2 4030006617213 25070001 ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН НАУМОВ АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201740 АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2018 БРАНКА АТАНАСОВСКА 150282 ЉИЉАНА ЈАКАСАНОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
220. 05-28897/0905-301/2 4030006613056 25064801 ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРЕКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИСАВЕТА ДИМКОВСКА 115401 ГОРДАНА МАЈА ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
221. 05-28897/0905-302/2 4030998346259 25022601 ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КУКУШКА БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 130842 ИРЕНА ВИТАНОВСКА 15.08.2001 31.12.2018 КАТЕРИНА ИЛИЕСКА 150509 СИМОНА АНТОНИЕВСКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
222. 05-28897/0905-303/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНЧА ЃЕОРЃИЕВСКА 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
223. 05-28897/0905-303/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВСКА 108324 СЛАВКА ГЛИГОРОВСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
224. 05-28897/0905-304/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 111635 КАТЕРИНА БИШЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЈИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
225. 05-28897/0905-304/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 111635 КАТЕРИНА БИШЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРТИНА ПЕТРОВСКА 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
226. 05-28897/0905-304/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201480 ДУШАНКА ТОСЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЕНА ТРАЈАНОСКА 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
227. 05-28897/0905-309/2 4030007641746 25093001 ПЗУ ДР.ХРИСТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ХРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136808 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА 01.10.2007 31.12.2018 ЕЛВЕДИНА РАСТОДЕР 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
228. 05-28897/0905-312/2 4030007618477 25074001 ПЗУ Р.Л.Н. МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Р.Л.Н. МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 303976 РОЗА ЛАЌИНСКА-НЕТКОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУНЧИЦА ИЛИЈЕВСКА 109568 ВИОЛЕТА МИЛОШЕВСКА ЈЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ УЛ. МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.58 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
229. 05-28897/0905-313/2 4030004517068 25013601 ПЗУ ПРАМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА 02.07.2012 31.12.2018 ЈАСМИНА ГЛИГОРОВСКА 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
230. 05-28897/0905-314/2 4030006613285 25071301 ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115401 ГОРДАНА МАЈА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА МИЛОШЕВСКА 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
231. 05-28897/0905-32/2 4030006615636 25065201 ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ БР 125 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201600 СЛАВКО РИСТЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА СЕКУЛОВСКА 146641 АНИТА ПЕТРЕВСКА ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
232. 05-28897/0905-320/2 4030006614095 25063401 ПЗУ ПАН ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИБАДЕТ ЕМИНИ 302031 ЈАГОДИЦА ТРАЈКОВА ПЗУ МЕДИКОВИКТОР УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
233. 05-28897/0905-323/2 4030006613200 25068201 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330590 СВЕТЛАНА ПЕЈОВА 11.11.2011 31.12.2018 ОЛИВЕРА ТОДЕВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
234. 05-28897/0905-324/2 4030006612599 25082001 ПЗУ МИМИ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕД.МИМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА 11.02.2010 31.12.2018 ГАБРИЕЛА КОСТОВСКА 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
235. 05-28897/0905-325/2 4030007619449 25089001 ПЗУ МЕЛЕМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕЛЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТУДЕНИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ 109045 НАДА АЛЕКСОВА 17.01.2007 31.12.2018 НУРТЕН ЏАФЕР 145513 ОРХАН ИСЛАМИ ПЗУ РЕФЛЕКС МЕДИКА СТУДЕНИЧАНИ- СКОПЈЕ 1 166-А СТУДЕНИЧАНИ  
236. 05-28897/0905-329/2 4030006617078 25081402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА УСЈЕ 1 ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПРВОМАЈСКА БР. 94 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 148563 ЉУПКА СПАСОВСКА 08.04.2013 03.08.2014 МАРИНА ПЕТРУСЕВСКА 147486 СВЕТЛАНА ТАЛЕВСКА ПЗУ ЕХО ВИТА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА ВИШЊА ДЕСПОТОВИЌ 146455 Замена за породилно 04.08.2014 04.05.2015
237. 05-28897/0905-331/2 4030006616004 25072401 ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303569 РАДИЦА МАЏОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА ЈОНОСКА 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
238. 05-28897/0905-332/2 4030006615415 25067001 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 110264 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018 ЗОРИЦА СИМОНОВСКА 115380 МИЛКА СИМОВСКА ПЗУ МИЛКА МЕДИКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
239. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 150100 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 19.09.2013 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
240. 05-28897/0905-334/2 4030993158071 25024001 ПЗУ БИМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ бр.98/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 141038 КАТЕРИНА ГАЛЕВСКА 17.04.2012 31.12.2018 БЕСА ХУСЕНИ 132640 ФИКРИ АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
241. 05-28897/0905-337/2 4030994132661 25016302 ПЗУ МАКМЕДИКА-Р ПЗУ МАКМЕДИКА-Р - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЗАРА БР.68-Б13/1 СКОПЈЕ ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 131580 МАРИЈА НИКОЛОСКА 10.01.2015 31.12.2018 САШКА САРАФИМОВСКА 136131 ГОРАН АВРАМОВСКИ ПЗУ ДЕНТИЦИЈА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
242. 05-28897/0905-338/2 4030006613277 25065501 ПЗУ ИВА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108804 ИВАНКА АРСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛАДОМИРОСКА СЕВДА 115436 СИМОН СИМОНОВСКИ ПЗУ ДИВА МЕДИКА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
243. 05-28897/0905-339/2 4030007619821 25084701 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 301957 ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА 19.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДЕНКОВИЌ 147850 АНА МИЦАНОВА ПЗУ АНА ПЕДИСТО УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
244. 05-28897/0905-34/2 4030006613536 25063601 ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА РАФАЈЛОВСКА 303569 РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
245. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109479 МАРГАРИТА РИСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВИТОРКА АЛЕКСОВСКА 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
246. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДАФИНА МАЛКОВА 109479 МАРГАРИТА РИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
247. 05-28897/0905-347/2 4030005533172 25025901 ПЗУ ДР ЗДРАВКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ 01.04.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
248. 05-28897/0905-348/2 4030006607170 25054501 ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ 01.05.2007 31.12.2018 САШКА ВАСЕВСКА-БОЖИНОВСКА 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ДР ЗДРАВКО УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
249. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115851 МЕВЛУДИН КУЧ 01.01.2007 31.12.2018 МАРЕ ЈАНКОВА 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
250. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА 12.05.2014 31.12.2018 УБАВКА ГРУЈЕВСКА 115851 МЕВЛУДИН КУЧ ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
251. 05-28897/0905-352/2 4030006616217 25080201 ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СОЊА ГУЛЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302392 СОЊА ГУЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА РИСТОВА 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА ПЗУ БЕМЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
252. 05-28897/0905-356/2 4030006613242 25061901 ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ 304328 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ 01.01.2007 31.12.2018 ДРАГИЦА МИРЧЕВСКА 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
253. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011802 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.18 СКОПЈЕ - ЧАИР 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА 01.12.2008 31.12.2018 САНДРА СИМОНОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
254. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА 24.12.2013 31.12.2018 ЃОРЃИ СТАНОЕВСКИ 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
255. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА 01.12.2008 31.12.2018 ИВОНА АЛЕКСОВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
256. 05-28897/0905-357/2 4030008034185 25106501 ПЗУ ДОКТОР ЦЕЦЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ БЛАЦЕ - БУТЕЛ 143138 ЦВЕТАНКА СТАНОЕВСКА 28.10.2010 31.12.2018 ЈАСМИНА ПЕЈЧИНОВСКА 140155 ВАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ГЕОРГИЕВ УЛ.4 БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
257. 05-28897/0905-362/1 4030993247902 25024501 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР 132659 ЏАБИР СУЛЕЈМАНИ 03.09.2001 31.12.2018 ЏЕЈЉАН ЕТИШ 138070 БИЛЈАНА РИСТОВА ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР  
258. 05-28897/0905-362/1 4030993247902 25024501 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР 138070 БИЛЈАНА РИСТОВА 03.09.2001 31.12.2018 АЈШЕ КАЛИСИ 132659 ЏАБИР СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР  
259. 05-28897/0905-362/1 4030993247902 25024501 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР 139467 ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВСКА 03.09.2001 31.08.2013 138070 БИЛЈАНА РИСТОВА ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР ЈАДРАНКА ДАМЧЕВСКА 138100 Замена za специјализација со втор тим 01.09.2013 31.12.2018
260. 05-28897/0905-362/1 4030993247902 25924591 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР 138100 ЈАДРАНКА ДАМЧЕВСКА 22.05.2013 31.12.2018 ИНЏИ ШАКИР 132659 ЏАБИР СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР  
261. 05-28897/0905-363/2 4030006618252 25065601 ПЗУ ДР СОЊА ЈАНАКИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ И.Л.РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201235 СОНЈА ЈАНАКИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДИМОВСКА 117579 ВАСКО ПУЗДЕРЛИСКИ ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
262. 05-28897/0905-365/2 4030993205975 25017001 ПЗУ ШЕНДЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАСКАРЦИ ЛАСКАРЦИ 131784 ЗИБЕР ЗИБЕРИ 03.09.2001 31.12.2018 МЕРАДИЈЕ ЗИБЕРИ 134554 МАРИЈА МИХАЈЛОВА ПЗУ ШЕНДЕТИ С.ЛАСКАРЦИ ЛАСКАРЦИ  
263. 05-28897/0905-365/2 4030993205975 25017001 ПЗУ ШЕНДЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАСКАРЦИ ЛАСКАРЦИ 134554 МАРИЈА МИХАЈЛОВА 03.09.2001 31.12.2018 МЕРСИЈЕ ОСМАНИ 131784 ЗИБЕР ЗИБЕРИ ПЗУ ШЕНДЕТИ С.ЛАСКАРЦИ ЛАСКАРЦИ  
264. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 149659 МАГДАЛЕНА СТАНКОВИЌ 17.04.2014 31.12.2018 АРИАНА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
265. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 31.12.2018 ТЕУТА АЛЈИТИ 149659 МАГДАЛЕНА СТАНКОВИЌ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
266. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 18.03.2014 20.12.2014 ЕМБРАНЕ РУСТЕМИ 149659 МАГДАЛЕНА СТАНКОВИЌ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ МИРСЕЛА КОМИНОВА 152064 Замена за породилно 02.01.2015 15.09.2015
267. 05-28897/0905-37/2 4030994242025 25011501 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА-КОРДИС 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 130060 БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ 07.09.2001 31.12.2018 САЊА ЈОВАНОВСКА 133892 ТАТЈАНА РАЛЕВСКА ПЗУ КОРДИС УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
268. 05-28897/0905-37/2 4030994242025 25011501 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА-КОРДИС 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 133892 ТАТЈАНА РАЛЕВСКА 07.09.2001 31.12.2018 НАТАША МИЦАНОВСКА 130060 БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ ПЗУ КОРДИС УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
269. 05-28897/0905-37/2 4030994242025 25011502 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА-КОРДИС 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР 68 ДОЛНО ЛИСИЧЕ ДОЛНО ЛИСИЧЕ 141313 АЛЕКСАНДРА МАНЕВСКА 07.09.2001 15.09.2014 СНЕЖАНА ПАВЛОСКА 130060 БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ ПЗУ КОРДИС УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ТРЕНЕ ДАМЈАНОВСКИ 141348 Замена за породилно 23.09.2014 15.06.2015
270. 05-28897/0905-37/2 4030994242025 25011503 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА-КОРДИС 3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.48 ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 135623 БЕТИ БАЕВСКА 07.09.2001 31.12.2018 ХРИСТИНА ТРИПУНОВСКА 138045 МАРЈАНЧО ИВАНОВ ПЗУ КОРДИС УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.48 ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
271. 05-28897/0905-37/2 4030994242025 25011503 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА-КОРДИС 3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.48 ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 138045 МАРЈАНЧО ИВАНОВ 07.09.2001 31.12.2018 АНДРИЈАНА КОСТАДИНОВСКА 135623 БЕТИ БАЕВСКА ПЗУ КОРДИС УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.48 ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
272. 05-28897/0905-374/2 4030006617809 25088301 ПЗУ АНТИГОНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА 01.05.2007 31.12.2018 ЗОРИЦА ТРПЧЕВСКА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА ПЗУ ДР БЕЛИНДА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.144 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
273. 05-28897/0905-377/2 4030006614478 25064602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА-СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111880 СУЗАНА АРСОВА 30.07.2014 31.12.2018 ВЕСНА ЃАКОВСКА 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
274. 05-28897/0905-38/2 4030994107950 25016601 ПЗУ АМБУЛАНТА ТАФТАЛИЏЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОСЛО БР 12-А СКОПЈЕ - КАРПОШ 146285 ВЕСНА ПАНЕВСКА 04.11.2010 31.12.2018 РУЖИЦА МАНАСИЕВ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ДР ЗДРАВКО УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
275. 05-28897/0905-380/2 4030007639679 25093602 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ОРДИ.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 132683 ДРАГАН МИЈАНОВИЌ 01.04.2011 31.12.2018 КАЛИНКА КЛЕТНИКОВА 151149 ИВАНА ДЕСПОТОВА КУЗМАНОВА ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
276. 05-28897/0905-380/2 4030007639679 25093602 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ОРДИ.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 151149 ИВАНА ДЕСПОТОВА КУЗМАНОВА 25.04.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА 132683 ДРАГАН МИЈАНОВИЌ ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
277. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083901 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА 13.02.2015 31.12.2018 ДАНИЕЛА ПЕТРУШЕВСКИ 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
278. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083901 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЈУБИЦА НОЕВСКА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
279. 05-28897/0905-382/2 4030998344698 25012101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФРАНКЛИН РУЗВЕЛ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136212 ЛИДИЈА ВУКОВИЌ 01.03.2004 31.12.2018 РЕНАТА НИКОЛОВСКА    
280. 05-28897/0905-383/2 4030003483534 25017601 ПЗУ Б.Б.МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА 27.11.2003 31.12.2018 ЉУБИЦА ПЕРОВСКА 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ГОЈАМЕДИКА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
281. 05-28897/0905-385/2 4030005566887 25054201 ПЗУ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА 01.11.2006 31.12.2018 ЛИЛЕ АРГИРОВСКА 130346 РАДА КОКОВИЈАДИС ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
282. 05-28897/0905-386/2 4030997346891 25018201 ПЗУ БИМЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.71-3-1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 130940 БРИЏИТА ИВАНОСКА 03.09.2001 31.12.2018 БЛАГИЦА ИЛКОСКА 132683 ДРАГАН МИЈАНОВИЌ ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
283. 05-28897/0905-39/2 4030006614702 25066801 ПЗУ ДР ГИАНЕЛИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ГЛУМОВО БР 93 ГЛУМОВО 108340 АННА ПЕТКОВА-ГИАНЕЛИ 01.01.2007 31.12.2018 НУРТЕН ЛИМАНИ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
284. 05-28897/0905-393/2 4030997336861 25018701 ПЗУ ДИЕЛИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГЛУМОВО БР.ББ-ГЛУМОВО СКОПЈЕ - САРАЈ 132322 САФЕТ ДЕМИРИ 03.09.2001 31.12.2018 АЈТЕН АБДУЛА 132489 ШАБАН САЛИ ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ  
285. 05-28897/0905-394/2 4058009501668 25114401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЕМИЛ ЗОЛА БР.6 ЛОК.11 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 133795 СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА 21.10.2009 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА МАЏАРОВА 134082 БИЛЈАНА ЃОРЃИОВСКА ПЗУ МЕДИКА МИМ УЛ.ГОРГИ ДИМИТРОВ БР.6 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
286. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА 10.07.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА КАРАНФИЛОВСКА 143723 ВИКТОРИЈА СТАНКОСКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
287. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 143723 ВИКТОРИЈА СТАНКОСКА 10.07.2001 31.12.2018 ЛИДИЈА АНАСТАСОВА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
288. 05-28897/0905-397/2 4030006614109 25076901 ПЗУ Д-Р СИМИЏИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СИМИЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 ББ ЧУЧЕР - САНДЕВО 110280 АНАСТАСИЈА БЛАЖЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛА ПИРКОВИЌ 142590 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА ПЗУ Д-Р КМЕТОВСКА СКОПЈЕ С. КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО УЛ.4 БР 4 КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО КУЧЕВИШТЕ  
289. 05-28897/0905-398/2 4030007633883 25091701 ПЗУ МОЈ ДОКТОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МОЈ ДОКТОР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 141119 СЛОБОДАНКА БОЈАНОВСКА 14.05.2014 31.12.2018 ХАЏЕРЕ ШАКИРИ 141127 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ ПЗУ МОЈ ДОКТОР УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
290. 05-28897/0905-398/2 4030007633883 25091701 ПЗУ МОЈ ДОКТОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МОЈ ДОКТОР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 141127 АБДУЉХАМИТ КАСАМИ 01.07.2007 31.12.2018 ЕМЕЉ АВДАГОВСКА 141119 СЛОБОДАНКА БОЈАНОВСКА ПЗУ МОЈ ДОКТОР УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
291. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115940 СОЊА СРЕБРОВА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА МИЛЕНКОВСКА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
292. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДИВНА СТРАТРОВА 115940 СОЊА СРЕБРОВА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
293. 05-28897/0905-401/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕНКА МИРЧЕСКА 303097 СУЗАНА ЈАНДРЕВСКА ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
294. 05-28897/0905-401/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 303097 СУЗАНА ЈАНДРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ХАВУШЕ ХАЛИЛ 117757 ТАТЈАНА ВУЧИДОЛОВА ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
295. 05-28897/0905-402/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107433 ИВАНКА СОЛЕВА-ТЕМЕЛКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 КРУНА ЃУРОВСКА 201740 АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ УЛ.ИВАН НАУМОВ АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
296. 05-28897/0905-402/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 150282 ЉИЉАНА ЈАКАСАНОВА 12.11.2013 31.12.2018 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 107433 ИВАНКА СОЛЕВА-ТЕМЕЛКОСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
297. 05-28897/0905-403/2 4030006613145 25072701 ПЗУ ВИНОЖИТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401188 ЗОРИЦА БУДИМОВСКА 26.04.2011 31.12.2018 МАЛИНКА СТАНКОВСКА 401196 КИРО ЗДРАВЕВСКИ ПЗУ ВИНОЖИТО УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
298. 05-28897/0905-403/2 4030006613145 25072701 ПЗУ ВИНОЖИТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401196 КИРО ЗДРАВЕВСКИ 26.04.2011 31.12.2018 СТОЈНА МИТРОВСКА 401188 ЗОРИЦА БУДИМОВСКА ПЗУ ВИНОЖИТО УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
299. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401501 БЛАГИЦА ПЕЦЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛЈАНА БЛАЖЕВСКА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
300. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА НАСКОВСКА 401501 БЛАГИЦА ПЕЦЕВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
301. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ГОРДАНА ЃОРЃИЕВА 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
302. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА 30.11.2014 31.12.2018 МИРЈАНА ЛИВРИНИЌ 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
303. 05-28897/0905-409/2 4030007633590 25092203 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ 143839 ДУШАНКА КОСТАДИНОВСКА-ТЕМЕЛКОВСКА 17.01.2014 31.12.2018 ХАТЕМЕ ЏАФЕРИ 151700 ТАЊА ПЕРЕСКА ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ  
304. 05-28897/0905-409/2 4030007633590 25092203 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ 151700 ТАЊА ПЕРЕСКА 01.10.2014 31.12.2018 САРА ШАБАНИ 143839 ДУШАНКА КОСТАДИНОВСКА-ТЕМЕЛКОВСКА ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ  
305. 05-28897/0905-41/2 4030999366008 25020301 ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 130346 РАДА КОКОВИЈАДИС 11.07.2001 31.12.2018 АНКИЦА МИРЧЕВСКА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА ПЗУ ЦЕНТАР УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
306. 05-28897/0905-41/2 4030999366008 25020301 ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 151807 ДИМИТРИОС КОКОВИЈАДИС 07.11.2014 31.12.2018 АНГЕЛА СТЕФАНОВСКА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА ПЗУ ЦЕНТАР УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
307. 05-28897/0905-410/2 4030006613102 25073701 ПЗУ Д-Р МИРА МИЦЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108073 МИРА МИЦЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВАСКА БОШКОВСКА 108090 КАТА БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
308. 05-28897/0905-412/2 4030006615644 25086601 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА 04.01.2014 31.12.2018 ВИОЛЕТА ВУЧКОВСКА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДОКТОР МАЕР УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
309. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА 01.01.2007 31.12.2018 БРАНКИЦА ГАВРИЛОВА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
310. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИНКА БОЖИНОВСКА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
311. 05-28897/0905-414/2 4030006616241 25082901 ПЗУ ДР ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ И ДР БИЉАНА ТРПОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107581 ИВКА ЛАЛИЌ-ПЕРКОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 УБАВКА ПЕШЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
312. 05-28897/0905-415/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
313. 05-28897/0905-415/2 4030006616411 25071601 ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115231 ВЕРКА ТАНЧИЌ-АВРАМЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА МИШЕВСКА 107883 КРСТЕ ПОПОВСКИ ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
314. 05-28897/0905-418/2 4030004512040 25023101 ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА 01.07.2004 31.12.2018 МЕНЧЕ НЕДЕВА 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА ПЗУ ПРАМА МЕДИКА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
315. 05-28897/0905-421/2 4030006616810 25082601 ПЗУ ЧОНЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЧОНЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАЧЕВСКА БР.88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 109061 ПАРАСКЕВА ЧОНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СУНЧИЦА ДИМИШКОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
316. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНДРИЈАНА РИСТИЌ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
317. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА 26.08.2013 31.12.2018 ТАЊА ЗАРЕВА 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
318. 05-28897/0905-425/2 4030007620706 25080401 ПЗУ АЛЕДРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛЕДРА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 402087 ТАНКИЦА ПИПЕРКОВА 10.01.2007 31.12.2018 СТЕФАНА КРСТИНОВСКА МРЧКОВИЌ 138932 НАТАША СИМОНОВСКА ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
319. 05-28897/0905-427/2 4030994240782 25019301 ПЗУ ДР ТАШКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МИРКОВЦИ ЧУЧЕР - САНДЕВО 133299 ТАШКО ТАШКОВ 03.09.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА ТАШКОВА 131890 ГЕОРГИ ШОЛДОВСКИ ПЗУ ВИС МЕДИКА С.ПОБОЖЈЕ ПОБОЖЈЕ  
320. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА 14.05.2014 31.12.2018 МАЈА ПРОДАНОВСКИ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
321. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ 01.02.2011 31.12.2018 НИНА ЛЕВКОВА 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
322. 05-28897/0905-430/2 4030006615164 25066501 ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА РАДЕВСКА 149322 АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
323. 05-28897/0905-434/2 4086009500355 25115001 ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 144967 ДИМЧЕ  ПОПОВ 01.02.2010 31.12.2018 ИРЕНА ТРАЈКОВСКА 140635 АЦО ТРПОВСКИ ПЗУ АЦО МЕДИКУС УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
324. 05-28897/0905-436/2 4030992103966 25012503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140627 ЕЛЕНА МИТЕВА-ЦОНЕВА 14.12.2012 31.12.2018 ТАЈНА АНДРИЈЕСКА 146846 ДЕЈАН РИСТЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА УЛ ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
325. 05-28897/0905-436/2 4030992103966 25012503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ 146846 ДЕЈАН РИСТЕСКИ 24.04.2013 31.12.2018 ЕЛЕНА МИЛЕВСКА 150169 АЛЕКСАНДРА ЧАКАРЕВА  
326. 05-28897/0905-436/2 4030992103966 25012515 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СТОЈКОВ БР.1 ШТИП 151190 ЕМИЛИЈА СПАСОВСКА 07.05.2014 31.12.2018 ДИВНА ТОМЕВА-ЈОВАНОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
327. 05-28897/0905-436/2 4030992103966 25012518 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 42 СКОПЈЕ - КАРПОШ 145823 НИКОЛА ЧАМУРОВСКИ 22.08.2014 31.12.2018 МИРЈЕТА ДЕСТАНОВИЌ 150169 АЛЕКСАНДРА ЧАКАРЕВА  
328. 05-28897/0905-436/2 4030992103966 25012520 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 42 СКОПЈЕ - КАРПОШ 141879 ЈАСМИНА МАТЕСКА 20.07.2014 20.07.2014 КАТЕРИНА СЕРАФИМОВСКА 145823 НИКОЛА ЧАМУРОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 42 СКОПЈЕ - КАРПОШ АЛЕКСАНДРА ЧАКАРЕВА 150169 Замена за специјализација 01.02.2015 25.11.2017
329. 05-28897/0905-438/2 4030995188229 25019401 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГИНЕКО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.АВНОЈ БР.22 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 130826 ЕЛИЗАБЕТА МАНЕВСКА БАЕВСКА 15.08.2001 31.12.2018 МАЈА ЈОРДАНОВСКА 142891 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС БУЛ.АВНОЈ БР.22 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
330. 05-28897/0905-438/2 4030995188229 25019401 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГИНЕКО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.АВНОЈ БР.22 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 142891 ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА 15.08.2001 31.12.2018 СОЊА ПЕТКОВСКА 130826 ЕЛИЗАБЕТА МАНЕВСКА БАЕВСКА ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС БУЛ.АВНОЈ БР.22 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
331. 05-28897/0905-439/2 4030994249003 25019901 ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 138770 ТЕРЕЗА МАРИНОВА 01.01.2009 31.12.2018 ИРЕНА СТОЈОСКА 139122 СЛАВИЦА ТРАЈАНОВСКА-ВЕЛИЧКОВИЌ ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
332. 05-28897/0905-439/2 4030994249003 25019901 ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 139122 СЛАВИЦА ТРАЈАНОВСКА-ВЕЛИЧКОВИЌ 06.05.2014 31.12.2018 ВИОЛЕТА ПЕЧЕНПЕТЕЛОВСКА 138770 ТЕРЕЗА МАРИНОВА ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
333. 05-28897/0905-440/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 АЈТЕН ЈУСУФИ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ  
334. 05-28897/0905-440/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ 141640 САШКА ЈАНЕВСКА 11.07.2014 31.12.2018 НЕЈСАЕТ АДЕМИ 113689 КАТЕРИНА КОВАЧЕВИЌ ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ МИЛИЦА ТРПЕНОСКА 150177 Замена за породилно 14.10.2013 10.07.2014
335. 05-28897/0905-441/2 4058010505154 25120801 ПЗУ ЛУЈПАСТЕР -01 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ СУГАРЕ 292 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 142468 ЕЛЕНА ДОНКОВА ЛАЗОСКА 25.10.2012 31.12.2018 ЈУЛИЈА ДОЈЧИНОВСКА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА ПЗУ АНТИГОНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
336. 05-28897/0905-442/2 4030006616098 25067901 ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС 01.01.2007 31.12.2018 ПЕНКА ЛЕНЧЕВСКА 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
337. 05-28897/0905-443/2 4030006616080 25080701 ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201790 КАТА ЛАЗАРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ЕФРЕМОВА-ВАСИЛЕВА 201464 РАДИЦА СТОЈАНОВСКА СИМОНОВС ПЗУ РАДИЦА С. СИМОНОВСКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
338. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СИБИНКА ДУНГЕВСКА 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
339. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
340. 05-28897/0905-446/2 4030993196879 25018501 ПЗУ ДР ВЕНЦО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНИСЛАВ НУШИЌ БР.12/5-1 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 146625 АЛЕКСАНДАР ГЕОЕРГИЕВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 СЛОБОДАНКА ДИМКОВСКА 131580 МАРИЈА НИКОЛОСКА ПЗУ МАКМЕДИКА-Р УЛ.КОЗАРА БР.68-Б13/1 СКОПЈЕ ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
341. 05-28897/0905-447/2 4030006615695 25073801 ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 303585 КАТЕРИНА СТАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИРА СТАНИВУКОВИЌ 330663 ЗВЕЗДА СПАСОВСКА ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
342. 05-28897/0905-447/2 4030006615695 25073801 ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330663 ЗВЕЗДА СПАСОВСКА 14.02.2014 31.12.2018 БЛАГИЦА АТАНАСОВА 303585 КАТЕРИНА СТАРКОВСКА ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
343. 05-28897/0905-45/2 4030994208170 25015801 ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ 132489 ШАБАН САЛИ 03.09.2001 31.12.2018 ХАЗБИЈЕ ДОДА 146005 ДАНИЈЕЛА ВАСЕВ-АТАНАСОСКА ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ  
344. 05-28897/0905-45/2 4030994208170 25015801 ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ 146005 ДАНИЈЕЛА ВАСЕВ-АТАНАСОСКА 03.09.2001 31.12.2018 НУРХАН РАМАДАНИ 150363 СИМОНА ЕФРЕМОСКА ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ  
345. 05-28897/0905-45/2 4030994208170 25015801 ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ 150363 СИМОНА ЕФРЕМОСКА 01.05.2014 31.12.2018 СЕВИМЕ СЕЈФУЛА 146005 ДАНИЈЕЛА ВАСЕВ-АТАНАСОСКА ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ  
346. 05-28897/0905-450/2 4032009503939 25114901 ПЗУ ДЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.18 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 144827 ЖИВКА СТАНКОВСКА 01.12.2011 24.07.2014 НАДИЦА КАЕВСКА 140953 СИМОНА АНГЕЛОВА-НАУНОВА ПЗУ МЕДИСЕНС УЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.75/2-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ АЦЕ КУЗМАНОВСКИ 152021 Замена за породилно 04.01.2015 18.04.2015
347. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА 01.07.2005 31.12.2018 ЉУЉИЈЕТА АЏАМИ 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
348. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 137863 АЛИЈА ЗИЗА 01.07.2005 31.12.2018 МИРСАДА КУЧ 149314 БЛАШКА ТРИФУНОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
349. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 12.12.2012 31.12.2018 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
350. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН 01.07.2005 30.10.2014 ЕСРА МУРТЕЗИ 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР ЗОРИЦА ЈАКОВ 150673 Замена за породилно 01.11.2014 26.07.2015
351. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 149314 БЛАШКА ТРИФУНОВСКА 18.11.2014 31.12.2018 ОМЕРИ НЕРМИН 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
352. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 151513 МАРИЈА КОСТОВСКА 06.08.2014 31.12.2018 ЕРЗАНА МУСТАФА 150673 ЗОРИЦА ЈАКОВ  
353. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА 01.04.2013 31.12.2018 ЕМЕЛ САЛИУ 330655 БЛАГА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
354. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330655 БЛАГА ТРЕНДАФИЛОВСКА 01.11.2014 31.12.2018 ШЕНЃУЛ РЕЏЕПИ 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР  
355. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА 03.09.2001 31.12.2018 ЕВГЕНИЈА БОЈЧЕВСКА 132799 ТАТЈАНА ПОПОВСКА ПЗУ ВИДАР УЛ. МИЛАДИН ПОПОВИЌ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
356. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 142301 МИРЈАНА САСАНСКА 22.12.2014 31.12.2018 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
357. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 СИБЕЛ БАЛАЖ 142301 МИРЈАНА САСАНСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
358. 05-28897/0905-455/2 4030006612122 25054803 ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 145114 СЛАВЈАНКА СТАНОЕВСКА СТОЈКОВСКИ 01.08.2014 01.08.2014 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР СОЊА ЏОРОВСКА 147761 Замена за породилно 10.03.2015 28.04.2015
359. 05-28897/0905-457/2 4030007618167 25081601 ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 302899 ЦВЕТАНКА МИТРЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА 09.01.2007 31.12.2018 РУЖИЦА АНГЕЛОВСКА 144967 ДИМЧЕ  ПОПОВ ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
360. 05-28897/0905-459/2 4030900324759 25052601 ПЗУ ПЕНИЦИЛИН ПЗУ ПЕНИЦИЛИН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131660 ШЕФИЈЕ МЕМЕДОСКА 07.09.2001 31.12.2018 ЕЛЗА РАДОНЧИЌ 148580 ФРОСИНА ЈОВЕВСКА ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
361. 05-28897/0905-459/2 4030900324759 25052601 ПЗУ ПЕНИЦИЛИН ПЗУ ПЕНИЦИЛИН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148580 ФРОСИНА ЈОВЕВСКА 26.01.2014 31.12.2018 МЕРСИЈЕ ИМЕРИ 131660 ШЕФИЈЕ МЕМЕДОСКА ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
362. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 132560 МИТКО МАКЕСКИ 03.09.2001 31.12.2018 АНДРИЈАНА СПАСОВСКА 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
363. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА 132560 МИТКО МАКЕСКИ ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
364. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА 01.01.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА НОВАКОВИЌ 144665 ВАСКА КИРОВА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
365. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 144665 ВАСКА КИРОВА 23.02.2015 31.12.2018 ЛЕЛА ГАЗАЛЕХ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
366. 05-28897/0905-464/2 4030006613030 25068801 ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 ББ ДОЛНО КОЛИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ 111660 МАРИЈА СТАМАТОСКА-ЦЕНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 145580 РОСИЦА БАНДУЛИЕВА ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
367. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛГИЦА ДИМКОВСКА 110213 ЛИЛЈАНА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
368. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110213 ЛИЛЈАНА ЗАФИРОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 БЛАГОРОДНА СМИЛЕВСКА 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
369. 05-28897/0905-469/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХОЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148326 МАРИНА НАКОВСКА 28.03.2014 31.12.2018 МЕЈРЕМЕ КАМБЕРИ 131660 ШЕФИЈЕ МЕМЕДОСКА ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
370. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 139785 ТАЊА ТРАЈЧЕВА 08.11.2014 31.12.2018 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВА 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
371. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА 15.08.2014 31.12.2018 СОЊА АНГЕЛОВСКА 139785 ТАЊА ТРАЈЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
372. 05-28897/0905-472/2 4030994204174 25021501 ПЗУ ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА ПЗО ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА -ПАВЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГОЈ ГОЈАН БР.25 / А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 132926 ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА 03.09.2001 31.12.2018 ТАТЈАНА БЛАГОЕВСКА 137200 МАРЈАН РОГЛЕВ ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР УЛ. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
373. 05-28897/0905-474/2 4030008031402 25105502 ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 142778 ВЛАДИМИР ЗОРИЌ 09.02.2012 31.12.2018 БЛАГА ЃОРЃЕВСКА 151726 НАТАША СЕНЕВА ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
374. 05-28897/0905-474/2 4030008031402 25105502 ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 151726 НАТАША СЕНЕВА 01.10.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА 142778 ВЛАДИМИР ЗОРИЌ ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 86/5-1 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
375. 05-28897/0905-475/2 4030007642629 25093401 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115916 АЛМАСА ЌЕРИМИ-ДЕМИРОВИЌ 02.01.2014 31.12.2018 ЃУЛСИМЕ ХУСЕЈИНИ 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
376. 05-28897/0905-475/2 4030007642629 25093401 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА 01.07.2010 31.12.2018 НЕСРИН АВДАГОВСКА 115916 АЛМАСА ЌЕРИМИ-ДЕМИРОВИЌ ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
377. 05-28897/0905-476/2 4069012500887 25129300 ПЗУ МЕДИКО ПАРК ПЕТРОВЕЦ ПЗУ МЕДИКО ПАРК ПЕТРОВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР2 А СРЕДНО КОЊАРИ СРЕДНО КОЊАРИ 137243 ВЕСНА СПИРОВСКА 18.09.2014 31.12.2018 АЛБИНА РАСТОДЕР 145513 ОРХАН ИСЛАМИ ПЗУ РЕФЛЕКС МЕДИКА СТУДЕНИЧАНИ- СКОПЈЕ 1 166-А СТУДЕНИЧАНИ  
378. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136816 НАДА НАСТЕСКА 08.11.2012 31.12.2018 ГОЛУБИНКА ИЛИЕВСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
379. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 139173 СНЕЖАНА НОВИНА 24.06.2013 31.12.2018 ДРАГАНА СЛАВКОВИЌ 136816 НАДА НАСТЕСКА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
380. 05-28897/0905-48/2 4030006614168 25073001 ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303194 ВЕРИЦА ХАЏИ-РИСТИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА СТАМЕНКОВИЌ 302120 ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
381. 05-28897/0905-480/2 4032011515413 25126301 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 147982 ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКИ 17.01.2012 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА 151882 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА УЛ.АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
382. 05-28897/0905-480/2 4032011515413 25126301 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 151882 ВЕСНА АТАНАСОВСКА 26.11.2014 31.12.2018 МАРТИНА СМИЛКОСКА 147982 ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКИ ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА УЛ.АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
383. 05-28897/0905-483/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 147486 СВЕТЛАНА ТАЛЕВСКА 12.09.2012 31.12.2018 ДУШКО ШОПКИНСКИ 142468 ЕЛЕНА ДОНКОВА ЛАЗОСКА ПЗУ ЛУЈПАСТЕР -01 ЃОРЃИ СУГАРЕ 292 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
384. 05-28897/0905-485/2 4030996215955 25017902 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА-99 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛУКА ГЕРОВ БР.52 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 134007 МАРГАРИТА ПОПОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 ЕЛЕНА ХРИСТОСКА 135860 ЛИЛЕ АТАНАСОСКА-ПЕЈЧИНОВСКА ПЗУ ВИВА УЛ.БОРИС БОЈАЏИСКИ БР.69 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
385. 05-28897/0905-486/2 4080009501027 25112501 ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ блок4,згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109673 ЉУБИНКА КОВАЧЕВА 22.04.2009 31.12.2018 ЕЛВИРА ДРНДАР 109690 СОФИЈА БОЦЕВСКА ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ блок4,згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
386. 05-28897/0905-486/2 4080009501027 25112501 ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ блок4,згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109690 СОФИЈА БОЦЕВСКА 22.04.2009 31.12.2018 ДУШ ИЦА ПЕТРУШЕВСКА 109673 ЉУБИНКА КОВАЧЕВА ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ блок4,згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
387. 05-28897/0905-489/2 4030996189245 25018101 ПЗУ ПРОМЕДИКА -3 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ПРОМЕДИКА -3 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МРАМОРЕЦ БР.5Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ 03.09.2001 31.12.2018 БОГДАНКА ИВАНОВСКА 146315 АФРОДИТА МАРТИНОВСКА РИСТОВСКА ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА ВАНЧО МИЦКОВ БР.19А/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
388. 05-28897/0905-49/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА МАКСИМОВСКА 107840 ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА УЛ.МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН  
389. 05-28897/0905-493/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЗОРИЦА НАУНОВА 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
390. 05-28897/0905-493/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ 115959 РАНКО МИХАЈЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА НИКЧЕВСКА 113298 АНЕТА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ  
391. 05-28897/0905-498/2 4030006614370 25070301 ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕРМИНА САМЕТ 302163 ВЕРИЦА МАНЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
392. 05-28897/0905-499/2 4030006613803 25063501 ПЗУ МЕДИКОВИКТОР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302031 ЈАГОДИЦА ТРАЈКОВА 01.01.2007 31.12.2018 АНИТА СЕКУЛОВСКА 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА ПЗУ ПАН ВИТА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
393. 05-28897/0905-5/2 4030007618442 25064401 ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 110035 МИЛА ПРОДАНОВА 10.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА НАКОВА 109304 ЛИДИЈА МИЛОШЕВСКА ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
394. 05-28897/0905-50/2 4030006615199 25070201 ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПЕТРУШЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН 107840 ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДРАГИЦА ДОДИЌ 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
395. 05-28897/0905-500/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108588 ЛЕПОСАВА ВЕЉАНОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИВАНА БОЈКИЌ 133159 СОФКА БОШКОВСКА ПЗУ БОНА ДЕА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
396. 05-28897/0905-503/2 4030006614176 25082201 ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА БОНЕВСКА 109860 СЛАВИЦА ТОПУЗОВСКА ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
397. 05-28897/0905-503/2 4030006614176 25082201 ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109860 СЛАВИЦА ТОПУЗОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА АНДРЕЕВСКА 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
398. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА 10.01.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА СТЕВАНОСКА 149144 ЈАСМИНА ПЕТРОВСКА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
399. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149144 ЈАСМИНА ПЕТРОВСКА 23.04.2013 31.12.2018 СТОЈКА СТЕФАНОВСКА 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
400. 05-28897/0905-506/2 4030006615954 25074701 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ И Д-Р ЏАЈКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕН 20 ИЛИНДЕН 107778 ЕМАНУЕЛ ЗОГРАФСКИ 01.01.2007 27.11.2014 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН МАРИЈА МИЛЕСКА 150401 Замена за боледување 19.03.2015 22.04.2015
401. 05-28897/0905-509/2 4030006614672 25069201 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТАШКО КАРАЏА 2/К-1/11 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 149098 МИРЈАНА КРСТЕВСКА 19.01.2013 31.12.2018 СУЗАНА ВЛАШКОВСКА 151351 ДАРКО СТОЈАНОВСКИ ПЗУ ЛИНКО-МЕД УЛ. ТАШКО КАРАЏА 2/К-1/11 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
402. 05-28897/0905-509/2 4030006614672 25069201 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТАШКО КАРАЏА 2/К-1/11 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 151351 ДАРКО СТОЈАНОВСКИ 22.05.2014 31.12.2018 МАГДАЛЕНА МОЈСОВСКА 149098 МИРЈАНА КРСТЕВСКА ПЗУ ЛИНКО-МЕД УЛ. ТАШКО КАРАЏА 2/К-1/11 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
403. 05-28897/0905-51/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА 01.02.2008 31.12.2018 ВЕСНА ЈОРДАНОВСКА 141798 АНЕТА ТОДОСОВСКА-РИСТОВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
404. 05-28897/0905-51/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ 141798 АНЕТА ТОДОСОВСКА-РИСТОВСКА 01.02.2008 31.12.2018 ИВАНА ЦВЕТКОВСКА 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
405. 05-28897/0905-51/2 4030007647264 25103203 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ОГЊАНЦИ - ПЕТРОВЕЦ ОГЊАНЦИ 150916 АЛЕКСАНДРА  ЧОЧОВСКА 01.04.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА МИТЕВСКА 133132 СВЕТЛАНА ЗЛАТАНОВА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
406. 05-28897/0905-51/2 4030007647264 25103204 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКАЦИО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.8 С.КАТЛАНОВО,ПЕТРОВЕЦ КАТЛАНОВО 148628 ФАНЧЕ ПЕТРЕСКА 07.05.2014 31.12.2018 МАРИНА ЈОРДАНОВСКА 141798 АНЕТА ТОДОСОВСКА-РИСТОВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ  
407. 05-28897/0905-511/2 4030993150127 25024402 ПЗУ ЛИНКЕСТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 133019 СЕДАТ ЉУМАНИ 03.09.2001 31.12.2018 ЗИРАФЕТЕ ДАРЛИШТА 148270 ДУШИЦА ТОДОРОВА- СТЕФАНОВСКИ ПЗУ ЛИНКЕСТ УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
408. 05-28897/0905-511/2 4030993150127 25024402 ПЗУ ЛИНКЕСТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 148270 ДУШИЦА ТОДОРОВА- СТЕФАНОВСКИ 02.06.2014 31.12.2018 ДУШЕ ПОЦЕСТА 133019 СЕДАТ ЉУМАНИ ПЗУ ЛИНКЕСТ УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
409. 05-28897/0905-515/2 4030007618671 25071001 ПЗУ СВЕТА ПЕТКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 302619 ЈАДРАНКА АЦЕВСКА-НАЈДЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА КУНОВСКА 132047 СРБОСЛАВ РАДОЈИЧИЌ ПЗУ АНГЕЛОВСКИ МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
410. 05-28897/0905-52/2 4030006615563 25073401 ПЗУ БЕМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СТАНКА ЖЕЖОВСКА 302392 СОЊА ГУЛЕСКА ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
411. 05-28897/0905-520/2 4030993168891 25024301 ПЗУ ГЕНЕЗА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 2РА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 131318 АГРОН РАМАДАНИ 01.03.2014 31.12.2018 МЕХДИ НУРЕДИНИ 132616 СЕВИМ САЛИУ ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР  
412. 05-28897/0905-520/2 4030993168891 25024301 ПЗУ ГЕНЕЗА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 2РА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 152242 ГОРАН ЃОРЃИЕВ 20.02.2015 31.12.2018 ЗИРАФЕТЕ ИДРИЗИ 131318 АГРОН РАМАДАНИ ПЗУ ГЕНЕЗА УЛ. 2РА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
413. 05-28897/0905-521/2 4030994157532 25021901 ПЗУ ДР ЖИВАГО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЏОН КЕНЕДИ БР 27 СКОПЈЕ - ЧАИР 141992 ЕМИНА МУКОВИЌ 19.05.2011 31.12.2018 ЉИРИДОНА АВДИЛИ 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА ПЗУ ДР ЖИВАГО УЛ ЏОН КЕНЕДИ БР 27 СКОПЈЕ - ЧАИР  
414. 05-28897/0905-521/2 4030994157532 25021901 ПЗУ ДР ЖИВАГО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЏОН КЕНЕДИ БР 27 СКОПЈЕ - ЧАИР 146803 КАТЕРИНА ДИМИТРИЕСКА 19.05.2011 31.12.2018 ИРЕНА СТОЈКОВИЌ 141992 ЕМИНА МУКОВИЌ ПЗУ ДР ЖИВАГО УЛ ЏОН КЕНЕДИ БР 27 СКОПЈЕ - ЧАИР  
415. 05-28897/0905-523/2 4030003479790 25010503 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМОР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 116386 ЃОРГЕ СТОЈАНОВСКИ 05.06.2014 31.12.2018 БОЈАНА СТОЈАНОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
416. 05-28897/0905-524/2 4057011511925 25125501 ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.84,МЗ-ЗЗ СКОПЈЕ - КАРПОШ 146870 ГОРДАНА АНЃЕЛЕСКА 01.07.2011 31.12.2018 ИВОНА ГАЛЕВСКА    
417. 05-28897/0905-526/2 4030995120691 25020501 ПЗУ ФЕЛИЧИТА ПЗУ ФЕЛИЧИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 131016 ЛИЛА БИСОСКА 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША ДУКОВСКА 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ ПЗУ ФИЛИНГ УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
418. 05-28897/0905-527/2 4030997317670 25010701 ПЗУ ФИЛИНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ 01.05.2011 31.12.2018 ЕЛЕНА АЏИЕВСКА 131016 ЛИЛА БИСОСКА ПЗУ ФЕЛИЧИТА УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
419. 05-28897/0905-530/2 4030006616683 25077302 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 151483 БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА 09.07.2014 31.12.2018 КРИСТИНА ЗЕФИЌ 303577 СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
420. 05-28897/0905-530/2 4030006616683 25077302 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303577 СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА 18.05.2012 31.12.2018 СТОЈКА ДАВИДОВИЌ 151483 БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ЛАЗЕСКА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
421. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУДМИЛА МАНЏУКОВСКА 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
422. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЕНА ЦВЕТКОВСКА 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
423. 05-28897/0905-533/2 4030993223540 25001901 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ БР.19 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 138916 ИВАНКА ЧИЧЕВАЛИЕВА 20.02.2013 31.12.2018 АНИТА ЖАБЕВА 139513 КИРИЛ СОЛЕСКИ ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
424. 05-28897/0905-533/2 4030993223540 25001904 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 139513 КИРИЛ СОЛЕСКИ 21.09.2010 31.12.2018 ДРАГАНА НИЧЕВСКА 146412 БЛАГИЦА КОСТОВСКА-КОЛЕВСКА ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
425. 05-28897/0905-533/2 4030993223540 25001904 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 146412 БЛАГИЦА КОСТОВСКА-КОЛЕВСКА 21.09.2010 31.12.2018 БИЛЈАНА ТРАЈАНОВСКА 139513 КИРИЛ СОЛЕСКИ ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
426. 05-28897/0905-535/2 4030006613927 25063301 ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА МАРКОВСКА 302171 ГОРДАНА ГЛИГОРОВСКА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС 16 МАКЕД БРИГАДА 10-2-4 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
427. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА 01.03.2014 31.12.2018 ИВАНА БИБОВСКА 151033 МОНИКА МИТЕВСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
428. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 151033 МОНИКА МИТЕВСКА 15.04.2014 31.12.2018 ЈОВАНА ГЕОРГИЕВА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
429. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050902 ПЗУ ЛАВИТА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТОВО ЦВЕТОВО 151181 КАТЕРИНА ДАБЕСКА 02.05.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА АРСОСКА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
430. 05-28897/0905-537/2 4058013515452 25130900 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 149322 АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА 26.02.2013 31.12.2018 УРМЕЛЕК ИЗЕИРОСКА 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
431. 05-28897/0905-539/2 4080009500969 25112201 ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 107042 МИХАЈЛО ЌУЛУМОВ 23.04.2009 31.12.2018 ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВСКА 115452 БИЉАНА СТОЈАНОВИЌ ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
432. 05-28897/0905-539/2 4080009500969 25112201 ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 115452 БИЉАНА СТОЈАНОВИЌ 23.04.2009 31.12.2018 МАРТИНА ИВАНОВСКА 107042 МИХАЈЛО ЌУЛУМОВ ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
433. 05-28897/0905-541/2 4030001411170 25022902 ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146641 АНИТА ПЕТРЕВСКА 07.05.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА БЛАЖЕСКА 201600 СЛАВКО РИСТЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ БР 125 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
434. 05-28897/0905-546/2 4030006613250 25086801 ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304107 МАРИЈА ДАСКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2018 ВЕРЧЕ ГУРМЕШЕВИЌ 303666 МИРА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
435. 05-28897/0905-548/2 4030996102522 25021801 ПЗУ АНГЕЛОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ 57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 132047 СРБОСЛАВ РАДОЈИЧИЌ 01.10.2012 31.12.2018 ЗОРИЦА ЗАЕВСКА 302619 ЈАДРАНКА АЦЕВСКА-НАЈДЕВСКА ПЗУ СВЕТА ПЕТКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
436. 05-28897/0905-549/2 4030993241840 25014201 ПЗУ ДР КИРИЛ АТАНАСОВ ПЗУ ДР АТАНАСОВ КИРИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 135712 МАРТА ТУНЏЕВА 01.03.2009 31.12.2018 СЛАЃАНА ТАСЕВСКА 107042 МИХАЈЛО ЌУЛУМОВ ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
437. 05-28897/0905-552/2 4030006615288 25062201 ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 301981 МИРЈАНА МАЛЕНКОВА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА 402087 ТАНКИЦА ПИПЕРКОВА ПЗУ АЛЕДРА-МЕДИКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
438. 05-28897/0905-557/2 4030006616349 25065801 ПЗУ ДР М.ПАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ИВАН ЦАНКАР ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 113980 МИЛИЦА ПАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА МАРКОВСКА 150746 ЃОРГИ КАРАКОТЕВ ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
439. 05-28897/0905-558/2 4030007618043 25074501 ПЗУ Д-Р ЖАНЕ ДИШЛИЕСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 110140 СНЕЖАНА МИТОВА ДИШЛИЕВСКА 04.01.2007 31.12.2018 НАДИЦА ДИЗДАРЕВИЌ 304328 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ  
440. 05-28897/0905-562/2 4030006615407 25065001 ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117579 ВАСКО ПУЗДЕРЛИСКИ 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА ЗДРАВЕВСКА 201235 СОНЈА ЈАНАКИЕВСКА ПЗУ ДР СОЊА ЈАНАКИЕВСКА УЛ И.Л.РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
441. 05-28897/0905-565/2 4080009500985 25112301 ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.ГРАД.СИД/ББ БЛОК 4 ЗГРАДА 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 110965 ВИОЛЕТА ЈАНЕВСКА 22.04.2009 31.12.2018 ВЕСНА ЃОКОВИЌ 139386 МИРОСЛАВА ДИМЕВСКА-ШЕВЧЕНКО ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.ГРАД.СИД/ББ БЛОК 4 ЗГРАДА 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
442. 05-28897/0905-565/2 4080009500985 25112301 ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.ГРАД.СИД/ББ БЛОК 4 ЗГРАДА 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 139386 МИРОСЛАВА ДИМЕВСКА-ШЕВЧЕНКО 22.04.2009 31.12.2018 АНЕТА ТРАЈАНОВСКА 110965 ВИОЛЕТА ЈАНЕВСКА ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.ГРАД.СИД/ББ БЛОК 4 ЗГРАДА 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
443. 05-28897/0905-569/2 4082013511900 25135400 ПЗУ ДСГ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ПЗУ ДСГ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР 137553 АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВСКА ДАВИТКОВ 28.11.2013 31.12.2018 НАФИЈЕ ЕЈУПИ 149152 ЕМИЛИЈА ХАЏИЌ ПЗУ Д-Р ХАЏИЌ ВТОРА МАК БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
444. 05-28897/0905-57/2 4030006615601 25082701 ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИТКА ТРЕНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА АЦЕВСКА 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА ПЗУ МИМИ МЕДИКУС УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
445. 05-28897/0905-571/2 4057013520620 25131600 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОФИЈА МЕДИКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОФИЈА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МОСКОВСКА 7-6 СКОПЈЕ - КАРПОШ 144029 СОФИЈА КРСТЕВА 15.03.2013 31.12.2018 АНА ДАМЈАНОВСКА 130982 АНА ПАЛЕВА-СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА УЛ.НЕВЕСКА БР.4/4-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
446. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА 01.08.2008 31.12.2018 СЕВЏАН БИЛАЛИ 145637 ЈОРДЕ СИМОНОСКА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
447. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 145637 ЈОРДЕ СИМОНОСКА 01.08.2008 31.12.2018 НЕДИМЕ МАКСУТИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
448. 05-28897/0905-580/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУНЧИЦА ЃОРЃИЕСКА АНГЕЛКОСКА 131580 МАРИЈА НИКОЛОСКА ПЗУ МАКМЕДИКА-Р УЛ.КОЗАРА БР.68-Б13/1 СКОПЈЕ ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
449. 05-28897/0905-582/2 4030007619228 25087101 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОХЕМ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТАН ДИМОВ 33/1 СКОПЈЕ - ЧАИР 146188 АЛЕКСАНДРА КАЦАРСКА 30.01.2015 31.12.2018 ВЕДАД АДИЛОВСКИ 136344 ЈЕЛИЦА ПАНЧЕВСКА ПЗУ ХИГИН УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.9-Б ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЧАИР  
450. 05-28897/0905-583/2 4030994269527 25024201 ПЗУ ХИГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.9-Б ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЧАИР 136344 ЈЕЛИЦА ПАНЧЕВСКА 01.10.2010 31.12.2018 САМИЈЕ ДЕЉАЛИ 140511 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА ПЗУ ХИГИН УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.9-Б ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЧАИР  
451. 05-28897/0905-583/2 4030994269527 25024201 ПЗУ ХИГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.9-Б ВЛЕЗ 2 СКОПЈЕ - ЧАИР 140511 АЛЕКСАНДРА РИСТОВА 27.05.2013 31.12.2018 ФАТИМЕ РАШИТИ 132292 НАСЕР КРИВАЊЕВА ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР  
452. 05-28897/0905-59/2 4082012509236 25130500 ПЗУ Д-Р ХАЏИЌ ПЗУ - ДР ХАЏИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВТОРА МАК БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР 149152 ЕМИЛИЈА ХАЏИЌ 04.02.2013 31.12.2018 ФАТИМА РУШИД 137553 АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВСКА ДАВИТКОВ ПЗУ ДСГ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
453. 05-28897/0905-599/2 4057013523416 25136000 ИНСИГМА ИНСИГМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЃЕР БОШКОВИЌ 10 СКОПЈЕ - КАРПОШ 131164 МАРИЈА СИМЈАНОСКА 24.12.2013 31.12.2018 ТАЊА ПАНЕВА 303194 ВЕРИЦА ХАЏИ-РИСТИЌ ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
454. 05-28897/0905-6/2 4030005569193 25044301 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.144 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА 01.01.2006 31.12.2018 КАТЕРИНА АНДРЕЕВСКА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА ПЗУ АНТИГОНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
455. 05-28897/0905-60/2 4030992240742 25012301 ПЗУ АМБУЛАНТА САРАЈ ПЗУ АМБУЛАНТА САРАЈ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 133639 ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА-БОЖИНОВСКА 01.10.2001 31.12.2018 ВАСВИЈА ХАЏИБУЛИЌ 131024 РУМЈАНКА ТАШОВСКА ПЗУ ДР РУМЈАНКА ТАШОВСКА УЛ 17 БР 2 СКОПЈЕ - САРАЈ  
456. 05-28897/0905-61/2 4030008052680 25109000 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 134104 ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА 24.06.2013 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА СМИЛЕСКА 151459 АНИТА ГАГОСКА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
457. 05-28897/0905-61/2 4030008052680 25109001 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 151459 АНИТА ГАГОСКА 30.06.2014 31.12.2018 ВИОЛЕТА КРИВОКУЌИН 134104 ОФЕЛИЈА МАЏЕВСКА ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
458. 05-28897/0905-63/2 4030002449227 25011201 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 134937 ТЕОДОРА ИВАНОВА МОЈСОВСКА 01.08.2002 31.12.2018 ИРЕНА СТАМЕНОВСКА 302694 НЕВЕНКА ИВАНОВСКА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
459. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138851 ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕРИ ВЕЛЈАНОСКА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
460. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУПКА АНДОВСКА СТАМЕНКОВСКИ 138851 ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
461. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ 01.01.2007 31.12.2018 РОЗЕТА ПЕТКОВСКА 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
462. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА 11.09.2014 31.12.2018 МИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
463. 05-28897/0905-68/2 4030994150759 25015301 ПЗУ АРИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16 БР.18-СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131431 БАРИ АБАЗИ 03.09.2001 31.12.2018 ШЕНАЈ МЕМЕД 131660 ШЕФИЈЕ МЕМЕДОСКА ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
464. 05-28897/0905-69/2 4030993181120 25024101 ПЗУ МЕДИАРС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.14/5 СКОПЈЕ - ЧАИР 131008 СЕФИАН ФЕРАТИ БЕЛЧИШТА 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША ЃУРОВСКА 132659 ЏАБИР СУЛЕЈМАНИ ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР  
465. 05-28897/0905-71/2 4080009500977 25112401 ПЗУ САНИТАС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Д. ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ,БЛОК4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113670 ДИЈАНА ЈАРМОВА 21.04.2009 31.12.2018 СВЕТЛАНА ЈОВАНОВСКА 145998 ГОРДАНА ПЕНДЕВА-ГРИБОВСКА ПЗУ САНИТАС МЕДИКА УЛ.Д. ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ,БЛОК4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
466. 05-28897/0905-71/2 4080009500977 25112401 ПЗУ САНИТАС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Д. ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ,БЛОК4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 145998 ГОРДАНА ПЕНДЕВА-ГРИБОВСКА 21.04.2009 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА ЈОВАНОВИЌ 113670 ДИЈАНА ЈАРМОВА ПЗУ САНИТАС МЕДИКА УЛ.Д. ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ,БЛОК4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
467. 05-28897/0905-74/2 4030993206343 25016901 ПЗУ ХУМАНИТЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 БР.31 КОНДОВО, САРАЈ КОНДОВО 131814 ФАТМИР ШАЌИРИ 03.09.2001 31.12.2018 КИМЕТЕ ШАЌИРИ 132489 ШАБАН САЛИ ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.75 СКОПЈЕ - САРАЈ  
468. 05-28897/0905-75/2 4030001413849 25023201 ПЗУ КАПЕШТЕЦ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ БР.38 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА 03.09.2001 31.12.2018 ГОРДАНА ЧАМУШЕВА 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
469. 05-28897/0905-76/2 4030007643544 25096602 ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 138932 НАТАША СИМОНОВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ИВАНА ЃОШЕВСКА 402087 ТАНКИЦА ПИПЕРКОВА ПЗУ АЛЕДРА-МЕДИКА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
470. 05-28897/0905-78/2 4030998582700 25015601 ПЗУ КАЛИНКА ПЗУ КАЛИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР. 85 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 132438 КАЛИНКА СТОЈЧЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЌ 139351 БИЛЈАНА РОЗМАН ПЗУ КАЛИНКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР. 85 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
471. 05-28897/0905-78/2 4030998582700 25015601 ПЗУ КАЛИНКА ПЗУ КАЛИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР. 85 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 139351 БИЛЈАНА РОЗМАН 03.09.2001 31.12.2018 ГАБРИЕЛА МАРКОСКА 132438 КАЛИНКА СТОЈЧЕВСКА ПЗУ КАЛИНКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР. 85 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
472. 05-28897/0905-79/2 4030008037494 25106401 ПЗУ ДР МАЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 139890 МАЈА АЛЕКСОВА 24.09.2008 31.12.2018 ДИЈАНА ДЕНКОВСКА 148431 КРИСТИНА ПЕТРЕСКА ПЗУ ДР МАЈА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
473. 05-28897/0905-79/2 4030008037494 25106401 ПЗУ ДР МАЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 148431 КРИСТИНА ПЕТРЕСКА 24.09.2008 31.12.2018 ИВОНА МАКСИМОСКА АНЕВА 139890 МАЈА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР МАЈА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
474. 05-28897/0905-8/2 4030004516207 25023501 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР БУЛ.КОЧО РАЦИН БР 32/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА 21.09.2004 31.12.2018 НЕТКА САЗДОВСКА 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ ПЗУ ПИНОКИО УЛ.ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.31/2-4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
475. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 114863 НИКОЛА ПРОДАНОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЈАСЕМИН АВДАГОВСКА 201758 ДУШИЦА ДИНИЌ-МИРЧЕСКА ПЗУ АСКЛИПИОС УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
476. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЈНУР ФЕТА 114863 НИКОЛА ПРОДАНОВ ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
477. 05-28897/0905-81/2 4030006614486 25062701 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА ВУЈЕВСКА 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
478. 05-28897/0905-82/2 4030007646276 25092901 ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕСНА М МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 111430 ВЕСНА МАРКОВИЌ 01.10.2007 31.12.2018 ХАМИЈЕТ ЈУСУФИ 110159 МИРКО МИРКОСКИ ПЗУ ДОКТОР МИРКО ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
479. 05-28897/0905-83/2 4030006580972 25048501 ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА ПЗУ КЛОСТЕРМА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 138681 ЕЛИЗАБЕТА УНЕВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА НЕДЕЉКОВИЌ 131776 РУБИНА АНДОНОВСКА ПЗУ РУБИНА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ БР.14 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
480. 05-28897/0905-84/2 4082009500473 25112901 ПЗУ ВИТАМЕД ГТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ПАРОВИК 1/1-6 СКОПЈЕ - ЧАИР 143901 ЛИДИЈА ТАСКОВСКА-ИВАНОВИЌ 12.02.2013 31.12.2018 БЕСМИРЕ АДИЛИ-ВЕЛИУ 136131 ГОРАН АВРАМОВСКИ ПЗУ ДЕНТИЦИЈА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
481. 05-28897/0905-85/2 4030006614427 25076801 ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИРА АТАНАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 303666 МИРА АТАНАСОВА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА БУРЧЕВСКА 304107 МАРИЈА ДАСКАЛОВА ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
482. 05-28897/0905-86/2 4058011510828 25125801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 132101 КАТЕРИНА ПЕТРУШЕВСКА ФАРЕНВАЛД 03.11.2011 31.12.2018 ХРИСТИНА СТАНКОВА 149071 САРА СИМОНОВСКА ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
483. 05-28897/0905-87/2 4030006614796 25081701 ПЗУ ЦРЕШЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНА КАРАНФИЛОВСКА 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
484. 05-28897/0905-89/2 4030007618060 25063201 ПЗУ Д-Р МИРЈАНА СПАСОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМИ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 110094 МИРЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА МАРКОВСКА 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА ПЗУ АСКЛИПИОС УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
485. 05-28897/0905-9/2 4030994199650 25018301 ПЗУ УРГЕНТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ БР 78 СКОПЈЕ - КАРПОШ 131822 БИЛЈАНА ПЕТКОВСКА ОГНЈАНОВА 03.09.2001 31.12.2018 СТАНКА ЈОВАНОВСКА 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ ПЗУ УРГЕНТА УЛ КОЗЛЕ БР 78 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
486. 05-28897/0905-9/2 4030994199650 25018301 ПЗУ УРГЕНТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ БР 78 СКОПЈЕ - КАРПОШ 151165 ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ 24.04.2014 31.12.2018 МАРИЈАНА СЛАВКОВИЌ 131822 БИЛЈАНА ПЕТКОВСКА ОГНЈАНОВА ПЗУ УРГЕНТА УЛ КОЗЛЕ БР 78 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
487. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 141542 ГОРДАНА ТОТЕСКА 14.10.2014 31.12.2018 АНЕТА СТАНКОВСКА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
488. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛА ДЕСПОДОВСКА 141542 ГОРДАНА ТОТЕСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
489. 05-28897/0905-91/2 4030002445817 25023001 ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 05.07.2004 31.12.2018 АНЕТА ИВАНОВА 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА ПЗУ КАПЕШТЕЦ УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ БР.38 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
490. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 12.07.2010 31.12.2018 СЛАВИЦА ЛАЛЕВИЌ 148725 КАТЕРИНА ТРПЕСКИ ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
491. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 148725 КАТЕРИНА ТРПЕСКИ 16.06.2014 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МИЛКОВА 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
492. 05-28897/0905-97/2 4030006615628 25065301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ДОМИНИКА ДОЈЧИНОВСКА 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
493. 05-28897/0905-98/2 4057012516262 25127701 ПЗУ МЛЕЧЕН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БАГДАДСКА БР. 15 СКОПЈЕ - КАРПОШ 146862 МАРИЈА НИКОЛИЌ 17.05.2012 31.12.2018 БОЖА ЖЕРНОВСКА 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
494. 05-28897/0950-268/2 4030993148220 25012902 ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО МИЦКОВ БР.19А/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 146307 ЖИВКО РИСТОВСКИ 08.11.2010 31.12.2018 МАРИНА КРСТЕСКА 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА ПЗУ ФИЛАНИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
495. 05-28897/0950-268/2 4030993148220 25012902 ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО МИЦКОВ БР.19А/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 146315 АФРОДИТА МАРТИНОВСКА РИСТОВСКА 08.11.2010 31.12.2018 ЕНИСА ДЕДЕИЌ 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ ПЗУ ПРОМЕДИКА -3 УЛ.МРАМОРЕЦ БР.5Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
496. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 147834 СОЊА ДИЧОСКА 22.07.2014 24.08.2014 АДМИР ИЗЕРОСКИ 150932 ИРЕНА ИЛИЈЕСКА МАРКОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО ВЕРИЦА АРСОВА-ЈАНЧЕВА 144975 Замена за породилно 25.08.2014 25.05.2015
497. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 150932 ИРЕНА ИЛИЈЕСКА МАРКОВСКА 22.07.2014 31.12.2018 ФАТИМА ИЗЕРИ 144975 ВЕРИЦА АРСОВА-ЈАНЧЕВА  
498. 05-28897-0905-10/2 4030993140040 25019501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 140465 ЕЛЕНА МАНОЛЕВА НИКОЛОВСКА 01.01.2008 31.12.2018 150215 МАРИНА МИТЕВСКА  
499. 05-28897-0905-10/2 4030993140040 25019501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 147354 ИВАНА НАКОВ 01.01.2008 22.09.2013 ВЕРОНИКА СТОЈАНОВСКА 140465 ЕЛЕНА МАНОЛЕВА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ МАРИНА МИТЕВСКА 150215 Замена за специјализација 23.09.2013 23.09.2018
500. 05-28897-0905-10/2 4030993140040 25019501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 150495 НИКОЛА ПАНДЕЛИЕВ 08.01.2014 31.12.2018 ЕМИЛИЈА СТАНОЈКОВСКА-СТЕФАНОВСКА 150215 МАРИНА МИТЕВСКА  
501. 05-28897-0905-10/2 4030993140040 25019501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 150762 ИВА ЗДРАВЕВСКА 06.03.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА МИЛОШЕВСКА 150495 НИКОЛА ПАНДЕЛИЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ УЛ.РАДИШАНСКА БР.83А СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
502. 05-2897/0905-31/2 4030007003634 25098301 ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА 51 С МАРИНО ИЛИНДЕН 137170 ДИЈАНА ТАПЧАНОВСКА 19.11.2012 31.12.2018 ФРОСИНА ТРАЈКОВСКА 139203 АНА ТОДОРОВСКА ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ УЛ. Б.СТЕФКОВСКИ БР.199 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
503. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ 142166 ФИЛИП ЛОКВЕНЕЦ ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
504. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 142166 ФИЛИП ЛОКВЕНЕЦ 15.04.2013 31.12.2018 САЊА ДИМОВСКА 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
505. 05-744/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 31.12.2018 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 152030 СЛАВИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
506. 05-744/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 152030 СЛАВИЦА БОНЧАНОСКА 26.01.2015 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА МИЈАКОВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
507. 09/1139/2 4015006105515 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ 148555 ВИКТОРИЈА ЕФТИМОВА 01.02.2013 31.12.2018 МОНИКА КРСТОВСКА 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН  
508. 09/1139/2 4015006105515 15001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 31.12.2018 МАРИНА БОШКОВСКА 148555 ВИКТОРИЈА ЕФТИМОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ СЕЛО РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ  
509. 09/1153/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 31.12.2018 БОЈАНА СТОЈАНОВСКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
510. 09/1154/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
511. 09/1156/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 31.12.2018 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА-ИМА УПЛАТА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
512. 09/1157/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 147818 МАРИЈА ТАШКОВСКА 03.09.2001 31.08.2014 ДЕСА КИТАНОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 139793 Замена за породилно 01.09.2014 01.06.2015
513. 09/1157/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 АНЕТА ДАВИТКОВСКА 139793 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА  
514. 09/1161/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2018 ДАНИЕЛА ИЛИЕВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
515. 09/1164/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА СТЕФАНОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
516. 09/1168/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 31.12.2018 ГОРДАНА МИТРОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
517. 09/1172/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
518. 09/1182/2 4015013502872 15003800 Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОЈ КАРПОШ 110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА ПРОКОПОВСКА 16.10.2014 31.12.2018 ДАРКО СПАСОВСКИ 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
519. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 133566 ПЕТАР АТАНАСОВСКИ 15.09.2001 06.08.2013 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 150258 КИРИЛ ПЕТКОВСКИ ГАБРИЈЕЛА ДИМОСКА 149969 Замена за специјализација 07.08.2013 07.08.2017
520. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 143278 СЛАВЧЕ ТОДОРОВСКИ 15.09.2001 28.10.2013 ПЕТРА АНДОНОВСКА 149969 ГАБРИЈЕЛА ДИМОСКА КИРИЛ ПЕТКОВСКИ 150258 Замена за специјализација 29.10.2013 31.12.2018
521. 09/209/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА РИСТЕВА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА ПЗУ РОЗАЛИ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
522. 09-1000/1 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 31.12.2018 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
523. 09-1002/1 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА МИТЕВА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
524. 09-1003/1 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 31.12.2018 ЛЕНЧЕ БАЧОВСКА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
525. 09-10087/1 4061014501391 17038000 ПЗУ НИКИ С.ОРИЗАРЕ, ЛИПКОВО ПЗУ НИКИ С.ОРИЗАРЕ, ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.10 ОРИЗАРИ - КУМАНОВО 145238 НЕРЏАН ДЕМИРИ 30.06.2014 31.12.2018 МЕРАЉ ДАУТИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
526. 09-10095/1 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЛАБУНИШТА 151416 ХАРИС ИСОСКИ 26.06.2014 31.12.2018 АРБОНЕША ИСОСКА 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ПОДГОРЦИ  
527. 09-10095/1 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЛАБУНИШТА 151971 СЕЈАТ ЌАЗИМОСКИ 08.01.2015 31.12.2018 ВИЛДАН САЛОСКА 151416 ХАРИС ИСОСКИ ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЛАБУНИШТА  
528. 09-10096/1 4026014518766 26012300 ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ПОДГОРЦИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ 26.06.2014 31.12.2018 РАСИДА АВМЕДОСКА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС С.ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
529. 09-1010/1 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ ВИНИЦА БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
530. 09-1011/1 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 СИЛВАНА ТАНЕВА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
531. 09-10187/1 4038014508475 25140101 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.НАУМ СКОПЈЕ ПЗУ СВ.НАУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КРАИШКА БР.1А СКОПЈЕ - БУТЕЛ 151394 БОРЧЕ КОСТОВСКИ 20.06.2014 31.12.2018 ЈОВАНА ПАУНКОВИЌ 134996 ВАЛЕНТИНА ШАНДАРОВА ПЗУ ВАЛЕНТИНА МЕДИКА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
532. 09-1020/1 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВСКА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
533. 09-1020/1 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
534. 09-1027/1 4005006108110 5001901 ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р- ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА СПАСОВА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
535. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ 12.03.2013 31.12.2018 ЈАДРАНКА КОВЧЕГАРОВА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ ПЗУ Д-Р ДИЈАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА  
536. 09-1034/1 4005009501386 5004101 ПЗУ СВЕТИ СПАС 2009 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРСИНО,ВИНИЦА ТРСИНО 138762 ЈАДРАНКА КОЦЕВА 29.04.2009 31.12.2018 ДИЈАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ ВИНИЦА БЛАТЕЦ  
537. 09-1039/1 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 31.12.2018 ВАСКА СТОЈМЕНОВА 400351 НЕВЕНКА ГУГУШОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
538. 09-1039/1 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
539. 09-1039/1 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ГОЛУБИНА СТАНОЕВСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
540. 09-1039/1 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 400351 НЕВЕНКА ГУГУШОВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ДОБРИЛА СПАСОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
541. 09-10564/1 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 147133 КЛАРА ИВАНОВА 02.07.2014 31.12.2018 МАРИНЕЛА ФИЛЏАНОВА ГЛИГОРОВ 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
542. 09-11-2013 4007992106416 7001401 ПЗУ БИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОСКИ БР.6-1/1 ГОСТИВАР 130222 ХАЛИТ УКА 12.11.2013 31.12.2018 МЕВЛАНА ЗЕЌИРИ 300276 ХАЈДАР САЛИУ ПЗУ НЕОМЕД УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР  
543. 09-116/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА ОГЊАНОСКА 01.01.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
544. 09-12271/1 4085014501037 25140901 ПЗУ Д-Р КМЕТОВСКА СКОПЈЕ С. КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО ПЗУ Д-Р КМЕТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР 4 КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО КУЧЕВИШТЕ 142590 СВЕТЛАНА ЗАРКОВА-КМЕТОВСКА 29.07.2014 31.12.2018 ПЕРСА КОМНЕНОВИЌ 110280 АНАСТАСИЈА БЛАЖЕВСКА ПЗУ Д-Р СИМИЏИЕВА УЛ.1 ББ ЧУЧЕР - САНДЕВО  
545. 09-1289/2 4022995100329 21000201 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ГО-КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВИОЛЕТА АНДОВА 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
546. 09-1289/2 4022995100329 21000202 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСНА ЗЛАТИНОВА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
547. 09-1292/2 4022006105317 21001801 ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНКА БОЖОВИЌ 104841 ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
548. 09-1294/2 4022996100772 21000401 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ПЗО ДОНЕВСКА ПАЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА 22.12.2014 31.12.2018 ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВСКА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
549. 09-13/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 31.12.2018 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
550. 09-13062/1 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 31.12.2018 МАЈА ПЕТРЕСКИ 148504 ДЕЈАН БИЛЕСКИ ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО  
551. 09-13062/1 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 148504 ДЕЈАН БИЛЕСКИ 06.11.2014 31.12.2018 ЗОРИЦА ПОПОСКА 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО  
552. 09-1311/2 4022005104856 21000701 ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА 01.02.2006 31.12.2018 ФРОСИНА АРСОВА 104841 ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
553. 09-1312/2 4022006105309 21002601 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛГА СПАСОВА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
554. 09-1313/2 4022006105287 21001401 ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 104841 ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ЈАНЕВА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
555. 09-1315/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП 104850 ВИОЛЕТА ЈАЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА ВИТАНОВА 104884 МИМОЗА ДОНЕВА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП  
556. 09-1315/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП 104884 МИМОЗА ДОНЕВА 05.05.2014 31.12.2018 ИРЕНА ЛАЗАРЕВСКА 104850 ВИОЛЕТА ЈАЧЕВА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП  
557. 09-1316/2 4022006105376 21002401 ПЗУ ДР СТЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 200646 СТЕВЧО НИКОЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СОФЧЕ ЃЕОРГИЕВА 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
558. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ЉУПКА ДАНИЛОВСКА 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
559. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ПАВЛОВСКА 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
560. 09-149/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
561. 09-1492/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА СЕВДИНСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
562. 09-1493/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
563. 09-1496/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 МИРЈАНА ФИДАНСКА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
564. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ ПЗУ РУЖА БИОЛАБ УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО  
565. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
566. 09-1505/2 4001006108173 1075501 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
567. 09-1510/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ОЛИВЕРА БОШНАКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
568. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИЦА КАЦАРСКА 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО  
569. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА 01.10.2012 31.12.2018 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
570. 09-1511/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД СПЕ. ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 31.12.2018 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
571. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 116890 НИКОЛА КОЛЕВ 01.04.2011 31.12.2018 СОЊА МИЦЕВСКА 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
572. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЦВЕТАНА СИНДРАКОВСКА 116890 НИКОЛА КОЛЕВ ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
573. 09-1517/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО  
574. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 31.12.2018 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
575. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
576. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ 03.09.2001 31.12.2018 МИТРА СТОЈАНОВСКА 145416 ВАЛБОН ЉИМАНИ ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
577. 09-1522/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2018 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
578. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 31.12.2018 ХАНА КУРТИШИ 101281 МАИР ИСЕИНИ ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА УЛ. М. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
579. 09-1526/2 4007008502462 7014102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СИМНИЦА СИМНИЦА 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 01.05.2014 31.12.2018 БЕСА БЕЏЕТИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
580. 09-153/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 31.12.2018 НИКОЛЧЕ КИТАНОВСКИ 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
581. 09-15305/1 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 31.12.2018 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВА    
582. 09-1532/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 31.12.2018 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
583. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 31.12.2018 ИЗМА АМЕТИ 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
584. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА 15.01.2007 31.12.2018 ЛУБИЦА МАТЕСКА 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
585. 09-1538/2 4007006136744 7008601 ПЗУ ФАТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРУТОК ВРУТОК 101354 РУШАН АРИФИ 15.01.2007 31.12.2018 АЈТЕР ДУРМИШИ 131547 САФЕТ АМЗИ ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
586. 09-1541/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2018 ГОРДАНА РИСТОСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
587. 09-1542/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 31.12.2018 АНТИГОНА ШАБАНИ 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
588. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 31.12.2018 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
589. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 31.12.2018 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
590. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ СЕЛМАНИ 26.09.2014 31.12.2018 ХУЉА РЕШИТИ 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
591. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 31.12.2018 НЕШРА ЛИСИ 146986 АХМЕТ СЕЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
592. 09-1547/2 4007006136760 7008501 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 31.12.2018 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 145181 МУХАМЕДАЛИ ХАЈРЕДИНИ ПЗУ ЕС-МЕДИКА С.ГРАДЕЦ ВРАПЧИШТЕ 101 101 ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
593. 09-15519/1 4032014525665 25142401 ПЗУ Д-Р РУЖИЦА СКОПЈЕ ПЗУ Д-Р РУЖИЦА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДИМИР КОМАРОВ 29/3-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 151688 РУЖИЦА АЛУЛОСКА 22.09.2014 31.12.2018 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВСКА 147982 ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКИ ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА УЛ.АНГЕЛ ДИМОВСКИ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
594. 09-1552/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА 06.12.2011 12.05.2014 АНЕТА ЈОВАНОВСКА 135046 АНЕТА ЈАНКОСКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.СВЕТОЗАР СПИРОСКИ БР.4 ГОСТИВАР КЛАУДИЈА ЃИНОСКА 151335 Замена за боледување 13.03.2015 05.04.2015
595. 09-15593/1 4002014537616 2067100 ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНЕ САНДАНСКИ 19 БИТОЛА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА 23.09.2014 31.12.2018 БОШКО АНГЕЛЕВСКИ 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
596. 09-15623/2 4082014513605 25142200 ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР 137472 НАТАША ФИНДАЧКА 06.10.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВСКА 137553 АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВСКА ДАВИТКОВ ПЗУ ДСГ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
597. 09-15645/1 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА  
598. 09-15683/1 4029014514930 30012901 Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП 151696 БЛАГОЈА ВАСИЛЕВ 22.09.2014 31.12.2018 СТОЈКА СПАСОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
599. 09-1571/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 31.12.2018 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
600. 09-1573/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 31.12.2018 ЛАРГИМЕ ХАЛИЛИ 147745 КАТЕРИНА ОГЊАНОСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
601. 09-1576/1 4057013523700 25136200 ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ДР ЗЛАТКА РУФЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 144770 ЗЛАТКА РУФЧЕСКА 29.01.2014 31.12.2018 ЈУЉИЈАНА МИШЕВСКА 152234 КАТЕРИНА СПИРОВСКА ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
602. 09-1576/1 4057013523700 25136200 ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ДР ЗЛАТКА РУФЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 152234 КАТЕРИНА СПИРОВСКА 13.02.2015 31.12.2018 СОНЈА ТОДОРОВА 144770 ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
603. 09-1577/2 4007006136892 7008801 ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. М. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 101281 МАИР ИСЕИНИ 15.01.2007 31.12.2018 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
604. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 31.12.2018 АРЗУ РЕШИТИ 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
605. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 15.04.2013 31.12.2018 СУЛЕЈХА НУРЕДИНИ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР  
606. 09-1582/2 5007998109054 7000301 ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.14 ГОСТИВАР 151670 ЗЕЈНЕП БИЉАЛИ 04.09.2014 31.12.2018 МАГБУЛЕ БИЉАЛИ 145416 ВАЛБОН ЉИМАНИ ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
607. 09-1588/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 31.12.2018 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
608. 09-1589/2 4042013501300 7019600 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛИШТЕ С.КАЛИШТЕ ВРАПЧИШТЕ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛИШТЕ С.КАЛИШТЕ ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 1 КАЛИШТЕ 147192 ХЕТЕМ СЕЈФУЛИ 24.07.2013 31.12.2018 ЉИНДИХАНА СЕЈФУЛИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
609. 09-1592/2 4007008503159 7014303 ПЗУ ПРОВИТА МЕД ПЗУ ПРОВИТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЃУРЃЕВИШТЕ 142913 ЈЕТМИР КАРИМАНИ 14.03.2014 31.12.2018 ГАНИМЕТЕ РАМАДАНИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
610. 09-1596/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 31.12.2018 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
611. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 151114 БОСИЛКА АЛАЧКА 17.04.2014 31.12.2018 РОСАНА ВАСИЛЕВА 151793 МАРИЈА МИТЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
612. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 151793 МАРИЈА МИТЕВА 21.10.2014 31.12.2018 НЕВЕНКА УРДОВСКА 151114 БОСИЛКА АЛАЧКА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
613. 09-1600/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 31.12.2018 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
614. 09-1602/2 4007006136868 7010501 ПЗУ НЕОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР 300276 ХАЈДАР САЛИУ 15.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ЈАНКОСКА 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
615. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА 01.08.2008 01.08.2008 МАГДАЛЕНА АПОСТОЛОСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР СЛАЃАНА МАКСИМОСКА 149730 Замена за специјализација 30.05.2013 28.05.2015
616. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 31.12.2018 ЈАСМИНКА ЈАКИМОСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
617. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 140031 ЕНИС АДЕМСКИ 01.01.2007 31.12.2018 НИКОЛИНА НИКОЛИЌ ЈОВАНОСКА 150045 ЈЕЛЕНА СТЕФАНОСКА ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
618. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 150045 ЈЕЛЕНА СТЕФАНОСКА 01.09.2014 31.12.2018 140031 ЕНИС АДЕМСКИ ПЗУ НОВА МЕДИКА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР  
619. 09-1610/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
620. 09-1611/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ШЕНДЕТИ СН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2018 ВЛОРА КАДРИУ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
621. 09-1612/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 31.12.2018 ФАТИМА МЕХМЕДИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
622. 09-1614/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 31.12.2018 МИРИТА РАШИТИ 144207 ЌЕМАЛ ВЕЛИУ ПЗУ ХА-МЕДИКА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ  
623. 09-1615/2 4074009500217 7016101 ПЗУ АГО-ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОСТИВАР ВРБЈАНИ - ГОСТИВАР 101400 АГИМ ЗЕЌИРИ 15.02.2010 31.12.2018 АДНАН ЗЕЌИРИ 117145 АРБЕН МИРТО ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА  
624. 09-1617/2 4074009500098 7015701 ПЗУ ХА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ 144207 ЌЕМАЛ ВЕЛИУ 21.07.2009 31.12.2018 НАДИРЕ КАДРИЈУ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
625. 09-1618/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 31.12.2018 ЗЕЛИЈА КОКУЛИ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
626. 09-1619/2 4007007137086 7010302 ПЗУ ТЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ 116645 ТЕУТА МИРТО 17.12.2009 31.12.2018 АМЕЛА РАШИТИ 144088 ОМЕР ДУРМИШИ ПЗУ ДР ОМЕР ДУРМИШИ ГОСТИВАР ПРИСОЈНИЦА  
627. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 137987 ИГОР ВЕЛЈАНОСКИ 01.09.2005 01.09.2005 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 152293 САЊА ЌИПРЕСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР ТРАЈЧЕ НЕШКОВСКИ 151912 Замена за специјализација 26.11.2014 01.06.2016
628. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 152293 САЊА ЌИПРЕСКА 02.03.2015 31.12.2018 ТАТИЈАНА БОГДАНОСКА 151912 ТРАЈЧЕ НЕШКОВСКИ  
629. 09-1632/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 31.12.2018 ФАТИМЕ НУРЕДИНИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
630. 09-1648/2 4042010500566 7017501 ПЗУ БЕО МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ 146250 ГЗИМ СЕЛИМИ 02.11.2010 31.12.2018 ЉИЉАНА МИЦОСКА 115550 ИГОР ГЕЛОС ПЗУ ДР ИГОР УЛ. 101 ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
631. 091649/2 4029002122459 30001201 ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ББ ШТИП 134171 ВЛАДИМИР ТИМОВСКИ 15.03.2002 31.12.2018 АНА МИЛЕВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
632. 09-1649/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА БИЛБИЛОСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
633. 09-1649/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 200395 ТРАЈАНКА САРАФИМОСКА 15.01.2007 31.12.2018 БРАНКА НИКОЛОСКА 200409 ФЕАС ДОКСАНЧЕ ПЗУ ДР ФЕАС ДОКСАНЧЕ УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 37 ГОСТИВАР  
634. 09-1651/2 4029006133650 30006801 ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-Р ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА СПОРТМЕДИКА ДР ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 200948 ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ 01.10.2006 31.12.2018 ВЕЛИЧЕ ЕФТИМОВА 107344 ЈАСМИНКА КУКУБАЈОВА БЕЛИЌ ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
635. 09-1654/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 31.12.2018 НАТАША ГРОЗДАНОСКА АНАСТАСОСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
636. 09-1657/2 4007002122757 7002001 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПЗО ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СВЕТОЗАР СПИРОСКИ БР.4 ГОСТИВАР 135046 АНЕТА ЈАНКОСКА 01.06.2009 31.12.2018 СОЊА МЕРЏАНОСКА 151335 КЛАУДИЈА ЃИНОСКА  
637. 09-1660/2 4029006133064 30004901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТКО НЕДЕВ - ВНИЌ БР.28 ШТИП 144096 НИКОЛА ДИМИТРОВ 25.06.2009 31.12.2018 НАДИЦА КОЦЕВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
638. 09-1661/2 4029013513166 30012300 Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 18.07.2013 31.12.2018 РАТКА СМИЉАНОВА 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП  
639. 09-1663/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗО ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП 152137 ХРИСТИНА ПЕТРОВА 02.02.2015 31.12.2018 ИРЕНА ПАНОВА 151092 ИРЕНА ШУМАНСКА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
640. 09-1665/2 4029013513182 30012400 ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА 17.07.2013 31.12.2018 БИЛЈАНКА ЦВЕТКОВА 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП  
641. 09-1666/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 145416 ВАЛБОН ЉИМАНИ 01.05.2010 31.12.2018 НИКОЛИНА МАНОЈЛОСКА 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
642. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
643. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 23.09.2013 31.12.2018 ЕЛИЦА РАНГОТОВА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
644. 09-1667/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ ДР. ХАСИМ САЛИУ ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 149489 БУРИМ САЛИУ 12.04.2013 21.07.2013 НУРЃУЛ МИСЛИМИ 151670 ЗЕЈНЕП БИЉАЛИ ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.14 ГОСТИВАР ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 147141 Замена за специјализација 22.07.2013 31.12.2018
645. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДА ЧУКНИЕВА 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС  
646. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ФЛОРИНКА КОСТОВА 152048 НИНОСЛАВ ГРУЕВ  
647. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 147630 ГОРАН БОГАТИНОВ 03.09.2001 30.09.2014 МИРЈАНА НАСТЕВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС НИНОСЛАВ ГРУЕВ 152048 Замена за специјализација 15.12.2014 31.12.2018
648. 09-1669/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 08.11.2013 31.12.2018 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ БИЛЈАНА ДИМЧЕСКА 145904 Замена за породилно 16.02.2013 07.11.2013
649. 09-1669/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2018 АФРДИТА НЕЗИРИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
650. 09-167/1 4018006103970 3004201 ПЗУ МБ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МБ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД 138940 ИГОР ДАБЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИМОСКА 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД  
651. 09-1672/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 15.01.2007 АМИРЕ САЛАИ 146781 ЗЕНИЈЕ ЕЛЕЗИ АРСЛАНИ ПЗУ Д-Р ФАТМИР С.НЕГОТИНО-ПОЛОШКО НЕГОТИНО - ПОЛОШКО АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ 151556 Замена за специјализација 01.08.2014 01.05.2015
652. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА 07.09.2001 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
653. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ 07.09.2001 31.12.2018 ЈАГОДА НИКОЛОВА 145262 АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ  
654. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 148369 АЛЕКСАНДАР СТОЈМЕНОВ 07.09.2001 14.10.2013 МАРИЈА ПЕТРОВСКА 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ 145262 Замена за специјализација 29.05.2014 31.12.2018
655. 09-1674/2 4004006119824 29007601 ПЗУ ДР БИЛЈАНА КОЦЕВСКА ПОЛИКЛИНИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНАДР КОЦЕВСКА БИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 01.03.2008 31.12.2018 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 138843 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ ДР БИЛЈАНА КОЦЕВСКА ПОЛИКЛИНИКА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
656. 09-1674/2 4004006119824 29007601 ПЗУ ДР БИЛЈАНА КОЦЕВСКА ПОЛИКЛИНИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНАДР КОЦЕВСКА БИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 138843 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 14.10.2012 31.12.2018 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ ДР БИЛЈАНА КОЦЕВСКА ПОЛИКЛИНИКА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
657. 09-1675/2 4004995102021 29000201 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 31.12.2018 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
658. 09-1675/2 4004995102021 29000203 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС  
659. 09-1675/2 4004995102021 29000203 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 143421 ЦВЕТКО АРСОВ 20.11.2008 28.02.2011 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС ВЕСНА ГУНОВА 133086 Замена za специјализација со втор тим 03.01.2013 31.12.2018
660. 09-1675/2 4004995102021 29000203 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 10.04.2013 15.08.2014 ВЕРИЦА РИЗОСКА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
661. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА 03.06.2009 31.12.2018 БИЛЈАНА ШТЕРЈОВА 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
662. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА 03.06.2009 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ГИЧЕВА 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
663. 09-1676/2 4004995105373 29000601 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС 152382 ОЛГИЦА МИХАЈЛОВА 10.03.2015 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 133264 ВИЛОЕТА ИВАНОВСКА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
664. 09-1676/2 4042013501415 7019900 ПЗУ ЕС-МЕДИКА С.ГРАДЕЦ ВРАПЧИШТЕ ПЗУ ЕС-МЕДИКА С.ГРАДЕЦ ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 101 ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 145181 МУХАМЕДАЛИ ХАЈРЕДИНИ 02.10.2013 31.12.2018 БЕСИМЕ МАМУТИ 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
665. 09-1677/2 4007007137329 7011201 ПЗУ Д-Р ФАТМИР ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ФАТМИР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО-ПОЛОШКО НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 146781 ЗЕНИЈЕ ЕЛЕЗИ АРСЛАНИ 10.11.2014 20.01.2015 ЛЕОНОРА МЕЏИТИ 151556 АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ АЉОР ДУРМИШИ 152072 Замена за породилно 21.01.2015 13.07.2015
666. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НАДА ПАВЛОВСКА 144436 ВЕРА АРСОВА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
667. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 144436 ВЕРА АРСОВА 07.10.2013 31.12.2018 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС  
668. 09-1680/2 4007006136949 7008401 ПЗУ ДР ФЕАС ДОКСАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПШО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 37 ГОСТИВАР 200409 ФЕАС ДОКСАНЧЕ 15.01.2007 31.12.2018 РЕВИЈЕ МУСТАФАИ 200395 ТРАЈАНКА САРАФИМОСКА ПЗУ САРАМЕД УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР  
669. 09-1681/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
670. 09-1682/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА ТОДОРОВА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
671. 09-1684/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 31.12.2018 БОЈАНА КАРАКАШЕВА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
672. 09-1684/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
673. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 135151 ОРХИДЕЈА НЕЧЕВА ПЕТРОВА 01.01.2009 31.12.2018 САШКА Ј ЗДРАВКОВ 140848 ТАЊА САРАГИНОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
674. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 140848 ТАЊА САРАГИНОВ 01.01.2009 31.12.2018 СОЊА БОДЕВА 135151 ОРХИДЕЈА НЕЧЕВА ПЕТРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
675. 09-1685/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 31.12.2018 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 140848 ТАЊА САРАГИНОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
676. 09-1685/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 148288 ЕЛЕНА СТОЈНЕВА ТАШЕВА 01.01.2009 01.07.2014 135151 ОРХИДЕЈА НЕЧЕВА ПЕТРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
677. 09-1685/2 4007006136612 7008001 ПЗУ ДР ИГОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 115550 ИГОР ГЕЛОС 15.01.2007 31.12.2018 РУЖИЦА ЈАНКОСКА 146250 ГЗИМ СЕЛИМИ ПЗУ БЕО МЕДИКА ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ  
678. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
679. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА 03.09.2001 31.12.2018 МАРИНА СИРКАРЕСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
680. 09-1686/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2018 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
681. 09-1688/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
682. 09-1688/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 146811 МЕРИМА ИЗАИРИ 07.03.2013 31.12.2018 ДРИТА МУСЛИУ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР ТОМЕ АРЏАНЛИЕВ 148482 Замена за породилно 23.06.2011 06.03.2013
683. 09-1688/2 4029006133846 30007001 ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 107344 ЈАСМИНКА КУКУБАЈОВА БЕЛИЌ 01.10.2006 31.12.2018 ЗОРИЦА ЧИТКУШЕВА 200948 ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-Р ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
684. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 31.12.2018 ХАНДАН КАРПУЗИ ШУЛАНИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
685. 09-1689/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 31.12.2018 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
686. 09-1689/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 151068 АЛБЕРТ ВЕЛИА 22.04.2014 31.12.2018 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
687. 09-1690/2 4074010500352 7017101 ПЗУ ДР ОМЕР ДУРМИШИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОСТИВАР ПРИСОЈНИЦА 144088 ОМЕР ДУРМИШИ 21.07.2010 31.12.2018 СЕМИР ЕЈУПИ 116645 ТЕУТА МИРТО ПЗУ ТЕ МЕДИКА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ  
688. 09-1692/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 230030 РУЖА УСТАПЕТРОВА 03.09.2004 31.12.2018 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
689. 09-1693/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 31.12.2018 РАЗИЈЕ ТАХИРИ 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС  
690. 09-1695/2 4007006136647 7008701 ПЗУ ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2018 ИСНИЈЕ БИЛАЛИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
691. 09-1696/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 31.12.2018 РЕЗЕАРТА ОСМОНИ    
692. 09-1696/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА 01.10.2006 31.12.2018 РОСКА ЈОЛЕВА 200913 ПАНДОРА КРАЛЕВА ПЗУ ПРО-МЕДИКА -А УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
693. 09-1701/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА 01.04.2007 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 135151 ОРХИДЕЈА НЕЧЕВА ПЕТРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
694. 09-17019/2 4030988183289 25010203 ЈЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.58 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109568 ВИОЛЕТА МИЛОШЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ВЕЛИКА ЛУНЕСКА 303976 РОЗА ЛАЌИНСКА-НЕТКОВА ПЗУ Р.Л.Н. МЕДИКА УЛ. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
695. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 01.10.2012 31.12.2018 СИЛВАНА АТАНАСОВА 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
696. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
697. 09-171/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 31.12.2018 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
698. 09-1710/2 4004995100347 29000901 ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА ПЗО ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАТИНОВ - ЏИНОТ БР.81 ВЕЛЕС 139076 ВИОЛЕТА НИКОЛОВ 01.02.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА НАСТОВА ЧОКОВА 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС  
699. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 148385 ДАЛИБОР ВЕСЕЛИНОВ 21.10.2004 31.12.2018 ПАВЛИНКА ЃОРГИЕВА 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
700. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА 21.10.2004 31.12.2018 ГОРДАНА ПАУНОВА 148385 ДАЛИБОР ВЕСЕЛИНОВ ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
701. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 140457 БИЉАНА БОСИЛКОВА 01.03.2007 01.03.2007 МАРИЧЕ МАРКОВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 148091 Замена за специјализација 17.10.2012 01.12.2015
702. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2018 РАДМИЛА ХАЏИЕВА 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
703. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА БОЈАЏИЕВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
704. 09-1714/2 4029006133609 30007201 ПЗУ ПРО-МЕДИКА -А ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРО-МЕДИКА-А ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 200913 ПАНДОРА КРАЛЕВА 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА ХРИСТОВСКА 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
705. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА ЛЕОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
706. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ГОРКА ЗАФИРОВА 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
707. 09-1717/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА МАНЕВА 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС  
708. 09-1718/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ 25.02.2008 31.12.2018 МОНИКА ТРАЈКОСКА 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС  
709. 09-1719/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 31.12.2018 МАРИЈА ЃОРЃИЕВА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
710. 09-172/2 4002002150805 2011901 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 31.12.2018 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
711. 09-1721/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 149233 МАРИЈА САМАРЏИСКА 05.02.2013 08.02.2015 ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВА 330043 БЛАГОРОДНА ЛОЗАНОВСКА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП ЕЛЕНА МИШОВСКА 152188 Замена за породилно 09.02.2015 09.11.2015
712. 09-1721/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 330043 БЛАГОРОДНА ЛОЗАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 КАТИЦА ДИМЧОВА 149233 МАРИЈА САМАРЏИСКА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП  
713. 09-1723/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС  
714. 09-1724/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107000 МИРЈАНА НАЈДОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НИКОЛИНА РИСТОВА 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС  
715. 09-1724/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИКА ЃОРЃИЕВА 107000 МИРЈАНА НАЈДОВСКА ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС  
716. 09-173/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА ЏАРЛИЕВА ИВАНОВА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
717. 09-1731/2 4029995104558 30000801 ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП 150240 ВЕСНА АЛЕКСОВА 01.11.2013 31.12.2018 ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
718. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА 28.01.2015 31.12.2018 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 150185 ТИХОМИР МИЛЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
719. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150185 ТИХОМИР МИЛЕВ 28.01.2015 31.12.2018 ПАВЛИНКА ПЕШЕВСКА 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
720. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 152315 МАНУЕЛА МАНЕВА 11.03.2015 31.12.2018 НАТАША СТОЈМИРОВА 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
721. 09-1738/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 133264 ВИЛОЕТА ИВАНОВСКА ДИМОВА 03.09.2001 31.12.2018 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 135380 ЕЛИЗАБЕТА П . ДИМИТРИЕВА  
722. 09-1738/2 4029006133960 30007501 ПЗУ Д-Р ДАНИЦА ПЗУ ОРДИНА. ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР ДАНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА 01.10.2006 31.12.2018 НАДИЦА СТОЈАНОВА 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
723. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303518 ЦВЕТА КОСТОВСКА ЈОРДАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА АНДОВА 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
724. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 31.12.2018 РОДНА ЃОРЃИЕВА 303518 ЦВЕТА КОСТОВСКА ЈОРДАНОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
725. 09-174/2 4002006173923 2054301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ орд. по општа медицина ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 100366 СНЕЖАНА СПИРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СИЛВАНА ПЕТКОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
726. 09-174/2 4002006173923 2054301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ орд. по општа медицина ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЛИДИЈА ЦИЛЕВСКА 100366 СНЕЖАНА СПИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
727. 09-1740/2 4029004128080 30000501 ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА 01.07.2010 31.12.2018 БЛАГИЦА СТЕВАНОВА 150185 ТИХОМИР МИЛЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
728. 09-1742/2 4029998114945 30000901 ПЗУ МАКМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП 132314 ДОНЧО ЃОРГИЕВ 01.02.2014 31.08.2014 ВЕСНА ЃОРГИЕВА 150185 ТИХОМИР МИЛЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП ЕЛЕНА КАРАНАКОВА 149543 Замена за специјализација 01.09.2014 01.10.2015
729. 09-175/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИЛЕВСКА 139742 ВЕСНА ПЕЈЧИНОВСКА-РИСТЕСКА ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА  
730. 09-175/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 139742 ВЕСНА ПЕЈЧИНОВСКА-РИСТЕСКА 21.06.2014 31.12.2018 СНЕЖАНА ДОЛЕВСКА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА  
731. 09-175/2 4018006104089 3004701 ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИЛОШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРЕГЛОВО МАКЕДОНСКИ БРОД 115649 БОШЕ МИЛОШЕСКИ 19.05.2007 20.05.2013 САДАИМ АЗИЗОСКИ 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД ЕМАНУЕЛА БЕЛУЛОСКА 150584 Замена за неплатено одсуство 21.01.2014 21.04.2017
732. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 15.04.2013 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО КАТИЦА ПАНОВСКА 149594 Замена за неплатено одсуство 16.04.2013 16.04.2017
733. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА НАЈДОВА 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА  
734. 09-176/2 4002006174172 2054401 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАСКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 РОЗИЦА СОКЛЕВСКА 138053 СОЊА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
735. 09-176/2 4002006174172 2054402 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА-МАКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО 138053 СОЊА МАРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ДОСТА СЕКУЛОВСКА 110710 ВЛАДО БУШИНОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА  
736. 09-176/2 4002006174172 2054403 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА -СТАРАВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА 110710 ВЛАДО БУШИНОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 КРИСТИНА ДИМИТРОВСКА 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ  
737. 09-1760/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 31.12.2018 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
738. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 31.12.2018 МАЈА ПАВЛОВА 151831 КРИСТИНА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
739. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ЗАФИРОВСКА 30.10.2014 31.12.2018 БИЉАНА АТАНАСОВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
740. 09-177/2 4002006174245 2054001 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦАПАРИ - БИТОЛА ЦАПАРИ 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
741. 09-1771/2 4029993100288 30001301 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА ПЗО ДР ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТРАШО ПИНЏУР БР.52 ШТИП 330175 ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА 03.09.2001 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ПАНЕВСКИ 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП  
742. 09-1774/2 4029013513735 30012700 ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА 28.10.2013 31.12.2018 СИЛВАНА СМИЉАНОВА 200964 ТРАЈЧЕ СТАНЧЕВ  
743. 09-1776/2 4029006133714 30001001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА 03.09.2001 31.12.2018 СУНЧИЦА ТОДОРОВА 330175 ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР БР.52 ШТИП  
744. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401064 ЛИЉАНА ПЕТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА АРСОВСКА 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
745. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА МАЛИКОВА 401064 ЛИЉАНА ПЕТРОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
746. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100650 ОЛГА СТОЈКОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЈОРДАНКА ПЕТРОВСКА 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ  
747. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 100650 ОЛГА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ  
748. 09-178/2 4018013501816 3005100 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА 18.07.2013 31.12.2018 ЈАГОДА РАДЕСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
749. 09-1780/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА НЕЧЕВА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
750. 09-17899/2 4044014509927 25142800 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р МАРИЈА СКОПЈЕ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р МАРИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР 100 24 ВОЛКОВО - СКОПЈЕ 330744 МАРИЈА НАЈКОВА-ЃОРЃИЕВА 10.11.2014 31.12.2018 АНДРИЈАНА КАРОВСКА 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
751. 09-179/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
752. 09-179/2 4018006104003 3004301 ПЗУ ДР.ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА САМОКОВ САМОКОВ 115150 ДАМИР ТЕПШИЌ 01.08.2012 31.12.2018 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
753. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 31.12.2018 АНЕТА БОЈКОВСКА 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС  
754. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 31.12.2018 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
755. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
756. 09-18082/1 4017014526140 17038701 ПЗУ Д-Р БЕДРИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р БЕДРИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.47 КУМАНОВО 151858 ЏЕМ АДЕМ 10.11.2014 31.12.2018 СИЗАН ЗЕЌИРИ 145890 МЕРИТА СЕЛМАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
757. 09-181/2 4002008505931 2061501 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 08.07.2008 31.12.2018 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ. КОЧО ПАЛИГОРА БР.6-а БИТОЛА  
758. 09-18127/1 4061014501421 17038400 ПЗУ ЛИН-АРТ МЕДИКА С. МАТЕЈЧЕ ЛИПКОВО ПЗУ ЛИН-АРТ МЕДИКА С. МАТЕЈЧЕ ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ УЛ.2 /ОБЈЕКТ А МАТЕЈЧЕ 146021 НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ-СУЉИМАНИ 26.11.2014 31.12.2018 НЕРМИНЕ ЗЕНУНИ 146684 ЗЕКИРЈА ШАИНИ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА КУМАНОВО СЛУПЧАНЕ  
759. 09-182/2 4002008505940 2061701 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ПАЛИГОРА БР.6-а БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 14.07.2008 31.12.2018 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ. ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
760. 09-183/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
761. 09-184/2 4002994119106 2010701 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 03.09.2001 31.12.2018 СИЛВАНА ЈОВАНОВСКА 132918 НИКОЛА ГЕРАС ПЗУ ГЕРАС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА  
762. 09-185/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2018 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
763. 09-186/2 4064010500209 2063201 ПЗУ ДР ГОРДАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГИЛА МОГИЛА 145130 ГОРДАНА ВЕЛЕВСКА 04.03.2010 31.12.2018 ВИОЛЕТА ПРЕСИЛСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
764. 09-188/2 4002998135246 2010501 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 151386 МАЈА РИСТАНЧЕВСКА 19.06.2014 31.12.2018 МАРИЈА СТОЈАНОСКА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
765. 09-189/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
766. 09-190/2 4002006174482 2054701 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОПАТИЦА - БИТОЛА ЛОПАТИЦА - БИТОЛА 100579 АНЕТА БОШКОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЛИЉАНА МИЦОВСКА 139742 ВЕСНА ПЕЈЧИНОВСКА-РИСТЕСКА ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА  
767. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 304301 БЛАГИЦА ДУКОСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
768. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 304301 БЛАГИЦА ДУКОСКА 01.07.2008 31.12.2018 ЕНИС РУШИДОВА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
769. 09-192/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ БИТОЛА  
770. 09-193/2 4002006174253 2055401 ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НЕДАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ти НОЕМВРИ ББ БИТОЛА 117676 МАРИКА НЕДАНОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 СВЕТЛАНА КРОМИДАРОВСКА 400173 ЦВЕТА ТОРКОВА ПЗУ ДР ТОРКОВИ УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ БИТОЛА  
771. 09-194/2 4002006174180 2053101 ПЗУ РЕУМА - МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РЕУМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100307 ДАНКА ДИМОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЕЛЕНА ТАЛЕВСКА 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
772. 09-195/2 4002006174156 2052401 ПЗУ СВ.ПЕТКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВ. ПЕТКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА М-Т.ЖИВКОВИ 55 БИТОЛА 100480 МИМОЗА ПАПАКОЧ-ИЛИЕВСКА 01.06.2014 31.12.2018 ТРАЈАНКА РАДЕВСКА 150207 БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
773. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111040 ЦАНКА ШУМАНОВА 05.07.2011 31.12.2018 НАТАША ЈАНЕВА 111058 СЛАВКА АТАНАСОВСКА-НИЧИЌ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
774. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111058 СЛАВКА АТАНАСОВСКА-НИЧИЌ 05.07.2011 31.12.2018 ЃИХАТ СУЛЕЈМАНИ 115126 АНА ЈАНЕВСКА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
775. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111538 ПРЕДРАГ СТАНОЈЕВИЌ 14.02.2013 31.12.2018 ТАЊА СПАСЕНОСКА 111570 ДУШАН СТОЈАНОВИЌ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
776. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111570 ДУШАН СТОЈАНОВИЌ 05.07.2011 31.12.2018 ЉУБА БОЖИНОВСКА-МИЛИЧЕВИЌ 111538 ПРЕДРАГ СТАНОЈЕВИЌ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
777. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 114952 ИРЕНА ДИНОВА 05.07.2011 31.12.2018 МУШЕРЕФЕ РЕЏЕПИ 117048 ЃУЛСЕВЕР АСАНИ-КУЌИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
778. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 115118 ЕЛИЗАБЕТА НАУМОВСКА-ПЕТРЕСКИ 03.03.2014 31.12.2018 БИЉАНА ДИМОВА 114952 ИРЕНА ДИНОВА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
779. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 115126 АНА ЈАНЕВСКА 05.07.2011 31.12.2018 РАДИЦА КРСТЕСКА 111058 СЛАВКА АТАНАСОВСКА-НИЧИЌ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
780. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117048 ЃУЛСЕВЕР АСАНИ-КУЌИ 05.07.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА ПАВЛОВСКА 111040 ЦАНКА ШУМАНОВА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
781. 09-19526/2 4030990271748 25044901 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 139548 ЕСМИР ЏАНКОВИЌ 19.12.2013 31.12.2018 ВЕСНА ТРАЈЧЕВСКА 111040 ЦАНКА ШУМАНОВА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
782. 09-19526/2 4030990271748 25044917 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА ,,ПЕТРОВЕЦ,,-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАСАРНА СТРАШО ПИНЏУР СКОПЈЕ 142263 СУЗАНА С. КУЗМАНОВСКА 19.12.2013 31.12.2018 ВАЉБОНА СУЛИМАНИ 148334 ВАЛДРИН АБДУЛАИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАСАРНА ИЛИНДЕН СКОПЈЕ  
783. 09-19526/2 4030990271748 25044919 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА ,, ИЛИНДЕН,,-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАСАРНА ИЛИНДЕН СКОПЈЕ 148334 ВАЛДРИН АБДУЛАИ 05.07.2011 31.12.2018 ВЕСНА КИСКОВСКА 114952 ИРЕНА ДИНОВА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
784. 09-19526/2 4030990271748 25044921 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА,,КИЧЕВО,, ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО 102490 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА 19.12.2013 31.12.2018 НАЏИЈА МИСЛИМОСКА 102504 МИЛЕ ЦВЕТКОСКИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО  
785. 09-19526/2 4030990271748 25044921 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА,,КИЧЕВО,, ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО 102504 МИЛЕ ЦВЕТКОСКИ 19.12.2013 31.12.2018 СВЕТЛАНА ЛОЗАНОВСКА 102490 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО  
786. 09-19526/2 4030990271748 25044923 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА,,КУМАНОВО,,-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.Х.Т.КАРПОШ КУМАНОВО 147338 АСАФ АБДУРАМАНИ 19.12.2013 31.12.2018 ВЕСНА ПЕТКОВИЌ 102490 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО  
787. 09-19526/2 4030990271748 25044925 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА,,ШТИП,,-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.ЈАНЕ САНДАНСКИ ШТИП 150606 ЗОРАН ЧАНАКОВСКИ 03.03.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА КУЗМАНОСКА 147338 АСАФ АБДУРАМАНИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАС.Х.Т.КАРПОШ КУМАНОВО  
788. 09-19526/2 4030990271748 25044927 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ВОЕНА АМБУЛАНТА,,ВЕЛЕС,,-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ БАУМАН ВЕЛЕС 148342 ДЕЈАНА ШВРАКА 05.07.2011 31.12.2018 САЊА АТАНАСОВА 148334 ВАЛДРИН АБДУЛАИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ КАСАРНА ИЛИНДЕН СКОПЈЕ  
789. 09-19583/1 4028014524661 28033001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 133981 ФУАТ АЛИУ 26.11.2014 31.12.2018 ИРФЕТЕ АБДИИ 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
790. 09-19583/1 4028014524661 28033002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ 26.11.2014 31.12.2018 ЏЕЈЉАНЕ ЕШТРЕФИ 133981 ФУАТ АЛИУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
791. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 30.05.2013 31.12.2018 ЕЛИЦА КЕСКОВСКА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
792. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЈАСМИНА ХАЏИ ПОПОСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
793. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 САДЕТ ИЗЕИРИ 300071 РУЖА БУРЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
794. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300071 РУЖА БУРЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЃОРГИЕВСКА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
795. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 150207 БИЛЈАНА МИТРЕВСКА 01.08.2014 31.12.2018 АДРИАНА ИЦКОВ 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
796. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 АНИТА КИРОВСКА 150207 БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
797. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЗВЕЗДА АВТАРОВСКА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
798. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПАЧОВСКА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
799. 09-19910/1 4028013522312 28031200 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ХИДАЈЕТ ТЕТОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ХИДАЈЕТ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА 51 ТЕТОВО 150517 ХИДАЈЕТ АДЕМИ-СЕЈФУЛИ 15.01.2014 31.12.2018 РЕМЗИЕ ЗЕЌИРИ 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО  
800. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ХРИСТИНА ШАМОСКА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
801. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
802. 09-201/2 4002006173842 2053401 ПЗУ БИОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРГО КОСТОВСКИ ББ БИТОЛА 200247 ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 НАДИЦА НИКОЛОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
803. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
804. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 НАТАША СТОЈКОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
805. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА 15.08.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
806. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 26.09.2014 31.12.2018 ЦЕНКА СТАМЕНКОВСКА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
807. 09-204/2 4002006173656 2052201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100323 РУЖА АСПРОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 ЕЛИЦА РИСТЕВСКА 100307 ДАНКА ДИМОВСКА ПЗУ РЕУМА - МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
808. 09-20434/1 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 31.12.2018 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 300276 ХАЈДАР САЛИУ ПЗУ НЕОМЕД УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР  
809. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 31.12.2018 УЛЗАНА ТАЈРОВСКА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
810. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ДАНИЦА СТОЈАНОВИЌ 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
811. 09-20570/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 31.12.2018 НАЗЛИ ХАНЏИУ 147745 КАТЕРИНА ОГЊАНОСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
812. 09-206/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 31.12.2018 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
813. 09-207/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 МИРА ПАВЛОВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА  
814. 09-207/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 ЛЕНА КЕЧЕВСКА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА  
815. 09-208/2 4002006173516 2051701 ПЗУ РОЗАЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 НАТАША БОСИЛКОВСКА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА ПЗУ АВЕНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
816. 09-20898/2 4079014501363 28033100 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАЈЛИНДА С.ТЕАРЦЕ,ТЕАРЦЕ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАЈЛИНДА С.ТЕАРЦЕ,ТЕАРЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ 149012 МАЈЛИНДА ДЕРВИШИ 15.12.2014 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.11 ТЕАРЦЕ  
817. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 31.12.2018 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 134392 ЈОВАН ТОДОРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА 2 УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА  
818. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 134392 ЈОВАН ТОДОРОВСКИ 16.08.2006 31.12.2018 ЕЛЕНИЦА ЗОЗИ 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА 2 УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА  
819. 09-211/2 4002006173460 2052101 ПЗУ МСРД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРНОВЦИ ТРНОВЦИ 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 СУЗА ПИШМАНОВСКА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
820. 09-212/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 148377 ЕЛЕНА ВЕЉАНОВСКА 07.07.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА МОЈСОВСКА 151386 МАЈА РИСТАНЧЕВСКА ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
821. 09-2128/1 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 149888 СОФИЈА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 31А ГЕВГЕЛИЈА  
822. 09-213/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 04.09.2014 31.12.2018 ТАТЈАНА ЈОВАНОВСКА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
823. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 31.12.2018 ЕРЗИНЏАН БАЈРАМОСКА 151386 МАЈА РИСТАНЧЕВСКА ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
824. 09-21474/4 4017014526530 17038902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.46 КУМАНОВО 150592 НАТАША РАДЕВСКА 25.12.2014 31.12.2018 ЈЕЛЕНА СПАСОВСКА 150967 ДАРКО ДОДЕВСКИ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.5 КУМАНОВО  
825. 09-215/2 4002006174202 2053901 ПЗУ ГАЛАТЕЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГАЛАТЕЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100340 БЛАГА НАЦЕВА 01.09.2006 31.12.2018 СУЗАНА ДИМАНОСКА 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
826. 09-2163/2 4021014524705 20063301 ПЗУ ИРИС МЕДИКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.24-МЗ 3/1 ПРИЛЕП 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА 05.08.2014 31.12.2018 МАРИНА МОЈСОСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
827. 09-23/2 4029006133889 30007601 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА БОШКОВА 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА ПЗУ Д-Р ДАНИЦА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
828. 09-2309/2 4021005146765 20043202 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.МАЛО КОЊАРЕ-ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ 143227 ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА 06.08.2014 31.12.2018 АНГЕЛА ДИМОСКА 146676 АНГЕЛКА СПИРКОСКА ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ  
829. 09-2487/1 4017013524160 17037600 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1-ВА 117 ДОЛНО КОЊАРЕ 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 31.12.2018 ФРОСИНА СПАСОВСКА 151963 АДРИАНА МИЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР.9 КУМАНОВО  
830. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА 23.02.2003 31.12.2018 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
831. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 31.12.2018 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
832. 09-256/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 31.12.2018 АНЕТА АНГЕЛОВА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
833. 09-257/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ДРАГИЦА ГАЛОВСКА 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ  
834. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
835. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 31.12.2018 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 200182 ЖАНА ЈОШЕВСКА ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
836. 09-259/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
837. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 МИРЈАНА ЈОВАНОВА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
838. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
839. 09-261/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
840. 09-262/2 4002006174296 2054901 ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ 16.09.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНОВСКА 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО  
841. 09-263/2 4002006174334 2052901 ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СНЕ - ЖАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 200182 ЖАНА ЈОШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СТАНА АТАНАСОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
842. 09-264/2 4002006174423 2056901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ДОЛНО СРПЦИ БИТОЛА 112992 ЗОРИЦА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА 21.01.2013 31.12.2018 СУЗАНА КРСТЕВСКА 100340 БЛАГА НАЦЕВА ПЗУ ГАЛАТЕЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
843. 09-265/2 4002006175365 2056801 ПЗУ ДР ТОРКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ДР ТОРКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ИЛИНДЕНСКА ББ БИТОЛА 400173 ЦВЕТА ТОРКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЖИВКА ГОРГИЕВСКА 117676 МАРИКА НЕДАНОВСКА ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА УЛ. 29ти НОЕМВРИ ББ БИТОЛА  
844. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 142808 АНЕТА КОЧИШКИ 29.12.2014 31.12.2018 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
845. 09-267/2 4002995119070 2012301 ПЗУ ГЕРАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА 132918 НИКОЛА ГЕРАС 03.09.2001 31.12.2018 БИЉАНА ПЕТРОВСКА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ ПЗУ ОРАЛДЕНТ УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА  
846. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВСКА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
847. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ПУРОВСКА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
848. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РОЗЕТА СТОЈАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
849. 09-272/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 31.12.2018 МАРИЈА СТОЈКОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
850. 09-273/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 02.02.2015 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ 152161 Замена за породилно 03.02.2015 29.10.2015
851. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА 01.10.2006 31.12.2018 УБАВКА ПЕЦАНОВА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
852. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ 01.10.2006 31.12.2018 СОЊА ГЕОРГИЕВА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
853. 09-3184/2 4027007153252 27013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ 01.08.2007 31.12.2018 СИЛВАНА МАНЧЕВА 151327 БИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО  
854. 09-3184/2 4027007153252 27013402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО 151327 БИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА 22.05.2014 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДОНЕВА 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ  
855. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА 17.08.2011 31.12.2018 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
856. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА 17.08.2011 31.12.2018 ВАНГЕЛИЦА БАСМАЏИЕВА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
857. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 139424 ТОДОР РУСЕВ 01.05.2011 31.12.2018 СУЗАНА ЗАПРОВСКА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЛАБ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА  
858. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 149527 КИРИЛ РУСЕВ 10.05.2013 31.12.2018 АНТИГОНА ПОПОВА 139424 ТОДОР РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
859. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ 01.01.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ГРЧЕВА 150479 ДАРИНКА ЛАПЕВСКА МАКСУДОВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
860. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 150479 ДАРИНКА ЛАПЕВСКА МАКСУДОВА 28.05.2014 31.12.2018 БРАНКИЦА РАБРОВАЛИЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
861. 09-3193/2 4027006149871 27010001 ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НОВОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА 105937 БОЖНА ИВАНОВА 01.10.2006 31.12.2018 МАРИЈА ЦЕКОВА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА  
862. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2018 МАРА ТОСЕВСКА 142050 МИТКО МАНЧЕВ ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
863. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА ЦВЕТКОВСКА 142050 МИТКО МАНЧЕВ ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
864. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ТОДОРОВА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
865. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ТАШКА АНГЕЛОВА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
866. 09-3202/2 4027994105213 27000701 ПЗУ ЉУБИЧИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОЛЕШИНО КОЛЕШИНО 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА 15.08.2001 31.12.2018 МАРА КУШОВСКА 115061 ЉУПКА БОСИЉАНОВА-РИЗОВА ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.МОКРИЕВО МОКРИЕВО  
867. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА 01.10.2006 31.12.2018 АНЧЕ БОЖИНОВА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
868. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА 01.10.2006 31.12.2018 НАТАЛИЈА ТАНЕВА-МИЛЕНКОВА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
869. 09-3212/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 131695 ПАНЧЕ ВЕСЛИЕВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 МИРЈАНА ТОЧЕВСКА 144479 ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА ПЗУ АЛФА - МЕДИКА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.2/1-1 СТРУМИЦА  
870. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА 24.11.2012 31.12.2018 АНКА НАКОВА 152323 ТЕОДОРА КАРМАЗИЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
871. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 152323 ТЕОДОРА КАРМАЗИЧЕВА 18.03.2015 31.12.2018 ВЕРА ТРАЈКОВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА  
872. 09-3221/2 4027006149863 27009201 ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.МОКРИЕВО МОКРИЕВО 115061 ЉУПКА БОСИЉАНОВА-РИЗОВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА ПЗУ ЉУБИЧИЦА С.КОЛЕШИНО КОЛЕШИНО  
873. 09-3224/2 4027006149804 27009401 ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КОСТУРИНО КОСТУРИНО 106151 ВАСКА ТРАЈКОВА 01.10.2006 31.12.2018 ВИОЛЕТА БАЧЕВА 106100 ВАСКА ЗАПРОВА ПЗУ ПРИМА НОВА УЛ.КРСТО УЗУНОВ ББ СТРУМИЦА  
874. 09-3243/2 4027994116711 27000305 ПЗУ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА 148458 ГОРАН ИВАНОВ 16.04.2014 31.12.2018 СИЛВАНА АНДОНОВА 106100 ВАСКА ЗАПРОВА ПЗУ ПРИМА НОВА УЛ.КРСТО УЗУНОВ ББ СТРУМИЦА  
875. 09-3247/2 4027006149766 27010301 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БИЛЈАНА АХТАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА 117870 БИЛЈАНА АХТАРОВА 01.06.2014 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВА 105988 ВАСКА ГОГОВА ПЗУ Д-Р ГОГОВИ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.КУКЛИШ КУКЛИШ  
876. 09-3250/2 4067012500760 27017500 ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 135240 БОРО КОСТОВСКИ 01.02.2013 31.12.2018 БИЛЈАНА ЉУМОВИЌ 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ ПЗУ ДР МАЛИНОВ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО  
877. 09-3250/2 4067012500760 27017500 ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 135240 БОРО КОСТОВСКИ 01.02.2013 31.12.2018 ДАНИЕЛА СТОЈЧЕВСКА 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ ПЗУ ДР МАЛИНОВ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО  
878. 09-3262/1 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 31.12.2018 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 101354 РУШАН АРИФИ ПЗУ ФАТИ С. ВРУТОК ВРУТОК  
879. 09-3263/2 4027006149790 27010901 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 105821 ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ВЕРИЦА РУСУМАНОВА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА  
880. 09-3268/2 4027006151230 27011701 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЈУЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ 140163 ЈУЛИЈА ГАБЕРСКА 17.11.2006 31.12.2018 ВЕСНА ПАНДЕВА 141488 ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА-НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО  
881. 09-3271/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.2/1-1 СТРУМИЦА 144479 ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА 23.08.2014 31.12.2018 МАРИЈА МИТРОВА 131695 ПАНЧЕ ВЕСЛИЕВСКИ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА  
882. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 134341 ХРИСТИНКА ЃУЗЕЛОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
883. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 134341 ХРИСТИНКА ЃУЗЕЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛУИЗА БИЏЕВА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
884. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 150975 МАРИЈА ИЛИЕВА 05.11.2014 31.12.2018 ГОНЦА АРАБАЏИЕВА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
885. 09-3278/2 4027006149880 27010201 ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВЕСНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО 114910 ВЕСНА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2018 ВЕЛИКА БОЖИНОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р САЊА МАНЧЕВА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 1 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА  
886. 09-3283/2 4036012500784 27017101 ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО 141488 ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА-НИКОЛОВА 11.06.2012 31.12.2018 САВЕТКА БОЖИНОВА 139858 ДАНИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА С.МОНОСПИТОВО БОСИЛОВО НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МОНОСПИТОВО  
887. 09-3286/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА 134686 ВАЊА БУРНАЗ 01.04.2012 31.12.2018 АНЕТА СПАСОВА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА  
888. 09-3290/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЈАНКО ЦВЕТИНОВ 16 СТРУМИЦА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА 01.03.2014 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ТОЧЕВА 150983 МЕРИ НИКОЛОВА-ГИЧЕВА ЃОРГИ ЈАНЕВ 140473 Замена за боледување 23.01.2014 28.02.2014
889. 09-3290/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКО ЦВЕТИНОВ 16 СТРУМИЦА 149683 МИЛЕНА МИЦЕВА 17.05.2013 31.03.2014 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ЈАНКО ЦВЕТИНОВ 16 СТРУМИЦА МЕРИ НИКОЛОВА-ГИЧЕВА 150983 Замена за специјализација 01.04.2014 31.12.2018
890. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА 01.04.2007 31.12.2018 ДАНЧЕ ГЕОРГИЕВА 146200 ЦЕНКА ТИМОВА ЃОРГИЕВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
891. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 146200 ЦЕНКА ТИМОВА ЃОРГИЕВА 01.04.2007 31.12.2018 МАРА КОЦЕВА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
892. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 144851 МИЛИЦА ТОДОРОВА 02.07.2012 31.12.2018 ТАЊА МИРЧЕВА 151904 ФРОСКА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА  
893. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 151904 ФРОСКА АТАНАСОВА 25.12.2014 31.12.2018 КАТЕРИНА ЃОРЃИЕВА 144851 МИЛИЦА ТОДОРОВА ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА  
894. 09-3305/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА 01.04.2007 31.12.2018 ВЕСНА АНГЕЛОВА 149527 КИРИЛ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
895. 09-3306/2 4027006149715 27011001 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА 01.10.2006 31.12.2018 НОРА АТАНАСОВА 105821 ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА  
896. 09-3308/2 4027006149898 27009601 ПЗУ Д- Р МИТКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИТКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЕЉУСА ВЕЉУСА 114928 МИТКО ЧАУШЕВСКИ 01.10.2006 31.12.2018 ТЕРЕЗА ПЕЕВА 117870 БИЛЈАНА АХТАРОВА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА  
897. 09-3312/2 4027006149855 27009701 ПЗУ ПРИМА НОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМА НОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТО УЗУНОВ ББ СТРУМИЦА 106100 ВАСКА ЗАПРОВА 01.10.2006 31.12.2018 АНЕТА МАГЕРОВСКА 148458 ГОРАН ИВАНОВ ПЗУ МЕДИКУС УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА  
898. 09-3315/2 4027006149758 27009501 ПЗУ Д-Р ГОГОВИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОГОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.КУКЛИШ КУКЛИШ 105988 ВАСКА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2018 СОВЧЕ ПОПОВА 114928 МИТКО ЧАУШЕВСКИ ПЗУ Д- Р МИТКО НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЕЉУСА ВЕЉУСА  
899. 09-3316/2 4027006149839 27010101 ПЗУ АРНИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106186 ВЕСНА АРАНИКОВА 01.10.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ЗИМБАКОВА    
900. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ПАВЛИНА ГОЏИРОВА 150649 КАЛИОПИ РИЗОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
901. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 150649 КАЛИОПИ РИЗОВА 10.02.2014 31.12.2018 ПОЛИКСЕНА КОТЕВА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
902. 09-3323/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО 114944 СУЗАНА СУЛЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ВЕРА МИЛЧЕВСКА 147990 ТОМЕ НИКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО  
903. 09-3323/2 4027006150284 27009802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО 147990 ТОМЕ НИКОВ 01.10.2012 31.12.2018 ЛЕФТЕРКА ЃУЗЕЛОВА 114944 СУЗАНА СУЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
904. 09-3327/2 4027006149774 27009901 ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕЛЕНА РЕШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА 01.10.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ВАМПИРЏИЕВА 105937 БОЖНА ИВАНОВА ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА  
905. 09-3328/2 4027006149995 27010501 ПЗУ РЕМЕДИУМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РЕМЕДИУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДРАЖЕВО ДРАЖЕВО 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ЗОРКА КОСТАДИНОВА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
906. 09-3330/2 4027006149901 27010801 ПЗУ Д-Р САЊА МАНЧЕВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САЊА МАНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 1 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА 116068 САЊА МАНЧЕВА 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА АНАСТАСОВА 114910 ВЕСНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО  
907. 09-3331/2 4027013517924 27018000 ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА 22.03.2013 31.12.2018 ЕМИЛИЈА КОМАРОВА 134686 ВАЊА БУРНАЗ ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА  
908. 09-3332/2 4036013500958 27017900 ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА С.МОНОСПИТОВО БОСИЛОВО ПЗУ ДАНИ-МЕДИКА С.МОНОСПИТОВО БОСИЛОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МОНОСПИТОВО 139858 ДАНИЦА ГЕОРГИЕВА 03.04.2013 31.12.2018 СИЛВАНА АРАБАЏИЕВА 140163 ЈУЛИЈА ГАБЕРСКА ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ  
909. 09-3334/2 4027006149782 27010701 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАЈА К.ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА 01.01.2012 31.12.2018 СИМКА АТАНАСОВА 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
910. 09-3337/2 4027007500645 27014201 ПЗУ ДР МАЛИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ 01.01.2008 31.12.2018 РАДКА СПАСОВА 135240 БОРО КОСТОВСКИ ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
911. 09-3338/2 4027994116762 27000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.30 СТРУМИЦА 144037 ЗОРАН АРИЗАНОВ 01.08.2001 31.12.2018 ЈАСМИНА ГРЧЕВА 152404 АЛМА МУСТАФОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.30 СТРУМИЦА  
912. 09-3338/2 4027994116762 27000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.30 СТРУМИЦА 152404 АЛМА МУСТАФОВА 11.03.2015 31.12.2018 ДОРА БОГОЕВА 117552 МЕРИ ГРАМАТИКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА  
913. 09-3338/2 4027994116762 27000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА 117552 МЕРИ ГРАМАТИКОВА 11.03.2015 31.12.2018 НАДИЦА НАКОВА 144037 ЗОРАН АРИЗАНОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.30 СТРУМИЦА  
914. 09-3341/2 4027013518653 27018301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ПЛУС СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА 21.10.2014 31.12.2018 НЕТКА ИЛИЕВА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА  
915. 09-3362/2 4027007500815 27014101 ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАМЕД-ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 142050 МИТКО МАНЧЕВ 01.12.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЈЕВА 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА ПЗУ РЕМЕДИУМ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДРАЖЕВО ДРАЖЕВО  
916. 09-3371/2 4027995103800 27001001 ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БАЛКАНСКА БР. 15 СТРУМИЦА 147303 ДУШАН КОРОЛИЈА 12.03.2015 31.12.2018 ЕЛЕНА ГОГОВА 106186 ВЕСНА АРАНИКОВА ПЗУ АРНИКА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
917. 09-3417/2 4021006151860 20052201 ПЗУ ВИТАЛОНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТАЛОНГ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА СТЕВАНОСКА 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
918. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА 06.05.2014 31.12.2018 ЗОРИЦА ШОЈЛЕСКА 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
919. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА 17.01.2008 31.12.2018 МИРЈАНА ЧЕШЛАРОСКА 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
920. 09-3423/2 4021006152319 20055501 ПЗУ АНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСЕЛИНКА ЈОВЕВСКА 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
921. 09-3424/2 4021006152386 20052701 ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 400785 МИРЈАНА ТОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА СВАЌАРОСКА 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
922. 09-3426/2 4021006152491 20055301 ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЖАКЛИНА СТОЈАНОСКА 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА ПЗУ ВИТАЛОНГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
923. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 139157 СНЕЖАНА ЧЕШЕЛКОСКА 01.02.2015 31.12.2018 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА 150720 ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП  
924. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 150720 ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА 01.06.2014 31.12.2018 КИСКА РИСТЕСКА 139157 СНЕЖАНА ЧЕШЕЛКОСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП  
925. 09-3432/2 4021006151940 20053801 ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА-МИРЧЕСКА 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
926. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА 21.01.2014 31.12.2018 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО МИЛЕНА ПРОКОПОВСКА 149616 Замена за породилно 26.04.2013 20.01.2014
927. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА КРСТЕВСКА 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
928. 09-3436/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 130702 ЗОРИЦА АРСЕНКОВА ГОЛУБОВСКА ПЗУ ДР АРСЕНКОВА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО  
929. 09-3436/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104442 СТРАШО НАУМОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СЛИВОСКА 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
930. 09-3436/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104442 СТРАШО НАУМОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ДАФИНА ЧУПЕТРЕСКА 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
931. 09-3437/2 4017006158921 17025001 ПЗУ ДР ЗОРАН ХРИСТОВСКИ ПЗУ ДР ЗОРАН ХРИСТОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАНКО Б. -ГУЦМАН ББ КУМАНОВО 200549 ЗОРАН ХРИСТОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ФИЛИП РИСТОВСКИ 140341 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ХЕМОМЕДИКА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО  
932. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 БЛАГОЈЧЕ ЗДРАВЕСКИ 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
933. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТОЦЕВА СНЕЖАНА 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
934. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА 26.02.2012 31.12.2018 ЛИДИЈА ЈОВАНОСКА 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
935. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА 26.02.2012 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЈОРДАНОСКА 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
936. 09-3443/2 4021006152130 20052101 ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ИВАНОСКА РУСЕСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
937. 09-3444/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 150924 ЛИДИЈА НОВАЧЕСКА 12.02.2015 31.12.2018 КРИСТИНА КУЗЕВСКА 330477 ИРЕНА МОСКОВА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
938. 09-3444/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 330477 ИРЕНА МОСКОВА 01.07.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА РАЗМОСКА 150924 ЛИДИЈА НОВАЧЕСКА ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
939. 09-3446/2 4021006152173 20053701 ПЗУ АРМАНСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП ТОПОЛЧАНИ 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА 01.01.2007 20.08.2014 СНЕЖАНА НАНЕСКА 104809 РОЗИТА БЕЛЧЕСКА-МИЦЕВСКА ПЗУ АРМАНСА С.КАНАТЛАРЦИ КАНАТЛАРЦИ  
940. 09-3446/2 4021006152173 20053702 ПЗУ АРМАНСА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.КАНАТЛАРЦИ КАНАТЛАРЦИ 104809 РОЗИТА БЕЛЧЕСКА-МИЦЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ПЕТКОВА 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
941. 09-3448/2 4021999131540 20013401 ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦ ББ. ЛОКАЛ 16 ПРИЛЕП 330272 ВЕРКА ИВАНОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ОЛИВЕРА КОТЕСКА 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
942. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИРЈАНА ЗДРАВЕСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
943. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНДРИЈАНА АТАНАСОСКА 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
944. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА 16.05.2009 31.12.2018 АНИТА ИЛИЕВСКА 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
945. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА 16.05.2009 31.12.2018 МАТИЛДА СПИРКОСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
946. 09-3460/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 131245 РУЖДИ ЌЕРИМИ 03.09.2001 31.12.2018 ВЕЉДАНЕ ДУРАКИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
947. 09-3461/2 4017006161221 17027204 ПЗУ ХЕМОМЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ХЕМОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО 140341 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА 20.12.2012 31.12.2018 МАРИЈАНА АЛЕКСОВСКА 200549 ЗОРАН ХРИСТОВСКИ ПЗУ ДР ЗОРАН ХРИСТОВСКИ УЛ. БРАНКО Б. -ГУЦМАН ББ КУМАНОВО  
948. 09-3462/2 4021006151665 20052601 ПЗУ Д-Р РЕНАТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА СЛИВЈАНОСКА 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП  
949. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА Дебреште Долнени ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 20.09.2012 31.12.2018 АДВИЈА ИБЕСКА 138282 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА С.ДУПЈАЧАНИ-ПРИЛЕП ДУПЈАЧАНИ  
950. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА Дебреште Долнени ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 20.09.2012 31.12.2018 НУРТЕНКА РАМАДАН 138282 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА С.ДУПЈАЧАНИ-ПРИЛЕП ДУПЈАЧАНИ  
951. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА Дебреште Долнени ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 20.09.2012 31.12.2018 САФИЈА ДЕМЕСКА 138282 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА С.ДУПЈАЧАНИ-ПРИЛЕП ДУПЈАЧАНИ  
952. 09-3475/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ТАТЈАНА НИКОЛОВСКА 142107 ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
953. 09-3476/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2018 ЈАСМИНА СТАНИШКОВСКА 103195 ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
954. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 31.12.2018 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
955. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
956. 09-3477/2 4021004142952 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВОЃАНИ, КРИВОГАШТАНИ ВОЃАНИ 151157 ДАРКО ЧАТЛЕСКИ 29.04.2014 31.12.2018 ВЕРКА СОЛЕВСКА 146293 МАРИЈА ИВАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ  
957. 09-3477/2 4021004142952 20013801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 146293 МАРИЈА ИВАНОСКА 22.04.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 151157 ДАРКО ЧАТЛЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА С.ВОЃАНИ, КРИВОГАШТАНИ ВОЃАНИ  
958. 09-3478/2 4017997128448 17014601 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ДР СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.10 БР.7 БИЉАНОВЦЕ КУМАНОВО 131237 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 САЊА ТОДОРОВСКА 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА УЛ.10 БР.7 БИЉАНОВЦЕ КУМАНОВО  
959. 09-3478/2 4017997128448 17014601 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ДР СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.10 БР.7 БИЉАНОВЦЕ КУМАНОВО 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ 23.04.2013 31.12.2018 ЕМИЛИЈА И. ВЕСЕЛИНОВСКА 131237 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА УЛ.10 БР.7 БИЉАНОВЦЕ КУМАНОВО  
960. 09-3479/2 4021000128840 20013901 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА 07.09.2001 31.12.2018 ЕЛЕНА МЛАДЕНОСКА 130605 ТРАЈАНКА С. ЃОРЃИОСКА ПЗУ ФИЛИН УЛ. 11ти ОКТОМВРИ БР.1/1 ПРИЛЕП  
961. 09-3481/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЗОРИЦА ЧАГОРОСКА 147397 КАТЕРИНА ФАКОВА ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП  
962. 09-3482/2 4021006151983 20053301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РОЗА МИЛОШОСКА 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
963. 09-3484/2 4021006152440 20053101 ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301132 ЉУБИЦА АЛЕКСОСКА 01.01.2008 31.12.2018 МАРИЦА АНГЕЛЕСКА 301116 ЛИЉАНА ТАЛЕСКА ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
964. 09-3485/2 4017996113277 17011903 ПЗУ МЕДИКАМ ПЗУ МЕДИКАМ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ 01.06.2012 31.12.2018 СЕБЕХАТЕ ЛИМАНИ 133469 НАИМ ЉИМАНИ ПЗУ АЛМЕДИКА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК  
965. 09-3486/2 4017996105150 17012101 ПЗУ АЛМЕДИКА ПЗУ АЛМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК 133469 НАИМ ЉИМАНИ 03.09.2001 31.12.2018 НЕБИЈЕ ЕБИБИ 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ ПЗУ МЕДИКАМ УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО  
966. 09-3486/2 4021008501710 20058101 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 144053 ЈУЛИЈА ЈОНОСКА 27.09.2014 31.12.2018 ХРИСТИНА ГУЛЕСКА 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА ПЗУ ДР ТАСЕСКИ УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП  
967. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 132942 ПАВКА ЦЕКОВА 03.09.2001 31.12.2018 ГОРДАНА КРСТЕВСКА 149667 МОНИКА ТУШЕВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
968. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 149667 МОНИКА ТУШЕВСКА 11.05.2013 31.12.2018 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
969. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ 03.09.2001 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
970. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 28.07.2014 31.12.2018 ИВАНА ТАСЕВСКА 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
971. 09-3490/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 31.12.2018 КАДИМЕ ЏЕЉАДИНИ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ  
972. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 147664 НАДИЦА НАЦЕВСКА 01.02.2015 31.12.2018 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
973. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА 12.03.2014 31.12.2018 МАЈА СТОЈМАНОВСКА 147664 НАДИЦА НАЦЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
974. 09-3492/2 4021006152343 20053001 ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301116 ЛИЉАНА ТАЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕНКА ИВАНОСКА 301132 ЉУБИЦА АЛЕКСОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
975. 09-3493/2 4017994103932 17013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ 136557 ШАБАН АЛИМИ 17.02.2004 31.12.2018 ФЉОРИЈЕ РАМАДАНИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
976. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА МИЛЕНКОВСКА 147915 АНИТА СТАМЕНОВ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
977. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 147915 АНИТА СТАМЕНОВ 01.09.2014 31.12.2018 ДРАГАНА ЉУБЕВСКА 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
978. 09-3496/2 4021006151851 20052301 ПЗУ МЕДИСНАЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 101 ПРИЛЕП 104590 МАРИЈА НАЈЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕНЧЕ СПИРКОСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
979. 09-3498/2 4021006152009 20052501 ПЗУ Д-Р ЕМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА 01.01.2011 31.12.2018 МИЛЕВА ЛАЗОСКА 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ МАРТА МЕДИКА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП  
980. 09-3499/2 4021000126146 20013701 ПЗУ ФИЛИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11ти ОКТОМВРИ БР.1/1 ПРИЛЕП 130605 ТРАЈАНКА С. ЃОРЃИОСКА 27.07.2001 31.12.2018 ИЛИНКА АПОСТОЛОСКА 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП  
981. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА 01.02.2012 31.12.2018 СИЛВАНА ТРКАЛЕСКА 140759 АНДРИЈАНА Т. АТАНАСОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
982. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 140759 АНДРИЈАНА Т. АТАНАСОСКА 01.04.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА НИКОЛОВСКА ЛАЗАРОВСКА 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
983. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 148792 МЕРИ ВЕЛЕСКА 31.05.2013 31.12.2018 АФРОДИТА АРАПЧЕСКА 152447 ЕМИЛ БОЦЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
984. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 152447 ЕМИЛ БОЦЕСКИ 18.03.2015 31.12.2018 НАТАША БРСАКОСКА 148792 МЕРИ ВЕЛЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
985. 09-3501/2 4017006159120 17024501 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 31.12.2018 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
986. 09-3502/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА 01.08.2010 31.12.2018 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
987. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 01.10.2004 31.12.2018 ИВАНА ДЕНКОВСКА 142743 АНИЦА ПАТРИЦИЈА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
988. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА 01.10.2004 31.12.2018 ВЕСНА ВЕЉКОВСКА 142743 АНИЦА ПАТРИЦИЈА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
989. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 142743 АНИЦА ПАТРИЦИЈА 01.10.2004 31.12.2018 МАРИЈА ДЕНКОВИЌ 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
990. 09-3504/2 4021006151908 20055701 ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104396 СЛОБОДАН ДУЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПРИДАЕНКОСКА 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
991. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 133477 ФАТМИР АСАНИ 01.09.2007 31.12.2018 АЈТЕН НУХИЈИ 142107 ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
992. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 142107 ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА 01.10.2013 31.12.2018 АНИФЕ АЛИЕВСКА 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
993. 09-3507/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ ЛИПКОВО 150703 ВЕСНА ДИМЕСКА-МИЦЕВА 28.02.2014 31.12.2018 ХАНУМША ЗУМБЕРИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
994. 09-3508/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
995. 09-3511/2 4017006159243 17026501 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ДР ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103195 ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЗОРИЦА СТАНКОВИЌ 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
996. 09-3514/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СУНЧИЦА ЦВЕТКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
997. 09-3517/2 4017006159030 17025701 ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЛИДИЈА ЛАЗАРЕВСКА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
998. 09-3518/2 4017006159324 17025401 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 150835 НЕВЕН РИЗИНСКИ 04.04.2014 31.12.2018 ИВАНА БАНЧОКОВСКА 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
999. 09-3518/2 4017006159324 17025401 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 150835 НЕВЕН РИЗИНСКИ ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1000. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 151076 ИВАНА ПАНЧЕВСКА 15.04.2014 31.12.2018 САЊА СПАСИЌ 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
1001. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА 09.03.2015 31.12.2018 ДИЈАНА СТЕФАНОВСКА 151076 ИВАНА ПАНЧЕВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
1002. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 САЊА МИНКОВСКА 151076 ИВАНА ПАНЧЕВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
1003. 09-3521/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 148113 АНЕ ПЕТРУШЕВСКА 03.02.2012 31.12.2018 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1004. 09-3522/2 4017994116716 17012001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗО ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ-ЛИПКОВО МАТЕЈЧЕ 148415 ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 11.01.2013 31.12.2018 ХАБИБЕ ШАЌИРИ 150614 СИЗАНЕ ЕЉЕЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ С.МАТЕЈЧЕ-ЛИПКОВО МАТЕЈЧЕ  
1005. 09-3522/2 4017994116716 17012001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗО ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ-ЛИПКОВО МАТЕЈЧЕ 150614 СИЗАНЕ ЕЉЕЗИ 13.02.2014 31.12.2018 ЕМИРЕ МУХАДИНИ 148415 ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ С.МАТЕЈЧЕ-ЛИПКОВО МАТЕЈЧЕ  
1006. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 31.12.2018 НУРСЕЉ ИСЕНИ 145890 МЕРИТА СЕЛМАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1007. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 145890 МЕРИТА СЕЛМАНИ 28.10.2014 31.12.2018 МЕРИТА АМЕТИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
1008. 09-3524/2 4061012501092 17035801 ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ ПЗУ ДР ФЛОРИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ОТЉА, ЛИПКОВО ЛИПКОВО 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ 09.04.2012 31.12.2018 ФАЗИЉЕ ОСМАНИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО  
1009. 09-3526/2 4017008504916 17031303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР.9 КУМАНОВО 151963 АДРИАНА МИЛКОВСКА 22.12.2014 31.12.2018 КАТЕРИНА МИЛКОВСКА 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО 1-ВА 117 ДОЛНО КОЊАРЕ  
1010. 09-3526/2 4021006152378 20051901 ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРЕ ЦАКОСКА 400785 МИРЈАНА ТОШЕСКА ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1011. 09-3527/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ПАНЕВСКА 400629 БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ Д-Р БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА УЛ.ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО  
1012. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП 147397 КАТЕРИНА ФАКОВА 11.09.2014 31.12.2018 СУЗАНА СИМОНОСКА-НАЈДОСКА 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
1013. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП 151777 КРИСТИАН БОГДАНОСКИ 15.10.2014 31.12.2018 МАЈА АЦЕСКА 147397 КАТЕРИНА ФАКОВА ПЗУ МЕДИЛЕК С УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП  
1014. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ 07.09.2001 31.12.2018 СОЊА НИКОЛОВСКА 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
1015. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА 12.06.2014 31.12.2018 НИКОЛИНА ЈОСКОВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
1016. 09-3532/2 4021006152297 20055201 ПЗУ Д-Р КАРЕСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104507 ВЕРКА КАРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА ИЛИЕСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 35 ПРИЛЕП  
1017. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТОДОРКА ШИПИНКОСКА 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1018. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 КАТЕРИНА КАРАБЕЛЕСКА 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1019. 09-3539/2 4021008506550 20060301 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДУПЈАЧАНИ-ПРИЛЕП ДУПЈАЧАНИ 138282 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА 20.07.2009 31.12.2018 БИЛЈАНА МАРКОВСКА 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1020. 09-3539/2 4021008506550 20060302 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДОЛНЕНИ ДОЛНЕНИ 151653 МАРКО СТОЈАНОВСКИ 29.08.2014 31.12.2018 ЕЛИЦА КОНЕСКА 138282 МАРИЧЕ ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА С.ДУПЈАЧАНИ-ПРИЛЕП ДУПЈАЧАНИ  
1021. 09-3540/2 4017999132175 17015001 ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО 132055 МЕДИА ЈУСУФИ 03.09.2001 31.12.2018 ФАТИМЕ ИЉАЗИ 132390 ТЕУТА АЈЕТИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО  
1022. 09-3543/2 4061010500510 17033601 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВО СЛУПЧАНЕ 146684 ЗЕКИРЈА ШАИНИ 25.02.2011 31.12.2018 РИВАЈЕТЕ ШАБАНИ 148415 ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ С.МАТЕЈЧЕ-ЛИПКОВО МАТЕЈЧЕ  
1023. 09-3545/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ЛАЗО СТОЈАНОСКИ 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
1024. 09-3545/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП 149608 АНГЕЛКА ЃОРЃИЕСКА 10.05.2013 31.12.2018 АНЕТА ДИМЕСКА 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
1025. 09-3545/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ПАВЛИНЧЕ ПЕРЕСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
1026. 09-3546/2 4017003144776 17014501 ПЗУ ДР АРСЕНКОВА ПЗУ ДР АРСЕНКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО 130702 ЗОРИЦА АРСЕНКОВА ГОЛУБОВСКА 15.08.2001 31.12.2018 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ ПЗУ ДР ТОМЕ УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО  
1027. 09-3547/2 4017994108985 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.5 КУМАНОВО 150967 ДАРКО ДОДЕВСКИ 04.04.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1028. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКА 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1029. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 31.12.2018 МАЈА СТОЈКОВСКА 150967 ДАРКО ДОДЕВСКИ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.5 КУМАНОВО  
1030. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ 16.12.2013 31.12.2018 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1031. 09-3547/2 4021006152092 20051701 ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 КАТЕРИНА НИКОЛОСКА 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА ПЗУ Д-Р ЕМИЦА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП  
1032. 09-3548/2 4021006151878 20055001 ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕНКА КАМШИКОСКА 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА ПЗУ АНА МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1033. 09-3549/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕВЛУДИНА ДЕЉЕВИЌ 150410 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
1034. 09-3549/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ 150410 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 05.12.2014 31.12.2018 АЛДИНА ДЕЛЕВИЌ 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
1035. 09-3552/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 31.12.2018 ЗОРЕ БОГОЕСКА 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
1036. 09-3552/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ДУШИЦА КУЗМАНОВСКА 139491 НАТАША ГИЕВСКА ПЗУ ДР ГИЕВСКА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО  
1037. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 31.12.2018 ФАТИМЕ АЈРУЛИ 150231 БИСЕРА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1038. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 150231 БИСЕРА ГЕОРГИЕВСКА 31.12.2014 31.12.2018 ЈАДРАНКА АНДЕВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1039. 09-3556/2 4021007152657 20050601 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 35 ПРИЛЕП 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА 01.02.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА УЛ.ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.24-МЗ 3/1 ПРИЛЕП  
1040. 09-3557/2 4017007501190 17029601 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО 139491 НАТАША ГИЕВСКА 18.05.2012 31.12.2018 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
1041. 09-3558/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 02.11.2014 31.12.2018 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА ПЗУ ДР.БОЖО ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО  
1042. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА 16.06.2010 31.12.2018 ЏЕМИЛЕ МУРАТИ 145653 РАБИЈЕ МУСТАФИ ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
1043. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 145653 РАБИЈЕ МУСТАФИ 26.02.2014 31.12.2018 ГИЛЕРЕ АСАНИ 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО ЃУЛШЕН МУРАТИ 148997 Замена за породилно 01.06.2013 25.02.2014
1044. 09-3560/2 4021004142944 20012601 ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНКО БРАШНАРОВ 36 ПРИЛЕП 150797 ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 10.03.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕСКА 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП  
1045. 09-3561/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 149586 АДМИР МЕМЕТИ 11.04.2014 31.12.2018 БИОНДИНА АЗИЗИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1046. 09-3561/2 4021004142855 20012501 ПЗУ ДР ТАСЕСКИ ПЗО ДР ТАСЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА 01.09.2005 31.12.2018 ИВОНА ЈОВАНОСКА 144053 ЈУЛИЈА ЈОНОСКА ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП  
1047. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 31.12.2018 ЉИРИЈЕ МУСЛИЈИ 145009 ГАБРИЕЛА МАСЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1048. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 145009 ГАБРИЕЛА МАСЕВСКА 01.11.2001 31.12.2018 БАРИЈЕ ИСЉАМИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
1049. 09-3563/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП 142751 ДАНИЦА ЈОРДАНОСКА НАУМОСКА 01.01.2012 31.12.2018 ВЕСНА СТОЈЧЕСКА 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП  
1050. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ 29.01.2015 31.12.2018 ЃИЛФЕРИЈЕ АЛИЈИ 151564 МАРКО ЃОРЃИЕВСКИ  
1051. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 146374 МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 23.11.2010 12.08.2014 ХАЏЕРЕ МУРСЕЛИ 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО МАРКО ЃОРЃИЕВСКИ 151564 Замена за породилно 13.08.2014 04.05.2015
1052. 09-3565/2 4021009506944 20059701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ 13.03.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА МИЦЕСКА 142751 ДАНИЦА ЈОРДАНОСКА НАУМОСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
1053. 09-3566/2 4021008505316 20059301 ПЗУ СВЕТИ СПАС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИЛЕП РОПОТОВО 141070 ВЕСНА НАУМОСКА-БОГОЈОСКА 04.09.2013 31.12.2018 ГОРИЦА ЦВЕТАНОСКА 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ ИЗАБЕЛА АНЕСКА-ДИМЕСКА 143740 Замена за породилно 16.07.2013 03.09.2013
1054. 09-3567/2 4017994124603 17012801 ПЗУ МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 31.12.2018 ШЌИПЕ СЕЉМАНИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА, ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
1055. 09-3568/2 4021006151843 20053401 ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА СТОЈАНОСКА 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1056. 09-3576/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП 104680 ЗОЈА МИРЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИЈА ПЕТРЕСКА 104698 СОЊА СТОЈЧЕСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП  
1057. 09-3576/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП 104698 СОЊА СТОЈЧЕСКА 10.01.2014 31.12.2018 ДАНИЕЛА КОЛЕВСКА 104680 ЗОЈА МИРЧЕСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП  
1058. 09-3586/2 4021006151720 20052801 ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕРИ ДИМИТРИОСКА 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
1059. 09-3593/2 4048011500878 20061701 ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ 146676 АНГЕЛКА СПИРКОСКА 20.03.2012 31.12.2018 ЌЕФАЕТ БАЛИЈОСКА 143227 ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА ПЗУ ВИКТОРИЈА УЛ.С.МАЛО КОЊАРЕ-ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ  
1060. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 138479 ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА 03.01.2011 31.12.2018 АНЕТА СТОЈЧЕСКА КАРАНФИЛОВСКА 150142 АЛЕКСАНДАР ДИМОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
1061. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 150142 АЛЕКСАНДАР ДИМОСКИ 23.12.2014 31.12.2018 ВЕРА НЕШКОСКА 138479 ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
1062. 09-3597/2 4021006149008 20048402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018 МАРИНА НАСТОСКА 150797 ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО ПАНКО БРАШНАРОВ 36 ПРИЛЕП  
1063. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ ББ ПРИЛЕП 140295 БИЛЈАНА БОЈКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА ШВАЦОСКА 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ ББ ПРИЛЕП  
1064. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БОРИС КИДРИЧ ББ ПРИЛЕП 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНИТА МОМИРОСКА 140295 БИЛЈАНА БОЈКОВА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ ББ ПРИЛЕП  
1065. 09-3608/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА 12.07.2001 31.12.2018 РОЗИТА БОГЕСКА 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
1066. 09-3608/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА 12.07.2001 31.12.2018 КЕТИ КОЧОСКА 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
1067. 09-3610/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ КУМАНОВО 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 31.12.2018 ШЌИПЕ СЕЛМАНИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО,КУМАНОВО ЛИПКОВО  
1068. 09-3611/2 4025006109710 17031801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116750 СНЕЖАНКА МИХАЈЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 МАРИЈА ТОДОРОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО  
1069. 09-3616/2 4017006159308 17024201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 400629 БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 БИЉАНА КОСТАДИНОВСКА 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО  
1070. 09-3629/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 01.10.2007 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЌ 151564 МАРКО ЃОРЃИЕВСКИ  
1071. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 С. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 С. КАРПОШ КУМАНОВО  
1072. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 С. КАРПОШ КУМАНОВО 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 МАРИНА ДИМКОВИЌ 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 С. КАРПОШ КУМАНОВО  
1073. 09-3631/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИТЕВСКА 25.12.2013 31.12.2018 МАРИЈА СПАСОВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 С. КАРПОШ КУМАНОВО  
1074. 09-3633/2 4017997127760 17012903 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО 132390 ТЕУТА АЈЕТИ 05.01.2011 31.12.2018 РАМИЗЕ ИДРИЗИ 132055 МЕДИА ЈУСУФИ ПЗУ АЛФА МЕДИКУС УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО  
1075. 09-3636/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 31.12.2018 КАТЕРИНА МЛАДЕНОВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
1076. 09-3637/2 4017006159375 17024901 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 31.12.2018 ЌАМИЉЕ ЗУЛФИЈИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
1077. 09-3638/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 149829 АНИТА РУШИТИЕБИБИ 10.06.2014 22.02.2015 ФИРИХАН АБАЗИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ-ЛИМАНИ 149691 Замена за породилно 23.02.2015 19.11.2015
1078. 09-3640/2 4017006159383 17025501 ПЗУ ДР ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11ТИ НОЕМВРИ ББ КУМАНОВО 103241 ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 МАРИЈАНА ПЕТКОВСКА 103047 САНДРЕ АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДР. АЛЕКСОСКИ УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО  
1079. 09-3643/2 4061010500773 17034601 ПЗУ ДР АДВИЈА ПЗУ ДР АДВИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОЈАНЕ, ЛИПКОВО КУМАНОВО 146668 АДВИЕ МЕМЕТИ ТЕФИКУ 27.07.2014 31.12.2018 ВАЉМИРЕ БЕРИША 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
1080. 09-3645/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 31.12.2018 АРДИТА МИСИНИ 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1081. 09-3649/2 4061013501290 17037300 АНИК МЕДИКА С. НИКУШТАК ЛИПКОВО ПЗУ АНИК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКУШТАК НИКУШТАК 149985 НУСРЕТ ИСУФИ 27.08.2013 31.12.2018 СУАЉЕ АЈДИНИ 146684 ЗЕКИРЈА ШАИНИ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА КУМАНОВО СЛУПЧАНЕ  
1082. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 31.12.2018 БИЉАНА РИСТОВСКА 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
1083. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 01.07.2013 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ПЕТРОВИЌ 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
1084. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 01.07.2013 31.12.2018 МАРИНА ПАНОВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
1085. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 133574 АРБЕН ИСЕНИ 01.03.2012 31.12.2018 АРЈЕТА СУЛЕЈМАНИ 141755 МАРТИНА БОГАТИНОВСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
1086. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 141755 МАРТИНА БОГАТИНОВСКА 01.03.2012 31.12.2018 НЕБЕХАТЕ ИСЕНИ 133574 АРБЕН ИСЕНИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
1087. 09-3656/2 4017006159227 17024601 ПЗУ Д-Р ПЕНА ПАВЛОВСКА ПЗУ ДР ПЕНА ПАВЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300659 ПЕНА ПАВЛОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВЕРИЦА МИЛОШЕВСКА 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1088. 09-3670/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2018 ДУШАНКА МИЛЕВСКА 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
1089. 09-3671/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО 132039 ДРАГАН СТОЈАНОВСКИ 16.10.2013 31.12.2018 АНКИЦА ПЕТКОВСКА 147664 НАДИЦА НАЦЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1090. 09-3671/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 132039 ДРАГАН СТОЈАНОВСКИ ПЗУ ДР.ДРАГАН ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО  
1091. 09-3675/2 4017003143656 17011001 ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРЕТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.37 Б КУМАНОВО 135364 ДЕЈАН МАРКОВСКИ 02.03.2015 31.12.2018 ЈЕЛЕНА ТОМИЌ ИЛИЕВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
1092. 09-3676/2 4077012500243 17036900 ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА СТЕВКОВСКА ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА СТЕВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БАЈЛОВЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ БАЈЛОВЦЕ 142930 ЕМИЛИЈА СТЕВКОВСКА 26.03.2013 31.12.2018 АНЃЕЛА РИСТОВСКА 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО  
1093. 09-3677/2 4017008507567 17032401 ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА МИТИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОБЛАВЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ ОБЛАВЦЕ 143766 ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЕТРОВИЌ 18.02.2009 18.02.2009 ИРЕНА ТРАЈКОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 148318 Замена за специјализација 02.10.2014 01.07.2015
1094. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 144118 АЛЕКСАНДРА КАРАЏИНСКА 01.07.2009 31.12.2018 ПАНЕЛА ЈОВАНОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1095. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 31.12.2018 БИСЕРКА ПЕТРОВА 144118 АЛЕКСАНДРА КАРАЏИНСКА ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
1096. 09-3684/2 4017006159413 17024801 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДР. АЛЕКСОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДР АЛЕКСОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ББ КУМАНОВО 103047 САНДРЕ АЛЕКСОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЈАГОДА МЛАДЕНОВСКА 103241 ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА УЛ. 11ТИ НОЕМВРИ ББ КУМАНОВО  
1097. 09-3686/2 4017996116241 17015401 ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ ПЗУ ДР ГУЛИНАЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРОМЕЃА КУМАНОВО 131253 ЈОРДАН ГУЛИНАЦ 03.09.2001 31.12.2018 БЛАГЕ АНГЕЛОВСКИ 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
1098. 09-3688/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧОВЦЕ КУМАНОВО 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 140341 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ХЕМОМЕДИКА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11 КУМАНОВО  
1099. 09-3690/2 4017007163384 17028801 ПЗУ МЕДИКУС Д-Р ДУМУЗЛИСКА ПЗУ МЕДИКУС ДР ДУМУЗЛИСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЗОРСКА БР.5 КУМАНОВО 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА 01.08.2007 31.12.2018 ИВАНА ДЕЈАНОВИЌ 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
1100. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 139939 КАТЕРИНА ВЛАДЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ФАТМИРЕ ХАСАНИ 148903 СТЕРИЈА НИКОЛОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1101. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 148105 МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА 29.04.2014 31.10.2014 АДЕЉИНА РАМАДАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО АЈДА ЗАИРОВСКА 151840 Замена за породилно 01.11.2014 01.07.2015
1102. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 148903 СТЕРИЈА НИКОЛОВСКИ 05.11.2012 31.12.2018 ТЕУТА ДЕСТАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1103. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 31.12.2018 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 139939 КАТЕРИНА ВЛАДЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
1104. 09-3697/2 4057014523800 25137300 ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 148393 НЕНАД ЛАЗАРОВ 14.05.2014 31.12.2018 КЛАРА МАЏИРОВА 150746 ЃОРГИ КАРАКОТЕВ ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1105. 09-3697/2 4057014523800 25137300 ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ 150746 ЃОРГИ КАРАКОТЕВ 13.03.2014 31.12.2018 ОЛИВЕРА АЛЕКСОВСКА 148393 НЕНАД ЛАЗАРОВ ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1106. 09-3703/2 4017011516054 17035001 ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАСТВО ЕДИНСТВО ББ КУМАНОВО 145548 МАРИНА УЈЧИЌ 18.05.2011 31.12.2018 ДУШИЦА ДИМЧЕВСКА 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
1107. 09-3710/2 4017010513671 17033801 ПЗУ ДР ИЉАЗИ ПЗУ ДР ИЉАЗИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФРИДРИХ ЕНГЕЛС БР.8 КУМАНОВО 150991 РЕНАТА СТОЈАНОВСКА 27.11.2014 31.12.2018 ХИРМЕТ ИЉАЗИ 147311 БУРИМ ШАБАНИ ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И С.МАТЕЈЧЕ КУМАНОВО  
1108. 09-3743/2 4017002140769 17028101 ПЗУ ЦД- МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 45 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА МИШЕВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН ДОБРОШАНЕ КУМАНОВО  
1109. 09-3929/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
1110. 09-3931/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА 01.10.2014 31.12.2018 БОСИЛКА КАЈТАЗОВА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА  
1111. 09-3933/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
1112. 09-3934/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
1113. 09-3934/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 31А ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА АВРАМОВА 20.01.2014 31.12.2018 СУЗАНА ДИНОВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
1114. 09-3935/2 4006006120876 6004101 ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ОРД.ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР СИЛВАНА КАРА. ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРА КАЛЌЧЕВА 115339 САШКА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
1115. 09-3936/2 4006006120965 6003801 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА РИСТОВА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
1116. 09-3937/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
1117. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 08.10.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
1118. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 08.10.2014 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
1119. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2018 ЃУРГИЦА ИЉАЧЕВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО  
1120. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2018 СУЗАНА ЧАКАЛОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО  
1121. 09-3952/2 4006013509274 6007600 ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 31.12.2018 СЛАВИЦА МИТРОВА 115525 ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
1122. 09-3954/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2018 ВАСИЛКА КОЧЕВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАМКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
1123. 09-3962/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 31.12.2018 ВИКТОРИЈА ЧАБУЛЕВА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
1124. 09-3965/2 4006006121260 6002902 ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 115525 ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
1125. 09-3977/2 4065009500080 6006701 ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1ББ - ГЕВГЕЛИЈА ФУРКА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ 08.10.2009 31.12.2018 БОРКА ПЕТКОВА 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА ПЗУ РИАНА МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН  
1126. 09-3981/2 4006006121082 6003901 ПЗУ Д-Р НИКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАМКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 01.01.2007 31.12.2018 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
1127. 09-3982/2 4006006120930 6003301 ПЗУ РИАНА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РИАНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СОФИЈА МЕХАНЏИСКА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ. 1ББ - ГЕВГЕЛИЈА ФУРКА  
1128. 09-3993/2 4006006120957 6004502 ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 115525 ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАКЕДОНКА ЦИМЕШИЌ 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
1129. 09-4002/2 4026008504362 26009801 ПЗУ МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМЧЕ КОВАЧЕСКИ БР.12 СТРУГА 143553 ЈОСИФ БЕЛЕВСКИ 19.03.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА КАЛАЈЏИЕСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
1130. 09-4015/2 4006006121287 6003401 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА МАНДАЛОВА 144223 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
1131. 09-4019/2 4006995102962 6000501 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 15.08.2001 31.12.2018 ЗВЕЗДА ШАПКАРОВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА  
1132. 09-4019/2 4006995102962 6000501 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 15.08.2001 31.12.2018 КЕТИ КОСТАДИНОВА БОЈМАЛИЕВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА  
1133. 09-4019/2 4006995102962 6000501 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 15.08.2001 31.12.2018 ЗОРИЦА МАНОЛВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА  
1134. 09-406/2 4024009501305 23004801 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЉУБОЈНО ЉУБОЈНО 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА 15.04.2009 31.12.2018 ТУЉАЈ ХАЈРУЛОВСКА 105295 АСИМЕ ОСМАНИ ПЗУ ДР АСИМЕ С.КРАНИ КРАНИ  
1135. 09-408/2 4024006108556 23002701 ПЗУ ДР НУШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕЏМИЈЕ ИСМАИЛИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
1136. 09-409/2 4024006108564 23002501 ПЗУ ДР БОГДАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА ТАЛЕВСКА 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА ПЗУ ДР НУШКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
1137. 09-4095/1 4058014518218 25137700 ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ ПЗУ ДР ТИНКА АТАНАСОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА 07.03.2014 31.12.2018 ВЕЛИКА ЃУРОСКА 109061 ПАРАСКЕВА ЧОНЕВСКА ПЗУ ЧОНЕВСКА УЛ.ДРАЧЕВСКА БР.88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1138. 09-410/2 4024006108548 23002601 ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ФЛОРА СИМОВСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
1139. 09-411/2 4024006108483 23002901 ПЗУ ДР АСИМЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА С.КРАНИ КРАНИ 105295 АСИМЕ ОСМАНИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕРМИН МУАРЕМИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
1140. 09-416/2 4024006108653 23003301 ПЗУ ДР СЕВДА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 303704 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 КЕТИ ТРАЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
1141. 09-417/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1142. 09-418/2 4024006108637 23003201 ПЗУ ДР ПРОЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 105244 НАДА ПРОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕВЉУДЕ ШЕРИФОВСКА 135780 ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР УЛ.МИТЕ ТРПОСКИ ББ РЕСЕН  
1143. 09-420/2 4024006108416 23002801 ПЗУ ДР САДЕМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЦА ЕЛМАЗИ 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ ПЗУ ИН МЕДИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
1144. 09-422/2 4024995102863 23000201 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОСКИ ББ РЕСЕН 135780 ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС 01.09.2003 31.12.2018 БИЉАНА ПЕОВСКА 105244 НАДА ПРОЕВСКА ПЗУ ДР ПРОЕВСКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН  
1145. 09-424/2 4016006104590 16001401 ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ТАЊА ЈОВАНОСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
1146. 09-426/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
1147. 09-428/2 4016009500691 16002301 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БУЧИН БУЧИН 141399 АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ 07.05.2009 31.12.2018 ГОРИЦА ЃОРЃИОСКА 146293 МАРИЈА ИВАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ  
1148. 09-429/2 4024006108394 23003001 ПЗУ ИН МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
1149. 09-430/2 4024006108670 23004101 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ 15.01.2007 31.12.2018 РОСАНА ДЕНЕСОВСКА 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
1150. 09-430/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА 27.01.2014 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЃОРГИЕВСКА 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
1151. 09-4305/1 4028014522987 28031700 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО 139599 ГОРДАНА СРБИНОВСКА 01.03.2014 31.12.2018 ЛЈАУРИЈЕ АЗИЗИ 146463 МИМОЗА ЖАКУ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО  
1152. 09-4305/1 4028014522987 28031702 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ АС-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО 146463 МИМОЗА ЖАКУ 07.08.2014 31.12.2018 СНЕЖАНА ЈАНУШЕВСКА 139599 ГОРДАНА СРБИНОВСКА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО  
1153. 09-4315/2 4044014509196 25137900 ПЗУ Д-Р ПЕТИ-ЕМ СКОПЈЕ ПЗУ Д-Р ПЕТИ-ЕМ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 145670 ЕМИЛ ПЕТРОВСКИ 19.03.2014 31.12.2018 МАРИЈА МАНАИЛОВА 401269 ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА ПЗУ ЈОВАНА-ДАР УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1154. 09-4948/2 4075014503050 25138700 ПЗУ ГРЕМЕДИКА ПЛУС САРАЈ ПЗУ ГРЕМЕДИКА ПЛУС САРАЈ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 1 БР 114 КОНДОВО СКОПЈЕ - САРАЈ 150908 ФЉОРА ВЕЉА ЕБИБИ 01.04.2014 31.12.2018 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1155. 09-4980/2 4057014524351 25138000 ПЗУ ФЕМИЛИ ХЕЛТ СКОПЈЕ ПЗУ ФЕМИЛИ ХЕЛТ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БЛЕДСКИ ДОГОВОР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 109355 НАТАЛИЈА ШАУРЕК-АЛЕКСАНДРОВСКА 31.03.2014 31.12.2018 НАТАША РИСТЕСКА 144770 ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1156. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 31.12.2018 АНИФА ЛЕШИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
1157. 09-502/2 4008001102660 8003501 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГОГИЈА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.71/2-19 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 26.09.2011 31.12.2018 ДРИЛОНА ЛЕШИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
1158. 09-507/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
1159. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2018 ЕНЃЕЛУШЕ ШЕМСИУ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
1160. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2018 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
1161. 09-515/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИРИДОНА ВЕЛИУ 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
1162. 09-517/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАКЕ НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ГАФУР РЕЏЕП 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
1163. 09-519/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 31.12.2018 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
1164. 09-520/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 УСНИЈА СЕЈАДИНОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С. НОВАКЕ НОВАК  
1165. 09-525/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 31.12.2018 ЕМИНА МУРАТОВСКА 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
1166. 09-5278/2 4026014518120 26012100 ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛИВАДА СТРУГА 146447 ВИСАР МАХМУДИ 01.04.2014 31.12.2018 ТАТЈАНА РАЗМОСКА 133957 ГАФУР ПОЛИСИ ПЗУ ДР ПОЛИСИ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА  
1167. 09-531/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
1168. 09-533/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 31.12.2018 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
1169. 09-535/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 31.12.2018 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
1170. 09-573/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 31.12.2018 ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
1171. 09-574/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 28.12.2012 31.12.2018 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
1172. 09-576/1 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА СТАНКОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
1173. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2018 БУДИМКА РИСТОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1174. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2018 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1175. 09-582/2 4009006110063 9002302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАК.КАМЕНИЦА МОШТИЦА 152153 МАРИНА НИКОЛОВСКА 27.02.2015 31.12.2018 ВЕСНА ТОДОРОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1176. 09-586/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАСМИНА СКАКАРСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
1177. 09-588/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2018 БИЛЈАНА ИВАНОВА 152153 МАРИНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ МАК.КАМЕНИЦА МОШТИЦА  
1178. 09-588/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2018 НЕВЕНКА РАНОВА 152153 МАРИНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ МАК.КАМЕНИЦА МОШТИЦА  
1179. 09-59/2 4009006110004 9003401 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 101850 ДРАГАН МИЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р МИЛЕВСКИ УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
1180. 09-590/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОРЦЕ НИКОЛОВ 31 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 146420 АНИТА ИВАНОВСКА ПЗУ ДИАГНОСТИКА Н.О. УЛ. МЕТОДИЈА М.БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
1181. 09-596/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
1182. 09-597/2 4009006109987 9002601 ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
1183. 09-601/2 4009011502743 9005101 ПЗУ ДИАГНОСТИКА Н.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИЈА М.БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 146420 АНИТА ИВАНОВСКА 18.04.2011 31.12.2018 ГАЛИНКА ТАШЕВСКА 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРЦЕ НИКОЛОВ 31 ДЕЛЧЕВО  
1184. 09-605/2 4009006109952 9003101 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 31.12.2018 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
1185. 09-607/2 4009006109995 9002801 ПЗУ БОКИ МЕДИКА ОРИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
1186. 09-6099/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 151262 ЗОРАН ЛАЈКОСКИ ПЗУ Д-Р ЛАЈКОСКИ КУМАНОВО ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО  
1187. 09-612/2 4009006110012 9004201 ПЗУ Д-Р МИЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИЛЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 101850 ДРАГАН МИЛЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАСКА ИЛИЕВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
1188. 09-613/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ВАСЕВСКА 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА ПЗУ БОКИ МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
1189. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 31.12.2018 СОЊА СТАМЕНКОВА 143758 АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1190. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 143758 АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ 06.12.2006 31.12.2018 УБАВКА НИКОЛОВСКА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1191. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА ТРАЈЧЕВА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
1192. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА 03.09.2001 31.12.2018 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1193. 09-636/2 4014994100616 14000203 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 СУЗАНА АМПОВА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1194. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2018 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 102784 СОЊА МИРЕВСКА ПЗУ СОЊА - МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1195. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2018 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 102784 СОЊА МИРЕВСКА ПЗУ СОЊА - МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1196. 09-638/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 31.12.2018 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1197. 09-643/2 4014007104184 14001301 ПЗУ СОЊА - МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СОЊА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 102784 СОЊА МИРЕВСКА 01.06.2007 31.12.2018 АНКА ЃЕНОВА-АНАСТАСОВА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1198. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 31.12.2018 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 102784 СОЊА МИРЕВСКА ПЗУ СОЊА - МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
1199. 09-6481/2 4028992110330 28000702 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107 ТЕТОВО 147532 РАУФ АБДИУ 10.06.2014 31.12.2018 ФЕРИЈАЛ СИНАНИ 146030 АВДИ НАЗИФИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1200. 09-6485/2 4028994113280 28001202 ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ С.ТРЕБОШ - ТЕТОВО ТРЕБОШ 151203 АМЕЛА ЧЕКОВИЌ 07.05.2014 31.12.2018 ВЛОРА АМЕТИ 132365 ДАЛИ ЛАЛА ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО  
1201. 09-6599/1 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ 21.04.2014 31.12.2018 СТЕВАНКА СТОЈКОСКА 150584 ЕМАНУЕЛА БЕЛУЛОСКА  
1202. 09-6849/1 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 100579 АНЕТА БОШКОВСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА С.ЛОПАТИЦА - БИТОЛА ЛОПАТИЦА - БИТОЛА  
1203. 09-69/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА ПЗУ АНИМА МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
1204. 09-6998/2 4082013512214 25139600 ПЗУ ЉЉА-МЕДИКА СКОПЈЕ ПЗУ ЉЉА-МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИЖОНСКА 23 2 СКОПЈЕ - ЧАИР 151211 МАЈА АНЃЕЛЕСКА-ДАБЕСКА 13.05.2014 31.12.2018 АЈШЕ ЈАЈА 150118 ВИСАР АБДУЛАИ ПЗУ ВИСАР УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1205. 09-731/2 4010006104037 10074501 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА 29.12.2006 31.12.2018 ПЕРСА СЕКУЛОВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
1206. 09-732/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 31.12.2018 ЖАНЕ ЈОШЕВСКА 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ  
1207. 09-734/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 31.12.2018 ВУКИЦА БОШЕВСКА 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
1208. 09-737/2 4010006104010 10074901 ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ОЛГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 114979 ОЛГИЦА М. СТЕВАНОВСКА 29.12.2006 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
1209. 09-742/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 31.12.2018 СУЗАНА ЗИНГОВСКА 114979 ОЛГИЦА М. СТЕВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
1210. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА 15.05.2014 31.12.2018 ДРАГАНА СТОЈЧЕВСКА 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
1211. 09-7983/1 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 31.12.2018 ХАТИЏЕ САИТИ 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
1212. 09-7984/1 4017014524791 17037701 ПЗУ Д-Р ЛАЈКОСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЛАЈКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 151262 ЗОРАН ЛАЈКОСКИ 19.05.2014 31.12.2018 МОНИКА АРСИЌ 149756 КАТЕРИНА ЗАФИРОВСКА  
1213. 09-7986/2 4082013510912 25132402 ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА ПЛУС СКОПЈЕ ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА ПЛУС - ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ АСЕНОВ БР.3/1-8 СКОПЈЕ - ЧАИР 150436 СНЕЖАНА ВАРЏИСКА 13.05.2014 31.12.2018 114863 НИКОЛА ПРОДАНОВ ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1214. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100 ТЕТОВО 149004 ЗОРАН ЈАНЕВСКИ 13.12.2012 09.09.2013 СОЊА ВИДОЕВСКА 152196 СИМОНА ДАНОСКА ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100 ТЕТОВО ЛИЛА МИТИЌ 133353 Замена за специјализација 10.09.2013 31.12.2018
1215. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100 ТЕТОВО 152196 СИМОНА ДАНОСКА 12.02.2015 31.12.2018 ДРАГАНА ТОДОРОВСКА 133353 ЛИЛА МИТИЌ  
1216. 09-8085/2 4028995107585 28002301 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ПРШОВЦЕ-ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ 01.06.2007 31.12.2018 ЕЉМЕДИНА ФЕЈЗУЛИ 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.11 ТЕАРЦЕ  
1217. 09-8086/2 4028006151562 28017101 ПЗУ ДР СЛАЃАН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 НЕТКА ПЕЈОВСКА 149411 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА ПЗУ ДР СЛАЃАН УЛ Б.МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО  
1218. 09-8086/2 4028006151562 28017101 ПЗУ ДР СЛАЃАН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО 149411 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА 29.03.2013 31.12.2018 ДЕЈАН СПАСЕНОСКИ 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ ПЗУ ДР СЛАЃАН УЛ Б.МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО  
1219. 09-8092/2 4028006150060 28015501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРАТНИЦА ВРАТНИЦА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАБЛАНКА ПЕТРОВСКА 150657 ЧЕДОМИР НАУМЧЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА 101 ББ РОГАЧЕВО  
1220. 09-8092/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ РОГАЧЕВО 150657 ЧЕДОМИР НАУМЧЕВСКИ 13.02.2014 31.12.2018 ЗЛАТКА ВИДОЕВСКА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА С. ВРАТНИЦА ВРАТНИЦА  
1221. 09-81/2 4024006108572 23002402 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА-ЈОВАНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С. СТЕЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТЕЊЕ, РЕСЕН СТЕЊЕ 150681 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 17.02.2014 31.12.2018 АЛБИНА ПОПОВСКА 303704 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА ПЗУ ДР СЕВДА УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН  
1222. 09-8101/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.98/1-1 ТЕТОВО 130362 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ 12.07.2001 31.12.2018 ДИЈАНА МЛАДЕНОСКА 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1223. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА 01.11.2001 31.12.2018 САВО СПИРОСКИ 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1224. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА 01.11.2001 31.12.2018 ДРИТА САДИКИ 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1225. 09-8107/1 4033014500693 25139901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЕЛИФЕ АРАЧИНОВО ПЗУ ЕЛИФЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР.1 АРАЧИНОВО 139270 ИРЕНА ВЕЉКОВИЌ 20.05.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА КОЛЕВСКА 149225 ДАНИЕЛА КАПЕТАНОВСКА  
1226. 09-8107/1 4033014500693 25139901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЕЛИФЕ АРАЧИНОВО ПЗУ ЕЛИФЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР.1 АРАЧИНОВО 151491 СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 03.07.2014 22.07.2014 БАФТИЈЕ СЕЛИМИ 139270 ИРЕНА ВЕЉКОВИЌ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБАРАТОРИЈА ЕЛИФЕ АРАЧИНОВО 1 БР.1 АРАЧИНОВО ДАНИЕЛА КАПЕТАНОВСКА 149225 Замена за породилно 21.08.2014 21.05.2015
1227. 09-8109/2 4028006150132 28016501 ПЗУ МЕДИКОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 115983 НАШИТ ИМЕРИ 01.01.2007 31.12.2018 ЌАНИЈЕ ИМЕРИ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1228. 09-8112/2 4028994103926 28002401 ПЗУ ДР ЧЕДО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФУШТАНСКА БР.5 ТЕТОВО 149853 МИТКО БОШКОВСКИ 08.07.2013 31.12.2018 ВЕРИЦА ИВАНОВСКА 149381 ДАРКО ТОДОРОСКИ ПЗУ АНАКОНДА УЛ. 29ти НОЕМВРИ БР.35 ТЕТОВО  
1229. 09-8114/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С НЕРАШТЕ НЕРАШТЕ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ 01.01.2007 31.12.2018 ЈЕХОНА БАКИЈИ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ ПЗУ ПРО - МЕДИКА УЛ. 101 ББ НЕРАШТЕ  
1230. 09-8115/2 4028999119910 28009503 ПЗУ АЛБИМЕДИКА АЛБИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 146030 АВДИ НАЗИФИ 21.09.2010 31.12.2018 БЉЕРИНА ДЕХАРИ 147532 РАУФ АБДИУ ПЗУ ПРЕВЕНТИВА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107 ТЕТОВО  
1231. 09-8123/2 4035009500360 28024001 ПЗУ БЛУ - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ЖЕРОВЈАНЕ 145190 НАДИРЕ ФЕРАТИ 05.03.2010 31.12.2018 МЕВЉУДЕ СЕАДИНИ 137146 ХАМИТ ИМЕРИ ПЗУ АЉ - МЕДИКА С.ЧЕЛОПЕК БРВЕНИЦА  
1232. 09-8124/2 4050011500791 28028001 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.СТРИМНИЦА ЖЕЛИНО 146935 АФЕРДИТА ПАЈАЗИТИ 08.04.2011 31.12.2018 ЗЕЌИЈЕ ИСЕНИ 115975 РЕШАТ АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1233. 09-8127/2 4028006152380 28014102 ПЗУ МЕДИКАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.11 ТЕАРЦЕ 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018 СЛАВЈАНКА РИСТОВСКА 149012 МАЈЛИНДА ДЕРВИШИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАЈЛИНДА С.ТЕАРЦЕ,ТЕАРЦЕ С.ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ  
1234. 09-8129/2 4028006149959 28013501 ПЗУ ДР МАРИЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 110892 МАРИЈА СТОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА ПЗУ ДР МИОМИРА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1235. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ 02.03.2015 31.12.2018 МИРУШЕ ХАСИПИ 152129 НАТМИР МУСЉИУ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1236. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152005 ХАТИЌЕ УСЕИНИ 02.03.2015 31.12.2018 ХИРИША СКЕНДЕРИ 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1237. 09-8135/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЕНКА МИСАЈЛОВСКА 146463 МИМОЗА ЖАКУ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО  
1238. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ ТЕТОВО 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИМОСКА 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ ТЕТОВО  
1239. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ ТЕТОВО 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЈЕЛА КОРУНОСКА 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ ТЕТОВО  
1240. 09-8140/2 4028006150477 28016201 ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 200816 ОЛГА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕМИЛИЈА АЦЕСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1241. 09-8141/2 4028006150515 28015101 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА АТАНАСОСКА 200816 ОЛГА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1242. 09-8142/2 4028006150507 28015201 ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 28 НОЕМВРИ ТЕТОВО 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВУКИЦА ЈАНЧЕСКА 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1243. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 152102 ТАЊА СОТИРОСКА 04.02.2015 31.12.2018 МАРИКА РИСТОВСКА 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1244. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНИТА ЈОВАНОВСКА 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА  
1245. 09-8147/2 4028006150183 28015602 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5 ТЕТОВО 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА 27.01.2015 27.01.2015 СЛАВИЦА ЈАНКОВСКА 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО ИРИНА БОГДАНОВСКА 149918 Замена за породилно 28.01.2015 20.08.2015
1246. 09-8154/2 4028006150299 28014202 ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19 ТЕТОВО 145831 ХИРМЕТЕ БЕЈТУЛИ 11.03.2014 31.12.2018 БЕГЛИЈЕ ХАМЗА 146030 АВДИ НАЗИФИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1247. 09-8170/2 4028006150019 28013801 ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 106399 АНА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЖИВКА РИСТОВСКА 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО  
1248. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ГРУПЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН  
1249. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ГРУПЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ 23.04.2013 31.12.2018 НИЗАЈЕТЕ ЗЕЌИРИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН  
1250. 09-8173/2 4028008502710 28021401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР.19 ТЕТОВО 137430 СВЕТЛАНА ТРИФУНОВСКА 01.04.2008 31.12.2018 СНЕЖАНА АНЧЕСКА СТАНКОВСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1251. 09-8174/2 4028000124083 28001901 ПЗУ ДР РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51 ТЕТОВО 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА 12.09.2014 31.12.2018 МУРИСА ИЗЕИРИ 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1252. 09-8175/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56 ТЕТОВО 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ 01.07.2012 31.12.2018 ИМИЃИЛ ЛУШИ 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56 ТЕТОВО  
1253. 09-8175/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56 ТЕТОВО 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ 28.03.2013 31.12.2018 МУЕСЕР НУРИШИ 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56 ТЕТОВО  
1254. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 152056 МАРИЈАНА ФИЛИПОВСКА 16.01.2015 31.12.2018 МОНИКА АНТОВСКА 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1255. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА 152056 МАРИЈАНА ФИЛИПОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
1256. 09-8178/2 4028007501290 28020501 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА 02.12.2014 31.12.2018 АНЕТА СТАМАТОСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1257. 09-8178/2 4028007501290 28020501 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ 08.08.2014 31.12.2018 ДАНИЕЛА АНЃЕЛКОСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1258. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 117684 ДУРИМ ХАСАНИ 02.04.2014 31.12.2018 ХАВУШЕ ДЕМИРИ 152129 НАТМИР МУСЉИУ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1259. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152129 НАТМИР МУСЉИУ 17.02.2015 31.12.2018 НАЉАН ИМЕРИ 117684 ДУРИМ ХАСАНИ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1260. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ БОГОВИНА ПЗО БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2018 ИБАДЕТЕ ИЉАЗИ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1261. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ БОГОВИНА ПЗО БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2018 ФАТИМЕ ЗИБЕРИ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1262. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА 12.11.2014 31.12.2018 ЗАМИРА ХАСАНИ 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1263. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА 26.12.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА НИКОЛОСКА 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1264. 09-8194/2 4035010500462 28025003 ПЗУ А-В МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-ТИ НОЕМВРИ БР. 60 ТЕТОВО 152013 ДЕЈАН ДАМЈАНОВИЌ 31.12.2014 31.12.2018 САШКА БОЖИНОВСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ТЕТОВО ТЕТОВО  
1265. 09-8197/2 4035004100010 28002601 ПЗУ САНУС САНУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА Г СЕДЛАРЦЕ ТЕТОВО 147362 ДАШМИРЕ БАЈРАМИ 01.06.2014 31.12.2018 ИЛМИЈЕ ДЕАРИ 146609 ФЛОРИЈЕ НЕЗИРИ ПЗУ МЕД ФЛОТОН ТЕТОВО ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ  
1266. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО 132365 ДАЛИ ЛАЛА 03.09.2001 31.12.2018 СЕВИМЕ АБДУЉБАКИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО  
1267. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ 03.09.2001 31.12.2018 НАСИБЕ ЕЛМАЗИ 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО  
1268. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ 02.09.2014 31.12.2018 МЕРСИЈЕ НУРЕДИНИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3 ТЕТОВО  
1269. 09-8202/2 4028006152372 28014901 ПЗУ ИБН СИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА ГОЛЕМА РЕЧИЦА 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2018 ХАМИДЕ ТОСУН 116769 НЕВЗАТ ЌАМИЛИ  
1270. 09-8203/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 115975 РЕШАТ АЛИИ 01.01.2007 31.12.2018 ЕМИНЕ АЛИИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН  
1271. 09-8206/2 4079009500405 28023701 ПЗУ ПРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ НЕРАШТЕ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ 12.02.2010 31.12.2018 ЕЛМЕДИНА БАКИЈУ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ ПЗУ АД МЕДИКА С НЕРАШТЕ НЕРАШТЕ  
1272. 09-8209/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО СЛАТИНО - ТЕТОВО 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕНДИЈЕ ИСМАИЛИ 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ ПЗУ НОРА С.СЛАТИНО-ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
1273. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ПИРОК ПИРОК 130320 РАМАДАН АМЕТИ 10.07.2001 31.12.2018 ЕМАРЛИЈЕ ОСМАНИ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1274. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ПИРОК ПИРОК 148423 ВУЛНЕТ АМЕТИ 10.07.2001 14.09.2013 САДЕТЕ АМИТИ ИСАКУ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ РАМАДАН АМЕТИ 130320 Замена za специјализација со втор тим 15.09.2013 31.12.2018
1275. 09-8214/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК ПИРОК 114642 ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ 01.01.2007 31.12.2018 МИРЈЕТА ИБРАИМИ 115983 НАШИТ ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКОР С. БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1276. 09-8215/2 4028996107597 28002101 ПЗУ НОРА ПЗО НОРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛАТИНО-ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ 03.09.2001 31.12.2018 ЗЕБИБЕ АДЕМИ ДЕМИРИ 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ ПЗУ АЛБА МЕДИКА СЛАТИНО СЛАТИНО - ТЕТОВО  
1277. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ 26.01.2015 31.12.2018 СОЊА КРСТОВСКА 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
1278. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ 26.01.2015 31.12.2018 ДАНИЕЛА НЕДЕЛКОВИЌ 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
1279. 09-8227/2 4028005148150 28012502 ПЗУ ДР ВАНЧО- ВРАТНИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВРАТНИЦА , ВРАТНИЦА ЈЕГУНОВЦЕ 141275 ЗОРА ДОБРЕВСКА 01.08.2007 31.12.2018 ДОЦА РИСТОСКА 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.11 ТЕАРЦЕ  
1280. 09-8231/2 4050010500437 28023801 ПЗУ МЕКА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН ЖЕЛИНО 145092 АБДУЛА АЈРУЛИ 24.02.2010 31.12.2018 ВАЉБОНА ИБРАИМИ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ ПЗУ ПРО - МЕДИКА УЛ. 101 ББ НЕРАШТЕ  
1281. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2018 МАЈЛИНДА ИСМАИЛИ 152285 РЕМЗИЈЕ АЈВАЗИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1282. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152285 РЕМЗИЈЕ АЈВАЗИ 23.02.2015 31.12.2018 МЕРЗУНЕ МУХАРЕМИ 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1283. 09-8240/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19 ТЕТОВО 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ 01.04.2007 31.12.2018 ЛУМТУРИЈЕ МЕРСЕЛИ 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1284. 09-8242/2 4079010500559 28026001 ПЗУ МЕДИКА - МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ НЕПРОШТЕНО НЕПРОШТЕНО 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ 27.05.2013 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 106640 МУХАМЕТ АЛИУ ПЗУ ШЕНДЕТИ С. ОДРИ ОДРИ  
1285. 09-8244/2 4028002129678 28000403 ПЗУ МЕНДЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН ТЕТОВО 134740 РЕШАТ ЈУСУФИ 01.04.2010 31.12.2018 ИЉМИЈЕ СЕЈФУЛИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН ГРУПЧИН  
1286. 09-8257/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ КАМЕЊАНЕ 117439 МАГБУЛЕ ЕЛЕЗИ 18.01.2007 31.12.2018 СЕХАРЕ ИМЕРИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ ТЕТОВО  
1287. 09-8259/2 4028006150434 28013001 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ПОДРУЖНИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ СЕЛЦЕ - ТЕТОВО 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ 01.01.2007 31.12.2018 ЃУНЕЛ ГАНИУ 151645 ИВОНА НИКОЛОСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО 101 КАЈ /АМБУЛАНТА-ЈЗУ СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
1288. 09-8259/2 4028006150434 28013005 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТ.-ОР. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО,ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР С.СЕЛЦЕ-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 КАЈ /АМБУЛАНТА-ЈЗУ СЕЛЦЕ - ТЕТОВО 151645 ИВОНА НИКОЛОСКА 27.08.2014 31.12.2018 ФЕРДАНЕ ЏЕЛИЛИ 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО УЛ.101 ББ СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
1289. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА 01.02.2010 31.12.2018 НИЃАР НУРЕДИНИ 150525 ТОМИЦА СОТИРОВСКИ ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1290. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 150525 ТОМИЦА СОТИРОВСКИ 27.01.2014 31.12.2018 НАТАША ВАСИЉЕВСКА 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1291. 09-8264/2 4079010500575 28026201 ПЗУ НЕО МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШТЕ - ТЕТОВО ТЕАРЦЕ 152277 АМИР ЕЉЕЗИ 20.02.2015 31.12.2018 ЗЕЛФИЈЕ ЗИБЕРИ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ ПЗУ АД МЕДИКА С НЕРАШТЕ НЕРАШТЕ  
1292. 09-8265/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА 01.01.2011 31.12.2018 БЛАГА ПОПОСКА 151572 ВЛАДИМИР МИХАЈЛОСКИ  
1293. 09-8265/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 143910 ЗОРИЦА ЗАФИРОСКА 01.01.2011 11.07.2014 МАЈА ВЕТЕРОСКА 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА ПЗУ ДР МИОМИРА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО ВЛАДИМИР МИХАЈЛОСКИ 151572 Замена за породилно 09.08.2014 06.04.2015
1294. 09-8278/2 4028006150388 28012701 ПЗУ ДР ЛЕИЛА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 106364 ЛЕИЛА РЕКА 01.01.2007 31.12.2018 МУЗЕЈЕН ЕЛМАЗИ 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1295. 09-8279/2 4028006150396 28013201 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ 01.01.2007 31.12.2018 МИМОЗА АДЕМИ 106364 ЛЕИЛА РЕКА ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
1296. 09-8282/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕФАЈЕТЕ КАДРИЈА 146706 МИРЛИНДА МИСИМИ ПЗУ ДР МИРДИТА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТО