почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарник на лекари од ПЗЗ
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Единица Дејност Специјалност Адреса Mесто Факсимил Име и презиме Од До Мед. сестра Редовна замена Подолготрајно отсуство
Факсимил Име и презиме Назив Адреса Место Име и презиме Факсимил Причина за замена Замена од Замена до
1. 09-1505/2 4001006108173 1075501 ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО-ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ИСМЕТА ЈАБУКАРОВА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
2. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА 24.01.2014 31.12.2018 ЕМИЛИЈА БЕЛЧОВСКА 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
3. 09-1519/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 303623 ВЕСНА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА ЧАМОВСКА 148571 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНСКА ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
4. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 116890 НИКОЛА КОЛЕВ 01.04.2011 31.12.2018 СОЊА МИЦЕВСКА 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
5. 09-1516/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО 400084 ВЕСЕЛА АСПРОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЦВЕТАНА СИНДРАКОВСКА 116890 НИКОЛА КОЛЕВ ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО  
6. 09-1493/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РУЖА ГРИОВСКА 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
7. 09-1492/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО 100099 ТАТЈАНА РУНТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА СЕВДИНСКА 100072 ВАЛЕНТИНА НЕШОВСКА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО  
8. 09-1510/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА 01.04.2011 31.12.2018 ОЛИВЕРА БОШНАКОВСКА 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
9. 09-1511/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 115541 ВАНЧО РЕМЕНСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИЦА КАЦАРСКА 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО  
10. 09-1511/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ДВОРИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО 147087 ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА 01.10.2012 31.12.2018 НЕВЕНА СТАЈКОВСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
11. 09-1511/2 4001006108289 1074503 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ПЗУ БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕЛО РУСИНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ/122 РУСИНОВО 145661 МАРИЈА МИРЧОВСКА 01.01.2007 17.06.2010   ЈОРДАНКА КРЖОВСКА СИРАЧЕВСКА Активен договор 17.06.2010 31.12.2018
12. 09-1517/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО 100129 ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАЃАНА СТАМБОЛИСКА 200085 ФАНИЦА КАПУШЕВСКА ПЗУ ДР КАПУШЕВСКИ ПЕХЧЕВО УЛ.ИНДУСТРИСКА ББ БЕРОВО  
13. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ЖАКЛИНА ТУШЕВСКА 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ ПЗУ РУЖА БИОЛАБ УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО  
14. 09-1499/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО 143944 МЕТОДИ ПЕЛТЕКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСЕЛА БРАШНАРСКА 100064 ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
15. 09-1496/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО 132144 МИЛКА СУЏУКОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 МИРЈАНА ФИДАНСКА 133078 ТОДОРЧО ПЕЛТЕКОВСКИ ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО  
16. 09-171/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА 01.09.2008 31.12.2018 ОЛИВЕРА ШЕРДЕНКОВСКА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ ПЗУ НИРВАНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА  
17. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 145645 КИРО ДЕСПОТОСКИ 10.08.2011 28.04.2016 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 153249 ВЕСНА СУКЛОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
18. 09-214/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ 29.04.2016 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВСКА 153249 ВЕСНА СУКЛОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
19. 09-172/2 4002002150805 2011901 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА 20.06.2002 31.12.2018 МАЈА ЃОРШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
20. 09-173/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА 06.08.2004 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТРАЈАНОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
21. 09-213/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 21.12.2010 31.12.2018 ТАТЈАНА ЈОВАНОВСКА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ ПЗУ САНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА  
22. 09-212/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА 153249 ВЕСНА СУКЛОВСКА 01.10.2015 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МАСАЛКОВСКА 154385 КИРО ДЕСПОТОСКИ ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА  
23. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 117838 ГОРДАНА РИСТЕВСКА 07.02.2017 31.12.2018 РОЗЕТА СТОЈАНОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
24. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВСКА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
25. 09-271/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА 330426 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ПУРОВСКА 139181 ЕЛИ ДИМОВСКА ПЗУ ДР ВАНГЕЛ УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА  
26. 09-211/2 4002006173460 2052101 ПЗУ МСРД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРНОВЦИ ТРНОВЦИ 100501 СУЗАНА ТЕМЕЛКОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 СУЗА ПИШМАНОВСКА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
27. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ 16.08.2006 31.12.2018 МАРИЈА ДАМЈАНОВСКА 134392 ЈОВАН ТОДОРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА 2 УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА  
28. 09-210/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА 134392 ЈОВАН ТОДОРОВСКИ 16.08.2006 31.12.2018 ЕЛЕНИЦА ЗОЗИ 100447 ЉУПЧЕ СЕКУЛОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА 2 УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА  
29. 09/209/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА 16.08.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА РИСТЕВА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА ПЗУ РОЗАЛИ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
30. 09-208/2 4002006173516 2051701 ПЗУ РОЗАЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100234 ЉИЉАНА СПАСОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 НАТАША БОСИЛКОВСКА 100358 ВИОЛЕТА МИШЕВСКА ПЗУ АВЕНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
31. 09-207/2 4002006173524 2055002 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 МИРА ПАВЛОВСКА 300128 ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА  
32. 09-206/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА 100528 ЕЛИЗАБЕТА БОЖИНОВСКА 01.02.2012 31.12.2018 МЕНКА РАДУЛОВИЌ 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
33. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ 01.09.2006 31.12.2018 УЛЗАНА ТАЈРОВСКА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
34. 09-205/2 4002006173575 2055601 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100544 СНЕЖАНА К. ПЕТРУШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА БЛАЖЕВСКА 100536 ВЕЛИКА ЧИЧИЌ ПЗУ АМБУЛАНТА 37 УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
35. 09-204/2 4002006173656 2052201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100323 РУЖА АСПРОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 ЕЛИЦА РИСТЕВСКА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА  
36. 09-257/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ДРАГИЦА ГАЛОВСКА 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ  
37. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА 15.08.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИВЈАКОСКА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
38. 09-203/2 4002006173729 2051501 ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНХА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА 142697 МИРЈАНА ВЕЛЕВСКА 26.09.2014 31.12.2018 ЦЕНКА СТАМЕНКОВСКА 100188 ВЕЛИКА ПАРМАКОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА БИТОЛА  
39. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 155586 ЈОВАНА ТРПКОВСКА 29.12.2016 31.12.2018 АДРИАНА ИЦКОВ 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
40. 09-198/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА 300055 ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА 16.08.2006 31.12.2018 ДАНИЕЛА ГЛАВЕВСКА 155586 ЈОВАНА ТРПКОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА  
41. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЈАГОДА ЃУРОВСКА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
42. 09-202/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА 100463 ЛЕНЧЕ ГАЦОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 НАТАША СТОЈКОВСКА 100455 ДРАГИЦА ГАГАЧОВСКА ПЗУ Г-Г МЕДИКА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА  
43. 09-201/2 4002006173842 2053401 ПЗУ БИОМЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРГО КОСТОВСКИ ББ БИТОЛА 200247 ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 НАДИЦА НИКОЛОВСКА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА  
44. 09-149/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ПЗУОРД.ПООПШТА МЕД.Д-РМИРЧИЌ И Д-РШЕРОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
45. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ГИЛЕВА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
46. 09-200/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МК&РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100250 РИСТО РИСТЕВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЈОНЧИЌ 100242 МИЛИЦА КИРКОВСКА ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
47. 09-174/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА 31.03.2017 31.12.2018 ЛИДИЈА ЦИЛЕВСКА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА  
48. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЗВЕЗДА АВТАРОВСКА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
49. 09-199/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200204 ГОРДАНА КОЧОСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКИ 100560 МАРИНА ТРОМБЕВСКА ПЗУ ВИТАМЕД УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
50. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 АНДРИАНА КОСТАДИНОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
51. 09-258/2 4002006174024 2052501 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ 01.09.2006 31.12.2018 БИЛЈАНА ФИЛОВСКА 110760 ПАНДОРКА КИКИРКОВСКА ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
52. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 САДЕТ ИЗЕИРИ 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
53. 09-197/2 4002006174091 2053601 ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИКАЛАЈФ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, БОЛНИЧКИ ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 300152 МАРИКА МИШИЌ-ИЛИЕВСКА 21.02.2017 31.12.2018 АНА ЛЕФТЕРОВСКА 300047 БИЉАНА МИШИЌ- БОЦЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ УЛ.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
54. 09-175/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА 100404 МИЛИЦА ПОПОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИЛЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
55. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЕЛИЦА КЕСКОВСКА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
56. 09-196/2 4002006174130 2053201 ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АМБУЛАНТА 32 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 200220 ЛИЛЈАНА ЖУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ПАВЛИНА ДОЈЧИНОВСКА 140643 МАГДАЛЕНА ПЕТРОВСКИ ПЗУ АМБУЛАНТА-32 ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
57. 09-259/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА 201642 МИРА КРАЈЧЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА  
58. 09-176/2 4002006174172 2054401 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАСКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 РОЗИЦА СОКЛЕВСКА 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО  
59. 09-176/2 4002006174172 2054402 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА-МАКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.МАКОВО - БИТОЛА МАКОВО 138053 СОЊА ДАСКАЛОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ДОСТА СЕКУЛОВСКА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА  
60. 09-176/2 4002006174172 2054403 ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА -СТАРАВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА-БИТОЛА СТАРАВИНА 156582 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 27.07.2017 31.12.2018 ВИОЛЕТА ПЕТРОВСКА 100706 ЖИВКО ДАСКАЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ С. НОВАЦИ - БИТОЛА НОВАЦИ  
61. 09-215/2 4002006174202 2053901 ПЗУ ГАЛАТЕЈА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГАЛАТЕЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100340 БЛАГА НАЦЕВА 01.09.2006 31.12.2018 СУЗАНА ДИМАНОСКА 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
62. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ГОРДАНА БУЖЕВСКА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
63. 09-260/2 4002006174210 2054801 ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА 100285 МИРЈАНА АВРАМОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ВИОЛЕТА МАРКОВСКА 100200 АНИЦА БОЖИНОВСКА ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
64. 09-193/2 4002006174253 2055401 ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НЕДАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ти НОЕМВРИ ББ БИТОЛА 117676 МАРИКА НЕДАНОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 СВЕТЛАНА КРОМИДАРОВСКА 100374 МИЛКА ТАСЕВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА  
65. 09-261/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА 01.04.2008 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА НИКЛЕВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА  
66. 09-262/2 4002006174296 2054901 ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДЕДЕБАЛЦИ - БИТОЛА ДЕДЕБАЛЦИ 100722 ПЕЦО ТАЛЕВСКИ 16.09.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА СТЕВАНОВСКА 100617 ЛЕОНОРА ГАЦОВСКА ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО  
67. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100650 ОЛГА СТОЈКОВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЈОРДАНКА ПЕТРОВСКА 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ  
68. 09-178/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ 100668 ГАБРИЕЛА ГУЛЕВСКА 16.09.2006 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЦОКЛЕСКА 100650 ОЛГА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ  
69. 09-192/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ТРАЈКОВСКА 134538 ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР ТАТЈАНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР С.ГОРНО ОРИЗАРИ ГОРНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА  
70. 09-263/2 4002006174334 2052901 ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СНЕ - ЖАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА 200182 ЖАНА ЈОШЕВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СТАНА АТАНАСОВСКА 113964 АЛЕКСАНДАР КОЏАСИНСКИ ПЗУ АЛПА МЕДИКУС УЛ. БРЕГАЛНИЧКА ББ БИТОЛА  
71. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА 01.07.2008 31.12.2018 СОЊА ПЕЈЧИНОВСКА 304301 БЛАГИЦА ДУКОСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
72. 09-191/2 4002006174377 2055502 ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА 304301 БЛАГИЦА ДУКОСКА 01.07.2008 31.12.2018 ЕНИС РУШИДОВА 302970 ВЕЛИКА ВОЈНОВСКА ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА УЛ. ИВАН МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА  
73. 09-264/2 4002006174423 2056901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ДОЛНО СРПЦИ БИТОЛА 112992 ЗОРИЦА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА 21.01.2013 31.12.2018 СУЗАНА КРСТЕВСКА 100340 БЛАГА НАЦЕВА ПЗУ ГАЛАТЕЈА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
74. 09-190/2 4002006174482 2054701 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛОПАТИЦА - БИТОЛА ЛОПАТИЦА - БИТОЛА 100579 АНЕТА БОШКОВСКА 16.09.2006 31.03.2018    
75. 09-179/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ТОДОРОВСКА 400262 СОФИЈА ЃОРГИЈЕВА ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА  
76. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ 01.01.2007 31.12.2018 ТОНИ ЧУРЛИНОВСКИ 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
77. 09-180/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА 400122 ЛЕНА ЗАХАРИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 БЕТИ ЛАЗАРЕВСКА 201839 СТЕФАН РАДЕНКОВ ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА  
78. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 02.03.2018 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА САЊА МИЛУНОВИЌ Замена за боледување 25.04.2018 24.05.2018
79. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 02.03.2018 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА САЊА МИЛУНОВИЌ Замена за боледување 29.03.2018 24.04.2018
80. 09-266/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА 150215 МАРИНА ОГНЕНОВСКА 19.05.2016 02.03.2018 МАРИНА БОЖИНОВСКА 100587 БИЉАНА ЈОЛЕВСКА ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА САЊА МИЛУНОВИЌ Замена за боледување 18.03.2018 28.03.2018
81. 09-272/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА 135305 НАТАША В. КОСТАДИНОСКА 01.06.2010 31.12.2018 МАРИЈА СТОЈКОВСКА 114316 МИРЈАНА ШЕРОВСКА ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА  
82. 09-189/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА 200115 ЦВЕТАНКА КРСТЕВСКА 01.04.2008 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА 136760 КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЗУ АС МЕДИКА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА  
83. 09-181/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ 24.06.2016 31.12.2018 АНЕТА МИЛОШЕВСКА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА  
84. 09-182/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА 136565 ЛИДИЈА МИЛАНОВА 21.10.2016 31.12.2018 СОЊА ТАСЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
85. 09-273/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 31.12.2018 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА ИВОНА НАУМЧЕВСКА Замена за боледување 12.04.2018 30.04.2018
86. 09-273/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА 147230 МЕРИ ЗАЦЕВСКА 10.09.2013 31.12.2018 ЗОРИЦА ИЛИЈОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА ИВОНА НАУМЧЕВСКА Замена за боледување 17.03.2018 11.04.2018
87. 09-15645/1 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА 143871 СНЕЖАНА МОЈСОВСКА 06.02.2014 01.10.2016 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВСКА 300110 ВИОЛЕТА ЏЕКОВСКА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА УЛ. СТИВ НАУМОВ БР.93(ОУ СТИВ НАУМОВ) БИТОЛА ЛИЛЈАНА МОЈСОВСКА Замена за специјализација 02.10.2016 31.12.2018
88. 09-6849/1 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА 28.04.2014 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИЛЧЕВСКА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА  
89. 09-15593/1 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШПТА МЕДИЦИНА Д-Р ЖЕЖОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА 100293 ЛИЛЈАНА ЖЕЖОВСКА АНГЕЛЕВА 22.10.2015 31.12.2018 БОШКО АНГЕЛЕВСКИ 100323 РУЖА АСПРОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА  
90. 10-15383/1 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА 148806 ПАВЛЕ АДАМОВСКИ 27.10.2016 31.12.2018 САРА КОНЗУЛОВСКА 134252 ЖАКЛИНА НАСЕВА ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА  
91. 10-3182/1 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА - ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА 330523 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВСКА 02.03.2018 31.12.2018 ДИЈАНА БОШЕВСКА 131067 ЈАВОРКА РОМЕ ПЗУ ДР ЈАВОРКА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА  
92. 09-183/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА 131857 ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВИОЛЕТА ЈОШЕВСКА 130125 БИЛЈАНА ШЕРДЕНКОВСКА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА  
93. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА 23.02.2003 31.12.2018 НАТАША ХРИСТОВСКА-МИРЧЕВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
94. 09-256/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА 23.02.2003 31.12.2018 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
95. 09-256/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА 135704 АНИТА КОТЕВСКА-ГУЛЕВСКА 23.02.2003 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ТОДОРОВСКА 138088 ВЕСНА МИЛАНОВИЌ-МАРКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
96. 09-184/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ 14.06.2017 31.12.2018 СИЛВАНА ЈОВАНОВСКА 132918 НИКОЛА ГЕРАС ПЗУ ГЕРАС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА  
97. 09-185/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА 130966 САШО ЈОШЕВСКИ 01.04.2009 31.12.2018 АНЕТА ПЕТКОВСКА 138622 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА  
98. 09-267/2 4002995119070 2012301 ПЗУ ГЕРАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.38 БИТОЛА 132918 НИКОЛА ГЕРАС 03.09.2001 31.12.2018 БИЉАНА ПЕТРОВСКА 133000 САШО БОЈАЏИЕВ ПЗУ ОРАЛДЕНТ УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА  
99. 09-153/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА 130591 ЛИЛА КИТАНОВСКА 25.07.2001 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА БЕЈКОВСКА 135356 ОЛИВЕРА П.СТРУМЕНИКОВСКА ПЗУ ПСИХОМЕДИКА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА  
100. 09-188/2 4002998135246 2010501 ПЗУ Д-Р СТЕФАНОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА 155616 ЈУЛИЈАНА КАРАНФИЛОВСКА 09.01.2017 31.12.2018 АНИТА ДИМИТРИЈОВСКА 153249 ВЕСНА СУКЛОВСКА ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА  
101. 13-1333/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО 115193 ХРИСТИНА ПАВЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА МОНЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
102. 13-1332/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА НЕВЕСЕЛОВА 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО  
103. 10-7147/1 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО 138533 КИРЧО СТОЈЧЕВСКИ 16.04.2015 31.12.2018 СВЕТЛАНА РИСТОВА 303780 ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО  
104. 09-1760/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС 132446 ДЕЈАН ГУНОВ 03.09.2001 31.12.2018 ПЕТРАНКА КАДИЕВА 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ ПЗУ ПУЛС УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС  
105. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 148288 ЕЛЕНА СТОЈНЕВА ТАШЕВА 01.03.2017 30.03.2018    
106. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 154334 ТАЊА ПАНОВСКА 09.12.2016 31.12.2018 АНДРИЈАНА ДИМОВСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
107. 09-1685/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА 01.04.2018 31.12.2018 САШКА Ј ЗДРАВКОВ 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
108. 09-1685/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС 330531 ВАЛЕНТИНА Р НЕЈАШМИЌ 01.01.2009 31.12.2018 ЉУБИНКА ПЕТКОВСКА 154334 ТАЊА ПАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
109. 09-1685/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА 13.02.2017 31.03.2018    
110. 09-1685/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС 157660 ИРЕНА ТРАЈКОВА 21.05.2018 31.12.2018 ГРОЗДАНКА БАБУНСКА 155837 АНГЕЛИНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС  
111. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 140457 БИЉАНА БОСИЛКОВА 01.03.2007 31.03.2018    
112. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 02.12.2015 31.12.2018 КАТЕРИНА РУСЈАКОВА 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
113. 09-1712/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС 157457 АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ 03.04.2018 31.12.2018 СОЊА НОВАЧЕВА 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
114. 09-1701/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА 01.04.2007 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА    
115. 09-1688/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА 25.12.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА ДИМОВА 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС  
116. 09-1682/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС 115460 НЕРА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 МИРА ШКРТОВА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
117. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 146978 ЗОРИЦА ДИМОВА-ТРАЈКОВСКА 27.04.2011 29.04.2018 СИЛВАНА АТАНАСОВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 30.04.2018 31.12.2018
118. 09-1702/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОДРИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 303771 ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУНЧИЦА ЌИМОВСКА НИКОЛОВСКИ    
119. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА РАНГОТОВА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
120. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 154997 ВАСИЛКА ЦИНЦИЕВА 02.09.2016 31.03.2018    
121. 09-1667/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА 157511 ЕЛЕНА АТАНАСКОВА 16.04.2018 31.12.2018 САБРИНА АБДУЛОВСКА 107140 МИРЈАНА ЦИНЦИЕВА ПЗУ ВИС МЕДИКА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА  
122. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА 13.02.2017 31.12.2018 МАРИЈА МИРЧЕВСКА 138843 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
123. 09-1674/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС 138843 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 13.02.2017 31.12.2018 ТАЊА СТОЈКОВА 106933 БИЉАНА КОЦЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС  
124. 09-1717/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОРД.ПО ОШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА ХАЏИ АРСОВА 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА ПЗУ ДР ТРАЈАНКА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС  
125. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА ЛЕОВА 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
126. 09-1715/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 303607 РОЗЕТА БОСИЛКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ГОРКА ЗАФИРОВА 303526 БИЉАНА ЧУШКОВА ПЗУ САНА ВИТА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
127. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ 04.07.2017 31.12.2018 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
128. 09-1668/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДА ЧУКНИЕВА 156493 ТОШЕ СТАНОЕВСКИ ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
129. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401064 ЛИЉАНА ПЕТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА МАЛИКОВА 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
130. 09-1778/2 4004006120008 29009201 ПЗУ ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС 401072 МАРИЈА БОГДАНОВА ЦИЛАКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА АРСОВСКА 401064 ЛИЉАНА ПЕТРОВА ПЗУ ПРИМА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
131. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 144436 ВЕРА АРСОВА 07.10.2013 30.06.2017 НЕВЕНКА МАНАСКОВА 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА ПЗУ ФАМИЛИИ УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС САНДРА НЕДЕЛКОВСКА Замена за породилно 25.11.2017 21.08.2018
132. 09-1680/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС 106968 ГАЛАБИНКА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА АНЧЕВСКИ 156655 САНДРА НЕДЕЛКОВСКА  
133. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ПЕТРОВА 117595 ТОДОР КИЧУКОВ ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
134. 09-1752/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО 117595 ТОДОР КИЧУКОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА НАЈДОВА 107093 ЖАНЕТА ЧАУШЕВСКА ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО  
135. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303518 ЦВЕТА КОСТОВСКА ЈОРДАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА РИСТОВСКИ 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
136. 09-1739/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС 303593 СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТЕОВА 21.05.2013 31.12.2018 РОДНА ЃОРЃИЕВА 303518 ЦВЕТА КОСТОВСКА ЈОРДАНОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС  
137. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2018 РАДМИЛА ХАЏИЕВА 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
138. 09-1714/2 4004006120113 29007401 ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС 107034 ЕЛЕНА СОЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА БОЈАЏИЕВА 107026 ДУШАНКА ЈАНЕВА ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ УЛ. ПЕТРЕ ПРЛИЧКОВ ББ ВЕЛЕС  
139. 09-1724/2 4004006120130 29006702 ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ВЕЛЕС 107115 МАРИЈА ЃОШЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИКА ЃОРЃИЕВА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
140. 09-1718/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ 25.02.2008 31.12.2018 МОНИКА ТРАЈКОСКА 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС  
141. 09-1684/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС 141690 НАДИЦА ЦИЛАКОВА 01.10.2007 31.12.2018 ГОРДАНА АРСОВА 401080 АНГЕЛИНА ВАРСАМИС ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС  
142. 10-6127/1 4004015513420 29013201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС 156205 АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА 03.05.2017 31.12.2018 МАРИЈА ЈОВАНОВИЌ 148091 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС  
143. 10-6127/1 4004015513420 29013201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС 156213 СТРАХИЛ ТОДОРОВ 03.05.2017 31.12.2018 ТОДОРКА ЌИМОВА 156205 АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р ТАЊА ВЕЛЕС УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27А-1 ВЕЛЕС  
144. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 155551 БЕЛКИСА ТАИРИ 23.12.2016 30.04.2018   ВЕТОН ЧИЧЕ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 15.02.2018 09.04.2018
145. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.БУКОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ 157147 ВЕТОН ЧИЧЕ 18.01.2018 31.12.2018 ЗАМИРА АМЕТИ 145793 ХУДАИ АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША  
146. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС - С.РАДУША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША 145793 ХУДАИ АМЕТИ 01.10.2010 31.12.2018 ТЕУТА АЛЈИТИ 157147 ВЕТОН ЧИЧЕ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ  
147. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС-БОЈАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ 15.02.2018 31.12.2018 МЕВЉУДИЈЕ РЕЏЕПИ 153613 АРИАНА АМЕТИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА  
148. 05-28897/0905-366/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА 153613 АРИАНА АМЕТИ 04.01.2016 31.12.2018 ХАЈРИЈЕ АТУЛАХИ 156612 УЖРЕТ ТЕЛОВСКИ ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ  
149. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 147630 ГОРАН БОГАТИНОВ 03.09.2001 30.09.2014 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС КАТИЦА ПАНОВСКА Замена за специјализација 01.04.2018 31.12.2018
150. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 147630 ГОРАН БОГАТИНОВ 03.09.2001 30.09.2014 ФЛОРИНКА КОСТОВА 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА ПЗУ ТРАЈКОВИ УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС НИНОСЛАВ ГРУЕВ Прекин на работен однос 15.12.2014 31.03.2018
151. 09-1669/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС 133108 ТАТЈАНА РИСТОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ВИТЕВА 149594 КАТИЦА ПАНОВСКА  
152. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ 01.01.2009 31.12.2018 АНЕТА БОЈКОВСКА 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
153. 09-1795/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС 150096 МАЈА ИЛИЕВСКА 18.11.2016 31.12.2018 НАТАША АЦЕВСКА 143480 ВЛАДО ЈОРДАНОВ ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС  
154. 09-1710/2 4004995100347 29000901 ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА ПЗО ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАТИНОВ - ЏИНОТ БР.81 ВЕЛЕС 154989 КРИСТИНА КАМЧЕВА 01.09.2016 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА НАСТОВА ЧОКОВА 139882 ВИОЛЕТА СЛАВКОВА ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС  
155. 09-1675/2 4004995102021 29000201 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР. 4 ВЕЛЕС 145394 БИЛЈАНА САЗДОВА 02.01.2013 31.12.2018 НАТАША НАЦЕВА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
156. 09-1675/2 4004995102021 29000203 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 133086 ВЕСНА ГУНОВА 03.09.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА ЈОСИФОВСКА 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
157. 09-1675/2 4004995102021 29000203 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС 149454 БЛАЖЕНА АНДРЕЕВА 10.04.2013 31.12.2018 ВЕРИЦА РИЗОСКА 133086 ВЕСНА ГУНОВА ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС  
158. 09-1676/2 4004995105373 29000601 ПЗУ МЕДИКО АБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА 15.03.2017 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СЛАВКОВА 156558 ЈОАНА ДИМОВА ПЗУ БИОМЕДИКАЛ УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС  
159. 09-1719/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС 132462 ДИАНА САРАУЛЕВА 03.09.2001 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ТАСКОВА 107280 ПАУЛА МЕДАРОВА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС  
160. 09-1689/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ПЗУ Д-Р ГОРАН КАТРАНЏИЕВ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС 131113 ГОРАН КАТРАНЏИЕВ 25.12.2014 31.12.2018 АНДРИЈАНА НИКОЛОВА 106941 АНИТА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС  
161. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША ФЕОДОРОВА МИРОВСКА 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
162. 09-1686/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС 137448 ПАВЛИНА ВЕЛКОВА 03.09.2001 31.12.2018 МАРИНА СИРКАРЕСКА 131920 ЛИЛИЈА ЧОЛАКОВА ДЕРВИШОВА ПЗУ САНОМАК УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС  
163. 09-1780/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС 131970 ЃОРЕ ДЕРВИШОВ 03.09.2001 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА НЕЧЕВА 132446 ДЕЈАН ГУНОВ ПЗУ ГУНА МЕДИКА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС  
164. 09-1723/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ПЗО ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС 132012 ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА 03.09.2001 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МИЦЕВА 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС  
165. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА 04.09.2001 31.12.2018 МАЈА ПАВЛОВА 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
166. 09-1761/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ПЗО ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС 151831 КРИСТИНА ПЕТРОВА 30.10.2014 31.12.2018 БИЉАНА АТАНАСОВА 131938 МАРИЈА ПОПОВСКА ЗАФИРОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС  
167. 09-1738/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС 156558 ЈОАНА ДИМОВА 10.10.2017 31.12.2018 СУЗА АПОСТОЛОВСКА 156108 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА ПЗУ МЕДИКО АБ УЛ.БЕЛГРАДСКА БР.171 ВЕЛЕС  
168. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ 12.03.2013 31.12.2018 ЈАДРАНКА КОВЧЕГАРОВА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
169. 09-1029/1 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ 11.06.2015 31.12.2018 ЛИДА МОЈСОСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
170. 09-1029/1 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 154873 ДАНИЕЛ СПАСОВ 19.08.2016 01.04.2018 БЛАГИЦА ИЛИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА САНЈА КОСТОВА ИЛИЕВА Замена за боледување 02.04.2018 30.04.2018
171. 09-1029/1 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА 1 Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА 155047 САНЈА КОСТОВА ИЛИЕВА 02.04.2018 02.04.2018    
172. 09-1002/1 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА МИТЕВА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
173. 09-1003/1 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 112488 ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА 13.04.2009 31.12.2018 ЛЕНЧЕ БАЧОВСКА 100986 ЕЛИЗАБЕТА МИЛЕВА ПЗУ Д-Р БЕТИ УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
174. 09-1020/1 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ДАНИЛОВА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
175. 09-1000/1 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ 01.01.2007 31.12.2018 БИСТРА МИТЕВСКА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р МАРИЈА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
176. 09-997/1 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ДР.МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 101036 МАРИЈА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА СТОЈКОВА 115177 ЗОРАН ПЕТРОВ ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
177. 09-1027/1 4005006108110 5001901 ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р- ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 111996 ГЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА СПАСОВА 115207 ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
178. 09-1011/1 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА 141062 ДИЈАНА СТОИМЕНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 ВЕСНА МИЛУТИНОВА 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
179. 09-1039/1 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 113247 ВЕСНА РИСТОВА 01.10.2007 31.12.2018 ВАСКА СТОЈМЕНОВА 400351 НЕВЕНКА ГУГУШОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
180. 09-1039/1 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
181. 09-1039/1 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 300187 ОРХИДЕЈА ЧАРШАВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ГОЛУБИНА СТАНОЕВСКА 200352 ГУГА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
182. 09-1039/1 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОРД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА 400351 НЕВЕНКА ГУГУШОВСКА 01.10.2007 31.12.2018 ДОБРИЛА СПАСОВА 113247 ВЕСНА РИСТОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА  
183. 10-14571/1 4005016504676 5004901 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ПЗУ СВ.СПАС 2016 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРСИНО ТРСИНО 153320 ЦВЕТАНКА ДИМОВА ТОДОРОВ 14.10.2016 31.12.2018 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ  
184. 09-1010/1 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ 132900 ГОЦЕ ТОДОРОВ 03.09.2001 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СПАСОВСКА 149349 ВИКТОР ЧАКАРЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
185. 09-3931/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА 01.10.2014 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА МИЛЕВСКА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА ПЗУ ДЕЈНЕКА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА  
186. 09-3933/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 117803 САШКО КРЏЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА ДУЛГЕРОВА 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
187. 09-3935/2 4006006120876 6004101 ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ОРД.ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР СИЛВАНА КАРА. ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРА КАЛЌЧЕВА 115339 САШКА АВРАМОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
188. 09-3929/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА СПАСЕСКА 115428 МИТО ДАГАЛЕВ ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ  
189. 09-3934/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 115339 САШКА АВРАМОВА 01.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА ТРЕНЧОВСКА 400408 СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
190. 09-3934/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА БОГДАНЦИ ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САШКА АВРАМОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 31А ГЕВГЕЛИЈА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА 20.01.2014 31.12.2018 СУЗАНА ДИНОВА 101150 РИСТО НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА  
191. 09-3982/2 4006006120930 6003301 ПЗУ РИАНА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РИАНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ НОВ ДОЈРАН 117625 ДРАГИЦА ТОНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СОФИЈА МЕХАНЏИСКА 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО  
192. 09-3993/2 4006006120957 6004502 ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 115525 ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА 01.01.2007 21.05.2018    
193. 09-3936/2 4006006120965 6003801 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ 300241 МАГДАЛЕНА ГОГОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА РИСТОВА 117803 САШКО КРЏЕВСКИ ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ  
194. 09-3962/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 304417 ИЦЕ ДОЈРАНЛИЕВ 01.01.2007 31.12.2018 ВИКТОРИЈА ЧАБУЛЕВА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА  
195. 09-3981/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА 101150 РИСТО НИКОВ 04.12.2015 31.12.2018 СОФИЈА ЃОРГИЕВА 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 31А ГЕВГЕЛИЈА  
196. 09-3937/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ 115428 МИТО ДАГАЛЕВ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА МАЛЕВА 101206 ЃОРГЕ НИКОЛОВ ПЗУ СТАТУС НГО УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ  
197. 09-3965/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 142204 ХРИСТИНА ПРОШЕВА 01.10.2011 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ТРАЈКОВА 115525 ПАНДУРКА ВЕЛКОВА ЈОВАНОВА  
198. 09-4015/2 4006006121287 6003401 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕНЧЕ САВИЌ 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
199. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2018 АНЃЕЛИНА БУРМУЗОСКА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО  
200. 09-3942/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ 147389 ИЛИЈА ДИНОВ 14.07.2011 31.12.2018 СУЗАНА ЧАКАЛОВА 101249 ВАСИЛ ЏЕКОВ ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ СТОЈАКОВО  
201. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2018 БИЛЈАНА ЈОВАНОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
202. 09-3939/2 4006009504411 6006901 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕОНИД ЈАНКОВ БР.44 ГЕВГЕЛИЈА 142441 ВЕЛИКА МИХАЈЛОВА 12.01.2010 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЛАЗАРОВА 144223 ВАЛЕНТИНА СТОЕВА ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА  
203. 09-3954/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА 303720 ВИКТОР МУРЏЕВ 01.04.2011 31.12.2018 ВАСИЛКА КОЧЕВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
204. 09-3952/2 4006013509274 6007600 ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА 25.09.2013 31.12.2018 СЛАВИЦА МИТРОВА 157562 СЛАВКО СИНОКАПОВСКИ  
205. 09-2128/1 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА 146528 ИВАНА ПАНАЈОТУ 05.02.2014 15.04.2018 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 140201 ЉУПКА ТУРТУРОВА ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА СЛАВКО СИНОКАПОВСКИ Замена за породилно 16.04.2018 31.12.2018
206. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА 06.03.2017 31.12.2018 ЗВЕЗДА ШАПКАРОВА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
207. 09-4019/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА 130869 СИЛВАНА ТРАЈКОВА 06.03.2017 31.12.2018 ЗОРИЦА МАНОЛВА 130850 ЕЛЕНА ХАЏИ-НИКОЛОВА ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА  
208. 09-1611/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ 10.07.2001 31.12.2018 ЗУРЈЕТА ЕЛЕЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
209. 09-1657/2 4007002122757 7002001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРМЕДИКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СВЕТОЗАР СПИРОСКИ БР.4 ГОСТИВАР 135046 АНЕТА ЈАНКОСКА 01.06.2009 23.02.2018    
210. 09-1657/2 4007002122757 7002001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРМЕДИКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СВЕТОЗАР СПИРОСКИ БР.4 ГОСТИВАР 150045 ЈЕЛЕНА СТЕФАНОСКА 15.09.2017 10.04.2018    
211. 09-1657/2 4007002122757 7002001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРМЕДИКА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СВЕТОЗАР СПИРОСКИ БР.4 ГОСТИВАР 157546 САРА ДУРМИШИ 19.04.2018 31.12.2018 МАЈА СИМУНОСКА 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
212. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА 01.08.2008 31.12.2018 МАГДАЛЕНА АПОСТОЛОСКА 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
213. 09-1603/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР 155977 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА 28.02.2017 31.12.2018 БЉЕРИНА СТАФАИ 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
214. 09-1552/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ПЗО РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА 06.12.2011 31.12.2018 АНЕТА ЈОВАНОВСКА    
215. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 137987 ИГОР ВЕЛЈАНОСКИ 17.11.2016 31.12.2018 ТАТИЈАНА БОГДАНОСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
216. 09-1620/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА 12.01.2018 31.12.2018 МАРИЈАНА ТАНЕВСКА 137987 ИГОР ВЕЛЈАНОСКИ ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
217. 09-1607/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРИС КИДРИЧ -ТРГ. ЦЕНТАР ББ ГОСТИВАР 154695 АЛЕКСАНДАР ДЕСПОТОВСКИ 18.08.2017 31.12.2018 СЛОБОДАНКА ИЛИЕСКА 157082 ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ УЛ БОРИС КИДРИЧ ГОСТИВАР  
218. 09-1685/2 4007006136612 7008001 ПЗУ ДР ИГОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 115550 ИГОР ГЕЛОС 15.01.2007 31.12.2018 РУЖИЦА ЈАНКОСКА 146250 ГЗИМ СЕЛИМИ ПЗУ БЕО МЕДИКА ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ  
219. 09-1695/2 4007006136647 7008701 ПЗУ ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2018 ИСНИЈЕ БИЛАЛИ 130303 САДРИ ОЛОМАНИ ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
220. 09-1686/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ 15.01.2007 31.12.2018 НЕРМИН ЉИМАНИ 131423 МУХАРЕМ САЛИУ ПЗУ НЕОНАТУС С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР  
221. 09-1632/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ 117323 РАМИЗЕ АЛИЈИ 04.03.2008 31.12.2018 ЛИРИДОНА КУРТИШИ 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
222. 09-1547/2 4007006136760 7008501 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ 15.01.2007 31.12.2018 БЕСИМЕ ВЕЉИУ 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
223. 09-1547/2 4007006136760 7008501 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР 153176 ЕЛМЕДИНА ХАЈРЕДИНИ 01.10.2015 31.12.2018 ЕРМИРА БАЈРАМИ 101362 НУРЕДИН ОСМАНИ ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ УЛ. 101 С. ГРАДЕЦ ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР  
224. 09-1688/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 146811 МЕРИМА ИЗАИРИ 23.06.2011 31.12.2018 ДРИТА МУСЛИУ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР  
225. 09-1612/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО 116114 ХАМЗИ ЗЕНДЕЛИ 15.01.2007 31.12.2018 АРЈЕТА АСАНИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
226. 09-1596/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 101443 ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА 15.01.2007 31.12.2018 АЈШЕ СУЛЕЈМАНИ 142840 ХРИСТИНА РИСТОСКА ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР  
227. 09-1684/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 101370 ГАЛИНА ВИХРОВА 15.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ДОЈЧИНОВА 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
228. 09-1602/2 4007006136868 7010501 ПЗУ НЕОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР 300276 ХАЈДАР САЛИУ 15.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ЈАНКОСКА 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
229. 09-1532/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ 15.01.2007 31.12.2018 МИРОСЛАВА ТРИПУНОСКА 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
230. 09-1654/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА 15.01.2007 31.12.2018 НАТАША ГРОЗДАНОСКА АНАСТАСОСКА 402079 АНЕТА ЌИРОСКА ПЗУ Д-Р АНЕТА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР  
231. 09-1680/2 4007006136949 7008401 ПЗУ ДР ФЕАС ДОКСАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПШО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. БЕЛИЧИЦА БР 37 ГОСТИВАР 200409 ФЕАС ДОКСАНЧЕ 15.01.2007 31.12.2018 РЕВИЈЕ МУСТАФАИ 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА ПЗУ ДР ДУБРАВКА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР  
232. 09-1614/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ 14.01.2007 31.12.2018 МИРИТА РАШИТИ 144207 ЌЕМАЛ ВЕЛИУ ПЗУ ХА-МЕДИКА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ  
233. 09-1618/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА 117145 АРБЕН МИРТО 13.01.2007 31.12.2018 МИРСАДА СУЛЕЈМАНИ 101460 ВЕЛО ТАНЕСКИ ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ С РОСТУШЕ РОСТУША  
234. 09-1649/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР 101435 ГОРАН СТЕВЧЕВСКИ 15.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА БИЛБИЛОСКА 155993 ХУЛЈА ШАБАНИ  
235. 09-1571/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ 101508 СОЛЕ ШОТАРОСКИ 11.01.2007 31.12.2018 МИЦА ЃОРЃЕВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
236. 09-1619/2 4007007137086 7010302 ПЗУ ТЕ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ТРЕБИШТЕ ТРЕБИШТЕ 116645 ТЕУТА МИРТО 17.12.2009 31.12.2018 АМЕЛА РАШИТИ 101400 АГИМ ЗЕЌИРИ ПЗУ АГО-ВИТА ГОСТИВАР ВРБЈАНИ - ГОСТИВАР  
237. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА 15.01.2007 31.12.2018 ИЗМА АМЕТИ 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
238. 09-1535/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 400033 СЛАВИЦА АНАСТАСИЕВСКА 15.01.2007 31.12.2018 ЛУБИЦА МАТЕСКА 200441 ИВАНКА БИЛБИЛОСКА ПЗУ СИГА МЕДИКА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
239. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА 01.06.2016 31.12.2018 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
240. 09-1606/1 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР 300292 МИЛЕНА СИМОВИЌ 15.01.2007 31.12.2018 ЈАСМИНКА ЈАКИМОСКА 154423 ЕМИЛИЈА СРБИНОСКА ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР  
241. 09-1672/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР 116130 АГИМ САЛАИ 15.01.2007 31.12.2018 АМИРЕ САЛАИ 152072 АЉОР ДУРМИШИ ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО  
242. 09-1677/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО 152072 АЉОР ДУРМИШИ 11.09.2015 31.12.2018 СЕМИАРЕ РАМАДАНИ 116130 АГИМ САЛАИ ПЗУ Д-Р АГИМ С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР  
243. 09-1541/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА 15.01.2007 31.12.2018 ГОРДАНА РИСТОСКА 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
244. 09-1681/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР 402079 АНЕТА ЌИРОСКА 01.06.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА МИЦКОВСКА 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
245. 09-1588/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 141240 БЕСА МЕМЕДИ 01.08.2007 31.12.2018 ДЕНИРА САДИКУ МИСЛИМИ 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР  
246. 09-1610/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР 135429 ДУБРАВКА НОВАКОСКА 01.09.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ПАВЛОВСКА 400050 ИВИЦА БОГДАНОСКИ ПЗУ ДР ИВИЦА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР  
247. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 141585 ФАРУК АЈДИНИ 01.10.2007 31.12.2018 ИДАФЕТ ЈАКУПИ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
248. 09-1543/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ 146331 ЕРОЛ АБДУРАИМИ 01.10.2007 31.12.2018 НЕСРИНЕ АЈДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
249. 09-1669/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2018 ХУМИЈЕ АБАЗИ 117188 МЕЈДИН ЈАКУПИ ПЗУ ЛОКУ С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
250. 09-1669/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО 142794 АБДУЛА ИСЕИНИ 01.10.2007 31.12.2018 АФРДИТА НЕЗИРИ 141518 ЗЕЈНЕП ИСЕИНИ ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ  
251. 09-1542/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 137839 БРАНИСЛАВ НОФИТОСКИ 01.11.2007 31.12.2018 АНТИГОНА ШАБАНИ 101290 ВИОЛЕТА З.НИКОЛОВСКА ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР  
252. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 154628 МЕДИХА СЕЛИМИ 28.06.2016 17.07.2017 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ШЕНЕР КЛИНЧЕ Замена за боледување 01.05.2018 31.05.2018
253. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 154628 МЕДИХА СЕЛИМИ 28.06.2016 17.07.2017 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ШЕНЕР КЛИНЧЕ Замена за боледување 16.04.2018 30.04.2018
254. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 154628 МЕДИХА СЕЛИМИ 28.06.2016 17.07.2017 ФАТИМЕ АЛИЈИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ШЕНЕР КЛИНЧЕ Замена за породилно 18.07.2017 13.04.2018
255. 09-1526/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ 01.07.2008 31.12.2018 ХАНА ДУРМИШИ 155489 ШЕНЕР КЛИНЧЕ  
256. 09-1689/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР 153770 АФРДИТА ХАЈРУЛАИ 26.08.2016 31.12.2018 ХИКМЕТЕ ЏЕЛАДИНИ 141585 ФАРУК АЈДИНИ ПЗУ МЕДИКО ПРИМА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
257. 09-1592/2 4007008503159 7014303 ПЗУ ПРОВИТА МЕД ПЗУ ПРОВИТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЃУРЃЕВИШТЕ 142913 ЈЕТМИР КАРИМАНИ 14.03.2014 31.12.2018 КУЈДЕСИМЕ АРИФИ 152293 САЊА ЌИПРЕСКА ПЗУ ДИАМЕД УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР  
258. 09-1666/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР 152293 САЊА ЌИПРЕСКА 24.02.2017 31.12.2018    
259. 09-1573/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ 27.01.2011 31.12.2018 ЛАРГИМЕ ХАЛИЛИ 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ЈНА БР.288 ГОСТИВАР  
260. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 146986 АХМЕТ САЛМАНИ 26.09.2014 31.12.2018 ВАЛДЕТА КАДРИЈА 330604 БАКИ ТАРАВАРИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
261. 09-1545/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ПЗУ СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР 330604 БАКИ ТАРАВАРИ 24.01.2012 31.12.2018 СУМЕРЈА ИДРИЗИ 146986 АХМЕТ САЛМАНИ ПЗУ МЕДИЦИНЕ СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР  
262. 09-116/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА 01.01.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРЕСКА 200433 ЃУРЃА СТЕФАНОСКА  
263. 09-3262/1 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР 131547 САФЕТ АМЗИ 27.02.2014 31.12.2018 ШПРЕСА ЌАЗИМИ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
264. 09-7983/1 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ЏАН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР 146994 ФАТМИРЕ ЈОНУЗИ ЛИСИ 14.05.2014 31.12.2018 141240 БЕСА МЕМЕДИ ПЗУ Д-Р БЕСА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
265. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ 10.10.2014 31.12.2018 ХАНДАН КАРПУЗИ ШУЛАНИ 156574 ХАФИЗА МЕХМЕДИ-ИБРАХИМ ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР  
266. 09-16885/1 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР 156574 ХАФИЗА МЕХМЕДИ-ИБРАХИМ 11.08.2017 31.12.2018 ШЕНУР ЧАКО 151785 СЕНИЈА КАХВЕЏИ ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР  
267. 09-20570/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР 151947 НИДА ХАНЏИУ БАКИУ 11.12.2014 31.12.2018 СЕЛМА ЈАКУПИ 147745 КАТЕРИНА БОГОЈЕСКА Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР  
268. 09-20434/1 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 151998 БЉЕРИМ МУСТАФАИ 30.12.2014 31.12.2018 ИМБРАНЕ МИФТАРИ 300276 ХАЈДАР САЛИУ ПЗУ НЕОМЕД УЛ М. Ч. ФИЛИПОВСКИ БР 29 ГОСТИВАР  
269. 10-12190/1 4007015519303 7022602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ПЗУ Д-Р ТОМЕСКИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.288 ГОСТИВАР 155683 ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ 06.04.2017 31.12.2018 146617 ТЕУТА НЕЗИРИ ПЗУ САТ МЕДИКА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР  
270. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ 20.10.2015 31.12.2018 ЈОВАНКА ИСАЈЛОСКА 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
271. 10-17385/1 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ 05.06.2017 31.12.2018 ХРИСТИНА ЃОРЃЕСКА 153311 МУЗАФЕРКА РЕЏЕПИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
272. 10-17385/1 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ФОРИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО 156698 АЗИЗ ДАУТИ 15.09.2017 31.12.2018 ВЈОЛЦА ИЗАИРИ 156426 БЛЕРТА СЕЈДИНИ ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР  
273. 10-19978/1 4007015520190 7023101 ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕРАТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ 04.12.2015 31.12.2018 НУРЏАН ДУРМИШИ 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
274. 10-19978/1 4007015520190 7023101 ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕРАТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР 156973 МАРИНА ЛЕВЕСКА 18.12.2017 31.12.2018 СЕРЕЏАН МАХМУДИ 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
275. 10-5601/1 4007016521182 7023401 ПЗУ ПРОВИТА-МС ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРОВИТА-МС ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.205 ГОСТИВАР 154318 ЛУЛЈЕТА ХАМЗА 25.04.2016 20.06.2017 БЕСА ИСЕИНИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР  
276. 10-9549/1 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ 27.06.2016 31.12.2018 ДИЛЕК НЕЗИРИ 142646 АЛИ ЗЕНДЕЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
277. 10-1556/1 4007016522693 7024301 ПЗУ МАК-МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ МАК-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.44 ГОСТИВАР 155853 ФАРИЈЕ АТАЛКО 10.02.2017 31.12.2018 ИВАНА ГЕГОВСКА 135909 ГОРДАНА ЌИРОСКА МЕРЏАНОСКА ПЗУ ОТОМЕДИКА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР  
278. 10-2328/1 4007017522956 7024401 ПЗУ ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ПЗУ ГУГИ БЛУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР 155918 ВЛОРА САДИКУ 21.02.2017 03.04.2018 АДИЛЕ ЈУСУФИ 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА ПЗУ КАРДИОМЕД ФС УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР СИАНДРА СЕЈФУЛАИ Замена за породилно 04.04.2018 29.12.2018
279. 10-2598/1 4007018524693 7024901 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ПЗУ ПУЛС МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА - ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.18 ТИ НОЕМВРИ БР.100 А ГОСТИВАР 157287 ЃУЛЏАН ХАСИПИ-АМЕТИ 14.02.2018 31.12.2018 ШЕЈМА КАСАМИ 153494 СУЛЕЈМАН АСАНИ ПЗУ БЕРАТ ГОСТИВАР МЛАДЕН ГРУЕСКИ БР.10 ГОСТИВАР ГОСТИВАР  
280. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 148040 СУМЕЈА НУРЕДИНИ-ЉУШИ 18.01.2012 29.10.2017 СУЛЕЈХА ЧАЈАЛИУ 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР ХАВВА ЌОРБАЈРАМИ Замена за породилно 30.10.2017 26.07.2018
281. 09-1578/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР 131466 АЛАЕДИН НУРЕДИНИ 03.09.2001 31.12.2018 АРЗУ РЕШИТИ 148660 ХАВВА ЌОРБАЈРАМИ  
282. 09-1667/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ ДР. ХАСИМ САЛИУ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР 147141 ЗЕЌИЈЕ СЕЛАМИ 01.06.2016 31.12.2018 НУРСЕЛ МЕНГА 146692 ЛИНДИТА РАХМАНИ ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР  
283. 09-1600/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ПЗО САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР 131520 НИЗАМЕДИН ЌАМИЛИ 03.09.2001 31.12.2018 БАЈРАМИ ЛИРИЈЕ 400424 СВЕТЛАНА МАТЕСКА ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР  
284. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ 03.09.2001 31.12.2018 МИТРА СТОЈАНОВСКА 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
285. 09-1520/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ПЗО ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР 154288 ЏАФЕР ЏАФЕРИ 12.04.2016 31.12.2018 ДИЈАНА УСЕИНИ 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
286. 09-1511/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД СПЕ. ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР 330051 БЕЌИР АДЕМИ 01.02.2012 31.12.2018 НАТАША АНЃЕЛКОСКА 131300 ИСМАН ЏАФЕРИ ПЗУ ПРАКСИС УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР  
287. 09-1696/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР 144681 ЕМЕЛ ДАУТИ ЈАХЈА 24.12.2013 31.12.2018 РЕЗЕАРТА ОСМОНИ 157465 СИАНДРА СЕЈФУЛАИ  
288. 09-1522/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ПЗО НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР 131423 МУХАРЕМ САЛИУ 03.09.2001 31.12.2018 ВАЛДЕТА ХАЛИЛИ 117226 ХАЛИТ ЈАКУПИ ПЗУ ПРИМА МЕД С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ  
289. 09-502/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ПЗУ - ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕАРТ-ДИЈАГНОСТИКА, ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА КАРДИОЛОГИЈА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР 131288 ИЛБЕР ЈАНИ 10.07.2017 31.12.2018 РИГОНА КРКУТИ 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
290. 09-531/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА АЛИОСКА 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ ПЗУ МЕДИ-САЛ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ  
291. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ 08.07.2015 31.12.2018 МАЈЛИНДА ЃЕРЃИ 330361 АРБЕН АГОЛИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
292. 09-501/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР 330361 АРБЕН АГОЛИ 29.03.2004 31.12.2018 АНИФА ЛЕШИ 330353 ИЛБЕР КОКАЛЕ ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР  
293. 09-507/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ 101702 САДРЕДИН АЈРОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЃУНЕРА ЕЛЕЗОСКА 101710 МЕДАТ АЛИОСКИ ПЗУ АЛ-МЕД С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ  
294. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2018 ЕНЃЕЛУШЕ ШЕМСИУ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
295. 09-514/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА 01.01.2007 31.12.2018 ЛАБИНЕТА КОСОВРАСТИ 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
296. 09-517/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ГАФУР РЕЏЕП 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
297. 09-515/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИРИДОНА ВЕЛИУ 201804 АФРИМ МАЌЕЛАРА ПЗУ ГЕНТА-МЕД УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
298. 09-520/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 УСНИЈА СЕЈАДИНОВСКА 116297 АЈРЕДИН ЌАМИЛОВСКИ ПЗУ НОВА-МЕД С.НОВАК НОВАК  
299. 09-519/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ 139378 ИСЕЊ ЈАКУПОВСКИ 05.01.2007 31.12.2018 АРФИЈЕ ЈАКУПОВСКА 117854 МЕМНУНЕ УШТЕЛЕНЦА ПЗУ ИЛКА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР  
300. 09-535/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА 143243 НИЗАМЕДИН МЕМЕДОВСКИ 01.04.2012 31.12.2018 ЕЛВИРА МЕРСИМОВСКА 101630 ФЕРЗИ ИСЛАМОВСКИ ПЗУ МЕДИНА-МЕД ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА  
301. 09-525/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР 132772 АБИБ МУЛАИ 14.09.2011 31.12.2018 ШЕФИА СЕФОСКА 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА ПЗУ АЛБА МЕД УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР  
302. 09-533/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР 131296 ФЕРИЗАТ ХАЏИРЕЏА 03.09.2001 31.12.2018 ФЛАЗА ДИКА 132772 АБИБ МУЛАИ ПЗУ МЕДИ БЛЕР УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР  
303. 09-573/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ 01.04.2006 31.12.2018 ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВСКА 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО  
304. 09-586/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА ПЗУ Д-Р АНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
305. 09-588/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА 06.12.2006 31.12.2018 НЕВЕНКА РАНОВА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
306. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2018 БИЛЈАНА ИВАНОВА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
307. 09-588/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ 26.05.2015 31.12.2018 ГОРДАНА ГОЦЕВСКА 201693 МИРЈАНА КАРАЃОЗОВА ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
308. 09-596/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 116874 САШКО АРСОВ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА МАНАСИЕВА 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
309. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ 06.12.2006 31.12.2018 АДРИЈАНА ЦВЕТКОВСКА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
310. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 143758 АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ 06.12.2006 01.05.2018    
311. 09-615/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 154482 ЉУБОМИР КУЗМАНОВ 09.05.2018 31.12.2018 УБАВКА НИКОЛОВСКА 115622 ДРАГИ СТОЈКОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
312. 09-605/2 4009006109952 9003101 ПЗУ Д-Р АНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 116882 АНА ЦОНЕВА СТАНОЕВСКА 01.04.2009 31.12.2018 МАРИЈА КАЛАЏИСКА 117587 ОЛИВЕРА СИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
313. 09-576/1 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО 115029 СУЗАНА ЦУРЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА СТАНКОВСКА 116874 САШКО АРСОВ ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО  
314. 09-597/2 4009006109987 9002601 ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ АНИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНТИЦА С ИВАНОВСКА 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО  
315. 09-607/2 4009006109995 9002801 ПЗУ БОКИ МЕДИКА ОРИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАСМИНКА ИВАНОВСКА БРНДЕВСКИ 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
316. 09-59/2 4009006110004 9003401 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАГОДА БОЈАНОВИЌ 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО  
317. 09-613/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО 115614 СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУПКА ЃОРЃИЕВСКА 117641 СОЊА МИХАИЛОВСКА ПЗУ БОКИ МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВССКИ БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
318. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2018 БУДИМКА РИСТОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
319. 09-582/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 114049 ВАСКА ГАВРИЛОВА ГОЦЕВСКА 12.12.2006 31.12.2018 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВСКА 152595 КИРЕ КАРАЃОЗОВ ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА  
320. 09-574/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО 140147 ЕЛЕНА АНАСТАСОВСКА 12.02.2010 31.12.2018 ТАТЈАНКА ТЕМЕЛКОВА 138789 ИГОР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО  
321. 09-69/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО 143456 АНЕТА СПИРОСКА МИЛЕНКОВСКА 27.01.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА 300373 ВИОЛЕТА АТАНАСОВСКА ПЗУ АНИМА МЕДИКА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО  
322. 09-590/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО 139068 ДЕЈАН ЗЛАТКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 БЛАГИЦА СТОИЛОВСКА 116050 СОЊА МАВРОДИЕВА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА УЛ МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР 44 ДЕЛЧЕВО  
323. 05-744/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА 04.02.2014 31.12.2018 МИЛЕНА АНГЕЛЕСКА 154091 ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА  
324. 05-744/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА 154091 ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА 17.03.2016 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА МИЈАКОВСКА 148652 МАРИЈА ГРОЗДАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР  
325. 09-732/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 402060 РОЗИЦА НАЛОВСКА 09.06.2006 31.12.2018 ЖАНЕ ЈОШЕВСКА 101931 ЗОРА ЧИПУРОВСКА ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ  
326. 09-742/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ 14.11.2006 31.12.2018 КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКИ 114979 ОЛГИЦА М. СТЕВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
327. 09-737/2 4010006104010 10074901 ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ОЛГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 114979 ОЛГИЦА М. СТЕВАНОВСКА 29.12.2006 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА 101982 ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
328. 09-731/2 4010006104037 10074501 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА 29.12.2006 31.12.2018 МАГДАЛЕНА СТЕВАНОВСКА 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
329. 09-734/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОРД.ПО ОПШТА.МЕД.ДР ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР 116831 ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА 29.12.2006 31.12.2018 ВУКИЦА БОШЕВСКА 303631 БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР  
330. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА 01.02.2002 31.12.2018 ЖИВКА НИКОЛОВСКА 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
331. 114/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ 133990 ИРЕНА НИКОЛОВА 01.02.2002 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЛАЗОВСКА 133175 АНЕТА ЈОВАНОВСКА ИЛОВА ПЗУ БИО МЕДИКУС УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ  
332. 04-32/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА 27.09.2012 31.12.2018 СИЈКА ПЕЛИВАНОВА 116866 ИЛИНКА ПЕТРОВСКА ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 5 КАВАДАРЦИ  
333. 14-11/2 4011006125456 11005101 ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 5 КАВАДАРЦИ 116866 ИЛИНКА ПЕТРОВСКА 17.03.2014 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЈОВАНОВА 145173 ОЛИВЕРА ЛЕВОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ  
334. 12/2 4011006125634 11006201 ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР АНА МОЈСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 300420 АНА МОЈСОВА 01.12.2006 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА БОГЕВСКА 300403 РОДНА ШЕМОВСКА ПЗУ ДР ШЕМОВСКА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
335. 09-13/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ 117471 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 08.09.2007 31.12.2018 МИЛИЦА ДИМИТРИОВА 132861 ЕЛИЗАБЕТА АДАМОВА ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН  
336. 03-27/2 4011006125693 11007002 ПЗУ АЛ МЕДИКА ПЗУ АЛ-МЕДИКА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ 13.06.2017 31.12.2018 МИЛИЦА ЈОСИФОВА 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
337. 77/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОРДИНАЦИЈА .ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ 01.12.2006 31.12.2018 АНИТА КАМЧЕВСКА 149438 КРИСТИНА ДАНЕВА ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
338. 22/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 300403 РОДНА ШЕМОВСКА 01.12.2006 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ДИМОВСКА 300420 АНА МОЈСОВА ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
339. 11-11/2 4011006125740 11006701 ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. конопиште КОНОПИШТЕ 115827 ИФТИМЧО ГЛИГОРОВ 01.12.2006 31.12.2018 СУЗАНА КОЦЕВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ  
340. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА 01.12.2006 31.12.2018 ЕЛИЦА СТЕФАНОВА 116858 АНТИЦА БОЦЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
341. 52/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ 116858 АНТИЦА БОЦЕВА 01.12.2006 31.12.2018 СМИЛЈА БОШЕВА 116610 МАРИЧКА ЃОРЧЕВА ПЗУ ВИТА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
342. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА 28.06.2012 31.12.2018 МЕНЧА РИЗОВА 430064 ЖИВКА БАКОВСКА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
343. 87/2 4011006125766 11005701 ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 430064 ЖИВКА БАКОВСКА 28.06.2012 31.12.2018 ЛЕНЧА ТРАЈКОВА 430056 МАКЕДОНКА АРАНГЕЛОВА ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
344. 238/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИИЛА ГРБИЌ 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША  
345. 12/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ 102130 ДУШКО ТЕМЕЛКОВ 01.12.2006 31.12.2018 БЛАГА ДИМИТРОВА 102032 ДИМИТАР АЛЕКСОВ ПЗУ АЛ МЕДИКА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-КАВАДАРЦИ) КАВАДАРЦИ  
346. 309/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ 149438 КРИСТИНА ДАНЕВА 27.09.2013 31.12.2018 ГОРДАНА ХАЏИЌ 115819 ТОНИ ЈАНЕВ ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ  
347. 03/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША 102164 МИЛЕНКА РИСТОВСКА 01.12.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА ЧЕКОРОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
348. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА 01.11.2011 31.12.2018 РАДИЦА БАКАЛОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ  
349. 15/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ 157694 АТАНАС МИНОВ 21.05.2018 31.12.2018 РОСАНА СТОЈАНОВА 142948 ЈАСМИНКА СТОЈАНОВ ПЕЊУШКОВА ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ  
350. 90/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО 111716 ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА 31.10.2008 31.12.2018 ГОРИЦА СТОЈАНОВА 113859 СНЕЖАНА ЈОВАНОВА ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ  
351. 22/2 4011008503229 11010102 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ 142735 САВКА ВЕЛКОВА 01.03.2012 31.12.2018 БЛАГИЦА ЈАНЕВА 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ  
352. 22/2 4011008503229 11010102 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ 157112 НАДИЦА ТРИФУНОВА 10.01.2018 31.12.2018 ИРЕНА ЈОВАНОВА 142735 САВКА ВЕЛКОВА ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС УЛ. ЦАНО ПОП РИСТОВ БР. 61 КАВАДАРЦИ  
353. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ 01.01.2013 31.12.2018 БИЛЈАНА ИЛИЕВА 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
354. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА 09.12.2015 31.12.2018 СОНЈА КОЈЧЕВА 145122 ЗОРИЦА ДАФКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
355. 49-13/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ 330191 НАДИЦА РЕСАВСКА 01.01.2013 31.12.2018 НИКИЦА АЦЕВА 149365 ЕЛИЦА РЕСАВСКА МИЦЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ  
356. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 145726 ЈАНА ГУРЕВА 13.03.2014 11.09.2017 СОЊА ГУРЕВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА Замена за подолготрајно боледување (со преземање на сестра) 12.09.2017 08.06.2018
357. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 153672 ТРАЈАНКА ЃОШЕВА 21.08.2016 31.08.2016 МАРИНА ТОДЕВА 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ НАДИЦА НАЈДОВ Замена за специјализација 01.09.2016 31.12.2018
358. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 138576 БИЛЈАНА ВОЛЧЕВА 01.03.2006 31.12.2018 НАДА НИКОЛОВА 152633 НАДИЦА НАЈДОВ  
359. 04/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС 92 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ 155535 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА 26.12.2016 31.12.2018 ИВОНА АНДРЕВА 156817 КИРЕ ТОДОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ  
360. 04/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ 156817 КИРЕ ТОДОРОВ 13.10.2017 31.12.2018 ИВАНКА ПЕТКОВА 155535 НАТАЛИЈА ТЕМЕЛКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ  
361. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА 03.09.2001 31.12.2018 ЦАНКА МАНЧЕВА 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
362. 36/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ 132934 АНГЕЛ ПОП АНГЕЛОВ 03.09.2001 31.12.2018 ЗОРИЦА ГРКОВА 132136 РОЗИКА НЕВЧЕВА ПЗУ РИЈА МЕДИКА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ  
363. 51/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС СПЕЦ.ОРД ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА 03.09.2001 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА НАСТОВА 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
364. 51/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ 144886 ИРЕНА ЧКАТРОСКА СТАНОЕВА 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЦА МЕГЛЕНОВА 330183 ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ  
365. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА 07.09.2001 31.12.2018 РОДНА АЈТОВА 150193 БОРЧЕ ПЕТРОВ ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
366. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА 13.05.2016 31.12.2018 ЛЕНЧА ГАЦОВА 130109 РАТКА ДАМЈАНОСКА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
367. 61/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ 150193 БОРЧЕ ПЕТРОВ 18.10.2013 31.12.2018 ЉУБА КОЛЕВА 146900 АЛЕКСАНДРА ДАНЕВА-ТУФА ПЗУ СИМБИМЕД УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ  
368. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 135631 АМДИН АХМЕДИ 22.07.2003 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА БОЖИНОСКА 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
369. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА 30.10.2014 31.12.2018 ИСМЕДИНА ИСЕИНИ 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
370. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 152790 БЕДРИЈЕ МЕЏДИ 14.03.2018 31.12.2018 ЕЛИС АБДУЛОСКА 153443 ЕДОНА АБДИУ-ЏАМБАЗИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
371. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153443 ЕДОНА АБДИУ-ЏАМБАЗИ 20.11.2015 31.12.2018 АЛИСЕН ГИЖА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
372. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 153605 ЦЛИРИМ ЛИМАНИ 05.01.2016 31.12.2018 АРБИАНА БАЛАЖИ 135631 АМДИН АХМЕДИ ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
373. 09-900/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО 230065 ФИКРЕТ ЕЈЈУБ 22.07.2003 31.12.2018 МОНИКА ИЛИЕВСКА 151815 ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА ПЗУ ЕРА МЕДИКА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО  
374. 09-870/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.1 ОДР.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ 13.02.2018 31.12.2018 БИЛЈАНА БОГОЈОСКА 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
375. 09-870/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРГ.ЕДИНИЦА БР.2 ОДР.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО 300535 СЛАВИЦА КИТАНОСКА 20.04.2016 31.12.2018 ЖАКЛИНА ЃОРЃИОСКА 157279 МИКИ ЃОРЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО  
376. 09-871/2 4012005118398 12002101 ПЗУ СОНЦЕ ПЗО СОНЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА П.ОДРЕДИ 124 КИЧЕВО 147494 МАЈА МИТАНОСКА 01.07.2005 31.12.2018 ЦВЕТЕ ПЕТРЕСКА 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
377. 09-855/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО 300500 ТЕЛАТ ДАЛИПИ 31.08.2015 31.12.2018 ФАРИЈЕ РЕЏЕПИ 141828 ОРХАН ЈАОСКИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
378. 09-869/2 4012006120000 12002701 ПЗУ СУПРА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА НАЈДЕСКА 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО  
379. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ 05.03.2016 31.12.2018 СОЊА СОФРОНИЕВСКА 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
380. 09-856/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО 400513 ГОЦЕ ПЕЈОСКИ 05.03.2016 31.12.2018 ВИОЛЕТА БЕЖОСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
381. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДОБРИЛА НИКОЛОСКА 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
382. 09-909/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 156264 ФИЛИП АЦЕСКИ 18.05.2017 31.12.2018 СИЛВАНА СПИРОСКА 114600 МАЛИНКА АЦЕСКА ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
383. 09-910/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139394 ЃУЛША ЕЈУБ 01.01.2009 31.12.2018 СЕЛВИЈА АЛОСКА 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ ПЗУ ГЕТОАРИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
384. 09-892/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 150886 БЛЕРТА МЕХМЕТИ 28.03.2014 31.08.2016 ДРИТА СЕЛИМИ 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО КИМЕТЕ МЕХМЕДИ Замена za специјализација со втор тим 01.09.2016 31.12.2018
385. 09-892/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ 01.06.2012 31.12.2018 ЈАГОДА КОСТОСКА 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА ПЗУ АВА-МЕД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
386. 09-878/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС 102415 ИБРАИМ РАМАДАНИ 09.01.2007 31.12.2018 ЏЕВРИЈЕ БАЈРАМИ 147753 ВАЉОН САДИКУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
387. 09-918/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 113530 АФРДИТА ФЕЈЗА 17.01.2007 31.12.2018 МИРЈАНА БОЖИНОСКА 148253 КИМЕТЕ МЕХМЕДИ ПЗУ КИМ-САНТИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
388. 09-853/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ 09.10.2008 31.12.2018 СВЕТЛАНА КОСТАДИНОСКА 147753 ВАЉОН САДИКУ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
389. 09-853/2 4012006121309 12005101 ПЗУ АЛТЕА- СИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛТЕА-СИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 147753 ВАЉОН САДИКУ 09.10.2008 31.12.2018 ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
390. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 141828 ОРХАН ЈАОСКИ 28.09.2017 31.12.2018 АРИФЕ СЕФЕРИ 139718 ИДРИЗ ИДРИЗИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
391. 09-853/2 4012006121309 12005102 ПЗУ АЛТЕА- СИ ПЗУ АЛТЕА-СИ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО 157490 ГЗИМ НЕБИУ 13.04.2018 31.12.2018 ЕМОНА ДЕВИЧ 141828 ОРХАН ЈАОСКИ ПЗУ АЛТЕА- СИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.20 КИЧЕВО  
392. 09-879/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО 304018 ЛИЉАНА ДИЧОСКА 31.08.2015 31.12.2018 АНДРИЈАНА КРСТЕСКА 141194 АНЕТА САРАФИЛОСКА САВЕСКА ПЗУ СУПРА МЕДИКА УЛ.ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО  
393. 09-852/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ГЕТОАРИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 117234 ВАЉБОНА АДИЛИ ЕМИНИ 09.11.2009 31.12.2018 ШЕНЃУЛА ДАУТОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
394. 09-897/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БЕСА-МЕДИОР ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ 117161 БЛЕРИМ ЧУПИ 29.01.2007 31.12.2018 СУЗАНА ТАИРОСКА 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ  
395. 09-880/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ 142310 ЕРАН АЛИМОСКИ 15.01.2009 31.12.2018 ЕРМИНА ЏЕМАИЛОСКА 139394 ЃУЛША ЕЈУБ ПЗУ Д-Р ЃУЛША УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО  
396. 09-930/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО 149713 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 28.05.2013 31.12.2018 БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА 145777 КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО  
397. 09-13062/1 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО 138878 СЛАЃАНА ТРПЕСКА БОЖИНОСКА 06.08.2014 31.12.2018 РЕНАТА ЃОРЕСКИ    
398. 09-13062/1 4012014510306 12009501 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ПЗУ ТРПЕСКИ 1-С.ДРУГОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.90,С.ДРУГОВО,КИЧЕВО(ЗАКУП ЗД КИЧЕВО) ДРУГОВО 148504 ДЕЈАН БИЛЕСКИ 27.12.2016 18.04.2018    
399. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 131628 ЏЕВДЕТ УКАЛИ 03.09.2001 31.12.2018 ЕМИНЕ АЛИУ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
400. 09-859/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ 03.09.2001 31.12.2018 ШУКРИЈЕ ФЕЈЗА 131628 ЏЕВДЕТ УКАЛИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
401. 09-902/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО 133027 АСАН БЕКТЕШИ 03.09.2001 31.12.2018 ЉУЉЗИМЕ ПИЊОЛИ 148130 ГЕНЦ СЕЛМАНИ ПЗУ УЛТРАМЕД УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО  
402. 09-15305/1 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО 135283 ЈАСМИНКА АЈТОВСКА 29.09.2014 31.12.2018 ЈУЛИЈА СТОЈАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
403. 16-1578/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ 137367 ЛАЗО МИТЕВ 01.04.2011 31.12.2018 БИЛЈАНА МИЛЦОВА 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
404. 16-1609/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.1 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2018 ЛЕНЧЕ АПОСТОЛОВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
405. 16-1609/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА О.Е.2 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ 135739 НАТАША ТОДОСИЕВ 30.11.2015 31.12.2018 ВАСКА ГОРГИЕВА 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ  
406. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138517 ВАНЧО АПОСТОЛОВСКИ 01.02.2006 31.12.2018 ДАНИЕЛА СТОЈКОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
407. 16-1596/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ 138649 МАРИЈА АПОСТОЛОВСКА 01.02.2006 31.12.2018 ЕЛЕНА ИВАНОВА 138010 ИГОР ТОДОСИЕВ ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ  
408. 16-1552/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА 01.09.2006 31.12.2018 БИЉАНА ДАНИЛОВА-ВУЧЕВА 200484 НИКОЛИНА ЈОВАНОВА ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
409. 16-1561/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА 01.08.2006 31.12.2018 ЕЛЕНА АНЧОВА 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
410. 16-1560/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ПЗУ ординација по општа медицина Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 114421 ЛИЛЈАНА КОЦЕВА-ИЛИЈЕВА 01.08.2006 31.12.2018 СУЗА ЈОРДАНОВА 400556 МАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р МАРИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
411. 16-1568/2 4013006123006 13076201 ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕД.Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 200484 НИКОЛИНА ЈОВАНОВА 01.08.2006 31.12.2018 БИЛЈАНА НАУНОВА 117102 СВЕТЛАНА КРСТОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ  
412. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА 01.08.2006 31.12.2018 ЗВЕЗДА НИКОЛОВА 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
413. 16-1608/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ПЗУ ординација по општа медицина ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 303690 ЈАВОРКА ОХОМУШ 01.08.2006 31.12.2018 ИВАНА ТРЕНЧЕВА 303151 ЛЕНА БОГДАНОВА ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ  
414. 16-1606/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ 112437 АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА-МИТЕВА 01.08.2006 31.12.2018 ДРАГАНА ЃОРГИЕВА 152781 БОРЈАНКА ПЕШЕВСКА МИТЕВ ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА  
415. 16-1579/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ орд. општа мед.Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА 01.08.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА НАСТЕВА 147680 ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН  
416. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 102571 РАЈНА РАШКОВА 01.08.2006 31.12.2018 ЛУЈЗА МИТЕВА 147796 СИМОН МАНАСИЕВ ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
417. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА 01.08.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА ПЕТРОВА 102571 РАЈНА РАШКОВА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
418. 16-1566/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ 147796 СИМОН МАНАСИЕВ 01.08.2006 31.12.2018 СТЕФАНИ БАЛТОВА 114430 СУЗАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ МЕДИ ПЛУС УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ  
419. 16-1584/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА 01.01.2007 31.12.2018 БЛАГИЦА КОСТОВА 330108 ШТЕРЈАНА ИВАНОВА ПЗУ ДР ШТЕРЈАНА ИВАНОВА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А3/3 КОЧАНИ  
420. 16-1601/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА 01.04.2011 31.12.2018 РОЗЕТКА МАНАСИЈЕВА 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ ПЗУ НИРВАНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ  
421. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА 18.05.2010 31.12.2018 ВЕСНА АРСОВА 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
422. 16-1631/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ 151629 АНА ЃОРЃИЈОСКА 26.08.2014 31.12.2018 ИРЕНА ГЛИГОРОВ 146080 БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ  
423. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА 15.07.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА КОВАЧЕВИЌ 149136 АНЕТА МИНОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
424. 16-1621/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ПЗО САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ 149136 АНЕТА МИНОВА 28.01.2013 31.12.2018 ВЕСНА МАКСИМОВА 134180 АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА ПЗУ САНИ МЕД УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ  
425. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 149624 ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ 31.05.2013 31.12.2018 СУЗАНА АЛЕКСОВСКА 151173 ВЕСНА МЛАДЕНОВА ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
426. 16-1602/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ПЗО ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ 151173 ВЕСНА МЛАДЕНОВА 02.05.2014 31.12.2018 ЛОЗЕНКА ЏАМОВА 149624 ДИМИТАР ГАЛАЧЕВ ПЗУ ЕХОМЕДИКА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ  
427. 16-1585/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ 149420 КРИСТИНА ЕФРЕМОВСКА-ДОНЕВСКИ 08.04.2013 04.02.2018 МАРИЈА СТОИЛОВА 116378 ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН Замена за породилно 05.02.2018 01.11.2018
428. 16-1550/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА НИРВАНА ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ 135119 ДЕЈАН АПОСТОЛОВСКИ 01.04.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
429. 16-1581/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПЗО ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА АНДОВСКА 139602 ЕВА ПОПОВА ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ  
430. 16-1612/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ПЗО МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ 330124 ЦВЕТА МОГИЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСНА САРАФИМОВА 140619 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТАСОВА ПЗУ МЕДИКА-ЕС УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ  
431. 16-1600/2 4013998107554 13070601 ПЗУ ДР ШТЕРЈАНА ИВАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.А3/3 КОЧАНИ 330108 ШТЕРЈАНА ИВАНОВА 03.09.2001 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВА 134929 ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ  
432. 16-1619/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ПЗО ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ 139602 ЕВА ПОПОВА 01.11.2006 31.12.2018 СИЛВАНА БАЛДАЗАРОВА 330205 БЛАГИЦА ПАШОСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ  
433. 09-638/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 01.12.2006 31.12.2018 ЗОРКА КИТАНОВСКА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
434. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2018 ЃОРГИ ПАВЛОВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
435. 09-637/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА 22.09.2006 31.12.2018 СИМЕОН ПЕТРУШЕВСКИ 400564 МАГДЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО  
436. 09-643/2 4014007104184 14001301 ПЗУ СОЊА - МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СОЊА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 102784 СОЊА МИРЕВСКА 01.06.2007 31.12.2018 АНКА ЃЕНОВА-АНАСТАСОВА 111244 ЈАСМИНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ АНИ-МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
437. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 144738 ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА 07.12.2009 13.05.2018 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ Замена за породилно 14.05.2018 31.12.2018
438. 09-645/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО 156779 ВИКТОР СПАСОВСКИ 02.10.2017 31.12.2018 ГОРДАНА МАКСИМОВА    
439. 10-12787/1 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН 150843 ЈОВАНКА ТАСЕВА - СТОЈКОВСКА 26.08.2016 31.12.2018 154920 КРИСТИЈАН СТОЈКОВСКИ ПЗУ КОКИ МЕДИКУС - РАНКОВЦЕ С.РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ  
440. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА ТРАЈЧЕВА 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО  
441. 09-636/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ 03.09.2001 31.12.2018 КОСТАДИНКА БОШКОВСКА 133256 ЉИЉАНА ПАВЛОВСКА ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
442. 09-636/2 4014994100616 14000203 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО 330264 ДУШКО ПАВЛОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 СУЗАНА АМПОВА 141623 НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВ ПЗУ БЕБИ МЕДИКА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО  
443. 09/1157/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА 06.02.2017 31.12.2018 ДЕСА КИТАНОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
444. 09/1157/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ГОРКА ЈАКИМОВСКА 330906 ВЕСНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА  
445. 09/1139/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН 139084 ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ 01.07.2006 31.12.2018 МОНИКА КРСТОВСКА 330078 СТОЈНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈНЕ УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА  
446. 19/1184/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 АНИТА ПАВЛОВСКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
447. 09/1172/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ПЗУ ординација по педијатрија Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ 01.09.2006 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТОНЕВСКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА  
448. 09/1156/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА 01.11.2006 31.12.2018 СЛОБОДАНКА АНГЕЛОВСКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА ПЗУ Д-Р РОДНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
449. 09/1161/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ 01.05.2008 31.12.2018 САШКА БОШКОВСКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ ПЗУ ДР МАЏОВСКИ УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА  
450. 09/1153/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115703 ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ 01.11.2006 31.12.2018 МАРИНА БОШКОВСКА 200492 ТРАЈКА СТОЈКОВСКА ПЗУ Д-Р ТРАЈКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
451. 09/1164/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА 115681 РОДНА ЈАКИМОВСКА 01.11.2006 31.12.2018 МИЛЕНА ТОДОРОВСКА 114464 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ЕВРОМЕДИКА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
452. 09/1154/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА 136395 АНГЕЛЧО ЈОВАНЧЕВ 06.12.2011 31.12.2018 ЖАКЛИНА ПАВЛОВСКА 117722 ГОРАН КРСТЕВСКИ ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА  
453. 09/1168/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА 148229 ЕЛЕНА ВУЧКОВСКА ЈОСИМОВСКА 01.02.2013 31.12.2018 МОНИКА СПАСОВСКА 303348 ЉУПЧО ГЕОРГИЕВ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА  
454. 09/1182/2 4015013502872 15003800 Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОЈ КАРПОШ 110 КРИВА ПАЛАНКА 150304 МАРИЈАНА ПРОКОПОВСКА 16.10.2014 31.12.2018 ДАРКО СПАСОВСКИ 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА  
455. 10-7088/1 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА 117480 ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 11.05.2016 31.12.2018 СИМОНА СТОИЛКОВСКА 150304 МАРИЈАНА ПРОКОПОВСКА Д-Р ПЕТКОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА ХЕРОЈ КАРПОШ 110 КРИВА ПАЛАНКА  
456. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 143278 СЛАВЧЕ ТОДОРОВСКИ 15.09.2001 28.10.2013 ГОРДАНА МИТРОВСКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА НИКОЛА МИТКОВСКИ Замена за специјализација 11.01.2016 31.12.2018
457. 09/1195/2 4015996106391 15000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.1 КРИВА ПАЛАНКА 156507 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ 06.07.2017 31.12.2018 ДРАГИЦА ЈАНКОВСКА 153656 НИКОЛА МИТКОВСКИ  
458. 09-3552/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА 22.10.2010 31.12.2018 ХАЛИМЕ МЕТЉИКУ-АСАНОСКА 154580 НАТАША КУРТЕСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ  
459. 09-417/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 НАТАША СТЕВАНОСКА 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
460. 09-426/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО 102946 ЛИДИЈА МАРКОСКА КАРДУЛА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРКА ЗЛАТЕСКА 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО  
461. 09-424/2 4016006104590 16001401 ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.13 КРУШЕВО 102903 ВАНГЕЛ ТРАЈЧУЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ТАЊА ЈОВАНОСКА 102938 ГЛИГОР СТЕВАНОСКИ ПЗУ МЕДИКУС Г УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО  
462. 09-428/2 4016009500691 16002301 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БУЧИН БУЧИН 141399 АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ 07.05.2009 31.12.2018 ЈАСМИНА НИКОЛОСКА 156531 ЕЛЕНА МИТРЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ  
463. 09-3502/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА 01.08.2010 31.12.2018 ЗЕЛИХА ЈАХИУ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
464. 09-3629/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО 148318 САЊА ГОСПОДИНОВИЌ 22.09.2015 31.12.2018 ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЌ 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
465. 09-3490/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО 130460 АДНАН БАЈРАМИ 28.07.2008 31.12.2018 ВЛОРА РАХМАНИ 130508 ГАБРИЕЛА КРСМАНОВИЌ-СТОЈЧЕВСКА ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ  
466. 09-3521/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ПЗУ ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО 148113 АНЕ ПЕТРУШЕВСКА 03.02.2012 31.12.2018 АНА ФУРТУЛА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
467. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 132942 ПАВКА ЦЕКОВА 03.09.2001 31.12.2018 СЛАЃАНА ПАУНОВСКАЈАКИМОВСКА 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
468. 09-3487/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ПЗУ ВИТАМЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО 152587 МИЛЕНА ДИМКОВИЌ ВУЧКОВСКА 13.10.2016 31.12.2018 НАТАША ДИМИТРИЕВСКА 132942 ПАВКА ЦЕКОВА ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО  
469. 09-3436/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО 133663 ТОМИСЛАВ КИТАНОВСКИ 01.07.2010 31.12.2018 МАРГАРИТА КОСТАДИНОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
470. 09-3552/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ПЗУ ДР СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ДУШИЦА СПАСОВСКА 139491 НАТАША ГИЕВСКА ПЗУ ДР ГИЕВСКА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО  
471. 09-3743/2 4017002140769 17028101 ПЗУ ЦД- МЕДИКУС ПЗУ ЦД МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 45 КУМАНОВО 134430 ЦВЕТАН ДИМКОВИЌ 12.04.2007 31.12.2018 БЕАТРИЧА ТРАЈКОВСКА 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА ПЗУ ДР.ДРАГАН С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ  
472. 09-3675/2 4017003143656 17011001 ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРЕТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.37 Б КУМАНОВО 135364 ДЕЈАН МАРКОВСКИ 02.04.2003 31.12.2018 ЈЕЛЕНА ТОМИЌ ИЛИЕВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
473. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ 29.01.2015 31.12.2018 РЕМЗИЈЕ ИСМАИЛИ 146374 МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
474. 09-3565/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО 146374 МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 23.11.2010 31.12.2018 ХАЏЕРЕ МУРСЕЛИ 134759 БОБАН БОГАТИНОВСКИ ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО  
475. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА 26.02.2016 31.12.2018 ТЕОДОРА МАКРЕШАНСКА    
476. 09-3491/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА 12.03.2014 30.03.2018    
477. 09-3671/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ 132403 ЈАДРАНКА МЛАДЕНОВСКА 17.10.2013 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОВСКА 142859 БИЛЈАНА СТОШЕВСКА ПЗУ УНИМЕДИКА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО  
478. 09-3517/2 4017006159030 17025701 ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ЛИДИЈА ЛАЗАРЕВСКА 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
479. 09-3514/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СУНЧИЦА ЦВЕТКОВСКА 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
480. 09-3501/2 4017006159120 17024501 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ПЗУ ДР ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ 01.09.2006 31.12.2018 ЗДЕНКА НАУМОВСКА 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
481. 09-3645/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ПЗУ ДР БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116742 БАЈРАМ ИМЕРИ 01.09.2006 31.12.2018 АРДИТА МИСИНИ 103144 СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
482. 09-3656/2 4017006159227 17024601 ПЗУ Д-Р ПЕНА ПАВЛОВСКА ПЗУ ДР ПЕНА ПАВЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300659 ПЕНА ПАВЛОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВЕРИЦА МИЛОШЕВСКА 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
483. 09-3527/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО 401838 ЉИЉАНА МАКСИМ.БЛИЗНАКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 СУЗАНА ТРАЈКОВСКА 135364 ДЕЈАН МАРКОВСКИ ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ УЛ.ТРЕТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА БР.37 Б КУМАНОВО  
484. 09-3475/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА 01.09.2006 31.12.2018 ТАТЈАНА НИКОЛОВСКА 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ ПЗУ ПРИМАМЕДИКА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
485. 09-3670/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 103179 СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2018 БРАНКА ПЕТКОВИЌ 103233 БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
486. 09-3518/2 4017006159324 17025401 ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 300721 ФИДАНКА РИЗИНСКА 01.09.2006 31.12.2018 ВЕСНА КУЗМАНОВСКА 300659 ПЕНА ПАВЛОВСКА ПЗУ Д-Р ПЕНА ПАВЛОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
487. 09-3637/2 4017006159375 17024901 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ 01.09.2006 31.12.2018 АРИЈЕТА ИСМАИЛИ 103098 ФИКРЕТ ЈАХИУ ПЗУ Д-Р ЈАХИУ УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
488. 09-3476/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 200530 ЉУБИЦА ГАЧЕВИЌ 01.09.2006 31.12.2018 ЈАСМИНА СТАНИШКОВСКА 116238 АНИТА АЛЕКСОВА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО  
489. 09-3688/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ 112631 МИЛЕ ДАВИТКОВСКИ 01.09.2006 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ЈАКИМОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
490. 09-3610/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 147311 БУРИМ ШАБАНИ 05.07.2011 31.12.2018 ВЕРИМЕ АРИФИ 141801 АГРОН ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО  
491. 09-3557/2 4017007501190 17029601 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НАС.АЈДУЧКА ЧЕШМА БР.176 КУМАНОВО 139491 НАТАША ГИЕВСКА 18.05.2012 31.12.2018 ИВАНА АПОСТОЛОВСКА 131180 СЛАЃАНА ПОПОВИЌ СТАНКОВСКА ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО  
492. 09-3526/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ПЗУ ПРИМА-МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ 02.11.2017 31.12.2018 КЕТИ ПАНЕВ 156736 ВИКТОРИЈА ДОДЕВСКА  
493. 09-3677/2 4017008507567 17032401 ПЗУ Д-Р ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА МИТИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБЛАВЦЕ ОБЛАВЦЕ 143766 ЈЕЛЕНА МИТИЌ ПЕТРОВИЌ 18.02.2009 31.12.2018 ДРАГАНА ЃОРЃИЕВСКА-ГОЛИЈАНИН    
494. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 28.03.2014 31.12.2018 ЗАНА ЉАТИФИ 153737 КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА  
495. 09-3556/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ДР.НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА 29.11.2016 31.12.2018 ЉАУРА ХИСЕЈИНИ ЈУСУФИ 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
496. 09-3556/2 4017009510278 17032705 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИБАР БР.2 КУМАНОВО 154636 АЈСЕЉ ЕСАДИ 11.07.2016 27.01.2018 ЈАДРАНКА АНДЕВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА Замена за породилно 01.02.2018 24.10.2018
497. 09-3638/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ 149829 АНИТА РУШИТИ ЕБИБИ 10.06.2014 31.12.2018 ФИРИХАН АБАЗИ 136557 ШАБАН АЛИМИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ  
498. 09-3703/2 4017011516054 17035001 ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАСТВО ЕДИНСТВО ББ КУМАНОВО 145548 МАРИНА УЈЧИЌ 18.05.2011 30.10.2017   НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ Прекин на работен однос на носител 02.01.2018 31.03.2018
499. 09-3703/2 4017011516054 17035001 ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАСТВО ЕДИНСТВО ББ КУМАНОВО 156906 НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ 01.04.2018 31.12.2018 ДУШИЦА ДИМЧЕВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
500. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА 27.01.2013 31.12.2018 МАРИНА МИЛЕНКОВСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
501. 09-3477/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО 150789 САЊА ЦВЕТКОВСКА 12.03.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 149179 РОЗИНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО  
502. 09-3558/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА 11.02.2013 31.12.2018 АНИТА НИКОЛОВСКА 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
503. 09-2487/1 4017013524160 17037600 ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 1-ВА 117 ДОЛНО КОЊАРЕ 150665 МАЛИНКА АНТЕВСКА 13.02.2014 11.09.2017 ИВАНА ДЕЈАНОВИЌ 156892 БОЈАНА ПОПОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО ВИКТОРИЈА ДОДЕВСКА Замена за породилно 12.09.2017 08.06.2018
504. 09-6099/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА 22.04.2014 31.12.2018 ЛИДИЈА МЛАДЕНОВСКА 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО  
505. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА 15.05.2014 31.12.2018 ВЕСНА СТОШЕВСКА 156370 ИВАНА ЃУРКОВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
506. 09-7869/1 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО 156370 ИВАНА ЃУРКОВСКА 01.06.2017 31.12.2018 БИСЕРА АНЃЕЛОВИЌ 151246 ГОРДАНА КИМЕВСКА ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО  
507. 10-17266/1 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ТЕО МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО 330809 ВИОЛЕТА ИГЊАТОВА-БОЈКОВСКА 28.10.2015 31.12.2018 ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЌ 330680 ЛИДИЈА НЕШКОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО  
508. 10-20898/1 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 16.12.2015 31.12.2018 ТАТЈАНА КОСТОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
509. 10-5682/1 4017016529944 17040301 ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 77 Б КУМАНОВО КУМАНОВО 157031 ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 09.01.2018 31.12.2018 САШКА СИМОНОВСКА 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 77 Б КУМАНОВО КУМАНОВО  
510. 10-5682/1 4017016529944 17040301 ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ПЗУ ЗДРАВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 77 Б КУМАНОВО КУМАНОВО 157589 ЕМСАЛ МУРТЕЗАНИ 25.04.2018 31.12.2018 АНИФЕ АЛИТИ 157031 ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ ПЗУ ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 77 Б КУМАНОВО КУМАНОВО  
511. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА 26.05.2017 31.12.2018 МАРИЈАНА ПЕТКОВСКА 157473 БОЈАНА ДАСКАЛОВ ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
512. 10-6506/1 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО 157473 БОЈАНА ДАСКАЛОВ 12.04.2018 31.12.2018 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
513. 10-17858/1 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ПЗУ Д-Р ГАБРИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО 142344 ГАБРИЕЛА МИШЕВСКА-ДИМКОВСКА 29.12.2017 31.12.2018 БОЈАНА БОЖИНОВСКА 146366 ТАЊА ГЕОРГИЕВСКА Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО  
514. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 139939 КАТЕРИНА ВЛАДЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ФЉОРИМЕ НУРЕДИНИ 151840 АЈДА ЗАИР ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
515. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 148105 МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА 29.04.2014 31.12.2018 АДЕЉИНА РАМАДАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
516. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 149691 МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ-ЛИМАНИ 07.10.2016 31.12.2018 ТЕУТА ДЕСТАНИ 330035 ХАСАН ХАСАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
517. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 151840 АЈДА ЗАИР 09.09.2015 31.12.2018 АЈТЕНЕ ИСМАИЛИ 148105 МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
518. 09-3691/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО 330035 ХАСАН ХАСАНИ 27.02.2014 31.12.2018 ЗИЈАВЕРЕ ДЕМИРИ 139939 КАТЕРИНА ВЛАДЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗАНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО  
519. 09-3460/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО 152960 ПЛУМБ ЌЕРИМИ 30.07.2015 31.12.2018 МЕВЉУДЕ МУСЛИЈИ 116734 ИСМАИЛ КУРТИШИ ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.55 КУМАНОВО  
520. 09-3561/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 152641 НУРТЕНЕ ФЕТАИ-ДАЛИПИ 13.05.2015 31.12.2018 ШЕЈНАЗ ДАЛИПИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
521. 09-3507/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ 155675 ФАТИМЕ ИСМАИЉИ 01.10.2017 31.12.2018 АРДИТА ШАИНИ 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
522. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 130567 ДРИНКА КРСТИЌ 25.07.2001 31.12.2018 БИЉАНА РИСТОВСКА 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
523. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ 25.07.2001 31.12.2018 ГАБРИЕЛА МИХАЈЛОВСКИ 130567 ДРИНКА КРСТИЌ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
524. 09-3652/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО 140821 ИГОР СТОШЕВСКИ 01.07.2013 31.12.2018 ДРАГАНА МАНЕВСКА 130575 СТОЈЕ СТОЈМАНОВСКИ ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ЈНА БР.36/1-2 КУ-ВО КУМАНОВО  
525. 09-3508/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ПЗУ ДР БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО 156086 ДРАГАНА ВУКАНОВСКА 27.11.2017 31.12.2018 МИЛЕНА КОЦЕВСКА 153389 НАТАША СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО  
526. 09-3493/2 4017994103932 17013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ 136557 ШАБАН АЛИМИ 17.02.2004 31.12.2018 ЉИРИДОНА АДЕМИ 149829 АНИТА РУШИТИ ЕБИБИ ПЗУ ДР МИНУРИ СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ  
527. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 131555 САЊА КРСТЕВСКА 01.10.2004 31.12.2018 КРИСТИНА АРСЕВСКА 155209 МАРИЈА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
528. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 136883 СНЕЖАНА ЈАНЕВА НУШЕВСКА 01.10.2004 31.12.2018 ВИОЛЕТА ТУШЕВСКА 155209 МАРИЈА ЦВЕТКОВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
529. 09-3504/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ПЗО ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО 155209 МАРИЈА ЦВЕТКОВСКА 23.11.2017 31.12.2018 МАГАДАЛЕНА НАСКОВСКА 131555 САЊА КРСТЕВСКА ПЗУ ДР ЃОШЕ УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО  
530. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 147524 МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ 22.08.2002 14.01.2018 ДАНИЕЛА МАРКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЌ Замена за специјализација 15.01.2018 31.12.2018
531. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ 22.08.2002 31.12.2018 ХРИСТИНА НИКОЛИЌ 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
532. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 149896 ЕМИЛИЈА ЃОРЃЕВИЌ 16.12.2013 31.12.2018 АНИЦА СТОИЛКОВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
533. 09-3547/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО 154733 АНДРЕЈ УЈЧИЌ 21.07.2016 31.12.2018 ЕЛЕНА АНДУШЕВСКА 134805 КАТИЦА АНДОНОВИЌ ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО  
534. 09-1693/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 133914 НАЗИМ БИСЛИМ 10.01.2012 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКА 117862 ВЛАТКО ЛУКАРОВ ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС  
535. 09-3522/2 4017994116716 17012001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗО ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 148415 ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 11.01.2013 31.12.2018 ХАБИБЕ ШАЌИРИ 150614 СИЗАНЕ ЕЉЕЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ  
536. 09-3522/2 4017994116716 17012001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗО ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ 150614 СИЗАНЕ ЕЉЕЗИ 13.02.2014 31.12.2018 СЕМРА АЛИЈИ 148415 ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ  
537. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ 28.10.2014 31.12.2018 НАЏИЈЕ ШЕРИФИ 145890 МЕРИТА СЕЛМАНИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
538. 09-3522/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО 145890 МЕРИТА СЕЛМАНИ 28.10.2014 31.12.2018 МЕРИТА АМЕТИ 133396 АНИТА ЗЕЌИРИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО  
539. 09-3567/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ПЗУ МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО 141801 АГРОН ЈУСУФИ 28.07.2010 31.12.2018 ЏЕЈЉАНЕ ЈУСУФИ 148300 ФЉОРИМ ОСМАНИ ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ С. ОТЉА ОТЉА  
540. 09-3636/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ПЗУ САНИТАС-С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО 150134 ИРЕНА СОЛТИРОВСКА 08.10.2013 31.12.2018 РЕНАТА МАНАСИЕВСКА 149926 КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
541. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 СУНЧИЦА СТОЈМАНОВСКА 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
542. 09-3631/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО 136786 СУЗАНА НИЧЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 МАРИНА ДИМКОВИЌ 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
543. 09-3631/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО 150452 АЛЕКСАНДРА МИТЕВСКА 25.12.2013 31.12.2018 МАРИЈА СПАСОВСКА 131725 СНЕЖАНА МИТЕВСКА ПЗУ ПОЛИКИЛИНИКА КАРПОШ УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО  
544. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ 01.07.2009 31.12.2018 БИСЕРКА ПЕТРОВА    
545. 09-3678/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО 157201 СИМОНА СТОЈАНОВСКА 05.02.2018 31.12.2018 МАРТИНА СТАНКОВСКА 146064 ИГОР ПЕТРОВИЌ ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО  
546. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ 01.11.2001 31.12.2018 САРА ОСМАНИ 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
547. 09-3562/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 153818 РИЉИНД ДАЛИПИ 11.02.2016 31.12.2018 БАРИЈЕ ИСЉАМИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО  
548. 09-3562/2 4017995114229 17011703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО 152650 АРДИАН ДАЛИПИ 26.05.2015 15.02.2017 ФИТОРЕ ДРВОДЕЉИ 132349 РЕЏАИ ДАЛИПИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО РИЉИНД ДАЛИПИ Замена za специјализација со втор тим 16.02.2017 31.12.2018
549. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ 17.08.2015 31.12.2018 НЕБЕХАТ АБАЗИ 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
550. 09-3654/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА 156922 ХАЈРА ЦАНОСКА 28.11.2017 31.12.2018 СУМЕЈА АЉИЈИ 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
551. 09-3654/2 4017995116701 17012303 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЗУ-ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА - КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО 330892 АРБЕН ИСЕНИ 04.01.2017 31.12.2018 НДЕРИМЕ ФАЗЛИЈИ 153028 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ-МЕМЕТИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА СЕЛО ОТЉА ОТЉА  
552. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 133477 ФАТМИР АСАНИ 01.09.2007 31.12.2018 АЈТЕН НУХИЈИ 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
553. 09-3506/2 4017995125166 17010301 ПЗУ МЕДИКУС РУХ ПЗУ МЕДИКУС РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО 135488 СЛАЃАНА Д.ГЕОРГИЕВСКА 07.10.2016 31.12.2018 ХАНУМША ИСМАИЛИ 133477 ФАТМИР АСАНИ ПЗУ МЕДИКУС РУХ УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО  
554. 09-3486/2 4017996105150 17012101 ПЗУ АЛМЕДИКА ПЗУ АЛМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК 133469 НАИМ ЉИМАНИ 03.09.2001 31.12.2018 НЕБИЈЕ ЕБИБИ 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ ПЗУ МЕДИКАМ УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО  
555. 09-3485/2 4017996113277 17011903 ПЗУ МЕДИКАМ ПЗУ МЕДИКАМ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО 133124 СЕЛАМИ ЛИМАНИ 01.06.2012 31.12.2018 СЕБЕХАТЕ ЛИМАНИ 133469 НАИМ ЉИМАНИ ПЗУ АЛМЕДИКА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК  
556. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА 16.06.2010 31.12.2018 ГИЛЕРЕ АСАНИ 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
557. 09-3559/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО 156353 АЉБУЉЕНА МУСТАФИ 01.06.2017 31.12.2018 ЏЕМИЛЕ МУРАТИ 134015 САЊА СПАНЧЕВСКА ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО  
558. 09-3686/2 4017996116241 17015401 ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ ПЗУ ДР ГУЛИНАЦ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРОМЕЃА КУМАНОВО 131253 ЈОРДАН ГУЛИНАЦ 03.09.2001 31.12.2018 АНГЕЛА АНГЕЛЕВСКА 153796 ВИКТОРИЈА МИТРОВСКА ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО  
559. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА 09.03.2015 31.12.2018 БИЉАНА ЛАЗАРЕВСКА 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
560. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 154911 МАГДАЛЕНА АЛЕКСОВСКИ 29.08.2016 31.12.2018 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
561. 09-3519/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО 330086 ДЕСАНКА СТОЈМАНОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 АНГЕЛА СТОШЕВСКА 152340 МИЛЕНА МИТКОВСКА ПЗУ ДР ДЕСАНКА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО  
562. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2018 ФРОСИНА МИЛКОВСКА 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
563. 09-3435/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР. ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО 330167 ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА 01.05.2011 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА КРСТЕВСКА 144274 АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-СТОЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО  
564. 09-3633/2 4017997127760 17012903 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО 132390 ТЕУТА АЈЕТИ 05.01.2011 31.12.2018 РАМИЗЕ ИДРИЗИ 132055 МЕДИА ЈУСУФИ ПЗУ АЛФА МЕДИКУС УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО  
565. 09-3478/2 4017997128448 17014602 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 330868 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА 01.11.2016 31.12.2018 МИРЈАНА ЗАФИРОВСКА 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ  
566. 09-3478/2 4017997128448 17014603 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ 149578 ДАРКО НИКОЛОВСКИ 01.11.2016 31.12.2018 ЕМИЛИЈА И. ВЕСЕЛИНОВСКА 330868 СОЊИЦА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ  
567. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ 03.09.2001 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 155110 ЖАНЕТА АРСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
568. 09-3489/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО 155110 ЖАНЕТА АРСОВСКА 23.02.2017 31.12.2018 ИВАНА ТАСЕВСКА 132519 МИРЈАНА ПОЈИЌ-ВУКЕЛИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО  
569. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ 03.09.2001 31.12.2018 ДАНИЕЛА МИЛЕНКОВСКА 147915 АНИТА СТАМЕНОВ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
570. 09-3494/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО 147915 АНИТА СТАМЕНОВ 03.09.2001 31.12.2018 ДРАГАНА ЉУБЕВСКА 131474 СИЛВАНА ПАВЛОВИЌ ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО  
571. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ 07.09.2001 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВСКА 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
572. 09-3531/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО 151343 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА 12.06.2014 31.12.2018 МАРИЈА СТЕФАНОВСКА 130036 БРАНИСЛАВ ИВАНОВСКИ ПЗУ ДР БРАНЕ УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО  
573. 09-3540/2 4017999132175 17015001 ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО 132055 МЕДИА ЈУСУФИ 03.09.2001 31.12.2018 ФАТИМЕ ИЉАЗИ 132390 ТЕУТА АЈЕТИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО  
574. 09-167/1 4018006103970 3004201 ПЗУ МБ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МБ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД 153869 МИЛЕНА СРБИНОСКА БОГАТИНОСКА 12.02.2016 14.12.2017 НАТАША ЈОРДАНОВСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД ЈУКСЕЛ АСАНОСКИ Замена за породилно 15.12.2017 10.09.2018
575. 09-167/1 4018006103970 3004201 ПЗУ МБ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. МБ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД 138940 ИГОР ДАБЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ДИМОСКА 157007 ЈУКСЕЛ АСАНОСКИ  
576. 09-179/2 4018006104003 3004301 ПЗУ ДР.ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА САМОКОВ САМОКОВ 115150 ДАМИР ТЕПШИЌ 01.08.2012 31.12.2018 ЛИЛЈАНА СИЛЈАНОСКА 138940 ИГОР ДАБЕСКИ ПЗУ МБ МЕДИКА ВУК КАРАЏИЌ Б.Б. МАКЕДОНСКИ БРОД  
577. 09-175/2 4018006104089 3004701 ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИЛОШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРЕГЛОВО ПЛАСНИЦА 115649 БОШЕ МИЛОШЕСКИ 19.05.2007 31.12.2018 ЕНЕСА ЈУСУФИ 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
578. 09-178/2 4018013501816 3005100 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД 142620 АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА 18.07.2013 31.12.2018 ЈАГОДА РАДЕСКА 153001 МАЈА ПЕТКОСКА П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
579. 09-6599/1 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ 21.04.2014 31.12.2018 СТЕВАНКА СТОЈКОСКА 153001 МАЈА ПЕТКОСКА П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
580. 09-6599/1 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД 153001 МАЈА ПЕТКОСКА 07.08.2015 31.12.2018 ХРИСТИНА ЈАКОВЛЕСКА 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
581. 16-1583/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ 10.09.2001 31.12.2018 НАТАЛИЈА ИВАНОВА 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
582. 16-1583/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ 31.03.2014 31.12.2018 ВИКТОРИЈА СТОЈАНОВА 132810 ЈОРДАН ПЕТРОВ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
583. 16-1583/2 4019000106531 18000504 ПЗУ ЖАНА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК 156639 ИВАНА ЛАЗАРОВА 21.08.2017 31.12.2018 РОСАНА МИНОВ 150878 АНДРЕА НИКОЛОВА-ПАУНОВИЌ ПЗУ ЖАНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО  
584. 16-1599/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2018 ДОНКА НАЈДОВА 113891 МИКИ МИРЧЕВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
585. 16-1599/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА 01.12.2010 31.12.2018 ДУШАНКА МАРКОВА 113891 МИКИ МИРЧЕВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
586. 16-1604/2 4019006111740 18002401 ПЗУ МЕДИКОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО 142760 ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ 16.05.2012 31.12.2018 ЛИДИЈА ПОПОВ АТАНАСОВА 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
587. 16-1590/2 4019006111774 18002301 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОРДИНАЦЈИА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА 16.12.2006 31.12.2018 ЛЕНЧА ТРИПОВА 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА ПЗУ СИ МЕДИКАЛ УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО  
588. 16-1590/2 4019006111774 18002301 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОРДИНАЦЈИА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО 154768 ИВАНА ЈОВАНОВСКА 25.07.2016 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА СТАВРОВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
589. 16-1597/2 4019006111782 18002801 ПЗУ ДР ОЛГИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА 113883 ОЛГИЦА САКЛАМАЕВА АНГЕЛОВА 16.12.2006 31.12.2018 СВЕТЛАНА ГАЛАПЧЕВА 117536 ОЛИВИЈА РИСТОВА ЈАКИМОВА ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9,НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
590. 16-1605/2 4019006111790 18002601 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ ББ,ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 152099 САЊА БОЈЧЕВА 11.08.2015 28.02.2017 ИВАНА ЗАХАРЧЕВА 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА Замена za специјализација со втор тим 01.03.2017 31.12.2018
591. 16-1605/2 4019006111790 18002601 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ ББ,ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА 103772 КАТИЦА БАКИЕВА БОЈЧЕВА 16.12.2006 31.12.2018 ЈЕЛЕНА КАЖИЌ ФИЛИПОСКА 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
592. 16-1613/2 4019006111812 18002101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР 9 НЕГОТИНО 300829 ЦВЕТА СТОЈАНОВСКА 16.12.2006 31.12.2018 РОДНЕ ФИЛЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО  
593. 16-1602/2 4019006111898 18002001 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 113891 МИКИ МИРЧЕВ 16.12.2006 31.12.2018 МИРЈАНКА МОЈСОВА 117811 СИЛВАНА ЈАНЧЕВА ДИМОВА ПЗУ СИ МЕДИКАЛ УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО  
594. 16-1602/2 4019006111898 18002001 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО 155233 ЈОВАН КУЗМАНОВ 11.11.2016 31.12.2018 113891 МИКИ МИРЧЕВ ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 9 НЕГОТИНО НЕГОТИНО  
595. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 150690 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА 13.01.2015 31.12.2018 ЉУБИЦА ЛАЗОВА 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
596. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА 21.10.2016 31.12.2018 ДАНЧЕ ЃОРЃИЕВА 150690 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
597. 16-1606/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЗУ ГАЛАМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО 155497 АНЕТА КОЈЧЕВА 10.01.2017 31.12.2018 ЈОВАНКА АЛТАНЏИЕВА 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
598. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА 14.07.2010 12.10.2017 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО МАРИЈА АТАНАСОВА Замена за породилно 01.05.2018 10.07.2018
599. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 148172 ВЕСНА ГРУЈЕВСКА 14.07.2010 12.10.2017 СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО БЛАГИЦА КОСТАДИНОВА Прекин на работен однос 13.10.2017 16.04.2018
600. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 143600 КОСТА КОСТАДИНОВ 14.07.2010 31.12.2018 ВЛАДАНКА АНЃЕЛКОВА 156337 МАРИЈА АТАНАСОВА  
601. 16-1621/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО 156337 МАРИЈА АТАНАСОВА 25.05.2017 30.04.2018    
602. 16-1634/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОТОКАР КЕРШОВАНИ 46a СКОПЈЕ - ЧАИР 145564 ОЛИВЕР НЕДЕВ 25.04.2016 31.12.2018 ЕЛЕНА ПЕЦОВА 155152 ИВАНА ФИЛИПОВА ПЗУ ГАЛМЕДИКУС УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО  
603. 16-2674-1/2 4020000124562 19010501 ПЗУ НЕФРОМЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА ВЕЉАНОСКА 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД  
604. 16-2674-37/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ 10.07.2001 31.12.2018 ИЛВАНА НАУМОВСКА 152471 МИШО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
605. 16-2674-37/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ПЗО ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД 152471 МИШО КРСТЕВСКИ 21.04.2015 31.12.2018 АНГЕЛА БИТОЛКОСКА 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
606. 16-2674-13/2 4020000125917 19000301 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ 14 ОХРИД 150380 ГОРАН РАЗМОСКИ 01.06.2014 14.03.2018 ЕМИЛИЈА МИЛЕСКА 155632 МАРТИН РАЗМОСКИ ПЗУ ЕНДОМЕДИКА МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ 14 ОХРИД МИРЈАНА КАЛАЧОСКА Замена за специјализација 15.03.2018 31.12.2018
607. 16-2674-13/2 4020000125917 19000301 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ 14 ОХРИД 155632 МАРТИН РАЗМОСКИ 10.01.2017 31.12.2018 МЕНКА МИТРЕСКА 104019 МИРЈАНА КАЛАЧОСКА  
608. 16-2674-14/2 4020006145740 19010401 ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА СТОЈКОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
609. 16-2674-33/2 4020006146371 19008601 ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУМ ТОЧКОВ ББ ОХРИД 104205 СУЗАНА МАХОСКА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖА КРСТЕСКА 104175 ДРАГИЦА НАУМОВСКА ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД  
610. 16-2674-40/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА РОБЕСКА 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
611. 16-2674-40/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ПЗУ Д-Р ПАНТОСКА И Д-Р ГРУНЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 304123 КЛИМЕНТИНА ГРУНЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА ФИЛИПОВСКА 303860 СУЗАНА ПАНТОСКА ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
612. 16-2674-19/2 4020006146452 19008501 ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ВЕЛМЕЈ ВЕЛМЕЈ 140384 ВАСКО МИТРЕСКИ 01.04.2007 31.12.2018 ВИНЕТА НИКОЛОВСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
613. 16-2674-49/2 4020006146495 19007801 ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ДР- СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД 301035 СЛАВИЦА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 АФРОДИТА ДЕМИРОСКА 104116 КАЌА СИМОНОСКА ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД  
614. 16-2674-7/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 144541 ТАЊА МИЛКОВСКА 01.09.2007 15.10.2017 КАТЕРИНА СИМОНОСКА 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ Замeна за породилно (со преземање на сестра) 16.10.2017 16.07.2018
615. 16-2674-7/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 149748 МАРИНА БЛАЖЕСКА ЌОСЕВ 13.06.2013 31.12.2018 ТАЊА САНДРЕСКА    
616. 16-2674-7/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА 14.03.2017 31.12.2018 БИЛЈАНА МАКСИМОВСКА 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
617. 16-2674-7/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД 139904 ЈАНЕ НАУМОВСКИ 19.08.2015 31.12.2018 ЕЛЕНА ДИМОСКА 138185 МАРИНА ЦВЕТАНОСКА ПЗУ ДАРОН МЕД БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД  
618. 16-2674-16/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ГОЛАБИНКА РИСТЕСКА 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
619. 16-2674-16/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104108 ОЛГА КАРАМАЧОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДОБРИЛА ЈОРДАНОСКА 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
620. 16-2674-43/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 103896 ВИОЛЕТА МИЦКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛОБОДАНКА РИСТЕСКА 103950 ЈОВАНКА ЉАТКОВА ДУКЛЕСКА ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
621. 16-2674-43/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104043 СНЕЖАНА ГРИНТАЛ 01.01.2007 31.12.2018 ИВАНА РИСТЕСКА 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА ПЗУ УНИКА МЕДИКА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД  
622. 16-2674-27/2 4020006146576 19010201 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД 104116 КАЌА СИМОНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИВАНА ГЕРОСКА ТРПЕСКА 301035 СЛАВИЦА ФИЛЕВА ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД  
623. 16-2674-46/2 4020006146592 19011001 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ ЛУПЕСКИ ББ ЛЕСКОЕЦ ОХРИД 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА ВРЕВЕЗОВСКА ШИКАЛОСКА 130290 РАНКО ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
624. 16-2674-29/2 4020006146657 19011201 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОРД.ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ПРИМ.ДР МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 200611 ВЕЛИЧЕ МАРКОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА НИКОЛОСКА 104299 БИЉАНА ТРПЕСКА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА УЛ.ТОДЕ ЛУПЕСКИ ББ ЛЕСКОЕЦ ОХРИД  
625. 16-2674-70/2 4020007146863 19009501 ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛУМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД 104183 ЕЛЕОНОРА ВЕРУШ 23.01.2007 31.12.2018 КАРОЛИНА КУЗМАНОСКА 104108 ОЛГА КАРАМАЧОСКА ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
626. 16-2674-25/2 4020007146952 19010001 ПЗУ УНИКА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА УНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД 104078 ВИОЛЕТА НЕСТОРОСКА 02.02.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА ПАНЕВА 104043 СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД  
627. 16-2674-50/2 4020007500144 19012001 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА 139963 АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ 02.04.2016 31.12.2018 БЛАГУНА ГРЕДОСКА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
628. 16-2674-50/2 4020007500144 19012002 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С. СЛИВОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.34 СЛИВОВО, СЛИВОВИ АНОВИ ДЕБАРЦА СЛИВОВО 153079 БОЈАНА СЕНИЌ 07.05.2018 31.12.2018 ИВАНА НИЧОСКА 139963 АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА  
629. 16-2674-50/2 4020007500144 19012002 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ПЗУ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С. СЛИВОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.34 СЛИВОВО, СЛИВОВИ АНОВИ ДЕБАРЦА СЛИВОВО 155225 СТЕФАНКА ИВАНОВА 03.11.2016 01.04.2018    
630. 16-2674-2/2 4020009508509 19013704 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ 24.02.2015 31.12.2018 ЈАСМИНА ЈОВЧЕВСКА 148598 МАРИЈА АНГЕЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА  
631. 16-2674-2/2 4020009508509 19013705 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВО С.КУРАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА 148598 МАРИЈА АНГЕЛЕВСКА 01.09.2015 31.12.2018 МАРИЈАНА СТАНКОВСКА-АНГЕЛОСКА 146323 СУЗАНА НОВАКОСКА ДУЈКОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД  
632. 16-2674-9/2 4020011517701 19015102 ПЗУ ДР КРИСТИНА ПЗУ Д-Р КРИСТИНА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД 142719 КРИСТИНА МИТРЕСКА 01.12.2015 31.12.2018 ДАНА СРБИНОСКА 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
633. 16-2674-26/2 4020012518230 19015201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД 157210 АНЕ ЈУСУФОСКА 06.02.2018 31.12.2018 ЗОРИЦА СПАСОВСКА 303844 БИЉАНА РУМЕНОВСКА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД  
634. 16-2674-26/2 4020012518230 19015201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД 303844 БИЉАНА РУМЕНОВСКА 05.04.2012 31.12.2018 СЛАВИЦА ЃУРОВА 157210 АНЕ ЈУСУФОСКА ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД  
635. 16-2674-22/2 4020012519538 19015401 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДР БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА 17.01.2013 31.12.2018 МАЈА САРАФИНОСКА 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД  
636. 16-2674-71/2 4020012520102 19015302 ПЗУ БОНА ВИТА ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА 18.11.2014 31.12.2018 НАШИРЕТ МАВМУДОСКА 156523 ИВАНА БУЈАРОСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
637. 16-2674-71/2 4020012520102 19015302 ПЗУ БОНА ВИТА ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД 156523 ИВАНА БУЈАРОСКА 05.07.2017 31.12.2018 СОЊА МАРКОСКА 148520 РУЖИЦА АНГЕЛЕСКА ПЗУ БОНА ВИТА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД  
638. 10-11051/1 4020016531451 19018701 ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОХРИД ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАУМ ОХРИДСКИ БР. 1 ПЕШТАНИ - ОХРИД 154776 САФЕТ САЛКОСКИ 25.07.2016 31.12.2018 152471 МИШО КРСТЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД  
639. 16-2674-10/2 4020993112475 19001001 ПЗУ СОНЦЕ * ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА 23.01.2012 31.12.2018 ХРИСТИНА КОСТОСКА 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД  
640. 16-2674-15/2 4020994104972 19000801 ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ПЗО ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД 330159 ЉИЉАНА АРНАУДОВА 03.09.2001 31.12.2018 ЈАСМИНА ПАЈКОСКА 142484 БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ДАМЕ ГРУЕВ 106 ОХРИД  
641. 16-2674-34/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 СУЗАНА СПАСЕСКА 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
642. 16-2674-34/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД 330710 ВЛАДО КОЛЕВСКИ 05.08.2014 31.12.2018 КРИСТИНА ЃОРЃИЕСКА 330140 СЛАЃАНА КОЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД  
643. 16-2674-18/2 4020995112154 19001201 ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ПЗО СТОЈКА МАСЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД 142158 ВЛАДИМИР МАСЛОВ 29.06.2011 31.12.2018 СОЊА ЈАКИМОСКА 135178 ЦВЕТАНКА МАНДУЛОСКА ПЗУ СОНЦЕ * ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД  
644. 16-2674-48/2 4020996104813 19000601 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР 32 ОХРИД 143146 ВЛАДИМИР ГАШОСКИ 05.01.2015 30.04.2018    
645. 16-2674-48/2 4020996104813 19000601 ПЗУ МЕДИ КОР ПЗУ МЕДИ КОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР 32 ОХРИД 147249 НИКОЛЧЕ САВЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СЛАЃАНА ЏАЛЕСКА    
646. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 03.06.2016 07.07.2017 ЉУПКА КУЦИНОСКА 156019 АНА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД ЦВЕТАНКА ГАШОСКА Замена за боледување 05.05.2018 04.06.2018
647. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 03.06.2016 07.07.2017 ЉУПКА КУЦИНОСКА 156019 АНА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД ЦВЕТАНКА ГАШОСКА Замена за боледување 19.04.2018 04.05.2018
648. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 03.06.2016 07.07.2017 ЉУПКА КУЦИНОСКА 156019 АНА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД ЦВЕТАНКА ГАШОСКА Замена за боледување 04.04.2018 18.04.2018
649. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 150070 ХРИСТИНА РАЛЕВА ПАВЛОВСКА 03.06.2016 07.07.2017 ЉУПКА КУЦИНОСКА 156019 АНА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР МАРИЈА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД ЦВЕТАНКА ГАШОСКА Замена за породилно 16.03.2018 03.04.2018
650. 16-2674-12/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ПЗУ ДР МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД 156019 АНА ТОДОРОСКА 02.03.2017 31.12.2018 АНИТА НАСТОСКА 104361 ЦВЕТАНКА ГАШОСКА  
651. 16-2674-21/2 4020996105003 19001601 ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗО ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ 03.09.2001 31.12.2018 АНИТА ПЕТРЕСКА 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ ПЗУ ЕСКА МЕДИКА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД  
652. 16-2674-31/2 4020996113197 19001501 ПЗУ ЕСКА МЕДИКА ПЗО ЕСКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД 141445 МИРЧЕ ГРОЗДАНОСКИ 01.08.2007 31.12.2018 ИРЕНА ВЕЉАНОВСКА 330213 НИКОЛА ФИЛЕВ ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД  
653. 16-2674-20/2 4020999125773 19000501 ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД 141569 СОЊА МИНОВА КИЧЕЕЦ 01.09.2007 31.12.2018 КАТЕРИНА ПИСКАЧЕВА 104230 ЉУПЧО КОСТЕСКИ ПЗУ НЕФРОМЕДИКА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД  
654. 09-3479/2 4021000128840 20013901 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП 130141 КАТЕРИНА АНДРЕЕСКА 07.09.2001 31.12.2018 ЕЛЕНА МЛАДЕНОСКА 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
655. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 147397 КАТЕРИНА ГРАБУЛОСКА 11.09.2014 31.03.2018    
656. 09-3528/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ 156434 АНА ЈОВЧЕВА ТРАЈКОВСКА 14.06.2017 31.12.2018 МАЈА АЦЕСКА 152609 ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП  
657. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА 26.02.2012 31.12.2018 ЕЛЕНА РАЕСКА 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
658. 09-3441/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП 141844 БИЉАНА ПОП-АНТОСКА 26.02.2012 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЈОРДАНОСКА 141500 ГОРДАНА ЃОРЃИЕСКА-ЗДРАВЕСКА ПЗУ 95-МЕДИКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП  
659. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА 16.05.2009 31.12.2018 АНИТА ИЛИЕВСКА 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
660. 09-3452/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП 139726 АНЕТА ЈАНАКИЕСКА-ДИМЕСКА 16.05.2009 31.12.2018 МАТИЛДА СПИРКОСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
661. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА 01.02.2012 31.12.2018 СИЛВАНА ТРКАЛЕСКА 157376 ЈОВАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
662. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 148792 МЕРИ ВЕЛЕСКА 31.05.2013 31.12.2018 МАГДАЛЕНА ТРОЈАЧАНЕЦ-РИСТЕВСКА 157376 ЈОВАНА ЃОРЃИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
663. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 152447 ЕМИЛ БОЦЕСКИ 18.03.2015 30.04.2018    
664. 09-3500/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП 157376 ЈОВАНА ЃОРЃИЕВСКА 07.03.2018 31.12.2018 ОЛИВЕРА НИКОЛОВСКА ЛАЗАРОВСКА 135887 ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП  
665. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 150142 АЛЕКСАНДАР ДИМОСКИ 23.12.2014 01.12.2017   АНГЕЛА НАСЕСКА Прекин на работен однос на носител 02.03.2018 31.03.2018
666. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 138479 ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА 03.01.2011 31.12.2018 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
667. 09-3595/2 4021004142782 20027901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП 157015 АНГЕЛА НАСЕСКА 01.04.2018 31.12.2018 ВЕРА НЕШКОСКА 138479 ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА УЛ. КРУШЕВСКА БР 11- А/СТ.ШУМСКО ПРИЛЕП  
668. 09-3561/2 4021004142855 20012501 ПЗУ ДР ТАСЕСКИ ПЗО ДР ТАСЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА 01.09.2005 31.12.2018 ИВОНА ЈОВАНОСКА 152609 ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП  
669. 09-3560/2 4021004142944 20012601 ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНКО БРАШНАРОВ 36 ПРИЛЕП 153966 АНДРИЈАНА ДИМИТРИОСКА 17.10.2016 07.05.2018    
670. 09-3560/2 4021004142944 20012601 ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНКО БРАШНАРОВ 36 ПРИЛЕП 157708 КРИСТИНА БОГЕСКА 22.05.2018 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
671. 09-3477/2 4021004142952 20013801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ 156531 ЕЛЕНА МИТРЕСКА 06.10.2017 31.12.2018 ОЛИВЕРА АЏИОСКА 141399 АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ С. БУЧИН БУЧИН  
672. 09-2309/2 4021005146765 20043202 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ 154881 ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ 17.08.2016 31.12.2018 МАРИЈА КИТАНОСКА 157309 МАРИЈАНА МАНЕСКА  
673. 09-2309/2 4021005146765 20043204 ПЗУ ВИКТОРИЈА ПЗУ ВИКТОРИЈА С.ВИТОЛИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАНЧУ МАТАК БР.2,С.ВИТОЛИШТЕ ВИТОЛИШТЕ 110710 ВЛАДО БУШИНОВСКИ 14.12.2016 31.12.2018 157309 МАРИЈАНА МАНЕСКА  
674. 09-3563/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП 150410 КАТЕРИНА ИВАНОВСКА ДИМОСКА 13.11.2015 31.12.2017    
675. 09-3563/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА 04.04.2017 31.12.2018 ВЕСНА СТОЈЧЕСКА 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП  
676. 09-3597/2 4021006149008 20048402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП 144150 ОРДАНЧО МИТРИКЕСКИ 01.04.2010 31.12.2018 ЖАНЕТА ЃОРЃИОСКА 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП  
677. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА 02.06.2015 31.12.2018 ЛИДИЈА ШВАЦОСКА 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
678. 09-3606/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП 301191 ЉУБИЦА АЦЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНИТА МОМИРОСКА 145882 МАРГАРИТА ЃОРЃИЕСКА РИСТЕСКА ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП  
679. 09-3462/2 4021006151665 20052601 ПЗУ Д-Р РЕНАТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА СЛИВЈАНОСКА 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП  
680. 09-3586/2 4021006151720 20052801 ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕРИ ДИМИТРИОСКА 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
681. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА 06.05.2014 31.12.2018 ЗОРИЦА ШОЈЛЕСКА 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
682. 09-3422/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА 17.01.2008 31.12.2018 МИРЈАНА ЧЕШЛАРОСКА 142581 ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
683. 09-3568/2 4021006151843 20053401 ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА СТОЈАНОСКА 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
684. 09-3496/2 4021006151851 20052301 ПЗУ МЕДИСНАЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 101 ПРИЛЕП 104590 МАРИЈА НАЈЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕНЧЕ СПИРКОСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
685. 09-3417/2 4021006151860 20052201 ПЗУ ВИТАЛОНГ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ВИТАЛОНГ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА СТЕВАНОСКА 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
686. 09-3548/2 4021006151878 20055001 ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА БУРНЕСКА БАЧАНОВСКА 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА ПЗУ АНА МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
687. 09-3504/2 4021006151908 20055701 ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104396 СЛОБОДАН ДУЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПРИДАЕНКОСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
688. 09-3432/2 4021006151940 20053801 ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 114502 НОРА ДИМШОСКА -ТАСЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ТРАЈКОВСКА-МИРЧЕСКА 104418 ГОРДАНА МАНТАРОСКА ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
689. 09-3481/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЗОРИЦА ЧАГОРОСКА 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
690. 09-3481/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ 156043 ХРИСТИНА БЕЛЕСКА 08.03.2017 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА БОЗАРОСКА 104779 ГОЦЕ БЕЛЕСКИ ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ  
691. 09-3549/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕВЛУДИНА ДЕЉЕВИЌ 141070 ВЕСНА НАУМОСКА-БОГОЈОСКА ПЗУ СВЕТИ СПАС РОПОТОВО РОПОТОВО  
692. 09-3482/2 4021006151983 20053301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 116033 ГОРДАНА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 РОЗА МИЛОШОСКА 104604 ДОБРИЦА ТИНТОСКА-ДИМЕСКА ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
693. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИРЈАНА ЗДРАВЕСКА 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
694. 09-3450/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 137790 НАТАША ИЛИЈОСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНДРИЈАНА АТАНАСОСКА 104612 ПОЛИКСЕНИЈА МИЈОСКА ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
695. 09-3498/2 4021006152009 20052501 ПЗУ Д-Р ЕМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА 01.01.2011 31.12.2018 ВИОЛЕТА БЛАГОЈЕВИЌ 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА ПЗУ МАРТА МЕДИКА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП САШО БОЖИНОСКИ Замена за боледување 27.02.2018 27.03.2018
696. 09-3576/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП 104680 ЗОЈА МИРЧЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИЈА ПЕТРЕСКА 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
697. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТОДОРКА ШИПИНКОСКА 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
698. 09-3536/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104540 ЕЛИЗАБЕТА КАПКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 КАТЕРИНА КАРАБЕЛЕСКА 104531 КАРОЛИНА РИКАЛОСКА ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
699. 09-3547/2 4021006152092 20051701 ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ МАРТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАДА ЛАМЕСКА БР 1А ПРИЛЕП 104655 ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА ГРУЈЕВСКА 104515 ЕМИЛИЈА ИЛИОСКА ПЗУ Д-Р ЕМИЦА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ПРИЛЕП  
700. 09-3443/2 4021006152130 20052101 ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП 104477 ТОДОРКА ПЕЈОВСКА-МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ИВАНОСКА РУСЕСКА 104400 РЕНАТА КЕРПИЧОСКА БОШЕСКА ПЗУ Д-Р РЕНАТА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
701. 09-3446/2 4021006152173 20053701 ПЗУ АРМАНСА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С. ТОПОЛЧАНИ ТОПОЛЧАНИ 104809 РОЗИТА БЕЛЧЕСКА-МИЦЕВСКА 04.05.2015 31.12.2018 СНЕЖАНА НАНЕСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
702. 09-3436/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104442 СТРАШО НАУМОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СЛИВОСКА 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
703. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 155314 ХРИСТИНА ДИМИТРИОСКА КУЗМАНОСКА 16.11.2016 04.10.2017 БЛАГОЈЧЕ ЗДРАВЕСКИ 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА Замeна за породилно (со преземање на сестра) 05.10.2017 01.07.2018
704. 09-3437/2 4021006152190 20053501 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104450 СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТОЦЕВА СНЕЖАНА 104442 СТРАШО НАУМОСКИ ПЗУ ВИС ВИТАЛИС УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
705. 09-3532/2 4021006152297 20055201 ПЗУ Д-Р КАРЕСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КАРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104507 ВЕРКА КАРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА ИЛИЕСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 35 ПРИЛЕП  
706. 09-3423/2 4021006152319 20055501 ПЗУ АНА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 301124 ВИОЛЕТА СПИРКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 БЛАГИЦА МИТРИЌЕСКА 104485 БЛАГА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
707. 09-3526/2 4021006152378 20051901 ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРЕ ЦАКОСКА 400785 МИРЈАНА ТОШЕСКА ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
708. 09-3424/2 4021006152386 20052701 ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 400785 МИРЈАНА ТОШЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИВОНА БОЖИНОСКА 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
709. 09-3426/2 4021006152491 20055301 ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 104426 МАГДА ВЕЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МОНИКА ЃОРЃИЕВСКА 111457 ЛИЛЈАНА ИЛИЕСКА ШИКЛЕСКА ПЗУ ВИТАЛОНГ УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
710. 09-3556/2 4021007152657 20050601 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 35 ПРИЛЕП 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА 01.02.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА НИКОЛОСКА 104507 ВЕРКА КАРЕСКА ПЗУ Д-Р КАРЕСКА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
711. 09-3486/2 4021008501710 20058101 ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО БР.52 ПРИЛЕП 152609 ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА 05.02.2018 31.12.2018 ХРИСТИНА ГУЛЕСКА 138002 МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВ-ТАСЕСКА ПЗУ ДР ТАСЕСКИ УЛ. МЕНДЕ ЦРВЕНКОВСКИ БР.14 ПРИЛЕП  
712. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 01.04.2011 31.12.2018 НУРТЕНКА РАМАДАН 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
713. 09-3473/2 4021008503305 20058801 ПЗУ МЕДИС 08 ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП 136832 ГОРДАНА ТРЕНКОСКА-НИКОЛОСКА 01.04.2011 31.12.2018 САФИЈА ДЕМЕСКА 148075 СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД  
714. 09-3444/2 4021008503330 20059001 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП 330477 ИРЕНА МОСКОВА 01.07.2008 31.12.2018 БИЛЈАНА РАЗМОСКА 301108 ЛИЛЈАНА МРЧЕСКА ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
715. 09-3566/2 4021008505316 20059301 ПЗУ СВЕТИ СПАС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РОПОТОВО РОПОТОВО 141070 ВЕСНА НАУМОСКА-БОГОЈОСКА 01.06.2011 31.12.2018 ГОРИЦА ЦВЕТАНОСКА 116025 ТАТЈАНА КОЧОСКА ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ  
716. 09-3539/2 4021008506550 20060302 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДОЛНЕНИ ДОЛНЕНИ 155365 СЛАВОЉУБ ИВАНОВСКИ 05.10.2017 31.12.2018 ЕЛЕНА ИВАНОСКА 154580 НАТАША КУРТЕСКА ПЗУ ДР ДОБРИНКА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ  
717. 09-3539/2 4021008506550 20060303 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ДОБРИНКА-С.ДУПЈАЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ 154580 НАТАША КУРТЕСКА 13.06.2016 31.12.2018 МАРИЈАНА ШИКЛЕВСКА 330400 НЕВЕНКА ХРИСТОСКА ПЗУ Д-Р НИНА С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ  
718. 09-3565/2 4021009506944 20059701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП 139874 ДРАГАН ДАНИЛОВ 13.03.2009 31.12.2018 МАРИНА НАСТОСКА 156132 ЉУБИЦА ИЛИЕСКА ПЗУ АЛФАМЕД УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП  
719. 09-2163/2 4021014524705 20063301 ПЗУ ИРИС МЕДИКА ПЗУ ИРИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.24-МЗ 3/1 ПРИЛЕП 151530 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА ГАВРИЛОСКА 05.08.2014 31.12.2018 КАТИЦА ХРИСТОСКА 130737 БИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 35 ПРИЛЕП  
720. 10-1332/2 4021017533110 20065301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ПЗУ-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП 137804 ГОРДАНА ЈАНЕВСКА 20.07.2017 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА НАСТЕСКА 134201 МОНИКА ЈАРИЌ-БОЈКОСКА ПЗУ ОРТОМЕДИКА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП  
721. 09-3545/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 САРА ТЕМЕЛКОСКА 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП  
722. 09-3545/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП 136360 ВЕРИЦА МИНОСКА 03.09.2001 31.12.2018 САЊА НАУМОВСКА 131911 БИЛЈАННА ЗАЈКОСКА ТРАИЈКОВСКА ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП  
723. 09-3608/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА 12.07.2001 31.12.2018 РОЗИТА БОГЕСКА 157155 ПЕТАР КУЗМАНОСКИ ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
724. 09-3608/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП 157155 ПЕТАР КУЗМАНОСКИ 24.01.2018 31.12.2018 КЕТИ КОЧОСКА 130370 МАКЕДОНКА ЗЕРОСКА ПЗУ ЗЕРОСКИ УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП  
725. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 150720 ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА 01.06.2014 27.03.2018 КИСКА РИСТЕСКА 157392 МАРТИНА ЦВЕТАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА ЃОРЃИОСКА Замена за породилно 01.04.2018 22.12.2018
726. 09-3430/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ПЗО ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП 157392 МАРТИНА ЦВЕТАНОВСКА 09.03.2018 31.12.2018 БИЛЈАНА МИРЧЕСКА 157503 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА ЃОРЃИОСКА  
727. 09-3448/2 4021999131540 20013401 ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦ ББ. ЛОКАЛ 16 ПРИЛЕП 330272 ВЕРКА ИВАНОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ОЛИВЕРА КОТЕСКА 400840 ДАНИЦА БИСЕРКОСКА ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП  
728. 09-1311/2 4022005104856 21000701 ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА 01.02.2006 31.12.2018 ФРОСИНА ВЛАДИМИРОВА 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
729. 09-1312/2 4022006105309 21002601 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИЦА ПАНОВСКА 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
730. 09-1292/2 4022006105317 21001801 ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 304026 БОТЕ ЗАРОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНКА БОЖОВИЌ 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
731. 09-1315/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП 104850 ВИОЛЕТА ЈАЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА ВИТАНОВА 138509 ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП  
732. 09-1316/2 4022006105376 21002401 ПЗУ ДР СТЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП 200646 СТЕВЧО НИКОЛОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СОФЧЕ ЃЕОРГИЕВА 104930 ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП  
733. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ЉУПКА ДАНИЛОВСКА 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
734. 09-1317/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ПЗО ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ПАВЛОВСКА 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ ПЗУ ГО- КО МЕДИКА УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП  
735. 09-1289/2 4022995100329 21000201 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-ГО-КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 330221 ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ 03.09.2001 31.12.2018 ВИОЛЕТА АНДОВА 330230 МАРИЈКА АНДОНОВСКА ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
736. 09-1289/2 4022995100329 21000202 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП 133043 ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСНА ЗЛАТИНОВА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
737. 09-1294/2 4022996100772 21000401 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ПЗО ДОНЕВСКА ПАЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.20 ПРОБИШТИП 138355 МАРИНА ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА 01.03.2008 31.12.2018 ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВСКА 133051 МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП  
738. 16-11/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 152307 ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА 24.02.2015 31.12.2018 РАТКА МИТЕВА 156078 ПЕТАР ВАСИЌ ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
739. 16-11/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ 156078 ПЕТАР ВАСИЌ 13.03.2017 31.12.2018 СИЛВАНА ЧУРУЛИНОВА 152307 ВЕЦКА АРАБАЏИЕВА ПЗУ АДОРА-МЕДИКА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ  
740. 0304-65/2 4023006117605 22002801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕД. Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА 01.08.2006 31.12.2018 ЛИДИЈА МИЦЕВА 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
741. 0204-20/2 4023006117621 22002401 ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА 01.08.2006 31.12.2018 НЕВЕНКА АЛЕКСОВА 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ ПЗУ ДОЛДУРОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ  
742. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА 01.08.2006 31.12.2018 СПАСИЈА ГЕГОВА 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
743. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА 08.03.2017 31.12.2018 КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВ 105040 НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
744. 0204-23/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ПЗУ орд. по општа мед. и орд по педијатрија ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 304425 ИЛИЈА ГАВРИЛОВ 01.08.2006 31.12.2018 СУЗАНА ВАНТОВА 156060 МИРЈАНА ГРУМБАРОВА ПЗУ ГАВРИЛОВИ УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
745. 12-2013/2 4023006117648 22003301 ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ПЗУ орд. по општа медицина Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОДАРЕШ ПОДАРЕШ 115347 ВЕСКА СПАСОВА 01.08.2006 31.12.2018 АНЧЕ АВРАМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
746. 0302-42/2 4023006117656 22003201 ПЗУ ДОЛДУРОВИ ПЗУ орд. по општа медицина ДОЛДУРОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 105031 ГЕОРГИ ДОЛДУРОВ 01.08.2006 31.12.2018 РОЗА ДИМОВА 104990 НЕВЕНКА ТРАЈКОВА ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
747. 17-2013/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 105112 ЈОВАН ЗДРАВЕВ 01.08.2006 31.12.2018 ЗОРКА ЗДРАВЕВА 105015 КАТЕРИНА АНДОНОВА ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
748. 22-2013/2 4023006117672 22003401 ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ 301329 ЈАНКА ПАВЛОВА 01.08.2006 31.12.2018 КАТЕРИНА НАКОВА 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
749. 0204-90/2 4023006117680 22002501 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 116920 АНГЕЛ СПАСОВ 01.08.2006 31.12.2018 ЛЕТКА СПАСОВА 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ С.КОНЧЕ КОНЧЕ  
750. 0204-90/2 4023006117680 22002502 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АНГЕЛ - С.КОНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОНЧЕ КОНЧЕ 151378 РЕЏЕП РЕЏЕПОВ 02.06.2014 31.12.2018 РАДОЈКА ЈОВАНОВА 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
751. 0204-90/2 4023006117680 22002503 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ПЗУ-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНГЕЛ- С.КАЛУЃЕРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.24 КАЛУЃЕРИЦА 156345 ГОРАН СПАСОВ 25.05.2017 31.12.2018 116920 АНГЕЛ СПАСОВ ПЗУ Д-Р АНГЕЛ УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
752. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 136328 ЛИЛА СУСИНОВА 16.01.2015 31.12.2018 САНДРА ЃОРГИЕВА 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
753. 0204-18/2 4023006117729 22002901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ 400904 СНЕЖАНА КАМЧЕВА 01.08.2006 31.12.2018 ВАНГЕ ФИЛИПОВА 136328 ЛИЛА СУСИНОВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ  
754. 16-2013/2 4023009503034 22004001 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА РАДОВИШ АЛИ КОЧ 142425 ЈЕЛИЗ АБДИЕВА АБДУРАМАНОВА 10.08.2009 31.12.2018 ЕМИЛИЈА СТОИМЕНОВА 144800 МАЈА ГОЦЕВСКА НИКОЛОВСКА ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ  
755. 16-2013/2 4023009503034 22004002 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ПЗУ ЈЕЛИЗ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОВИШ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ 144800 МАЈА ГОЦЕВСКА НИКОЛОВСКА 25.09.2017 31.12.2018 ВЕРИЦА УРУМОВА 142425 ЈЕЛИЗ АБДИЕВА АБДУРАМАНОВА ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ РАДОВИШ АЛИ КОЧ  
756. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА 03.09.2001 31.12.2018 СУЗАНА СПАСОВА 154474 НЕВЕН СТЕВЧЕВ ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
757. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 154474 НЕВЕН СТЕВЧЕВ 25.05.2016 31.12.2018 СУЗАНА ЃОЗЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
758. 8-1/2 4023993105389 22000201 ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ 157678 НЕВЕНКА НАКЕВА 15.05.2018 31.12.2018 МАРИЈА ПАНЕВА 132250 ЗОЈКА СТЕВЧЕВА ПЗУ СПЕЦИЈ.ОРД.ДР.А.КОЧЕВ УЛ.ЈАВОР ББ РАДОВИШ  
759. 15-11-13/2 4023994106028 22000701 ПЗУ ЕЛМАКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ 130770 БЛАГОЈ ТЕНЕВСКИ 15.08.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА МЛАДЕНОВСКА 154407 МАРИНА БОЈАЏИЕВА ПЗУ ЕЛМАКО УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ  
760. 15-11-13/2 4023994106028 22000701 ПЗУ ЕЛМАКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ 154407 МАРИНА БОЈАЏИЕВА 04.05.2016 31.12.2018 САРА КОЦЕВА 130770 БЛАГОЈ ТЕНЕВСКИ ПЗУ ЕЛМАКО УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ  
761. 42/1 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ 10.03.2015 31.12.2018 БОРЈАНКА ЗЕЛЕНИКОВА 136336 ДУШКО АНГЕЛОВ ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
762. 42/1 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ 136336 ДУШКО АНГЕЛОВ 05.10.2015 31.12.2018 ТЕРЕЗА ШАПКОВА 132454 ЉУПЧЕ ПЕТРЕСКИ ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ  
763. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ 07.09.2001 31.12.2018 МАРИЈА ТАШКОВА 136255 РАЈНА ТОДОРОВА ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
764. 0302-62/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ 136255 РАЈНА ТОДОРОВА 07.09.2001 31.12.2018 БИЛЈАНА КОЦЕВА 130052 ЉУПЧО ЗАХАРИЕВ ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ  
765. 09-429/2 4024006108394 23003001 ПЗУ ИН МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА СТОЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
766. 09-420/2 4024006108416 23002801 ПЗУ ДР САДЕМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЦА ЕЛМАЗИ 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ ПЗУ ИН МЕДИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
767. 09-411/2 4024006108483 23002901 ПЗУ ДР АСИМЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА С.КРАНИ КРАНИ 105295 АСИМЕ ОСМАНИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕРМИН МУАРЕМИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
768. 09-410/2 4024006108548 23002601 ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ФЛОРА СИМОВСКА 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА ПЗУ ДР БОГДАНКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
769. 09-408/2 4024006108556 23002701 ПЗУ ДР НУШКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕЏМИЈЕ ИСМАИЛИ 105252 НАДА РАБАЏИЕВСКА ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
770. 09-409/2 4024006108564 23002501 ПЗУ ДР БОГДАНКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН 105210 БОГДАНКА НИЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА ТАЛЕВСКА 105260 НУШКА ГЕШТАКОВСКА ПЗУ ДР НУШКА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН  
771. 09-418/2 4024006108637 23003201 ПЗУ ДР ПРОЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 105244 НАДА ПРОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МЕВЉУДЕ ШЕРИФОВСКА 113913 НАУМЧЕ БУЗЛЕВСКИ ПЗУ ИН МЕДИКА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
772. 09-416/2 4024006108653 23003301 ПЗУ ДР СЕВДА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН 303704 СЕВДА ЈАНЧЕВСКА ШАНДУЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 КЕТИ ТРАЈАНОВСКА 116629 САДЕМ ЕЛМАЗИ ПЗУ ДР САДЕМ УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН  
773. 09-430/2 4024006108670 23004101 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ 15.01.2007 31.12.2018 РОСАНА ДЕНЕСОВСКА 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПАРТАЛОСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
774. 09-430/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 150550 БИЛЈАНА ПАШКОВСКА ПАРТАЛОСКА 27.01.2014 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЃОРГИЕВСКА 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
775. 09-430/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА 01.06.2016 31.12.2018 ИВАНА ВАСИЛЕВСКА 301337 МЕТОДИЈА ПАШКОВСКИ ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
776. 09-406/2 4024009501305 23004803 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН 143448 АНЕТА ЛЕМБОВСКА 14.10.2016 31.12.2018 ДАЛИБОРКА СТЕФАНОВСКА- РАБАЏИЈЕВСКА 154539 ЛЕНЧЕ ПОПОВСКА ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН  
777. 09-896/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ДРАГАНА СТОЈАНОВА 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
778. 09-896/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО 140368 СЛОБОДАН ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА ТАЛЕВСКА 111120 СУЗАНА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВА ПЗУ ВИВАМЕД С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО  
779. 09-883/2 4025006109532 24001601 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 МАЈА ПАНЕВСКА 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА ПЗУ Д-Р ЈАГОДА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
780. 09-878/2 4025006109559 24002301 ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105325 СТАНКА АНАСТАСОВА 17.03.2015 31.12.2018 АНИТА НЕШОВА 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
781. 09-899/2 4025006109567 24002801 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА РИСТОВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
782. 09-881/2 4025006109591 24001901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105422 ГОРДАНА МИТЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА ПЕТРОВА 105414 ЛЕНЧЕ ЈАНЕВА ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
783. 09-904/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ 22.09.2011 31.12.2018 МИЛКА ЈОВАНОВА 105406 СОЊА ЈОСЕВА ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
784. 09-904/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ 105406 СОЊА ЈОСЕВА 22.09.2011 31.12.2018 СЛАВИЦА АНЧЕВА 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
785. 09-873/2 4025006109630 24002701 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈАГОДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105317 ЈАГОДА ШТЕРИОВА-САНЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА ЈАКИМОВСКА 105368 ЉУПЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
786. 09-874/2 4025006109648 24001701 ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 САНЕЛА ИВАНОВСКА 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
787. 09-901/2 4025006109672 24001401 ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 105376 КОСТАНДА МИХАЈЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА КОСТОВА 105422 ГОРДАНА МИТЕВА ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
788. 09-886/2 4025006109680 24002501 ПЗУ ДР СТОЈКА ЈОСЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД.Д-Р СТОЈКА ЈОСЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КАРПОШЕВА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ 105430 СТОЈКА ЈОСЕВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИЈА МИЛОШЕВА 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ  
789. 09-3611/2 4025006109710 17031801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО 116750 СНЕЖАНКА МИХАЈЛОВСКА 01.01.2009 31.12.2018 МАРИЈА АТАНАСОВСКА 138215 ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО  
790. 09-898/2 4025007500022 24003401 ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ 136611 КАТЕРИНА АРСОВСКА 01.11.2007 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА 303909 СТЕВЧО АРСОВСКИ ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ  
791. 09-895/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ 04.02.2013 31.12.2018 БИЛЈАНА РИСТОВА 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
792. 09-895/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР СВЕТИ НИКОЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ 141305 ОЛИВЕР ТРАЈЧЕВ 04.02.2013 31.12.2018 ФРОСИНА ТРАЈЧЕВА 105350 ПАНЧЕ ЈОСЕВ ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ  
793. 03-953-20/2 4026001118343 26000401 ПЗУ БУКРА ПЗО БУКРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ 10.07.2001 31.12.2018 ПРАНВЕРА ДРБАЧ 153460 ХАЛИД АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
794. 03-953-27/2 4026001119587 26000601 ПЗУ ГЕМЕЛИ ПЗО ГЕМЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕЛОГОЖДА ДЕЛОГОЖДИ 133590 СЕФЕДИН АМИТИ 01.10.2001 31.12.2018 АЏЕРЕ ИДРИЗИ 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
795. 03-953-1/2 4026001120593 26000702 ПЗУ ДР ПОЛИСИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНИ ЛЕКУВАЊЕ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА 133957 ГАФУР ПОЛИСИ 17.05.2012 31.12.2018 ГЕНТИЈАНА АСАНИ ДЕМИРИ 146447 ВИСАР МАХМУДИ ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА ЛИВАДА ЛИВАДА  
796. 03-953-14/2 4026002121160 26001501 ПЗУ Д-Р ЕСАТ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ 01.06.2002 31.12.2018 ЕЛДИНА ДЕМИШОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
797. 03-953-28/2 4026006133731 26006001 ПЗУ САНТЕА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 117366 МИМОЗА ДАУТИ 01.01.2007 31.12.2018 ИЛИРИЈАНА ИСМАИЛИ 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ ПЗУ ИМУНИТЕТИ РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
798. 03-953-12/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МУРЏОСКА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
799. 03-953-12/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105473 ЕЛКА ПЕРЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 КРИСА МАРКОСКА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
800. 03-953-12/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА 156566 НИКОЛА КЛЕЧКАРОСКИ 18.07.2017 31.12.2018 АНА КЛЕЧКАРОСКА 105465 ТОДЕ КЛЕЧКАРОСКИ ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
801. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉАРГЕТА АМЕТИ 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
802. 03-953-13/2 4026006133766 26006501 ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА 115282 ГАБРИЈЕЛА ТОДОРОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЗАРИНКА ШЕКУТКОСКА 105511 ВЕРА НИКОЛОСКА ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА  
803. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ 22.11.2013 31.12.2018 АНИФА АЛИЕСКА 151823 ЕДИП БЕЌИРОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
804. 03-953-21/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 151823 ЕДИП БЕЌИРОСКИ 04.11.2014 31.12.2018 МАВМУДА ХАЛИТИ 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
805. 03-953-21/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ 27.12.2006 31.12.2018 АМИНА АСАНОСКА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
806. 03-953-21/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОРД.БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 МЕРИТА МЕМИШОСКА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
807. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР, ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА 147516 НАДА МУРЏЕСКА 01.11.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА ЧОЧОРОВСКА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА  
808. 03-953-26/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА 330450 НИКОЛИНА ДОБРОВОЦКА 01.11.2007 31.12.2018 АНЃЕЛИНА ДИМИТРИЕСКА 147516 НАДА МУРЏЕСКА ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА  
809. 03-953-8/2 4026006133790 26005801 ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АТМИ МАХМУДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 117030 АТМИ МАХМУДИ 01.01.2007 31.12.2018 МИРЛИНДА ВЕЛИЈУ 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
810. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 РОБЕРТА ШЕКУТКОСКИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
811. 03-953-24/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ 105732 МИЛОШ МОЈСОСКИ 27.12.2006 31.12.2018 СНЕЖАНА КОСТ ПОПОСКА 105694 ВЕНКО РАЗМОСКИ ПЗУ ВИТАЛИТАС ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ  
812. 03-953-22/2 4026007134561 26007901 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА 151939 САЊА ЃОРЕВСКИ 23.12.2014 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЈАУЛЕСКА 155195 ЈАСМИНА КАРАМАЧОСКА ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА УЛ.МИСЛЕШЕВСКИ ПАТ БР.ББ - МИСЛЕШЕВО СТРУГА МИСЛЕШЕВО  
813. 03-953-22/2 4026007134561 26007903 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕН 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИСЛЕШЕВСКИ ПАТ БР.ББ - МИСЛЕШЕВО СТРУГА МИСЛЕШЕВО 155195 ЈАСМИНА КАРАМАЧОСКА 01.02.2018 31.12.2018 ЉУБИЦА ЛАБОСКА 151939 САЊА ЃОРЕВСКИ ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА  
814. 03-953-3/2 4026007136017 26008103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТИСИ ОКТИСИ 141020 АНЃЕЛКО ЃОРШЕСКИ 01.05.2012 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА МУРЏЕСКА 134457 ЕСАТ ИДРИЗОСКИ ПЗУ Д-Р ЕСАТ ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
815. 03-953-7/2 4026007136238 26008203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ 01.05.2012 31.12.2018 ДРАГАНКА МАРТИНОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
816. 03-953-11/2 4026007136459 26001802 ПЗУ ИМУНИТЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИМУНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА 133876 ПЕМБЕ МУРТИШИ 01.07.2007 31.12.2018 ФИСНИКЕ ЗУБЕРИ 117366 МИМОЗА ДАУТИ ПЗУ САНТЕА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА  
817. 03-953-9/2 4026008503390 26009101 ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЖДА РАДОЖДА 143030 ДУФКА ГРУЈОВСКА 15.09.2008 31.12.2018 КРСТИНА ВЕЛИКИЌЕСКА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
818. 03-953-17/2 4026008503404 26009201 ПЗУ ДР БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛУКОВО ЛУКОВО - СТРУГА 143081 БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА 24.09.2008 31.12.2018 ЈАСМИНКА БАЛТОСКА 105724 КРСТЕ КРСТЕВСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
819. 03-953-25/2 4026008503595 26009401 ПЗУ САНИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА 145351 ЗОРАН ЃОНЕСКИ 19.03.2014 31.12.2018 КЛИМЕНТИНА КОЛОСКА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
820. 03-953-6/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА 17.06.2012 31.12.2018 АНДРИЈАНА ТАНАСКОСКА 155730 АНА ИЛКОСКИ ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА  
821. 03-953-6/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА 155730 АНА ИЛКОСКИ 13.11.2017 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЕСКА 143260 СВЕТЛАНА ДОКОСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА  
822. 09-4002/2 4026008504362 26009801 ПЗУ МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМЧЕ КОВАЧЕСКИ БР.12 СТРУГА 143553 ЈОСИФ БЕЛЕВСКИ 19.03.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА КАЛАЈЏИЕСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
823. 03-953-5/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА 09.11.2015 31.12.2018 МАРИЈА МАРИНОСКА 149187 СОЊА МИЛЕСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА СНЕЖАНА ЛАТОВСКА Замена за породилно 08.07.2017 03.04.2018
824. 03-953-5/2 4026012515344 26011200 ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА 149187 СОЊА МИЛЕСКА 04.02.2013 31.12.2018 СИЛВАНА ПЕТРЕСКА 152170 АЛЕКСАНДРА ГУЧЕСКА ЖУПАНОСКА ПЗУ АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА  
825. 09-5278/2 4026014518120 26012100 ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛИВАДА ЛИВАДА 146447 ВИСАР МАХМУДИ 01.04.2014 31.12.2018 АСИЛА АЈРЕДИНИ 133957 ГАФУР ПОЛИСИ ПЗУ ДР ПОЛИСИ УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА  
826. 09-10096/1 4026014518766 26012300 ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ 26.06.2014 31.12.2018 РАСИДА ХАЈДАРОСКА 151823 ЕДИП БЕЌИРОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
827. 09-10095/1 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА 151416 ХАРИС ИСОСКИ 26.06.2014 31.12.2018 АРБОНЕША ИСОСКА 151408 НЕДИМ ХАЈДАРОСКИ ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ  
828. 10-20981/1 4026015522376 26013001 ПЗУ АРТ-МЕДИКАЛ СВ 2015 С.ФРАНГОВО СТРУГА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРТ-МЕДИКАЛ СВ 2015 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ФРАНГОВО СТРУГА ( ПРОСТОР ПОД ЗАКУП КОНЦЕСИОНЕР) ФРАНГОВО 153532 ВЕГИМ ЖАКУ 17.12.2015 31.12.2018 ФЈОЛА САИПИ 330094 ШЕФКИЈЕ НАСУФИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА  
829. 10-5675/2 4026016523309 26013101 ПЗУ Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ПЗУ ОРД.ПО.ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛОДЕЖДА МИСЛОДЕЖДА 154270 СИБЕЛ МИФТАРОСКА ЏУМКАР 18.04.2016 31.12.2018 МИРАНДА МЕТА 130230 БУКУРИЈЕ ШЕХУ ПЗУ БУКРА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 5 СТРУГА  
830. 10-9403/2 4026016524038 26013401 ПЗУ АВИЦЕННА 2016 СТРУГА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АВИЦЕННА 2016 СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТО КРЛЕ БР.4/1-1 СТРУГА 154652 ЕГЗОН АСАНИ 11.07.2016 27.04.2018    
831. 10-2257/1 4026017525445 26013901 ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ СТРУГА ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ 16 СТРУГА 330914 КИРЧО КАЛАНОСКИ 24.02.2017 31.12.2018 НАДИЦА КОРУНОСКА 141224 ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА  
832. 10-4176/1 4026018528260 26014301 ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА 157406 ЏЕВАТ ТАИРОСКИ 21.03.2018 31.12.2018 РУЖДИ СМАЈЛОСКИ 141860 СЕЈАД СОЛАКОСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
833. 03-953-15/2 4026994108372 26000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА 330094 ШЕФКИЈЕ НАСУФИ 03.09.2001 31.12.2018 ВИНОГРАДА БЕБЕКОСКА 117285 САФЕТ КАРАЛИЕСКИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА  
834. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 145939 ТАЊА ШУТАРОСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
835. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.06.2016 26.02.2017 ВЕСНА ПЛУШКОСКА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
836. 03-953-18/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС ПЗО МАГДИС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА 330280 ТАТЈАНА МАГДИ 03.09.2001 31.12.2018 НАТАША МЕЧКАРОСКА 145939 ТАЊА ШУТАРОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАГДИС УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА  
837. 03-953-23/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 153460 ХАЛИД АЛИЕД 26.11.2015 31.12.2018 АМЕЛА ИМЕРОСКА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
838. 03-953-23/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА 153826 НЕЏМИЕ СОПА-АЛИЕД 01.05.2017 31.12.2018 САНИЕ ДОКО 153460 ХАЛИД АЛИЕД ПЗУ ДР ХАЏЕР УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА  
839. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА 01.04.2007 31.12.2018 ДАНЧЕ ГЕОРГИЕВА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
840. 09-3293/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НЕУРОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА 153621 КАТЕРИНА  ЛОЗАНОСКА ТЕНКОВА 16.06.2017 31.12.2018 МАРА КОЦЕВА 111260 ТАТЈАНА АТАНАСОВА ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА  
841. 09-3286/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА 134686 ВАЊА БУРНАЗ 01.04.2012 31.12.2018 155772 МОНИКА АТАНАСОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА  
842. 09-3286/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА 155772 МОНИКА АТАНАСОВА 02.02.2017 31.12.2018 АНЕТА СПАСОВА 151793 МАРИЈА МИТЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
843. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ 01.01.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ГРЧЕВА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
844. 09-3192/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА 17.02.2017 31.12.2018 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
845. 09-3192/2 4027005146720 27006003 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ - ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА 156981 МАРИЈА ИЛИЕВА 15.12.2017 31.12.2018 САШКА ВЕЛЕВА 155896 МИРЈАНА МИТРЕВА ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
846. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 139424 ТОДОР РУСЕВ 01.05.2011 31.12.2018 СУЗАНА ЗАПРОВСКА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЛАБ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА  
847. 09-3191/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА 149527 КИРИЛ РУСЕВ 10.05.2013 31.12.2018 ЗОРИЦА СИКИЕВА 139424 ТОДОР РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
848. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2018 МАРА ТОСЕВСКА 142050 МИТКО МАНЧЕВ ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
849. 09-3197/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА ЦВЕТКОВСКА 142050 МИТКО МАНЧЕВ ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
850. 09-3306/2 4027006149715 27011001 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА 105902 ЛЕНЧЕ МАТКОВА 01.10.2006 31.12.2018 НОРА АТАНАСОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА  
851. 09-3315/2 4027006149758 27009501 ПЗУ Д-Р ГОГОВИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОГОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.КУКЛИШ КУКЛИШ 105988 ВАСКА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2018 СОВЧЕ ПОПОВА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА  
852. 09-3247/2 4027006149766 27010301 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БИЛЈАНА АХТАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА 117870 БИЛЈАНА АХТАРОВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ЈОВАНОВА 155969 МАРИЈА ГОРИЧЕВА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
853. 09-3327/2 4027006149774 27009901 ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕЛЕНА РЕШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА 01.10.2006 31.12.2018 МАРИЈА МИЦОРОВА 105937 БОЖНА ИВАНОВА ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА  
854. 09-3334/2 4027006149782 27010701 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАЈА К.ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА 01.01.2012 31.12.2018 СИМКА АТАНАСОВА 155969 МАРИЈА ГОРИЧЕВА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА  
855. 09-3334/2 4027006149782 27010702 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА 155969 МАРИЈА ГОРИЧЕВА 28.02.2017 31.12.2018 ЕЛЕНА СТОЕВА 115576 МАЈА КАТРАНЏИСКА-ЏОНЛАГА ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА  
856. 09-3224/2 4027006149804 27009401 ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТРИ СВЕТИТЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КОСТУРИНО КОСТУРИНО 106151 ВАСКА ТРАЈКОВА 01.10.2006 31.12.2018 ВИОЛЕТА БАЧЕВА 148458 ГОРАН ИВАНОВ ПЗУ МЕДИКУС УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА  
857. 09-3316/2 4027006149839 27010101 ПЗУ АРНИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106186 ВЕСНА АРАНИКОВА 01.10.2006 31.12.2018 ЈУЛИЈА ЗИМБАКОВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
858. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА 17.06.2010 31.12.2018 АНКА НАКОВА 157333 РОБЕРТ ТИМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
859. 09-3217/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО 157333 РОБЕРТ ТИМОВ 05.03.2018 31.12.2018 ВЕРА ТРАЈКОВА 115070 ВАСИЛКА БУЈУКЛИЕВА ИВАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО  
860. 09-3221/2 4027006149863 27009201 ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАШЕ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.МОКРИЕВО МОКРИЕВО 115061 ЉУПКА БОСИЉАНОВА-РИЗОВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА ПЗУ ЉУБИЧИЦА С.КОЛЕШИНО КОЛЕШИНО  
861. 09-3193/2 4027006149871 27010001 ПЗУ НОВОМЕД (ЗАКУП ЗД СТРУМИЦА) ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НОВОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ ББ СТРУМИЦА 105937 БОЖНА ИВАНОВА 01.10.2006 31.12.2018 ВЕРИЦА МИТЕВА 106135 ЕЛЕНА РЕШКОВА ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА  
862. 09-3278/2 4027006149880 27010201 ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВЕСНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО 114910 ВЕСНА ГОГОВА 01.10.2006 31.12.2018 ВЕЛИКА БОЖИНОВА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА  
863. 09-3308/2 4027006149898 27009601 ПЗУ Д- Р МИТКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МИТКО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЕЉУСА ВЕЉУСА 114928 МИТКО ЧАУШЕВСКИ 01.10.2006 31.12.2018 ТЕРЕЗА ПЕЕВА 117870 БИЛЈАНА АХТАРОВА ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА  
864. 09-3328/2 4027006149995 27010501 ПЗУ РЕМЕДИУМ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА РЕМЕДИУМ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДРАЖЕВО ДРАЖЕВО 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ЃУРЃИЦА ГОЛУБОВА 117790 ТОМЕ ЌОСЕВ ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
865. 09-3323/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО 114944 СУЗАНА СУЛЕВА 01.10.2006 31.12.2018 МАРИНА ДИНЕВА 157074 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЌ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
866. 09-3323/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО 157074 АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЌ 11.01.2018 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МИШЕВА 114944 СУЗАНА СУЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
867. 09-3323/2 4027006150284 27009802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО 147990 ТОМЕ НИКОВ 01.10.2012 31.12.2018 ЛЕФТЕРКА ЃУЗЕЛОВА 114944 СУЗАНА СУЛЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО  
868. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА 01.10.2006 31.12.2018 УБАВКА ПЕЦАНОВА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
869. 09-3180/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304344 ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ 01.10.2006 31.12.2018 СОЊА ГЕОРГИЕВА 141534 МАРИЈА ХАЏИЕЛЕНОВА ХРИСТОВА ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
870. 09-3290/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.7 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 149683 МИЛЕНА МИЦЕВА 11.07.2015 11.07.2015 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА АТАНАС ЦОНЕВ Замена за специјализација 18.04.2017 31.12.2018
871. 09-3290/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ - МЕДИКА ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.7 ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА 105910 ЕЛИЦА ЈАНЕВА 01.04.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ТОЧЕВА 152765 АТАНАС ЦОНЕВ  
872. 09-3290/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА 154938 САЊА СТОИЛКОВА 29.08.2016 31.12.2018 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
873. 09-3290/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.8 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА 152951 ИВАН ГЛИГОРОВ 15.07.2015 31.12.2018 РЕСАНА СТОИЛОВА 156221 ВИКТОРИЈА ЈОРДАНОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА  
874. 09-3290/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.8 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА 156221 ВИКТОРИЈА ЈОРДАНОВА 04.05.2017 31.12.2018 ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВА 154938 САЊА СТОИЛКОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА  
875. 09-3290/2 4027006150306 27008907 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЕЛИ-МЕДИКА П.О. СТРУМИЦА-ПОДРУЖНИЦА:ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 95 А ГЕВГЕЛИЈА 156833 АНГЕЛА ГАВРИЛОВА 19.10.2017 31.12.2018 149888 СОФИЈА ТУРАНОВА ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 31А ГЕВГЕЛИЈА  
876. 09-3290/2 4027006150306 27008908 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИ-МЕДИКА,ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН 156957 МАРИНЕЛА ИЛИЕВСКА 06.12.2017 31.12.2018 МИРЈАНА ТОДОРОВСКИ 330248 МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ ПЗУ ДР МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.7 МАРИНО  
877. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА 01.10.2006 31.12.2018 АНЧЕ БОЖИНОВА 150975 МАРИЈА ИЛИЕВА ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА  
878. 09-3203/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА 147303 ДУШАН КОРОЛИЈА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
879. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ТОДОРОВА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
880. 09-3200/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ-ДС ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА 304034 СУЗАНА ГУДЕВА 01.10.2006 31.12.2018 ТАШКА АНГЕЛОВА 303216 ДОБРИЦА МИЛЕВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
881. 09-3268/2 4027006151230 27011701 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЈУЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ 140163 ЈУЛИЈА ГАБЕРСКА 17.11.2006 31.12.2018 ВЕСНА ПАНДЕВА 141488 ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА-НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО  
882. 09-3305/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА 140651 МИРЈАНА СТОЈАНОВСКА 01.04.2007 31.12.2018 АНЕТА МИТРЕВА 149527 КИРИЛ РУСЕВ ПЗУ РУСЕВ УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА  
883. 09-3184/2 4027007153252 27013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ 01.08.2007 31.12.2018 СИЛВАНА МАНЧЕВА 157341 ДЕЈАН СПАСОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО  
884. 09-3184/2 4027007153252 27013402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО 157341 ДЕЈАН СПАСОВ 01.03.2018 31.12.2018 БЕТА САНДОВА 141216 КИРИЛ МАНЧЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ  
885. 09-3337/2 4027007500645 27014201 ПЗУ ДР МАЛИНОВ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО 140589 РОБЕРТ МАЛИНОВ 01.01.2008 31.12.2018 РАДКА СПАСОВА 135240 БОРО КОСТОВСКИ ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА  
886. 09-3362/2 4027007500815 27014101 ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАМЕД-ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 142050 МИТКО МАНЧЕВ 01.12.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА ЃОРЃИЈЕВА 116580 БИЛЈАНА МАНЧЕВА ПЗУ РЕМЕДИУМ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДРАЖЕВО ДРАЖЕВО  
887. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА 17.08.2011 31.12.2018 РУЖИЦА ТРАЈКОВА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
888. 09-3185/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 157384 САЊА ХРИСТОВА 13.03.2018 31.12.2018 ГОНЦА ПЕТКОВА 147540 МАРИЈА ВИТАНОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
889. 09-3185/2 4027008505772 27015102 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ - ОРД,ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА 330574 МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА 26.11.2017 31.12.2018 ВАНГЕЛИЦА БАСМАЏИЕВА 157384 САЊА ХРИСТОВА ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА  
890. 09-3271/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА 144479 ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА 10.11.2009 09.05.2018 МАРИЈА МИТРОВА 153893 ВЕСНА ВЕСЛИЕВСКА ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА РИСТО БОЕВ Замена за породилно 10.05.2018 31.12.2018
891. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 144851 МИЛИЦА ТОДОРОВА 02.07.2012 31.12.2016 САЊА СПАСОВА 151904 ФРОСКА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р АНДОНОВ УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА ЖАНА АНДОНОВА Замена за специјализација 01.01.2017 31.12.2018
892. 09-3303/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА 151904 ФРОСКА АТАНАСОВА 25.12.2014 31.12.2018 МАРИЈА МИШОВСКА 155594 ЖАНА АНДОНОВА  
893. 09-3331/2 4027013517924 27018000 ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА 143170 ГОРДАНА ЃУЗЕЛОВА 22.03.2013 31.12.2018 МАЈА ГУГИЦЕВА 138312 ЗОРАН ВАЛАСКИ ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА  
894. 09-3341/2 4027013518653 27018301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ПЛУС СТРУМИЦА ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ПЛУС СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА БР.37 СТРУМИЦА 147290 ГОРДАНА МАЏУНКОВА 21.10.2014 31.12.2018 ТАНКИЦА ЈОВАНОВ 114910 ВЕСНА ГОГОВА ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО  
895. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 116068 САЊА МАНЧЕВА 22.02.2017 31.12.2018 ЦОНКА СТОЈАНОВА 151793 МАРИЈА МИТЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
896. 09-160/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА 151793 МАРИЈА МИТЕВА 21.10.2014 31.12.2018 РОСАНА ДИНДЕВА 116068 САЊА МАНЧЕВА ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА  
897. 09-10564/1 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 147133 КЛАРА ИВАНОВА 02.07.2014 31.12.2018 НАДИЦА СУЛЕМАНОВА 111511 ВЕСНА ПЕВЌЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
898. 09-10564/1 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА 147303 ДУШАН КОРОЛИЈА 16.02.2017 31.12.2018 БИСЕРКА ЃЕОРГИЕВА 147133 КЛАРА ИВАНОВА ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА  
899. 10-3246/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 150975 МАРИЈА ИЛИЕВА 22.11.2016 31.12.2018 ВЕРИЦА ЃОРГИЕВА 156248 МИЛКА КАТРАНЏИЕВА ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА  
900. 10-3246/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА 156248 МИЛКА КАТРАНЏИЕВА 11.05.2017 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТАНИШКОВСКА 106011 ЕВГЕНИЈА АБРАШЕВА ПЗУ ВИТАЛИС УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА  
901. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ПАВЛИНА ГОЏИРОВА 155667 КОСТАДИНКА МИЦЕВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
902. 09-3317/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА 155667 КОСТАДИНКА МИЦЕВА 10.01.2017 31.12.2018 ДАНИЦА ИЛКОВА 130974 ЗОНКА ЈАНЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА  
903. 09-3212/2 4027994103970 27000501 ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.58 СТРУМИЦА 153893 ВЕСНА ВЕСЛИЕВСКА 15.02.2016 31.12.2018 МИРЈАНА ТОЧЕВСКА 157686 РИСТО БОЕВ  
904. 09-3202/2 4027994105213 27000701 ПЗУ ЉУБИЧИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОЛЕШИНО КОЛЕШИНО 130788 СТОЈАНКА МИТКОВА 15.08.2001 31.12.2018 МАРА КУШОВСКА 115061 ЉУПКА БОСИЉАНОВА-РИЗОВА ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.МОКРИЕВО МОКРИЕВО  
905. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА 01.01.2007 31.12.2018 МАРИНА КОСТАДИНОВА 134341 ХРИСТИНКА ЃУЗЕЛОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
906. 09-3274/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА 134341 ХРИСТИНКА ЃУЗЕЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛУИЗА БИЏЕВА 130494 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВА-ТРПКОВА ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА  
907. 09-3243/2 4027994116711 27000305 ПЗУ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА 148458 ГОРАН ИВАНОВ 16.04.2014 31.12.2018 СИЛВАНА АНДОНОВА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА УЛ. БАЛКАНСКА БР. 15 СТРУМИЦА  
908. 09-3338/2 4027994116762 27000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА 117552 МЕРИ ГРАМАТИКОВА 11.03.2015 31.12.2018 ДОРА БОГОЕВА 154075 ДРАГИЦА НИКОЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
909. 09-3338/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 152404 АЛМА МУСТАФОВА 27.04.2017 31.12.2018 НАДИЦА СТОЈАНОВА 155721 ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
910. 09-3338/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 155721 ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ 27.04.2017 31.12.2018 ЛЕНЧЕ ЦВЕТКОВА 152404 АЛМА МУСТАФОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
911. 09-3338/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 154075 ДРАГИЦА НИКОЛОВА 21.02.2017 31.12.2018 ТАЊА ГОШЕВА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
912. 09-3338/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА 157520 ДАНИЕЛ ТРАЈКОВ 18.04.2018 31.12.2018 КАТЕРИНА ЃОРЃИЕВА 154075 ДРАГИЦА НИКОЛОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА  
913. 09-3371/2 4027995103800 27001001 ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БАЛКАНСКА БР. 15 СТРУМИЦА 154113 МАНУЕЛА ТИМОВСКА 17.03.2016 31.12.2018 ЕЛЕНА ЃОРГИЕВА 148458 ГОРАН ИВАНОВ ПЗУ МЕДИКУС УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА  
914. 09-8174/2 4028000124083 28001901 ПЗУ ДР РОЗА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149276 МАРИЈА ФИЛИПОВИЌ СТОЈАНОСКА 12.02.2013 31.12.2018 ДИЈАНА СТОЈАНОВСКА 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
915. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 130320 РАМАДАН АМЕТИ 10.07.2001 31.12.2018 ЕМАРЛИЈЕ ОСМАНИ 144070 БЕСА АБДУЛИ -ХАЛИТИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
916. 09-8211/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 144070 БЕСА АБДУЛИ -ХАЛИТИ 05.05.2015 31.12.2018 САДЕТЕ АМИТИ ИСАКУ 130320 РАМАДАН АМЕТИ ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК  
917. 09-8101/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.98/1-1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 130362 МИРОСЛАВ АНДРИЈЕВИЌ 12.07.2001 31.12.2018 ДИЈАНА МЛАДЕНОСКА 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
918. 09-8379/2 4028002128450 28000501 ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЉУБОТЕНСКА БР.91, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 151769 МЕНТОР КАРЕМАНИ 02.10.2014 31.08.2015 АРТИНА ЉАЗАМИ 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО АНИФЕ ДУРМИШИ Замена za специјализација со втор тим 01.09.2015 31.12.2018
919. 09-8379/2 4028002128450 28000502 ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС СПЕЦ.ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА-МЕДИКУС ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 151742 АНИФЕ ДУРМИШИ 02.10.2014 31.12.2018 ЉУЉЗИМЕ БЕЏЕТИ 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
920. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149004 ЗОРАН ЈАНЕВСКИ 13.12.2012 09.09.2013 СОЊА ВИДОЕВСКА 106399 АНА МИЛОШЕВСКА ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО ЛИЛА МИТИЌ Замена за специјализација 10.09.2013 31.12.2018
921. 09-8080/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156485 НАИМ СКЕНДЕРИ 03.07.2017 31.12.2018 МАЈА СПАСОСКА 133353 ЛИЛА МИТИЌ  
922. 09-8244/2 4028002129678 28000403 ПЗУ МЕНДЕТИ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 134740 РЕШАТ ЈУСУФИ 01.04.2010 31.12.2018 ИЉМИЈЕ ЕТЕМИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
923. 09-8175/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ 01.07.2012 31.12.2018 ИМИЃИЛ ЛУШИ 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
924. 09-8175/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142573 МИЌЕРЕМЕ ИЛЈАЗИ 28.03.2013 31.12.2018 ДРИТА СЕЈДИЈА 137260 СЕЛВИЈЕ ДЕМИРИ ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
925. 09-8227/2 4028005148150 28012502 ПЗУ ДР ВАНЧО- ВРАТНИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВРАТНИЦА. ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА 141275 ЗОРА ДОБРЕВСКА 01.08.2007 31.12.2018 ДОЦА РИСТОСКА 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
926. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155039 ДИЈАНА БИБОВСКА 17.04.2018 31.12.2018 МОНИКА АНТОВСКА 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
927. 09-8176/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА СПЕЦ. ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 304395 ЛЕНЧЕ РАФАЈЛОВСКА 01.04.2010 31.12.2018 МАРИЈА ЈОВАНОВСКА 155039 ДИЈАНА БИБОВСКА ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
928. 09-8289/2 4028006149886 28016901 ПЗУ БЛИНИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ, ДОБРОШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ДОБРОШТЕ 116572 ФИТОРЕ АВДИЈА 01.01.2007 31.12.2018 ЗОРА АНАНИЕВСКА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА  
929. 09-8135/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЕНКА МИСАЈЛОВСКА 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
930. 09-8135/2 4028006149940 28016001 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО 23.11.2016 31.12.2018 АЛБУЛЕНА ЏАФЕРИ 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
931. 09-8129/2 4028006149959 28013501 ПЗУ ДР МАРИЈА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 110892 МАРИЈА СТОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 106402 ПАНЧЕ КОЦЕВСКИ ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
932. 09-8265/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА 01.01.2011 31.12.2018 ПАМЕЛА НЕСТОРОСКА 143910 ЗОРИЦА ЗАФИРОСКА ПЗУ ДР МИОМИРА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
933. 09-8265/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 143910 ЗОРИЦА ЗАФИРОСКА 01.01.2011 31.12.2018 МАЈА ВЕТЕРОСКА 114677 МИОМИРА ЃОРЃЕВСКА ПЗУ ДР МИОМИРА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
934. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј 01.01.2007 31.12.2018 СОЊА ТРПЧЕВСКА 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
935. 09-8136/2 4028006149991 28015301 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 301671 ЛИДИЈА ПАРЛИЌ НИКОЛОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЈЕЛА КОРУНОСКА 144410 АЛЕКСАНДРА АНТОСКА Ј ПЗУ ДР ЛИДИЈА УЛ 29 НОЕМВРИ БР.ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
936. 09-8341/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 146749 ЛУЛЈЕТА БАЈРАМИ 05.07.2011 27.09.2017 ЏЕМИЉЕ КУРТИШИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО ПРАНВЕРА РАМАДАНИ Замена за породилно 02.04.2018 25.06.2018
937. 09-8341/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 146749 ЛУЛЈЕТА БАЈРАМИ 05.07.2011 27.09.2017 ЏЕМИЉЕ КУРТИШИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО АДЕЛИНА АЛИЛИ-КУРТИШИ Прекин на работен однос 30.09.2017 31.03.2018
938. 09-8341/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ 01.01.2007 31.12.2018 НАДА СИМОНОСКА 157481 ПРАНВЕРА РАМАДАНИ  
939. 09-8170/2 4028006150019 28013801 ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106399 АНА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЖИВКА РИСТОВСКА 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО  
940. 09-8092/2 4028006150060 28015501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈАБЛАНКА ПЕТРОВСКА    
941. 09-8092/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО 145920 ЈОНУЗ ЗИБЕРИ 18.05.2018 31.12.2018 ЗЛАТКА ВИДОЕВСКА 117897 ЗЛАТИЦА СТОЈАНОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА  
942. 09-8092/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО 148954 ТЕФИК САЛИ 01.09.2016 12.05.2018    
943. 09-8300/2 4028006150116 28011401 ПЗУ АР-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142131 УРИМ ИБРАИМИ 01.07.2008 31.12.2018 ФАТИМЕ КАМБЕРИ 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ ПЗУ АР-МЕДИКА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
944. 09-8300/2 4028006150116 28011401 ПЗУ АР-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 142700 РЕМЗИЈЕ ЉУШИ 01.07.2008 31.12.2018 МИРЕМ ИДРИЗИ 142131 УРИМ ИБРАИМИ ПЗУ АР-МЕДИКА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
945. 09-8203/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 115975 РЕШАТ АЛИИ 01.01.2007 31.12.2018 ЕМИНЕ АЛИИ 154750 ЉИНДОРА АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
946. 09-8203/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 154750 ЉИНДОРА АЛИИ 20.07.2016 31.12.2018 115975 РЕШАТ АЛИИ ПЗУ ЖЕЛИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
947. 09-8109/2 4028006150132 28016501 ПЗУ МЕДИКОР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БОГОВИЊЕ, ОПШТИНО БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 115983 НАШИТ ИМЕРИ 01.01.2007 31.12.2018 ЌАНИЈЕ ИМЕРИ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
948. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА 22.08.2015 31.12.2018 СЛАВИЦА ЈАНКОВСКА 155012 СИМОНА НОВЕСКА СЕКОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
949. 09-8147/2 4028006150183 28015601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНИТА ЈОВАНОВСКА 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
950. 09-8147/2 4028006150183 28015602 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 149918 ИРИНА БОГДАНОВСКА 21.08.2015 31.12.2018 САВИЦА ГЕРАСИМОВСКА 301620 СВЕТЛАНА ИСАЕВСКА-ЃОРЃЕСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
951. 09-8147/2 4028006150183 28015602 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 155012 СИМОНА НОВЕСКА СЕКОВСКА 16.09.2016 31.12.2018 МАРИКА РИСТОВСКА 146099 ДАФИНКА КРАЈЧЕСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
952. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА 01.02.2010 31.12.2018 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 156752 ТЕОДОРА МИШЕВСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
953. 09-8261/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156752 ТЕОДОРА МИШЕВСКА 11.04.2018 31.12.2018 НАТАША ВАСИЉЕВСКА 114669 ГОРДАНА СТОЈАНОСКА ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
954. 09-8303/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ 01.01.2007 31.12.2018 АДИСА ШЕРИФИ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
955. 09-8303/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 152684 ЌАИЛ МУСТАФИ 18.05.2015 31.12.2018 МИРЈЕТА ИСЕНИ 116165 РЕЏЕП МУСТАФИ ПЗУ Д-Р РЕЏА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
956. 09-8282/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕФАЈЕТЕ КАДРИЈА 146706 МИРЛИНДА МИСИМИ ПЗУ ДР МИРДИТА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО  
957. 09-8282/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО 146706 МИРЛИНДА МИСИМИ 16.10.2012 31.12.2018 АЛТРИМ БАЈРАМИ 106305 МИРДИТА ИСМАИЛИ ПЗУ ДР МИРДИТА 29-ТИ НОЕМВРИ ТЕТОВО  
958. 09-8365/2 4028006150280 28018102 ПЗУ Д-Р ТЈ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ТЈ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБОТЕНСКА БР.12 ТЕТОВО 106526 ТАФИЛ ЈУНУЗИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕРЕТЕ ШЕРИФИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
959. 09-8154/2 4028006150299 28014202 ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156663 ЉУМТУРИЈЕ РУШИТИ 01.09.2017 31.12.2018 ФЈОЛА ЏАФЕРИ 304280 АБДУЛА АБДУЛАИ ПЗУ ТОНИ МЕДИКА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО  
960. 09-8209/2 4028006150302 28013701 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАТИНО БР ББ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 140228 ТАЏЕДИН ЈОНУЗИ 01.01.2007 31.12.2018 ШЕНДИЈЕ ЈОНУЗИ 153559 АРБЕН ЕСАТИ ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАЈЛИНДА С.ТЕАРЦЕ,ТЕАРЦЕ С.ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ  
961. 09-8302/2 4028006150310 28015801 ПЗУ ДР ЗАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ 139033 СУЗАНА НУХИ 01.01.2007 31.12.2018 МЕРИТА РАМАДАНИ 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ ПЗУ МЕДИДЕНТ С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО  
962. 09-8240/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ 01.04.2007 31.12.2018 ЛУМТУРИЈЕ МЕРСЕЛИ 156400 МЕДИНЕ СИНАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
963. 09-8240/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156400 МЕДИНЕ СИНАНИ 07.06.2017 31.12.2018 140260 МЕРИТА РАМАДАНИ ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
964. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ГРУПЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
965. 09-8172/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ГРУПЧИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН 149551 ЕЛВИС НЕЏБИ 23.04.2013 31.12.2018 НАЌИЕ МУАРЕМИ 115410 БРАНКО СТОЈАНОВ ПЗУ ГРУПЧИН С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН  
966. 09-8314/2 4028006150361 28015901 ПЗУ ЧЕЛОПЕК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 117269 БЕКИМ МЕХМЕДИ 01.01.2007 31.12.2018 СЕМАТЕ ЌАМИЛИ 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
967. 09-8315/2 4028006150370 28014001 ПЗУ АВИЦЕНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕМШЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ШЕМШЕВО 139025 АДНАН РАМАДАНИ 01.01.2007 31.12.2018 МАРГАРИТА СПАСОВСКА 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
968. 09-8278/2 4028006150388 28012701 ПЗУ ДР ЛЕИЛА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106364 ЛЕИЛА РЕКА 01.01.2007 31.12.2018 МУЗЕЈЕН ЕЛМАЗИ 156272 ФИСНИКЕ КАХРИМАНИ ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
969. 09-8278/2 4028006150388 28012701 ПЗУ ДР ЛЕИЛА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156272 ФИСНИКЕ КАХРИМАНИ 15.05.2017 31.12.2018 ЉУМНИЈЕ АБДУЛАХИ 106364 ЛЕИЛА РЕКА ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
970. 09-8279/2 4028006150396 28013201 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ 01.01.2007 31.12.2018 ХАВИДЕ ЛАТИФИ 106364 ЛЕИЛА РЕКА ПЗУ ДР ЛЕИЛА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
971. 09-8279/2 4028006150396 28013201 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОРД.ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 153265 ФАТОН АДЕМИ 08.10.2015 31.12.2018 МИМОЗА АДЕМИ 106372 ФЕТИЈЕ АДЕМИ ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
972. 09-8214/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК 114642 ЛУЛЗИМ ИБРАХИМИ 01.01.2007 31.12.2018 МИРЈЕТА ИБРАИМИ 115983 НАШИТ ИМЕРИ ПЗУ МЕДИКОР С. БОГОВИЊЕ, ОПШТИНО БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
973. 09-8259/2 4028006150434 28013001 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ПОДРУЖНИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ 01.01.2007 31.12.2018 ЃУНЕЛ ГАНИУ 146390 ЗЕХРА МУСТАФАИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА  
974. 09-8259/2 4028006150434 28013005 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТ.-ОР. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР С.СЕЛЦЕ,ТЕТОВО,ПОДРУЖНИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МРКУР С.МАЛА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА 146390 ЗЕХРА МУСТАФАИ 08.10.2015 31.12.2018 СЕРМИЈЕТЕ АЛИЈИ 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
975. 09-8259/2 4028006150434 28013006 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР-С.ВЕЈЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ 153702 БЕСИАНА САЛИХИ 22.01.2016 31.12.2018 РЕВАЈЕТЕ ВЕЛИЈА 117692 ГАЈУР ЏАФЕРИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО  
976. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ 01.01.2007 31.12.2018 МАЈЛИНДА ИСМАИЛИ 152285 РЕМЗИЈЕ АЈВАЗИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
977. 09-8239/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 152285 РЕМЗИЈЕ АЈВАЗИ 23.02.2015 31.12.2018 ЕГЗОНА РУШИТИ 117706 БЕКИМ ИСМАИЛИ ПЗУ ДР БЕКИМ-И 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
978. 09-8140/2 4028006150477 28016201 ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 200816 ОЛГА ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕМИЛИЈА АЦЕСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
979. 09-8142/2 4028006150507 28015201 ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА АТАНАСОСКА 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
980. 09-8141/2 4028006150515 28015101 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 200808 СНЕЖАНА КОСТОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЖАКЛИНА КОСТОВСКА 200816 ОЛГА ЈОВАНОВСКА ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
981. 09-8362/2 4028006150540 28015701 ПЗУ ШЕНДЕТИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ОДРИ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ОДРИ 106640 МУХАМЕТ АЛИУ 01.04.2008 31.12.2018 ЃИЛСИМ САЛИИ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ ПЗУ ПРО - МЕДИКА УЛ. 101 ББ, НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ  
982. 09-8366/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 117943 АНИФ КУРТИШИ 01.01.2007 31.12.2018 ДРИТА ИСЛАМИ 145769 ГЗИМЕ БЕРИША ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
983. 09-8366/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 145769 ГЗИМЕ БЕРИША 01.01.2007 31.12.2018 МИРЈЕТА ФЕТАИ 117943 АНИФ КУРТИШИ ПЗУ ДР АНИФИ УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
984. 09-8502/2 4028006150760 28018801 ПЗУ ШИПКОВИЦА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ШИПКОВИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ШИПКОВИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ШИПКОВИЦА 140767 РЕФИК ВЕСЕЛИ 01.05.2008 31.12.2018 ЉУЉЗИМЕ ВЕСЕЛИ 147532 РАУФ АБДИУ ПЗУ ПРЕВЕНТИВА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
985. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 117684 ДУРИМ ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2018 ХАВУШЕ ДЕМИРИ 152129 НАТМИР МУСЉИУ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
986. 09-8179/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ПЗУ ДР ДУРИМИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152129 НАТМИР МУСЉИУ 17.02.2015 31.12.2018 НАЉАН ИМЕРИ-РАМАДАНИ 117684 ДУРИМ ХАСАНИ ПЗУ ДР ДУРИМИ 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
987. 09-8086/2 4028006151562 28017104 ПЗУ ДР СЛАЃАН ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 114030 СЛАЃАН СТЕВЧЕВСКИ 12.05.2016 31.12.2018 НЕТКА ПЕЈОВСКА 200794 КАРАНФИЛА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
988. 09-8086/2 4028006151562 28017104 ПЗУ ДР СЛАЃАН ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156752 ТЕОДОРА МИШЕВСКА 02.10.2017 31.03.2018    
989. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ 26.01.2015 31.12.2018 СОЊА КРСТОВСКА 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
990. 09-8221/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО 303674 ТЕУТА ЈАКУПИ 26.01.2015 31.12.2018 ДАНИЕЛА НЕДЕЛКОВИЌ 151360 ЏЕМИЛЕ ШАЌИРИ ПЗУ ДР ТЕУТА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО  
991. 09-8114/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ 140066 САЛЕЈДИН БАКИЈИ 01.01.2007 31.12.2018 ХАТИЏЕ ОСМАНИ 142182 НЕЏАТ ИСМАИЛИ ПЗУ ПРО - МЕДИКА УЛ. 101 ББ, НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ  
992. 09-8202/2 4028006152372 28014901 ПЗУ ИБН СИНА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ 01.01.2007 31.12.2018 ХАМИДЕ ТОСУН 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
993. 09-8127/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА 23.02.2017 31.12.2018 ПАЈТИМЕ ВЕЛИИ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
994. 09-8127/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ 153907 КРЕНАРЕ САБРИИ 23.02.2017 31.12.2018 БЕЈТУЉ АСАНИ 148407 НАТАША ЈОШЕВСКА ПЗУ МЕДИКАНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ  
995. 09-8317/2 4028006152437 28013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ 01.02.2009 31.12.2018 МИРУШЕ ДАЛИПИ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ  
996. 09-8317/2 4028006152437 28013602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ 01.02.2009 31.12.2018 ЏЕНИС АСАНИ 143677 АРИЈАНА ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
997. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ 07.03.2007 31.12.2018 МИРУШЕ ХАСИПИ 152005 ХАТИЌЕ ИЗАИРИ ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
998. 09-8134/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО 152005 ХАТИЌЕ ИЗАИРИ 02.03.2015 31.12.2018 ХИРИША СКЕНДЕРИ 140406 ГАЗМЕНД ХАЉИТИ ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО  
999. 09-8332/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ 02.09.2015 31.12.2018 МЕРИТА КАСА 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1000. 09-8332/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 156876 ДРИТОН ИЗАИРИ 01.11.2017 31.12.2018 ЗУЛХИЏЕ ДУРМИШИ 136484 ЕРДИТА ЕМИНИ ПЗУ ДР ЕНГИН УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1001. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 143626 ЗЕЛИЈЕ ИЉАЗИ 31.10.2011 31.12.2018 АРЛИНДА ЗЕЌИРИ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
1002. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ 31.10.2011 31.12.2018 СЕЛВЕТЕ ЗЕЌИРИ 143626 ЗЕЛИЈЕ ИЉАЗИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
1003. 09-8284/2 4028007154727 28019301 ПЗУ НАТУРА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ 200786 ЕНВЕР ЗЕЌИРИ 31.10.2011 31.12.2018 ТЕУТА МЕМЕТИ 143626 ЗЕЛИЈЕ ИЉАЗИ ПЗУ НАТУРА МЕДИКА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ  
1004. 09-8468/2 4028007157041 28019701 ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО 156299 МАРИЈА СИБИНОВСКА 17.05.2017 31.12.2018 ИГОР САВЕСКИ 142131 УРИМ ИБРАИМИ ПЗУ АР-МЕДИКА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1005. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА 01.06.2016 31.12.2018 АНЕТА СТАМАТОСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1006. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ 01.06.2016 31.12.2018 ДАНИЕЛА АНЃЕЛКОСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1007. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 154571 ВЕСНА ФИЛИПОВСКА 04.07.2016 31.12.2018 МАРИЈА ВАНЕВСКА 150339 ТИМОСИЈЕ ЈОВАНОВСКИ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1008. 09-8178/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО 155942 МАРИНА ЈАКИМОСКА 22.02.2017 31.12.2018 ТИНА ТРПЕСКА 154571 ВЕСНА ФИЛИПОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1009. 09-8306/2 4028008501722 28021201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО 155527 БЕХАР АБДИИ 01.02.2018 31.12.2018 КЕТИ НАУМОВСКА 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ  
1010. 09-8306/2 4028008501722 28021202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ 144878 НИКОЛА ЧАДАМОВ 01.03.2012 31.12.2018 МИЌЕРЕМЕ БАЈРАМИ 155527 БЕХАР АБДИИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1011. 09-8173/2 4028008502710 28021401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР.19 ТЕТОВО ТЕТОВО 137430 СВЕТЛАНА ТРИФУНОВСКА 01.04.2008 31.12.2018 СНЕЖАНА АНЧЕСКА СТАНКОВСКА 136247 ВЕСНА ПЕТРОВСКА ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1012. 09-8318/2 4028008506325 28022802 ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕНОВО, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ТЕНОВО 147648 ДЖЕМАДИЈЕ ИЛЈАЗИ 24.10.2013 31.12.2018 РЕСМИЈЕ УСЕИНИ 140210 ДАШМИР ДЕРВИШИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ  
1013. 09-8294/2 4028009511101 28025601 ПЗУ АНАКОНДА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ТИ НОЕМВРИ БР.35, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 154822 НАРЦИЗЕ АБДУРАХМАНИ 03.08.2016 31.12.2018 ЕЛИФ ХАЛИДИ 149411 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА ПЗУ А-В МЕДИКА УЛ. 29-ТИ НОЕМВРИ БР. 60, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1014. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА 12.11.2014 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА СИМЈАНОВСКА 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1015. 09-8189/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 146790 СОЊА ВЕЉАНОСКА 26.12.2011 31.12.2018 КАТЕРИНА НИКОЛОСКА 138975 ФАНИЦА МАНОВА-НАУМЧЕСКА ПЗУ ФИ-ОЛ УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1016. 09-8611/2 4028013521804 28030904 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ЕМИ ВИТАЕ ТЕТОВО ПЗУ - ПОЛИКЛИНИКА НА ЕМИ ВИТАЕ С.ГУРГУРНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГУРГУРНИЦА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ГУРГУРНИЦА 152200 АРИЈАН ЈОНУЗИ 25.06.2015 31.12.2018 АНЕТА БОЈЧЕВСКА 153346 ЕДОН ЌАМИЛИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕВЗАТИ С.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, БОГОВИЊЕ УЛ.101 ББ ЈЗУ-ЗДР/ДОМ ТЕТОВО-ПОД ЗАКУП, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ,БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ  
1017. 09-8329/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ 11.11.2013 31.12.2018 ЏАРИЈЕ СЕЛИМИ 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
1018. 09-8329/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО 152935 ЕМИР ЌАМИЛИ 01.02.2017 31.12.2018 ХАВА САЛИЈА 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
1019. 09-8637/2 4028013522134 28031300 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО 146056 АНЕТА НИКОЛОВСКА 04.07.2014 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА СПИРОСКА 106399 АНА МИЛОШЕВСКА ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1020. 09-4305/1 4028014522987 28031700 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО 139599 ГОРДАНА СРБИНОВСКА 01.03.2014 31.12.2018 ЛИРИДОНА БЕЏЕТИ 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ ПЗУ ВИТАЛИС АС УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1021. 09-4305/1 4028014522987 28031702 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ПЗУ АС-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО 146463 МИМОЗА ЖАКУ 07.08.2014 31.12.2018 ШЕРИЈЕ ЉОКИ 139599 ГОРДАНА СРБИНОВСКА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО  
1022. 09-19583/1 4028014524661 28033001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 133981 ФУАТ АЛИУ 26.11.2014 31.12.2018 ИРФЕТЕ АБДИИ 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
1023. 09-19583/1 4028014524661 28033002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛУКС ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО 330299 ЈУСУФ БИЛАЛИ 26.11.2014 31.12.2018 ЏЕЈЉАНЕ ЕШТРЕФИ 133981 ФУАТ АЛИУ ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО  
1024. 10-4638/1 4028015525327 28033501 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ПЗУ КУЈДЕСИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152412 ИДРИЗ КУРТИШИ 17.03.2015 31.12.2018 ФЕРДАНЕ АРИФИ 116440 ИЛИРИЈАН ХАСАНИ ПЗУ ИБН СИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА  
1025. 10-4378/1 4028015525394 28033601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА 152366 ШКУРТА МЕМИШИ 11.03.2015 31.12.2018 ФЕРИХАНЕ БАЈРАМИ 140007 БРАХИМ АЛИЛАЈ ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО  
1026. 10-9639/1 4028015526064 28034302 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА Д-Р ЗАМИРА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.3 ТЕТОВО 152773 ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ 23.06.2017 15.12.2017 ЛАХУРИЈЕ ОДАИ 146030 АВДИ НАЗИФИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО МИРИЈЕ МУХАРЕМИ Замена за породилно 27.12.2017 10.09.2018
1027. 10-9897/1 4028015526250 28034401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРО РИСТОСКИ-ДРНЦ БР.31 ТЕТОВО 149942 ЛИРИДОН ДИША 11.06.2015 31.12.2018 УРАТА НУРЕДИНИ 146390 ЗЕХРА МУСТАФАИ ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА  
1028. 10-16562/1 4028015527524 28035202 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ДИНЧЕР АШ ТЕТОВО ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДИНЧЕР АШ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОК.3 ТЕТОВО 330876 ДЕНИС АЛ КХАЛИЛИ 07.12.2016 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА МИХАЈЛОВСКА 149411 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА ПЗУ А-В МЕДИКА УЛ. 29-ТИ НОЕМВРИ БР. 60, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1029. 10-14411/1 4028016529890 28036001 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО ПЗУ-ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИКА ТЕТОВО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО 330850 САНИ БАЈРАМИ 30.09.2016 31.12.2018 РИВАЈЕТ БАЈРАМИ 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1030. 09-6481/2 4028992110330 28000702 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 147532 РАУФ АБДИУ 10.06.2014 31.12.2018 ФЕРИЈАЛ СИНАНИ 146030 АВДИ НАЗИФИ ПЗУ АЛБИМЕДИКА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО  
1031. 09-8312/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО 137081 ШИЛИБАРЕ ХАСАНИ 01.01.2005 31.12.2018 ХАНИФЕ ЕТЕМИ 139033 СУЗАНА НУХИ ПЗУ ДР ЗАНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ  
1032. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ БОГОВИНА ПЗО БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2018 ЕРМИРА СУЉЕЈМАНИ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1033. 09-8186/2 4028993108720 28001101 ПЗУ БОГОВИНА ПЗО БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ 131806 НУРИЈЕ ФЕЈЗУЛАИ 03.09.2001 31.12.2018 ФАТИМЕ ЗИБЕРИ 131792 ЏЕМАЛИ ФЕЈЗУЛАИ ПЗУ БОГОВИНА С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ  
1034. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА 01.11.2001 31.12.2018 САВО СПИРОСКИ 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1035. 09-8104/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 137596 МАГДАЛЕНА ГРНЧАРОСКА 01.11.2001 31.12.2018 ДРИТА САДИКИ 133698 ЛЕНЧЕ НОВЕСКА ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1036. 09-8257/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 117439 МАГБУЛЕ ЕЛЕЗИ 18.01.2007 31.12.2018 СЕХАРЕ ИМЕРИ 156965 РРЕЗЕАРТА ЕЛЕЗИ ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
1037. 09-8257/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ 156965 РРЕЗЕАРТА ЕЛЕЗИ 05.12.2017 31.12.2018 ХАСИМЕ ХУСЕИНИ 117439 МАГБУЛЕ ЕЛЕЗИ ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ  
1038. 09-8112/2 4028994103926 28002401 ПЗУ ДР ЧЕДО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 153222 РИСТО АТАНАСОВСКИ 01.10.2015 31.12.2018 ВЕРИЦА ИВАНОВСКА 156299 МАРИЈА СИБИНОВСКА ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО  
1039. 09-8356/2 4028994110418 28000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ) ТЕТОВО 150223 ФИТИМ РЕЏЕПИ 17.03.2015 31.12.2018 ЗИБИЏЕТЕ НАЗИФИ 155357 ИВАНА ГИЧЕНКО ПЗУ ДР ПАНЧЕ УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО  
1040. 09-6485/2 4028994113280 28001202 ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ С.ТРЕБОШ, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ТРЕБОШ 156442 МУХАМЕДИН РУШИТИ 08.06.2017 31.12.2018 МЕВЛУДЕ МУСТАФА 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1041. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ 03.09.2001 31.12.2018 СЕВИМЕ АБДУЉБАКИ 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1042. 09-8199/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 151661 ЖУЛЈЕТА ТАИРИ 02.09.2014 31.12.2018 НЕЈАРЕ АЛИЛИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1043. 09-8199/2 4028994113395 28002008 ПЗУ ФЛОРЕНС ПЗУ ФЛОРЕНС-ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР С.ЖЕЛИНО (ОБЈЕКТ ЛОЦИРАН НА КП 752/3 ), ОПШТИНО ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО 330345 ФАТМИР ИЗАИРИ 19.02.2018 31.12.2018 МИРИЈЕТА ЕТЕМИ 138371 ИЛИРИЈАНА ИДРИЗИ ПЗУ ФЛОРЕНС С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО  
1044. 09-8378/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 131997 ФАЈРЕДИН ЏЕЛИЛИ 03.09.2001 31.12.2018 ГЗИМЕ ЛИВОРЕКА 139599 ГОРДАНА СРБИНОВСКА ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО  
1045. 09-8085/2 4028995107585 28002301 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ 01.06.2007 31.12.2018 ЕЉМЕДИНА ФЕЈЗУЛИ 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ ПЗУ НОРА С.СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО  
1046. 09-8215/2 4028996107597 28002101 ПЗУ НОРА ПЗО НОРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО 131440 АГРОН ПАЈАЗИТИ 03.09.2001 31.12.2018 ЛЕОНОРА ПАЈАЗИТИ 131539 АГИМ ЏЕЉИЉИ ПЗУ ПРЕМЕДИКА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ  
1047. 09-8367/2 4028998116828 28003001 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОДЕНСКА 14, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО 148296 ДРИТАН БЕЏЕТИ 22.03.2012 31.12.2018 БЕСА МЕМЕДИ 141682 ШПЕНД САЛИХИ ПЗУ ВИПЕРА УЛ.101 БР.ББ СЕДЛАРЕВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО СЕДЛАРЕВО  
1048. 09-8115/2 4028999119910 28009503 ПЗУ АЛБИМЕДИКА АЛБИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО 146030 АВДИ НАЗИФИ 21.09.2010 31.12.2018 БЉЕРИНА ДЕХАРИ 157058 МИРИЈЕ МУХАРЕМИ  
1049. 091649/2 4029002122459 30001201 ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ББ ШТИП 134171 ВЛАДИМИР ТИМОВСКИ 15.03.2002 31.12.2018 ВЕРИЦА СТОЈАНОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1050. 09-1740/2 4029004128080 30000501 ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА 01.07.2010 31.12.2018 БЛАГИЦА СТЕВАНОВА 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА ПЗУ МАКМЕДИКА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП  
1051. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 157066 ИРЕНА НАКОВА 03.01.2018 31.12.2018 ИРЕНА НАКОВА 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
1052. 09-1711/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ДР НАЏАКОВА СПЕЦ.ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП 330396 СТОЈНЕ НАЏАКОВА 21.10.2004 31.12.2018 ГОРДАНА ПАУНОВА 157066 ИРЕНА НАКОВА ПЗУ ДР НАЏАКОВА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП  
1053. 09-1660/2 4029006133064 30004901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.МИТКО НЕДЕВ - ВНИЌ БР.28 ШТИП 144096 НИКОЛА ДИМИТРОВ 25.06.2009 31.12.2018 ИВАНА БОГДАНОВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
1054. 09-1696/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 157554 ЈАСМИНА БОЖИНОСКА 25.04.2018 31.12.2018 ЕМИЛИЈА КЛИНЧАРСКА 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
1055. 09-1696/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП 301841 ДРАГИЦА АТАНАСОВА 01.10.2006 31.12.2018 РОСКА ЈОЛЕВА 157554 ЈАСМИНА БОЖИНОСКА ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП  
1056. 09-1651/2 4029006133650 30006801 ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-Р ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА СПОРТМЕДИКА ДР ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СПОРТСКА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 200948 ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ 01.10.2006 31.12.2018 ВЕЛИЧЕ ЕФТИМОВА 107344 ЈАСМИНКА КУКУБАЈОВА БЕЛИЌ ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1057. 10-9510/1 4029006133692 30006102 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 157295 ДУШИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА 20.02.2018 31.12.2018 НАТАША БОБОЛИНСКА 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА ПЗУ Д-Р ДАНИЦА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1058. 09-1776/2 4029006133714 30001001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА 03.09.2001 31.12.2018 СУНЧИЦА ТОДОРОВА 154946 ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП  
1059. 09-1688/2 4029006133846 30007001 ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 107344 ЈАСМИНКА КУКУБАЈОВА БЕЛИЌ 01.10.2006 31.12.2018 ЗОРИЦА ЧИТКУШЕВА 155888 ТОДОРКА НИКОЛОВА ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1060. 09-1688/2 4029006133846 30007001 ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 155888 ТОДОРКА НИКОЛОВА 01.02.2017 31.12.2018 МАРИКА СТОЈАНОВА 107344 ЈАСМИНКА КУКУБАЈОВА БЕЛИЌ ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1061. 09-23/2 4029006133889 30007601 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА 01.10.2006 31.12.2018 СЛАВИЦА БОШКОВА 157171 ДРАГАНА САНДЕВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП  
1062. 09-23/2 4029006133889 30007602 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП 157171 ДРАГАНА САНДЕВА 24.01.2018 31.12.2018 ТАТЈАНА СМИЛКОВА 304379 ЕЛИ БАЛОВА СПАСОВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП  
1063. 09-1738/2 4029006133960 30007501 ПЗУ Д-Р ДАНИЦА ПЗУ ОРДИНА. ПО УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА ДР ДАНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП 401102 ДАНИЦА РАМБАБОВА 01.10.2006 31.12.2018 НАДИЦА СТОЈАНОВА 157171 ДРАГАНА САНДЕВА ПЗУ Д-Р БАЛОВА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП  
1064. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА 03.06.2009 31.12.2018 БИЛЈАНА ШТЕРЈОВА 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП  
1065. 09-1675/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА 03.06.2009 31.12.2018 ЕМИЛИЈА ГИЧЕВА 107387 МАГДАЛЕНА МИЛЕВА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
1066. 09-1675/2 4029007136245 30010403 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЦО НИКОЛОВ - ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП 153087 САДЕТА ИБРАИМОВСКА РЕЏЕПОВ 31.08.2015 31.12.2018 МАЈА ТЕМЕЛКОВА 148717 ВЕРИЦА ПОПОСКА ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП  
1067. 09-1661/2 4029013513166 30012300 Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 148776 ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА 18.07.2013 28.02.2017 РАТКА СМИЉАНОВА 156647 АНА МАРИЈА ИЛИЕВА ВЛАТКО ДИМОВ Замена за специјализација 01.03.2017 31.12.2018
1068. 09-1665/2 4029013513182 30012400 ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП 146218 ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА 17.07.2013 31.08.2017 БИЛЈАНКА ЦВЕТКОВА 153362 ВЛАТКО ДИМОВ АНА МАРИЈА ИЛИЕВА Замена за специјализација 01.09.2017 31.12.2018
1069. 09-1774/2 4029013513735 30012700 ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА 28.10.2013 31.12.2018 СИЛВАНА СМИЉАНОВА 154814 ВИКТОРИЈА НАУМЧЕВСКА ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП  
1070. 09-15683/1 4029014514930 30012901 ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП 154814 ВИКТОРИЈА НАУМЧЕВСКА 03.08.2016 31.12.2018 СТОЈКА СПАСОВА 140333 ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП  
1071. 09-1731/2 4029995104558 30000801 ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП 154946 ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА 02.06.2017 31.12.2018 ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВА 131512 ДРАГИЦА САЗДОВА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП  
1072. 09-1663/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗО ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП 152137 ХРИСТИНА ПЕТРОВА 02.02.2015 31.12.2018 ИРЕНА ПАНОВА 152811 ВЕРИЦА ПАВЛЕВА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП  
1073. 09-1663/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ПЗО ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП 152811 ВЕРИЦА ПАВЛЕВА 12.06.2015 31.12.2018 МИЛКА МИРЧЕСКА ТОДОРОВ 152137 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЗУ ЦИТУС УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.24/а ШТИП  
1074. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 148369 АЛЕКСАНДАР СТОЈМЕНОВ 07.09.2001 14.10.2013 ЕЛЕНА ПАУНОВА 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ Замена за специјализација 29.05.2014 31.12.2018
1075. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА 07.09.2001 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА 154458 МАРИЈА АТОВА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1076. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 133612 ВАНЧЕ КОЦЕВ 07.09.2001 31.12.2018 БОЈАНА КОРДУМОВА 145262 АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ  
1077. 09-1672/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП 154458 МАРИЈА АТОВА 13.05.2016 31.12.2018 САЊА ДИМОВА 130117 ЈУЛИЈАНА МЕШИНКОВСКА ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ УЛ. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ (ТРСТ) ББ ШТИП  
1078. 09-1721/2 4029997108984 30001101 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 153974 ДИЈАНА КОСТОВСКА 01.03.2016 12.07.2017 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА БЛАГОРОДНА ЛОЗАНОВСКА Замена za специјализација со втор тим 13.07.2017 31.12.2018
1079. 09-1721/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 152838 САЊА ШОПОВА 16.12.2016 13.12.2017 ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВА 330043 БЛАГОРОДНА ЛОЗАНОВСКА ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА Замена за породилно 14.12.2017 14.09.2018
1080. 09-1721/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП 330043 БЛАГОРОДНА ЛОЗАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 КАТИЦА ДИМЧОВА 152536 ЗОРИЦА МАРТИНОСКА АНДОНОВА  
1081. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 17.04.2016 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 153133 БОРИС ПАНЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП ТАЊА КРСТЕВА Активен договор 01.05.2018 11.06.2018
1082. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 17.04.2016 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 153133 БОРИС ПАНЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП ТАЊА КРСТЕВА Прекин на работен однос 24.04.2018 30.04.2018
1083. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 150053 МАРИНА ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВА 28.01.2015 17.04.2016 НАТАША БЕЛТАШЕВА МАНАСОВА 153133 БОРИС ПАНЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП ТАЊА КРСТЕВА Замена за боледување 27.02.2018 23.04.2018
1084. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 153125 СИМОНА ТРАЈЧЕВСКА 11.09.2015 31.12.2018 ПАВЛИНКА ПЕШЕВСКА 153133 БОРИС ПАНЕВ ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП  
1085. 09-1735/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ПЗУ ПРИМ. Д-Р САМАРЏИСКИ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП 153133 БОРИС ПАНЕВ 21.03.2018 31.12.2018 НАТАША СТОЈМИРОВА 154326 ТАЊА КРСТЕВА  
1086. 09-1742/2 4029998114945 30000901 ПЗУ МАКМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП 149543 ЕЛЕНА КАРАНАКОВА 31.12.2015 31.12.2018 ВЕСНА ЃОРГИЕВА 140732 ЕМИЛИЈА ФЕНЕВА ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ УЛ.ПИРИНСКА БР.75А ШТИП  
1087. 99-99/99 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА 01.08.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА КОСТОВСКА 153478 ТАЊА АНАНИЕВА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1088. 99-99/99 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-ДР МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП 153478 ТАЊА АНАНИЕВА 29.08.2016 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЈОВЧЕВА 138606 ВАЛЕНТИНА МИТРОВА ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП  
1089. 09-1692/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 152722 СИМОНА АРСОВСКА 26.05.2015 07.05.2018 ЖАНЕТА СТАНКОВИЌ 154105 ДРАГАНА ВЕЛИЧКОВСКА ПЗУ ДР РУЖА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП СИМОНА КРСТЕВСКА Замена за породилно 08.05.2018 31.12.2018
1090. 09-1692/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА МЕДИЦИНА НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП 154105 ДРАГАНА ВЕЛИЧКОВСКА 14.03.2016 31.12.2018 СЛАВИЦА НИКОЛОВСКА 157732 СИМОНА КРСТЕВСКА  
1091. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ 133035 МАРИЈА ГАСИС КАРАЏА 03.09.2001 31.12.2018 ЕВГЕНИЈА БОЈЧЕВСКА 132799 ТАТЈАНА ПОПОВСКА ПЗУ ВИДАР УЛ. МИЛАДИН ПОПОВИЌ БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1092. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 СЕДА БАЛАЖ 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1093. 05-28897/0905-452/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ПЗУ МЕДИКО МАРИЈА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР 151645 ИВОНА ИЛИЈОСКА 18.11.2015 31.12.2018 АРИЈЕТА ФЕТА 143960 ВЕСНА АТАНАСОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1094. 05-28897/0905-17/2 4030000387640 25016802 ПЗУ ПИНОКИО ОРД.ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ 01.06.2012 31.12.2018 МАЈА РУСОВСКА 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1095. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА 10.07.2001 31.12.2018 СНЕЖАНА КАРАНФИЛОВСКА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1096. 05-28897/0905-395/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 154261 ДАРКО ПАЈКОВСКИ 21.09.2016 31.12.2018 ЛИДИЈА АНАСТАСОВА 130257 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА МИЦКОВСКА ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1097. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА 09.05.2011 31.12.2018 СОЊА АНГЕЛОВСКА 155322 ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1098. 05-28897/0905-470/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. И МЕД. НА ТРУД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 155322 ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА 15.11.2016 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПАНКОВСКА 141747 СИЛВАНА НИКОЛОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1099. 05-28897/0905-236/2 4030001409930 25010801 ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ - БУТЕЛ 136417 МАЈА СТАРКОВСКА-СТОЈАНОСКА 01.01.2010 31.12.2018 САФЕТА ХУСЕИНИ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1100. 05-28897/0905-541/2 4030001411170 25022902 ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146641 АНИТА ПЕТРЕВСКА 07.05.2014 31.12.2018 БИЛЈАНА БЛАЖЕСКА 133795 СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА ПЗУ ДР СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА УЛ. ЕМИЛ ЗОЛА БР.6 ЛОК.11 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1101. 05-28897/0905-75/2 4030001413849 25023201 ПЗУ КАПЕШТЕЦ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ БР.38 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА 03.09.2001 31.12.2018 ГОРДАНА ЧАМУШЕВА 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1102. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ 01.06.2009 31.12.2018 ШЕФИКЕ ФЕТА 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1103. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 144614 ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ 23.04.2013 31.12.2018 АНА НАСКОВСКА 143995 ДЕЈАН АЛЕКСОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1104. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153753 КРИСТИНА ШКРИПЦОВА-ЛАЗАРЕСКА 27.04.2017 31.12.2018 АНЕТА БОЈЧОВСКА    
1105. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 156710 АНГЕЛА КАБОВА 20.09.2017 31.12.2018 СЛОБОДАНКА МИШЕВА 153753 КРИСТИНА ШКРИПЦОВА-ЛАЗАРЕСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1106. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ 01.06.2009 31.12.2018 ЛИЛЈАНА АРГИЛОСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1107. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА 01.06.2009 31.12.2018 ЕЛЕНА ТОДОРОВСКА 135402 ГОРАН АНДОНОВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1108. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ 17.12.2015 31.12.2018 САБИНА ЦАМОВИЌ 137600 ОЛГИЦА КУЗАРЕВСКА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1109. 05-28897/0905-2/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 156949 ИВАНА ДИМИТРОВА 06.12.2017 31.12.2018 ИВАНА ЗДРАВКОВСКА 153508 СЛОБОДАН КОЦЕВСКИ ПЗУ ИНТЕРГИН ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1110. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА 01.08.2008 31.12.2018 СЕБЕАТ САИТОВСКА 150991 РЕНАТА АПОСТОЛОВСКА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
1111. 05-28897/0905-573/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ 150991 РЕНАТА АПОСТОЛОВСКА 20.09.2017 31.12.2018 НЕДИМЕ МАКСУТИ 137847 ЛИДИЈА СТОЈЧЕВСКА-ИВАНОВА ПЗУ АВИЦЕНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ  
1112. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА 10.01.2011 31.12.2018 НАЗМИЈЕ ОСМАНИ 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1113. 05-28897/0905-504/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 153788 МАГДАЛЕНА ЈОВЧЕВСКА 05.02.2016 31.12.2018 СТОЈКА СТЕФАНОВСКА 138436 МАЈА СИМОНЧЕВА ПЗУ СМОКОВСКИ УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1114. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА 02.07.2013 31.12.2018 ЛИЛЈАНА ЈАНЕВА 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1115. 05-28897/0905-461/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 147109 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВСКА 02.02.2016 31.12.2018 ЛЕЛА ГАЗАЛЕХ 135313 СУЗАНА ГИРАЗОВА ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1116. 05-28897/0905-151/2 4030002441609 25021601 ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕРА ЈОЦИЌ БР.12/3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139190 ЈАНЕ ЗЛАТАНОВСКИ 01.07.2006 31.12.2018 ЉУБОМИР ЗЛАТАНОВСКИ 149071 САРА ДРЕЈОВСКА ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1117. 05-28897/0905-91/2 4030002445817 25023001 ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИ-ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136662 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 05.07.2004 31.12.2018 АНЕТА ИВАНОВА 133515 ВЕСНА ДИМЧЕВСКА-ТРАЈКОВА ПЗУ КАПЕШТЕЦ УЛ.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ БР.38 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1118. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011802 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.18 СКОПЈЕ - ЧАИР 131369 МИРОСЛАВА АЧЕВСКА-НИКШИЌ 05.02.2016 31.12.2018 САНДРА СИМОНОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1119. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА 24.12.2013 31.12.2018 ИВОНА АЛЕКСОВСКА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1120. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 134643 АНКИЦА СТАНОЕВСКА 01.12.2008 31.12.2018 ГАБРИЕЛА СИМОНОВСКА ГОРАНОВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1121. 05-28897/0905-357/2 4030002447798 25011804 ПЗУ ДР АНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б ЗГ 1 ВЛЕЗ 2 ЛОК 14 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 156850 ЃОРЃИ СТАНОЕВСКИ 31.10.2017 31.12.2018 ЕЛЕНА СТАНОЕВСКА 131202 ГОРДАНА БУЦЕВСКА АТАНАСОВА ПЗУ ДР АНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1122. 05-28897/0905-63/2 4030002449227 25011201 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 134937 ТЕОДОРА ИВАНОВА МОЈСОВСКА 01.08.2002 31.12.2018 ИРЕНА СТАМЕНОВСКА 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1123. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА 14.05.2014 31.12.2018 МАЈА ПРОДАНОВСКИ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1124. 05-28897/0905-43/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134856 ХАСАН ЕЛ АРЕЈСИ 01.02.2011 31.12.2018 НИНА ЛЕВКОВА 116815 ГОРДАНА МАЛЕСКА ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1125. 05-28897/0905-274/2 4030002459540 25017201 ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛА - МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКИШТАНИ НИКИШТАНЕ 144665 ВАСКА КИРОВА 03.12.2015 31.12.2018 РЕСМИЕ АДЕМИ 114235 СТАНИКА МАКРЕШАНСКА ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1126. 05-28897/0905-21/2 4030002462240 25020901 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.25 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 154954 САЊА ЃОРЃИЕВСКА 31.08.2016 02.10.2017 МАРИЈАНА БОЖИНОВСКА 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР МАРИНА СРБИНОСКА Замена за породилно 04.10.2017 02.07.2018
1127. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 151882 ВЕСНА МАРКОВСКА 18.05.2017 28.01.2018 БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА ПЗУ МАРК -ЛЕК УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА ДЕСПИНА КИРОВА Замена за породилно 01.02.2018 25.10.2018
1128. 05-28897/0905-200/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ПЗУ МАРК ЛЕК - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 135275 ХОЛИНДА СЕРАФИМОВА 17.11.2014 31.12.2018 ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКИ 157244 ДЕСПИНА КИРОВА  
1129. 05-28897/0905-523/2 4030003479790 25010505 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО 101214 НИКОЛА АЈЦЕВ 12.09.2016 31.12.2018 ШТИРЈАНА ТЕРЗИЕВА 144320 ЃОРЃИ БОШНАЧКИ ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО  
1130. 05-28897/0905-383/2 4030003483534 25017601 ПЗУ Б.Б.МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА 27.11.2003 31.12.2018 БРАНКИЦА КМЕТОВСКА 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ ПЗУ ГОЈАМЕДИКА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1131. 05-28897/0905-19/2 4030003484654 25017701 ПЗУ ФИЛАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 137758 ВАЛЕНТИНА КАЈЏАНОСКА ИЛИЕВСКА 01.06.2005 31.12.2018 ЈАСМИНКА КОКОТОВИЌ 136166 ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА ЈАНКУЛОВСКА ПЗУ ДР КРАЛЕВА МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.18.ЛОК.9 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1132. 05-28897/0905-469/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148326 МАРИНА НАКОВСКА 10.04.2012 31.12.2018 МЕЈРЕМЕ КАМБЕРИ 155403 БЕЊАМИН КАМБЕРИ ПЗУ ПЕНИЦИЛИН УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1133. 05-28897/0905-469/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 156396 БЕХАР КАМБЕРИ 01.06.2017 31.12.2018 МИНЕВЕР РЕЏЕПИ 148920 БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА-СТАНТИЧ ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1134. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА 12.12.2011 31.12.2018 ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1135. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА 08.05.2014 31.12.2018 ТАЊА КАРОВА 136239 КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1136. 05-28897/0905-193/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО 144428 ЕМИЛИЈА ЈАНЕСКИ 12.12.2011 31.12.2018 ДЕСПИНА НИКОЛОВСКИ 151122 ГАБРИЕЛА ЗДРАВКОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА УЛ.2 БР.7 КАДИНО  
1137. 05-28897/0905-418/2 4030004512040 25023101 ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА 01.07.2004 31.12.2018 ЕЛЕНА ЃОРЃИЕВСКА 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА ПЗУ ПРАМА МЕДИКА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1138. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 132560 МИТКО МАКЕСКИ 03.09.2001 31.12.2018 АНДРИЈАНА РИСТОВСКА 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1139. 05-28897/0905-46/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ 141674 ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА 03.09.2001 31.12.2018 ВЕРОНИКА БОЈКОВСКА 132560 МИТКО МАКЕСКИ ПЗУ ЗДРАВЈЕ УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ  
1140. 05-28897/0905-8/2 4030004516207 25023502 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330388 СЛАВИЦА ТОДОРОВСКА 21.12.2015 31.12.2018 НЕТКА САЗДОВСКА 330620 КАРМЕН ЦЕКИЌ ПЗУ ПИНОКИО УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1141. 05-28897/0905-313/2 4030004517068 25013601 ПЗУ ПРАМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ 137308 ЖАКЛИНА АРЏЕЛИЕВА 02.07.2012 31.12.2018 ЈАСМИНА ГЛИГОРОВСКА 136646 МАКЕДОНКА ПОПОВА-СПАСЕСКА ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1142. 05-28897/0905-3/2 4030004517246 25014902 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ПЗУ МЕДИКАД ДР. АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА 13.05.2014 31.12.2018 ГОРИЦА ЈОВАНОВСКА 402109 ТОДОРКА РЕШКОВА-ГОЛЕМЏИСКА ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ-АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1143. 05-28897/0905-347/2 4030005533172 25025901 ПЗУ ДР ЗДРАВКО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ 01.04.2007 31.12.2018 ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА 155900 ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА  
1144. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА 01.04.2005 31.12.2018 ОЛИВЕРА ТАСИЌ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1145. 05-28897/0905-147/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137502 СИЛВИЈА МАЛИКОВСКА 01.04.2005 31.12.2018 ИВАНА СТАНКОВИЌ 134899 МАРИЈА АНДОНОВСКА ПЗУ ПОЛИМЕДИКА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1146. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН 01.07.2005 31.12.2018 ЕСРА МУРТЕЗИ 151513 МАРИЈА КОСТОВСКА-МИЦЕВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1147. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.1 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР 151513 МАРИЈА КОСТОВСКА-МИЦЕВСКА 06.08.2014 31.12.2018 АЈФЕР ИСЉАМИ 146510 МЕРВИСА БЕЌИРОВИЌ ДРАГОЛОВЧАНИН ПЗУ А-Е МЕДИКА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1148. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330540 ГОРДАНА ДУМАЛОВСАКА-ЗЛАТЕСКА 09.11.2010 25.03.2018 НАЗАНА ТАХИРОВИЌ 330655 БЛАГА ТРЕНДАФИЛОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР БОЈАНА БОШКОВСКА Замена за породилно 26.03.2018 26.12.2018
1149. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330370 БЛАГА ТРЕНДАФИЛОВСКА 01.04.2013 02.10.2013 ЕНЕЛ ЏЕМАИЛИ 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА  
1150. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА, ПЕДИЈАТАР ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР 330655 БЛАГА ТРЕНДАФИЛОВСКА 03.10.2013 31.12.2018 ЕНЕЛ ЏЕМАИЛИ 153010 БОЈАНА БОШКОВСКА  
1151. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 30.08.2016 06.12.2016 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР ОЛГИЦА АТАНАСОВА Замена за боледување 19.05.2018 19.06.2018
1152. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 30.08.2016 06.12.2016 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР ОЛГИЦА АТАНАСОВА Замена за боледување 18.04.2018 18.05.2018
1153. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 138614 ИВОНА МИТРОВА-БАНОВА 30.08.2016 06.12.2016 АЈША АЛЈОСКА 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР ОЛГИЦА АТАНАСОВА Замена за боледување 18.03.2018 17.04.2018
1154. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.2 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 132624 СТОИМЕНКА АРСОВСКА 30.08.2016 31.12.2018 ЉУЉИЈЕТА АЏАМИ 155101 ОЛГИЦА АТАНАСОВА  
1155. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 137863 АЛИЈА ЗИЗА 30.08.2016 31.12.2018 МИРСАДА КУЧ 156825 ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1156. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА А-Е МЕДИКА ОРД,ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.3 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 149314 БЛАШКА ТРИФУНОВСКА-ЧЕПРЕГАНОВ 30.08.2016 31.12.2018 ОМЕРИ НЕРМИН 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1157. 05-28897/0905-451/2 4030005540659 25041807 ПЗУ А-Е МЕДИКА ПЗУ А-Е МЕДИКА-ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БР.4 ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР 156825 ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА 13.10.2017 31.12.2018 ЕРЗАНА МУСТАФА 137863 АЛИЈА ЗИЗА ПЗУ А-Е МЕДИКА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР  
1158. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 131091 ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ 12.01.2011 31.12.2018 МАЈА СТАМЕНКОВСКА 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1159. 05-28897/0905-146/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 138380 ТОМЕ ГЕОРГИЕВ 21.06.2017 31.12.2018 ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА 131091 ВЕНЦО ЈОВЕВСКИ ПЗУ ПРИМА МЕД УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1160. 05-28897/0905-483/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 147486 СВЕТЛАНА ТАЛЕВСКА 12.09.2012 31.03.2018    
1161. 05-28897/0905-483/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 150738 ЉУПКА ПЕТРУШЕВСКА 05.04.2018 31.12.2018 ДУШКО ШОПКИНСКИ 142468 ЕЛЕНА ДОНКОВА ЛАЗОСКА ПЗУ ЛУЈПАСТЕР -01 ЃОРЃИ СУГАРЕ 292 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1162. 05-28897/0905-385/2 4030005566887 25054201 ПЗУ ЦЕНТАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139688 ОЛГА ЈАНКОВА 01.11.2006 31.12.2018 ЛИЛЕ АРГИРОВСКА 130346 РАДА КОКОВИЈАДИС ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1163. 05-28897/0905-6/2 4030005569193 25044302 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138290 БЕЛИНДА ЈОВАНОСКА 15.04.2015 31.12.2018 СТЕФАНИЈА БОЖИНОВСКА 140686 ЃУРЃИЦА ЈОВАНОВА ПИШТОЛОВА ПЗУ АНТИГОНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1164. 10-820/1 4030005574596 25046703 ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН БР.10/1-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330779 ДРАГАНА ЕМЕЛ-МАРКОВСКА 02.01.2015 31.12.2018 ЈАСНА АПОСТОЛОСКА 330841 САШКО НИКОЛОВСКИ ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН БР.10/1-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1165. 10-820/1 4030005574596 25046703 ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН БР.10/1-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330841 САШКО НИКОЛОВСКИ 29.11.2017 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА ЃЕШКОСКА 330779 ДРАГАНА ЕМЕЛ-МАРКОВСКА ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН БР.10/1-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1166. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 12.07.2010 31.12.2018 СЛАВИЦА ЛАЛЕВИЌ 147834 СОЊА ДИЧОСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1167. 05-28897/0905-93/2 4030005577595 25049001 ПЗУ ДР БИЉАНА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 147834 СОЊА ДИЧОСКА 06.10.2016 31.12.2018 ЕМИЛИЈА МИЛКОВА 132241 ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА ПЗУ ДР БИЉАНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1168. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА 01.04.2011 31.12.2018 ЈАСНА КОЛИГОВА 157635 ВЕСНА ПАЧОСКА ПЗУ ДЕОНА - ММ УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1169. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 153923 СЛАВКА ТРПКОВСКА 18.02.2016 10.04.2018    
1170. 05-28897/0905-121/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 157635 ВЕСНА ПАЧОСКА 03.05.2018 31.12.2018 НАДИЦА ЕФТИМОВСКА 139335 МИРА МИЛОШЕСКА ПЗУ ДЕОНА - ММ УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1171. 05-28897/0905-154/2 4030006576185 25048401 ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 138665 ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ 01.04.2006 31.12.2018 ИРЕНА ЏОНЕСКА 135968 ШЕФИКА ЌЕРАЛА ПЗУ Б.Б.МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1172. 05-28897/0905-83/2 4030006580972 25048501 ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА ПЗУ КЛОСТЕРМА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 138681 ЕЛИЗАБЕТА УНЕВСКА 01.01.2009 31.12.2018 ДАНИЕЛА НЕДЕЉКОВИЌ 131776 РУБИНА АНДОНОВСКА ПЗУ РУБИНА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ БР.14 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1173. 05-28897/0905-254/2 4030006584218 25109201 ПЗУ ДР МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.7 МАРИНО 330248 МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ 01.01.2009 31.12.2018 156957 МАРИНЕЛА ИЛИЕВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН  
1174. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136816 НАДА НАСТЕСКА 08.11.2012 31.12.2018 ДРАГИЦА МИХАЈЛОСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1175. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 139173 СНЕЖАНА НОВИНА 24.06.2013 31.12.2018 136816 НАДА НАСТЕСКА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1176. 05-28897/0905-478/2 4030006585320 25048604 ПЗУ РЕС ХУМАНА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА РЕС ХУМАНА ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТАР УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ 330884 ОЛГИЦА НИКОЛОВСКА 27.10.2017 31.12.2018 ГОЛУБИНКА ИЛИЕВСКА 139173 СНЕЖАНА НОВИНА ПЗУ РЕС ХУМАНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1177. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА 01.03.2014 31.12.2018 КАТЕРИНА ДИМИЌ 151181 КАТЕРИНА ДАБЕСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1178. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 151181 КАТЕРИНА ДАБЕСКА 24.04.2015 31.12.2018 ЈОВАНА ГЕОРГИЕВА 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1179. 05-28897/0905-536/2 4030006589570 25050902 ПЗУ ЛАВИТА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТОВО ЦВЕТОВО 153427 АДМИР ДЕМИРОВИЌ 01.07.2016 31.12.2018 СИЛВА АТАНАСИУ 145963 ТАТЈАНА АПОСТОЛОСКА ПЗУ ЛАВИТА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1180. 05-28897/0905-500/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108588 ЛЕПОСАВА ВЕЉАНОВСКА 01.04.2011 31.03.2018    
1181. 05-28897/0905-500/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152803 МОНИКА СТОЈАНОВСКА 29.01.2018 31.12.2018 ИВАНА БОЈКИЌ 133159 СОФКА БОШКОВСКА ПЗУ БОНА ДЕА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1182. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 150932 ИРЕНА ИЛИЈЕСКА МАРКОВСКА 22.07.2014 31.12.2018 ФАТИМА ИЗЕРИ 155446 БИЛЈАНА ТРАЈАНОВА ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО  
1183. 05-28897/101/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО 155446 БИЛЈАНА ТРАЈАНОВА 14.12.2016 31.12.2018 ЉУЉЈЕТА ЈАКУПИ 150932 ИРЕНА ИЛИЈЕСКА МАРКОВСКА ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО  
1184. 05-28897/0905-348/2 4030006607170 25054501 ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ 136921 ГОЦЕ АЛЕКСОВСКИ 01.05.2007 31.10.2015 САШКА ВАСЕВСКА-БОЖИНОВСКА 140600 БОРО МИЛОШЕВСКИ ПЗУ ДР ЗДРАВКО УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ ЕЛЕНА БУБАЌОВСКА Замена за специјализација 06.02.2018 31.12.2018
1185. 05-28897/0905-455/2 4030006612122 25054803 ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 145114 СЛАВЈАНКА СТАНОЕВСКА СТОЈКОВСКИ 03.03.2010 30.09.2017 ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА 157350 ФРОСИНА ПЕТРОВСКА ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ СОЊА ЏОРОВСКА Активен договор 03.10.2017 01.11.2018
1186. 05-28897/0905-455/2 4030006612122 25054803 ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР СЛАВЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 157350 ФРОСИНА ПЕТРОВСКА 05.03.2018 31.12.2018 ФАТБАРАХА ЗЕЈНУЛАХИ 147761 СОЊА ЏОРОВСКА  
1187. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 152757 ЕМИЛИЈА ЛАЗОВА 22.05.2015 31.12.2018 ЛИЛЈАНА БЛАЖЕВСКА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1188. 05-28897/0905-404/2 4030006612351 25064901 ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401510 ЗОРИЦА СТАНКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕСНА НАСКОВСКА 152757 ЕМИЛИЈА ЛАЗОВА ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА УЛ. ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1189. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108405 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 01.01.2007 18.09.2013 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1190. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 150100 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 19.09.2013 04.03.2016 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1191. 05-28897/0905-333/2 4030006612378 25067701 ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 154024 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА 05.03.2016 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1192. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНДРИЈАНА РИСТИЌ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1193. 05-28897/0905-424/2 4030006612416 25084601 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 149977 МАРИЈА КОЛЕМИШЕВСКА 26.08.2013 31.12.2018 ТАЊА ЗАРЕВА 108650 ВИКТОРИЈА ДИМОВСКА ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1194. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА МАРКОВА 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1195. 05-28897/0905-192/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 110167 СНЕЖАНА АНГЕЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ХРИСТИНА ДРАКУЛОВСКА 110132 СЛАВИЦА ЌАМИЛОВИЌ ПЗУ САНОС ВИТА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1196. 05-28897/0905-324/2 4030006612599 25082001 ПЗУ МИМИ МЕДИКУС ОРД.ПО ОПШТА МЕД.МИМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА 11.02.2010 31.12.2018 ГАБРИЕЛА КОСТОВСКА 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1197. 05-28897/0905-180/2 4030006612602 25075001 ПЗУ НАД - МЕДИКУС ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ НАД-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 114561 НАДА АНИЦИН 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА РУСКОВА-СТРЕЗОСКИ 135798 СЛАВИЦА ТЕТИКОВИЌ-ПЕТКОВА ПЗУ Д-Р ТЕТИКОВИЌ СКОПЈЕ УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 21 ПОЛИКЛ./ЈАНЕ САНД.-ОР.68К-3/8 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1198. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108138 РУЖА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИВАНА НАЛОСКА 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1199. 05-28897/0905-176/2 4030006612645 25064702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 146919 ИВАНКА ИВАНОВСКА 04.04.2014 31.12.2018 ЗАГОРКА НАСКОВСКА 108138 РУЖА КОСТОВСКА ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1200. 05-28897/0905-222/2 4030006612726 25077901 ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕ - А МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108693 ЛЕНКА СТОЈАНОСКА 01.01.2007 27.03.2018    
1201. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА 21.11.2001 31.12.2018 СУЗАНА ЈАНКОВСКА 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1202. 05-28897/0905-178/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 137138 ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА-БОЦЕВА 03.01.2018 31.12.2018 ВЕСНА ЛЕВКОВСКА 115312 ПАВЛИНА МОЈСОВСКА ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1203. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ИВОНА ТРГАЧЕВСКА 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1204. 05-28897/0905-206/2 4030006612777 25085301 ПЗУ МИСЛА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 146714 БОЈАН МИРЧЕВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ДАНИЈЕЛА ИЛИЕВСКА 108642 СЛАЃАНА ВУКОВИЌ ПЗУ МИСЛА МЕДИКА К НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1205. 05-28897/0905-179/2 4030006612840 25065701 ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД.ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 108634 ЛИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА УГРИНОСКА 27.10.2009 31.12.2018 ВЕРА БАЛШИКЕВСКА 135798 СЛАВИЦА ТЕТИКОВИЌ-ПЕТКОВА ПЗУ Д-Р ТЕТИКОВИЌ СКОПЈЕ УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 21 ПОЛИКЛ./ЈАНЕ САНД.-ОР.68К-3/8 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1206. 05-28897/0905-179/2 4030006612840 25065701 ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕД.ЛИЛЕ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 155748 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ 01.03.2018 27.04.2018    
1207. 05-28897/0905-464/2 4030006613030 25068801 ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 ББ ДОЛНО КОЛИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ 111660 МАРИЈА СТАМАТОСКА-ЦЕНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА СТЕФАНОВСКА 147281 ТИНКА АТАНАСОСКА ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1208. 05-28897/0905-301/2 4030006613056 25064801 ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕУРЕКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИСАВЕТА ДИМКОВСКА 115401 ГОРДАНА МАЈА ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1209. 05-28897/0905-208/2 4030006613110 25083101 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 115380 МИЛКА СИМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СОФИЈА НЕСТОРОСКА 110264 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1210. 05-28897/0905-235/2 4030006613137 25063101 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА 07.03.2016 31.12.2018 ЗУМБУЛА БАЈРАМ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1211. 05-28897/0905-403/2 4030006613145 25072701 ПЗУ ВИНОЖИТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401188 ЗОРИЦА БУДИМОВСКА 26.04.2011 31.12.2018 МАЛИНКА СТАНКОВСКА 401196 КИРО ЗДРАВЕВСКИ ПЗУ ВИНОЖИТО УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1212. 05-28897/0905-403/2 4030006613145 25072701 ПЗУ ВИНОЖИТО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401196 КИРО ЗДРАВЕВСКИ 26.04.2011 31.12.2018 СТОЈНА МИТРОВСКА 401188 ЗОРИЦА БУДИМОВСКА ПЗУ ВИНОЖИТО УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1213. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА 01.01.2007 31.12.2018 БРАНКИЦА ГАВРИЛОВА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1214. 05-28897/0905-413/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 302414 ВИОЛЕТКА СТОЈАНОВСКА-ДМИТРОВИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИНКА БОЖИНОВСКА 111341 ЛИДИЈА ГЛИГОРОВА ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1215. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 115940 СОЊА СРЕБРОВА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА МИЛЕНКОВСКА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1216. 05-28897/0905-400/2 4030006613170 25074201 ПЗУ МЕДИКУС СП ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЧИЛИШНА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 401200 ПРОЈКА ДИМКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДИВНА СТРАТРОВА 115940 СОЊА СРЕБРОВА ПЗУ МЕДИКУС СП УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1217. 05-28897/0905-323/2 4030006613200 25068201 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 330590 СВЕТЛАНА ПЕЈОВА 11.11.2011 31.12.2018 ОЛИВЕРА ТОДЕВСКА 136867 КАТЕРИНА АНДОНОВСКА ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1218. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛИВЕРА ЛАЗАРЕВСКА 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1219. 05-28897/0905-381/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 201316 ЈУЛИЈАНА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА АЛЕКСОВСКА 145750 АНЃЕЛА ТОДОРОВА ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1220. 05-28897/0905-356/2 4030006613242 25061901 ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ 304328 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ 01.01.2007 22.09.2015 ДРАГИЦА МИРЧЕВСКА 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1221. 05-28897/0905-356/2 4030006613242 25061901 ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ 330787 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ 23.09.2015 31.12.2018 ДРАГИЦА МИРЧЕВСКА 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1222. 05-28897/0905-546/2 4030006613250 25086801 ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304107 МАРИЈА ДАСКАЛОВА 01.01.2009 31.12.2018 АНЕТА УСОВИЌ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1223. 05-28897/0905-314/2 4030006613285 25071301 ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 115401 ГОРДАНА МАЈА 01.01.2007 31.12.2018 ТАТЈАНА НАКОВА 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1224. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА САЗДОВА 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1225. 05-28897/0905-250/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 152463 МАЈА РИСТОВСКА-АВРАМОВ 12.02.2018 31.12.2018 НАТАША АЛЕКСОВСКА 109029 ЈОВАНКА МИТРЕСКА ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1226. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АЈНУР ФЕТА 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1227. 05-28897/0905-80/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 143391 ВЕСНА ЕФРЕМОВА 08.02.2016 31.12.2018 ХАЏЕРЕ ШАКИРИ 115444 ГОРДАНА ПЕТРОВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1228. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 115851 МЕВЛУДИН КУЧ 01.01.2007 31.12.2018 МАРЕ ЈАНКОВА 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1229. 05-28897/0905-35/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 151238 МАЈА ПАВЛЕСКА 12.05.2014 31.12.2018 УБАВКА ГРУЈЕВСКА 115851 МЕВЛУДИН КУЧ ПЗУ ДОКТОР КУЧ УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1230. 05-28897/0905-233/2 4030006613471 25065401 ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 109762 МАРИКА БОГОЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ТРАЈКА ТАСЕВСКА 136808 ХРИСТИНА ЛЕСКАРОСКА ПЗУ ДР.ХРИСТИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1231. 05-28897/0905-34/2 4030006613536 25063601 ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302066 ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА РАФАЈЛОВСКА МАРКОВСКА 303569 РАДИЦА МАЏОСКА ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1232. 05-28897/0905-230/2 4030006613552 25071101 ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108057 ВЕСНА КИТАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЕПА ЈОВАНОВСКА 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1233. 05-28897/0905-220/2 4030006613579 25072801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА МИТКОВСКА 115754 ВАСА МИНЧЕВА ПЗУ ДР МИНЧЕВА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1234. 05-28897/0905-265/2 4030006613587 25067201 ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108081 ВЕСНА АВРАМОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИМОНКА ВАСЕВА 108057 ВЕСНА КИТАНОВА ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1235. 05-28897/0905-142/2 4030006613609 25067501 ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 108090 КАТА БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕОНОРА ТРАЈКОВСКА 143634 ВИОЛЕТА МИЛАНОВА ПЗУ ФОКУС МЕДИКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1236. 05-28897/0905-155/2 4030006613617 25072101 ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЕВИЉА КОПАЧ 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1237. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛКА МИНОВСКА 154601 ФРОСИНА САЗДОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1238. 05-28897/0905-24/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ 154601 ФРОСИНА САЗДОВА 20.06.2016 31.12.2018 БЛАГИЦА ЗДРАВКОВСКА 108979 ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ  
1239. 05-28897/0905-125/2 4030006613722 25067401 ПЗУ ДР МИНЧЕВА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 115754 ВАСА МИНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА ЃОРЃИЕВСКА 114065 СНЕЖАНА КРСТЕСКА ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1240. 05-28897/0905-172/2 4030006613757 25074601 ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА ЃОРЃИЕВСКА 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА ПЗУ ЦРЕШЕВО С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО  
1241. 05-28897/0905-262/2 4030006613765 25072201 ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА СТОЈКОСКА 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА ПЗУ ПАН ВИТА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1242. 05-28897/0905/388/2 4030006613820 25070501 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА 11.11.2013 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВСКА-НИКОЛОВСКА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1243. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СИБИНКА ДУНГЕВСКА 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1244. 05-28897/0905-445/2 4030006613846 25076001 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201030 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЈУЛИЈАНА ЃОРЃИЕВСКА 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1245. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ 142166 ФИЛИП ЛОКВЕНЕЦ ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1246. 05-2897/0905-419/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 142166 ФИЛИП ЛОКВЕНЕЦ 15.04.2013 31.12.2018 САЊА ДИМОВСКА 108219 СВЕТЛАНА СТОЈКОВА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1247. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ 01.01.2007 31.12.2018 РОЗЕТА ПЕТКОВСКА 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1248. 05-28897/0905-66/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО 147125 НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 107751 ЗУХРА ХОЏИЌ ПЗУ Д-Р ЗУХРА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО  
1249. 05-28897/0905-535/2 4030006613927 25063301 ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303100 ЛИДИЈА РЕЏИЌ 01.01.2007 31.12.2018 АНЕТА АНДРЕЕВСКА 108146 БЛАГИЦА ТОШЕВСКА ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1250. 05-28897/0905-13/2 4030006613994 25088601 ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР КИРЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 108863 КИРИЛ СЛИВОСКИ 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА АНЧЕВСКИ 401943 ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1251. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕЏМИЈЕ ЕЈУП 150673 ЗОРИЦА ЈАКОВ ПЗУ АСКЛИПИОС УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1252. 05-28897/0905-275/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 150673 ЗОРИЦА ЈАКОВ 06.10.2016 31.12.2018 ИРИС САИТИ 103543 ВЕРА ЦРВЕНКОСКА ПЗУ АСКЛИПИОС УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1253. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109479 МАРГАРИТА РИСТОВСКА 16.06.2017 31.12.2018 ЖАКЛИНА МИТЕВА 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1254. 05-28897/0905-344/2 4030006614044 25073901 ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА ОРИНАЦИЈА .ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109495 ВЕСНА ВЕСКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ДАФИНА МАЛКОВА 109479 МАРГАРИТА РИСТОВСКА ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ - МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1255. 05-28897/0905-279/2 4030006614087 25085201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДОНЧЕВСКА 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1256. 05-28897/0905-320/2 4030006614095 25063401 ПЗУ ПАН ВИТА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 302104 СЛАВИЦА МАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ХРИСТИНА БЛАЖЕВСКА 304115 СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1257. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУДМИЛА МАНЏУКОВСКА 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1258. 05-28897/0905-531/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ 303275 СОЊА МЕЧКАРСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИЛЕНА СТОЈАНОВИЌ 302902 ВЕСНА ДИМИТРОВСКА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ВИТА КИДС УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ  
1259. 05-28897/0905-48/2 4030006614168 25073001 ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН АГОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 303194 ВЕРИЦА ХАЏИ-РИСТИЌ 01.01.2007 31.12.2018 ВИОЛЕТА СТАМЕНКОВИЌ 151220 ЃУРО КЛЕНКОСКИ ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КЛЕНКОСКИ ИВАН АГОВСКИ БР.12 СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1260. 05-28897/0905-503/2 4030006614176 25082201 ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109797 НОВИЦА МИТАНОСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА БОНЕВСКА 109789 ЈОВАНКА КОСТОВСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1261. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МАЈА КИРИЌ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1262. 05-28897/0905-294/2 4030006614249 25067301 ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110272 ИЗОЛДА СТОЈКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 НЕДРЕТ ИСМАИЛ 110205 ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА УЛ БУТЕЛСКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1263. 0528897/0905-185/2 4030006614265 25073201 ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ 117889 ЕРОЛ РУШИД 01.01.2007 31.12.2018 ХАЈРИЈА ХАЏИУ 108260 АНЕТА ИВАНОВСКА ПЗУ АНИМА-МЕД ДОЛНО СВИЛАРЕ 1 Д.СВИЛАРЕ ДОЛНО СВИЛАРЕ  
1264. 05-28897/0905-498/2 4030006614370 25070301 ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 303160 МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА-ВЕЛИЧКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕРМИНА САМЕТ 302163 ВЕРИЦА МАНЧЕВСКА ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
1265. 05-28897/0905-85/2 4030006614427 25076801 ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИРА АТАНАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 303666 МИРА АТАНАСОВА 01.01.2007 31.12.2018 СНЕЖАНА БУРЧЕВСКА 132101 КАТЕРИНА ПЕТРУШЕВСКА ФАРЕНВАЛД ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1266. 05-28897/0905-377/2 4030006614478 25064602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА-СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 111880 СУЗАНА АРСОВА 30.07.2014 31.12.2018 КРИСТИНА СПАСЕСКА ЈОВАНОВИЌ 201294 ЛИЛЈАНА ТАТАБИТОВСКА ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1267. 05-28897/0905-81/2 4030006614486 25062701 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 302805 АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕЛИКА ВУЈЕВСКА 303712 ЉУПКА НИКОЛОВСКА ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМА ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1268. 05-28897/0905-157/2 4030006614516 25065901 ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД. ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 108170 БРАНКА БИЛБИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛАДОМИРОСКА СЕВДА 330787 ЃОРЃЕ ЈОВАНОВ ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ УЛ. КОЗЛЕ ББ. СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1269. 05-28897/0905-509/2 4030006614672 25069202 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.12/3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 153842 БОЈАНА СТОЈКОВА-НИКОЛИЌ 10.02.2016 31.12.2018 МАГДАЛЕНА МОЈСОВСКА 157163 АТАНАС СТОЈАНОВ  
1270. 05-28897/0905-170/2 4030006614729 25063701 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 201111 МАРА ГАВРИЛОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА 154024 СОЊА ТАЛЕВА-ИЛЧЕВСКА ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1271. 05-28897/0905-87/2 4030006614796 25081701 ПЗУ ЦРЕШЕВО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО 112933 ДИМИТРУЛА МАЏОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 АНА КАРАНФИЛОВСКА 107735 ИЛИЈА ДАСКАЛОВ ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ УЛ.1 ББ ,С.БУЛАЧАНИ,ГАЗИ БАБА БУЛАЧАНИ  
1272. 05-28897/0905-304/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 111635 КАТЕРИНА БИШЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЛЈИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 132543 ЉИЉАНА ВАНГЕЛОВСКА ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1273. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ЈОВАНКА ВЕЛКОВСКА 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1274. 05-28897/0905-232/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО 304239 СНЕЖАНА ФИЛЕВА 01.01.2007 31.12.2018 ЉУБИЦА БОЖИНОВСКА 146404 СТАНИСЛАВА СТОЈАНОВА ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО  
1275. 05-28897/0905-282/2 4030006615156 25071701 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА-КОРОВЕШОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЦВЕТАНКА АНГЕЛКОСКА 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1276. 05-28897/0905-430/2 4030006615164 25066501 ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109363 НАДЕЖДА ЈОСИФОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА РАДЕВСКА 149322 АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1277. 05-28897/0905-118/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ 01.01.2007 31.12.2018 ЉИЉАНА БЛАЖЕВСКА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1278. 05-28897/0905-50/2 4030006615199 25070201 ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР ПЕТРУШЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН 107840 ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИРЕНА ИВАНОВСКА 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ  
1279. 05-28897/0905-580/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОРД.ПО ОПШТА МЕД.ВОДНО Д-РГОРИЦА,Д-РБИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109487 БИЉАНА НЕДАНОВА 01.01.2007 31.12.2018 АЛЕКСАНДРА КАЗАНКОВА 155713 МАРИНА СРБИНОСКА  
1280. 05-28897/0905-49/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ 115266 ЦВЕТА КОЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ВЕРА МАКСИМОВСКА 107840 ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА УЛ.МИЛАДИНОВЦИ ИЛИНДЕН  
1281. 05-28897/0905-552/2 4030006615288 25062201 ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 301981 МИРЈАНА МАЛЕНКОВА 01.01.2007 31.12.2018 ВАЛЕНТИНА ПЕТРУШЕВА 330825 АДРИЈАНА СТАВРЕСКА ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р АДРИЈАНА СТАВРЕСКА СКОПЈЕ КРСТЕ МИСИРКОВ БР.28 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1282. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ОЛГИЦА ДИМКОВСКА 157180 ЕЛЕНА ПЕНЕВА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1283. 05-28897/0905-467/2 4030006615300 25075201 ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ 157180 ЕЛЕНА ПЕНЕВА 01.02.2018 31.12.2018 ЈОВАНА ПИРКОВИЌ 110175 БОРКА ВАСИЛЕВСКА ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА УЛ. БУТЕЛСКА ББ БУТ.1БР-К-5/25 СКОПЈЕ - БУТЕЛ  
1284. 05-28897/0905-183/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 153214 НИКОЛИНА ТРАЈАНОВСКА 22.12.2017 31.12.2018 ЈЕЛЕНА ПЕЈКОВСКА 150746 ЃОРГИ КАРАКОТЕВ ПЗУ Д-Р КАРАКОТЕВ УЛ.2 РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.5 СКОПЈЕ - ЧАИР  
1285. 05-28897/0905-104/2 4030006615385 25085001 ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Л&Л ПБМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109304 ЛИДИЈА МИЛОШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛЕНА СТЕФАНОВСКА 110035 МИЛА ПРОДАНОВА ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА УЛ ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1286. 05-28897/0905-562/2 4030006615407 25065001 ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 117579 ВАСКО ПУЗДЕРЛИСКИ 01.01.2007 31.12.2018 СВЕТЛАНА ДИМОВСКА 113026 ЛОРЕТА ЃЕОРЃИЈЕВСКА ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1287. 05-28897/0905-332/2 4030006615415 25067001 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА ОРД. ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ 110264 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА 01.04.2010 31.12.2018 ЗОРИЦА СИМОНОВСКА 115380 МИЛКА СИМОВСКА ПЗУ МИЛКА МЕДИКА УЛ.БУКУРЕШКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
1288. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 138851 ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ИВАНА ЗАПРЕВА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1289. 05-28897/0905-65/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА 304247 СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА 01.01.2007 31.12.2018 КРИСТИНА СТОЈЧЕВСКА 138851 ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА  
1290. 05-28897/0905-52/2 4030006615563 25073401 ПЗУ БЕМЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ. СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302350 ЕЛИЗАБЕТА СЕИЗОВА-ЈОВАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СТАНКА ЖЕЖОВСКА 302392 СОЊА ГУЛЕСКА ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1291. 05-28897/0905-57/2 4030006615601 25082701 ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ОРД. ПО ПЕДИЈАТРИЈА ДР МИТКА ТРЕНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 302457 МИТКА ТРЕНЧЕВА 01.01.2007 31.12.2018 СЛАВИЦА АЦЕВСКА 302341 МИРЈАНА АПОСТОЛОВА ПЗУ МИМИ МЕДИКУС УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1292. 05-28897/0905-97/2 4030006615628 25065301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ 201189 ЗОРИЦА АНДОНОВА 01.01.2007 31.12.2018 ДОМИНИКА ДОЈЧИНОВСКА 303763 СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА КОРОВЕШОВСКА УЛ. ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ  
1293. 05-28897/0905-412/2 4030006615644 25086601 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР.82/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 148989 ИВАНА ТРАЈКОВСКА 04.01.2014 31.12.2018 ВИОЛЕТА ВУЧКОВСКА 111694 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВСКИ ПЗУ ДОКТОР МАЕР УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1294. 05-28897/0905-447/2 4030006615695 25073801 ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 303585 КАТЕРИНА СТАРКОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 МИРА СТАНИВУКОВИЌ 330663 ЗВЕЗДА СПАСОВСКА ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1295. 05-28897/0905-447/2 4030006615695 25073801 ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕДИЈАТАР УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 330663 ЗВЕЗДА СПАСОВСКА 14.02.2014 31.12.2018 БЛАГИЦА АТАНАСОВА 303585 КАТЕРИНА СТАРКОВСКА ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ. СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1296. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ГОРДАНА ЃОРЃИЕВА 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1297. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 302740 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА 01.01.2007 29.11.2014 АНГЕЛА ЃОЌЕВСКА 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1298. 05-28897/0905-405/2 4030006615768 25062601 ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА ОРД ПО ОПШТА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР 330752 ЉИЉАНА ТИКВАРОСКА 30.11.2014 31.12.2018 АНГЕЛА ЃОЌЕВСКА 117498 СЛАВИЦА СМИЛЈАНОВСКА ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА БУЛ КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР  
1299. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА 09.12.2016 31.12.2018 АНЕТА СТАНКОВСКА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1300. 05-28897/0905-90/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА 201103 РУСАНКА КРСТЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЛИЛА ДЕСПОДОВСКА 155438 ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА  
1301. 05-28897/0905-163/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА 01.01.2007 31.12.2018 ЕЛИЗАБЕТА КИРОВСКА 201570 МАРИНА СТОЈАНОВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1302. 05-28897/0905-163/2 4030006615903 25076101 ПЗУ Д-Р С ФИЛ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДР С ФИЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 201570 МАРИНА СТОЈАНОВСКА 01.01.2007 31.12.2018 СЕВЕРЏАН ЛИПОВИЦА 109436 ЛИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА-ФИЛДИШЕВСКА ПЗУ Д-Р С ФИЛ УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР  
1303. 05-28897/0905-506/2 4030006615954 25074702 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА 19 БР.55А,ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН 107778 ЕМАНУЕЛ ЗОГРАФСКИ 02.12.2016 31.12.2018 ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 107808 ЛИДИЈА ГРУПЧЕВА ПЗУ ДР ЛИДИЈА И