English


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(21.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова доби Сертификат за функционалност информацискиот систем на ФЗОМ од министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски...повеќе

(16.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.47 од 2014 година...повеќе

(15.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Игнорирањето не е лек – е пораката на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на VII-та Национална конференција за рак на дојка...повеќе

(13.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Учество на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на VII Меѓународен конгрес на нови технологии во стоматологијата...повеќе

Одбележувaње на Светскиот ден на артиритисот – обраќање на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова...повеќе

(10.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Одбележување на Европскиот ден на дарување на органи – обраќање на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејковз...повеќе

(07.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Подобрено работење на јавните здравствени установи – заклучок од извршени финансиски контроли во првото полугодие од 2014 година...преземи

(01.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

ФЗОМ сака да ја информира јавноста дека по објавувањето во Службен весник на Р. Македонија број 141 од 24.09.2014 година од 01.10.2014 година започнува да важи новиот Правилник за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување...повеќе

(30.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Најмалку 400.000 осигуреници полесно до лекови за хронична терапија Нови измени во сферата на лекови – три големи новини во корист на осигурениците...повеќе (преземи презентација)

За ортопедски куќи и стоматолошки здравствени установи со дејност протетика и ортодонција...преземи

(27.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ во одбележување на Европскиот ден на рационална употреба на антибиотици и во Проектот за рационална примена на антибиотици во Република Македонија...повеќе

(25.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Презентација на  м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 8-иот Балкански форум на јавно здравствено осигурување во Тирана, Албанија...повеќе

Обраќање на директорот на ФЗОМ, Џемали Мехази по повод учество на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 8-иот Балкански форум на јавно здравствено осигурување во Тирана, Албанија...повеќе

(24.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.46 од 2014 година...повеќе

(19.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Да додадеме боја во животот на децата – одбележан Светски ден на нарушувања на растот...повеќе

(12.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Здрава нација – приоритет на секоја влада – препорака на I-та Регионална конференција за фармако-економските аспекти на здравствените системи во Југоисточна Европа во организација на Европскиот центар за мир и развој (ECPD) при Универзитетот на ОН...повеќе

Учество на директорот на ФЗОМ, Џемали Мехази на обука за менаџери на здравствени системи во Тирана, Албанија...повеќе

(10.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставник на канцеларијата на Светската здравствена организација за Македонија...повеќе

(27.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За електронско склучување на анекс на  договор со здравствените установи од дејноста општа медицина, гинекологија и општа стоматологија...повеќе

(26.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ДСГ - дијагностичко сродни групи Годишен извештај за 2013 година - Извештај за работата на здравствените установи од Болничката здравствена заштита...повеќе (преземи презентација)

(22.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Проширување на лепезата на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ за дежурни служби...повеќе (преземи презентација)

(20.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.45 од 2014 година...повеќе

(15.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ меѓу најљубезните институции - резултати од истражувањето на МИОА за мерење на задоволство на граѓаните од работата на ФЗОМ...повеќе

(13.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за кислородна терапија кај пациентите со хронично опструктивна белодробна болест (ХОББ) ...повеќе

(13.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за правилникот за рехабилитација...повеќе

(08.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини кои се однесуваат за остварување на правото за ин-витро и за здравственото осигурување на иселениците ...повеќе

(07.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за начинот на работа на рурален лекар од здравствен дом (од 01.08.2014 рецепти на товар на ФЗОМ) ...повеќе

(31.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Воведување на две новини во ФЗОМ, автоматско здравствено осигурување на вработените и нивните фамилии како и електронски изводи од матична книга на новородени деца...повеќе

(24.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сака да ја информира јавноста дека по примерот на многу европски земји  излезе во пресрет на лицата со ретки болести преку проширување и воведување на нова група на нутритивни продукти на товар на Фондот...повеќе

(18.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ се стекна се ИСО 9001:2008 сертификат...повеќе

(16.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работилница на ФЗОМ со Црвениот крст во рамките на проектот “Грижа за стари лица“...повеќе

(11.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Дебар...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги

(09.10.2014)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2015 година...повеќе

(07.10.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови (02-15894/3)...повеќе

(26.09.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(04.08.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(01.08.2014)
Најнови измени на техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал (се применува за рецептите од 01.09.2014 година) ...повеќе

(15.07.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(02.06.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.05.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(14.04.2014)
Соопштение за лекари кои не сакаат да се пензионираат...повеќе

(02.04.2014)
Во врска со  електронскиот начин на фактурирање на здравствени услуги  во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, која не е по дсг метода, и издадени лекови на рецепт преку Веб Порталот на Фондот...преземи

(31.03.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

(05.02.2014)
Одлука за одложување на рокот за достава на електронските фактури за 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот.

(10.01.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(30.12.2013)
Известување за примена на новата референтна цена за дијализа и партиципација од 01.01.2014 година...преземи

(04.12.2013)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

 

Архива на новости и соопштенија
 
пребарување


Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измени на законска регулатива кои се на јавна расправа

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Преглед на фирми за кои се изготвени електронски здравствени картички

Продажба на недвижeн имот по пат на јавно наддавање